תמונות בעמוד
PDF

:תחוסעינך נפס כנסטרים לעשות ל6חין וקרי וכו'. משמע מהרי חסיו עין קייס רס"י: יכול מפעת סקכנו עדות וכחת נכס הזמר מיד קילס נגזר דינו 55 כרון יירנו רט"י: ער סינמר סלין דית מקיימת פפיר נפל תחת נפט למפיגמר רינו מקרי גברת קפינס כדחסכחן כמסנסו' פ"ק דסנהררין ולס מסנגמר דינו כרס וכו' ועיין מ"סכמסכת ט'לחסר פנתרן נח וע*טן להקיש סלפס לפניס : סכי גרסי' ככל כנוסהלות והכי מייתי לס כסוף כ"כדף קף ק"ס ולכלורה חפכח סוס

בית למימר להקים סניס : ומנין 6פי' מחר • ססניס להס חכמי והלא כבר נאמר ועשית לוכאשר זמם לשלפת: מה Scפת מזימין מזימין מחה פהעידו יחד : לעשות לאחיו והרי אחיו קיים וא"כ למה נאמ'נפש לפני התחרוכח כנסו • נ"י: מס פניס לין נהרגין ער תחת נפש יכול משער שקבלי ערותן יהרגו ת"ל תלמוד לומר עליס(ומ פרומו שניתן לכתיב הנס נפש תחת נפש הא אינן נהרגין ער שיגמר הדין : לפי מחת חין לתס על סקר רעד וסמי פר כל

ז על פי שניס ערים או שלשה ערים יומת המת אס fk דין פני עליס כ"י וסתו' מקוס סכחמר ער • הרי כן מתקיימת הערו בשנים-למהפרט הכתוב בשלשה כתבו תימס לfימ דער 6ת6 פנים על ספרט ין לכתוב אלא להקיש שלשה לשניס מה שלשה מזמין את חפי' חככטה ונמכח6' מתן

ער פיקיו ספתן השנים אף השנים יזומו את השלשה ומנין אפילו קרובו פסוליות מן ססbס זוממין וסוס מהעיר כל חסר מאה תלמוד לומר ערים ויש אומר מה שנים אינן דכתיכי נקרס 6כל טפי בתוך כדי דבור סל סיומו של נהרגין ער שיהו שניהס זוממים אף שלשה אינן מחרכע 65 זי"3 כיון סכת מכרו לכל 6ס השילן טניס נהרנין ער שיהו שלשתן זוממין וְמנין אפילו מאה חתת מזמנת סתי כתות קול ולחיזתן העידו ביתריס גרי ת'לעריםו"ע אומר לא בא השלישי אא להחמיר קריןמחה ע"כ: רבי שמעון סן סתי כתות (כל דנר:ריט עליו וּלְעֶשות דינו כיוצא באו ואם כן ענש הכתוב לומר מס סני' חינס נקינס חומר לס כת ססליס 656 לנטפליעוברי עבירהכעוברי עבירה על אחת וכן ר' שמעון סתמסר"סכן להחמיר פֿכין סלס תחמר כמה וכמה ישלם שכר לנטפל לעושי מצוה כעושי יוקחי קוס פסול תלמיד ו"ע הוליל וכנס הפּלַישי היתה מצוה : ח מה שנים נמצא אחד מהן קרוב או וחין נחום סכפנה קורס לרכו העדות מתקיימת לסיע6 כו פסול עדותן בטלה אף שלשה נמצא אוזר מהן כמ"ס סתוס' נ"מדף ו'סון דין י.א. למרן סכתוכ סף קרוב או פסול ערותן בטלה , מנין אפילו מאה ט"ג לכרייתל

וכבר :על היו כמה וכן תלמוד לומר ערים אמרו יוסי במה דברי אמורי' כתכתי כיוכח כת כמסכתי' סמלי טונה מרוכֶת על מנת

בריני

פ"ג לנכורי': “מה סניס פורענות : ח כמה וכריס

כתב סר"נחמר מר חמוריס כריני נפשות לכתיב וכו' עיין עליו כפי' נמסנרג'פר' 6סי לסוטת : ער סיקו CSEתן זוממין פיין מ"ו , והלילן קעלס • ומקררינן כמשנס כ' פ"ח הסנהדרין כסס סתוס' ורוקס נסכיוכו עלותן וכו' וס"סקר"נוקול סקעיל

