תמונות בעמוד
PDF

כנות

[ocr errors]

כף קורמת לחמין ו6סיסלב לתת • נסל קורפת • קרסנ'ס: אחין קודמין לחחי החג ולס יסלקן החוק •קן קורין

קטנה מיירי כקרכן ככור וקיימ6 לן דסקי סמיכית כלכיר ותן נ כל הקייס לנחלת • יוללי יריכו קודמין • ו6ס לין יוכלי כח וקרכן זה הינו מסס • הוכן כלס fיכי ענין נקרין גנור • יריכו קיימין חזר נקנקן חכל סלב • כיכר ר6סוכן סמת • תנין : פנקו נקרכנו חקרן סהול קרכן יסיר ע"כ - וטקס כנמרנו • ופלול חגרון וכרמי( בניו יורפין לות! • ולס מת רחל מוסכני' ;לרו 14 wcfן לענין טומ6ת כקן : ס גו לומר טל בנין חן קולס רחוכן • וקסול כן הניח בן חו כת (חי כן כן • לו בת בן• וכל bcרן סור היס 6:תו

לו כן כל • חן כתכת) על q6 לענין פרשת נחלת. וכל זבני אחיות נוחלין ולא מנחילין" האשה את בניה מחר דורות ייסס כמקוס : מכן לדברי הר"ן דירות והאשה את בעלה ואחי האף מנחילין ולא נוחלין לכיו • כנכסי חבילסוכן • הכעל r65תו לחו לחירייה והאחים מן האם לא נוחלין ולא מנחילין : ב סרר ויטול כ6' מככי רחוכן ויס כמ"פרים פרק ט'רכתוכות נחלות כך הוא • איש כי ימות וכן אין לו והעברהם 6ין לרחוכן כניס • ולס כני וכתבתי לעיל דספל לינת את נחלתו לבתוכן קורס לבת וכל יוצאי יריכו של כניס' ו6ף לח ככות כניס• דרסר גמורי הלס 6סמכתו בן קודמיןלבת בת קודמת לאחין יוצאי יריכה של 6ז יורסות כנות לסוכן 6ת כעלמל : ובני לסיות כני בת קורמין לאחין אחין קורמין לאחי האב יוצאי רחוכן וfס 6ין גרובן ככות אחותו של הסוכן כנון ככי יריכי של אחין קודמין לאחי האב זה הכלל כל הנס כני ככות - ולס בנות דינק נוחלין לותו פסרי דינס הקורס בנחלה יוצאי יריכו קודמין • והאב קורס בנות - עד סוף כל קלוריות • יורסה לת סחיק וכניק כחין לכל יוצאי יריכו :

חזיירס יעקב חת רחוכן כנו ב מכרה • הכל ל6 מכחילין

חס לין יעקב קיס • יירש פרחוכן ססרי לbוכן מכס 6חותו רינה כל לירס וקנס דינק חת רסןכן 6קיו כני 6כיו • שמעון לוי ויסודה(יוסף וכו')וחס עלתה לין יורשתן כרfמרן רסלס לין נותנת חת כנה וניסי' 6ינן קיימין יירפילת רחוכן • ככי סמפון ניי וכו' - ולס מין בני חסות • b"נגרסי גני החיות חיכח לפרוס ככני חסות • נהס כניס ולס כני כניס •יירסו כנותיסן • לו כני ככותיקן • כלומר כני חסיותו סל סלס קרסנ"ס : האשה חת ככית סוכנות כנופיקס - דככל מקוס סזכר ויורטין קודמין לנקבה וכו'. ה ת נמר ניקח תכח ליס ריfc כל 6ת 6מו. ותחים ו6ס מתן חסין של רחכן כלה זרע• לו סל תיק גן 6ס מעוגס• : 6ת cf6תן לכוחלין ולס מנסילין וכולס ככל מיותרת • עה סלין תירסנו חסותו דינה בת יעקב לו בניק. 6ו כני כניס: (חי : כן כרישה (סרסנ"ס סכתכתי כרכור והכניס וכו') קח קמ"b ככוקיס וכנות כנותים) עד סוף העולם - ולס לין כרקוכן ד6טת 6ת כנס דומיס לססחת כטלק • מס 6סb חת בעלת חתות • ו65 זרע 6חות. תחזור ירושתו לחני חכיו • רהיינו סין סכעל יורט6ת 6סתו כקנר • כרחסכחן כפנחס רירס חמו ינחק וחס 6ין ינחק קייס• תחזור ירושת רחוכן לעסו כן יכחק• חט"ג להכין 6לעזר היה חי - כרגרסינן כנמ'דף קי"ג מדכתי' סקול 6קי הניו של רליכן : ולס לין פסוקייס)תחזור ירוDE : וחלפזר כן 6קרן מת - ויקכרו 6ותו כנכעת פנחסכנו • ולמי רחוכן לחליפז בן עט: לו לכניו ולכני ככין : נככותיו ולככות . קלמר כנו • 6ל6 כלומר שהיתה רלויס ל6לעזר ורסק כנו ככותיו עד סוף כל הדורות - וfס ליןfתיס ל6כיו של רוכן כמקוק • והלכן הכל כמי כסכעל כקנר לין להורים נמי הכח מכני כניסן תחזור ירסת רלוכן לחתות סכין. חן נכניק : ירוס'chתו סמתס 6חריו להנחיל חותכניו : רף המס 6ת ולכני כניס לו לכנותית על הסדר פלמרכו (חסין לחכיו של ככת 6ין הכן יורט6ת 6מו כקכר • להנחיל ללחין מן הלל • רחוכן • 65

