תמונות בעמוד
PDF

מפיקס

(כלולה)CEס פילו ממון : וחברת סתכף 6;רתי : הטין דנקר ומ"OCE :שביעה סלין יכו יורטיס וכו'סכועה זו פעורין וכוסמין ריc66cמועינן מין .t"ותביעו חנוקי" וסיפח ליני יודע למס וכיוןbלמר קלת משני חני עליכס כוכעיןרס הפתופי תגיע לתת כונס פקדין ומינים חלוקיס: ונזק וילי סכןסיס עיקר סכועס דכתיכ'כעלות וסמטת קול לס כדפריסית נזק כחלי מק ברורות וממג'הול ולס קסל רחנגרי בילות SD כריס פרקין וסמלי* לכרכות נקט דfע"נ רקולילי סס בכס* קנס חין חייכין": תכליתי

* סכועס מפיסס לפ"ס ליט ספל ותסלומי 6רכעס וחמס' וגזל ואבידה שבועה שאין אנו יודעין לך עדות אין קייכין לכ6

fחת"כלייני@ מפוס קרכל.: סלכס לים חייבין אא אח שבועה שאין אנו יודעין שיש לך ביד דנקט כככח ססנית פכעס פלוני ופיתתחתנתי מכוס פלוני פקדון ותשומת יד גזל ואבירה חייבין על כל וכו' דמחייכיגן על כל 6חת נוסת ופגס המזכל קול: אחת ואחת משביע אני עליכם אם לא תבואו ו' ועייןכמסג'י"6 וכר:כ"ס ופלפני כני סכחס פלין כה. ותעירוני שישליביר פלוני פקרִין חטין ושעורין • בריספ"ט וסוף פ"י מסלכות מכור"סלינו קייכ עלית מית. וּכְוסמיןשכיע שאין אנו יודעין לך ערות אין חייבין סכועס ס"ל למוסכי' מפי וכיון דליכ' מיתר ליכ'תמין

: אא אחת שכוע שאין אנו יודעין לך עדות שיש לך. 6חריס ול6 פנו למן לינס ופתכל כי תכרי ביו הכפורים כיד פלוני הטיזושעורין כ סמין הייביןעל כל אחת קייכי bk ככ"רכסכרקו ניל ונקט כה לחט"גרענוס כרת ואחת: משכי אני עליכם אם לא תבואו והעירוני והכל לפי סון ג'האריך מייך ממון : ז מלכי כסן. שיש לי ביד פלוני נזק וחצי נזק תשלומי כפל. פיוכיחו שכועס פטורין פלין קעריס קייכן תשלומי ארבעה וחמשה ושאנס איש פלוני את והרחב'רהפיגו זכתר עליו 656 כסכפרו כלכר סיפכו בתי ופיתה את כתי ושהכני בני ושחבלבי חברי מטען גדולס נכנסס כו וסכי קביעת מפון : סלכס לים ושהדליק את גרישי ביום הכפוריס הרי אוהייבין: חומר סחפפר וקרוב לומר פלוני חן פתס 6ת כתו זמשביע אני עליכם אס לא תבואו ותעירוני שאני פpפנתיט ז6ת סכריס לומר 5 פלוני

וכתו דקתני בחשאני לוי שאניבןגרוש שאני בן חלוצה שאיש כן ולח ניחח לי כמס סכתכתי מים פלוני, כן דלעיל פלוני כהן שאי פלוני לוי שאינו בוגרושה שאינו כן. דנרכות נקיהכ"נזכ': קלי (כלתכל לעיל חלוצה שאנס איש פלוני את כתו חייבין על כל 6חת De6i מינית פים פלוני כהן ל לוי

טעת מסתבר כקריה וחיכו כן נרוסס ועלס קזי) 6 פכפכיען פנס 6ס פלוני דמתני'נ'ס דלעיל : ו נזק וחני נזק כתכ קרככסני נזק לס כען על חותן פלוני לחיילי בית על הפתח פטוריס • ברורות לממוכח קל גמוהל קמ"ל ופי טיוחיילי לפניי ס6 לכעינן שיפמע מפי התור' וכגמר מוקי לק ככח כקרפלת • תכל כקליל תשלומי ר'עק' כלונס מפת •

סונס דממון 6חין ולי מניעת ממן 6חר סוי סין מקייכיס תtfמועינן לסין כחסן מסתל'כרc6 תל רומיל דסני בוק bcין מתb כרסס ודכוותס המורשת בעל דין כזס כסלר ממון דכיון דממון סהול Sic עס מאַכיכוכסמעת'קמיית דסנסדרין(יט*פכפירוסו'סר"כ)פיפ' פטל גידית מעולס ל6 מלי למכתב