וגו' כתוך כדי לכור לוקס כסליסי וכן לס הס יותר חבל לסכסגיס קרספוניס וכן כתנכרי' סטור סי' נ"ח סעור תיך כדי דכיר מפורט ריספ"ו רנזיר (מ"סקר"נ fכל כfס לעידו וכו' הרי הן כ'כתות לכל דבר וכפי' רס"י ועיין מ"ס מפנק דלקין להתוס' והרמכ"ס חולקיס כוס : רכי עקיכח לומר כח כco ליזי וכו' לשון רש"י לf סוכרןbכמינו זלת דממיל6 ידעיכן ססניס מזימין 6ת הספר : סקרי הפניס כסריס נכל ערות וממיל6 ילעינן סלין זוממין על סיזמו כולס * סירי כונס כו' כעסו עליס וקרח כתוכ וקנס על פקר סער ול6 כלf וכו' ע"כ וכתכסרמכ"ס ולכרי ג'פורסקי מין וזין עליהס קונק. ע"כ וכן חין פניקס חולקין זס על זס וקל למתניין כליסנ6 דפלוגתר קל 6סכחן טוכf רכופית ול6 פליגי כמ' כמסנס ו' פ"ג דככוריס, 6כל כ'יכתכז* וריכ 6 מפרסור"פ חולק על ר"ס• ומפרס כן f5 כוSco f:י להקל עליו ולומר סלח יזיינו עך פיזומוכנס סל להחמיר עלין לומר פנתרן מיקל כסכיזס 6כל 6ס קוזמו פניס הרחם ניסנקרניס רע"פ 5ח מוזס הסניפי עור פי' הר"יני"fת רfס הוותו הפניס 6ע"פסלח הוזס הפליסי כעסו כונס זוממים, וענס סכתוכ הפליטי סנטפל לכניס סעכרי והעילו פקר כיזל) כהן למוf ספניס סוות! ןנחה:ליפי דלו רוזס השלישי גס סוf תיק נקר) עובר עבירה וסריגעסס לין סליפי כיין האגיס כטפילן לסס ולס כמזכנתו ומ"מ6ף לפי זס סלכס כר"ס לתקלfית ליס לר"ז ותות נית (ר"ע יחידחה ע"כוסתן'פ'ס וסנסורין. הן מ"י פירס ר"ע חתלית דרt• ומוסיף הול מי פניס נכח 6'תקן ירוק וכו' כדתנן נקמן דמלו כרם תתקייס סעדות כחלר : על 6חת כמה וכמס יסנס סכר וכו' . רון פרנסמרת טוכס כורוכס וכו' כמדס טוכס סול לומר בוער חסרלfלפיס כיורי פורענות סול לומר על סלסיס ועל רגעי' י:"י יעניין,"t ,נסיף ערן כתר6 :ח מה סניס כמכו) 6תר מקן קרוב וכו' יש לפרט פהות סיוס (דכרי) ר"ט • גס לענין זה הוקם coלישי 5-כיס לו פנג'ו מפני מחלוקת ר' יוסי ורכי. נ"י : וככר כתכתי געיל רכרי סתוס: לה ידעתי 8 מי רונן לתקוס טעס (לה פגלן ... ומכוחר קנס סנתנס כפרסס ססכתוב. פכלן : *ערותן כטינס גרלס 9-TG

כח ב

וכו'

28 2 {.

[ocr errors]
[ocr errors]

פות מכלל 6מרס:3. הרי זה כח לומר • וכמלח למר • פרי ומסלייכן לזכותס : לfסר דיני תמיכות. • כמי עדותן בטלה : פרין לה פמענו נפניס סעדותן גטלת : בזמן שהתרו נתן כזמן סתרונין • גרינינפסות ליירי כלור כי חמרי רכטנת וגו'יונריוניין, ורכי יוסי כלים וסביריחני: 6פי'כומן סל6 זהו כזרון סהרון לוקפסול כשתתף תתחלה להיות מן המתרין אתרי כהן וכן סוח נסריס כנת". ותקפו נתן 6"כהין מלינו

ויקפו נתן 6"כהין מנינו כעובר עבירס וfכל of לי? יתרו נה ול6 כיון כריות על כדכר ידיני, ורנלינו כסנותנין נט

ס נטלס ערות סל קריס סיס כמעמד קרוכי' והי' נגר כדיני נפשות אבל נריני ממונו תתקיים הערות כעכיל רחייתו 5 זר• ותנסה לומר דערות הכסריס נטל נשאר ואומר א דיני ממונו' וא דיני נפשות • כר': ט ולר' מתרה כן וחי רותי ודיני נפשות בזמן שהתרו כהן • אכי בזמן שלא התרובהן מה כלמנס קתתרת מטרף הפריכן לסת חיס סb כי יעשו שני אחי שראו בא'שהרג נפש:טו היו שנים עס קכת 8 עדיס פקוח פיתות כ"ו - וגס לרכי נמי רואין אותו מחלון זה ושנים רואין אותימחלון הוא' רוזס 6סורס רוקחים חופן קוס פפעמים תכוין לך מתרה בו באמצ' כמשמקצתן רואיןאי את אוהרי כשעת קתרחה : לפיכך cb מן הקרוכיס נקעין ומס או ערוות אחת ואם לאו הרי שתי ערו" לפיכ אם קין 6תי סכתת פכפני תרכו לקרתי כעיכן סיכון נמצאת אחת מהן זיממת הוא ורונהרגין. והשנייה החלוכו' רוליס לופומבטופי" הטירופיעיד כל'ו וחיללו פטורהו'יוסי אומר לעולם אין נהרגין ער שיהו פי 6לו פס fל וקס כנס ערת הכי ל6 פסלי • ורק ופריך שני עדיו מתרין בו

