תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][subsumed][merged small][ocr errors][ocr errors][subsumed][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]

אם השבחיתר על היציאה. נותן לו את היציאה ואם היציאה יתר על השבה. נותן לו את השבח : ההגוזל את חבירו שוה פרוטה ונשבע לו יוליכנו אחריו(ס"ח) אפילו למדי לאיתן לא לבני - ולא לשלוחו אבל ניתן לשליח בית דין . ואם מתיחזיר ליורשיו : ו נתן לו את הקרן ולא נתן לתארת חחומש מחל לו על הקרן ולא מחל לו על החומש מחללועל זה ועל זה. חוץ מפחות משוה פרוטה בקרן אינו צריך לילך אחריו. נתן לו את החומש ולא נתן לו את הקרן מחללו על החומש ולא מהל לו על הקרן. מחללו על זה ועל זה חוץ משוה פרוטה בקרן צריך לילך אחדיו : ו נתן לו את הקרן ונשבע לו על החומש. הרי זה משלם חומש על חומש עד שיתמעט הקרן פחות משוה פרוטה וכן בפקרון שנא בפקרון או בתשומת יד או בגזל או עשק את עמיתו או מצא אבידה וכחש ברה ונשבע על שקד הרי זה משלם קרן וחומש ואשם היכן פקדוני אמר לו אבדמשביעך אני ואמר אמן והעדים

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

ובעלי חוב באים ונפרעים :יא הגוזל את הגר ונשבע לוומת הרי זה משלם קרן וחומש לכהנים ואשם למזבח - שנאמר ואם אין לאיש נואי להשיב האשם אליו האשםהמושב לה'. לכהן מלבד איל הכפורים אשר יכפר בו עליו היה מעל את הכס ואת האשם ומת הכסף, ינתן לבניו והאשם ירעה עד שיסתאבוימכה ויבלו דמיולנרכה :יב נתן הכסףלאנשי משמרומת אין היורשי יכוליןלהוצל ידם שנא איש אשר יתן לכהן לויהינתן הכסף יהויריבוואשם לידעיה יצא אשס ליהויריב וכסף לידעיה אם קיים האש"יקריבוהו בני ירעי ואם לא יחזיר ויביא אשם אחר שהמבי גזילו עד שלא הבי' אשמו - יצא הביא אשמו עד שלא הבי גזילו לא

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
« הקודםהמשך »