תמונות בעמוד
PDF

מזכרו עליוכרלוי זעיין מס סכתכתי כריס פ"נ רנ"ק וכמסג' לרוכח קייס לותו כוריעת • מני למימר לני מכיר מכרמין • הפ"נרמכפירין : רבן שמעון כן נמניחל קומר וכו'. כתב רין סולכיס כמלין חקר קרוב : לסכ"ו חומר וכו' • עג' קו 'ככנת מוקי כולק ממני אכיר ורסנ"נוכו' וסלכה כמותו מוקי כולס מתניתין ליכיס ררנ"ג ויסורי מחסרס וסכי קתני ומ°c הלמנ"ס כפירוס וחין הלכה כרסנ"נ ות כפירוסו ספינן רע פשתן אינו קיים כחחריותן תא ורפוני נינק ficיט כמפכקינן דלק כחוקמת

כלכלין • קייכ לסחריותן • מכונת מתגי' רנ"ג הכל חייככאחריותן רבן שמעון בן גמלי) אומר זרעיני רכרי רשכ"ג• סרבן שמעון קפליני כקוכס" • כרכליני גינה שאינן נאכלין חייב באחריותן :ב המיכר כ"ג חומר זרעוני נינה סלין מיקי"6 ככרייתורסכ"נ פירות לחברו ה"ז מקבל עליו רובע טנופת לסאה כלכלין חייס כסליותן . כיס וחין. הגנה ח כת"ק • האניס מגבר עליו עשר מתולעת לטאה : מרתף לָיוי מקח טעות לולי ועיין מ"ס כפ'רלטיל משג: של יין מקבל עליו עשר קיססות למאה קנקניס לזריע זכינסו :ב סמקכל זרעוני גינה סלינן כחכלין בשרון מקבל עליו עשר פיטסיאית למאה : פירות סקנת תכול"מחנרו • סיים כחחריותןוהגי

ג המוכר קלוקח מקבל עליו רוכע מילי דל6 כמחו מסתת עכמן

טגו פת (כל ס6ק • וורן לכל מחמת וכר 6חר כגין שלקו בכרך 6ן כיוכח כו, ליכי חיים' תכילת כנן ולח יותר : עסר תתניעות לכלות מתולעיס לכן כלחריותן הרי"ף • מ"ת 6"כ תרי קג!"(פליט רר ליל פיין מוק דהיינו לעוד מספר : קוספות • יין רע לס קמרתף : נקחין את גזריעה • והיכן רלוין לס bין לך מקח טעו'נרול מוס חכיות נרולת הקנג פלין עטר קניות נהנות • 6ס המרתף וכרת לי, רקו לת6 c65גנומיגן ריfף על פי שזרען וfי fפסר על כרות תקכל עליו עטר כרוק • ולוקס כbחמר מרתף זה לכי הסוכן חינ• דקרי קול כמי ספירס לו הכי מוכר לך וזרעס מוכר לך ולמקפת כלומר לסוס כיפוך סתכפיל . 6כל 6ס למר בקרקע רספקה לעין ומיגל נמי דמפטיות ס' מלי (תר מרן t יין (חני מוכר) כך נמקפהנריך ליתן לויין סכול לי מוכר ספר לי סטי (החזר כן רכייס • קת* דל. נ"י יפת • פיין סל מקנת נריך סיטי, יפתונתקייס פליןמסתפק" פי כל*כנס הר"ן: 3 המיכר פירות וכו' למון קר*5 ממנו !:) מעט מעט

פירות וכו' למון סל"; מנין , מעט מעט • ולס fמר סתס יין חכי מוכר לך ולה מתקני פירות סקנס תנוחה והנלו הלוקח מקכל וכו' כרחת זכר כמקפת נותן יין גִינוני הנמכר בחנות ולסחמר מרתן מכן ייפת, גרסתוסמקכל וכו' וכוח סוס לכתוך סלוקי מקכל זס לני מוכר לך

ולס הזכיר יין

6פי' כונן חסון וכו כיין וברדייל תנן המקכל • (היינו הליקס • קרסנ"ס כתר תגיעו : קנקניס נפרין - כ6רן איפור : מקכל ענין עפר קנוקס מכקכל וכו'סיינו לגרפת לכפ' ותען לסוכר ולו פולין פיטסילוק • פליקן מכונות כל כרכן וכן סולכות קיין

פרס ירי זה הלוקי • מקכל עליו וכו' : עשר מתוכנו למלס כתכ קרנוהיינו 6חר מעשר כלומר

דמתני'רתון מספר גדול 5סו לוקי) bk קול סדין כמספר קטן נמי מקכל פלין • ולס חמריכן למספר קטן מקפיל ורולק פיסין כולם מכיס וגס קרנ"סוג"י וקטור סי'רכ"ט • כתכו לו מין ה' לעפר וקלת קשה ממסנס ג'פרנקון לחלטרין