שנאמר

המפ: הוה והן כקרנין- ס מה יעIL 6ני 6חין וכן'-ה'פ

נהוג לחכתי חיכו כת 6חת סקס יכח ויעיף 6מר 6ככר העיר 6חיו וסו6 6S ירע סככר סוס ל6חר כדי לכורו תירול ז3 חיכו סלה רומס וכס סביופין על לפי כר: סמפרס לטיל רליקו כדי לכור הרי הן סתיכתות לכל ינר לסתוס סכירס (קו נסרנין סירי זנס סתרו סכן תי כתות חלfכזמס כלכד • לח לכתכס קרוכ וכו' כמכוחר כרגריבס • סלכך אין לומר סיעת הרכבות כדעת סרמכ"ס פ"ה מסג' ערות דלק כעינן פרקי חלה כככחולהעיד כלכך מפסלי • לפכין קופת התוס' פנתינת נט • מלחתי למיו"ר פלחלק כסן סכתכנסטסימן ל"ו דיס לתרן סהרי יכול סתנרמלהזמין עדיס כסריס ול לא יפסול ספוסל ככונתו כמ°Oc c סטור דכיון דכין עליו והוכיח 6ת ססתריס מכלל קערות כלו כל כמינייסו לכטל קערות פ"ג• נמייתי נקס דלענין תוך כדי רכור רעת סרמנ"ס כרעת התוס'רלס 6מרו 6% לענין כזמר • וין להחרין כה : מה יעטר פני לחין פרחו עס Eליסי מן סמוק כfחד וכו' רס"י : ט ואחר Pפרק כו כfמלין • היתה חמלי קונרן לומר 6חל מקרה סbין מן העריס • וסמפרסיס רקטית מסוס ריס6 דקתני רוחין לו תחיו. ונסתמס קייכו טייסתתרס 6תר לעריס היו לנו רלולת הרע bה (פור) ונרcr5 : 0י"ח ונקט לספוקי מקרני יסי רחמר נסיפל הינו חייב עד סיסיו פיפניס עדיס מתרין כו • תוס': בזמן פמקנתן רולין הלוחת חן - לפון קר'נחס היו שתי הכתות סכחגי החלונות רוקיס 6ותו וכו'•° גרמנ"סנפירופונפסיק את המתרה בוחר פני הערי'סכחלון זר •ופי הפריס סכתלין חקר • וכמו כן קס כגן רוחין להסתרק וכו' ע"כ • פון מקלתן לס דייק הכי • ולדון התיס'כמקנתן רולין הנו חת לו מנטרפין יר • חוף חוקס 6רין רוחין - ע"כ • ולקמןחפתיק לשון הרמנס 6כתכורן : ואם 65 וכו'מסקי יתו ומייריכtין רוחין המתרס ולין סמקרק רוחק חותס לכה כמעו המתרס bמתרככן וככן סני ררל קיימיכן לרכנן רפליני לדרכי יוסי לכסוך • 69 כעי פי סכי טריו מתרין כו • כמו רכי יוסי ע"כ. וכלומר רמי הפקרת רומת חותן • לוקן רוחין פתן מנטרפין • והון רשתי כתות כפרות 6חת כלקתני ריס כזמן סזקנתן וכו' 6פתח לסכעיכן סיסל כל הסניס וכו'• מלח כחך סני - וכמכוחר כרכריקס • סרמכ"ס כפ"ו מהלכות עדות סין פיעליס רוסין וכו' - כותן פתקנתן רוחין וכו' • ולס לה היו רוחין חלוקת סלו • ולס לירן לוין המפרק • נרי אשתי עליות ע"כ • כרחסמרכריו פיר מת"סנפרוס • אמפר כחכירו כרכרי יפ סתקלתן רוקח קול • ולפיכך התכת סיפס וכל לירן וכו'. דאו כיין המתרק כלכך הוי כמקכהן פרלר וכו' : וככת לתת : והשנייה פטורה • חסימה נכת לפגייהרהר פנכרן סרונה פטורת כו• דכיון פכקרן קלורג על פיקס פון לין נירנין יקייכf לן לח סרנו • הרנין • סרט • סין כסרגין דכתיכ כססיס לטסות למחי• ולס כסר פסק-ג'י ועיין מ"סכת:(קו' כ"ג ר'גי רתע רלעכין ממון לפי כ6סר עסס נמי מחייכיכן ליס סלוי • דעת סרמכ"ס כפ'כ מסכות עדות רלח מכעי לפנין ממין חלה החפילו לענין מלקות כמי 6פילו נקס זה פקעידו עליו לוקין לל • וחקר קכ"פ למכול מיין לכל זס וfסתמפסיק לענין מתון יפלו על מס לסמוך ותת 'פנינו כמפנקו' פרקנ'רנ"נ. לך קכיס לכרי קפו' וריפגלקסהינתקתי לכי ססככ'כרייסכין כמה כממון fפילו בחסר עטר• (לין דכריסס מספיקיס לענין מלקות • ולפיכך תירזינית וספירולינסרמנ"ס לזה ססנורו ולס כלcי עסק ירוק כהריגסכין סכין פרג זה על ידיהפ גדול עונוהם מכוח לונמס כרכר • נמן כל זרעו למולך פטור • פנחמר מזרעו נכס כל זרע. הכל כמלקוס (6סייך כולי קלי ופולי"(דג:6מר סbלקסככככער חל פולי סו קרון היה חייב מיתת • ה היית מיס סקנ"ס נססכיס על ידיעס תוכל גם לסתפשרת. ומלרוסכס וסע • קעטה וכרסקטיר קטל ניגוכסכרס סכתכ כתרון סחסרון נרקומקו ורמב'כפירמורק

