תמונות בעמוד
PDF

קונס עס

מפריס : הלוקס כריכת רפונה וניתנת למוכר - וכל סני מין לרס מקנה לכר סלו) כ6 (פונס

מ"מ היכל bחיי וכרות קרוין כריכה ומכיקן פס חמס כדי נסיות לכותס לחמס חוזרין • ורונין לקייססמקס. כריך התכח לשמוע תרין * פה יברחון פירות כוורת • לכוריס הנולדיס מן סכוורת זfת וסרמכ"ס ז"ל כתב (כריס פ'כ"ג מסלכות גזכירה) מין ז סטנס נוטל הלוקח פלפס כחיניס : סלסה קכורות מוכרות מוכר לכר פלח כח לעולם לפי bcינו מוכר יוניס סיולדו : 6ו קרבוריס קרלסוני כיוכמיס

דגם סיכ6 :ורק 6מכר מן סכוורת, ומכניסן לפיך ומפריח בריכה ראשינה פירות כיורת ניטל שלש' סס כן לפירות . והכוורת הכוורת פלן • פורטוניס נחילין • ומסרס • חלות דבש • מניח שתי חלות ללוכ :6 . שהרי הול כסוכר הס חסוניס - וfחרון חסרון זתים לקוץ מניח שתיגרופיות : ר הקונה שתי חמת המים (מחכרו) סקול גרוע • ומoc נחילך מסרס אילנות בתוך שרה הכרו הרי זהלא קנה קרקעו' נקנס ככל מס סיכול כל כך כלומר כוטל נחת • ומניח מאיר אומר קנה קרקע הנרילו לא ישפה והעולה - זה הקנה סוכך זה לפירותיו לחת למוכר. כרי סיגדנו מן הגזע שלו • ומן השרשים • של בעל הקרקע כמי שמוכר חילן כפירותיו • ויתחברו עס סחכות כדי ואם מתו אין לו קרקע • קנה שלשה קנה קרקע ולין כולן כדין הסיכר כית כתתיסס הכוורת וכן לעולס:

הגדילו

מזכרן • כמו סbמרנו סקול הלות רכז •

נהגי נכר קניות סיכוניין הפעיל יסֶר מעורכיס• עסוי חלות חלות : מכיס סתי סנות, מפריח כריכה ר6סינת. ככהר"נ כל פכי ולדות קריין שמתפרנסיס קובוריס מקס כל ימות הנסמיס : גרופיות

כריכה ו"קרסנ"ס ורך קיוניס לעפות פני ענכיס וקוזר וכוננס :י סקונס סכני חינכות • סתמס לה ולדות בכל חודש זכר ונקבה קוז מקלס 6רר סחין יולריס קנה קרקע כלל סכיכותיו : הגדילו.. סרחיכו קענפיס : ל ותכסו וכלות נס הס לסוף שני חרסיס עוסין ונרות בכל חורס יספר • לח וכרות לותס כעל סקרקע fע"פ ססכל סלסס וכל סני וכו'סלח יכרו החמסות - ורן סוככי לח מכר סלכך מזיק לקרקע פלן • לכיון דלין לו קרקע לכעל סחיככות קרי מסתמס גס כריכסו6פינת סל פסגת ז עכגעס מוכן • דזוקי כעל סקרקע שעבר לו קרקעו נכל כרכן כל זמן סרן קיימיס : קיוס הסוכן • ע"כ : פירות כוורת נטל ג'כסיליס גזע • כל סקול למעלה מן קמרן פרוחת פני המה • פרסין כי מט' ימיס לט' ימיס יוכס מן כוורת כחיל של הכוריס • כל סרן נמטק מן החרן: סלו של בעל החילן • ולס סיכיחכו ויוסכין על ענף חילן • ומכיח כוורת חלפה ומכניסן לתוכת :עס וינדל דחייסיכן 6pc קגכיס קקרקע פר סיתפכת החילן רונ'סונ"י: ומסרס מפני ססלסה קרfוניס ולילך קיונח מן קנזס מקנתו כקרקע וירחו כסלסה חינכות • ויחמר הס גרועיס • ו"מיקח מקס המוכר כסירוס לכרך כוורתן ע לוקה cלס חילנו מכרת לי ויטלי קרקע • bk יקיז חותן כדי c Scחר ריקן ויפסו • ונכן יפרו לו נס מן הטוניס ושרפנו : ולfס מתן • סיכם החילן • חין לו קרקע פיוכל ליטע קנת וכח יטול כל הכחוסי והגרועים