למתני מספר קטן וחי לחו הכי קוק מסbr דלה • וח"כ קכז קכח תכן ליה • סימל לסין הכי נמי דלק : מרתף פליין כתב סר"נולוקח • כסfמר מרתף זה וכו'וfס fמר סתס יין הכי מוכר לך יכ"כותן לויין כינוני וכו'.לין

ספק חכלי פרגוסו'כמוסכחת סכפי' סרמכ"ססטעת: :"כסס יחסר*, מרתף : יין כו'ונס זכר מקפה נותן ע יין הנמכר כתכות וכו ולפין סקעתיק הרך וכתב סbמר סתסוכו'. ועל כרחני טענת ספר קול נוכריסרמכ"ס ח”כ כתכ ולס סמרנית מרתף יין לני מוכר לך ולס זכר מקפר • (כח יחלו .. 366

:זס סוf גסכן מקכל על ועזרה קופסות וכו', וקפיה ליליס חליליה GE שוק פכתכוס 6מר ניק מרתף sליין קסל מנת הוכן נ' (6ס bמר ניק מרתף ה S6 יין וכן וכן סול כהניח כנמ מרתף את ליין ולחb כמקפר • נותן לו יין הנמכר בחנות • לכעין נח כמרחף של יין (5) 526 (מקפת מסי, ופניני כסרכ חח ורכינס • חל חמר מקבל וסל fמל לס מקבל פתטית וניכל מלון רלמר וכחלוקה זק שניתן לו יין ככמכר כחכות רפליני לי מקבל . 6 לח מיכל • ונותן לו יין יפת כריס קקתס ופסקו הפוסקיס כת"ר מקכל רתוי קולח נמכר מקוס סכתכט יכזנקרי"ף רתכי מיקמיכן למתניתין ילו כריכחי וקיי? כר+3° זק • ונח מפקינן נות מפסטס ע"כ וכתר ככ"מכסוף פרימה מכירתn°• סניף דינס סלט תלוי • סחס5

° b מרת, זה נרעכחו • פי' תס סומן המרתף זה כמות פסוק ולס 6"מרתף פליין כי מוכרנך למקפיפת כסו • כיון סלס סזכירות ולס ל"ליין למקפה וחייב ליתן לו יין סכולנויפת ורחוי כפכפיל - ולס 3 °

b מרתף של יין מלך סהכיר זה קורע כחן • נמכר פלמי של יין יפה כמו כן נותן לו יין יכיכר כיכות • וbס 5 ° 6 מרתף זה יין ליקפר תנך bהזכיר זה גרע כמו • וככל סמפר פיין למקפיפס כחו ."קוי כו226 מרתף פליין סתס ונותן לו עזר קיססוף למחר :": : קוספות פי' הר"נ ין רע - כפיות פריס יקוסס ויילס ויחזק! (י"ו ט' סרסכסוכ'ככ!ס לר": כמסכסכ'פ"ו דמעור אני : פיטסיאות פי"סר"כ פליט סטסליס וט'וקן שולחנות קיין ומזיפות 6ותו • כלומר מתכות

מיין.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

• מקרי

[ocr errors]

ומזיפות חיתו: ג fיכי חייכם המוכר כחסריותו כסע מכיות מיין לפי סמזיעו לוקו דרך דפנותיתן :ג אינו קיכחקריוק יין הוי, ולוקח סנעסס חומן ככלין הלוקח לי ככליו של מוכר כתב סר"נ ולוקח סכעסק סומן ככליו ללוקח גמ"ופי קרסנ"ס מני 55 תל חמרן יהל קנקנן ולח מני סמוכר סמיק למה לליכ6 למימר כליו גרמו ומc°ס רלי ככליו סלמוכר וכו'רמלי ספקית חותן נקנקני כ"כ לת סוס לספסלת דמלי תילך b"ל הליך 6מר ליה ק6 מפיקרס סודעתיך וכו'לכהכי מיירי כל מעיקר הורעתיך סכס

כרמפר קרן כסיפס ולס קיק כדעתי (הכתפק מזיין גהמוכרין לחברו והחמיץ אינו חייב באחריותי ילוע וכו' ומשוס דכסיפ6 fk מעט מפט : ולס ידוע ואם ידוע שיינו מהמיץ הרי זה מקח טעו ואם אמ' מוכרח (פרס כורחי לו הכי פייט מקמין סfיכו מתקיס לו יין מבושם אני מוכר לך • חייב להעמיד לו עֶר מני למימר לס לס bכעי לך וחיוךfמר ליס דלת בעניין העצרה וישןמשל אשתקר • ומיושן משל שלש פהויי וכרחיתח כנמ #פוס שח למקפ" ולסתותו ניקח שניס:ו המוכר מקים לחברו לבנות לו בית הכי מפרס לת סריג סתס ממכו מעט מעהרי ז:מקי (ס”ח (וכן המקבל מחברו לבנו'לו בית חתני לבנו כסריס : ואם ידוע שייכו טעות רסות לה ללורועי ובית אמנות לבתיבינהו אמות על שש רבריר"ע מחמין ככל סנס סרסכ"ס : סלין ייט מתקייס: מבוסס ר'ישמע אומר רפתנקר הוא זה הרוצה לעשות מבושם שיתקייס כדין כרכן תתקייס ער ענרת • רפת בקר בונהר אמות על שש בית קטן שש על המתקיימין קרפניס : ומס ולילך הרוס תקלקי : הגדול שמנה על

