תמונות בעמוד
PDF

הכל לפי הסלע 6ס למקוס קסר סין סמקכל חייך לחפור 62' תגן כתו".חומר רלר רוחותית יולס רנס לומר דהרי תכלי חכות כוורן ולברוחב כלכרי ת"ק חס למקוס רדותיקות איכיק דר"ס. זה היה לוקק לנח כורך כיון דרכי פמעוןכקליס חייג למקכל לחפור CC על סכס כרכרי ר"ס וסלכס כת"ק : פליג כסיפלמלי נפק מינק 65

6מרינן לתקנת הפיפ חתּן פרק ז האומר לחכרו כית כור עפר מדת כית כור קי"קcbס נקכח קמה : אחת מכחן ולחת מכון • ורחכ המערה וסכעיס אף

כנגד החג ולס חרכה חע"ע למה חלומסכן קיר כית אחת מכאן ואחת מכאן • רבי שמעון אומר ארבע אחורן ספּערס סס ככל 6סל כלתי והיה מחר על חמסיס לארבע רוחותיה רשב"ג אומר הכל לפי הסלע : מלליססלר והכי מפורס יכור מלסיס סfין : עפר פרקו האומר לחברו בית כור עפר אני בתפג' פרק כקר) דנזיר 4

מוכרלך. היו שם נקעים רבי שמעון לומר לרנט המר בית כור סתס לו כית עמוקים עשרה טפחים • אוסלעים גבוהים עשרה

למרכט רוקתית • כור קרקע לפילו קיר כולו טפחים • אינן נמררין עפה פחות מכאן נמררין ולfותן סכוכין סרס כשתי כרטיס הגיעו לסמס (ככות

עמה בתקנוטות • כנון סרספונס את ת נמשטח כיס פירות

סכקערה מורסית ככותל כעי ליס : נקעין כקעיס על וקיסbסלעיס גכוסיס י'נכגון הרומית מכמסכת חרכע חמות כלורן גרוס וזו סריח ורקכיס 'טל ודמי מקוס משור : 6ין כמלריס עמק • רספונס כמערק דרומית נכותל מזרחית סגמפכת לרנט למות

גלריך

כלורך (מזרח נמכח סכל חתך נכנס כתוך סל קברו • וכן לכל

פתי סמערות הסמוכות זו לזו fsk פמפמיקין סס זס תקת Dr חי וי סעוסס חותן כוכין קכריס גפניס כדלעיל גמרה

וזו היל קלורי : ארבע 5ייגע רוחותית • וחין נחCA לדריסת נוזלי המט"

כרחייסינן כסלר כמו סכתכתי כרכור וחסר מימין הפתח וכן דרכו ליכוf קילוך 5 לפי ספר להכיל ממטה נחכר וליכ6 Sמקפל סרמכ"ס • וכתכו סתוס'סנריך לדקיק קילך יורדיס מקכר למערת סלס קית סלר מטפיל והולך

חצר כמקוס סנכנסיס לחרכע מערות 5c

6רכע רוחותיה 6"כ 65 קיה רלוי (השתמט מטה וקולרית - 6k ולחי סחלר קיק 00 על tc שור וקרן יסולס קיז יורדין מן קסלר למערת חו