חבר

[ocr errors]
[ocr errors]

חסרי סו : סלח תת6 סנסלרין סומעת מפי י-תורנתן 6כל 6פסי טפרמכ"ן 65 כתכוין לתרזיקים. 6% לתת טעס כריכין סקין קרייניס מכירס כלסון העריס ולח • כורכו על ולס כפר פסק. וכין לענין מיתר • 6י מלקות וממון רק נסעתיד מלין כינוס וכן הנכ::י סניורין הפמוכי לירן כחסר עסס ולע"ג דלכנרת לה לעניין חיוב מיתר • 65 :y ס נתן רשות לדון דיני קנסוגריכי נסtו כין כחין בין בסוכת bk דנקט כחיוב מיתה להוס ריס'רקרח. לחמר נפס תחת כפם נח-ן• כל זמן פסג"דנרול

ובין כך ובין כך לכי9 :c כנסכת הגזית : שכח לבלתי שנאמר על פי שנים עריס: דכר אחר על פי שנים כה: שחחרי של מליכו ת" סמוט kהכין חוסופט ערים שלא תהא סנהדרין שומעת מפי התורגמן : סכתוב כין מיתה ( זיקת כאמן פז כהןומקרין על נכי י מי שנגמר דינו וברח. ובא לפני אותו בית דין וממין • דגן ניקוט וכחלק תזכח י שופט פון דיני אין סותרים את דיני כלמקו' שיעמרו שניט;ויאמרו מסכרת רכפפן• וירי 6פזר כפפות • כומן טלין כהן חין מעירן אניבאיש פלוני שנגמר רנו בבית דין של סיס לסכתוכ טעסfחר על פופט : סנהדרין קתולגת פלוני ופלוני ופליני עריו הרי זה יהרג סנהררין ולח כ): עזה • ויות 6קת כסכין • לrת לסכע נוהגת בארץכחוצה לארץ סנהררין ההורגת אחר הטעס לf ידית פיס סדר 38:נקרfת חבלנית סכרין בשבוע • נקראת הובלנית וצעיר בן עזריה אום לחנק וכr(מי) מעו, מ:חנו ליין מתיכי כדין (יחזירו) אתר לשכעיס שנהר' טרפון ורבי עקיבא אומרים המפנק הכ"נ ססיל מרחס בדיני נפפות לזכות :

אלו פניסלחלקכחת סיסbפינוך

על קנניס חו חולי קרק מכתו ודרשו • חט"פסלח סזכירוסו חכמי תנת"ח: ירמכ"ס שהוסיף מליליס (חלק נס כמלקית ודחי כל הטעמי 65 ינעי לחין עד סנכיס רחי כרגריי מרכרי קכמינו ו"ל סתס קכלו חו גרסיכן כל סכן : קטעתי בעלת יס חלוזיס תזנך וכ':(סמיך עליו כנין כזה : שנאמר על פי סגיס כריס . כלומר ס'ק) קרני כולי פתוח הערות והתפרספקס על פי סגיס סעליס נ"י: דבר חזר על פי וכו' . סלח תזס סנסלרין 6ומעת מפי התורגמן • סמח יחניף המתורגמן כלסון העדות ועו' כסיסמפו הס מפי סעריס יתכן נכס נחקור לתסיותר • נ"י. ונרות בעיני לחמנוחין חכו גריכיס לטעמיס דקרו דר"ס סו6 רררים טעמיס דקרל מ*מ ככון לכו נריכין לכך • דחי לחו רמסכרס כעלמס כפקח כן מכח נית גרבי יוסי נתוניס 6לונ'סרפות תן קכתוך : 6לf ועיקר קר) ררים עד סילו פי סכי פלין וכו' ורכר 6חר מסכרס 6ת נית וסמכיקו לקרח וקסכר רמנת רסברו כי החי • 65 חכטריך קרל - חלי? כי חתf קרח rcfSועי' ער סיקו פי סני עליו וכו' י ולפתח וכתיב לסמכינן נמי עליק פרח פרח סנהדרין :ומעת וכו': י יבא לפני 6חותו :"ופכתחין בו חין סותרין לחזור זעי 55 תן חוני יאנה: רס"י• ונגמר'נסני bותו ג'וקוס לחין סותרין הס לפני נ"ו 6קר סותרין • קח תני סיפר כל מקוס סיעתרו סניס ו.מרן מטידין וכו'. חמר חכיי סקזיק כלן כלי פיזן כח. ותניח וכו' מק'3ורן סופרין חת רינו מפני