עשר

חייב להעמיל לו ער קעכר' זיפן 6ס מכר לו יין על מכ'

קפה גרטכ"6 דק אקוסיסן נותן לומסלbסתקר מן השנה שעברה הקודמת לזו : כקנקני דלוקת ליירי מתכי' ולימ6 ליס קנקנדנרמו וי רולרי ונית מתנות לכנו סדרך סלס לעסות (ככו כית כסכוסf לס נמכח חומן מלי 36 הכי • הכל הכל כל חיילי כהכי bk oct : כית rkכות (כתו כסמת בעלת מנת !גית חנית לכל 6פגנועיכן דלריך ליתן לו יין סרfוי לסתקייס עד סעכרת כ"כ בחיי כעלס קיf fכל בעלת סלין דיון חתן כדור עס סמיו : קת!" (חין כרחת כן מרכריסרסכ"ס וכפסקי יפן תכח ומייסן רפת כקר סוס er . וכריך נעcותו גלול יותר : כית קטן וסולך ער החג מפר'ולס יסמין קידס החג הריקים כלקריוקן הפחות סככתיס קול cc על סמונת • והמוכר מקוס לחכרו של מוכר ע"כ "5 נ"י חייב לסעמיר לו עד קפלרת.

6פילו פקס לעסות לו בית כריך סיקיק Co על סמונס : גלול וחס כקנקניס הליקס • לומיס לריסל דכיון דמקוס למר ליס ל

הוה ליה להתקלקל • ולוקח כססיו קנקניס דליקי כרוקיס

ולס פכי ככרזס וכיוכס כו וכן פי כתו'. ועור 6מר סס סלוס ידוט סיינו טול וּסְוק להתקייס על העברת כסמכרו לו וח"כ נפסל . - פטור רמלי קוס למעכר סל 6פטר fsירע לו פוס מקרק מחמת ריסט וכיוכח כו סרפסידו וקל 65 קכין פליק וקטור סימן ר"ל כתנכרכרי קתו' וכ"כ הר"ס ותני לה העתיק לה לכרי קרס"ס ולח מכל מס סכתכתי : אשתקד פי סר"כ מסנס סעכר'הקודמת לזו וקול מס מורככ סתס קייתה ערוך : משל סc5 סגיס מפנק רקילס 6פתקה דקות נית סלס סניס ער סכס סלכו פומליס כת קרt:"ס : י המוכר מקוס לחכרו לבנות לו כית וכן המקכל סחכרו לבנות לו בית מתנות כן הנוסח כספר מדויק וכן כתב דירוסלמי

גס נספר הרי"ף וסיפוט העתיק סרמכ"ס כפס"6 מהלכות מכירה ומפיס רכיס מתנות לככו כוח עו''חותו ילים קטן סמוך לביתו כרפי קרסנ"ס 4 ומסתמס fית ליס קרקע כגר סמוך לביתו לפיכך תנן נכי כית חקמת סמקבל לבכות וכי לפי סככר יש לו קרקע כן נ"כ וכוסס מסנס כגמ'המוכר מקוס גחכרו וכן סמקכל מקוס מסכרו לעrוכית מתכנת וכו וינירסס ז לכתיגר תני בית על בסיפס : לכנות (וכית רקדק נ"ירלכטות לח טריק כככיר מ6רכע על tt לכל־ לחלוקת חסין 6! פותפין כו'על ד'הוי כית כרחמרי'כריספ"ק דסוכה • וכ"כנ"י כסס סר"ן רמוכי כית ככוי פפסאותן לוכית יטל ו'כיון לבית מקרי כלחמרי כריס סוכס ע"כ וכס"כפוף סימן רי"והפמיט זס וכתב מהר"ר פלק כהן שלח ידע למה הפמיטוסו ע"כ ולחפּשר לומר מפוס רקתו כתכו לחין נחנק כין כנין (חלוקת חסין fו סותפין ותח. לסוכת מוקמינן כחכר המתחלקת לפי פתחי כלומר לפי פתחי כתס סכל כית סלין כו ר'על ר'6ין לו דין פתח לטול כנגלו חנק כחכר ע"כ וכרכריקס כי היכי דמcוי' דין חלוקת לדין בגין קול סדין גִין מכירת כמי רכיון סחין רחיק מהרי'לסוכילעכין חלוקת ר"ג חין רחית לענין מכירה : כית מתנות לככו וכו כמס ני נמתני'כית מתנות לככו וכית אמנות (כתן לפני בית מתכות (כנן ולכתו

