תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

השוכר את החמור להביא עליה יין נסך שכרה אסור שכרה לישבעליה אע"פ שהניח הע"א לגינו עליה שכרה מותר : ב יין נסך שנפל ע"ג ענבים

יריחן והן מותרו ואם היו מבוקעו אסורו'נירו ורי"ף

ל"ג%נפל על גבי תאנים או ע"ג תמרים אם יש בהן בנותן טעם אסור) מעשה בביתוס בן זונן שהביא גרוגר בספינ"ונשתבר חבית של יין נסך ונפל על גביהן ושא) לחכמי והתירו זה הכלל כל שבהנאתו בנותן טעס אסו"כל שאין בהנאתי בנותן טעס מות' כגון חומץ שנפל ע"ג גריסין : ג' ע"א

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

שהוא יצא ונכנס מותר ואם הודיעו שהוא מפליג כרישישתים ויסתום ויגוב רשב גאומ"כרי שיפתח ויגוף ותנוב: ה היה אוכל עמי על השלחן והניח גינה על השלחןלגינה על הדולבק והני"ויצא מה שעל השלחן אסור ומה שעל ההולבקי מותר ואס אמר לוהוי מוזג ושותה אף שעל הרלבקי אסור חביות פתוחות אסירות סתימות, כרי שיפתח ויגוף ותיגיב: ו בולשת ע"א שנכנס לעיר בשעת שלום חביות פתוחות אסורות סתומות מותרות בשעת

מלחמה אוואו מותרות לפי שאין פנאי לנסך: ; אומניזשלישרא ששלחלהם ע"א חכי' של יונסך בשכר מיתרי לומלות לנו את דמ"ואסמשנפנס' לרשותן אסור המיכ'יינו לע"א פסקער שלא מדה דמיו מותרין מרד ער שלא פסק המיואסירין נטל את המשפ' ומרר לתו צלוחית של ע אוחז ומר' לתוך צלוחיתו של ישרא אם יש בו עככת יין

אסור

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][graphic]
« הקודםהמשך »