תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

דברי ריהור'ר"ש אומ"שעירי הרגלי מכפריןאכל א שעירי ראשי הרשי ועל מה שעי"ראשי חדשי' מכפרין על הטהיר שאכל את הטמא. ר"מ אומ' כל השעירים כפרתןשיה על טומא מקרש וקרשיו היה ר'שמע'י אומ שעירי ראשי חרשי מכפריןעל הטהו שאכל את הטמ ושלרגלי מכפריןעל שאין בה ידיעה לא בתחלה ולא בסוף ושל יום הכפורי מכפר על שאין בה יריע בתהל אבל יש בהיריע' בסוףאמרו לו מהו שיקרבו זה בזה אמ'להסיקרבו אמרו לו היא ואין כפרת'שיה היאךקריבוזזה בזה אמ להן כליבאי לכפר על טומאת מקדוקדשיג ה ר"ש בן יהור אומר משמו שעירי ראשי הרשי מכפרין עלהטהור שאכל את הטמא מוסיףעליה' שלרגלים שמכפרין על הטהור שאכל את הטמא ועל שאין בהיריעה לא בתחלה ולא בסוף מוסיף עליהן של יום הכפורים שהן מכפרין על לשהי שאכ

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

שאכל את הטמא ועל שאין בה ידיעה לא בתחלה ולא בסוף ועל שאין בהיריעה בתהלה - אבל יש כה ידיעה בסוף אמרו לו מהו (כ"ח אייר סיסי כf שיקרבו זה בזה אמר להן הן אמרו א"כ יהיו של יום הכפורים קריביןבראשי חדשים אבל היאךשל ראשי חדשים קריבים ביום הכפורים. לכפר כפרה שאינה שלה אמר להן כולן באין לכפר על טומאת מקדש וקדשיונו ועל זדוי טומאת מקדש וקדשיו שעיר הנעש בפני ויום הכנורים מככריזועל שאר עבירות שבתור הקלות והרמורות הנדונו והשגגו' הודע ולאהודע עשה ולא תעשה כריתות ומיתות ב"רשעיר המשתלח מכפר: ז אחד ישראלים וא' כהנים ואחר כהן משוח. מה בין ישראלים לכהני ולכהן משוח אשרם הפר מכפר על הכהנים. על טומאת מקדוקדשיו ר"ש אומר כשם שרם השעי' הנעשה בפנים מכפר על ישרא. כך דם המר מכפ' על הכהנים. כשם שוירויו של שעיר המשתלח . מכפר על ישרא כךוידויו של פר מכפ'עלהכהני: - פרק כ

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

נטמא, וירע ונעלמה ממנו נעלמס ממנו מrוס סכי קרי

[ocr errors]

למפוני מקרו קמח דמ"ת הטומא יזכור את הקדש. נעלם ממנו הקרש מכור לס ידיעות : נעלס מגי עד כנייטרkיקח שניסעירי את הטומא נעלמו ממיו זה וזה ואכל את הקד ולא כקדם 6 סמקדb tכל קדפ

[ocr errors]

ירע ומשאכלירע הרי זה כעול ויודר. נטמא ויורע ונעלמה ממנו טומאה ויכיר את המקדש נעלממנו מקדש וזכור את הטומאה נעלם ממנו זה ויהונכנס למקרש ולא : ומשיצ'ירע הריזה בעול ויורר: : באחד הנכנס לעזרה אחר הנכנס שאין מוסיפין על העיר ועל הערות אלא כמלך

ונביא ואורים ותומים ובסנהדרין של

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

פרק ב נטמא יידע לסין קר כוידע פנימי - וכן

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

ה

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]
« הקודםהמשך »