תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors]
[ocr errors]

נעלמו מה פילס סל6 כלות bלח לעור 6ת ככל + 6מר סקכ"ס (שמעת מפי חכרו וכ6 וfמר סנותרת נו • סכי 6לו ככילי הסקר רוני סוכר לת קם כינס ככריס ילין כל יחת כס וכתס לס ומיתתן) כחנק רכתיב לך הנביס 6סר יזיר לרכר נחמי ותf fילן. כפיק התיקיון יf ורכומרת שגרתי ות מול מין זתי ת:בין כס סכח סמת מעינס fמר לf :ויתין סס לחברו גנן לגר ליתר: כפס לחכיי סחי (זכרו נמי לf כלf ר - 6מר כויתי זס סמתנכח מה פלח גלמר לו וכפר נזכרן מת הנכים כי כיון דתי.ינק למידו'

הסוס וכל מיתר הזמורת כמן דיתמר ליה דמי כוf - שלא נאמר לו: מיתתו כידי ארם אבל הכיכש את כתורס סתס חינה ח הנק: ניסו ללf נזמר נו ונזכי לf נכיאתו והמוותר על דברי נביא• ונביא שעבר על מיתקן נילי סמיס רכתיך קפי6 6יכת נרנספרייתית וכרי עצמו - מיתתו בידי שמיס שנא אנכי אדרוש ותיק החיס לשר לחיcמט 6ל הפין ככל הנרי קנבי' וגו'. מעמו: ו המתנבא בשם עכו"ס אומר כךאמרה לכרי קרי בית סיפמט וקרי וכניתו ניזרתו נדין סיקין כו"ס• אפילו כיין את ההלכה • לטמא את הטמא בית יפייט • וקרי בית לה נדיוזי וח: "ג לככוכס פרין ולטהר את הטריו הבא על אשת איש כיוןשנכנס' יסמע קול עכמו : דברי קרי כנת מסן סתיית היינו טעמלרשות הכעל לנשואין • אע"פ שלא נבעלה סcתן גלגל • וכתי5 חנכי דנה כלקf דעתיס סילעו הבא עליה הרי זה בחנק • זוממינת כהן ובועלה לדרום מכמן מיני סמיס : חנניה ס מת סגר לחקר שכל הזוממין מקרימין לאותה מיתה. חוץ מזוממי ו נרפות סכעל כנין שמסר לכ: הגר ידע ינגיס סק"וזה

בת'כהן • ובועלה :

,קלכ כסלוחי הנעל ועדין הים י לו פירכס •

כרוך •

ת ל קרינה כק להורם גנניfזו סג6מר לו: נשלמה מסכת סנהררין

בית חנית : אבל הכונס 6ת כל חתו

מסכת' סליק מסכת סנהדרין וכו'. כת: הר"ן

כיצד וכתיב וסיס כלים חפר (חיסמע 35 וכרי קרי כיס (6 ישמע • וקלי בית לסיסמיט וקרי בית לח יפיע סוף עלתו וכו': (כגמלה סגרו כלין קרטין קרי כיס 6ל6 דכתיב ותיק החיס 6סר 5 י5מט • וקרי בית (6 יסמיע חל הנרי • (הכי פירוסו דכתיב ותחים chר לח יסמפ היינו לוותר פתוח משמעות הכתוב כי סליכו סומע לרנרי ה'סרכר סגכיס נסתו וקרי כית מ) •:מיע • רייני כיכס • ופי רכיכו כגור לריק מרכז כתיכfסר לחיסמעיל רכריו • כדכתיב לעיל • חליו תפוזטין :"מ וכככי ככמו מרכר שנח) יפתיע רכרי רש"י • 6"ג מדלל כתיב 6סר יעבור ע"כ • וקרי כית לחישמע ? רכרי • כנימו פסקית לקרח כסכיכס הריפל ולס התחיל לקרות וקיס קליס 6סר לחיסמט 6.6

6פר ל6 יcמט • וכככייז גופית קלמר ונ"ל דריוקיר מרלח כתיכ fמר לה יסתס חל רכרי fפר יוכר כדי ולכל ידענס דמוותר על הנוי הנכים קלמר סתוי כוח מוסב על סכין תסממון bס לסכי כתב וקיס קליס 6סר ונו' למדרס מינית תרתי • וריס קלי • רהיינו מוותר יfזָר ל6 יסמי דהיינו העובר על רכרי פלתו : והמוותר על רכרי נכים • המפקירס סלח ccb מס סלמר ניק הנכיח : רס" ולסין הרמנ"ס והמוותר על רכרי הגליל • פיקל ויעלס עין כרכרי הנביליס, ולס יעסס מכותס על הדיוק והדקדוק : והמתנבא כפס עכו"ס• סנחכר (6סר יוכר כסס סכתיס לקריסי גמ': שכל הזוממין מקדימיס וכו'כלומר חין לקס