קרסה קט"bמחכל כי קכירי כיוס סכפוריס חו הדליק נדים לחפוקי

מלר' נחוניק דחמר סמתחייב כרת פטור מן התשלומין (ליידי דתנן נסך תכח כסדייסו סקכני בני דקרוכס לכר מיתת • נחסמועינן להוסיל וחינן חייב מיתה נסכחס כלל קבורה • כתפלומין ע"כ ומ"ת קל"ג לסמכינן נערות סל קנס 6ין חייבין דקי" מודל בקנס פטור תלכך לח סוס bk נורס לממון רחל סורק קיק פטור ולסנממון סול גמ' : ושאנס חיים פלוני וכן כתב סר"כ מסוס כסת ופגס פירE"יפנס כפולה כפוכתר מלתיס וסלמנת מכת ע"כ וסותס רמון לח ידעכל ללס 6סכחן זכותל לחכות ככתוכק • תו למתבי'סיס כמסנס ז'פf לכתוכות פנס רופין 6ותס כסלוס פפחס וכו'ומפרסיכן נמרח ריח לפבלו פיטרו בו קורת רוח וכו'כרפירם קר"ן פס : ושאנס וכו' כתכקר כמפוס כסת ופגס וכו' רמסתמל ממוכח קח תנ"וכל קנס eft פולק מסלס כלפירס סר"ן כמפגסו' פרק דלקמן

ומסתכר וכפס פסולק bסו"פ כמו כן חונק ככסן לענין עדות ועיין מ"tsס כמפנקג'וכפרק ט מהלכות סכועות סהעתיק פס קרמנ"ס דין פלכס וכו' נענין פטעס קערות כתב עליו קכה סלתה ממפֿנק לפנק כפקדון גרלוק ת"נכלל במפנק לסכל פלפוט" 6סל6 ל6סתמטפיס וקס לכתב סר"כוכן ריכסת ופגס עיין מ"נמס כפ' ללקוץ מפנק ו' : ושחכל ני סכרי כו' כיוס סכפוריס כתב סר"נרfע"ג לכמס כרס קייכ ממון וטעמל מפורט כמפנסג' פרק מת"ן:ז שאני כהן וכן פטורין כתב סר"כפלין העליס מחוייכין חעכוכפרו לכר פיפכו פגיעות מעון כרפירן א"נ כתפנקס דלקמן : שאיני כן גרוס זכו נקט לסכלפון סיונובלפין סלינס : שאיש פלוני כסן וכן מפנק פירק שיח רק הפער מוס לפלוני ניל פלוני פכן כמפנר נ פילח ביד עבדו פטור מלס סל6 קמ"ר לוקל 6חיס פלוני כקן פטור ככל ענין דל6 מסכחת נס קיוכ6 דלח סייך כה קרפלס הכל מנס לפלוני כיל פלוני זמנין דמפכחת חיוכח כמו ככח כסרסbס גפרל : שאנס חיפפנוכי וכו כתב סר"נרכעינן סbמעו מפי התוכע כדפירס כמסכת י"ג

ו 32 לב א ומו

[ocr errors]

ומסוכנמ' מוקיס נס נכח כסרסbס • וכן פירס"י ולחו כפי' קרפלס עליס: (ססבלני כני סכנת קיס חכורת: פטורין סfס התמר מכל:6 לתמר מדרי'פלים פנוני כהן ומ'רייקי קח פעילותו היה מתחייב מיתס ל6 ממון : וסכל כי סכרי וססדליק מנת לפלוני ניר פלוני קיניס ומוקיס לס ככח כסרסfס כמו 6ת גריסי כפכת • רתרוייהו חיוב מיתס ננת ופטורי מן הממון: סכת3 נעים • מתכת סמטי וסיפס נמי סלנס חיס פלוכי כמו ח מר לים פנ. כי ליתן כיוכו'. פטוריס רכתיב כפמוטות של פלוני דהוי נמי מפנה