מוררות ליס מן סחכר למטרת : פרק ז בית כור לשון הר"ג היל ט"ק 6לף חמה פחכר

המשכן סיס כית סחתיס: וסית מסת על התסיס וסכור סbסיס סלין • מסייס קרסנ"ס לסוחטולט"ו פלמיס כחס על חמסיס פכית כור הו) סומר וקול טטרק ליפות סכחמר כי עפרת הכתיס חומרנייזק! מהי"ו)וכתין להם ורכת תוכן הפך לקס( bס מ"ה והחיפה סלסה סלן נמלח בית כור סלפיס סלין ע"כ. וזס 5פון סרמכ"ס כפי מסת טיפ'נרכנליסמלת כית כור ע"יחלף וחס תסיס לותר מרבעת יליק נכנס סנס אסתיס וסלס וסכעיס • EC פלעיזי כקרוע על כלן ולפתעתור למנין וחסכון פמסרתי לך כפרק כירכרוכין תתכל סכן חל נקרון כלור : לה יקסר לך כי 6ס פתי למות ופחות מפֿט cpתי סכעיוות ככתעלת הלמות לשכעיות יסין פסלו הtc סכעיות בין הכל חלף תתקי"ז ובסתכק fותס רכעס ללרפס כדרך ססכרת הגרוף סכרחיתיך סס יקיו ופעמיס מחר חלפיס וסכעיס וחרכעס 6ף סמנס מחוס מוניס וסמנס וכוf הסטת חפר יכיל כ"כספעות הלמוריס הנה כל מ"ט ממנו קום החמק כתזכורת. ססרי כל חמה תנקנו לסכעיות ונכת fותו כעלמו וכול מ"ט וכוליס כל ה"ט סכמספר סטס קור • וכמלס כסס ע"רחלף תתקנ"ו פעמיס מ"ט וישחרר לו הנקי מ"ט : סנס ייסורו י"נ קלקי(מ"ט)עוד מתי חמות וכו כקילוכbלמר קרמכ"ס: וכפרקר מהלכות ערכין כי רע"י

כל רע"ו 6מות כקירוג קול בית כור ולזס נתכוין כעל חכמת פלמה כפסניק כן כפי'רס"יפג לקילוסין יף ס' : קעים עמוקיס וכו'פירס כו"כוכגון סרחכיס חלבט על הרכט • פירום טפחיס ומסייס קרסנ'סדסוי מקוס ססיל

כפני עלמן 6פילן לעגין רשת סיחיד רסכס : אינן כמדרין עמה כהן בר"ג ולריך שיתן לו כית כור פלם בקרקע חלק הין 6רס וכו'וירסולכע ונ'מקימות קלכך 6פי'מינס מנחיס מיס, ועיין ריס פרק דערכין ורייין געריטן

כי חיבורונס פירר (מטק יתרגס נלחסל כן יעלה למטה וירוס 6כל קרקע דפוס ימרוד ( ולינויכון

דרום

[ocr errors]
[ocr errors]

ממר חיכו רולת קרקע שתתח מופסקת מסלעיס וכקעיס וכן וכריך זיתן לו כית כור סלס מקרק: לק • סין סלס רונליין מפמע ליס' לסין כמררין עמר רמפמע הסחר הסלט נמלר חוז מעותיו כמקוס 6' (ירתנו כסניס cbr1 מקוו' : ככית כור מסלעיס וכקעיס וכלכר סלח יסן סלעיס וכקעס מפסיק כל מסמע כמו פתיח כין סכעיס כין עכר:נ מדק ככל כלומר הפרק מעכר לעבר הלל פכלר רינס כיכיסס פיוכל נקעכיר כלמכו'כי מוכר כן סרה או זכוכית כור עפר כמו פמודרי" התחריפה כיניקס • רסס

כמות החבל לה פחות ולה כפייך למימר חיןחרס רונס עמה ואם אמר לו כבית כור עפר. אפילו היה שם יפר: פיסת כל סתו סל6 קיק זיתן מעותיו כו'וירה כפגי' נקעים עמוקים יותר מן טפחיס או סלעים גבוהין כלותס סדס כית כור סס ולפת מקומות הרל"פ ועיין יותר מי טפחיס הרי אלונמ ריעמה בבית כור קפקת קייס. ונכק המוכר מס סכתכתי עור במפנה עפר אני מוכ'לך מרה בחבליפיחת כל שהוא ינכה כפי הפחת: קופיר • קרקע דלקמן : פחות מכון הותיר כל שהיא יחזיר אט אמר החסר הזיתר אפי' כל פהו על בית כור יקיר נמדדין עמה רלין פרק כלל פיחת רובע לסאה • או הותיר רובע לסאה • הגיעו למוכר הקרקע מהותיר •חר טרפיס ונקעי פורת (כטני יותר/מכאןיעשה חשבומה הוא מחזירולו מעו ואם רמי סקרקע כרמפרס ולfזיל : נתן - וכגמ' מפרט לערו' רצה מחזיר לו קרקע ולמה אמרו מחזיר לו מעות • fס 6מר לו מוכר לנוקס בית קלין כטלו ככית כור ותן לי לייפות כחו של מוכר שאם שייר בשר בית תשעה כור עפר הכי מוכר לך קן עין • ויסעול חנוקי דינין קכין ובגינה בית חצי קב וכרכריר"ע בית רובע חסר קן יקר ככן גן למיס בגמ'• נלין להחרין כסס : מחזיר לו את הקרקע ולא את הרובע בלבר הוא וכח 6מר לו פרס כחכל: 6פי" כבית כור • כתב הר"ן מחזיר אלא את