מנת6 לגג מורחיק קמשמע לן רנח לרכל לסתגל למידת כית סמוקי כרfמרי'כספר כן סירל קכל סקנתי ככף מחוכיס ולח מכחתי קו מסוכין קל מסוכין לחן לוקח לו רער גרוט חתן סורגית חמיו פי'סכסגס כרfמרי'כפסחי היי זהיר כחסתך מסתכס סרטון חמרי סמסוס חסד וחמרי נס מסוס ממון . וסיתס לתס וסיקרותח ומיסו ר"י לכל החתניס ל6

cמן סרספון) כריך ליזסר קמין יותר : הרוצה (PIC2 רפת כקר כונת ללכע על ו'פליני כגמ חיכחמור'עקתני נס וסכי קלמר 6ע"פ סרפת כקר קיס פעמיס bsלס עוסק לירקן

יח א כרפת

פירס

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

צרפת בקר • ולנוסחס סגיס סכתכתי דלח נרסי'כריסb בית פי לפחות 15 כית גדול : טרקלין עשוי למיסן סריס : רומר מתי ספיר וקסתס כס קלמר ר"ע ועל 6ס 6לס ככית ססתנות כחלי חרכו וכסלי רחכו לכונסו קחי לקייכו ככית קטן רומו לכנו סקול קטן מסחר כתיס • חכל בית נעלמונ'פלס'כדקתני סכעס וככית גדול תסעתי וטרקלין עסר : רחיה נדבר קיכל בית קטן וכו' • ולנוסחס ר6סוכס לגרס כית בריפ6 ועל כרין סריס 6רכו 6רכעי ורחכו עפריס ורומו סלסי'סתס חכי חרכו. בית קטן וכו'כמי ר'יסמע6ל

ורקנון הכל ככנין היכל חיל קיס - מפרט נ"י סי' רי"י עשר. טרקלין עשר על עשר • רומו: כחצי ארכו החומרי ה' דתנן לעיל רומנו כסס סר"ן דר"ע מודק כס וכחצי רחבו. ראיה לדבר • היכל • רבן שמעון בן כחלי 6רכו וכהכי רחכו קלמר וסכי קלמר ר' יסמעל גמליאל אומר הכל ככנין היכל : ה מי שיש לו רקיס (דכר היכל • רס"ג

"ערפת כקר היל ז bלת' בור לפנים מביתו של חברו נכנס בשעה שרירבני קתני לק • סרסנ"ג חומר פולק סלרון וכו וכיון סכן • ארס נכנסין ויוצא בשעה שדרך בני אדם, יוצאין הכל ככנין היכל . חיכה בית קטן וכו' ע"כ חיכף ואינו מכניסכהמתו ומשקה טבורו • אלא ממלא לחמרי הפנג פיין 6ת"ק

למרי רבי ישמע: קתני לס ומשקה מבחוץ וזה עושה לו פיתחת וזה עושה לי ולתמותי קס מתיוק וכי הכל אריק סטרונק וכו': ראיה פותחת : ו'מי שיש לו גינה לפנים מגינתו של כוכיס ככנין היכל. חין קדג' פלנר קיכל פירס כר"נפת חברו • נכנס בשעה שהוך בני אדם נכנסים ויוצא קנוי לה כמנהג המדיני: ה ארכו 6רנטיס ורסנו פפרי" בשעה שדרך בני ארם יוצאין ואינו מכניס לתוכה כסעת סכני 6רס נכנסי"כין פרומו סלפיס וכ"כ סרמכ"ס תגרין ולא יכנ'מתוכה לתיך שרה אחרת והחיצון ולל סיטריחסו לעמוד כני": וקרפניס-וכסל כית ר6סון • זורע את הדרך נתנו לודרך מן הצד מדעת שניה' זס עסס לו פותחת • פלה קלמרי הכי הכי • ככתוך נכנס בשעה שהוא רוצה ויוצא בשע' שהוא רוצה יגנוב כעל סכית כמי בורן • כמלכיס 6'. רחכו כית

ומכניס. ובעל הבית עיסת גן פותחת פני תנן פ"ו למרות • קרית

לקרת כמותו פתח הפתוח חרכן 6רכעיס ורסנועסריס • 6כל נונתן 6רכעיס • (6"ת נכור סלס יוכל לכס 6cbוך כלל רעכעל סכית ולליכל לעולס 6"כניזל כתר חותן כנין - וי"ל לסין לכו לילך bס 6חר הפחות