לכפות מיתס לסכל חלי מסכימין ללותס מיקס סכנמר לס רינו סל נדון • לסירים פ"ק דמכית • וזס פירשו ספוס'רנס"ק מקרימין כנוכר ורחי 6תס כריך לסמיתו כמיתס (טרכו להמיתו) • הכל ודמי חס חינך יכול אפילו ה"נכמיתס ככל מיתת סגיכל 5*5. רומיקו מסקי רדוקס כלחת מק6רכע מיתות מסוס לסון רוכח ונוחל סוס מני כתוכיס קכליס כחסר • פגסס מפורססbס fי 6תס יכול וכו'. וכפ' כנמר קדין דף מ"המייתי כמי עיר הברקת (הנסקלין • ומזק קשיח ליעל הרמב"ס סכפרי"ומה סנסדרין כסות כל המומתיס (דין זה • סלס חי חקר וכו' חַימיתהו ככל מיתר סיכוניס (רמיסו כתס וכל חילוק כיניקסרק סגס כלfותר מיתס לוקסיל סעריס תריס נסס כרbסונס • ולס כן כרונס סכלותס מיתס י כל סעס פוקס נו • והכסף מכנס לת ספיר כזה: חוץ מזוממי כת כן וכוענק • ונרמס כעיני דהכי קלמר חוז מכפרוזתו לכת כין עס כועלס • פנס כוונת בלון המתקייס כהן כחסר זמס לעסות לחקין • לכל כסל6 זממו ללחין - כגון סbין מכירין לותר • לו סלח קתרן חלה כס ולס כו fו סרוח כן תסעס סניס ויוס לחר סקול פטיר • כרתנן כפ"ס רכות וקסתס bין לנו נתקיפת לי - רלין הכי נמי דמקר מין לותס לדין פלה • ה': רס"י לחסין • ולס ל6קותו • כל קיכל רבעלותן מתחייבין ליס ולסת וכו"

גס 3פון קרננכ”ס יורק פכן רעתו סכתכנסוף פ"ו מסלכות עדות פניס סרעידו פל רחוכן סנוף עס כת כסן וכנמר דין לרחוכן סיחנק ודין קנולפת לסרפת • ולק"כ נמכרו וממין סרי 6לו נחנקין ילח נפרפין- ע"כ • פמע מינס רגעי סיל כנגזר דין הנוחף . חלל שרזיתי לתוספת כריספ"ק דכות סרוכיסי רfע"פ סלין דין ככועל כרונין כחנק

ניכריקס נ* רתכס מיסרך סרין גליסנס ור"פ ונקט וכוענת 6ע"נ דלק סנטרין ניק הכל :

סליקא לה מסכת סנהדרין

לשון

[ocr errors]

לשון סרמכ"ס: מסכת מכות ריח נקשרת כניסתס 6קת עס סנסדרין וככגלס סיס מכות - וחכרו פלסכיל שיכר : סן

הנחנקין סרכ'ק לי ולו סן לוקין • וfין זסטעס חמת. לכל תיק ג:סכת כפני עכמס יכסמכת סנהדרין מפני fcין רפות לכני חלסלענות להלקות • ! השופטיס כעלמס • כמו סbמר סכתוכ • ויפילו הפופט וסכסו נפניו כדי רפעתועד כין : פרק א כיצד קעריס געפיס זוממין • הכי קלי רחוקס פרק א בצד העדיס נעסיס זוממין וכו'. כתב הר 5 כליס סנוכחי זוממין • נחן טופין כי.ס

הכי קלמר סתס עדיס סגמלbו זיינמן דין כזס - כלומר זמין מקיימין נכס ועתס לו כיfפרזיס וfין כופין ליס רין סז :ס וכו' . ותנח קלוי 6דתנן נסיון:) נער נחה ו- כינן כן נעם ומוניס: מעידין לנו כלים פליני לסנסלרין לזוג:מיכת כין bין כופין כסס דין הומת מגן כהן • ססוי) כן גרושה

לעטות גת • וק-זכר יכ?ים בפנינו נתגרשה חמו • קידס מסכת מכות

עור עליס זינגמיס לזריס סכינך• וסכי קול העל: לין

סליןעופיס כסןלין יזמה כל חומריס • חס רוזנו זקס פרק א כיצד הערים נעשים זוממין מעידין עיקר . l מפנקות -כעש כהניס יעסס זס כן נריה

כיכר וכו' - גב' : קייט . נוכלטר מס דסf גרושה או בחלוצה אין אומרים יעשה זה בן גרוש' באיש פלוני • ייין מ כתי ועמיתס לו כחפר זכסף או בן חלוצה תחתיו - לא לוקה ארבעים. מעידין במסגרו'פרק ג' לו. ול6 :רעו - ו6ס תטפסו אנו באיש פלוני • שהוא חייב לגלות • אין אומרים וסנסורין : שהוא כן קנגורו בסןפסלת 6ת זרעו יגלה:זה תחתיו • אלאלוקה ארבעים : מעידין גרוזה לשון הר"נ כפגיני נפונס - ו6ס תומר נפסול אנו באיש פלוני • שגירש את אשתו ולא נתן לה נתגרשה חמי קורס פגולר • חות! נכרו ולל ארען • כעינן כתובתה והלא בין הייסוכין מהר • סופו ליתן לה וכן לשון רש"י. וכלומר קידס כחסר זמס לעסות וניכח • כתובתה • אומרין כמה אדם רוצה ליתן

