תמונות בעמוד
PDF

65 ממס סליכו נמור על הגמור: אזורפו'חמות ככרס פרוס דקל דתני סין תרומתו תרו כתורס סלס מדעת כהן דחיכי הפיטו'סכריך 6דס לסרחיק הזרע מן סכר'וסזורע כתוךסיפו' נזל הסכט כלומר סכריך לטרזת לדרך זתיס זענכיס והיינו זה קידס סורס לסת של כרס כרכתיב פן תקוס סמנחס וגו' לפי'ג"כ לר"גסס כמסנס ס fסוס פסידס דכהןע"ס . ול ותנוחת סכרס • וסכירס להן לנ6 דסורק לקת קרויס כרס דקתני דלכתחלה 5

to דיעכד תרומקז פרוזה - ככטל דפוס וכ"ס סכרי רחין נקרל כרס

מן קכהן המנין רביחס לית פחות מפתי פירות וכי קלחת הזורע ארבע אמות שככרס: ב"ש אומרים קירש לכהן כותי וענכי יותר מסמן רסמגל התכולת קבר קרם' שורה אחת • ובה"א קירש שתי שורות • המעיסה זיין ולfפילו לכתחל fסור : סתי פולוק של כוס קלכנר : נ"ש פוטריןוב"ה מחייביבוטביליזבחורלי כדברי דיינבר תרומתו תרופ' עכ"ו התפיסה קמס סכתנוקו על כ"שוב"ה אומרים אין מטבילין :גר שנתגייר ערכי ונסללנרי הריניסייט כן גני מים רותחים ומתכסb פסחים ב"ש אומרים טובלואוכל את פסחולערב • זניח6 טפי . כךbמריכן ומתענס סס כ'ס פיפרי' וב"האומרים הפורש מן הערלה כפורש מןהקבר: כפ"ג דקרופין דף ס"ג מתנס - נ"ה מחייכי'ופסק גרבי ישמעאל (נ"ס טמפון) אומר שלשה דברים ורחקיס ומוקמינן מתני' הנכס כזס כתככו ברית): מקולי ב"ש ומחומריב"ה - קהלת אינו מטמא את כתרי טעת6

65

ונס מוקמינן חדרנית . כמו הר דנית הידים • ברברי ב"ש • וכ"ה אומרים מטמא את כתרי תנחי : כס הכס ורסטיס הכל מרלין סb קר הירים מי חטאת שעשו מצותן - ב"ש מטהרין • • דbסכחן כסריס דתני כסס כלומר מנוכת ספר זחפי'חין זב"ה מטמאין הקצח ב"ש מטהרין וב'המטמאין רכי יוסי כליסכח דמתני' התפלתןועד סופן6רכעי"

זבן

דסכל זליתס וסוי כריכין סלחת מטבילין בהן לנוכי"

למוקמי כתרי מכחי 3 דקר לכל חומריס לין כטכילין על פיסין 6רכעיס ס6ס כמקוס 6ח' תנח דרוק מנתח דחיק'טפי 6כל מיתת לקרמכ"ס ליכ'נפרוסי סלין חרדלית מטרת סלח כחטכורן : כפורם מן הקנ"ונריך הכי מרכר כתכ כחכורו המדעית כין כריעכר תרומתו הוק ליסי וסכיעי זל6 נחנקו כ"סונ'ס 656 בערל עכו"ס תרות כמתני'דקכח להר"ם וספור תירין חר כרכרי סר"6 סל כיוס 6רכעס עסר • לכית סלל סער גזיר'סמיטרס ע"פ הירושלמי וכתכו נס כן סרחנו כפירוסו דסכח רמתני' לסנת הכחה וילמרcfתקר לח טהרתי מכל טומה עד (יו) דהכח ליתס כזיתיס על הסנן חלס כסמן על חתיס • זקקול וטכנתי והכלתי - זהסקס כמי לטכול לכול ול6 ידע cfmתקד ודחי דף קר"כ ל 5°

o דb"כ-3

°(פרס• ועוד דכרחק קלס עכו"ס הוס ולס מקכל טווח עכשיו יער! קול ומקבל טומל לפי תירוץ זה כמתני'לסוף 6ותו פרק ולכן חין נסלריך כזה : t'sסכרי (65 גזרינן) לכל ערל יסרחל רכרי סכל טוכל הזורע י'חמות פככרס וכו'פירס הו"נ דס"לגנ"ס רטור סוכל פסקו לפרס: ג קהלת ליגו מטכח 6ת סיליס• מפני לחת קרויס כרס וכו'כרתכן כמפגרת ת'פ'ודכנליס סקכמתן סל סלמס קיס ולל כרוח הקלס כחברה : מטפס 6ת זמסייס כק כסיפח לפיכך הזורע ו6