סעדו' תקטס וכתיככסכוע' יתירס דקס תגן כמסנס יין בתו ופתה את בתו ושחבל ביבני ושהכל כי חברי קפקלון תחטח מת סכועת סלח ניד פנדי וכו' הכח ר"ג ושהדליק גרישי משבת הרי או פטורין: המשביע קפקדין על תביעת ממון to ככח כסרס וכו'וכן סרמנ"ס אני עליכ'אס לא תבואו ותעירוני שאמ' איש פלוני לו על חכרו • כפירוסו מפר' ככח כסרסלה ליתן לי מאתים זוז ולא נתן ליהרי או פטורי' שאין העלו כריך סת:יעל תביעת הכל כחכורו פ"י מסל סנועו' חייבין צא על תביע ממון כפקרין:ט משביע אני ממון פיטלו ענין • וזה פטוטן כתב סלנס פלוני חן פיתס עליכס כשתרעין לי ערו'שתבואו ותעירוני הרי או סbמחי פלוני ניתן לי מספי* בקו סמפורסס פטוריס סלס פטורי' מפני שקרמ שבועה לעדות:י עמר כבית זיז חינה קניעת ממון סיסל העיר פרו'זו יתחייב הנמכט - הכנסת ואמ'משביע אני עליך שאם אתם יודעי' לי על סכרו • סלfפי'הול כדכרין מיתת בית דין וליכי חייך ערות שתבואו ירעידוני הרי או פטורין(ירו "ג'ער טbמלו זכרו שיתן לו מחתי בתשלומין ע"כ: ושחבל ני שיהי' מתכוין להם: וְא אמר לשנים משביע אני זוז • לין קכרו חייכ לו כנוס כנִי וכו'פטוריס כתב הר"ן עליכם איש פלוני ופלוני שאם אתם יודעיןלי עדות כסכיל סתירה זו : ט מפני 66ס העידותו קיס מתחייך שתבואו ותעירוני שבועה שאין אנו יודעיןלך ערו' סקרנקפנוע נפלות ולחמני מיתתכח ממין • כרפי'סר"ן והם יודעין לעדות ער מפיער או שהי אחד. מהן חמר ופרוע' קול ת ורוח על כמסנס נ'פרקנ'רכתוכות : קרוב או פסול הרי או פטורין:יב שילח ביד עבדו fו ו6ס fו ירע : סקדמס ח שאמר ליס פלוני ליתן או שאמ'להן הנתבע משביע אני עליכ' שאם אתם קולות לסכועס וכל מקרמה

לי וכו'פטוריס יודעיןלו ערו שתבואו ותעירוהו הרים פטורי עד סכום לעלותו :יחס יולעיס פי'סר"נ סלפי' קול כרכריו . שישמעו מפי התובע:

יג משביע לתס לי עדות וכו' פטורין • סין חכירו חייב ליתן לו כלוס

וכתיב נהול עד • ער סייקל כסכי 6מיר זו. ופיתוח עני 6ינן חייב לו מטעס נרר וכמכf לק עליו : יא ויס יודעיס לו עדות • ער מפי עד וכו' סלין ענין חיוב ממין כסוכר סלין ניו יורדין (ככסין 6ס fינו פטוריס סלס לעירורולה היתה ערותן מופנת לו כלוס : יב רונה נקייסנדרו • 656 סמכדין חוקן סומכין חותן ער סיקייס עד סיסמעו מפי רקוכט • דכתיב 6ס ל6 יניך מלח בוי" מוכח שפתיו • כרחה לי : מאתים זוז • עיין מ"ס כוס כמסכת (S6°ף למדרס סכי - לס (לו) לf יניך - כלומר נתוכס ו' פ"ג דסנסלין: כפקדין יעיין מ"ס כפ'כתרת משנס כ': וכס6 פונו • קח 6ס ל6סר לה יניך • פטור : יא שבועה סלין חנויורעיס לך עדות. עיירמסכמcנ'ס':

יג מכנס והם יודעיס ננעלות על מפי ער וכו' פטוריס • כתב סר"ן

פלס פעילותו לח סיתת עדותן מוטלת לו כלוס • וכ"כ סרמכ"ס. ° סר"ן • סקפס סרמנ"ס: נמס לי למקני הכי פסיט6 • לחימפוס קרוכיס לו פסוליס • כח תכן כריסס כמתניתן כלומר כריס פרקין )רלינס נותנת כהן • ולי מסוס ער מפי על רקמשמע לן לפסול • פסטל ור6 קתני לס כסנסלרין כסליס (כפרק נ' מסנס ו') ותירן דסתס לbסמועינן לס החמינן קנתן על עכמו :bס יכלו ויעידו • 6פילו הכי פטורין כיון סמן קלין לינס נחמניס • וכענין 66מר כירוסלמי לנרסיכן סקס ער חחו 66מר ליה סרי 6ת מקובל עלי כפניס יכול יהל קיין תלמוד לומר וסול ערסג רסס 6ת סכסר סעירערות ממון יכס 6' חינוכטר (העיר עלות ממון עכ"ל - וככי ניחח לי רכגכרח מייתי נריית סכנתני'רילין ליס מדכתיכ חס bת יגיל וכbt טוכו כרסויין להגיד הכתוב מדבר • והרי (תר"נ וסרמנ"ס סכרס הוח קרס למס לי • חנה כללי לסל קמל"ן כרfמר כירופנתי ונמכחת כתר סזס סגסתייע קרמכן מסילו' סיס יכול להסתייע מסגמיריקן • הלס רכילוסלמי כנפופ טפי - וסתוס'כתכו חן פקיס 6קל מתן קרוב לו פסול סרי או פטוריס 6ע"ג לכנר סמעכו דחין מוקניס של כרחויין להפיך חנטריך למקני הכח לחפי"6סיסג'ערים