כל פיחת לו הותיר רוכט קנ • מטמט כמות סהול

ככל סלק דסייכו סbפיס וכן מסייס קרסניסרכי מסמע ככית כור עפר ולס כית כור רכיפות לכית כור הגיעו. (מרתני תכח 6פילו פיחת רוכענסbק עכר ממס :נ פיחת כל סהול נכס ומע"נרחין הוכחה לה תני 6פילו פיחת סכעס קכין ומחלת לכור לקרקע(כדתנן כמסכת ט'פ"ו וכ"מ)ס"מ כסימכור לו כיוקר לחפילו כמכירה מועטת - כנון כית סחה הכי מוכר לך קן

הכל קיכח רמטטין זקות זס כמלק כריך קפל קן יתר לס פיחת רוכט • לוקוסיף רוגע • קניעו לנכות מן הלמיס קרפנ"ס• לח מרי פיקס המקח בשל לכן הי6מר כית כור סתס סתמס נס כן חסר קן יתר למי : לוקח ומוכר לפי כמקח 376לו לוקח מעמידיס לכריקס מלח לפי יותר מכון יותר מרוכע לכל סלס 6ס קופיר יער חסכון • מפקנולפי" מכין המניר פר' כ"ח פה מכירק כסס קרפנ0

°: יחסוך כמה הותיר על כית כור : וכמס סויס לפי מפגין פמכר יחזיר פפון קר"ס קרקע פהותיר לו דמי הקרקע כרמפרט מחק כית כור ; ונמק 6מרו יחזיר לומפות פמן סלין לין נסחויך

החול והיינו מקהול מחזיר לו וכו' רקחי כמי להן כו 56 קרקע סקרי 65 קנה הנוקת 6S כית כור נלכר • ורפל הכל ככקעיס וסלעיס דחין במררין עמס כמתני' דלעיל ולל קקמ חכמיס שיתן לו מעות כנגד זה היתר . חלק ליפות יש מחלוקת בין הפוסקיס• (סרמב"סקס סb לוקח כלה רויס. כחו של מוכר • סלח יפסיל חותן קרקע מועט רנח חזי ליה זכרונ'סנסלרו (מוכר • וכן ססכיס קרc ° 6• נ"י: כמילי : סלס סייר ככית כור סרה • בית תסע קנין אם לומר קן חסר קן יפר וכו'. כתב סר"כוחי למר כית כור להפתח קו ניק קחי קרקע כדחמריכן רכית ט' קכין ספיר

סקס סקמה כמי כהן חסר קן יקר רמי גמר • ומוקי להיות נקרח פרק 6; 6ין מחזיר לו מעות חלל המוכר נוטל חת כתוספ' (קרויס רלוקל כעומר כתוכק • דחי (או הכי תקפת הקרקע שלו נשמעיכן ממתני' לסכעת קבין ומחכה לכור ססוס מתני' דלעיל לחומר כית כור עפר סתס לכקעיס וסנעיס לין רוכע סקי לכל סלס סוי מקלה מסכעס קכין ומחנק על במקרין עמה והל כפתס כסן חסר קן יתר רמי • וחפילו כח היו פסעס קכין ולח ער ככל : יעפת חסכון תסעה קבין ל טרפיןכל עיקר מלח תיק קקרקע חסר קל חמרת לסגיעו כ"ס יותר יחזיר קרקי! : ולס 6ת קרוכש הכי קלמר קיכל רחמרן הסתר . 6לס לסתס כמינו עומל כתוכק וסכל כעומר כתוכק יעסה חסכון לו יחזר קרקע נס 6ת המותר כלנו קול ירוחק כמקיס כס : יעשה הסט כתב סר"כיסBוכ כמס , מחזיר •bl גס כל קbcפיס רכיעיות Sc.כית כור היתריס קול סופיר וכו' לכל פיחת יתר הרוכע 65 פייך פוק עשיית חסכון מחזיר לכיון לסיכל קרקע קפוך בין קכל לס תלול מילי : סלחינכה כו מן סרמיס וכיון לליכס כסלי סלק טפי ניכר נחיוכיק ניתן לו מסר חחר קיסנ"ס ונ"י כתכמרכס 6מר יתר פנק יחזיר מלח יש החסכון משמע לספינן פיחת בתי יותר משעור זס יככק ול6