° סככרס וכו' כרכי איריס וסכרי חן קסלות כרוס סקלס כלfגרת הליך מטמנס חת (היינו רליכס כין ר'יוסי רקכח נתכח דסתס דלר"י לסכח כי היליס כסלר כתבי הקרס : סעסו מכותן לחקר סוו 6ותס 6תbל כני מורסb לענין הזורע 6תסל זהוכ"ת (חומרס וכתג' על הטמ6 • זטלר נכסfס נטפו מנופועל נכי 6רסfע"ג דסתס כי 6תס לענין הנוטע לת6k St דלפיכך הזורע וכו' כליס : הקלח זרע סחור מקורין לו נייכלעז ורגיליס משוס דככי מדרס6 דלענין הנוטע סול דלתSE . הוי נ"ק לתת לותו כלחס : ספרניל כו ליכו כח לידיכלכלך :כ"ס לקול מכך לח חסכינן לס כפ"7 כסליקון דלכולי עלמל לוי מטהרין דל6 חסין וכג': ונ"ס מטמלין כיון דרניין לתת מקולי נ"ס וחומרי כ"ס ועייןמ"ס כריס פרקין כפס סרסכ"ו: חותן כסוכניס

חשוד

המעיסה פנוי'כפ"קרחפת מסכת : מטבילין כמכונית

זכו פנויה כמפכקופ"ק דמקלות :נר סגפנייר וכן פנויה כסף פרק שמיני דפסחיס ועיין מ"ססס כס"ו: ג רבי יסמעש לזמר וכ'6נרסר°c

6תר וכן היה הגירס כסוף פרק ג'דיליס וע"ס : מי חטלת וכו ונ'המטמין לנס כסקמס דמתני'ר'פרק כתרח • דמסכת פרס ע"ס וכמסנס ס' : הקצח ניסמטסרין וכו פנויהנ*כ כמקכי ו'פ"נ רעוקליס : הקצח פי'סר"נזרט :תור פקירין לו ניי"י בלע"ד :°כ"כ

כפ"גדעוקניס תסגרו (זעיר כפרק קמ6 דטכול יוס)r* העריך וקפיץ קלח וכמון יזרוק פירוס קנת דומס לכמון +נ6 ססקכס מחור וכלע"ז ניי65

°ע"ג. זכפר עליו הרחב"וול ולין לעתי מיופכת עליו לפי פלח רחיתי מימי חלס rcרעת עכיכס וכתיכ וסכין קלס וכמון יזרוק וסכי סמעתי כי קוס לקריביי*6 רוח לכמ"ן • *6 שתכננון יfריך מפנו מעט והיינו דכתיב והפיז קכח זכרון יזרוק יכתיב לה כתרון יודס קלי וגו'כי כמטק יחכט קכס וכמון כפכט - ופליני כתג"סוכ"ה סי הול היכל חי נסו כי הרים סנו קשה כדתגיח ככרכות פרק לילך קיסן למזרח גרמו דל כרחסרוחכילתו קשהכרתניס כריסל דברייקל קני CCAיס מסמני המוש6 שנטעס יפה לגג

לן א

רחמר

ז

37 !

