תמונות בעמוד
PDF

צי

[ocr errors]

נוקדמיס (6פי) מדרומשך י שכתב כסימני או כינר לא קנס 7. דנ6 סמכל יין ונמצא חומץ. חומץ ונמצאיין - שניהם יכולין ככי"ת כי לשון סרטכ"ס לפתיסו שסמוכר יכול לחזור בהן: והמוכר פירות לחברו - משך ולא כפי"סמשנ' ול6 נקט מרשות

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

מדד קנה: מרר ולא משך לאקנה אם היה פקת שוכר את מקומן חלוקחפשתןמחברוה"ז לא קנה עד שיטלטלנו ממקום לטקים. ואם היה במחובר רקע ותלשכל שהוא קנה : דן המוכר יין ושמן לחברו. והוקרו או שהוזלו - אם ער שלא נתמלאת המרה - למוכר - משנתמלאת המרה וקחואם היה סרסור ביניהן נשברה החבית נשברה

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][merged small]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][subsumed][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][subsumed][ocr errors]
[ocr errors][subsumed][merged small][ocr errors][subsumed][ocr errors]
« הקודםהמשך »