תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][subsumed][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][subsumed][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

שהיה מתחלתו יין וחרס הדרייני ועורות לכובין

רשב"ג אומ בזמן שהקרע שלו עגילאסיר. משו מותרי בשר הנכנסלע"אמותר והיוצא אסיר מפני שהוא כזכחי מתים. דברי רבי עקיבא. ההולכין לתרפית אסור לשאת ולתת עמהסורבאין מיתרין: ר נודות ע"א . וקנקניהן. ויין של ישראל כניס בהן - אסורין ואיסורן איסיר והנאה . רברי ר"מ. וחכמים אומרים אין איסורן איסור הנאה החרצנים והזנים של ע'א אסורין ואיסורן איסור הנאהרברי ר"מ וחכמים אומרים לחין אסורין. יבשין מותרין

המורייס

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

המוריי וגבינו'בית אונייקו של ע"א אסורין (גמ') ואיסורן איסור הנאה. דברי ר' מאיר וחכ"א אין איסורן איסור הנאה: ה אמר ריהורה שאל רבי ישמעא את ר"יהושע כשהיו מהלכין ברר אמר לו מפני מה אסרו גכינות הע"א . אמר לו מפני שמעמידין אותן בקיבה של נבלה אמר לו והלא קיבת עולהחמורה מקיבת נבל ואמרו כהןשרעתו יפה שורפו חיה ולא הורו לו אבל אמרו אין נהנין ולא מועלין (נמ"ל"ג) חזר אמר לו מפני שמעמידין אותה בקיבת עגליע"א אמר לו אם כן למה לא אסרוה בהנאה השיאו לדבר אח'אמר לו ישמעאל אחי היאך אתה קירא כי טובים רודיך מיין. או כי טובים דורייך אמר לו כי טובים דורייך. אמר לו אין הדבר כן . הרי

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

שהריחברו מלמד עליולריח שמניך טובים ואו מנשיקות פיסו. 6"ג שמש ע"א איסורן ואין איסורן איסור הנאה ממי חשוק שפתותך זו כזו

[ocr errors]

חלב שחלבוע"א ואין ישראל רואהו והפת והשמן שלהן רבי ובית רינו התירו בשמן ושלקית וכבשין שררכן לתת לתוכן יין וחומץ יטרית טרופה. וציר שאין בהדגהכלבית שוטטת ביגס"ח ג"ג) והחילק

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« הקודםהמשך »