תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[blocks in formation]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][subsumed]
[ocr errors]
[ocr errors]

ומה שהניח תלוש הרי הוא של יורשין הניח בניס גדולים וקטני. אין תגרולים מתפרנסין על הקטני ולא הקטנים נזונין על הגרולים אא הולקין בשוה. נשאו הגדולים ישאו הקטנים, ואם אמרו קטנים הרי אנו נושאים כדרך שנשאת אותם אין שומעין להן. אלא מה שנתן להם אביהם נתן :ח הניח בנות גדולות וקטנות. אין הגדולות מתפרנסות על הקטנות - ולא הקטנות נזונות על הגדולות אלא חולקות בשוה: נשאוגרולות. ישאו קטנית ואם אמרו קטנו הרי אנו נושאים כדרך שנשאתם אתם אין שומעיןלהם זה חומר בכנות מבכניס שהבנות נוונות על הכנים. ואין נזונות על הבנות : פרק ט מי שמת - והניח בנים ובנית . בזמן שהנכסים מרובין הבנים יירשו והבנות יזונו נכסין מועטין הבנות יזונו . והבנים ישאלו על הפתחום. ארמון אומר בשביל שאני זכר הפסרתי אמר רבן גמליא רואה אני את דברי ארמון: ב הניח בנים ובנות וטומטום . בזמן שהנכסים מרובים - הזכרים דוחין אותו אצל נקבות נכסין

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« הקודםהמשך »