ספניס כסריס פטורין רערוק פכטלס מקכתס כטלס כו' ע"כ • ולריך לומר ססכרתס רמק ccמענו כמסכת 6חריתי 65 קסיס ימיס לע"נ רלח רערות טנטנס מקכתס וכן ככר סמעכות כמסנס ס' פרק קמס למכות • חפי' קכי 6סמועינן סכח לחין מכוער חנס עליסס ופר פכן קיל סכרתס דקל פלער מפי ער לס קסיס לסס ול6 מידי . חע"ג וכבר שמענוס כפ נלסנסלרין מסנסואה למכירה לקו דממסכתס 6קריתס ל6 קיל - וכמ"ס ככר כפמס כריס כרכות ומקומות לחריס : יב שילח כין עכלו וכו'פטוריס כפלח כל כקרסלה לקל כמסכת' לייקיכן ככגמ'רכל כקרbt"יכול להניעס ומתחייכיס נקכעתן ועוד קרוב חלי

נרקרק

קסcתכסכום החנק • ומכין

[ocr errors]

ין מכות חכי עליכס וכו'

וקוס יfמר מכות חכי עליכס לדקדק רתכן עכלו ולח תנן סליס כיד סקר דהיינו טעמס (נסכוט')חוסריכס 6ני כסכועס : סמקכככככלס) • מכרן דעפרו עכר כנעני וחין קנין לעכו כלס רכו כמלס סל6 יוכל חת תסס כחול: מקס : רכי מחיר מח"כ סקילס : וקכמיס לסרססו א סיועת גרונס היס 6ני נדעת הטור כסימן קכג פוטרין ועל ססס המיוחד לוקח כסקילה דכתיככנקכו פס סכת דין יכול לסרסות נעכלו הכנעני לתו תגן עברו לפי יומת ועל הכנוייס כחוקרת

סעכרו מנת הפסיק' הוס דנסיס כל תקלל וכסכועת ין משביע אני עליכם מצוה אני עליכס • אוסרכס ללעולס לbc fינו יכול לבו הערות מגורים חכמיס לר"ת אני הרי אי חייבין בשמים ובארץ הרי אופטורין

כסרסbת ותיוכתס (תמררכי לחייב על הכנוייס כמו שחיי" באל"ף דלי"ת. כיו"רה"יבשרי בצבאות • בחנין מכתב פס כנ"יוסגיר6 לית ע סס המיוחד דכסכוע' ורחום בארך אפים ורב חסר ובכל הכנויין הרי או דחף לעבדו יכול להרפות כתיכ ופמע קול :המקלל חייביןהמקלל ככולן חייב דכריר'מאיר וחכמים יג משביע לכי עליכס : עלמו דכתי' ססמר לן ופלור פוטרין - המקלל אביו ואמו ככולן חייב רכרי רכי

קרס זשמעתי נפשך מחר וכל הנער פן ו. מאיר וחכמים פוטרין המקלל עצמו וחברו בכולן קיל 6לס כתיכ ותניח כנמר6

יכו ל6 לסתעפה: ותמקלל • עובר בלא תעשה יככה אהים וכן יככה אהים - זו סנס 6ין 6נס ! כסכוע' וכן זכרו • דכתיכ כל תקלל חרם היא לה הכתובה בתורה אל יכך ויברכך ייטבלך קול חומר וססכיע סכסן לחת לפילו חרס fcינו סומע ול6

רבי קפיר מקלנתן לה תקלל וכ"6

לעסות חלה סליןעמת סכום פלר כל חלס וסמע יקפיד : יככס לפיס וכן יככס bהיס 6ס כשה סיסטמס סכועת (כתו ע"ג ככל זו) סכוע'bין טעות חומר לעדיס יככה אתייחס לח תעירוני 6ו CCמע חסר סקירח סלס• כפכועת סים עמית ת"ומע קול הנס ופמעס 6לת כקנכות סכתורס יככת 6לקיס • (למר קול כעליס וכן יככת . ושמעת קול . פירס"ימדסוס ליס למכתב וסמעס 6לס סמעת חלקי חס תעירוני • סו :fמר 6ליככס לקיס 6ס תעירוני מיניס לסיס סכועס כל סיס כס סנס וכתב קול חלה • יתירס

נדרס 6תל. לקייכיס כ6'מסתי הקולות כ"כ • ועיין עול

מס סכתוכ כרכור או קיס 6לס וכו' : מצוה 6ני עליכס וכו'. כתב סר"נ וסול סיfמר מנוס וכו'כסכועס גמ'. די לסו סכי מסי קלמר ופירס"יכסכועס מזכיר לת ה'ס כחסר מכל הסוכות הגנן ט'כ וכלומר פס fו ככוי וכרמסקי כמתני' וכן דעת סרמכ"ספ"ט מ"סרססfו ככוי כעי וכתב סר"ן דטעמו דפיקי סכועס כי כתיכת כסס כתיב כרכתיב להתסכע כפתי לסקר • 6"כ נח תשס 6ת סל'חסין • וסהלכנו כרכתיך וקללת 6ת זס 6לקיך וכו' וחיסור'מיקס סיכס כלח סוכנוי וכו' וכתב עור קרן ולחריס סוכרין דלח כעיכן לח סס ולס כיכוי ומתני' תרי גונח סכועות קתני מלות חכי עליכס וכסכועס 6פילו כלס קוכרת ססס קייכיס • וכן חלו על חמר כסכועת bלל פחמר מכות חני עליכס כסס לו ככינוי חייכיס וכי קתני וככל סכגויין קרי הלו חייכין • לח לכעיכן פסחו כינוי • 6לס לומר דמסכים בכימי לה קוק כמסכים כסמיס וכסרן ופטורין ע"כ - ודע לכנמ'סיתס גכי מסכיע כמי למסייס כסכועס • קרמכ"ס כפירופולח העתיק כן 6ך כחכורו פ"טכתב המסכיע עליו כסכועס ל5