מסבירי פנין • סה 6 פעת טהרי לוח זמם לפסול סגרון

ככתוכתה .קיריון כלפין יט י כפירוס ולת זרעי : חלל לוקה

כחומס כפסוק ישירך ילד • 6רכעיס דלמר קר) והנריקו 6ת סנדיק והופיעו סת כרטע ע"ס : פן גרוסר • ויפלדקדק למי ל6 נקט מצירין fכן והיר 6סכן סכות הרשע - מפוס דסרפיעו 6ת קרטע וקיס לס כלים פלוני סרוf ממזר וכו' דזה היי סיין כין כיסרfניס נין כן הכות הרסט 656 כריס ססרסיען לת סכרין ותו עידי ככלניס וכן גרוsc ל6 פסול kס ככסניס וסליים: רגקטית fחריני וסכריקי למיגריין ריטיקיה) • פיינסו לינדרסעיס 9כום הקלוי 2. אממי כת כסן ולכך ניט מירי רסייךנכתונת תו' : והיס 6ס כן סכות קרפט:ין חוננריס יגני זר • רכיב כרוכז בן חנונית • וסוס הלל מורכגן סר"ן ועיין מ°c כמסנס כוס ינוס • הגל. ולח זוממין : שגרם לת Pcf: בפנינו •כיים ג'פ"ט דיכמות : אלא לוקס 6רכעס כתב סר"ן פלוני • וזק חומר ל6 גרשתית וסיני קייך נס כתוכס : ותנ6 לfמר קרח וסכריקו וכו' מסוס לכרסיען וכו' כהטייסי חי נין סיוס וכין למחר, כלומר מס י:(מולן לס ת6מר כל הלדיקו ויופיעו כרייני קמרינדיק ורשע גלילי דינין למית יכתובה והלח סמס ימות לו פתח ינרסנס סיוס לו לתקר. ני ורנריקו לריק וכו"(כפול כי ית תריכ כין סלכסיס וכנסו ל וסופן ניקן לס במכף מלח היו מפסידין לותו כלוס : חומרים המספוטפטונס : 6ס כן הגות למה הוזכר כסן כדקת לריק כמה חלס רולס ניקן ככתוכתס סל זו מספק סfס וכי כל מקוס ססכריקי כ'ו חת הזכחי וחייכן לוית החיים יס

נתחכמנת מנקות ד.סf קרח כמתני תנקת כסכריקו והרכישו חלה על

כריו כידיס תפתיעי עריס סקיי טוטיטו ולתו עדי זריני וכו' והיה לסכן הפוף הרסע לסיומת זוכת מלקות תיק פליני יכול לקייס כת דין קומת גתרת • כגון כערי כן גרוס 16 נוות והפילו הם פט וסכסו רס"י וכנמרח ותיפוק לי מלא תענה פירס'יפל עונשי כו'יין תיקת הלל כמקוס ספיר לך כן עוגס וכfן כfינו יכיל נענסן נעונס סכתוכ נתן ינקו ע"כ ונעני סוס דסוי (חו לf ן כי מעפת וכל 165

bEין כו מעצ לין לוקין עליו עיין גו"פ במפני ג'פ". ועיין כפירקין גנ:נסג' : שהוא חייב לגנות ו6"תק לך הס יכוליס לחיינו נגית בעדותן וקול יכול לומר מזיך הייתי כלהמרינן גכי כינת חלב (כדתכן כריס פ ק נ'דכרית! )יין לענייני כיסוי רנליס לדנר סגפמט הגרזל מקתו וfיכל למימר רכס נתכוין 6כל קפה מתח ותגן גפ"מפנס נ' רפונ) חיכו גינת * כס"נ דוניל לזיין) (כלומר וכי לח מיירינגי נכר"ג ומעלי (ינו גולת) כיון דרג די.וו רגליס ללכר וי"ג לפני : כי דיני ל מר טפי כסכית סכתו ויעודי וציירי ספיר הליכה רגליס לרכר ומ"מ גינת כנין סזיק כfoc :כולן העליס כוחי לס רות 6מר כ6 תרנתיו יכיל נתרן וליתר לו) תוגתין טוגנ fכל כזיך - כיין כל חככתי זכר כין לסתיק כלוfירמי) תיס : אומרין כמה סוס בובת קן בכהונה של זו כתר תר':פוס נתונמנה וכי יטנה לוקה וחס מתת יירסנת ובו כן ת:1 הערים לבעל וכןות הנמ:'סברים ניק :* :תוכנת ערת ורס"י סקcc דל כז לנינגר סליתן הלניס יאנו