6חיס ולס כני 6חיס וכס 6תות • 65 בני חסות • קלח יורמי חכירה יורטין לותר • וסכרס סוס לכיון רמת כנס תחזור ירוPC רחוכן לחכרתס חכי חכי 6כיו וכן לעולס עד מקיי יילט פקע לי כחי נירוסת לחמו • כך כתב סרמכ"ס כפי 6רס סר6סון : כלב קודס לפונס לקחי הלב ונכניקס (יחי פירסו דכריו כתו' 6ע"פ סמלסוכו סכסון פ"ט חין כרחה קלן קורמים ללחות החג) ולחי החכ ולוחות החג • קודמים נתכוין (פירושס • מ' פירוס נכון כעכמן • (כתב כול (לאכי הלב ולכי הלן • קודס לחי כי ק6ן • ולקי

סנ"ס וסחי ותני חסי סחס 6ע"נ רלח כריך לסס סמעיכן לכי רחל • ולך לאותו קודמין) (חכי חכי החן : ניק מכני לחיות לגנגררל הגן נקיט לית : נ וכל יונקי

וכן יכיכו סל כן קולס (בת יליף לה כנמרח מרכתיך כן לין לו עיין עליו : וכן ככולס כתיב אין לו למרות עיין עליו! סיפ יוכלי יין עד סוף כל סדורות - יונליין קורמין (פל החרי זכי היכל רחמריקן עיין ימני למטה • ק"ג חומרי עיין עליו למעל'פלס כנס זרעו לגמרי העבירכו ליורמי סוג למטר ("סהר"ן וככל מקוס סזכר ויורסו קודמתי לנקכס לנטרל רף קי"ג• וירס תקיס ירושה סניק גירושי רימונס מסירופסי6וג' נין קורס ככת 6ף ירוטר סניק כן קילס (כת • ופירס קרפניס דו"י דולס דככונסו דריס: לכל וי"ו מוסיף על ענין ר6סון • אג) נקט

זירס רסוס סיפר דכולהו • ופירוס עיין עליו ססמרו קז • עיין עליו מס סכפכתי כמסנס ל"פ"נדיכמות :

לחקיק. והלחות • ויונחי יריכת קודמין ל6חי כחן • הרמ3"ס : והאב קורס (כג יוכלי יריכן • קודם לעולס ל6חי הלב וכו'. עד לסכי לגי החב: כזה מלשון קרטנ'ס דף קט"י- וגם כפירוש הרמב"ס כוס קלמון

ין ירושה לחתי

[ocr errors]
[ocr errors]

כן לעינס: ג נטלו חלפה חלקיס כנחלת בנחלת סרן יסרא: לכי תחכי בחיי סכי קלב • ולס ל6סי סכי 6ני ק36 • נסלח סכר תלי תכח ניזכלי מכריס נילקה החרן • דכתיב לפתות זקנו פל fכי סלב • ע"כ. ופונס תמות לפי סדכריסס לין מטות (כיתס ינחלו • וגלפחד הפר חכיו סכיסס נטלו חלק לחג קדימה חנה לחתי. עלמו וסין הדבר כן • !.t סיס לו קרית כחרן סמוכחי מכריס סיו סניקס וכטלו כנות לנפחו חלק כל חי ככו • כחיזת לור סיסיס כעולס הלב קודס לfתי כנו חניקס זהיר מגיע לו כחרז

*כדקתני ה'; קידס לכל 2 וחלק ימניט לו מירושת חפר ג בנות צלפחד נטלו שלשה חלקים בנחלה חלק יוכfי יריכי) ת"ל קרס כס לכיו וחלק ככורתו שהיה אביהן שהיה עם יוצאי מצרי וחלקועס אחיו בנכסי קף קט"וע"ככלגז רמלת בכור וכיטל פי פניס • חוף חפר ושהיה ככור • נוטל שני חלקים ; ו אחר חני המת • קולס לסחי המת על פי סעדיין לf ירפו 6 הבן ואחר הבת בנחלה אלא שהכן נוטל פי שנים • וכן כי חגי המת • .קולס קסרן. וזין הבכור כוטל פי בנכסי האב ואינו ניטל פי שנים בנכסי האפוהכנות לחזי חכי קמת מעל חתי פניס כרחוי עגול חסר מזונות מנכסי האב : ואינן נזונית מנכסי האם : המק• קילס לסכי סכי סמת מיתס 6"י מיקזקת סיתס : ה האומר איש פלוני בני בכורילאיטול פי שנים וכן 6קי כי קמת