וגרועיס • ולפיכך מוטל כסירופ חקר במקומו : קנה קרקע לחיכי פרה קליין וקנק כקרקע כי הנרי קיולס חסר סגרו • נרות מחברו • ניומ' הר"ן .הסכין היכן להיכן • ותחתיהן וקונה לקן כמלח סורס וסלן כרי bתתיסע הכוורת • לפי ססוס Sח מכר לו כיורק • כדלקמן כדי שיכול לעמוד מלקט הפירות עס קסל סלן • וקני מילי מוהר"נוכן נסונס fס המכירה היה לעונס •6"כ ניצולמו כסיס כין חילן לחינן לה פחות מולחמות • ולח יותר על ט"ז של מכירת קלמר דהיינו פֿנק זו רקכי לסכרת כתחלת לכריו : למה • חזקנס כקרקע סכין חיכן לחילן • ותחקירן וחוכה (סן חלות רכס 6ס נקי חנות רכס הלוקח פירות כיירת לין כלומרן • לכל 6ס יס כין 6ינן לחינן פחות מורכט 6מות • הסעות בכלל חכם תלכוריס העופיס פירות וסנוקת לו יותר מט"חמק 65 קנה קרקע .4

החנות מניח פתי קלות כתב סר"נסrתפרנסיס סלכוריס לק וכו'. כלי סלק תחרג כוורתו • מקוס לס מכר לו הכוורת

רכ"ס : גרופיות פי'סר"נ ענפיס • וכן פי'קרסנ"ס• הכיל רחית ממררסיכת לענף זית כקרס גרפי • וייכתב ריס מפרסיס סכי 6נרופין • וקל יותר נכון ע"נ • זקוח רכר מכתב הרמב"ס כפירופו (פגי גרופיות סיפור פני טפחיס ועיין נסוף פ"נ רכליס :י לא קנה קרקע • לפטור"כלל קנה קרקע כל סניכותיו • וכן לסון סרsr"ס וכפ"קרככוריס משניו'כתב הר"נ למספקלניק לי קנה קרקע 6• לח • וכןקס מסקכח דכנת הכח ומטוס וסכס לס נפקין מינת חי ודחי 65 קנה לי מטוס ספיקהלס קנת • קרקע נעונס כחזקת כעניק עומדת לפיכך 6 דולרן סר"ג נפרסונס ספוסקיס סתמו וכתכו לין לו קרקע 5 בחרו שקול מפוס ספק מק זין כן כנכריס והוכרן פרס רמספקה וכו'. כמכוחר כרכרי סר"נ: לא יעפת פירס סר"נ נח יכרות • ומלתו: רומה לחרמי תרנוס ולכופ פי וטחון ושפית יקית : שלו כתב סר"כולל פיניחנו פפ ייגרל • דחיישינן סתס תנני הקרקע יכי'ירחו כג'ח נכות • ומגון שהיה רוכב בין כנוע להיכן כסיעור הפורtלפנינו סרסכ"ס ומ"ס סר"נוחכר לפיקח וכו'ויס לי קרקע • נמ' וכהן נ"Oc3 סרמנ"ן וחפ"פ שעל הלוקי נסכיס רייס • כי י:ל כל) (הוניל קרקע מיך המכר • מיסת מייתי לספידי ליכל קנה קרקע כתר קונסיס בין חילן ל6לן וכו' ככר כתכתי כפון קרסכ"סכזס כסוף פ"ק דככוריס.

ופירוס

,וליימן : קנה

[ocr errors]

לפיכן הוקרן

[ocr errors]

זמירוץ חורי מלקט • למי וחרה על עוכרי דין - (תהליס א ל כר 6ת קרנליס כתוספת תניח כמה דברי' למריס פי*:) ריקי מורי (סיר הסיריס י'6') ולורס סיין במיתר - כתקיס שלה נהנו • מכל מקוס סנסנו הכל כמגשן המליכס : נזכיס וכולר כענניס וכו' • הרסנ"ס • ות":יו"נוהגי מכר לת הקניות כריחה . ונקראת על פס הקנה סלה : מיני כלים בין היכן להיכן ל6 פחות מריחתות. פירס סרסנ"ס ו ד'מלות דיכיס חלוקיסמה : אכר לו חסיס יפות • פתיל בחיית המחריפה

ספנק עמו סיפן לו יין חרוט נינתיס. מ ולו תגדילו - ישפה • והעולה מן הגזע ומןהשרשין יפות . בממון רעות ס יותר על ט"וor6 ' דחסיכי שלו • ואס מתו - יש לו קרקע: ה המוכר ראש כהוכחה •

