תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[merged small][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][subsumed][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

וכן פרה שנגח את השיר ונמצא ולרה בצדה ואין

ירוע אם עד שלא יגחה ילרה. אם משנגחה ילר' משלם ינמ"מסתלס) חצי נזק מן הפרה ורביענוק מן הולרוב הקרר שהכניס קררותיו להצהבעל הבית שלא ברשות - ושברתן בהמתו של ב"ה פטור. ואם הוזקה כהן בעל הקדרות חייב ואם הכניס כרשות . בעל חצר חייב'., הכניס פירותיו חצר בעל הבי שלא ברשו ואכלתן בהמתו של

בעל הבית פטור. ואם הוזקה בהן: בעל הפירות חייב . ואם הכניס ברשית : בעל החצר חייב : ג הכניס שורו לחצר בעל הבי שלא ברשו ונגחו שירו של בעל הביאו שנשכובלבו של בעל הבי' פטור נגח הוא שירושלב"ה חייב .. נפל לבורו והבאיש מימיו חייב היה אביו או בנו לתוכו משלם

את הכופר ואם הכניס ברשות בעל החצר חייב

- רבי

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« הקודםהמשך »