האמתיס

[merged small][ocr errors][ocr errors]

הזוממיס מקרי כל זכו' ספיקת כלו נתפסילו. 7 זכות ספיקי פרו) מלפת cft תמות כחייליירסנת ויפת כח זכותן לכף זכותי פריז סוכל פירות הרקיע כמ וחל לכתוכת' תמיר וליז הייעור פתי:) מוחזק ועומד וקי? (חוסרת גבייג'סכ6 למכור ליומו זו זכית ספקס ו: זכות כפקו 5 נמכר יותר כשנת ווי ירין האולנריס נסיינים לשלס וי". דרק פמין זכות ספקי כמס 6רס רונה ניתן כטובת הכלי שלו יחולו על יפלס סכל הסחר קיו מפסיליס 6תן בעלותן מכל לנקסומים על היו מפסידין אותו פארי נתת כסתיו! לס סית רונה להכרת יתן לת סכעל כרכון בכתיבתה של זו שאם נתאמנה אונתגרשה ואם כת6למנס לו כקנרפק יטנס טוכת סני'. זו • כבר!!.? זו מתה יירשנה מעלה: מעיין אנו באיש פלו'שהוא לוקח ולfס מתת יירפל'כטות מפס דין סג, לית ויתנו יותר חייב לחברו אחווה על מנת ליתנו לו מכאוועהל יום ופסי' מעותיו פנתן וכך יתכן בחנו בין מין זכות ספקי • והוא אינו מכאן ועד עשר שנים אימדי כמה אדם העדי לבעל :נ סלי cco בילך . הרי כריתת כתובת: רונה ליתן ויהיו בידו אלף זוזבין נותנין מכאן וער המחייכו מלקו' • נח המקיף מילר מבריה • לס כח למכור שלשים יום בין נותנין מכאן וער עשר שניס : ב

קו זייפו מנקות מחייכו זכית ספקו יתן לו הלוקח מעירין אנו באיש פלוני שחייב לחברו מאתים זון קפלומין מלקות מל6 תענה ח: צ'מנרי וכשרי) מוכרת ונמצאו זיממין לוקין ומשלמין שלא השם המביאו cלומין מועסיתס לו כ6סר כתונתר פנת זכות: ס'תכס לדי מכי מניאו לידי תשלומיןרברי ר"מ וחכמים זיס: כל סמטנס ליכו נוקת כני ס6ין זכות ספקי פות אוסרי כל המשים אינו לוקה: מעירין אנו באיש דכתי'כרי רפעקן - על רשעה כמו זכות ספקו כדפירסית פלוני שהוא חייב מלקות ארבעים ונמצאו זוממים 6קת תה מחייכו. וfי חתת לכן כסתוס מוכר זכותו לוקין שמנים

משום

מחיינו על 6זי בעיות • כלמיסיס פנס קיס ת'כרת

ומדקלמרי רכנן מסלס וחיכו כורכעיס מנת • (הפתח כדין זק עולה יפר כז'וזכות הבעל כמה סטיל תמתין ל6סיס מנת

לוקס ולח חמרי לוקיס וליכו וח"כ רוזין ר"נ יסמין זכות ספיקו • וזס סכותכין לבעל • ומתני' ת"ק • לונדין כתר חרס רולק 9פלס 6' דכל קיכ' דליל" ניתן לכתובת זו פתיל תגויס כספק סfס תתסנין וכוסמיןכד זכות יספיקו ויתנו לו כן פירס"י תרתי מנקות (תצלומין - 65 והתו'נ"ס לכסף pפנס סרס"י כתר על פירסו סלכו ונכנס כו • לf עיין יפה סלf כל פירופו 6מרינן ילקק ולל פנס • ot וס כת3 כן !6 על ספי' 6סמס מזולתו-וניסן יריי לניסגה רמתניתין דחיקי) טובה לטני ספירוסי' מנג'ולינו לקט • וכן הנכ') הללו גסהר6*6 הקפה עלין • ופי' פריס כפמוטת על דרך כבת הסמוכס לס • 6ומ דין כתת חרס רוכת ניקן ויסיו כילו אף זוז • כין ניתנס מכלן וער פלסיס יוס וכו' • קכי כמי סמין כתת חלס רולר ניתןככתוכתר של זר סחייכותו ליתן מיך סתתית כילו עף זמן פתקbמן-לו תתגרם. 6ו סתנ6