קולס י 6קר הכן ולחד הבת איש פלוני בני • לא יירש עם אחיו לא אמר כלוס; לחכי חכי חכיו סל מת. ע"כ

• הכי קלמר. חסך שהתג על מה שכתובתור המחל־נָכסיו לבניו על פור מכחתי. כספר סכמת סכן ולחן הכת טיין בירוPC פיו ריבה לא' ומיעט לאח'והשוה להן את הככור סלית סכת 'על לפון רכ"ס נכסי קלס • (כגירסת)

דבריו דף קי"ו לסח: קולס לעולס נכסי החכם וחין הפרס כין

נוחי החג וכו' • *3 כך ירות נכסי החס-נירוסת נכסי החכ bk ססככו'כוטל פי פניס קול בכל הנוסחחות ורחוי לסיות כמקיס חסי החן • לחי כנכסי הח: • ולינו נוטל פי סגיס כנכסי קלס :ה נח חמר רמת • ועוד פפיטל פתוח קודס לחסיו ונס סוס ליס למימר כעוס • ולין יכול לסלקו מן סירופה • 696 על ידי סיחן במפגה קולס לסתיו - סלח סכי קלמר קורס לחמי קמת מן החד• וכאן נכסיוcbחר ככין : על פיו - מפוס רמכוות מחמת מיתת • חמר קנלס ל6חין מן החל • והיכן למין סל מת ופכיכמרע דכריו ככתוכיס וכמסוריס • וחיכו כריך קנין-מסו' קימר לחסין • ולו"ק • עכ"ל : ג בנות פלפל וכו' • הכי זני ענפיו : ופרסות נקן חת קככור • כלפון מתנה : מפו רחמרןלעיל כל יוכלי יריכו סל כן( קידמין לכתרcfמוטי*

לכרין רכת סכן נותנת כמקוס קין מז"ס נקט ליס סרי כנות

פלפל נחלו חנק לכיססכככסי חפר • כמקוס כלפחף לניסן קרסניס : חלק 6כין מק'קעסיוכחי מגריס • כתב סר"כ סכר קליפכו ליובלי מכריס נחלקת החרן • פנחמר (שמות מטות חכותס ינחלו כלומר לכלי החרן נתחלקה ה6רז כפי החסכון Bל יזכחי מלריס פכטל קו כתורת ירושת מלכותיס סנסמר כפ' פנחס ככחי סחרז כחותו מכין דערכות מוח: רכתיב כסו כית גת תיק חים מפקולי מפת ונסין וגומר גסמות מטות חכותס' של חלק פכמנו כיכילת מכריס • ינחלו חלו • ללחותן יחלקי הגחנת • החלו fפר קמו תחתיסס נרסיס סרסכ"ס- וכגמרל פריך ותלמל לפחות מטות חכותס ללו כיוכחי מכריס קלמר 6ל6 לסכטיס ומסני לכתיכ (כפרסת ומר6) נתתי לכס מורסה חגי ת' ירוסק קיf נכס מלכותיכס • וכיוכחי מכריס קנר נתן : ושהיה בכור • רתניח נתן תתן נקס. זוכסנת חכיקס כתוך חתי לכיקס • זו נסנת חכי חכיתס • והעברת 6ת כסנת חכיסן נתן זו חלק ככירת רכתיב וקעכרק כל פטר רחס )רף קי מ ע"ג. וכתכ סרסכ"ס כפירוס המפכת ה • וסלי לכתיב נוכרי הימיס ופס השני כלפזר על פני חקיין קלמרידת לי? 6יירי) כפיל כוחין כלל 6לס כגלעד חכי חפר כמכיר סכי גלער ליירי וליכח למימר רסנלער קחי ותחי סני • פגי לנוער. כלומר כן חפר כן נלעד הרי נ'קלקיסינ חנקי ככורק • חלק עלמו • תל לל6 חסיב כמתניתין ו חלקיס שסיס לככות כלפחם - כוכתוב ויפען חבלי מכסה עפרת • סיתל הפיתל כתי חכות ור'רככות כלפחר דקות לקו קר לf רfכf ונטלו חלק בנכסיו סייגו טעמה רנה היה מסמע לן מידי דסח סrפיטן ככר רעת סכן סרי היל ככן וכו'. ע"כ : נוטל פני קלקיס • כתנסר ולע"פסטרין 65 ירשו וכו וfין סככור נוטל פי' פניס כרחוי . (כדתנן כמשנה ט פרק ידעכירות 6רזיסרת תוחזקת קיס

ופירסרסכ"ס מוחזק היה נוכחי מכריס• כדכתיב ונתתי חותה נכס מורסה. כלומר חגי נתתי נכסירופה : י ואינו . נוטל פי סניס כנכסי קלס טעמל פירס סר"נכמסני ט' פרק ח'רככורות : והכנות ניזונות מנכסי החג נתכחי