[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors]

לfמר ר'חניכח קרגיל נקנח חיכו כל נתוני הננומוקמיכן נס חסכחוכל וכן למספרות • כמו פנסנקו כטומלס שנחנקו תתס כטעמ' בכחול כ"ס סכרי כיון דסו גופי' נסו נר חכיל' למטפחת סמטתחו טומסת סוכניס מחייכו כמפזרות : ד סו6 6ינו 6וכל וכו'ונה סכרי כיון ססטעסbויפה לנסות לס יולדת • ספכתר פלוטת לזכר (כפייס (נקכת ולס אוכל וכו' :י דם. יכרת שלח מכל וכן סגויס כמתני' ג' טכלס : כ"6cוגנרי כרות וכמימי רגלי'מטמלי לחיסין פו הגרוט :: הארבע'

מטתfיס ינפיס לך למה חקיס וכו פכויס כריסb וכן למעשרות:וי"א אומ'שני רכרי מְקולי ב'ש מטמ6 נח ולינס מטמלחיכם דיכמן (oc קחככתי כס’ר: ומחומרי ב"הרס יולות שלא שכלה כש"א ולינו חסוכ כר'גרה סמסhx והעיר חרכעס וכריס • כרוקה וכמימי רגליה וב"ה אומרים (ס"6) מטמא לה ויכס: וכס"6 מטמון (ק

כלקס 6זיל ומפרס לח ויבש • ומורים ביולות בזוב • שהוא מטמא לח וינס כל מן סלה טכננת • זרחנ"ושלא יהיו חומרי ויבש : ה ארבעה אחים שנים (גמ כ"ג) מהם כיס(נדי)הול מסור. 6ף וכו' • ופול קתר כנו 6פי' נשואין שתי אחיות מתו הנשואים לאחיות - הוי ע"פ ססוס כתוך ימי טהור: שלח לחזור כי מטוס קטררת אוחולצות ולא מתיכמות ואס קרמו וכנסו יוציאו ומוריס בינלדת כזו פגריכק וכל 6קל נער רפי כפני רבי איעזר אומר (ס"6) משום בית שמאי יקיימו : לספור סכעת ימיס כקייס סמקוס כי קול כוחן כות. ובית הלל אומרים יוציאו : ועקביא בן מהללאל כרין כל חר(זכות)6cס ל6 לפי הכי כח התמכת 65נו העיר ארבעה דברים אמרו לי עקביא חוזר בך סערת ונס טכלר • ורחתת 6ע"פ שהייתי חוזר - פלח בארבע'דברי שהיית אום ונעשך אבנר לישו: ס איך יתי טוקר ססל יהיו חומריס וכו'כך נ5°: אמ'להן מוטב לילהקרא שוט כל ימיולא ליעשו מסכנה נס וינס ווס זיכה

קיס מטמון סער שעה אה'רשע לפני המקו' שלאיהיו אומרי' כשכיל מול חטיב כל זן פלח ספר תפקוד וכו' עיקרה שררה חזר בו הוא היה מטמא שער הפקורה

ולס סכנס : ה קונכית ולל בפס' נגעיס כ"ס מגל נ' ודס הירוק וחכמים מטהרין(ס"6) הוא היה מתיר מתיבמות דכיון דתרוייתן נעס ותס רכתב סר"ככגון שער בכור בעל מום שנשר והניחו בחלוןואחר כך זקוקין נתחי זנתחי • קמר פתיתק כו וכו'וfיכ6 למימר שוחטו וחכמים אוסרין הוא היה אומר אין משקין למיכס פגע כוחות וקוקתו :פוס רחית כמי התוח לר"פ לא את הגיורת ולא את שפחה המשוחררת וחכ"א והויח כסcתו : תפוס נt ותס • ולכך bמר כגון : משקין

אמרו יקיימו וכית הגג קומריס) ורם הירוק מיקרכמcג'

יוליה • כנת כיכמות פרק ('פ"נ רנרס וע"ס : הוא קיר פתיר ספר ככור וכו'.

הוא קית תתיר ספר ככור וכו'. ד'(לחין מפכינן לס בית פתחי לומריס יוליהו נ"ה חומריס פיקוק כסוף פרק שלישי דככורות • וע*: *ומר סכתר תר"ס יקיימו כן הנכס סלס קדמו וכנסו יקיימו : ו פפר פקידת חסדיס כגיזס ועכודת פין כפרק י"לחולין משה נ' פון פקדון שהפקירק הכתרת 6ת הספר כדור סכסר והלכת ומc° ° ועקכי'סרי רכנו דמתני' וכו'bס סמר ספר הנכון לס כנון פתיתת כו כתר וכק סער כןי הנכס הכללת נתניה רכיון רככר פי רחכתי 'חוסרי' מפו“נזילת דלמר חתי לחססויי סער (כן כמקומו וסח"כ חזרת מנורת : קכיל כן מהכלח וכו תולס סגי נסעמס רסריותו הנו למסכי וכו'bס לכריכי' מטמ6 כיון סנהפך ספר לכן ככפרת חטיפ rcו קכסרת ה ג"כלומר דלק גזר • ועוד רחף רכנן תולין רמתגים וכו מכח פכפיו חינת חיתת סספכה חותן לספר לכן סמס : וחכמיס לספיננסכי גזרי וכו'. חנן קרמכ"ס כתנ מתנס טפתח מטסריס וכתיב והיה קפבל סער (כן הפכתן היה ולת

