תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

שיחזרו עמה לבית בעלה הריאלונגבין פבלונות הרשב"ס - וסכי גמי דייק מועטין שתשתמש בהן בבית אביה אינן נגבין : ליסנb לדברי שכיב מרע , : "3 ו שכיב מרעשכתב כל נכסיו לאחרי ושייל קרק ככתובין וכו כלשהוא מתנתו קיימת לא שיר קרקעכל שהוא רו: ישיר קרקע כ: איןמתנתו קיימת לא כתב בהשכיב מרעהוא אומ שסוb כת'סר"כ וסל שקנו שכיב מרע היהוהן אומריבריא היה צריך להבי מילו וכו' •, ודוקא כשכb ראיה שהיה שכיב מרע - דברי ר'מאירוחכמים לסקנו'סמתנ'מחייס - ול6 אומרים המוציא מחברו עליו הראיה: ? המחלק סמפרש דמלתי לפשיטb נכסיו על פיו רבי אליעזר אומר אחר בריא ואחר סוb ולfגריכb למימ' שסי". מסוכן נכסים שיש להן אחריות - נקנין בכסף מתנת כריb bנ6 סכי קbמ'

[ocr errors]

נעלמו : " שכיכמרע שכל ובשטר ובחזקה - ושאין להן אחריות אין נקנין דוקי כrנוכל לומר שכל ניתן מתנס מחייס - 6ס לb אלא במשיכה אמרו לו מעשה באמן של בני רובל לסקנות סמתגס. מחיס שייר לעכמו כלוס ועמל - שהיתה א חולה - לסייגו ססקנס כסתס - ולb

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

רוכל

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

חולה ואמר תנו כבינתי לבתי והיא בשתי עש'מנה ומתה וקיימו את דבריה אמ'להן בני רוכלתקכר' אמן(נמ"ורי"מור"bbומר) וחכ"א בשבת דבריו קיימין מפני שאין יכול לכתוב - אבל לא בחול ר' יהושע אומר בשבת אמרו ק"ו בחול כיוצא בו זכין לקטן ואין זכין לגדול ר' יהושע אומר לקטן אמרו ק"ו לגדול: חנפל הבית עליו ועל אביו או עליו ועל מורישיו והיתה עליו כתובת אשה ובעל חוב יורשי האבאומרי הבן מת ראשון ואח"כמת האבבעלי החובאומרי האב מת ראשון ואח"במת הבן ב"ש אומרים חלקו וב"ה אומרי נכסי בחזקתן:טנפל הבית עליו ועל אשתויורשי הבעל אומרים האש' מתה ראשונ ואח"כמת הבע' יורשיהאשה אומרי" הבעל מת ראשון ואח"כ מתה האשה בית שמאי

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][subsumed][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][subsumed][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

כך תקנו כbtר שטרות שלb

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

פרק יגט פשוט - עריו מתוכו ומקוש' עדיו מאחוריו - פשוט שכתבו עריו מאחוריו ומקושר שכתבו עריו מתוכו שניהם פסולים ר' חנינא בן גמליא) אומר מקושר - שכתבו עדיו מתוכו כשר - מפני שיכול לעשותו פשוט רבן שמעון בן גמליא) אומר הכל כמנהג המדינה: ב' נט פשוט עדיו בשנים - ומקושר בשלש' פשוט שכתוב בו עד א ומקושר - שכתוב בו שני עדים שניהם פסולין כתובבו זוזין מאה ראינון סלעין עשרין אין לו אלא עשרין - זוזין מאה דאינון תלתין סלעין אין לו אלא מנהכסף זוזין דאינון . " ונמחק אין פחות משתי"כ אין פחות משנים דרכונות. ראינון ונמחק איןפחו משתים כתובבו מלמעלה מנה ומלמטה" מאתים מלמעלה מאתים. ומלמטהמנה הכל חולךאחר התחתוןאם כן למה כותביןאת העליון שאם תמחק

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

אין פחות משניס ויתר נמי למדידכעל ססטר על סתחתונס .

[ocr errors]
[ocr errors]

מפגי

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

אות אחת מן התחתון ילטר מן העליון: גכותבין מכירין סמיש וסrb"כין כגט

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

ו כותבין שטר גמוכר מע"פbcין לוקח עמו לפי שאינו מפסידלניקח שכתיבת השטר מין מזייכללוקח ליתן מעו' שלא מדעתו

[ocr errors]
« הקודםהמשך »