° ic if מכוסוכו'כסכועק : בחניון ירחוס וכו'. וככל סכנויין רסס לס כתיב חלל (BCעת קול סנס • ועיין מ"ס לעיל כסס סר"ן ומפרסיכן כגמ' רסח רכסfומר כחנוןוכו' ובכל הכינויין דהוי כמי סכסכע בו ית' • 6ע"פ סלין 6לו סמו בין חלל כינויין כעלמל היינו טעמס קכמי פקוח מכון כפי שהול רמוס קלמר • ולל דמי ננסכע כסמיס וסרן דכיון דליכח מידי חסריני דחיקרי רחום וחנון ורחי כמי 6סול סבון כמי ססוס רסוס קחו הכל כיון לליכל סמיס וסרן כסמיס ולרז קלמר • ול"ל דלל דמי ככינוי סכועות רתנן כריסנדריס לקכח פיסכע כן יקלס סגי ככינוי חלה כסנוכל לפרט זכוכתו כמי ccתו וכו': המקלל ככולן חייך דברי ר"מ • דת'יחים כי יקלל חלקיו וכפר חטמן • מתת*ותנו כבר כחמר ונקכ סס ס'מות יומת • יכול 65 ירח חיים חלל על סס המיוסר כלכר מכין נרכות חפ הכינויין • פרחים לים כי יקלל אפיו וגו' מ"מ ור"מ ומתכח פלוגת6 לר"מ ורכנן כפס המתכרך וכן ירחק מלפון קר'נכפי רכרי סכמיס ולפיכך לסון ככלן רתכן כמו לכולן • וכן זס סכתכ סר"כוכן לסון רס"י וסרמב"ס כלסל קן קוס לקו למימר לחחל מקס 6ל6 דמסרכי כיפכס למתני'. ועיין מ"ס כפס סרמכ"ס כפסגה אפלו לסנסורין : המקלל חכיו ולחמו וכו'. וחכמיס פוטרין ככס זו סכוית עול כמסנס ס' פ"ולסנסדרין ועיין מ"ס סס כס"ו : יככה היס וכן יככס 6לסיס bסון רס"ייככס ת'שקיס • וכן יככקלסיס גרסי כמתני' וכן כתוב ונקור כסדר מסכת לוגרית ולוקנית ע"כ. וכרעתי ברחת רכריSoc"ן חלקיס כלל *הלחיככת ה'. וכן הוס כפירס"י דפוס יפן • (כסער סס כתוכו" הרי"ף גרס כתרוייסו ס יו"ר3"י ולס 6לקיס• לכןגס• גרסה זיסרס וק"ל 6ף סות הקורס כתורס קורס כec של יו"רר"י. וסול חומר וכן יככס סיס 6פילו הכי הוי לה וק"bע"כ: זו קיח 6לס יכתוכס כתורה. וקל כתיב כהן ככל חלות הברית • רס"י • ועיין מ"ס כריס מפנקינן - ותו"כגמ' מכין לחלת

פריס סכועס • סנ6מר ויכל מותו כסנס וגו' יחזקל •"זי"ן • וכתיכ וגס כמלך ככוכר נכר מרד 6סר הכישו כלנסיס אל יכן וכו' רכי מחיר מחייב כתכסר"ן למכל 65ן 6תס 6ומע קן וכו" כנמרח רמינן רקס רכי מחיר

לב ב נית

לכל נס

[ocr errors]

32 3

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

בית זית מכלל לקו וכו' כדפירס סר"כ כמשנס ו'נ"ו דקדושין לו יכרכן ק' 6ס תעירוני • וייטנלך לקיס 6ס פפילוני כל ומפקיכן סני מיני כלותיכס מכל כחיסור חית ריק • לסון סר"ן חכו ר"מ אחיינ• למכ5ע 5ו 6תס שומע קן • E יבכה אקס חס וכנסין וכקלוסין לית בהו הנמוכח דהיינו כתוכס ותכחיה וכתר תעירוני קח 6ס (6 תעירוני יככה וכן )יברכ היחס פעילוי עוד כי תימה ו. הסכנדריסנפ"ק משנתו") המלי' רנית קח מס תעירוני יקנלך - וככל חעו חין סנכס כרית : ניה כרית מכלל כקו 6קה