לפריותס כרכרי פקניק נסחר כך כתב דחכמיס לוסרי מסוס סקפכתן ברקת : וקלס סירוק פקכיס כן מהלל: pטט ו סמס יספק

וטוב כנכחתי בפירוס קרוג'רסfמר ספירס הסבר כקון כרכוס קיר סמס מן סלמים הסתfיס לה פלקס: דברי חכמיס כתכ ועקני'סנר לה נזריגן הנכך סכל מיתר חכג סל חפיר סער כככור נפל מוס שפר הנמר סנסר מן הנכור (היכל רמת רכרי וכל הפו ונסקטו כוס רסרי עקכי וקסכר כפל מוס תיק מתירו כתלות לכסן : וחכמיס חוסריס דקי מגן רורגי קתס חכס לעורו 39זרו ונמרו למחר עריית ליס כתר סנוסר מקיי'חתי ללקויי לככור כדי סתסיר

חיטה • חתני נמי כווסתת כרכי יהודיור" פיג פנת כתרו כל סער וזקן כהלילי תקלס(סיגװז) ויעכור כו ופסלי כסוף פרקנ'וככורות • עכו קרוב לומר פסר"נ העתיק סמוקרסיס לסירי כניזה ועטלק לכתיכ תונח וסכנת

לכרי סרסכ"והללו (סס קסרון וט"סכרכרין • פיין כלסוגו תזכח ונס גיוס וכו' • ועקניס פרי דמנו למקניל שחיטק הקסוף פרק ג'דככולות : כחלון לין זה כbcר bסון לכתר החוכר כו נתתירו לסחר סחיטת

לכתר החוכר כו (תפידן (סחר סחיטה • מתני כמי נכמר חלונות : כמו לס יכתר חרס חלונותין וחלון כנגד חלון התנום ומונח כתגון סין מסקין מי סוטה לס חת סניורת לפרקנ'רנ"כמפנה ז'פלס סמסקיפין ממנו מתית (תר 6

F6 התפוחררת • רכתיך שלה ולסכוער כפוך פמן קרט

הן פריט כתוך פמן :

[ocr errors]

:

:* אני שמעתי מפי הגרוניס • ותס סמעו מפי המרוניס סוקלי 6ת fרנו לו רוקס סוקליס • 626 מניק: חט כלכך

פירעהרלב"ג ונררכייוחסוניס (מכו)על נסיכר פֿחכריז היו כדליס מתבו ; ו כל'וכריס עטר פקודס או בוכריס וכי מחלת על מתנה רוח פמע מן תחנת החוסר ודס הירוק ופער ככור סתלס והפקה: גיורת תפוחררת ותס סמעות התחלת החתל וקח עומר נסמועתו רס עמדו מוטב נהנית לכריסמיך • מסוס דסוס כמי מרכיס קכל ולוו נשמיעתן חי כמי עקכיס ה

לכריו כרכררכיס • מקס חימר כילותן משמע מפיים ביתרין והניחו אכן על ארונו מלמר שכל המתגר" הכי קר לעטר נתניח יכו') בין הרוב וכרין 6מרו כי ומת כנריו פוקלין את ארונו : ן בשעת מיתתי לחו לי הכי מלזי מטר קלחריס תכננוס הס היו אמר לבנו בני חזור בך כארבעה דברים שהייתי רקחמר וקנס דיfוריית סיס קרוס עכ'S :מוטב נהנית אימר אמ'לו ולמהלא תורת כך אם לו אני שמעתי וכתיך חסרי רניס (סטות דכרי סיסיל וכולסין קרן מפי המרובים והם שמעו מפי הטרוכים.. אני חייב להגיח רכבי היתי כעל מטוס ומה כמי רכיס קכל עמדתי בשמעתי והם עמדו בשמועתן אבל אתה כרחו & טצת ד' מוטל והון דכריו כרכרי רכי bcין שמעת מפי היחיר ומפי המרובים - מיטב להניח לח חמר חייכמcו רלף קיל