זכותה S6 6'יפיר:• חוני תועיל למכור לו פתח פל זכות : ופלוני ופלוני עדין דדנמלי: לסזימס לו לסכחיסס : סנהדרין מתנת כלרן זכר? רתרוסין חלק נכס נחקת מcפּט (דורוFיכס למרכי (סנסדיין מנותנת כחרן וכח65

°"כת ת" כסעריך נסעריך חתה פופינ( כלומר לתת חיים נתונ)כתי רינין ככל פלך ופין • וכל עיר ועיר וכח אתה מופיכככל פלך ופלך ולי 6תס מופיע בכל עיר ועיר ופלן פירס"י 6פרכים והיינו - לכות כ:*: bסונס כמסכ'נפ"נ רתעני: ובחוצה לורן כתב קו'נכל זמן סיסנ"ו הגלול כלסכת הגזית 6כל (כנתי פמוע וגו' כזמן סtכהן וכו'מסייס סרמכ"ס

וכלכך סיקו סנהדרין כפכת הגזית כלומר כמקרס ממס ע"כ וכפ"ס וסנסדרין דף מ"6 מערסרסיטטת ג'וקמת ונית 6ל סמקוס • מלמד סספקיס גיוס ע"כולם רק רקסוס לענין המרחתו רוקן מפרס כתין • ולנטיק נדרס יל כפ'הנחנקיס דף פ"ז • ומגלן לדיני נפפת לקריני הלח מיעטית על פי קרכר 6פרינידו לך מן סמקוס קרfנפק6 לן • כפ"ק רעכו"ס רף • מנמך פרמקוס גורס • b"תוסרי נסור כזקן ממרח כתיך וחכתי מגלן נפלר ריני נפדת וכן כתכו סתוס' to ק” ו”ת מכלן קפילס כמקוס כסר חייכי מיתו סלח כזקן ממרח דקר6 לח כתיב * 6קן תירס וי"ל רדרטי כל זמן ספנקורי גלולה כדין הכל מזכח • לו סופטיס תתן לך בכל שעריך לספוט ליכי כפפות נסתלקו יס כטלו כל דיני כפפות • ע*כ כלומר קמח רגלי ון קרל כזקן ממרח דקפיד סמקוס חיתן לתלרם כמי כל זמן וכוחכל מזכח וכו'. ”כ לין לתפוס על רס"יונקיט ניק קרל רוקת ועלית דכיון דוס פכיכס כזקן ממרח כתיכי מה לי קל ותר לירח וכור רס"י פי"כן כטכו"ס• וסלי קרח כדיבי נפשות כתיב כזקן תפרח - ור"ל דמאקן מסר6 לפרין נכל דיני כפפות • חיברל ודעתוכן. לכל כעיני ברחה לנס 6ס כעכו"ס לין ספירוס נס כמ"ס הוח ילח כמו סכתכו סתוס' וה) חיכח למידק נמר חמחי לס נסיך ליק קרח דוקית וילית רנסכס לק קנרייתס לפ'הנחנקין ילמס נה נמר רכסוני קרח למריני *6 ברור לי לסכי וריטלית לכתיס ועסית ונומ' ו6ס חיכו ענין לזקן פרס פככר כלומר נו מקו קנקן מבין נכל 66ר דיני כסא כתר סרמקו גורס ופתו כדוק6 נקט נמ'קרס לועסי'ספיר קומע" דפנה ברקרוק נקט ה"יקרס רוקמת וכל רbמרי'לקמקוס סייכו לסכת הגזית פיין מה שכתבתי במשנה:'פרק כתר וסנסורין אחר מכעיס אגר כפרק סכעיס כמו חסד לסכעיס גרגירלת קכלנית 16

6סר לסכעיס פנת חורקס קיל פיקו :

[ocr errors]

פרק

לא כתר חרס מעולס פי'סר"כסכרקו העדי'וכו' ולס תמל' 65 נהרג 76ס מעולס פיברקו קעריס כרכר סלח ידני לקסין יו

לומר סנס כרג פי' רס"י סיbמרו כדקנוקו 65סר מיתתו חס רוכס סוf מס רחית טריפה קרניחו סנס,הרג ולס תמלה מכניס טרפות ע"כ ומ"סהר"ל מס כמקוס סייף נקנהיה לומר פלס הרג סמל כמקוס סיין נקנקיס ולס מנלס עריות " מסקי כתוספ"רנחו לקייסיגן נקכי רקס 6זלינן בתר רובר 6לו קול רסיתס כמכחול כספופרת :g6 קומרכי סוככי רמי מפיך : ריק רוב פעמי'עס סיס נתרן