ולכן יכול לבחור אפיזריס ללcfכחן ככלחיס בהמה גסהלא מכר את הרגלים מכר את הרגלי' כמי 6כתfנס כנכל וסו6 פיף פ"ו הגיטע fת כרתו לא מכר את הראש" מכר את הקנה לא מכר את לוקה 6:S מוכר 6ינו יכול טל המס על טמס מותר הכבי-מכר את הכנולא מכר את הקנה - אבל לחזורט רכיון זרע or , זכתכו ברקה מגר את הראש מכר את הרגלים מכר את הסטין קנת : 6ין 6תר התוספת לחן ע"ג דלפין הרגלים לא מכר את הראש מכר את הקנה מכר מקן יכול פחזר כ • ' כליס כפסו' ט"ז 6, נס את הכנר מכר את הבנו לא מכר את הקנה: כוקרו • 6ן קוזלו • ו ל הצג מפוייס • הלן הכל ו ארבע פרות כמוכריזמכר לו חטים יפות ונמצאו לוקח למיתר חני ליפות ווקה ביותר מט"; תtין רעית • הלוקח יכול לחזור בו רעות ונמצאו יפית נבונקר .. הfי רמיכ6 הפוריס היינו טעמל דגלי מוכר יכול לחזור בי• רעות • ונמצאי רעות יפות רעות מסוס ורע רע fמר תכר מולדין r6 מנוזלזוז. ונמצאו יפית איןאחר מהם יכול לחזור בו שחמתי' סקופר • וכן חפכסרח חי S56 חמות כנס הן חמות ונמצאת לכנה לכנה ונמצאת שתמתית עציס של מעבר נתימר לכי לכפות וחקות ולי לפזר שניתח זית ונמצאו של שקמה של שקמה ונמצאו של זית. נקכוונתי וקלי רחמיכה נ יותר מט'. לכן הזיכי

יין יפות רדיסמוכר כור כרט מפואריס • פר . וf:"ג

סוג: חמתית חלומס • יד סככניס פסקו הרגוהרמנ"ס מטעס זירו-3זי כר"מחיר ובל סוס מתרגמיכן סס : וכמכלק (בנק • חיכה לניפו 'שמעון דלח כעינן סיתס נטוע ט”זענט זוכו" 696 ליס כקחי זיפו הניח6 ניס נקי וכל כוחי נוכס סי כנטוע ח'ער קמאת סני · הכי פסק רכז כנמרח וקנכתס מקח טעות (פניסס, ופיקס יכוליס לחדר : רהט ניט ט"fלמס וכתג ניינריך לומר לצעורס רכסיס ולקנייק ובחורשות כולי ענפח ניסנס כיפות : פינס קוין : 6% מכלליס סמליכו הלחי סיעורק לט"ז 6מס

מימיכן רחית לקסמבורי וסעריקניק קנייק : יפה כיון לחין נטופין כפל מוכר ביחס לקרקע שנוקס • וסמוכר כרכקרקע • יט עליון כסכ 4

מחקר סמזיקין נו סרסכ"ס זה המוכר ר6סכסמקנמוכו' ככסמס נסס לין יין למכור ל6 כעwקע שני פלתו * ומטפסכי 9 מכר • חכם כוסמת וקיון למכור את הרגליסעס קרוס לוח פוליטי מי בתי הככר פס כריות מכל הפכו ה opחסוכחיס נמכר עס מימינו קפל הינו דין סס ספעל כלים סקר נכתוספת6 ו קניה כתר"6 וכו ולחו לתימרס ורוק6 כקן כ6 67זליכן כתר אגת 60 כדין נכ(קסטויכערקי מעל סיפ הכהניווערפז אחרא וכרכינלסרי הרמ3"סלסוף פרקכ'וסף פרק כ"ו מהלכות מכירה ולומר כימי כענוסעת 2 כיק מנקודות

בנימין סמכוין אסכין רכ6 דקתני cn?ישהו ענק דין • הכעס"ס כי קין קריס : מכר פירנספרסר"נחת סריקה ונקרחת על שס קני סוכן מכקונסולת קיקרופ קפסולות 15

ב יקרווסריסס כתר והתו'כקנקנק קיסריה עסיג : ! ארבע מדות וכוהניג' למעוטי מידות. חל הויען סלריונתת טעס כל 6רכעתן • נחקקס חלוקיס החוק הרפניס : במוכרין כלומר כמכירה ביוכס מן מתבגרינו ופרקה'חכה : יפות וכמללא רעות : לסון פרנקו כהוכחה כלומר דני כתלנה כרמיס כ35 . 6פי' קכי קו כחוכל: לפי byמר לו כיח6 ליס כרפות לפי כאל • כתכסרמכ"ס דלומי (החרפפקין מסכהויו דני רוכל התוסס ומתור סנ6סיסכו סטעטופל קיס דעתו ליקח רעות - 56 נביכלות פחות פקס מה פרולנקטע וליט פסטעות לחכירתחקר : דעות וכמלחו יקוק • פרטעהן לוקחו?{קטן הלא נחשבות רעות כפיר החת. וכענר המכון הלח"כחמcסיו מסובין חותן כיפות • נ"י : רעת גוללו רשות וכו'. כתנסו כולל כלי נקח למיתר חל. טיסות וכו'וכן כפנסרשב"ס. ויותר מכל ס 6מר ליה תוכר רעות כ נתגלו סרע וכרעת. מי חמר לוקחל קניפיס 6רעס וכל מיין כל כך רעות וכן הקפן כיפופ 9 מלי חמר הוכר כח מכרפס לרפפרוני ומיד יופיע •