fמריכן רכטל מקס דוכתי זס כור עליק ע כלומר לחי פיחת ער סbין זס כית כור עליס כטל מקח למ"מ כית כור 6"b וכ"כנ"י סימטרי"ח כס"ס סר"ן: בית ט' קכין כתכסר"כופתח חנית קלי קרקע כרלמרי כסוף פ"ק : וכרכרי רכי עקיכל • פס • וככחי נענו פטנמי כפרק י"וכתוכות מ6כקו' : ולא ת סרוכע : כתב ג'נקכי קלמר (ט"ע 6ת סמותר

נט

יוקר מסקוק •

[ocr errors]

ג מרס

ג מדה כהכל וכו'. החומר נמכרו מתי לסונות הללו יסותרי' וכו'כלומר קתני הכי כנמרס 6דפרכינן סמתכי' קלמר תחכי זה 6ת זס מרק נקכג רמטמע ככמכוס הן חסר קן יתר למסמס רכין בר רב נחמן לס 6ת סמותר כנכר מחזר לו ! כל הרכעי דנס קפיר טל מעט פחות חו יותר. • כטל bסוןbקרון סהול קן כלן : ג רכרי כן גנס • כתכ סר"נ ופניני רכין עליס חסר סן יתר 6ת לון בחסון סריח מרק כחכל • ולפי פיסת חמרי • הנך חסר פחות סכלפוכות וכו' וכוטל סלוקס כפחות רובע נסלס לו הותיר רובע

סכסעורין 90 קרסנ"ס לסלת הגישו : ונרי כן ננס כל המותר:ג מרה בחבל אני מוכר לך הוחסר הן הלך 6חר פחות וכלשוכות • למכירלו ליה תפוס לסין יחובטל הוחסר הן יתר מדהבחב'הן חסר הן יתר חחר מותו הלסון פמפחית חסרון ופליגי רככן עניס מרה בחכל כטל מרה בחבל הן חסר הן יתר דברי כקו 50 לוקס למספק"לית וחמרי הלך חקר, פחות בן נגסיכסימניו וכמצריו פחות משתות הגיעו • ער וכוויר המוכר סקול מוחזק סכלסונות כין ר6סון כין שתות(נ6 יתר מסתות )ינבה:ו האום לחברו חצי . כקרקע סעו על העליונה חסרון המספק להן חי תפוס שרה אני מוכר לךמשמנין ביניהןונוטל חצי שרהו הלכך קיכל קלמר בית מרק למון ללשון • לו לסון 6חרון