כתונה כרתנן כתפנתי"ס פרק י"6 דכתכות • ילין המזונות בפרק דלקמן : ה האומר ליירסוכו'6פילו רבי יוחנן גן כרוקי רסס לכנר על מי סוf רfוי וכו .. ולfע"ג למגילס מסמע פיסית coחר לחמין : מכל מקוס כיין fcתר' כלסון לחיירbמסמע כמתנ'על מס סכתוג כתורה. נ"י: שהתנה על מס סכתיכ כתורס :1הפילנתחי דפסקינן כסוף פרק:

הנ"מ וניכר פכממון תגלו קייס • חמרינן כנמ' ;6ני הכל דל מתיל • פי'וסכ'ס וג'י לרנר פלח כל לילו סל כן חיכו כל למוכרו ונח למחנו) ולפי סימני מחיל ורמי כן כל מחיר. רמת הנחת יסלו • חע"פ t:ותק כדי שלח יכעוס 6כיו. סוfרעכיל:

פיו כתב סר"כbסוס רמניות מרמת מיתק וסכיכ מרע בכריו ככתוכיס וכמסוריס וכו : עיין במסנסו' פרק ללקוין : ריכו לחסר וכן על ידי פרינס (6קל מיעט

יט ב כלקל

(

39 2

[ocr errors]

השנה מיירי כקרכן ככור וקיימס כן דסקי סמיכית כלכיר ותו נ כל הקייס לנחלת • יוכי יריכו קודמין • וחס 6ין יוכלי כח וקרכן זה הינו מרס • הוכן כלס חיכי עניין נקרין גנור • יריכו קיימין קזר נחנקן חכל הלב כיכר רחוכן סמת . הגון כנסו לקרננו"חהון סהול קרכן יחיל ע"כ - ותטקס ככמרכו. ופלור חגרון וכרמי(כנייורסין וק! • ולס מת לחר מותבני'. אלרו וחמתו לענין טומ6ת כקן : עכו לומר טהו בנין לס קולס רחוכן • וקטוח כן הניח בן לו כת (חו כן כן • 6ו בת בן• ככל סחרן סוי סי6 cfתו •

כן כן כת • חו נזכת) עך 6ף לענין פרשת נחלת. וכל זבני אחיות נוחלין ולא מנחילין" האשה את בניה מחר דורות יירס, כמקוס מכן לדברי הר"ן דירות והאשה את בעלה ואחי האף מנחילין ולא נוחלין 6כיו • כנכסי לבין רחוכן • קכעל (r6תו לחו דחולייתר והאחים מן האסלא נוחלין ולא מנחילין : ב סרר טול כו' לכני רחוכן ולס כמ"פרים פרק ט'רכתוכות נחלות כך הוא • איש כי ימות וכן אין לו והעברתם לין לרסוכן כניס • ונח בני כתבתי לעיל דה-תל חינה את נחלתו לבתוכן קורס לבת וכל יוצאי יריכו של כניס : 6ף לח ככית כניס• רסס נמורי S6 6סמכת בן קודמין לכת בת קודמת לאחין יוצאי יריכה של 6ז יורסות כנות רחוכן חת נעלמו : ובני לסיות כני בת קורמין לאחין אחין קודמין לאחי האב יוצאי רחוכן וfס fין לרחוכן ככות 6חותו של רחוכן כגון כני יריכי של אחין קודמין לאחי האב זה הכלל כל וכל בני כנות • ולל כנות דינס נוחלין 6ותו פררי דינק הקודם בנחלה יוצאי יריכו קודמין • והאב קורס כנות על סיף

כל הדורות • יורסה לת לחיה ובניה כחין לכל יוצאי יריכו :

ג כנות חזיירס יעקר רק רחוכן כנו מכסה • לכל ל6 מכחילין

חס לין יעקכ קס • יירפו ערסוכן ספרי הליכן מכח חסותו לינת כח לירס וסכח דינס 6ת רחוכן 6קיו בני סכין • שמעון לוי ויסודס(יוסף וכו')fnס עלתה חיזיורפתן כל6מרן לקלס fין נותנת חת כנר• וניסי' 6ינן קיימין יירפולק רחוכן • נבי סמפון ניי וכו' - ולס לין בני חסות - קנגרסי כני לחיות חיכח לפרוס ככני חיות • נקס כניס •ונח כני כניס •יירסו ככותיקן • 6ו כגי בגותיקן כלומר בני חסיותו של הדס הרסנ"ס: האשה לfת בניה 6וכנות כנופיקס • וככל מקוס סזכר ויורשיו קידמין לכקנת וכו'. הל תו נמר לי קח תכח כיס ריfc כלים f6 pמו. וקסיס 6ס פקן 6סי סלרחוכן כלה זרע• חו סל6 קיל גן 6ס מעוגס• 6ת 6סתו הנוחלין ולח מכחילין וכולה ככה מיותרת • עה סין קירסנו חסותו דינה בת יעקב לו בניק. 6ו כני כניס• (חו כן בריסל (סרסנ"ססכתכתי כרכור והכניס וכו') קח קמb ככותית וכנות ככותי) עד סוף העולם • ולס לין כרסוכן ד6טת ת כנס דומיס לחסר 6ת כענק • מס 6טר חת בעלת • חתות • ולח זרע 6חות. תחזור ירושתו לחכי חכיו • רהיינו