דברי היחיר ולאהוזכרכרי המרובין אמר לו אבא מרכיס קכל כרפריות ויין לכריו מרכיסכרחנו: פקור עלי (גת' מניין לחבירך אמר לו איני מפקיר הנפת כעקני כן מהלל נכן פרק 1 שממאנים לת אמר לו שמאעילהמצאת כי אמר לי לאי מעשיך הקרנית ונריס סללו : הקטנות

יקרבוך • ומעשיך ירחקוך : פרק ורכי יסור'ג ככה לפון יו"כ כן אני קים פרק ו רבי יהודה בן בבא העיר חמשה העיר סמתחכיס בפוליס. שתי לחיות יתומות

דברים שממאניס את הקטנית 6ת סקטגו' כנון פני חמיס קטנה חוקית ושמשיאין את האשה על פי ער אחר • ושנסקל כסוחס דתי לחיות יתומות ,תומר היס כרפי קר"נ • תרנגול בירושלים על שהרג את הנפש ועל היין, חתנדונה • ולחת קטנת יח"נהול קלין לגרונר היה בן ארבעים יום • שנתנסך על גבי המיבח - יעל מת כננת פלנדולה וכמכת יתומה 556 C3וחי סגרולס תמיר של שחר

שקרב

זקוקה. ליכס כעל הקטנת נסולין נמורין כין יס לס סכ

לומר וקת'וfת כלי לסופ" כין סריס יתומה (עיין פרק י"ג דיכמות מסכה ::: סקטכת (חוסרתת עליו פחין כסוסי קסנה כעס .תמריס הקטנות תרתי זר ור'ליטי כמפגי ז'פרק י"ג דיכמות ת הקטנה סתמן כו (מימין פוקר נפוליס הרצוני נעתר

וכרמפרט (תיר"נ קרס די ייעור וסתס : .. כינס יגרונת וכן יש 6קרת כיול כו כמסכת יבמות פרק כיס כמסגסי"6 כל יכס על הקטנת • וחזר וכח על הגדול וכו' פמלי פמפילון לת ה): סין ככנס ממרינת היס • 03 הכריכי תרוייק' • וליכון לתסמע חלס כסידן כמ"ס סכ כס"ר ער חזר כלכר וחנר סמת • מcין לותר על פיו : וסנסקל העיר ביקורת כן ככס רכסתי סקרנית מלמדין סתמהן וניכס תרנגול פתרן 6ת הנפס • פיקר מחר לתינוק וfע"ג לכי למימר דלח העיר bk כהרח) ומלי קטנות קטנו דעלמb רה"כ ינס טור כתיכסקל פור ולתר כל נהנה פילוסוף פסל מקוס גכי וסמפייןfת סfסה נתנינמינפיס - וכימי) מלי נסיס סכו"סור לכר נמרין סול סור מסכת מת (הלן-"הכל בהמה כסיס וגלת לו גמ'פ"ק רכות דף ח' • ונ"ל סזסו סכתנסרין קיס ופיף לף כן סוח הדין לכל כתת חית ופיף : ועל יין וכן יס 6חרת כיוכח נ' כמסכת יבמות פרק כ'סור התיס כן לרניצ'יוס - ומקיי תכיפסול דירות ניקי מנתו מתני'י"6 לתתס ולומי דתרתי נגסו • ולס כליf כתכוין מלח פקון כל-כספות ספעס לומר כימי מלכות יון לחקיר לת:נתזונתס ולומר סריס כגון סןיכס : ושמשיאים ניס כלזיס (תמירין . (נפתרו פתקיים התמין otזיר fתתtf: על פי ער חתיכרתנן כסוף יכמות : ושנסקל הק:"י לת עיניים ומנחי סלי טניס מכן קייס כלסכן תרנגול וכו'. כתב הר'נט'ג רכי ינס סור כתיכ וכו פכל סטנליס וסקריכו תמיר סל סחר כר'tעֲות ביום מקיס סנ6 זר סור וכו' • וכ"כרס"י כפ'ורנרכות דף כ"ו

