תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

וכן היה רבן שמעון בן גמליא) אומר הערב לאשה סוף פרק שני המכות :

[ocr errors]

בכתובת והיה בעלה מגרשה ירירנה הנאה שמא יעשו קניניא על נכסים של זה ויחזיר את אשתו; רח המלוה את חברו בשטר גובה מנכסי משועבדי על ידי עריס-נובה מנכסים בני חורין. הוציא עליו כתב ידו שהוא חייב לו גובה מנכסיו בני חוריןערב היוצ' לאחר חיתום שטרות נוב מנכסים בגי חירי מעשה(גמ"וכf בא לפני ר"ישמעא ואמ גוב מנכסי בני חורין. אמר לו בן ננס אינו גובה - לא מגכסים משועברים ולא מנכסים בני חורין אמר ליה למה.

אמר לי הרי החונק את אחד בשוק - ומצאו חברו

ואמר לו הנח לו פטור שלא על אמונתו הלוהו אלא איזהו

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors]
« הקודםהמשך »