פרקה שבועות יעקדין סומע הן נקל סתס 6סור' רבי מאיר מחייב • וחכמים פוטרין :

כחכסי' ארז 6 כ נקי ריכו' כמו פרק השבועות הפקרון נוהנה באנשים

וכנסים חיילי רתגר כשבועת

ובנשים נרתיקים וכקרוכי' קערות כלכסיס וכן כנסיס פרק' מפגה ג':

בכשרים ובפסולים בפנינו ושלא בפניביו מפי קכח גמי קכח נכונקו : וחכמים פוטרין • פיירס עצמו ומפי אחרים אינו חייב ער שיכפר (ס"6) בו נקרוכיס סכעל קפקלוקרו"

הרמב"ן ז"ל רחף נכ'ודבריר"מוהג'א ביןמפי עצמוביןמפי אחרי, לוס פפקרון חלל : בפניניו ע"ג דסמעינן נסו לרככן ביין שכפר בו הייב • וחייב על זדון השבועה ועל (פלל כפני כ'ו. סס מש נענתה דחית נקו מכ35 לל שגגתה עם זרון הפקרין ואינו חייב על שגגתה(גמ' עלתן כפכט • סקוניס סכוע 6תס מתנע קן • קכז תל"י גריןהחומה חייב על זדונו

מפיו לו טענת סמן להר פטריכן דכטינקרס כרכתי

הפכוע וחסר כן. סולקייב וממעס קול חכס 6ס ל6

ccמכס כרכת ונטמעת מתוכה קגנס קרכן דכתי'וכס כעמית כל לקו : תופי לחריס ולל עגס bמן קרן רכיכו כיסיס :

כנן bפכיע לי עליך PGחזיר לי פקדון ולמך סין לך כידי פרק ה בפני בית דין • עיין מ"ס כמסנקה פ"טד"ק: כנוס • חיכו חייכער מכפו'כנ"ו : וחכמיס bומריס וכו' • כפי שלמו - ה"נכרכרי הרנסהוכיח וכו' (היכן קורס וקלכ'כחכמי' : וקייכ על זדון כסכועת- דלל כתיכ כקונטרס :

וס היין קרכן • וכן כתנרס"י וסר'ן • ומה Cקיס כתוך זדון סשכועס פזכור על הפקדון ויודע סכתסיין על כפירקן : כרכרי סר"נ ק"ג כפר • לין ליפכי רחנו מתחנת כפעת קרכן : ועל פנגתס • עס ורון הפקדין שאינו יודע מחייך קסניעסקכל נתת הפקדון תחי מהני ליה כפירתו cיר כן כסכועס או קוט • לכל זכור לו פקדון 6כלו : ok סכסעתקסכועס כפר ו6ח"כ קולסוכנומר רצו לל קודע מי

נכסף מחינו כקרכן • ר"י כסכועת הערות לפרק לנעיל כתי • הנח רקכו 6יכ6 פלינתר כנמר • ליכס מין לחומר רחכו כלו עדיס ל6 מחייכקרכן • רלח רות כפירקן חלל כפירת רכריס • דעל כרחו יפלס • נקכי מפרסנת נקודת רמפיס ככ"פ• ומ"מ כיון דחותו מרן לחמר ותותב לה הוק ניס נקר"נ נפרט חניכיק ריכלSמטעי ולומר ירוק קולה • ולח כי כלו עליס 656 (פוס ריסטל העתיק לפורט"י - ועל רס"י כל קrס כמו סכתכתי בהרבה מקומות סגן דרכו לפרס כמנס דלח כמסקנה כי פירוסו הו6 כתפנק מעניק הגמרל • וbת טעמb מלי יתחייב כסים פריס וסרי (חתונין וכפרתן • סכסיכוסו קעריס יתחייך לסbס • כתב קרמכ"ס כסוף פ"ס מהנכות סכועס פררי הועינת מעתה ושמח להיכחו קעריס לויכולו ולס תתקייס עדותן • חויפסלו • ולפיכך קייכ ע"כ. ועילגרוס כעיני לרס"י נקט קולס ע"ג לכמסקנ6 6ף כעריס מחייך מפוס לכעריס מיתת ל6 מסכחת קיין חלל כפלין לוקרקעות • 6"נ רמחל על העכוריס לחי לית ליס כל סכירס כן פעכודס רbוריית' כמ"ס כסוף ג'נ• ותגן כיפגת 'פרק דלקמן דלין נסכעין על הקרק" יקי" כפ"ק דנ"מ רן ר' רכן על כפירת סעכור קרקעות • וכ"כ סתוס'סס וסכח וכיון דלחן פנתר פסיקה קוק סלכך רייק רס* גפרו:"מתני נסורת וכלומר סחין כין עריס רסלויס עריס (חו מנתח פסיקה נסיונית ניקי וכרכי מתיסנקר"נ ספיר דריק נמי (פרוסי נקודת 6ע"ג דלמסקנ6 סכנהרס 6ף כעדיס מפכחת לס • ועיין מה לכתוב בר פלנקמן בענין סכועק על בפירס סעביד קרקעות ומחקר נרכתיכ וכתם כעמיתו כל דין • וכ"כיס"י 6"רקסי למימר טעמ6 מפי עכמו חייב • וסוf ססו מינכע על סקר ילין (תרס"יכז סכסמי נר"פ דלעיל ופירטה"ס דרש"י כיפור דקייב מפי עכמו חוף כנס טענת התובע

