תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

שכן דרך בני אדם להניח בכתים : ו גץ שיצא מתחת לפטיש והזיק חייב גמל שהיה טעון פשתן ועבר ברשות הרבים ונכנס פשתנו לתוך החנות : ורלקו בנרו של חנוני. והדליק את הבירה. בעל הגמל חייב הניח חנוני נרו מכחיץ . החנוני חייב . רבי יהודה אומר בנר חנוכה פטור, י פרק ז מרובה מרת תשלומי כפל ממרת תשלומי ארבעה וחמשה שמרת תשלומי כפל נוהגת בין בדבר שישב רוח חיים ובין בדבר שאין בו רוח חם ומרת תשלומי ארבעה וחמשה אינה נוהגת אא בשוושה בלבר שנאמר כי יגנוב איש שור או שהוטבחו או מכרו וגומר. אין הגינב אחר הגנב משלם תשלומי כפל . ולא הטובח ולא המוכראחר הננבימשל תשלומי ארבעה וחמשה : ' ב גנב על פי שנים - וטכח ומכר על פיהם או ע"פ שנים אחרי משלם תשלומי ר' וה'. גנב ומכר בשבת - גנב ומכר לע"א - גנב וטבח ביום הכפורים. גנב משל אמי וטכח ומכר י ואח"כ מת אביו. גנבוטבח ואח"כ הקדיש משלם תשלומי ארבעה וחמשה יגנבוטבח לרפואה אל לכלבי השוחט ונמצא טרפה השוחט חוליןבעזר משלם תשלומי ד' וה' , רבי

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

כלתוכן

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

רבי שמעון פיטר בשני אלו : ג גנב על פי שנים וטבח ומכר על פיהם ונמצאו זוממיןמשלמין הכל. גנב על פי שנים וטכח ומכר על פי שנים אחרים :

אלו ואלו זוממיןהראשונים משלמים תשלומי כפ : שלשה נמצאו אחרוני' זוממן הוא משלם תשלומי כפל - והן משלמין תשלומי שלשה אחד מן האחרונים זומם. בטלה ערות שניה. אחר מן הראשונים זומס יבטלה כל הערות שאם אין גניבה. אין טביחה ואין מכירה : די גנב על פי שנים וטבח ומכר על פי ער אחד • או על פי עצמו. משלם תשלומי כפל ואינו משלם תשלומי ארבעה וחמשה - גנכ וטבח בשבת. גנב וטכח לעבוד אחרי גנב משל אביו ומתאביו ואח' כך טבח ומכר גנב והקדיש. : כך טבח ומכר משלם תשלומי כפל ואינו משלם תשלומי ארבעה והמשה ר' שמעון אומר קדשים שחייב ביים

משלם

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

משלס תשלומי ארבע וחמש'שאיןחייב באחריות' פטיר : ה מכרו חיץ(ס' 6)מאחר ממאה שבו או

שהיתה לו בו שותפות השוחט ונתנבלה בידו . .

הנוחר והמעקר משלם תשלומי כפל ואינו משלם תשלומי ארבעה והמשה גנב ברשות הכעלי טבח (ס 6) ומכר חוץ מרשותם או שגנב חוץ מרשיתם. וטבח ומכר ברשותם - או שגנב וטבח ומכר חו מרשותם. טשלם תשלומי ארבעה וחמשה. אבל גנביטכח ומכר ברשותם פטור : ו היה טושכו ויוצאומת ברשות הבעלים פטור - הגביהו - או (ס"b שהוציאו מרשית הבעלים ומת - חייב נתנו לבכורות בנו - או לבעל הובו. לשומר חנס (ס"6) שואל לנושא שכרי ולשוכר והיה מושכו ומת ברשות הבעלים פטור הגבוהו או (ס Cf שהוציאו מרשות הבעלים ומתחייב: ז אין מגדלין בהמה דקה בארץ ישרא אבל מגדלין בסוריא ובמדברו' שבארץ

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]

למימר למיירי במיתס (מלקית לכל כיומון מנקו לקו ממונb לf משלס. כך למלתי מתוס לכתוכות . ועיין מס שbכתוככמשג'ג': רואין מותו. כתכסר"כ דין קורס סbין יכוניז גלון וכו'. וחין נקרbין אסיס:6 דייניס ססמוכיס כקרן ישרש. עיין בפירוש מסנס ג'פ"ק לסנסדרין ומ"ס סר"כ t bkכסגוbות וכו'על כפירוש לסון סרמכ"ס כפירושו - וכגמרח לי מנורו מגל סוללות וסגולות - ופירש"י סולחות סכb ללון כעלי סולbס סbומריס כפנינו סולס לו וסגולות שכf לדון כעלי סלוbס שbומרי' \ כפנינו סלוס לו י ע כי וכן י פירס כרים מסכת סנהדרין רואין אותו כאו הוא עבד נמכר בשוק. ושמין כמה פרק ח החוכל וכמס ויחס לפרס מודס כמקנת רזיה יפה - וכמה הוא יפה צער כואו בשפור - או סוb יפס וכופר סכל. מסיס וסודחות במסמר. ואפילו על צפירנו מקום שאינו עושה שbס סיס נריך סיס מוכר וכפירות מכעי ליס - ואקח חבירה. אומרין כמה ארם כיוצא בזה רוצה ליטול עכמו כעכר עכרי • וזס וממכר סקנות נרמס לי להיות מצטער כך. רפוי. הכהו חייב לרפואתו - שסזיקו ספסידו ממון זס: למקח וממכר סינוסוס קנס עלו בו צמחים. אם מחמת המכה חייב שלא מחמת כיוכל כוס לפי מס שסוb מזה כדמיס מושסחליף לנו המכה פטיר, חייתה ונסתרה י.חייתה ונסתרח - מענג רכ כערו וכfכו : סקנbות סייגו סזס סקנס\ חייב לרפיאולם הייתה כל צרכה - אינו חייכ נינחין - bכעכועות גכנות : - כמקנס לו. וכבר כתכו לרפואתו. שבת־שרואין אותו כאלו הוא שומר שכת. כנימי סחוני רוחן ספוסקיס למתנות ליינינן קשואין - שכבר נתן לו רמי ירו ודמי רגלויבשת מותו כינו סוח שומר קשוbין

[ocr errors]
[ocr errors]
« הקודםהמשך »