וי"ל לחין לכו לילך 6 חסר הפחות ככיתו סל כעל סכית bok'כיפנו לכעל סכית ככיתו • ומפוס וניס ספריס וכן ככוסח מסנת נירוסלמי ניסי' כחיק גרבר חפר 6סתו תקנו כן : ו מי סים ל גינס • ונתרמת מינון היכל וכותטן והמתלים נפרס על כית פכי ססיס עס כותכין לתת נפנימי רון נתמנע סיתו : ל6 יכנס מתוכה • בכיין מחר על מסה • רוס מלת סירוס הכי חרכו וחני רחכו • ולו רמז קו היזק נלול סעוכר כחמנע סדקו לכן ססרי דלח נתרכס ו נגית ר6סון כתיכ נרכרְי הימיס נינ'. וסנוכת מלס ועסריס לו לל6 לכורך גינת כלכר וללf סיכנס לכוון תסליס לחן : זו ועל כל כנית עס קעניות כחמר • כפי פירס"יסס ולזליכן והחילון זורע • רביון רכסfמכי סרסו כוח חנן סהרי ללס מחר לפחות • וכל סכן סכיק סכי קרוב יותר לזמנינו ורחוי מחל לו קלרך לנמרי - ושלח יוכל קול נזרעת : לילך חקרי כמנהג המדינה • חלח לקסס כגירסה זוללכן לחו

וזה בבנין בית עס כותליסר"ר יניעות ותליס ססכיכין 6יירינן kה כנית כלכך • ול'כ מס זו רליק לדבר מכנין עס כותליס לככין כלה כותליס • ועוד רכגמ'רקכח תקפו קרחי לכנין סלמה 6קררי כתיכ וסלסי'למה קומתו וכתינולפני קרניר עסריס 6מס ונו' ומוכס כמי קמפוס הכי מקסו קכח מסיס רמתני' חיילי נכנינה

סלמס כרכרי סמפרסי' : ה מי ססמ כור • לוקח נקט כור ראו סלר. דרכונככוס ס כין כיוס כין ככינסנ"י וכתנסרסכ'ס : מי סיס לו כור וכו' ע"י חלוקת חן סלקחו מכפל קנית ונקס נס קורן ע"כ • והסוס חלוקי נקט ולקח דקיימ6לן חמין שחנקו לין (קס דין זה על זה כמ"ס כטור ח"מ סי' קע"ג הכל כקנס • קלז קימל לן כר"ע כמסכת נ' פ"וריס לווין ממילח : מה עושה לו פותחת פיקר"נ כעל סכית וכו'ומפוס חסדחסתן תקנו כן כדחמרי כנמוכקלקרפנ"ס רמסונניכת מלח ינגו

חפליז סל כעל הניילס חייסי'סcf מסמרת 6ת סכית ע"כ וחסר 6סתו פיג'י סהרוחו'חותו נכנס כלס רסות תמיך 6פס' יוכלו לעז על 6פתן ויכוחן לקסדת : ומי סיס לונינס וכו'כתב סר"גונתרכת סינון וכו'. לסון קרסנ"ס כגון יורסיס לו שותפי חלקו ונתרנס וכו'כ"כ חבל כנקס נינס לפניס מננתן SE חברו גרה רח"ל (רלוי חלה ממילחש לו דרן רת', חיכת למימר דכעין יפת מכר כמו ככור ורסיס גמורק מנמ"פ"ק דף פ"נכקונקנ'חילנות וכל סכן נ"למסקנה דיסלו דרך מסוס דכעין ספר מכר כך נ5

°!הל למסייס קר"נ כסמל סלקו • וכן לסון סרסנ"ס ונס כמתני' תנן לתוך סדק חקרת וכפי הנסון סורק ניס למימר לתוך גינה חסרת וחפסר רכלסון סמסנס ככלל נינס כסס 6רס וכמסנס ז'פ"ו תכן כית השלחין ומפרסי'נכות פרנסיס: ואינו מכניס לתוכה פנרין לקנות מירקות נינתו • קרסנ"ס : ולא יכנס מתוכק נתיך סרה חסרת כלומר לה יכנס כתוכס לכתחלה . כסלין כריך כזו סננס כלוס חלס לכנוס רך עלית לסרס לfחרת סלו כלי נקנר6ת לרכו רדתי להכנסת .מגרין סרסכ"ס : נתנו לו דרך: כן קנוסחה ככל סספריס • וסרסכ"ס כפ"ק דף פ"נ כתב *S • נתנו נוכית לין ורן מן קנך מרעת