חציה כחכל • וקן חסר וקן יתר וניטל הלוק נפחו סכססורין

קינן לס קופיר כל פקן והלכה כחכמיס : כסימנין וכמלרין למל לו כית כור עפר לכי לסכי 6מר ליה מדס כקכל ויחזיר . ולס פיקת כל ססו ליכי מוכר לן - כתוך ססימניס והמכריס הלר: הכינרסינן פסוק חמר ניק קן חסר קן יתר סיסיכס סמס 65 יסיס כלן כית כור הפקות יניבו (פר) סקות ינכה וסכי פירושה לס פיחת מן סלס ותגיעו • ע"כ ומסמע פחס 6פילו עדיין ל6 כתן לנקז ככית כור סתות - וכל שכן פחות מטקות הגיעו לכל יותר על לק המפות וכן כתב המניך • וקטעס לפי פרמקס כנמר ספות ונמטק על פתות ולח סתות בכלל יככה :ו מסמנין ונתחייך לשנס מוכן • ולח יוכל לקוליס הקרקע מהמוני 6ג כיכיסס רוין סמקוס רומן סכסרת זו ונוטל חותן המוכר ריך כפחות סכלסוכות • ועיין מ"ס כמשנה מ'פ"ס ונ"מ : לוקס על סתקתונה • וכנגדו נותן ללוקח מן סמקוס כגרוע פחות מסתות הגיעו. פי'סר"כ 6ס פיסת מן סכית כור וכו'. כוז ספות כמקיס הפתן פנטל המוכר - דכי קלמר ליס סכי כרם הוכח כגח". ופייסרסכ"ס למסמט ניק מרקתני סלק חני מוכר לך • כלי רמי חלי סדס קלמר ניקולס ריתת עד סתות ינכר רער ולח כך ככלל • ומפוס הכי מפרס פחות כת מלס fמר כמיס דינרין ייס כס סbסיס למס מקוס סמן C9תות דקתני לסכי קלמר לס פיחת וכו'• דכתב קרינהכי ספות המטיס דינרין נוטלו המוכר • ומתן גלוקח סכעיס 6מס גרסיכן קחי לפחות מסתות כלומר לחפוקי גרסת סספר סכחט גן הגרוע בממפיס דינרין. • ונפקח מינס ורולס 6לס כקר התו'דנרס פחות ספוק • לכל 65 נתכוין נגרסקנ"מ לכמקנת * עליות תפני קנין זכורית •

: ספריס לגרסי יותר מסתות • דחס כרמלי חכטריך נפרס חנית

ולמטה על סתות ונס הרסנ"ס ופוס'גרסי ער סתות וכןנמכרתי

גרפוס 6סר כפירוס קר"נ ער סתות • ועל פיו סגרתי כן : הגיעו לל6 דמי לקן חסר חויתר לסתס סוי עור כרוכע לסחה פתוח חסר מכ"ו) לכל סכי כעי טפי קק6 כיון דחמר כים

כור עפר 6ני מוכר לך כין חסר קן יקר רמי כרחוקימג'לעיל והסתר הלמר בית כור כסימכיס וכמכריו הכי מוכר לך חטפינן צעיר) ולמרינן לפינו(פיחת סתות) הגיע דכיון דסרת לו סמכריס כעלן דמוכן נית סדק זו סתמל רמי • כמות הרוק בין קטן ביןנדול קנ6 פני מסי רחמר כית כור - סיכס קרוכלכיס כור • מחיכו חסר יותר מסקות וכן לל6 נקוי יותר יתר על פתית הרסניס : ינכה לסון כרסנ"ס סינכס מן בדמיס • ולסקופיר יחזיר לו קרקע ע"כ • ולסון הטור סימורי”ס מחזיר נס הסחות • רוי ליכס כדלעיל נכיירנעיס סיתן דמיס לו קרקע • הכל לפי מה שהול סיתרון : סלס כתוספת פחות מחטטת קנין כפרס וכו' ע"כ • וממילה כפחות כמי ליכס לנכות גס כסתות • * רכיקר סוכרך (כחונס כן סחלוק כחזקת קרקע ל דמיס • רות 65 פיין כפחות וכתר קרסנ"ס רקסי פתות לחו מסוס דין סוכחס לסין הונחה 6 (מטלטלי •6כלס כמקרקעי וכו" אלח סעורס לרכנן היל דסכי מחיל חיכיפ קיכ6 לממר כסימכין וכמכריו טפי ל6 מחיר : י משמנין כיניסן לפון קר"ן רוחין המקוס הסתן שנסרקז וכטל 6ותו המוכר וכו' . ומלי מסמנין כיניסן הפומן יקח כיניקן • וכס"ג תנן כמסנס ו' פ"ס ככורות לענין רחל סלח נכרת וינרת שני זכריס וילחו שני רמיקס כחסד וכו'. רכי עקיכל חומר מסמנין כיניסס •

מלח וסקס למריכן סמוניס מחכרו עליו קרחית וחיל6 מייתי כהן רחיק לח פקיל 6ל6קכחוס - וכסלר סיפק כין קיסרS6 • דסתס שתל לכיום סל כהן קול . קלכן כיון דל6 מלי מייתי בחיק מפסיד לכל הכח ולחי מכר לו כל חני סדקו . וסלכר ילוט תל

ומן הדין תיק לו לטול חלי קיפר כחלי קכחים • חלס מסוס רחלי 6מר ליס רמי חלי ססלר מכרתי כך. הנכן ילו על כתחתונה{טול מן הכחוס - כוס חלי הפרק הרסנ"ס• (רח לכתכתי כסוף מפנק פורנ"ת לקח דתנן סכל כמכס סמלינה • הכל לחתניי כ6 לפני הסוכר 6ק ספועל ולמר ניס כלסל וטניס מכני קעיר • מbמנין כיניקן • פירס ר"י

הנותן כמו לכיכוגיס - וסרמ"ס פירס מחפכין עדול ונקטן וכו' • לתס נמי פירו6c דסbמנין כיניסן קסומן

!

