תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

קרקעית פטור

היבשהקטנית בכלל פירות ט בשעורי פטור ור"ג מחיי הט

והודה לו בקנקניסארמון אומר הואיל והורה ו מקצ'ממיזהטענה שבע וחכ"א איזההוראה ממין סיס, כמהנפגניסויימי הטענה אוי"ג רואה אני את דברי ארמוןטענו כלי וקרקעות והורה בכלים וכפר בקרקעות בקרקעות וכפר בכלים פטור הירה במקצתה במקצת הכלים חייבשהנכסים שאין להם אחריות זוקקיןאת הנכסים שיש להן אחדיו לישבע עליהן: ר' אין נשבעין על טענת חרש שוטה - וקטןואין : "משביעין את הקטן אבל נשבעין לקטן שיר

וא

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

ה ואלו דברים שאין נשבעין עליהם העברים והשטרות והקרקעות וההקדשות איןבהן תשלומי כפל ולא תשלומי ר' יה שומר חנם אינו נשבע נושא שכר אינו משלם רשמעוןאומ"קדשישחייב באחריותן נשבעין עליהן ושאינו חייבאחריותןאין

[ocr errors]

נשבעין עליהן: ורמ"איש רברי"שהן כקרקואינן שני:"כ כפ"ד דכ"מ משנ' כקרקע ואיןחכמימודים לו כיצד עשר גפני טעינו - והלה אומר אינן אלא חמש ר"מאיר

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

רכי

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

השפות

[ocr errors]
[ocr errors]

מניירות וכו' כתב כמגיל והלה אומר לאנטלתי . " הוא נשבעונוטל . . מכל תכעו אחר זמנו געג .

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
« הקודםהמשך »