סניקן

זזת מס לין רf6cין לו רעס וכיןfלמן הלו קול נתיניך גרילס פניסן וכו' וזה ווק חין רשליסלזרעס סוחיל וכו' וכתרו נקס יקלוקו : ז מי פריקס (דין) כרטיס עונית כתוך סרתי דין זה ע"יניר ע"כ • וקטור סימן קס"ט העתיק נתן וכו'; מסחזיקו בכיס לעכור סס לעול: וסנו ניח הניכויים גרניס:' ולא יכנס מתוכה. קטעס סbל יכנוס וכו' 6פ"פ שנתנו קורני'רקיימ'לן מכר סרקזיקו בו רכיס 6סור נקנקני : לרך לו מרעק פֿניקס לפי ססוס מרכס עליס הדרך ולס היחיד הונול'נחכרו לין תוך

כתנת לו חלס לכורך ננתו • פרקו כריך ליתן לו ד המוות: ומכניס לתוכה תגרין ולא יכנס מתוכה לתיך שרה קרמכ"ס : שלו ל לין המלך לין כו לעיר אחרת וזה וזה אינם רשאים לזורעה: מי שהיתה הגיעו לפון קרנוס נרכיס פימלך פורן נדר לפניו דיך הרבים עוברכתיך שרהו נטלה ונתןלהם מן פני כדרכיס לקיימל לן מכר נעסות לו קרן: קרן הקבר הצד מה שנתןנתוושלולא הגיעו דרך היחי ארבע שהחזיקי כו רכיס 6סור סכוסbין סתת נקוכרן 6ין לו אמות רוך הרכי'שש עשרה אמה דרך המלך אין לקלקלו ולע"פססיס כטעו' סעור תקנת קכמיס סיח לה שעור ריך הקבר אין לה שעור המעמר רייני ומסוס סכי 65 קניעו . ועק מפוסיקרס רמת לח סיכוני' צפורי אמרו בית ארבעת קבין : ח המוכר מקום שנתן נתן ולע"פ סכטעות לפרין נדר כרון המלך מלח להכרו לעשות לו קבר וכןהמקבל מחכרו לעשות קיס : 6פילו הכי לו הגיע סיכוניס סמלוס 6ת סמת לו קבר: עושה תוכה של מערה ר'אמות על שש מדינס ולח מטוס bcי 6פסר נעבור על נגי זרעי' ולין ופותח לתוכה שמנה כוכיןשלש מכאן ושלש מכאן לדון עס קרכיס . חלק כריכיס לגטו' לכסן ונכחן: ושתיס מכנגרן וכוכין ארכן' אמות ורומן שבעה כדפירזרב 6פי רמליכס קול בית חרכעת קכין הוס(של'

ורחבן

הסלן 65 הגיעו החי חפפר 961: למות כ'טפחיס) רומן

מלח יעקס לקס סלרן נקנת' כלורןעפריס מת ומקום המעמר קול פתיו עוסיס סכעס כעכרס מן הלך והיה מזיק לקס ומסוס סכי קנסו ליס רככן• מעמדו סכעת מוסכות כספין חוזרין מנקכור המת ככנל סכעס דקפרי להיזק לרכיס: וfמרו מס שנתן כתן . ופלו כח קניער קכליס סכתחלת ספר קהלת : ח המקכל מחכרו • נקכולת ד6לו סדרן שהחזיקו בו מתחל'6ע"פסלי חפפר גמי פלר פסיק סימפורליקכר : 6רכע חמות רומכי סס• כלורן:סמונת רחוקס חלוןסכלי' מןסכר סכנגלו הרחוקי מ"ת מה שהחזיקו כוכין • סמנק קכריס PCSE מכיון קס מעכמס החזיקו • לכל זה סמדעתו כלל וסותס מזיקו- דין

קול דקנסיינית • כ"כנ"י . ופירס החזיק כתכ סרמכ"ס מהשווקו ומקנותו נהנון • ותכפליסילעו וספקו לסור לקנקלו - לודחי לרכיס מת . ע"כ • ועיין כתוס'פ"קלף"ן • וכפי"קר"נפרק כקרח דלקנות מפנה ר' לסתס כתנדרוקל כי נתילפסכעליס וכו' : דרך קיחיד • לילך חלס 6חר לפרק פלו • קרסנ"ס כנמרק : ארבע חמות • כרוחב עגלה קרמכ"ס : דרך קרכיס: כנון עיר פיס כס מעכר סכחין דרך 6ס פורן לקוקס • טולמס דסתסורן סכפורת ט"ו כרינפי'כמסכת סכת פי6

° מעגלות רמסכן הרמב"ס : אין לה פעור וכן כנס מתני' כקט כסון כקיכס וסר"כקעתיק לין ל • וכן גירסת הספר כפ"נרסנסדרין מסכל'. ועיין מ"ס כרים קדושין: דרך הקברלין (יסעור כתב סר"כולה שיכוליןנפרוזגד כוון המלך גפרון כגינין להפסיד ממון לחריס 6לf וכו'קרסנ'ס: המעטר כתכקר"נ שהיו עושין סכפת מעמלות וכו' • כמו סכתב פול כמשנס ג'פ"ו רמגינת ומ"ס ככנל ז'הכניס• נמ

