תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]

חציבררו אני מוכר לךמשמניוביניהןינוטל חציה למדין לסני תלתf מrמנין בררום והוא מקבל עליו מקים הגרר חריץ ובן כינוסן פירושס סוס דtוין חריץ וכמה היא חריץ1 טפחים וכן חריץ שלשה : יש נוחלין ומנחילין (ירו'ורי"ף ג"ג) א ' דויש נוחלין ולא מנחילין . מנחילין מענינו סו6: חציה כדרו ולא נוחלין לא נוחלין ולא מנחילין ואו נוחלין . ומנחילין האב את הבנים והבנים את האב והאחין מן האב נוחלין ומנחילין.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

לבני כניסו לכנותוס על ססדר שממרנו ומסיין למכילי

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

6ף לענין פרשת נחלת. וכל ובני אחיות נוחלין - ולא מנחילין האשה את בניה - שכן לדברי סר"כ דירוסת והאשה את בעלה ואחיהאם מנחילין ולא ניחלין מכיו - כנכסימני ימוגן. - הכעל לtbתו לbו דbורייתb : מן האם לא נוחלין ולא מנחילין: בסרר נחלות כך הוא. איש כי ימות וכן אין לו והעברתם את נחלתו לבתו בן קורס לבת וכל יוצאי יריכו ש לרסס גמורס ללb מסמכתb בן קודמין לבת בת קודמת לאחין יוצאי יריכה ש בת'קורמין לאחין אחין קורמין לאחי האב יוצאי רמוכן ומסיין לרלוטכנות יריבי של אחין קודמין לאחי האבזה הכלל כל הקודם בנחלה יוצאי יריבו קודמין. והאב קורם

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« הקודםהמשך »