כך מין מכנין קרספי מרכי" ע"י סקול מרכז כגליקויי אלוהיינו בסנהררין לא נהרג אדם מעולם רשב"ג

כספין וס : לפזר סלח יכקיס 6קל מסס אומר אף הן מרכין שופכי רמיס כישר) : פרק ג או קן כנולין: הכרו. ע"כ ומ"פ סר"כולס פרקנאו הן הגולין ההורג נפש בשנגה היה

הית מעגל מגלה עריות יסתס כמחול

מעגל במעגילה ונפל עליו והרגתו כמפניגס. לכן הנקה עגום" בסופופרת פירס"י זיןעריס היה משלשל ברבי ונפלה עליו והרגתו היה יורד סמפגלין לותר על גג הסיר מסתכלין ככן ספופרת קנס בסולס ונפל עריו והרגוה זגולה אבל אם היה לו כטיט סכעלית (הפיות מנול סנותני' כו כחול כחול מושך במעגילה ונפלה עליו והרגתו היה רולה הסוקי': סיס מפbסל כחכית פיניס מכחיל סול קיסס רק בחבית ונפסק ההבל ונפל עליו והונתו היה עולה מלמעלה למטה : לכל יס ככו נוטלין רגע מתוך הקנ' כסולס ונפל עליו והרגוהן אינו גולה זה הכלל היה מיסן כמעגינת ממטה ע"ג. וכנגר ורכנן סגי לגו כל שנדון ידידווגולה ושלא בריך ירידהו אינו למענה: כל בכורך ירידתו מסירסו מכספיס סינסג ענין גולה נשמט הברזל מכהו והוגו' אומר אינו גולה גילת דכתיב ויפל כליו ער בחוף סוככין כקרוס כפר וחכמים אומרים גולה מן העץ המתבקע ואומר פיל דרך כפינר וכל כלפוי ונותן גוון תסמיס• וכתכו

גולה והכמיס

אומרים הפילו ירילק ריח לבירן הת: תימר עובד כו"ס •

עלית: גנט קכרן כקתו ומסלל סכת החי חיכח למימר דסתס ל6 מלינו למפטריק וקל מכית יך מהול תקוע כו : וכי fומר סיני גונת רני כנר וכטל קיכי קלfמר כל קיר חרס נירג וי"ל רמ"מ קחמר ספיר כח בית הנרול מן קען זס ען המתכקע לס עלו פרוס תקוע כו 6רס נהרג מיס רנס סכיתי כילי כלי כי 6ס ניולת וערית ורכנן ככרי מן ה:ן מעלופהול תקוע לו וסנכסכסכמיס ע"כ. וכלמות בסיר ניכרייס דהני זכיתי. מכל רתכן כנוטל' רען למתכקע (כח)כחו קו) ועל ידי כח כקו 6ינו גונת ט' פרק כתרל רסיטת מסוכן הרוכסני' וכו מסרכו המנופיס

נ זרק וכו' : אף ין מרניס סוככי רמיס ניפרSf6 קפיר טפי על ספיכות גס מעל גילוי עריות לפי פתיח רע לסמיס ולכריות וקרי חומרה יתירה (לרכיקר גורעת פרמית)פנה בפריס

כדתכן במפגה 5'פ ט לסנסדרין פיין לסון סרמנ"ס סכעתיקתי סס : פרק ב הגולין עיין כמסנס ד': היה מScשל נחכית וכו

קנת קפה למלfי 55 קfמר ונפסק המגל ונפל עליו כלקתני כסיפה ונוחה לומר ונפל מכסיט מידן ונכן נקר*5 נפסק לח"כ 65 לתיין כר'רfתר (קטן נפסק חיכו גינת תוס'. ועיין מ"ס כמנהג' : היה יורד כסולס*6 דנקט כח זו חף זו דקתני לס זמינל רודרייפbחייכו גגות רכמה לה נזכר 6ל6 6ף cn:פל הכית הספיר מייסר סל? זכר זכיתן 6ס נפל וסרג חייך . ועור הנח r לנסחף יורל נסונס דטפי מי זיו ברי סח יפול of סוג היין תוס' : כל סררן ירידתו גונת כתכ סר"כ וכתיב ויפל וכו' וסרמכ"ס כטעיס כסעס יפס נפ"ו מהל' נוכח פסלי גרן כפינת מנוי כרוב העתיס (הזיק ולכר קרוב קול להיות פתרי טבע הכנו לירל למטס כמקרי וסול S 65 זרעכמו ותקן לעטיו יפה כשעת ירידת יגלה. לכל קרן פלייס 6ין זה דבר הקרוב להיות כרוך געתיס 6לס כמו פנו) קול וקול כמו הנוסע"כ ומ"ס סר"כ לחתויי לפילו, ילידת פסיל לירן פלייס פירש"י כגין קרונה נסריס ידו נכז וגרזן בידו ומשפיל תהיני חת גופו וסוקה לפניו כדו לקריט נכח וכיספלתוקרן : רלח פיתה סוחיל וכורך בניית תיק פטור מגלות רתס כתיכ ויקל ע"כ וכשהרג כעלייתו ל6חוריו פטור. • . והיינו רקכן סלח כדרך ירידתו 6ינו ניכר:

פותר הינו גולת פי'קריגר פכר ונטל הכרזל מן הען זר קען מתבקי מדני כתיב מעכו וכתיב מן דען מוכיח ליס 6ס

למסורת כלומר כמו סכמסרת כתכ סל תיכה כריכין יfכו כדורסת ולה לפי המקרה • ונסל כקת"זקנין ומ6 מתקן . קריל פועל עפר נענמו פרכרזל עלמי נס. לפי המסורת וכטל לפון רש"י פירוסו שהפיל וכן כתנו כתיס ססול וכישל כמו זסיל ע"כ ולחיקכן (פרס בוכריס כמשפטו חתיכת נפל כמקיס סטיל • דסייך תתקוף סיל סרוח כנין הפעיל (36 כנפל סרוח כפעל תולר: ג'fccי 6פשר לומר סתמנת נענמר תחסר הר6

° ותוו בורחת כנין הפעיל

ספרי לפי המסורת לכן סולריס • (מין ככו 6(6 ככתוך . :)פיל הורחת (!"ן קמן טל כח: ףשיט למקרה חכו כורמיס ממכן פפי המסורת - גם לי) כמכל סכר פי ההורות יקר וחן ני"6 לנר 55 כז כח כי חס ניגותי ככ פריס . וסף כזה ים מפקפק ולומר סלפטר סקול) מסוגסגמן (קנת מפרסיס כמנק ודינוס כל משקל קינן וקבל על פי סתיו"וינוחה

ובס

[ocr errors]

כ זין 6ת קלכן גרסות קרבי וח"נ רקרוב למזיל רוח סתי: ולf כן כדיניס כי נרפס קול כמו סכתכfי'6חריס גרפיט קס• לו לחסוך סכני 6רס כוייס גרס"ר תמיר רכז עסקינן כ9cf' ולינס (סלנס חבל יתכן כעיני פקוח דורס ונפל בה רק הנו"ן סעפויית ברתו להפנות כי כלינת וחינת עטוית נספגת בת ולח תמ"ך עתס י וכלל • ווס כפי קונסולת מת סנfין כן כפי כיוס זמנין דמקרי דיתיב כס תפוס הכי גולת רנסו פוסע קול המקר) פיקרס נס כקמן סbתה מוסיף הערס :gt5 חור6

° ול 6כוס גמור הוח :ויוליה

בין נו"ן לזיין כמס רס"י העת 6ת ליטר וקבלת פטור אומרים אינו גולה :ג היורק אבן לרשות הרבים הכל בקריה האיר*קלין כלן וכתיכ וסכf לfת רעסו פיט נהרג הרי הגולה • רבי איעזר בן יעקב אומר אם מסך וכלל • ולפי זתהנו"ן נתמכיס 6ת עליו : לfס יס מכשיצאת האבן מירו הוציא נת'ירן-ניהלו את f6ין מן סיסור כי חס (דורי) רפות לניוק • פנתן לו כעל ראשו וקבלה הרי זה פטור זרק את האכן לחצרו • כנין נפעל וילמר גס וכSt קנית רפו' כיכג': מס חטיבת והרג אם יש רשות לנייק ליכנס לשבגולה ואם לאו על ידי הכרזל כbלקיסס מן עליסוסות • דחי כעי טייל איניגולה שנואשר יבא את רעהו כיעי מה היער קטן המתנקי ומ"ס הו"ט לחטו"fי כעי לוח טייל: ילו רשות לניזק ולמזיקן לִיכנ'לשס יצא חצר בעל הבי) ורכנן סכרי לגן הען מעכו קל: הרודס 6ת כנו הזכות שאין רשות לניזק ולמזיק ליכנס לשם אבא שאול וכי' רסברי יש 6ס למקר6 קיז עגיל: ג החך נולס ע"י אומר מה חטבת עצים רשות יצא האב המכה את וכל קרינה גם פיצל עכר ככו כסלו הכהן עמדן תורת בנו • והרב הרורה את (ס"6) תלמידו ושליחב"ו; סהול פועל עומר כעכמו לו מוסר לו חתמכות: הכל ג האב נולה ע"י הבן והבןגולה ע"יהאב הכל כמו שפירשתי ומ"ס סר"פ גיליסעיפר! ולפי ענר 6ן גולין ע"יישרישר גולין על יריהן • חון (נת) וכלכ'כזכמי' דען המתכקע כותי: חנן מעל ידינו תופר (חין כנגר תום: מעל ידי גר תושב וגר כח כקו וכן כלן הר חבר feס סרג כן יפרו)S נפוגג