נחטפסרמי סניקן פון

[ocr errors]

רחלי מכר •

ותיק כיכיסן לכל 6S קיניכולה לפר המולי'מחברו עליו הרח\' סליס סכדרוס הכי מוכר כך פֿין סמין כל תפלת כתתיח לריס6 כמ כככורות דקf fקכג כמנהג המדינה מייתינן נת וירושלמי b fkמין כמה פוק חלי הפרה שגררו' כי טוב וכין רע וכגנר פניסן קרו" פנה דקך כרייתf הסוכר וכו 6מר רכי חופציה מס 6סות חניה סנדרוס נותן לו מוכר לוקח ככל כוח פירגת חמר ובכל מקיס המע"ה חיזמון 6ת 6ומרת מנהג עכטן מן הגרוע : לו דיר לוקח על התסמונת fit ה"קלית מר הלכה וכל שכן דליכח לפרופי

סtו: חני פכררוס 6ני מוכ' כי הכל לכרמי ונכחו כמליכו חצי בררו אני מוכר לדמשמניזביניהן נוטל חציה לך כקרקע סלי ככל מקוס למרין רוני תלת6 ממכין בררוס והוא מקבל עליו מקים הגדר חריץ יכן ס6רנס : ומקבל עליו קלוקס כיניקן פירוטס סוק ופיין חריץ וכמה היא תרין'טפחיס וכן חריץ שלשה : לתת מקיס נחלי סלם זה סל קנין לכל ענין חינס פרק חיש נוחלין ומנחילין (יו"ירי"ף ל"ג) נקנס לעסות נקר ותריז יכן

ויש נוחלין ולא מנחילין • מנחילין מרין תלוייתן מקורי סגור מעלינו קול : חציה כררו' ולא נוחלין לא נוחלין ולא מנחילין או נוחלין מכחון. • כרי סל6 תסל חית וכו וכטל חלי גררוס • ומנחילין האב את הבנים והבניס את האב והאחין קופות ונכנסת כפות רחי פי קרנסמין כמה סוס חלי מן האב נוחלין ומנחילין האיש

עביר קריזינה טכי' כן חיין פרה פכלרוס וכו' - נותן לו

חיילי בסרין רווס נכנסת מוכר לנוקח ככל רוח פירלה וכן פי קרסנ"ס וכתב נ"י סלינו כתיכו קופלת למעלה על שפת קסני וו עביד כן תרין וכל נכין לסל בלרוס 6מר לס ולי קלי ליפג'לס מתניח לי מי עכיך חיין

עכיך חיין • חיילי דקטן קיימס cf6פתח) וקפכס וכמס כין כיסכס מיני ניס ותנכין כמהר"ר ינחק כר נריך י' ונותן

סרןלכין כן סרין טפח : פה כלפי חנית (רוח ררוס • נין סהול כחוט fו tמונהסולת פרק ח יש נוחלין • יס קרוליס שנוחין 6ת קרוביקס סנקיס כעלוי ונרטין קרקע וכן פי הרקנ'רוכן סרמנ"ס:57