רסק יפתורעות קfמר ליס וסכל ככלעג • קכגורמג'ס כס כחכורוספותומכת 8 שחפתית וכפרחת נכנס מתיס שסס קפה ארוכה ולכנת טו יופרגוס וכמס יס יכו'so

וכמה שכיכת כרכוכמתחייקט

ו ב

המוכר יכול

יין וכמלח הון • ליכל רכיח6 ליס כחמרה . וחיכח דניק"לית יין וכתכס קומן וכו'. כתכסר"נ דיכם וכן היכל דניחה כחכס : ז מסך כרסות סרכיס כסמטה. לו בחלר 56 סניקס ניר כחלח: גמ' . לפי פקוח כריך פכפיו ומזעיין אנה לכל משיכת כרזות קרני 65 תרגיי) 6ע"פ סל6 מרר וכגון כמפנק ג'פ"נדקרופין : !משך לפיןיר"נ מרסי ספוסקת מתחנס סלמיסככן וכן יתן לקפלק 6כר על פסק הרכיס כסיוט : 6ו כחנר 55 סניתס סרכיס פכי לסוכות פוס פוקלמיס (6פי')מלוותך

שכתב כסימטה הן כחבר עם קנס . דנה סמכס אן תמצא חומץ חומץ ונמצא יין • שניהם יכולין ככי"ת כוח לפיון קרסנ"ס הסתייגן

יכול להחזיר כהן : 1 המוכר פירות לחברו • משך ולא כפי'סמסג' ולנקש הרשות העלות סלמיס כמו פרויס מדד קנה • מרר ולא משך לא קנה אם היה פקח קרכיס 6כל כפירו' קרמנ"ס

סקונס לומר לניקוכן 626 שובר את מקומן חלוקת רשתומחברוה"זלא קנה דנקט תרסות סרכיס כתר כאל : מרד המוכר מוקי ער שיטלטלנו ממקום למקום • ואם היה במחובר לסינפטר בלמ"ו • וכן הו) ערפות סרכיס 6פי'ככניס לקרקע ותלשכל שהוא קנה : ה המוכר יין כגתמחי מסך דקתני מרפק יקח לה קנה • פין כניו ושמן, לחברו • והוקרו או שהוזלו אם ער שלא קרכיס, סימט6 . ופירות פרס קוניס לכרסות קוני' נתמלאת המרה • למוכר · משנתמלאת המרה סימפוח עיין בתנס רפ"ו פס לוקק פלט מיר : 6פי' ללוקח ואם היה סרסור ביניהן נשברה החכית רנ"ת : מדד סוכר וט" כרפות היכי קנס כסננסק :

נשכרה

פי סר"נ סלין כניו של חרס ס קיה פקח קווקת סוכר

קוניסלו כרסות סרכיס חת מקומו 6ס סול גרסת נמליס • ואקוטו קונסלו כיון פלין פורסות נקניין מס • ועיין כריס פ"כ לגטין ומ* וכיסולות נדונו' 6ירי רסןװכן בגני לכן קני כמשיכס : כו"כולס לוקח עכמו תוך חצי נרס"ר קנת נקגנס'כרמג"ם עד סיטגטלכו היינו הגבקר וחורק'רמן :6 נקט ווין מנכיס ו"נ"יחס מרד הניקח הגניק ילין כתלילס וכו' : לטלטל ממקוס למקוס: ולס היה מחובר לקרקע כגמ' מוקי שוכר חת מקומן כתניר"נ לסתנס כרשות כעלי ומסיים לק כגון cמר כי מוכר לוקח לך ויפה לי קרקע- fist