65 ינטרך לפורעס נכונס כי המס תמות בקייו. ! רגכל הסמיכה • הפומס ידוע לכל סופח זו מזיק לשמין כספת לfס סיו יולדת כלטר לכר מיקת מנוי נת. ונסלס דיל קנתרנית לין קעגל יכול לסוכנת ויגרפנית • וכן אין כקרקע קניוקדת (כתובתת bס סיס עידית חן זיכורית דעכן זה נותן קלוקס 6ת עיניו : בכתובתה (6"ת ולסייכו חר כסות ויוכס וקלז מפסלי (6ס : וי"ל דמיירי סמעפר ילית פקן נילו פוין כפור כסות ועונת • (פולים לומר סלתרת גרפתני • 6"כ פחלת לכפנס מותן סbפס לכריס. תוס' • וכפירוס

סחר כסות ועונה עיין מס סכתכתי כמשנס ו'פרק ד'וכתוכות : כך שלא קסס סמכילו לידי מכות פירוט הר' פנקות מלקות תנ6 קענת "כדתכן כמפני רוקמן-ופיין מ"ס כרכור דלקמן)

לגמר ממוכיס סרע • מס מוכי) מסרט נוקס ומזלס(וכתיב ויפרו חותן וענטו חיתויוק:* ויסרו - זה מלקות) g6 כל לוקר וכסלס • מס נמוכיף pס רע סכן קנס (וכל קנס תלול יז ומודוס לי ילפינן) סכירס נתן עליס דעמין קנס קול • ועיין n°כמפנסג': כל קתbכס ליכו כיקס כתנסר"נ דכתיב כלי רפעתו על הפעס 6חת וכו' מלס וחיכו לוקה וכפירו' בכתת תורת פליס זוממיס לתסלחין מכרי כתב ועשיתס לוכלור ומסירניל למס לי לכר הניתן מיך ניר יינסי גיסו ממון נת' פ"נוכתובות רף 5"נ • ריין מוכרים כ"ח לכ"ק, ועור 6ס מפנת ג'ו6"ת ומהיכי תיקי לתלקותו (תל 65 תענה לחו פחין כי מספר הוק • כפ"סלטיל כריס פירקין * כמ"ס סתוס'כר"ס ורכנן וכו' הלנתר דגלי לן קרח וקנריקו רסין כית מנקות יש לנו לומר. דלקי מלה קעג (פיין מ"ס כמסכת לנקמן) וכנפרס רכנן החי 65 פענת מלי דרפית בית • (דתיין ורחי 65 כעי חוקרת פוסט') מכעי ליה להזכרת לעדיס זוממין (סמפידין כליס פוני פחייך מלקות לכל ענס פוגם הנוף 62 6"כסזסיר קוס") ור' מחיר נפק6 ליס מוסכסbריסיסת וירמו וכה יוסיפו עוד ורכגן כהו? מבעי ליסנסכרזת (נחתך פגעפו כריכין כית לין להכריז כך וכך נידן פלוני כסמו לתגן כמסכסו' פרק כתר לסנסדרין לענין זקן ממרח) ור' מחיר הכרזה מיספו יירחו כפקו לזמרת מלח יוסיפ *ו"פקר"נ פמע מיכס לכל היכל וכו כנמר עדיס זו: מס רכתו קיימיכן לכל כפרק ק' רכ"ק משנה ג' כתגוככל סתורס כולס נוקס הינו פסלס קון מחוכל וכו'. לכל הכי קלמר כענין עליס זוממיס bסון סרמב'ס פֿו כעליס ממפיס וכל כחכרו כלכך :

: מטוס

ג מפוס

[ocr errors]
[ocr errors][merged small][ocr errors]

ג פוסל פטיסרי כic• 6פסר לקייס נערי ועסיתס לו ג משום לה תענס • סון סל"נסקריכסbי 6פשר לקיים cio'אנס כגין מעיליס לכו כליס פלוני פיתוח כן גרופר לוקיס נעריס ועסית וכו הכס רסיכס וכולל b7סיס ליס העלים מסוס 65 קעג' סכי דליכחותרת לה תענס וליכס כמי כמכל סכן רקס ק"ו פריכס קול לחורכח רמפוס שחי לפזר כופרז :ס לוקיס סמוני' ולין הלכה כר"מ: bcnסין כממון נקייס וכו' הלכך לוקה (וכלכ:(נתקייס fימס רתן לי נקי מטוס עליס ממין שחיינין