סבירה לי" ו-6: fו כז כחו 6ינו נונה k נהרג : הנס וסיינו דחמרינן כנמרח וכס כחו גרסיכי מסכחת לס כגון וסרפיסל (רנל לדמי) ומחית קסומה נגרמה (ען תזריות) ולזיל ברמל) ומהיל (כגוcf

) fic fכ"ל התמריס) ולתר חמרי ולזיל תמרי וקטול : מן קען מתבקע יל) קיסס וניתז למרחוק יהרג רס"י: בהזורק לכן לרס"ר כתר קרינהכח עסקיכן כcfפתועפות ברה"י לקפנות נס בלינס וכו' . כלומר נזרק כס כיוס 6כל כספה fcינס עפות להפנות כה; כליות וזרק פה ענינת ומקרי ויתי, וכחכוס כוס) דלית ניס (6סיקי זרעתו דמקרי ויתיכ כיון bלינס עכוי לפגוע כלב תוס'וכ"כ הרמב"ספ"כמה"רולס : הלן כמלח ככתוב מי החים 5ען: וככוס מסנס לכירו'הנה : הרי זה פטר כתהר"נ דכתיב וכל פרט לממליס וכו'נמ לתימרח דמלי) מעיקרf מסמע ורענינסו מלי) פרט למכוי סלח ימכיר ברסוק יגחל בקרוב וכו (כמשנס ג'פ"ט דערכין וכפירוסר)fמר רכח קכח מענינית הקרח ומכיf דולני ליער מר יער מילי דחיתי מעיקר66ף מכס כמי מידי לחיתית מייקר (קתס מפגיניק רקר ומלח לומיל להפיניקילו מה הפיגל ידו מססתס 6ף מלח כמי מקtתל זכפ הנחנקין כסנסדרין דף פ"ולרסיכן כי ימכל פרט כמנוי * ורמיכן קרלf כי ימלס הים סוככעסtfת כעונת כעל ת"נ כי יכנכס פרט למכוי כנין סל כית פלוני הפכיתי גבייקן • (oE סקסו סתוס'על ומלח פרס למנוי דערכין ותירגו די* לרכוי הוחט"כול) כתכוין לקכל וברחת רס"ניס לתרן דרכויס הו6 הכל ין נרת נחנק כין קיכ6 ודרטי פרט מלוי לו פרט למrליס לתס ליכ6 כינייסו חכס לכר הלמד מעניכו גכי גרסינן פרט לממכיל סמייגן רהיכל וכתיכ ומכfוסכנמך מענינו פרט למנוי רררסיכן ליס זעיין מ"ס כמשנס כ' פ"ט לסוטה : רשות לניזק ולמזיק ניכנס לסס bלטריך למתני ולמזיק • דגל תיס סfס יש למזיק

ג"כרסות ליכנס רפטור · מפוס רעל הניזק להרחיק ולcמור fת עלמו מן סנוק כפיודע סcלתל ג"כיפית ניכנס : מה חשבת עליס רסות • כתב הר"נרחי כעי מייל וכו'. לכסורת לחי כעי קטנהbk

• S75 לסכי מסיק כנמ'מסוס וקפה כן מה קטנת עליס רסות בלמס מלות כגון לסוכקולמערכת ולע"ג למסניות לחטיבת פלמה חינת מכוס לחי מל6 מטוס הינו חוטכוכו' • קל הרר 6מר רכח רמנופיס דקרח סיכי לממפ רמיירי כרסות מדכתיכ Bר יכל 6ת רעהו כיער תת יער דלי נפי פייל וכו'. לfסר מפמע חי כעי ופרכינן וכל היכח דכתיב חסר די כעית:6 ללח מעתת וסיס 6סר יטפח ולח יתקטל את מסכן ייטמס ונכרתס • חי כעי מיטתס וחי כעי 65 מיטמס fותו חיכוך הכתוב כרת לס נכנס למקום כמומחה זר • 6כל כי מיטמ6 כמת מלות לנס סני דלח מיטתה ה"נרפטור ומסיק התסעוך טתחקן כוכתין • עור • קרל יתירה פלרטל קול :

סוג המכס 6ת ככו להטותו כדרך חסרת רס"יופיין כפי'תר"נכמסנס דלקמן ומ"ס שס : ושליח ניו המנקס 6רכעיס לחייכ מנקות רש"י • ולסון סרחכ"רפלית כ"דסהול מנקס(יותר)ממה למרוקו נ"ד ומת תחת

ילו • ע"כ. והרמכ"ספ"ס מתלי רוכס כתב פליק נ"ר מתכת 6ת כעל דין הנמנע מלכח לדין והמיתו נפגגת : נ האב גונה ע"י הבן - לפון קר"נכפלח הכתו לגמלן פורת חומוסי fו סומכות • רמוסר נמי כתיכ יסי כגך יניחך יסומנו קס תגן כסוף קלוטין לעונס ילמר סלסלת ככו וכו' : חוץ מעייגר תואר • כתכ ק"ג c60 הרג כן יפרט כפיגג

.לינו

« הקודםהמשך »