קרטכ"ס ומנתח בfפית נפסיק קיס וכו'ומ"ס סר"כ אקנה כל מה סעליס • וכאן ccכרו לעשות כלכס כקרקע ומקומו קונה לו וכמפני ט' פרק ה' דמעפר פני התקן מלו ועסס כו מלחכס כל שסו6 קנה מכיר תו • וקנה נתי ומקומו מונולו • ומפרסקו"נזיקנה בכפר חגכקרקע לופו רפר פרוכת (סקנות ניס סגירות • לפינן לס תלס ונרי כומר והכח 65 כעיכן לגג מפוס רמיידי שחבר מתאר כל זה קנה:ף על 5c כתמלחת סמרק המוכר כמרק לרעתו דלוקח לו פצמו כגרן וכת":לענין תניחת כתפנק ו' סלינה סלפגיסס מיירי וסמליל הפינה פגיסס והרי היל פ"ק לכ"ת : הלוקח פשתן מחכרו וכו'על טיטנטלטו fgולסמובר על פrנחנס • cc01 וחילן הול פגנת לנוקי כתנ הר"נ מיינו הנכלס וfע"ג דמתני' כיfcות גדולות פיכן על פני כתמל6ק סמרס סככלי חול כמוכר נח קנס וכפפתן נתי מילה עברי סניפי רכרכי • פלי פפתּן המתמט נקי ומפותללקסוס מסמלי פול לוקח • קנס נוקת כלומר לפטר (פוטו מעט מעט ולהגביה • מזין מטורק . תקנו אוכלין • וכפיימר מירי לו כרשות סנוקר : סס ונס 6מרו תפוחות בחנות s’ל כהןקגכה א כגון טעוSe פרפור כיניקס וכפכרס ספכיות • קיתס סחכית bלו : חגוזיס לו פלפניס לו 6קריס וסת גדול מין לאחר ימ

להנכיה • נbס יתירו יתפרך ויקיקנו לו טורח גדול פראנס

פ"ג מהנכות מגירה• וסרפנ"ס מפר חני פתןלמסתמים החליק • 82 לעפות נון fcnת נדנות: שיטלטלנו פי'קר"נקגסה וחורתח דמנק6 נקט רורן מנכיה (88 ממקוס למקום ח' טרפנטוורק ונפח נקט דין קרן לכנכית תקפו כדי לטלווילך : ואם קיר מחובר לקרקע כו'. כקנבר"ג כנמ מוקי לס כגון "מוכר לנוקס לד ופסלוכן קנס סבירס. • וקנס נשי חוק עבר מרכך לסקנות עסקירות • סוװןסרמנ"ס ומפרט על ספסתן סכקכס ופוחד לתנא לכתט דתי (נפגין מקח וממכר כדפי כן כמאכסנ?פ?והכוש) וכ'ככי כתות וסנכסת סמקנת קנת ספורט קנין כמכירות • ופי קמנו כסון מסר פכירה וכחותה פגישה ומכר מיפויסס קנס קרקע • וקנס סגנון מס שעליס • חבל לסון סר"נוכל כמסנסו'פ"ס - קול פון כרסנ"ס וסבירקיס ועומר חלוטו כקמע רמי - מפרט קמפנר נעגין 6קר כססרסנ"ס גפרופו וזרקט נקנס כחוק" בר סמחוכר נועסרי כוח כקרקע מתם מפגbסמועין דסאפ קרקע ממני נפתוחע"ג 57 בין ליה לרעה nciiטען נמי מקס קנס ונקיטת פשתן תילתן יפ3 נקבות סחר בסוכר - וכגון ח' ספובר נקט מן ססמן עלס קלת ויקיט היום סיק סקינריה בחומרים כתות סכתיס כלי מין וכי ביסוטעה דורטפה קטו'ג6סלקט מן המעוקלת

נתרן פקות מוזיקלי לק - נקנות כל עק עליס • כ"כ • ועיין שך'bשון כ"ס 4 R המוכר יין שמן ומעשירות או הנגדכעיbחורויי כסי קרב לקטין ניסטן • נקט יין ושתן סרמכ"ס : חזירו :או לאפיון :an"} אם כאלה כתמר קום

[ocr errors]

למוכר - כתב סר"נ כמות סלינס SE פניקס מיירי לחיסל כפכרת (סרסור ולח חמרינן סלוקו סל ליקח קול • ונסכרק לוקח ר6סון ר6סין קנס כזס סכתות כמלק וסתמל תכן 6פי' לנוקח : חיים (הטיף לנ"טיפין. • המוכר ללוקח מן הכרכק למרק סיס לס סכתות • נחי למוכר 6פי' מסנתמלחת 65 קנה כרופני המרת 65חר ספירת היין וקסמן : קרכינה ומינה וחפילו כרסית לוקח דכפס סכליו סל לוקח לין קונות ברפות

]ל לוקח לין קוכות כרטוס הטק לק סמלק על כוס לחקר ספירס הסמן וקיין • וקטיף נ' מוכר כן כניו של כנוכר fינן

טיפין • ונתלפף מילת המרה קרות כרטות לוקח כמ"ס נשברהלסרסור והייבלהטיף לו ג'טיפין הרכינה סולי לכלי מקיס 6חד :