נתעג'. 66 ס"ק לסליל בתשלומין משלמין הממון לפי משום לא תענה ברעך ער שקר ומשוס יעשית לי ומסכחת לה סחייכתן סכתוס מספר העדיס 6ס סיו ' כאשר זמסדכרי ר'מוחכמי אומרים אין לוקין&א (קנקות מטוס לי תענה עליס וסומו כל סהר מcס ארבעים משלשין בממון יאין משלשין כמכי כיצר כ6*6 לקייס וכו' כרכתיך ליס סממון פסין רוניס העירוהו שהוא ח;'לחברוטאתי זוז ונמצאו זוכמין ותכריקו קנריק וכו'. הלכך להפסידו : וbין מbלפין משלשיןבניה אבל אם העידוהו שהוא חייב מלקו קו נמי מחייכי' מפולח קטג כתכןbין כל 6חר מסעריס ארבעי ונמצאו זוממין כל אחר ואח'לוקה ארבעי: 6פי' כ :תקיי ועפיפס כיון לק שלישמנקות את כל 6תי אין הערים נעשי'זוממין ער שיזמו את עצמן לגלילן קיל להולדיקי הפיך נוקס 6רכעי לכעיכן ועסית' כיצר אמרו מעידיןאניבאיש פליני שהרג את הנפ' כית מנקית כלל תעג' סנכן עכחסר אס וכל 6חד מהם אמרו להן היאך אתם מעדין שהרי נהרג זה או לעולס כסייכסו מסוס 65 מנקס (קנקות זכרון מנחת ההורג היה עמני אותו היום במקום פלוני אין אי תעגס וכין סכי'כיון רגל פלס וממון וכטיף כזיתן כל זוממיןאכל אמרו להם היא' את מעירין שהרי את כן קרס וכו' כמ"ס כמסכת כל 6 מסס סלים: קרי קכל הייתם עמנו אותו היום במקו' פלוני הרי אלו זוממין דלעיל כח פליג לדרככן סלח מה שרלו להפסידו בין כלס ונהרגין על פיהם:ה באו אחרים והזימום באו ור"מ יליף מנוולי' שס רע • הכל מכו'(6 מנטרפין :י אחרים והזימום אפילו מאה כולם יהרגור'יהוד' כוכתכתי כעי לסוחיל ומולי" על סיזומו עכמן סיוממו חתן אומר איסטסית היא זו

ואינה סס רע קייל כלל מעסה הכי בעסקי גופן ולח כעסקי

כתי עליס זוממין וכיון לנלי סבורג (ותקרות) כדמפרט וחזיל ונפק לן מקרס לכתיכ ותנת כן וכו' ו6"ת ומ"מ תקFסנתר"כ למסלי למתני כסס רסרי עד סקר הער ער סוריק הסקר כנותן טל פריס : ה ולפילו כפחי 6פסר וכו'. תיפוק ליס מסס ונפקח גן ממולי bס רע קון ממת כהות סלעידו ז חבר זו בערו מחת וכת 6חת קזימס וכו'ל קפי המוכיס שס רע גופיס 65 ילעכל נקי חלס מוקוק ות כלן כלן יקרנו : ליסטסית סיf ות כלומר זלת סכת סרק 6ס כן הכות דלמרכו ויסרו לכמוכיח bס רע מוסרי לסורל

וסטיס וורק וכת' כתיך מן רינפינית מכן הכות הרשע כמו סקכיחו

התוס'נרכור המתחיל נמר ממרליס סס רע וכו'. נמ'רכתוכוקי פוד רף.n*: משלשין כממון כתב סר"כ 6ס היו מפת פריס וכו' : לקל מקשיכן פלפה לפניס כדתכן כמסכת ועול

:" רמסוס תנקות חיכטריך להסבירי נסc5 רמנקות 6פסר נקc.זה סיגיע לכל חסר י"ג ו6"6 לחכותו לפניס : ואין מסלסין במכות כתכ סר"נרכעיכן ועסתס וכי וממון מלטרף וכו' הרי קיכל יכו' לכל לקלקית שלח קכל כלוס kה

פמנקיס לעליס כחסר עממו לקנקותו וfע"פ סיקיו כלקיס כין סלפס התנקית הלקך לח כתקייס כחזר מס fcין כסן מלקות חקר כלל מhc"ככממון סמכטרף כחן קכלת פמין כ6סר זמס נתונה ממנו :ו ער פיזומו 6ת עכמן כתר קו נוכחים והנוער סקר הער עד פיזיק הסקר כנופן של עליס מללכח גר עדות פקר הרמב"ס : אין לי זוממין קול עדות מוכחסת וכלחן לכריקס סל א (ולנו) וכחלו חין סס ערות כל שיקר קרמכ"ס : שהרי חתס הייתס עמכו וכו" ולון לכן יודעי' חס זה הרג 6ת זס כיוס זס ניקוס פלוני כמו 6תסחומריס לו כס הרנו סוחיל וסעדי'סרז מוס (חסניקו ער פנתה סל ערות כלל לס לתת קיק לו שקי הרי חלו זיממין 6כל 6מרו כיוס זס • כמקו' זס קייכי עמכס ופס 6לו כל קיוס • אלה היו דכרי' מעונס סוחיל ותקכחס כעלות עכמס קיל bינס זוממיס וחנ5° 6ס נ6 סמרו כלל עמנו קייקס S6 :סמרו הורג וקקרוג היו עמנו ולהו"ה mc מוכחPC תיס וסרמנ"ס פי"ס מתל ערות יעיין נקמן מtניסור : במקוס פ'ני • רחוק מחותו מקוס rbtס fומריס יותר ממהלך יוס תר"ו : ונהרגין על פיסס ר"ty קרנו קעריס על פי חל כקימו (ע"ע פקס תרי ופרי לפי ססערות על עלמס סנעריס ונח בלו נקפיד על עכמס) Eל עדותי וקיימת ולח לבטנת לפי פקס לוריס לין לכו יודעיס לסוס הרג כמו סלתס חוסכיס לו -כל הרג וחין עלינו לדעת צרות מכל מה cלכו מעידיף סbתס סייתס כמקוס פלוני כיוס פלוני לפיכך סומזין לכריתס ויסרני סעריס הימנ"ס ולפין קטיר סימ ("ח ומפני