ין סכעל יורט6ת 6סתו כקנר • כרחסכחן כפנחס רירס חמו ינחק יחס חין יכחק קייס• תחזור ירופת רחוכן לעסו כן ינחק• p6"ג רחכין 6לעזר היה חי • כרררסינן כנמ'דף קי"ג מדכתי' סקו) 6חי 6נין סל רחוכן : וfס אין עcו(קייס)פסור ירוDC * לעזר כן 6קרן מת - ויקכרו 6ותו כנכעת פנחס ככו • ולמחי, רחוכן לחליפז כן ע: לו לכניו ולכני כניו לו לככותיו ולככות קלומר כנו חלס כלומר היתה רחית ל6לעזר וירטת ככו ככופין על סוף כל הדורות • וfס 6ין 6תיס כחכיו של רחוכן' : במקומה • והלכך הכל כמי כסכעל כקכר חין לפתורים כמי וכל מכני כניסן תחזור ירוסת רחוכן לחקות סכין • חן לכנית • ירוס'c6תו סמתס 6חריו להנחיל לוק לכנין : 6ף 6ס 6ת

ולף 6ס 6ת ולכני כניס לו לכנותית על הסדר סמרנו (לס 6ין לחניו 6ל ככת fין סכן יורסת למו כקכר- להנחיל לחסין מן הלב רחוכן • 69

6חיס ולס כני סמיס וכח חסות • ולס כני חסות חלק יורסי חכית יורסין חותר • וסכרח סוס לכיון רמת כנת תחזור ירוסת רחוכן לחכרתס חכי חכי חכיו וכן לטולס ער מקמי יידע פקע לי כחי נירוסת לחמו • כך כתב קרסנ"ס כפי 6רס סר6סון : החכ קורס לטונס ללחי סחר ונכניקס (ילקי ארטו דכריו כתו' לס"פ סמלסוכו סכסוף פ"ט 6ין גרה החל קורמים ללחות החכ) ולחי כלב ולחות רחל • קודמים פנתכוין (פירוטס • מ"ת פירוטס נכון כעכמן • וכתב פול (לחכי הלב • וכי הלל • קירס לחמי סכי כסכ • וחקי סרסנ"ס וסחי ותני חקי החס חט"ג רלח כריך לס סמעינן לכי רחל • וחף לקוקו קודמין) 5חכי חכי החן : ריק מכני לחיות לגנגררל הגן נקיט לית : נ וכל יונלי

וכן יריכו סל כן קילס (כת יליף לס כגמרל מרכתיך כן לין לו פיין עליו : וכן ככונס כתיס לין לו למדרס עיין פלין : 6ס יסיולקי יין עד סוף כל הדורות • יולקי ירך קודמין לסל החריי זכי היכל רחמריכן עיין בניו למטה • כ"כ חמרי עיין עליו למעל'סלס כלס זרעו לגמרי העלירנו ליורסי קלע למטר ("סה"נ וככל מקוס סזכר וורסיו קורמי לנקנת לנטרל רף קי"ג • וירסמקיס ירושה סניס לירופה רחמונס מסירוסס רסטוכ' כין קורס לכת לף ירופה סכית כן קידס לכת • ופירס הרסניס דווין דולס וככורו דרים • רכל וי"ומוסיף על ענין רפון- א6 נקט

זירס רסוס סיפר לכולקן • ופירוס עיין עלין למרן קז" • עיין עליו מס סכפכתי כמסנס ה"פ"נדיכמות : כת קודמת לחמין וסיסלך לתת • נסלו קורות • הרס3"ס: אחין קודמין לחחי הון ולס ירקן לחות •קן קורמי1

גלרית. וכחחות • ויוכחי יריכת קודמין ל6קי כחן • הרסנ"ס : והאכ קולס לכן יוכחי יריכו - נסון כר"נ:36 קודס לעולס לחיי החג וכו'. ער לחכי חכי קלב • כזת מגפון קרסנ"ס דף קט"• וגס בפירופו קרמכ"ס כוס קIcb

שין ירוטה לחקי

כן נעינס: ג נטלו שזה חלקיס כנחלת כגחלת לרן יסרא: לכי תחכי כחיי חכי קלר - ולס לחכי חכי חכי ה36 • נתזלת ושכר הלי תכל ליונלי מכריס נינקה קלרז • דכתיב לפתות זקנו של לני סלב • ע"כ • ו5פונס תמות לפי פלוכריתס חץ מטות כיתס ינחלו • וללפחד יספר חכיו סניתס נטלו חלק לול קדימס 6לס לחחי, עכתו וחין הדבר כן • tl סיס לו קדימה כחון סמיונחי מכריס סיו סניתס וכטלו כנות לנפחו חלק על לחי ככו • כחיזת לור סיקיס כעולס החג קורס לfתי כנו לביקס סתיר מגיע לו כסרן