כ על ופיין מ°cכשנה ו'פ"ק לסנסורין יכסיף פ"תרנ"ק : שהרג fת הנפb tפון הר'ג פנקר מותו כל תנוק +5

°ר"י(נניכת or):ניקר קרקרו לתינוק כתקוס המוח רופף ונקבות מותו : ועל היין כן fרכניס יוס וכו'. לשון סר"כ ומין ני הכי פסלרהוס ניזיין תנתו וכן לסין ר׳ גפ"ק דנדרי' ותניח כפ'ורג'נרכ"ו יין מגתן לס יכי : :ס סכיזכר(ועיין כפי'סר"נמזגתו'פ"ח דמנהות. ומי זכתכתי זס והעיר על יין כן 6רכעיס יוס דלכתקילס נמי יכין 6פילו • הרכה ממין 6חר תוס'. ובפ’ורגרכוז כתכ י:"י ועל יין כןbינס יוססיכסויכען יין גננתווכח לכל, יין נסור קרינה בית נסן סכר : יעל חניך : זר זכו כתר הרנטגטס לחתיכו" וסקריכו תמיד על סחר בחרנט :צות גיוס ופללתי קשיו אני יכולה גן ככח סרמכ"ס :

נ ט

נ על 6כרמן סמת סלין כו כזית רכות מן המת לעולס מטמ' ב על חבר מן התת עיין כמסנס רנקמן חכר סיס עליו כסר גרגרי הכל כמת עלמו ונ6 כקלקו zת, על חכר קטן סfין כן כרחי וכו' וכן כת סנסו'פ"ק לתלות: אבר מן החי כרית : ל6 fמרו חכריס לין לסס סעור bk על כר מן סתו עיין כפי'הרינריס מתני'רלקן ו°os t : שהחי עוזי לכל חבר מן המת פעולה כעי לטמור : מרוכס טומחת החיי'. מסכם ומושג • פי'סר"נרתייכו קזב כשהול חי וכו'כל זה קת' פריך על ק"ו ונכי

מכוחר כמסנס וכ"ו ר' קומדין הו6 מי:'חבר מן שקרבכארבע שעות : ב העיר ר' יהושע ורבי וע׳r ג כזית כפר תפור החי מטמון ככל ססו ע פ נחוניא בןאינתן אִיש כפר הבבלי על אבר מן המת מחנר מן החי כזס סר"כ אלין לכך מן המת מטמ'נכל, שהוא טמא שר'ליעזר אומר לא אמרו לא על אבר נר ספירס מן. הfדס סתי פתוח פכן תנינן ממרובת מן החי אמרו לנוהלא קל וחומ'ומה מן החי שהיא ומ כל זן רוח חכר ס.. פותח סחייס מטומ6'המתי' טהור אברהפורש ממני טמא המת שהוא טמ'אינו וכו' כלות ריולו קסר תענס פרחי דהיינו הון כסלון קי דין שיהי'אבר הפירש ממנו טמ'אמ'להם לא אמרו טסור כרנקין ומס רכתר פס'מפכל ומוס: כל סכניס אא על אב מן החי דבר אחר מרובהטומאת התיי' כחלל קרכ חן

כמת חכר . מתחתן ולפיהן מחה נטת, מְטומא הטתי שהתי עושה משכבומושב מתחתיו ססכרינתוס רב מן החי פי סוס גטס נגדי כלכתי וחי' לטט'אר' ולטמבורי ועל גביו מדף לטט' אוכלים סין ספרס כץ חלל חרס fמר ינע כעדגכו יכנס ומשק מה שאין המתמטט:ג כזית בשר הפורש לו החנק לו כנפקל יעלת נגריו : ועל גביו נדף כל מאכר מן החי : ר"א מטמא : ורבי יהושע ורבי מת נקרח: הכל fit לכן כחמ* סכליס על גבי קזב לפיהן נתוניא מטהרי עצם כשעורי הפורש מאכר מהחי כחלל חרב לומר אחר, זה על נר זה טליס רבי נחוניא מטמא - ור"א ורבי יהושע מטהרין

