תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

לקלל כמלכו וכונסיו ופנס אצבעהפהסה אע"פ שלא חיסרה בטלה רקק כcעת שנוס מותר סוליג למעלס (פנס לכו למעלה בפניה השתין בפניה גררה וירק בה את הצוא הרי וינbו נדעת ונ6 נטלוס

לשמיס): מרן יכיט(חוזר זו אינה בטילה מכרה או משכנה רבי אימר ביטל עrרס כטלוס : כימוסיות ועובד ע"b שלוCגמ ולb דמי והכ"א לא ביטל: ו ע"א שהניחוה עובריה כשע של מנכי"bכני גזית סמתוקנ' לסbדמתני'7 פרק ללעיל שלו'מותרת בשעת מלחמה אסורה בימוס או של כדרך מסנך סמלך וכשסמלך לקbמר ליס זו עומדת על מלכיםהרי או מותרות מפני שמעמידיןאות בשע' עוכר שס מושיביס מס ע"b קבית וכל סעס משתינין שהמלכי"עוברים: זשאו את הזקנים אס איןרצונו י וסוb משתחוסלסו כגמ'מפר' לפניס מינו נוסג כס מנסג בע"א למה אינו מבטלת אמרו להן או לרב שאין מפני שמניחין מותס כלומ' שסות מקרי לסקס כל שעת צורך לעולם בו היו עובדין היה מבטלו הרי הן אינן מיוחדות ליוסיכ שס

[ocr errors]

נמרי שס : רבי יותר מפני השוטי אמרו להן א'כיאבדרכר שאיןצריך שסמנכ' עוכריס ופעמיס כטלס לשון סד"כ פלונת6 לעולם בוויניח דבר שצורך העולם בו אמרו לרן מסמלכיס עוכריס כליך דרכי ודכנן כשמכרס נע6. אף אנו מחזיקיןידי עובריהם של אלו שאומרי'הרעו אחר'ולין חוששיןלסס סלכך מכל מכרס לישרkגורן דכרי שהן אלוהות שהרי הן לא בטלו : ה לוקחיןגת למו משמשי ע"6 חשיכי :

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« הקודםהמשך »