"תן לי פקדוני וכו' רנסנס דלקמן • לחג ליקר קלמר • מהו דפרטיגן מוכח: נעמיפן כל דהו כדלעיל דף ג': על : ומפי 6חריס סיכי תייך ער סיכפור כוכנ"ורכרי ר"ת מסוס ומוסכם מפג. 6חריס כפקדון נח כתיכ ומשכועת קעלות נמריץ

לסיס'ג כר"מ רון מינס ומינר • ורקס כ:"וכדפריסית כפרקין דלעיל - ו6"י: וחכמים התריס כו'. כיון מכפר נו קיינרסכירס (קו רון מינס ולוקי כסתרק כרפריסית כפרקין דלעיל רס"י 8 ועל פנגזר עס זלין ספקלין פי'סר"כbלינו יודע שחייכ כסכועה זו קרכן • לכל זכור כוח 5*עקתן הכל, וכן פירס"י ובכלל

הנריקס סכיכו פליני יודע שחייככסכועה זו קרכן • ליכח למסע כל סיס ליסור בטבעת זו יודעיס סס וכרפיר6 כמסנסנ' פרק יועיל לעגין סכועת סערות וכרזיתל התס כנמר'. וסוח סדין (הכו) הליf סנכיbללכיס וסר"נסמך לעיל כמי חלקכל כמו שכתב - כל זכור כוח) שהפקדון חכלו דכ"ס לעיל כמי : ואינו חייב על סצנתר • עין כפירס סריג מפנק ג קרק לעין תמ"Ctc :

כלכ)

[ocr errors]

בכסף סקייס כין כר"נ וסכי כתיכנני ליל חכס כערכך כסףסקליס דככייתות פריוס סחיטס ילפינן לס סכלקוסמות

קס נכסף סקניס מ6סס מינוס לכתיב כערכן כסף סקליס כשקל הקרס 65טס תוס'והר"ן :ג שבועת יכקדון כיכר נתן פקלוני וכו' כבר כתבתי לעיל דרכון בו לוקי) סלמר ליס וכו' כדילפיכן מוכח כעמית וגסס לנפגין שכועת הערות לוקל כדילפינן מול6 יגיד כמ"סיר"נ כפרק דלעיל משנת י"נתני כמי סכח כרחי כגמ' פר דלעיל ו'ל"נ ומ"מ כעמית

דייקח 67ע"ג דייכסBככל בכסף סקניס כקנוי כפני אשם בכסף שקלים בשבועות הפקדיוכיצד אמ' דרו 6פי' כל תביער סני• פלעיס לסכי כתיב גכי חיל לו תן לי פקדוני שיש ליבידךשבוע שאין לך בירי מ"מ ססכועס כריכק סתר

פס כערכך כסף פקריס : או שאמר אזלך בירימשביעך אני ואמר אמן ה'ן בפני עמיקו וזסו פסרמנ"ס ג מפני פיכול לקזול ולסורו'

חייב השביע עליו חמש פעמים ביוכפניב"ד ובין כפ"זמת'סכוע' 6חר סכתב חס כפיר כמל' סכל סכועס שלא בפנינו וכפר חיי על כל אח ואח אם ויש לחייב חט"סbל6 קכעו כתר קרוס כופר ממון : ג סכופר מה טעם מפני שיכול לחזור ולהודו:ג היו חמשה 6חל קנוכס לכעל המכון בחלונס יןלך כידי ולח לך תובעין אותו אמרו ליתן לנו פקרין שיש לי בידך עלמו לו נסלוקו קכט המלך נוכועסותסתיקיית שבועה שאין לכם בירי אינו חייב לא אחת שבועה כהרפלתו Ecלוקן 55

6רס פכוט לכולק וbין סלכס לה שאין לך בידי ולא לך ולא לך חייב על כל אחת כמותוכן נ5

° סון סכרת כר6

° 65 כר'פמעון : 6פי' ואח'ו'אאוט ער שיאטר שבועה באחרונהר"ש הרמב"ס וקגרין סקפנית מר קטס וסעור' וכוסמת. אומר ער שיאמר שבועה לכל אחד ואחר תן לי יכל) כסרס ממו דוקוליס לסכר ר' מסיר קטפן לת פקדון ותשום ידנזל ואברה שיש לי בידך שכיעה ממון מחכרו ל6 סני כלל חרו קטס מין חטס קלמי שאין לך בידי אינו חייב אא אחת שבועה שאין לה קולה למי ocb פלורי וכן סטורת וכן כוסות • בידי פקרין ותשומת יד וגזל ואבדה חייב על כל רעל לכרכורס כעלמה דכתיב ולחטס והכוסמת •

