תמונות בעמוד
PDF

באתי לספר בשבחן הייתי גורע כי קצר המצע מהשתרע : סכרס תנחון הגדול המפורסס ר"מ ור"ג ולכ"ר קיסר!י . מסר"ר יוס טוב ליפמן כר" • כן החליף כקריינתן זלס"ר • כן תחליף מתוכו מפת וונרגטיין זלה"ה לוי הטלר מתן סיסיס המרוס • התורני. המכוס • כמסרו חתרן cfכנז זנת"המק"ק פרלן : נהחרשו בו מהדורה ראשונות ואחרונות י מ גאון המהברנר"ן • ושמנו בגליון לאות על יריד פשוטה מורה באצבע עליהם

ראה זה 28 הרש הוא : והונו בעיון רב קוק היטיב על ידי מגיסיס כקיליס כטוב תתגר

licentia Sereniffimi Domini

, qua Ducis Solisbacensis

בשנת ולהורות את בני ישראל את החוקיסואת

[graphic]

פירוש הגאון מוהר"ר עובדיה

באתי לספר בשבחן הייתי גורע י כי קצר המצע מהשתרע : סכרס סגחון הגדול המפורסס ר"מ ור"ג ולג'וסיפי! - מסר"ר יום טוב ליפמן נר"ו • כן החליף כקריינתן זלה"ה • כן החליף מסר"ר מפת וונרגטיין זנר"ר לוי הלר מתן סיסיס המרוס • התורני. המנות כמסרו חתרן 6סכנז זנת"המק"ק פרלג :

מהדורה ראשונות ואחרונות י מי גאון המהברנר"ו ושמנו בגליון לאות על יריר פשוטה מורה נאצבע ע:

ראה זה 24 חדש הוא יהונתן כעיון רק סרק סיטיב על ידי מניקיס כקיליס כטוב התנת

: בשנת ולהודות את בני ישראל את החוקים ואת המשפטיסלפק

רשו מעל סדר זרעיס • יקרחו כסקלמת מחכר (התוספות יום טוב) (תתכוננו מת רחה פל ככה

ותק ו קניע חליו לחכרס ממנס יודעו דרכיו ותתועליות הנמסכות מקס - וסיס 6ף למותר נסדפיס סנית מתקדמת קסיל . לכל רחיתי כי טוב לעורר הנכבות ולהזכירס כוכרון טוב התפות מחוברונקס יחילו מר' נחוניחין

מקנה לכל כלי בית המדרפ נכניסתו וכיכלתו . - וחלוק :

בכניסתו מהו אומר ביציאתו מהו יהי רצון מלפניך ה' אהי שלא יארע דבר מורה אני לפניך ה' אהי ששמת חלקי תקלי על ידי • ולא אכשל בדבר הלכה •

מיושבי בית המדרש • ולא שמת וישמחו בי חברי • שלא אומר עֶל טמא טהור חלקי מיושבי קרנות אני משכים • והם ולא על טהור טמא ולא על מותר אסור

משכימים : אני משכים לרברי תורה • והם ולא על אסור מותר • ולא יכשלו חברי ברנר

ולא יכשלו חברי ברבר משכימים לדברים בטלים • אני עמל - והם הלכה ואשמח בהם : . עמלים • אני עמל ומקבל שכר : והם עמלים

ואינם מקבלים שכר : אני יץ • יְהם רצים • אניוץ לחיי העולם הבא • והם רצים, לבאר שחת - שנאמר ואתה אלהים תורירס לבאר שחת •

אנשי דמים ומרמה לא יחצו ימיהם • ואני אבטח בך

תוספות יום

יום טוב

[ocr errors]

פרר נזיקין ככר כתכתי כפתיחה לסדר זרעיס רנקטינן כסידרן זרעיס מוכר בסיס נזיקין כרלסמכינן חקרה דורי'חמונת

