תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][merged small]

או נננב או אבר נשבר והואשמת או נשב או נגנב או אבד • נשבה והוא עגמת או נשבר או נגנב או אבד. נגנב והוא שמת או נשכר או נשבה או אבר אבדוהוא שמתאו נשבר או נשב'אונגנב משביעד אני ואמר אמן פטור : ו היכן שורי אמר לו איני יודע מה אתה סחוהואשמתי או נשכר או נשבה או נגנב או אבד. משביעך אני - ואמר אמן חייב אמר לנושא שביוהשוכר היכן שורי אמר לו מת והוא שנשבר או נשבה נשבר והוא שמת או נשבה נשבה והוא שמתאי נשבר • נגנב והוא שאכר • אבדוהו שנגנב משביעך אני ואמר אמן - פטור מתי או נשבר • או נשבה - והוא שנגנב או אבד • משביעך אני ואמר אמן. חייב אבד או נגנב והוא שמתאו נשכר. אונשכה: צשביעך אני ואמאמן פטו (ירו ל"ג)(זה הכלל כל המשנה מחוב לחובה ומפטור לפטור ומפטור לחובה. פטור מחובה

[ocr errors]
[ocr errors]

לפטור חייב). (ס"ח) (זה הכלל: כל הנשבעלהקל על עצמו - חייב * להחמיר על עצמו פטור) :.

סליקא לה מסכת שבועות. - מסכת.

[ocr errors]
[ocr errors]

פליק מסכת שבועות

[ocr errors]

אי

[ocr errors]
[ocr errors]
[blocks in formation]
[ocr errors]
[ocr errors]

שעור נריך לספריש חלס לסגל ועממי שכר וגריד שלי תלות לעומר , שסין עושין ממנו שתי מכילות 6חת כבקר , וbחת

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

יין כ'ר ירר מיטיווי יהיו יכול לנטל כדי כ"ד סי t6ן סלבס כי "ס סיtbניס לכוס מקימית ואע"פ שרירוליס כע:ס כדברי ס' היד עד סיסיס גל נ תויגו כ"כזס וכמנין חונקיס עליסס. נt bמנלו לכיס היל סרוסין נ6 ס"ו כי כמה סייגי סיים סיכיכס כל כ°ר ס6תרון יסי גיוי כחכמס• 6חרוניס יכולין לנחות לכרי סרfסוניס מרעת עכמן לפי ftין מרוסס סילס של רtfון וכמנין שיסיו מנין סתגמידי שכיש כס כ ד יכול לכטל וכו' (ינה) כיון שrניו סיחיד מן סרbסוגיס י של לחרון נגרוכיס ממנין . י מכיס חולק עמסס סיס לסס סתלמידי שכיס ג'סנרחכון שאין ב"ד יכול לבטל דבריב"ד התרו עד שיהיה כמס לתלות עיכועיין נקין: י נמס מזכירין דכרי סיחיד גדול ממני בחכמה ובמנין היה גדול ממנו בחכמה שאין כ"ד יכונגנטל הכרי בין ימרוכין - כדי לכטגן - אבל לא במנין. במנין אבל לא בחכמה אינו יכול כ"ד חכידו וכו' . פי. יחיד שנfגשס סיס בית דין לבטל דבריו ער שיהיה גדול ממני כחכמוכמנין. כתקנות וגזירות ומנסגות כיכרו - וס לחיסולטנין ו אמר ר' יהודה א"כ למה מזכירין דברי היחיד מכל 6ס לרשו כיחת מן נמס מזכירין אותן כלל ומשני בין המרובין - לבטלה - שאם יאמר הארם כך סמדות כפי מה סגרfס ליס, אמר bרס כך אני אגי מקובל : יאמר לו כדברי איש פלוני שמעת: כעיניסס שסדין כך - לנו - - ז בית . דין ועתד 6חריסס כ"ל 6חר

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« הקודםהמשך »