תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors]

סליק מסכת עדיות

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][subsumed][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

," תוכפות יום טוב קנג ושאינן מעוטיות מוזרות כתכסר"כלכbוקסוכו'לי סקא מ' מיניסוכו' ונמוכן מגייסו לכרסמתקייס וכו'. וז"ל רפ"יולימפוס לנושf ונותן כיוס לידס ס"מ לזכיני לסוללמb מוכן לסכסמ'וויל ומקריכלסלע b8ינמי דרך לוקח להיות

[ocr errors]
[ocr errors]

ושאינן מעוטרות מותרות: ה או דברים אסירים למכירלע"א אצטרובליןובנות שוהיפטוטרותיהן ולבונה ותרנגול הלבןר יהורה אומר מותר למכור לו הרנגול לבןביןהתרנגוליןובזמן שהו בפני עצמו קוטע את : ומוכרו לו לפי שאיןמקריכין חסר לע"א ושאר כל הדברים סתמן מותר ופרושן אסור ה"מ אומר אף דקלטבוחצבונקליבם אסו' למכור לע"א: ו מקום שנהגו למכור בהמה דקה לע"א מוכרין מקום שנהגו שלא למכור אין מוכרין ובכל מקום אין מוכרין להם בהמה גסה עגלים וסייחים. שלמים ושבוריןר יהורה מתיר בשבור ובןכתירה

מתיר בסוס: ; אין מוכרין להם דיבין ואריות וכ דבר שיש בו נזק לרביס אין בונין עמהם בפילקי : גרדום ואיצטדיאוכימ"אבל בונים עמהןבימוסיאו"

וכית מרחצאות הגיעו

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

5 29 לט א. - ומקריב

• •

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][subsumed][merged small][ocr errors][subsumed][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« הקודםהמשך »