ומ"ס סר"ן ומיצה הרי הוא של מוכר והחנוני אינו חיי להטיף קרי לוח סל מונר • סירי ונסימטל מיירי • 6ן כראו' שלש טיפין ר'יהודה אומר ערך שבת עם חשכה כתיcf הלוקח ממנו : ליקס וכן פי'סרמנ"פ מלפון פטור : טהעולח את בנו אצל חנוניופונרייןבירו והחנוני חיכו חייב להטיף נ קרי והעתיקו כןולחrמועי' ומדילו באיסר שמן ינהלו את האיסר שבר את טיפין • נפי סה: טרול לחט"גססו6 כרסו" לוקח לו הצלוחית • ואכר את האיסר החנוני חיינו'יהורה סמוכר כל סעת :ר' יקורת קנת כננתמלחת המרה S6 פיטר • שעל מנת כן שלחו • ומורים חכמים לר' יתר לח חתרו סחנוני פטור ח"כ תמרת חינה Sc מוכר יהווה כזמן שהצלוחית ביד הרניק ומרר התניני - מלקטיף ג'טיפין חלה ערן ונסר6"bכת'סרכת כרי"ף לתוכה הנוני פטור : יהסיטין מקנח מרותיו אחת סכת עס חסיכס ולין הנכס ככלי של מוכר כרפות לוקח

לשלשים

כר'יסולס : ט הפונק כגו רקנס לוקי • cfכופי טוכח

קטן סגל התכוני וכידו bcני כסהול פסול • קנח קנת קולס סגתמנחת מסוס רלין פונדיון סלס סגי חיסרין לסכיח לו כחיסר פמן • וחיסר מסך הסו! בסחי (6c7יל.כן 553. ולפין סרמכ"ס כחכורו פ"ר פר' יתן לו וכן עסס וסכר קזנוק חת קנפוחית ונספך הסמן ולנר

מכירת כסימטח לו כסלר סל סגיסס לו כרסות פוקס : חת יחיסיר פנתן לו תחנוני: קמני חייב כסמן וכנלוחית נשכרה לסרסור • כתנקו"נוכח 6מרינן סליח Se גוקי (כליסר רלח גני החג 6ת ככו קטן ! החנוכי 6לחורפי ניק

קול וכו' • זהו פי'קרסנ"ס• 37 לחייו לוקח מן ססוס כריך לסמן לח סלח הסמן על ידו וכגמ פריךלמלי מייל המוכר • ומוכר לנוקס וס"סכי 3סבוק וכו'. וכתכו פלין קתכוני על הגלוחית לכלה מדעת קיה • ספרי הול עלמו סלה התוס' רתימת רח"ל סמלי נקט כסכרת • וסכיק יוקרח ושלל כיר ככו • ומפני כנון סנטנת הכוני גמול כק סמן להתריס • דיירי כת ריס) • קJ תיק סרסור כיניסן וסוקרו וקוזלו • קלכך נעסס גזלן טלית • וקמה ליק כרסותיה על רתסור לה ופיר ריג'ס קיק סרסור כיניסן ומרר נתן כדין סרסריס למרק • זfע"נ לחודרת לתנוק כח מפטר מינס : רכי ירוק סמוררין כסכר סנותני (קן וכסכרק הקכית ע"ימרידה פיטר סעל מנת כן סלסו. כיהיכי רלסור לית מכוני כין ככו : כסכרת (סרסור - וכגון סלס קיק מחננת חונסין bk ע"י סל6 פרול פטור מדמי ככוחית וחין הלכה כר' יסולה : י כסיטון בוקר יפה כמלילה כ"כ הרכינה פי'כר"נקטר • עיין פוקר סקונס הרנק כיסל וקוור ומכר לחכוכיס מעט מעט : מסרים פז דניטין : הרי קול סל מוכר - לפי סכתיססו

מקכת מדותיו

כשכיל סכסניס קרמנ"ס • והכי חיתח כנת רכס תקסי למתני' ח' פנתרס התרומות רתכן הרכינס ומיכס קרי זו תרומס לסתס לח סייך ילוט דמ"מ תרומה קיל ומסורת לוריסיכן לסון קרסניס ותמהו סתום. למחי קון סל תרומס וקס הינו חייב לתרום 0 ק"מן חמסיס • 6"ג כמין חותן שמלות של חולין תהיה פ פרומס וסל קולין קין כלל הרכינס ומילת • ע"כ וכעוכי כח עמדתי על לעתס • מרס די"ל כתרומס סכלכקן קיס עור לפי כיור סתולס עכסיו 5"ק ולח מילי לקל וסל קולין כלח סרכינס ומילת הס מ"מ כפרו ביל יסר6ל ומיס סתרומס סעליסס: עם חסכה • עיין מ"ס כתפנקי'פ"ק דסכת : ט חניוני חייככתכסר"כוכנת פרין לכל חייך קסכוני על קללוחית לכרק מרעת קול רחי מסוס סנטנה מיר התנוק וקוי כפותר חכלה וחייב בכפיעה • וזו פסיעה קיח כסכתכן לתנוק . היינו כלכר סכחכך מן הכעליס סמרעמפ לכל זן חנדק כדעת קיס ולס כפחייכ ססגוני כסמירקס. רכtלמת כיום פוגליון 6ע"נ לסוי כמי סכרת פרעה מסכתכו כעליו כילו • מ"מ כיון של כחכר כין כתבוק ועככו תתכוני גילו נתחייב כחליפין ; וכתcלומין נמוריס וכסתסיכו ניר התנוק לחו הסבון ניר הוק • רלחולוטית ליס סדריס ולח מלי פטי כפסיס מתס סנתסיל •

