תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[blocks in formation]

חייב לאחריו מקולהכרייה פטור - נפל לתוכו

- חמור וכליו ונתקרעו . - ופטור על הכלים . גפ

שורוכליו ונשכרו חייב על הבהמה

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

- תוספות יום טוב בבא קמא פרק ה ר"ע מברטנורה

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[blocks in formation]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

לחרש שוטה וקטן. ויצאה
החייב מסרה לרועה. נכנס רועה תחתיו .
ית משלמת מה שנהנית יררה
כדרכה והזיקה משלמת מה שהזיקה . כיצר
משלמת מה שהזיקה שמין בית סאה באותה שרה

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

כלומר כפסיעס :

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

ספסל ערוגס מחתכי מס חברו שלא ברשו ואכלתו בהמתו של בעל השר סגדיש כרשות כעל סטרס לכר מעוט ממדממד וסקtו פטור. ואם הוזקה בהן בעל הגרישחיב ; ואם חייכ כנמ מיקי גס כנקעס סתוס"ד'ג"ח ע"כ דסכיסוס הגריש ברשות בעל השרה חייב: ר השולח א"י שרגילין כלן לעשות כגורן 6" ליס למימר כמס סיסיפס הבערה ביר חרש שוטה וקטן פטיר בריני אדם - זס גדישו וזס גדישו וממנין

וכמס סוb יפס. כלומר וחייב כריני שמים. שלח כיר פקח - הפקה חייב שומר - וכיון שbמר סשומ סכי סמס ועודסקסו מסוגי אחר הביא את האור - ואחד הביא את העצים - עייל וגייס , סויכללוbמר סגמרי וכתכו ונרמס לפרש המביא את העצים חייב אחר הביא את העצים ואי עילוינטר לך : "כל כשלר הסמין כית סbס דקתניסינו הביא את האור המביא את האור חייב • בא אחר כני 6רס 6פי סגדיש כרסות

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

המרליק בתוך שלו. עד כמהתעכוד הרליקה'ד' אעזר בן עזריה אומר רואיןאותי כאו הוא באמצע בית כיר . ר' איעיר אומר ששה עשר אמות כרר רשות הרבים. רבי עקיבא אומר חמשים אסה ר שמעון אומ'שלם ישלם המבעיר את הכערה הכל פו הדליק :ה המרליק את הנריש והיו בו כלי ורלקי רבי יהודה אומר ישלס מה שבתוכו . והכמים איטרים אינו משלם אאגריש של חטין או של שעירים היה גרי כפית לו. ועבר סמוך לו . ונשרף עמו חייב . עבד כפות לו. וגרי סמוך לו . ונשרף עמו פטור. ומורים חכמים לרבי יהודה . במרליק את הבירה, שהוא משליכל מה שכתוכו

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
« הקודםהמשך »