אהת ואחת תן ליחטין ושעורין וכוסמין שיש לי געפס סלוסו כדמפמט רים ורוי כהן טוענו חטין •

בירך שבועה שאין לך בידי אינו חייב אלא אחת מן הקרוטין וכן כסכו ספוריס וכוסמין ורכגן

שבועה שאין לךבירי חטין ושעורין וכוסמין חייב נסרי הי) כמון • סכרי נרניר חרס. חטס על כל אחת ואחת ר' מאיר אומר אפילו אמר רסס 6פילוכסכועת העלות וס סעול'וסל כוסמת קלמר

חטה

הליכה מפיטf לולס יניל רחין הנכס כרכי מחיר :

וכן לומריס לפ"ת מתי י פסיכו כדכתב קר"נכפ' לנעיל מסנס : וגמר" ערוך קוס 6ס וכן סעתיק סרמנ"ס כפ"ט מסלכות

סכועס כענין סכועת קערות לו סלוסו ומ"ת ו* כסכח נקלשחק דלו כח קכי לס כרכקס ר"ג לעיל הכח סקרמנ"ס סמך על מ"ס כפ"ז דקריס נענין פקדון הכריך הרפלת וכ"כפרות ללה מהגיה כלל קרפלס ולפיכך הניתנות על הכ"מ פעל הסכתכסרמכ"ס כפ"ז לענין פקדון 516-כוחו וכו'כתכ הנרות ריליף לסמדמעטיו נסמכת קערות וfס לל יגיל 65 6ס לחקר פטור ממס רכפקדון דלס כמין 6ס ל6 יניר מיינכרקיימנע ככל התורה כולה פלוקו 5 6לס כמותו עכ"רווק לנר תימס תס כן כפקלון חפילו כל6 הרפלס נמי כיון כפרות קסניל בתרסר אם הכל כלל קרסלק חיט כמותו לענין הוכחות ממון ילפיכך 6ף נפקדין כרין קרסלה וכסכס נהרסות חפי" כפכונת תעלות נופיק פרגים פיל פכות מפקדין כמב"ס ונ6 כמרלכטריך כמו סכקכ"מ ; משביעך. חני לס סכתורת חייכתן כסכועס וbלכן מסכיען 650 ענינו פיתקיין המומר סכועס מן סתורת חלל כסולק פקוח סוער ורונה לפטור עכמן מקיר התשלומין מכל 5 ככופר

לכל סיסניעו וסנס כטכע ק6מרינן ; משביעך כי 6מר סמן לרכגן לסכרי לסו מפי 6חליס נמי חייך פילו הון (ג'ו קו מלי לפרומי מפי לחריס וסכס כיכס נרולי כמפכטס קר כפ' דלעיל מסגרנא הכל חיילי הנטיל מגל נמי סכל ככס"ג וכדרן fcמרו כנמר6 6ריס כת"dלעיל :נ היו ימפה תוכעיס 6תו וכו' קרמנ"ס קופיקס נפן סט מסלכות מכונות נ*כ לענין ערות (חכי מכרתי לכן פכחוק לענין עדות נספרס פרשת ויקרו: רבי 6ליעזר חומר וכו גר?:חומר וכו' מסתבר כי קכי לפליני לרי: פניני מי 6סיפס ותו כספרח פרק ט'וופרק כ"ג המרכין (חיים על כל לתת ולהם נקטיון בתחילת סמסס קוכעיס וח"כ חמשת תביעות ס'ת רגרנית המסת תוכעיס מסקכר טפי מתמסקכיעות • הפינוקכי פייניג'ס 6רמסק תביעות וממשנתינו כמי כלסל כן סקלי פכלת חמסה תובעים קורס חמסס קביעות דקל קנת לקי ליה למFכי פלוגתייכו כסכועת סעדות סגפנר נכנס השניס כפרק דלעיל מסנס ס' וכן ספר מוכח בשנה ונקיון רכליגוס ולל כן כמסנס וחולי פקס 6מרו דינס כפקדין יכך קכלסיני וסכחס כמקימס : רבי שמעון 6ומר וט) כתב יו"נוחין הלכה כר"ס וכ"נורמנ"ס וכן פסקו כניסנס ז'פ"ט תנוריס ועיין מ"ס כריס פ"ניקלוסין : עכועה סין לך כידי פקדון ותפוחתיך וכו' עיין :פירוס הרננמפנר נ' פ"נ : תן לי קטין וסעולין וכו' עיין כפירוס סר"נ פרק דלעיל מסנסו' : רבי מחיר חומר חטר וכו' כתב יו"כוסכר ר"י

כטוב

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
« הקודםהמשך »