.ג'י. וכ"כ התן" (מסיימי דסקית מחיר 6ותו הפונליין עכו לתבוק ת'נדהוק פטור : רבי יסורס פוטר סע”מכן שלחו • וfפי'מיכל רחמרי סכתנ קר ככמסנס נפ"ס ונ"ע לטליז פרי כפריס לל קיי סלולר

רת"קניה חינם רימכח קול חי כפית גפרורי ניריס סורי • קכח cסכי רכיון סכתן כי פונדיון ונות ע נסכיס כחיסור שמן סויכל•5

° כקר6 סלח לי על ידי ופטור • ג'כ התוס'פ"ט ונ"קרן ק"ו : שעל מנת כן סנהו ופי' כלוחית לקח למוכת נחקריס ל6 מקייב כי ר"י דס"ל רלח רוי *6 Stic • וכי מחזירו למקיס ccתכו מסס לי • ותוכן מסרתילי נתנוק ה פטור נת : ומורים הכתיס ורייקורס קיכ6 רכח כטלס נמור כת להחריס 6פי"כטלת כפול ליכוק והיינו דקתני כונן הגטחית כיר התנוק סל מרר כי, fk לכוון יחנוק וח"כל חפקק מרפות כעליס ומc'ק פטור מן סלליקית קרסנ"ס ": הסיטון פרסתין כמפנקו'פ'נורמלי :

רק

[ocr errors]

פירס

נסכיעסין ותפין פנקיס כתוכס ותלולה מתמעטת : וכעל רבן שמעון כן נמנים חומר חלוף קלכריס סיטון פעס 6חת קניק סליכו מוכרתליר כסיטין מקנז פעס 6חת כסנת : נפנה רכיון פמוכר תדיר 6ין קמסקס כקרס כתוכן • פעמיס כסכת • סיכוני חינן קייס להטיף נ'טפין כמו סחיים הכל כעל סכית bינו מוכר תדיר נקרס המיינז המסקס כתוכן הסיטון וכעל סכית • ומסתייר ככלי וכלכקכו : וממית מקנח קרסנ"ס • ופרק ח'מסלכות גבינת פפק סרמכ"ס דלק חככי מסקנותיו Cסוקל כקן

כרסנ"נ . וכת3 קג"מ דבר נח:על כל מסקל ומקל לשלשים יום ובעל הבית אחת לשנים עשר חרש דים (תמות למס • דק' קי"{ כל פעס סbויקל מקנס : רבן שמעון בן גמליץ אומר חלוף הרכרים חנוני כל מקו' ספנסרסנ"ג הלכה יא וחייב להכריט טפין • מקנח מרותיו פעמי'בשב וממחה משקלותיו פעם כמותן • ע"כ • וככ"י סי' פסקלנטרל וילך • 6כל אה בשב' ומקנחמאזני'על כל משק (ס"6)ומשק: רל"ח כתב ולפשר דפלכי פחות מליטרח לין כריך יא אמר רבן שמעון בן גמליץ במרברי'אמורי הכח רמסתם טעמים רת"ק הכרע טפת: קיי פוקל עין בלה אבל ביבש איני צריך חייב להכריע לו טפח ע"כ • י כי ככר כתכתי כעין • כנון כמקיס שלה היה שוקל לו עין בעין נותן לו גירומיו אח'לעשרה כתפנה ז'פרק ח' וערוכין נהגו להכריע ומעמיל קנת בלח • לא לעשרים ביבש • מקים שנהגו למור דסbי כללס לחו רוקח סמלכיסכסיס : כותן לו 6ת ברקה לא יפר בגסז• בנסה - לאימון ברקה • (הזכרתי סרג'מפניו' סנס' גרמין הכרעיתין לכל '

למחוק לא יגרוש • לגרוש לא ימחוק : כסס רכן 6:'ן ולז פסק יערה, מוסיף לו עסירי פרק ו המוכר פירות לחברו ולא צמחו : קרמכ"ס כמותו - ים עוֹן )

זרע 6 כונס : נזימכור כוח וכינס מוסיף

חייב חנוני מקנז מריתיו וכן (חלי) עירית ליטרח לכל .