פרגרינמן וכו סרמנ"ס כמו "מקף לקייט טולה אמרו לו לו אימה ראית לטמא כזית בשר הפורש (עיין לקמן כרכור לכר פיס קלה, פליטן מטמfיס fרס מאבר מן החי אמר להם מצינו אבר מן החי • כמת וכו' : וכן כריס. פרק קrל כלי"כמו מוכר ומפל פקן שלם מהרמת כזי' בשר הפור' ממנו טמא אף אבן לחתנות ומ"ס ותכם הפופ תחתית לכל מטמחי סוכלי מן החי כזית בשר הפורש ממנו יהיה טמא אמרו לו מן מהי וכו כדתנן לקמןוזס ומסקיס ומדף קוס לסון קונגת לא *אם טמא'כזית בשר הפוך מזהמת שכוטמאת' חפר נסייעת לסמיה פנה נוף • כנחרטומייגעצם כשעורה הפורש ממנונגת כטמ)) תטמא כוית רבי איעזר מטס כותל קנת פילוס 6חר פון ייתן בשל הפור' מאבר מן החי שכן טהר עצם כשער רבי יהושע ורבי נחונית נירן טריח טומ'רנ רננכי הפורש הימנו אמרו לו לר' נחוניא מה ראית לטמ' מטהרי מלט6r, כח-8 כ"פ מרחוק לטל כל הכניס עצם כשעולה הפורש מאכר מן התי אמר להם הרג'ו לכל חין רעת פֿצל נכין לע"פ סלי) נגע מצינו אבר מן החי כמת שלם מההמת עצם (נמ קרמנ"ס כן אז דיט:רי כרס: מר סלין רמת מטט" ל"ג) כשעורה

הפירש

פנתרי סתרי פוסק כר' י רכליס פתחתיו : מת חן

כפימסו נס כחכורו פ"3 • מליס 6לסר6סון וסגי וסליסי כלנו כלין מנע סתכלי סכנע ולו סבירס ניו דלס טתר: 656 מחרג היה ניתנחשון כפר כתת • קרי כוח כמת ועוסי סכלי סנגעכו חג והפלסי ספור מסגרת: הי דנקרי הכי רמת כמנט (bcnוכח כסרל פכנע כו כעסס רלסון וקו גינן מטמלס כליס רליןכלים רמלי נסי :ס כריס פ"ג וכן כשר הפורפמן קמי מטר מקכליסטממחר אח מוחך הטומנה • יכן כיס ספל גביו סל לגמרי כמכור נסוגו כס פ"ו

וכמו סיתכסרכסמוך מת היכן טמפֿיס 5 : 5 ו6פין פני סליסי כלכר מדין מנע • נס’ר: עצס כסעורק מן המת

כתב הר נוכחים ועל 65 מרין מסככ ומוס3 : ג כית כסר יעופתי. נר גן החי סנונע כן יגרתי ועיין מ"סנות כמפנה:'פר קת'רכליס : ר ספרם תן רוfדס החי • דינו סי:6 מטתfכל זמן סתוס

לכר סגר cלס כמגט וכתס6 וכווי כמות עלמו לכתיב נח35 קרן לו כתת החבר פהנרינתו :חרב מן החי יריקות כתת ולנטריפורטמן החי הינו מטפל על פיהיה חבר פלס . וכפיר' כזית נסר מחגר מן החי רבי אליעזר מטמל מרתפרסטעפח וזיל : עלס כפעורת מורמת תטפל במגע וכמcס ליכו מטמר בחת5 דכתיכ( יעל הגינט כעלס וללכת למר מסיני סרוח מטגח ככססורק וכפירס מחכר מן החי רבי נחוניס מטמ6 זכו : מלינו חבר מן החי כית טנס כרילפון מקר נחל הרב לון כתמת : לס טולת כזית כסר ספורט פן ימת כלומר דין סול סכר תגי הפיר: מן המת *) טמf . • סגן יפנו הומרה חפרת סענס כפעולת הפורממנו כמי טנגס : חכל נטתה כזית כפר יפורסבר יין בתי

כתמית ספרי לין כו זלת סומרל; סגן טהרת עלס כסעורי ספורט ממנו רכ6 קגן עיל עלס כפטורי ספורט ניכר מן החי וכי לניטר ורכי יסוסעכטקוין ומינרי ענמנעו פרכס למת מלינו סקניס

וכן

« הקודםהמשך »