וגו לחסרי סכן נמלח סידורן כסמך הכתוב • רחוי לסדרן כמו כן נזס סדרך • וכן סדרן סרמכ"ס ועיין לעיל ר רים סדר נזיס ודנח כבעל כף נחת פסילר סדר נזיקין סור cc5 °וחני fומר עור סלין לכעל כף נחת • סוס טעס ונסת ממר סכרחת מפסוקי תומור י"ט כתיליס קירת ס'וגו'סתסככגי קויסדריס כמ"סנפירסיוקול מדרס רחיתיו כילקוט כחסר תנחומס וסס כfמר משפטי ה'כננר נזיקין ולחסרונס יסעו דח"כ קסו קרלי וקרלי של ג"ע ורוד ויפעיק כל 6' כמכו חמרו - רקפת כזמן סיפר על קדמתן - ולז נזיקין פרוכן כדבר פכמנין וfיכו נתלת כגופו סל bלס רחוי סיתות מחוסר כל .! הכל יסעיס סרי fמרו כפקן זרחנס כפקו חונת לנדרס כמסכת פנינה לוזן החורכן ול: קרסיס וטסרו רחוי להיות מחומרים הכל זרעיס 6ף לחסר קנית כותג כככל וזררכ6 תי"וירbכדקקי חממי לח נתיני ככל קלרנית כמסכת ככוס פרקרכי יסמע6ל ז מלמנס 6ף סכסלר סלריס סין פילורס 6ותס כסני פסוקיס ו • הגֶר) נקל נפרס פכתיניס כסרר רחמונת עתך סהול מורס סקכוע

כגמ' ססוf יקר כמ"ס כספרי יוחסין כסס ינקלי גלון ז"ל."קונכיקס מפרסיס bk פלין נסלרין כסן : בבא קמא מסכת נזיקין מסכת קרלסונס מאת הסדר קרויס נזיקין וכוללת ג'קלקיס ונקרסין ככס קמח ככס מכימס ככל

כתרו). (מסכת כליס לכתיספתח חלוקנ"כלג ככות ז"ל סרמכ"ס הנק מסכת קרפונה 'תנקים ותתחיל כככח קמה וענינת נדבר על נזיקין • נורמנט מקס) וכגון סור וכור ולכער ודין המיכל וfין סופט רחי נרקדיס דכר קידס ססיר הסיזק מכני ללס ומפני זס סקדיס לותס כרלסונס על fcר סדינין ט"ב וחט"פ וכפ' יניר טניס דן ק"כ פליגי רע הוכ: ור: יוסף ורבה נחס"לכנס נזיקין ניו קלל כב'תיל ורב יוסף 5

° c כולס לו דף מסכ'לפי דון פסקי הלכות חין הלכה כרב יוסף לנכי ונתנה דחין סלכס כנפרסי k? תנכיי ורכס לידור כ fיכל נגייס לענין דינין כסתס וחקר דרכינוקת ולתיf קי מכנגי וסתס כלים כלי הכריעו מ"מ סוגר הרננדס דסלכס כרכיוסנטיס ומסתברח כוותיס מיקרי כי רכינויקלונקה ינליעלי ונתי)c"מ דסייכי יסודי וחנקי זריז מסכת כן לפי סגנון הרנס גריך גם כז: : נשאר נכיר מנה ככי :ומר כי ניקולו פתק כתרגוס 6סתר כפסיק נתוfמר לו זרםשתו וכנמרלו כדריס B"ט תכר יתרון על ריט נכה ורכי. יין סמחכריס סמחנקיס סער ספריה וקירלין דכל P:קבct פת? חוסר ימת מחר לדן ס עתrלמשכנפי מספרי דיני התורה סג'יין יס (כול. (תורת סכעל פס ססיל במסכת קיf פותחת ריתס וזס פעל (סנדיקיס יכוfו כן * כתוב כסנו שני לוחות הברית רן קפ"ג עמורג' • וכספר תוצאות חיים רף -'וזי כסונס כפפותח

הכפר (ללמוד כו) יוניר הנני רונה לנייד כדי סיכילני תלמוד זה נידי מעPE • ילידי מלת פרות . ילידי ידיעת התורס • הריני עופה

לפס יהוד קידס כיוקי/פכינתיס כסס יהוה וכנס ארני מקיסריס יאהרגה"י ש ידי קנעלס

(בדחילו ונרקיפו)

[ocr errors]
[ocr errors]
« הקודםהמשך »