ולפי' רס"ג מורת עפרי ליטר'. : למולכוקה • כמות קטנה : לח ימוך כנסת הסנ'סוני • ומיקו דל6 כרכי יסילה למסכת ס' : כמרק נדונה • רקו פסיל דלוקס פלין ניתן לו חלק הכרע וממחה פייסר"כמקנס • כמו ומנתה ה'דמעה מעל כל ' • ויס גרין ליתן לו הכרעות רכות : למזו קלססיר מת פניס • קרסניס : משקלותיו סעולס על ספת הזרם: ליז יגרוס וח"פ שמוסיף לו כדניס • קרינסcיקל נתן רכר נח ככסר • יסמן - ולכן • לו לג מליח כח ימחוק וסחף ע"פ ספיחת לי מן הרתיס :

מפני סגדכק כו מתנכליך הופכיך הקסקל נ"י: פרק י המוכר פירות • סתס וכל פירס (חכינת fו ומקנח - מלוניס על כל י! קל משקל פירס קר ככל פעס

גזריעס : 6פי זרט פשתן •. ססיל סכלכק כהן יותר מן המפקילית לפי סיס נתן דרוכל

ניק קכול • קרסנ"ס : יא אמר רנ"גוכו 6כל ליכט

כנין פירות כמו ופלפלין 56 נקנס סלח נרכק כסן מקימת קרסל'ס • ומרתון חמר רסכ"נכרחת דלח לתס ל6פליני • וקפה פסרמכ"ס כתר פלין הלכה כמותו גס כחכורו פרק ח' מהל" נניכס לח העתיק כר"6 וכו' וקטור כתב כן כסס תרמ"ו 6ף נדבר יכס נריך נקנסימלית וכתב עליו הכ"י סליכו מוכח לו טעס כיון הכוכר יגס fיכו כרכק מס יקנח ע"ג• ומסר"י פולק כסן כתכ סרכריו כתלות פרס עמוקיס וכק כרכק כהן • ע"כ

ח"כ רסכ"ג דפליג לח קלי 6המלן • דחי כמסקנות חוף ת"ק מודס ולין כרלה כן לסדר המסנס ונ"ע : וחייב נתכריע לו טפח • לסון סרסנ"ס וחייב להכריע המחזכיס מלך הכפר טפיז פיתח הנסי פוקל יותר מן הניטריונגמרת

מוקי לס כמקוס סנקגו (הכריע • והוא הדין לעזרת ניטרין כיחר להכריעטפת • כרfמריכן ככריית6 כנמרק ונותן הכרע6לכולן פ"כ : * פכר"כחבר פחות וכן לין כריך וכו'. כ"כ הרסנ"ס רנ° כן מסוס רנפים יותר מדי סכרע טפח כרגר קל : נותן לו גירומין • דסמר קרה חיפה סלמה ולרק ולרק מיותר היה למדרס 6ע"פ סליפ'סלמס מררת לרק מפלך ותן לו נמרח : גירומיו פירס קרינהכרעותיו • וכן סגרתה רסקיטת נתי לסין הכרעת הטייק סוח סמכריעה ומטה חת" הסכין הון למקיס חיטה קרסנ"ס : אחד לעזרה כלח לפון קרנסהול 6"למחר מדקתני החל לעסרס כלס : ול6 קתני ''מכפרק כלח דייקינן ליה כגמ' הלכך חסורי מחסרס והכי קתני חסר מעפרת לעפרה. וטורי היה נתכח להזכיר ג'פ עפרה (קיסר 65ממתני' דקתני 6'י כלי ולך כיכס וכרסס מסוס סכלס כלכק ככלי וחיכו מטיף להכלי גריך להוסיף נו יותר מכיכס • קרסנ"ס : כדקה

: בדקה, 6 ימול כנסת • כתב הר"נ דהוי פסילה רלוקח bין נותן לו ל6 קכרע הוסיף קרסנ"ס ולפי כמקוס סמוחקיס כפי 6 ° 6 למסוק כ'כ ככמכוס : לא ימור כרקה. למפסיר מוכר מסוס סbינו יכול למחוק כ"כ וכרקה מוחק יותר 6"כ מסוס סמולך לו כריות • וכסמולר כנסת מככיך ומפסי הקונה. קרסנ"ס : לא ינדוס כתב סר"כ ולע"פ שמוסיף לו כרמיס ויליף נס ככרייתו כנמרה מדכתיב חיפה פלמה ולדק . ופירס סרשב"ס וכרק כטפויי 6תסמ"מ bcף זה יכול לכל לידי רמלות הליכה לחזי במידה ולא ירע לח כפתות ולח כתוספת ויחמרו כן

המנהג • וירמה הנוקח 6ת המוכר חן המוכר לק הנוקר : פרק ! ואפילו זרע מפתן • בנג קרגוחכם קונים אותו לזריעה וכן - ללין סומכין בממון חיסרון. אח סמיולה

מספרן

« הקודםהמשך »