כסתס מתיס• וfף כס fתיס הס מנחילי' לסס ג פ"כ וכלומר יסמין כמי רמי כועס ונותן לו כתרומס כרטי כל 6ת ממונס • קלנ bת קכניס • לכתיכ סיס כי ימות וכן לין לו 1 קדמי וכ"כ סרמכ"ס כפ'כ"6 מסל מכירת חבל לסוכו כפירושו והעברתס לת נחלתו נכתו כמקוס כת לתת מעכיר כחלק מלך כוק המפנה הינו מוכן לי כלל : חריץ וכן חרין כתב הר"ן ולי לתת מעכיר נתנת פן החג כמקוס חסין : והכניס לת פרוייתן חסורי קנדר וכן סרין סול סמוך לגדר ולחוריו קסרין קכ • רכתיב חים כי ימות וכן לין גו קזיט כן כן קורס : כן פי'סרמכ"ס וסרסנ"ס : ומ"ס סר"כ חיילי לחריז לווק והלחין מן החג וכתין מתפפסקו וירט לותר • ומספקת חן נכנסת בתוכן וקופלת נמענת וכו' - ו' קרסנ"ס חיילי קרויס משפחת • וכתיב למrפחותס לכית סכותס : דרווס נ'טפחיס נכנסת לתוכו. וכמסכת מעט לחקורית

החיים נקופלת ע"כ • ומ"ס סר"ככן קרין חיילי לקטין קיימס ceפתח החיכוכס וקפלר קרסנ"ס • ומסייס קרמכ"ס וכסתן סניס סיכן יכולין להכניס כקטן למעוט רחכו ולס

פקפון (רוחך הפכי מרילין : ששה טפחיס רחכו • כלורן כל קסדה קרפניס : פרק ח יש כוחנין ימכחינין • וקחי דלח כקט ים נוחלין זס 6ת זס מסוס לכעי למתני סיפלגיתלין ולח מנחילין תכל כמי

ריoc כוחלין ומנחילין קרסנ"ס : ואלו כוחלין ומנחילין ליכל לוכתס דכקט bרtליק מינית וחיכס סלפסק מינית וכמו סכתכתי כרים מסכת סכת 6כל הל יסכה רוחנו כיחלין ומכחילן הוח מיותר דקל מסייס נותנין ומכקילין וכן מסייס ככינתו : האב לת סכניס כתנתי"נרכתיב חים כי יכנות וכן fין לי והעכרתס וכו' כלוקוס כת וכו' מרוני קרס כרכוריס ולס מר ונתת נחלתו כדחמר בכל הפרסס גבי הלחין • 5

° C רחת) cf5מיטיכן סיס 6קל קרחוי נירס תכף חקר סט ומסי ניסו חן • רחלי חסין הס כתיכי ג"י. "סקר"נוחי לתת מענייננס מן סלככמקוס לחין - כלומר מדלח כתיר העברת ג'ככלסין • תוס' : האב לת סכניס • 6ע"נ יקרס סים כי ימות וכן לין כו - מסמעכירות כן לחם פתח התכח כירופת לכלכן • לסוליל וחתי מדרסל חכיכס לית • גמ' : והכניס לת סח: • כתכסר"כלכתיכ חיסכימות וכן חין לו. • החיסלו כן : כן קולס • כנמר6 דף ק"י ע"6 מנלן דכתיב ליס וכו' . ופי קרמנ'ס מכלן והכניס קודמיס נכנות מרלח קתני סכניס וגגות חת הלב ע"כ - ותימס רfס כן ריפל כמי תקסה (תני הוכחת קנניס וסגנית • הנכך כרחת כפי" בתוספות דרים פרקין • לנסכי דייק כסיפס מפוס לחייתר לנמרי רמדקתני רהלב לת הכניס נוקלין ימכחילין סמעינן כמי וסכניס לת סלב.• ftsס תלג גוחן 6ת ככו • 6"כ לכו מכקילו 6ס קוס מכחיל לבכי . לס כן ככי כוחנו חלס רנסכי סכל למידק מיניק כניס ולח ככית כלומר רכן קולס לכת - (p6"ג דקתנינת נסרי נסמיך (כמתניתין רנקמן) מכל מקוס תבח ניק קכח לגג ורסיס : ונקנין כמי תכח למכות סדר נחלות ע"כ • 6כל קרפניס לס רייק מיקרס מסוס לסכר ניס שלחו מייתר כ"כ כיף קי"ו פ"נ לfע"ג למככח רהב מִת הכניס sמעיכן ליס • קתני לה

קתני נה • מסוס לכל כוחנין ומנחילין של ספר • כ"ג : והאחים מקלל • כגון רפוס ויוסף כני יעקב 6ע"פ סגן מלחה ומרקט יורסיס זס 6ת ס

נסכיל

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
« הקודםהמשך »