ופי' קרמנ"ס קונכין מעט ויזנין ככתס סלכל • 6ן לסרכות כער על סמת ולסרכות כככי • ולתת חיס S6 נט לסוג כתסוכה • כי קיי החרס הכל ועומריס וסולכיס מעט . וחוזרין יוסכין מעט כך עוסין :'פעמיס • כלי כתת חל לכס ז חיי חרס הכל והיינו כנגדו'סכל סכליס סכתוכין כרסם ספר קהלת ע"כ • וכתבנ"יססנכון סקול כנגרו' רכריס סעניני העולם נפסקיס נסס כרכתיך זרע וקליר וקור • וחוס • וקיז וחורף • יוס ולילה. לחיסכפו גיוס ולינס כחסכין לחת כרכתיך

זיקי ערב וגו'יוס החל לומר כי החי יקן S6 כו כי סעולס וכל עניניו קבל • (fפרי מי שעמלו כתורס ומעטיס טוכיס ע"כ: בית י'קנין כס ולמד מסחתיס כחכר קמשכן לקוי מס על ממפיס - כמכל כית סלס נ'על (חמפיס) וקסלת ו'קכין כמטר

כית ר' קכין ("נ למות וכ'טפחיס רחב - כלורךג' חמת • רפנס: ח לעשות לו קכר וקס לל היו רגילין ליקנור 'כפני עלמו 6לס כל בני המספר" נקכר כמפרק 6חת כל 6'ככוך כפני עלמו הלכך המוכר וכו' מכר או מקוס לל"מערות וחכר פיניקס ומקוס סכוכין חוז מן המערות ל'חמות תחת הקרקע (כל כתלי המערות ולר"סו' מערות הלענ"ס : עושה תוכי של מערק • כלו עופר חללה של מערקר' 6מית רקע כחויך ו' וגוכת המטרת מפרם כתוספת ו'חמות הרסנ"סוכקכו קתוס" כסוף ו"סרפנידלקו וכן רלח סיתס רחכקו'חמוק ככמלוס bח יותר מעט לרחפות דללת"ס סילך היו מכניסיוהאחרון שהולך"

(כדלקמן) נכון סהול כלורן המערה : ופותח לתוכה • חופר ככתלי המערס וכתכלו פתוחין לינגר • קרסנ"ס: זכוכין לרכן ו"סככר כתכתי כמשנס כ' פ"ורערוכין לסעור חרס כינונינ'חמות מלבורטו• וככלן הוכיחו עול התו תפרק כמלגיע לנסמלכר כוסרו קול• וכתב המפוס לוסרו וכספו ולפי ססרון הכריכור'חמות : ורומן סכעס • להכניס

יח ג

קפרון

I8 2

בארון כריות וגס נסיות חור טפס כין סקרקע (חרון סלח נטמס קטיגרין דין המערה יפנ"ס • ולסוכן זר סכתב בין יקרקע סיקס Sחרון מטמע כין תקרת קכון ל6רין וקרי ליה קרקע סקרי הום קרקע פולס סעל המערה • וסתו'העתיקו לסוכו כדי פיל פותח ספס כחרון וכו'וזה ברור יותר וכתכו עול למניירי סככוכיס ונ"bסל"ל סחרונות) פנקס היו פתוחין מן הלר פליו מניחין 6ת סמת לתוכו 7לי (8ן הכי 6 כין סתומין נריעי טפי כסיס כקן פותח טפח וכ"כ כפ"ג דברכות דף ד'ויניחו מחיר מרים פ' סרגות אפס טומס כנונע כי מן ורחבן ששה • ר"ש אומ'עוש'תוכה של מערה שש מכלן וסלס מכלן לכ'נדריןמנדרין טסור וחס ניק מק' אמות על שמנה ופותח לתוכה שלשה עשר בויך סbורך המעך ופניס ככגר קטג6טפח על טפס כרם ארבעה מכאןוארבע מכאן ושלש מכננדזיא מימין הנכנ'למערה וכל קכר וקכר טפה • רנוגע כה מ"מ טמר הפתח ואחד מן השמן ועושה חצר על פי המער ר' חכות חורן ורקד CC מגן ברנס פ"נ וסלכ' שש על שש כמלא המט' (ס"6) וקוברי ופותח טפחיס • ורוס סכעס כל שומר את כלכך לסכיר'

לתוך שתי מערות אחת בין כל קנר קנר סמןסכלדי) ליה דוקל כקכר פנינו ססיק

חמה ומחלה • ולין נפני' 'ללכלות הכל כחרונות 5 ען סמניחיס עסס סמס לינס כקרל6 חסיסכין כסוי החרון המככנו שתי חמות : המת נוכס טפת סולן והעומר על גבי ק6ריןטסור מן התורה וכו' 6ע"פ ספירופו כמסכ'.