הפתרוניס גחמנין כיין פמטירין על גופן סל סעדיס ורן לינן כל תכיסט עכמן לונר 65 עשינו כן וכן נקי כחלו העירו פניקס סררנו סנפס 6: סמסלל סית ע"ס וכריס ולסכרתי כל ficמרו עיני סייתס הרי הם מעידים על גופן וכחלו למרו פורנו נפט וט ו6פיל קטילו נ"כ על קרן וקרון : ח איסטסית היח) ז כתב סר"כ

כו א כלומר

[ocr errors]
[ocr errors]

כלומר :tת הכת קיf סרת וכו': (כנמ־6פי כת ר6סונס נמי ל6 (סטיל תיל שכך נטלו עלס כיניסן לסוי כל הכל העיר כעדו' חמר ר'חניו סקרמי ויתרנו מלי דתות תות (ילמת לי כמתני זית פי'6חר 6יסטסי' קיל זו וכי עלות זו (יורה של חיסטית tk כת רcbונס) סלח לנר רכז ס"ק b cfינת (5) כת PR6 תיו) • פלוכעת כל הנוגע כה : סינר נסרגת הכח כת ר6סינס

נתינ'חי חיכ'שפי 6ין נתרנין סח על:'קfגנר (nceע ים עוך כלכך לסכיר לר"י לנסחר רזית:מכתב רספונ'תופס מקכלי לוחות קפי6 ונקיון חכתו

סירותו רכת פנית רקתיח מה) פקר"נ פי 6ת וכו' (6 ° C) ואינה נהרגת אלא כת הראשונה בלכר : 6סתר כתרת וחי לסתות דסכיר' ליס לר"י דלfמר ו אין הערים זוממין נהרגין ער שיגמר הדין שהרי וסיתומס לf קטליגן (: דלת דלתומר לה כת רהשנה זו הצדוקין אומרים עד שיהרג • שנאמר נָפש תחת קריכס נס ועסית'נו דסח לי פס מקכלי' סירותה לכת נפש אמרו

להם

קטלין 6פומק • נלין הנכה סניס וכו' רלז קריגן לס

כרבי יהודה :ו עד שיגמר ועית וגן וכן פי גרמנ'סוס נתמות ח6 ליסטית היל זן • קלין • פל הגרון סיסרג על פיין (ויקר) כן הוזלנו : (65 לחומסיס סנזיקין קחתינן עליהן • סלס מסמע bיפכf

