תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][subsumed][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

לארבעה ושני רצועות עולות ויוררות בה: יגידה צפה ורהבר מפה וראשה מגעת על פי כרסי ומכה אותו שליש מלפניו ושו,יידות מלאהריו ואינו מכה אותו לא עומר ולא יושב אלא מוטה שנאמר והפילו השופט והמכ מכה בידואח בכל כחו:יר והקור'

קור אם לא תשמו לעשות וגו'והפלאה את מכות

ואת מכות וגו וחוזר לתחלת המקרא (ס"6 ל"ג (ושמרתם את דברי הברית הזאת ונו) וחותם והוא רחום יכפר עיןונו וחוזר לתחלת המקרא) ואם מת תחת ידו פטור הוסיף לו עוד רצועה אחת ומתה"ז גולה על ידו נתקלקלבין בריעי בין כמים פטור ר: יהודה אומר האיש בריעי והאשה במים : טו כל חייבי כריתית שלקי גפטרו ידי כריתתם. שנאמר ונקלה אחיךלעיניך כשלקה הרי הוא כאחיךדברי ר' חנני' בן גמליא. אמר ר' חנניא בן גמליא מה אם

עובר עבירה אח נוטל נפשו עליה העוש מצו'אחת

- על

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][subsumed][ocr errors][ocr errors]
« הקודםהמשך »