ככל ליגות 65 פי' כןכמ"ס שס כס"ו : ורחבן occ וחט"פ סכתכתי נcס ירושלמי כרי'מסכ' פוכי לנכרח כלמתח יתיר . כתבו התוס'רסינן כסכוס לכוס 6כל קת פסיכו סכום כל כך לg עס לרון לח סוי כי 6ס חמלה תדע דכלה מלכוס 6ין מחזיק חמס דקס מקור חינו fk 6מס על חמר וחי חרס ערוס מחזיק למס fמר כסמת6 קיכי יקי ב"כ ומ"סקר"נ סכין כל קכר וקכר חמה ומחכה וכו'. כוח פטת סרמכ"ס כפל'ס מסלכת מכירס ועיין מ"ס כמפנה פט ההכנות : ארבעה מכין וכו כמכח כין כל קנר קנר סמן הנדרין חמס ו: למה נכין כל כך וכין מתכננו חמס ומקנה כן גרחה (פרט לסטת הר' וסרמנ"ס רמפרטי כרכרי ת"קbcין מקוס כלי כזו ות : :6

3:דנק" גני חקר מימין לפקח וכו* ערלה כפר וכורכי bמעין מפרפין נמי כפיריס סרסנ"ס פמפרס 6רכער מכן וכו'.1'6קת נרותך זכוכין יסלס 6מות שלה חזירין וסני סלחי למת לפני הזויות סל bותו הכותל ע"כי ופיין כסמיך וטול כמשנס ד'פט"ז לחסכות :ואחר מימין הפתח מסקינן כנמרח סלח היו כחותו כותל טיטנת הפתח • דלס כן היו תחת סחכר ויסיו כורסין מרגלי נוסחי המטה מקוכריק פמוטיכין סס סמטס ומסקרין מס הרכה :6 סתיו כסני קזויות טכננו לפתח חלי כין ככיתל זו וחניכוך ככותל זו והיינו מימין הפתח כלומר כזויות טכנגד ימין הפתח . וסיס סס לכל זוית פלוי חלי חמס מזס וחני התל מזר bלכסון כמינים מס קנכן כדי סל6 יסיו נונעיס החלפת כוכין להורי היינו זת סכין סכזויות עם הכוך סככותל מזר יינס הכוך הכליהל' מזה היה מסמיק כוך הזויות תחת סכוכין הלגו סיתס כעין עילית ותחתית . ולפיכן עוסס כן כאיות • 6כל מס סנכנס קכין סכקרן כקרקע מן סכוכין סמכלן מכחן קופת .. ,וז: תיק הכורס חי בעית חימס ס6לו סכזויות לה היה מעמיק • הכל עוסר חותן קכריס את מס נפניס • וכיון דקלר הרוח הינו מזיק כל כך נכון גרול סכלל 6 מיכל מטסוכותל כינתיס : ועושה הכר על פי המערה בין המוכר זכוכין סמקכל וכו'כריך נעצות חבר למעלה על פי סמערס מקוס פנוי

רחל ששה cd על E0 • קרסנ"ס : ממלא המטק וקוכריה

המטר וקובריק. • כלומר כוחי קמטת הרסנ"ס ועיין

מ"ס כמשנס ג'פרק לפרק הבזיל : ופותח לתוכס סתי מערות - קן מערת דלעיל ועיר מינרת 6חרת

מערה
כננות להוה ליה ג'מערת בין סכל לכר וככל 6ח: י כל

כוך מ'כוכין ועכשיו יוכלו נוסחי סמטס לנ6 מכלן ולכלן מן כלורין 6יין הס מערת נחכר ול6 יקין, דורסי על גבי המערות . וליכה פיפי ופותר 5 זוכת ג'מערותיכר מקן דלעיל והוק ליל נדקס כרכינן ו'מערות לרכי סמעון וכ'וחי חיתס וכו' . וה) דתניח לעיל מפרק וחזר כן חבר זק"כ מסרק סניק סכגנרי דריכי תני עוסק קלר ופותח לתוכה פני מערות • וסלח לין קריי חלר חלח רכר סוח כניסת בית • לו כניסת מערת קרסנ"ס והרמכ"ס כפרקל"ח מהלכית מכירת הסמיט קל רעופה חלר וכו'. ופיתח וכו'וקגיססמנידכג"ע וכקב הל"ם וכרחה • סוכר קרמנ'סדליתbk bלר'סמפון ול6 קיימל לן כותיס ע"כ ונפנה עליו פעמיס סכ"כפר נספרוני סף סימן לי" גמרתימת רקיחך חפפר לומר לנר' שמעון קיס ננקדית

מגן

מתוחק

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

אורך שמונה

[ocr errors]
« הקודםהמשך »