"כלקתני הח; קידס לכל 2 וחלק ימניט לו מירוסת חפר ג בנות צלפחד נטלו שלשה חלקים בנחלה חלק יוכ fי יריכי) * הרם כס לכין (חלק ככורתו פקיס אביהן שהיה עם יוצאי מצרי וחלקועס אחיו בנכסי דף קט"וע"ככככח רמלת נכור וכיטל פי פניס • חוף חפר ושהיהבכור • נוטל שני חלקים ; ו אחד חדי קמת • קולס לחחי קמת על פי סעדיין ל6 ירפו ח הבן ואחר הבת בנחלה אלא שהבןגיטלפי שנים. כן חכי חכי קמת • קודס קורן. וחין הבכור נוטל פי בנכסי האב ואינו ניטל פי שנים כנכסי האפוהכנות לחזי סכי קמת חבל לחי פגיס ברחוי לגיל 65חר נזונות מנכסי האב : ואינן נזונית מנכסי האם: סמת. קילס לחכי חכי סתת מיקס 6"י מיקזקת סיתס : ה האומר איש פלוני בני בכורילאיטול פי שנים וכן סקי חכי קמת • קורס

י 6חר הקן וחזר הבת איש פלוני בני - לא יירש עם אחיו לא אמר כלום; לחכי חכי חכיו סל מת . ע"כ בנתנת • הכי קלמר. חקר שהתנ'על מה שכתו'בתור המחל־נָכסיו לבניו על פון מכחתי כספר סכמת סכן ולחד הכת טון בירוPC פיו ריבה לא ומיעט לאח'והשוה להן את הככור סלות סכת על לשון הרנ"ס נכסי החס• (כגיריס)

דבריו דף קי"ז לסח: קולס לעולס נכסי החב: וחין הפרס כין

לסקי קחנ וכו'. ח" כך ירושת נכסי החס-נירוסת נכסי החכ bk סקככו'כיטל פייפניס קול בכל הנוסחחות ורחוי לסיות כמקיס חמי החג • לחי כנכסי החל • ולינו נוטל פי סניס כנכסי קלס : ה כל חמר סמת • ועוד פסטל פתוח קודס ל6חיו ונס סוס ליס למימר כלוס ולין יכול לסלקו מן סירופה 656 על ידי סימן במפגה קולס לחין.. הנח הכי קלמר קורס (חתי קמת מן הלל • וכלו נכסיו ESחר כנין : על פין • מטוס רמכווה מחמת מיתת • חמר קנלס נ6חין מן החן • והיינו חמין של מת • סקרי 65 וסכינמרע דכריו ככתוכיס וכמסוריס • וינו כריך קנין-מפו' קלמר לחסין • ולו"ק • עכ"ל : ג בנות צלפחד וכו' • הכי קני עלפין : ופספוס נתן 6ת סככור • כלפון מתנה : תפו'רחמרןלעיל כל יוכלי יריכו סל כן( קידמין לכתרfשמועי"

דכת סכן נותנת כמקוס קגן מc"ס נקט נית סהרי כנות

כנפתל כחלו חלק חכיקסכככסי חפר • כתקוס גלפחר חביתן קרסניס : חלק 6כיתן סס'קעס יוכחי מלריס • כתב סר"כ סכר קחי תנ6 כיוכמי מכריס נסלקס קלרץ. ט.לחומר cbמות' מטות חכותס ינחלו כלומר נכסי הקרן נתחלקה ה6רז כפי החסכון Bל יזכחי מכריס פנטל סו כתורת ירושת מלכותיים scמר כפ' פנחס ככלי החרן כחותו מכין דערכות מוחב וכתיב כסו כלת גת תיק חים מפקולי מפה ומסין ונימר גסתות מטות חכותס' סל 6לס סכמנו כיליחת מכריס • ינחלו הלו • ללחותן יחלקו הנחות • ולו fפר קמו תחתיסס יורסיס סרסנ"ס• וכגמרל פרין ורכמס לסתות מטות חכותס ללו כיוכחי מכריס קלמר חלח לסנטיס. ומפני לכתיב (כפרסת ומר) נתתי לכס מורסה לניר ירוסק קיח נכס מלכותיכס • וליוכלי מכריס קלמר נסו ; ושהיה ככור • רתניח נתן תתן נקס. זוכסלת סניקס כתוך חתי לכיתס • זיו כסנת חכי חכיסס • והעברת 6ת נחלת חניקן נתן • ז חנק ככירת רכתיב והעברת כל פטר רחס)קף קיח ע"כ. וכתר הרסנ"ס כפירום המסכת n • והחי וכתיכ כרכרי הימיס וסס ססני כנפחו. לס פגי זין קלמרידהל לf fיירי) נעיל כלחין כלל חח כגלער חכי חפר כמכיר סכי גלער פֿיירי וליכfלמימר דסנלער קתי ותחי סני • פגי לגלערכלומר כן חפר כן נלער קריג' הנקיסיל חנקי ככורס • חלק עלמו - (תל ללח חסינכתניתין ר חלקיס ססיס לככות כנפח? - כיכתוכ:

ויפען חבלי מכסה עטרת • סיתל רפיתל בתי חכות ור'רככות כפחר דתות (קו חר ססל רחב ונטלו חלק בנכפיו היינו וטעמח לכל קית מסמע לן מידי • רסח rcעיט ככר רגת תכן הרי היל ככן וכו'. ע"כ : נוטל פני קלקיס • כתנסר וfע"פ סעדיין 65 ירס וכו •ולין סככור נוטל פי' סגיס נרחני.(כדתנן כמסכת ט פרק י ונכירות 6רזיסרה מוחזקת קיק

ופירסיסנ"ס מוחזק היה נוכח מכריס• כיכתיב ונתתי חותר נכס מורסי. כלומר חגי נתתי כסירופה : י ואינו נוטל פי סניס כנכסי קלס טעמל פינסקר"נכמסגי ט פרק ח'וככורות : והכנות ניזונות מנכסי החג נתכחי

כתונה כרתנן כמסכת י"ח פרק י"6 וכתכות • (לין המזונות נפרק דלקמן : ה האומר ל6 יורוכוfפילו רבי יוחכן כן כרוקס רסס לומר על מי סרוf רfוי וכו • וע"ג למנילס מסתס פיסית coחר לחמין : מכל מקוס כיין fcמר' כלפון 6יירסcnמע כמתנ'על מה שכתוב בתולה, נ"י: שהתנה על מס סכתיב כתורת! והפינולמסי לפסקינן כסוף פרק: 'ר"מ וכדכר סכממון תגלו קייס • חמרינן כנמ' f6cני הכל הכל מתחיל . ופי'רשכ"ס וג"י ורנר פלח כל לילו סל כן "חיכו כי למוכרו ונ6 למסלו) ולפי סימני מחיל ורמי לן דנ6 מחיל רמת הגחקים לו - ולע"פ ctותק כדי סלח יכעוס 6סיו סוf דעכיל :

פיו כתר קר"נמסוס רמכיוף מרמת מיתק וסכיב מרע דכריו ככתוכיס וכמסוריס וכו : עיין במסנסו' פרק ללקוין : ריכו לחסר וכן על ידי פריכס לסקר מיעט

יט ב נחקר

לכרין

{

19 2

[ocr errors]

: חתרני. חי בתי חו חו קתני • וכתנסרסנ"ס וכך מתניתין דכריו קיימין • ולין כלן מתכת על מה שכתוב בתורת CE כח רכגן היל • ורכות קיח לכקט רינה לחסל ומיעוט נסחר - כללס ליתן מָמונו כמתנה לכל מי סירנה : ולס 6מר משוס מטוס ירופה ל6 fמר כניס• וכל פכן היכל העקר כל הכתלות ירופה- ולס ריכה (חסר • ומיעוט לחסרי כתורת ירושה פלת" מן הלקין • והורים לסחר מתן כל פסה כלוס - ע"כי ומריסל פלוני ככי יירס סלל כית כור ופלוני (כני)יירספרס בית לתן ניכס כמסמע דסתס יקחמר

ועל כנו ככור 6: פירס כSt נלסון לחיים משפט טפי -ואס

דבריו קיימין ואם אמר משו' ירוש'לא אמר כלום. חברו. לס 6מר כלוס - מפני דמעקר לנר מן התורה : כתב כין כתחלה. בין באמצע בין בסוף• משום פמתנס על מס סכת כתר': דבריו קיימין נתניר"נ מתנה דכריו קיימין האומ'איש פלוני יירשני כמקו' כתב מִן כתחנס וכו תנתן

סיס כחניר חרס, שישכח בתי תירשני במקום שיש כן • לא אמר bדס פלונית, ויירונס. זהו ניתןממוכי כמתנס וכו'. ולין כלום שהתנה על מה שכתוב בתורה ר' יוחנן בן כתחלה ייסגס ותנתן לו • זו כלן מתנה על מה שכתוב ברוקה אומר אם אמר על מי שהוא ראוי לירושה • קיס כסוף יירט פרי פלוני תווי • סורי 65 כסר לו דבריו קיימין על מי שאין ראוי לירוש' אין דבריו ותנתן לו וירסנס • א סיר קלקר מיתתן כנוס • נהורים קיימין: הכותב את נכסיו לאחרים, והניח את בניו • מתנה כסמלע: 6ס חוזר על לכניו כתור'ירוטה כרסנ"ס: מה שעשה עשוי. אבל, ס0

°) אין רוח חכמי'נוחה מי סרחוי ליורס • כגון על רבי יוחנן בן ברוקס הומר הימנו רבן שמעון בן גמליאל אומר אסלא היו כניו כן כין סכניס • ועל כת בין

