תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

ז אמר לחנוניתן לי ברינר פירות ינתן לו אמר לו תן לי את הרינר אמר לו נתתיו לךונתתו באינפלי ישבע בעל הבית נתן לו הרינר אמר לי תן לי את הפירות אמר לו נתתים לך והולכתןלתוך ביתך ישבע חגיגי . ר"יהורה אומר כל שהפירות בירו'. ידו על העליונה אמר לשולחני תן לי ברינר מעית

ונתן לו אמר לו תן לי את הרינר אמללו נתתיול ונתת באינפליישבע בעל הבית נתן לו את הרינר אמר לו תן לי את המעות אמר לו נתתים לך. והשלכת לתוךכיסויישבע שולחני ר"יהודי אומר אין דרךשולחני ליתן איס ער שיט'רינרו: ? כשם שאמרו הפיגמת כתיבתה לא תפרע kא בשבועה

וער צ'מעירה שהיא פרוע לא תפרע אלא בשבוע .

מנכסים משועבריפ ומנכסי יתומים - לא תפרע

אי: בשבועה והנפרעת שלא בפניו לא תפרע

אלא בשבועה - וכן היתומים לא יפרעו אלא בשכועה

[ocr errors]

- מספירות סס חוז לחנות סוי

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][subsumed][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

והשיא נושא שכר והשיכר שומר חנם . נשבע על הכל והשוא משלם את הכל נשא שכר והשוכר נשבעייעל השבור' על השבוי ועל המת ומשלמי' את האבדה ואת גניבה : ב אמר לשומר חנס היכן שירי אמלי מת והוא שנשבר או נשב או נגנב או אבר נשבר והוא שמת או נשבר או נגנב או אבר נש.בה והיא שמת או נשבר או נגנב או אבר - נגנב והוא שמת או נשבר או נשבה או אבר - אכר והוא שמת או נשבר או נשבה או גגנב משביעדאגי ואמ' אמן פטור :ג היכןשורי אמ'לו איני יודע מה אתה סח והיא שמת או נשבראונשבה או נגנב או אבר משביעך אני ואמאמן פטו היכן שירי אמ'לו אבר משכיעך אני יאמאמןוהערי מעידין אותו שאכלו משלם את הקרן הורה מעצמו משלם קרן וחומש ואשם היכן שורי אמר לו נגנכ משביעדאני ואמר אמן - והערים מעירין אותו שגנבו משלם תשלומי כפל הורה מעצמו משלסקרן וחומש ואשם : ר אמר לא בשיקה כן שורי שגנבת והוא אומר לא גנבתי והערים מעירין אותו שגנבו משלם תשלומי כפל טבח ומכ"משלם תשלומי ארבע וחמש ראה ערי שממשמש ן באיןאמר גנבתי אבל לא שהחתי ולא מכרתי אינו משלם איא קרן : ה אמר לשיאו היכן שורי אמר לו מת - והוא שנשבר או נשבה

- או

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][subsumed][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
« הקודםהמשך »