תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

הכל לפי המבייש והמתבייש המבייש את הערום המבייש את הסימה - והמבייש את הישן חייב . : שבייש פטיר - נפל מן הגג והזיקובייש חיים על הנזק ופטור על הבושת (שנאמרושלחה ידה והחזיקה במבושיו אינו חייב על הבשת ער שיהא מתכוין : ב זה חומר טאדם מבשור - שהאדם משלסנזק. צער. רפוי שבת. ובשת - ומשלם דמי ולרות . ושור אינו משלם אלא נזק - ופטור

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[graphic]
[graphic]
[merged small][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

סלע. ר"יהירה אומר משים ר' יוסי הגלילי מנה סטרו - נותן לו מאתים זוז - לאחר ירו נותן לו ר' מאות זוז - צרם באזנו - תלש בשערורקק והגיע בו רוקו - העביר טליתו ממנו - פרעראש האשה בשוק. נותן ארבע מאות זוז - זה הכלל הכל לפי כבודו . אמר רבי עקיבא אפילו עניים שבישראל רואין אותם כאלו הם בני חורין שיררו מנכסיהם שהם בני אברה' יצחק ויעקב ומעש"כאחד שפרע ראש האשה בשוק - באת לפני רבי עקיבא וחייכו ליתן לה ארבע מאות זוז אמר לו רבי תן לי זמן . ונתן לו זמן. שמרה עומד על פתח חצר ושבר את הבר בפניה ובו כאיסר שמן - גלתה את ראשה והיתה מטפח ומנחת ידה על ראשה העמיד עליה ערים ובא לפני רבי עקיבא - אמר : (6.6) ר' לזו אני נותן ארבע מאות זוז. אמר לו לא אמרת כלום

החובל בעצמו אף על פי שאינו רשאי פטור .

אחרים

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

פרקט

[ocr errors]
[ocr errors]

: בגדים משלם כשעת הגזלה גזל

פרה מעוברת וילדה רחל טעוגה וגוזה. משל דמי

פרה העומדת לילה רמירהל העומדת ליגזז - גזל

פרה וגfעברה אצלו וילדה רחל ונטע אצלו וגזזה משלם כשעת הגולה זה הכלל כל הגולג"משלמין

כשע הגזלה: בגיל בהמה והזקינה עברי והוקינו

משלם כשעת הנזלה - ר"מ אימ"בעברי אומר לו

- : הרי שלך לפניך גול מטבעונסדק פירו
יין והחמיץ משלם כשעת הגזלה מטבעונפסל .

- תרומה ונטמאת חמץ

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
« הקודםהמשך »