סמר פלמי פרלוי נוהגין כשוררכור לטוב והאומר זה בני נאמן • קככות • פלוני יירחכו לכרין ניורסו וכו'. כתב הרמב"ס זה אחי אינו נאמן ונוטל עמו בחלקו. מת יחזרו קיימין • דכתיב וקיס כיוס וכתיס וקיס כיוס הכהיל נכסים למקומן נפלו לו נכסיס ממקום אחר יירשו הנחילו 6ת כניו • קתורה את בניו וגו'. וסוס סדין אחיו עמו: 'מי שמת; ונמצאת דייתיקי קשורה על כקנס רסות לחג נהנחיל שחר יורסיס סכמקו' כנין • יריבו הרי זו אינה כלום • זיכהבה לאתר בין מן נכניס לפי פירנק - יכולת ומ': קרן רמולת וייתכן

היורשין

רכייוחכן רעל (6) כמקס דגל 6ס כמקוס כת נכו

נת • ועל כת כמקוס כן לה גמ'. וסל רתנן כלומר ליס פלוני יירשי כמקוס שסכת וכו' למרכלוס • פלין סכת רלויס לירס כמקוס כן. • 65 הלס 65 6מר כלוס למשמע הלבן בין הכניס וכת כין סכנות רכריו כמקוס כס - וכן מודס רכי יוחנן פלס קפות חת קככור לככים קיימין • מוקמינן לס רכתי רבי יוחנן סין • וחסורי מחסרו ל6

bמר כלוס - דכתיב לא יוכל לככר וכו' וסלכס כרכי יוחנן והכי קתני • כלומר וכו' • קל בת בין קככות וכו'סרכי יוחנן בן ברוקס : לין רוח חכמיס לין לחכמים נחת רוח בתעפי חומר וכו' - ומ"ס קו"נוהלכה כר' יוסכן. נמ': מה שעפר ופי'מין ככין נוסגי' כסורס דלמל נפיק מכייסו זרע מעליל . עסוי מנתח רפטיטס קיס ומסוס סיפלנקט נקר6סור לטפות ומין סנכס כר"ס בן גמלי!: י ז כני נחמן • פיירס ונפטור כן • ופנ"ס• ופסק כר"נ רלס כרפכ"נ מסוס רכנמר 6מר חת חתן מ סינוס : זס לקי חיכו כחתן להוריפועס 6קיו • שמוחל לס תסי כעכורי החסנתו 6פילו מכרו ביסb וכו' : מקרי ליכן מכיריס לותו : ונוטל עמו כחלקי כגון לס קס והאומר את כני נחמן. תניכ6קדח זימנ6 כמפכס ס' פ"ג מלי לחיס לכר'קספק • ויס לסס חלק ג סרוקת. זה נוטל

דקלומין והכל קמ"ל רחט"ג רתוחזק כוח כלומן סדר ומחלק • ווס נוטל סוס ומחנק • ווס סמעיר על הספק נפוטרת כפ"ס 6ס וטעכס מפרס כגמרל הוליל וכילו לגרסה פסו קיז נותן לנחלי הסלק והחתך חיכו נותן לי כלום ומcו דחסרה לכין - מס לו ככן סתיחסר לחקר מיתתן. נ"י: דחמר ניק קכח דחיס וסקול : מת • הספק : יקורו חותן ה 6חי 6יכו כחמן • פירט הרינלקוריסו עס 6חיו וכו'. סנכסיס שנתן לו 6חיו למקומן • כלור נמי סנתנס לו •

ולח פירפלעכין לחוסרק לפוק • מסוס להכל כמוחזק 6כל פלר חסיס חין יורסיס עמו : נפלו לו נספק • נכסיס הכרחי כרכתכינן • וסלכך לסורס 6פילו PCק. כיון דמוקזק ממקוס לקר בחיים. ליקנס נכסיס ועכשיו מת : ירסו fין כן כלתי ולח נבגי • כרסכ"ס. ומיסו כתב עוד רלי גמי ליכן פלזה סתית מעיד שקול חסיו עמן : יהל קל מולי לקו למימר דסכי קלמר קלומר את כני נחמן • חע"ג דמוחזק כן סbמיקס קול . והגי פניני כדנס כפרי פחר הלחין כומר ורfי כחתי • ער יקי ליכו נחמן לסוסרס 6ס סיס כחזקת אותרת • סלינו לתיקן • לח טועניס מליכן מכיריס לוקו • 6כל 6ס כפרו כגון דלח מוחזק לן לס כזתי - ולס ככני - ע"כ - וג"פ. כן ס6יכו חקיקס . גיירסנו 6ל6 זר להעיר לו כנגן : קרמכ"ס למק fvcמר כלת חיכו גחפן לענין יכוס והלינס : דייתיקי • כווחת שכיב מרט • ולסו דייתיקי • רק תיס למיקס נפלו לו. נסון סר"ככסין • וכן Sפון קרפניסי ולח ידעתי למהוי: קפות לכריכן לליכו לתימר חקר מכס וכתנס 60

למס דקדקולכקונכן: הרי א סיכה כלים דחפ"נ רכות סכיב מרע קינק נסחר מיפה • סי מיני כדי סלח קטרין דעתו עליו.. חבל כפ קסטר לס עדין בנונחתו סקרי גמר לסקנות וכו' : וכה ער 65חר וכן פירססרסנ"ס

ג

« הקודםהמשך »