ז ומנין דקל מסוס רתופס מקכלי' סדרות:) וכו'סול ומחזיקין למוזמין ולכל תמעידיס כמותס סס סקרניס • פרמזיתי' העידו כחמת. ונרחר כעיני ריס לפרס דר'יקורת סלמי 6סטסית ריח זר לרכריקס וונגן קלמר לקו לדבריכס לסכריתו תתקכניס ססלות וכת סנייס וfין מחזיקין למיומי ונתעידי כתותס סכונס עדיס פקריס הס 6פי'קני כח סוס לכו ללון (סריגה לכל סתומיס • * הות (כי לומר 6סטסית היי) ז: 3 : 6 לדידי כלחו סכי fינס נהרג 656 כת הרלtונה כנכר מפופ רחין מקבלין וכו'וס תלסמל ומי רוחקי לסרמכ"ס ומפי' דיקורת ניכרי'לרכנן קמר (תו. ונרחכעיני מtו דלפי מחי דמפרסרמנ"ס ניח6 ליסנס למתני רתכן fk כת סרי) ונס כלכר וf זנח נת קופת הגמר דסס הסתס רחמרן הגר"י לחקר דתות: כת רcfוכ'תולס מקכלי וכולה תשכחת 656 רוקח לי קטbת ללכת סרספונת - ולפיכך פפיר קתני fינס נסרנת סלס כת סרחסונס כלכר • לכל סינf נתינת ולפי"מיכל טפי דחי לחן הכיס נס נסכנת לח מפכחת ללח מקבלין סתרות) לכת סגיס 6כל גמ"לסנקיז נס למתני כקופי חייכי לסכירס עת רלח חמרינן טעמ6 דרכי יסולס מפיס לחין מקבלין יכו*! רט:פית כפסטל וכפירוס קר6פין סכתכ סר"ן ו6ל תקסס רfע"ג דניסנח המתני'ניח לפירו: סרט:"ס. מכל מקיס ל6 סוי לית לסוססכרח זו כרכרי רכי יסולס וסכירס ניק רלין וקכלין וכו • וכפרס ללח כקנת דלין :"נדחיתו ל6 חילוס סכרוf זו • ונ6 מלכו סיתס זfת 6לס סכרס זו עכמס • היה סכרס סכזכר כנת'כרכריו יסולס כססו6 עוכרח לתת לתת דחייתי סתלי ותקור והייתי סתרי ו6פקר וקלמר ריש לקים . הוחזקה זו fמר ניס ר'יוחכן 6ס הוחזקת זו • כל יסרחל מי הוחזקו וfפרי לימfר"ל דחמר כר'יסורס ור' יוחכן דלfמר כרכנן: חמר לו רבי יוחנן ח:) דחמרי 6פי bרכי יסולת • ע"כנס קלמר ביקורת 66תס רrfרי הטו כולי על or גכי קני הוו קיימי וכו ופירסרי"ף ליתס ר"יוחנן דחמר כרכנן רכין רקחמרי בנין 6פילו תחת יסרנו • סמכי מינס לספרי רכנן חט"ג דלתות ר6פונת חי חתירס כת פניס ומסקרס על 6ותו פלוני סורג לת הכפס מקכלינן סהדות וקטליכן לחפומס וכן לי חתזמה (ס כק טניס כמי וכו' • מטוס הכי כך מתזמו כולן נתונו כולן רכל כתוכת קרינ6 נת ועשיתס לו כחסר זמס וסוס ליס רכי יוחנן דחמר הסקיל הוחזקה וכו'. למימרח דמקכלינן סתרות למן 67תי ותסקיר כתר לפתקי ספלי קמחי • כרכגן וריס נקיס לומר כיון רל)cקור ספרי קמחי לס מקכלינן וכו'כר'יסולס רfמר 6ין נהרגת וכו'דכיון ריfתrמס לס כת סרספונת לס מקכלינן וכו' ומסום קכי כרמססדי ותמי לל קטליכן • דלח קריכן כת וכו'ע"כ. לקזיכן coתס לסכרס או רכר'יסולס לין מקכלין וכו 6חר סתומה ונסרגת קרופונת • היס סכרס רס"3 לגמחלס ללמסקכס לfמריכן לרכי יוחנן אמר 6פילו לרכי יסולס כס קיימס ין סברס) • מלח טעמיס דרייקורת מסיס רfמרי 6טו כ"כ גכייסו הוו קיימ6 כלומר 6סטסית היה זו • וכפירום הרחפון סכתכ קר"נ ועל המסקכח קזחק ולחי רקסי קוסית הגמ'. וכיון דחויכן לססטסית היס 6פילו כת הרספונת לחתסרג • ומסניכן נקס"ק6סלינס וכו' • וקסיס הס כלכר קחמר זליכח נפרוקת וכ"כ הרמב"ן כספר מלחמות לזו הפאני'רקסי נישכח רמתניתין נקיפיה לוקי למסקנס סיל .5: 6 שיכי לימר דחמרן לה קסי. 62 bדרכס דוקי כפכף קרספונת נסיגת תומכות רלח מקכלין חבל כלסו הכי לה. ולפי סלbותס סיניס לנימל כיח6 ליסנ6 דמתני' . ולf קזי כקיסי' כ"וס סכי תפס לו קרמנ"ס כפירוס המחנה כפי לותס סוניס • 6ע"ג רכמסקנת הגמ 65 קיימס לפי פגרלת כעיכים יותר לפרס המפנק פתתלז קיימת כלח קוס• וענה כילינו מפני הפירוסיס סכתנסר"נגס פניקס קס כגמר. וסקר6סון כתב הר"נ קול החסרון סכנמ' וכמסקכח מלס ויסגה רמתני' קחי כקוטיס דל6 קות נית נמתני כלכר והפירופ הסחר סכתכ סר"כ סו6) הרrfין סכנמרח כלסלק רעתי לימי ופ' • וכחותו פירוס ניחfליסכח רמתני' . (כדוק6 נקטת כלכר ויכס כנוג"כ מכל זס פני ספירוסיס סוכר קר"נ כפי מנת סטסית וחלוף הנוסחות גס סנייס עוליס לסני קפירוסיס ולס סנקס ר"ג חנה לפי סתגפון קרס קון מכס כפירס"יוהעתיקו גלסמן פי המכת : ופירום הענין וסלסון סחחרון מכס כפירום סרמכ"ס וכוכרי הרי"ף ' והעתיקס ג'קכלסונס כפי' קמינס הענין • הכל וולי ללני הלשונות פירוט מלת ססטסית • גירסתן • חינה נתנס כלל לפי הענין : ו שנאמר נפתחת נעם • טריס זוממין כתיב ולס

תחום

« הקודםהמשך »