תמונות בעמוד
PDF

בצק סומך : וחיכו לריך להרחיק .' וכן 6ס ל6 סיס ככותב דכתיכות • ע"ג והיה מסכה שנית בפרק ט"ז ד6רנת כרן ו'חמות חן יותר חיכו לריך להרחיק סכותל פהול התלוליות וכן החלטות • וחסר יפנות וכו' . יפכות bסס פחות ממרכע חמות חינו כריך חזיק : וכחלונות מלמעלן סנס לכריר'מחיר 'יהודה חומר מין 6רס זוכרת ומלמטן ומכנגון לרכע למות. היתה לו חלון למעלה נכותנו. ולפירוסו לני קמה דלי מסתס סוס ליס לפרס סלין 6רס זיכרת וכנת חכרו כית כנגד החלון

כרעת ר' יסודס דכל ו"מ פנמטק • cf6 נסחר מרcf א א"כ הרחיק ממנו ארבעה אמות • והחלונות ור'יסודי הכס כר'יסולס • הכותל ער קתג.ן פחות מלמעלן • ומלמטן • ,ומכנגדן • ארבע אמות : וכןפסקי פסקר"נ וסרמנ"ס מ6רכע, חתות כנוכה: קרי ה מרחיקין את הסולם מן השובך ארבע אמות, נס כחכורו פרק ה'תתלכות הכופתן למעט הכותל כדי

כדי שלא תקפיץ הנמיה • ואת הכותל טומחת תת • ות"ת סיס לסלק פלס יעתור על רחם בכותל

מן רוכירק לענין טומ'סייכל וסקין כעל החלון : תלמטן

ולס כעגין דוסb . 6:חני כיתת הסלון למטה בכותל כופחת חכרו לתנכית סכית סכנס לעגה לנכון CEיס פנסענין טומל'כלמרס ול6 כענין לווft כנר כנוכס ו6תות מן החלון כלי פלס יכיט כו : ותכננין ויותר מסתברח לומר ריף כהן יסנת כסלין 6רס זוכרת מלכה דכרין (הרחיק קכותל מן החלון ו'חמות כלי פלח יספיל חולו: פירסו כנמ fיז קיח פנה לה כמטמעת ססיליסנס וחין ללס ה מרחיקין 6ת ססולס מי סיס לו סיכן סל יוניס כחכרן זוכר בתחנת כג , וחי כסגיס תניח היה לית לגמלפרט סמיך לכותל שבין שתי קברות וכל קברן נסעמיד סולס חלל וכ"ס רקסתס גרילי 6פר וסמיך fפלונת6 לר"ממיר ורכי הכתל גרין (הרחיק הסונס מן הפינן 6רכע חמות ברי סל6 יכולה לחיות וממינ6 הכה כר'יסולס ומס סכתב ה"כוכן פקפוז הגמית • והיל חית קטנה מן הסונס לסוכך : ותסרג 'חס לה כיף ככותל חכרו לחמות. "כן כתג סימנ"ס כפירוסו חת היוניס :

מוחינת ור"כלורדוכן יוס כסדיס כחכורו פ"ט מהנכו'סכניס)ומת

נזכר'נחו יותר ליםכל דחו יותר מיותר • וכפי סרמכ"ס מר לו יותר בחנוקס הפנייה פרס הכותל לרכס 6מות 6ו יותר : אא ו"כהרחיק מזכס לסון המניר וים מוקפי'כמה נסתסכר רחוכן לשמעון כהרחקת זו ופירסו ססמפני סיח דוקח כלוקח מן המלך וכסתמל כסתעכל לו 6רכע ממות קרקע חין נכותל לרוסf וחכרו סלוקח מן הלוקח לריך להרחיק ד'6מות סככר נתעכדו לו • 9"כ • וכתסנ"י סכן כזוכה מן ההפקר זוכר נ's כך חמות סמיך לכנינו כדין קנת מן סמלך - ע"כ • וכתב עור כמתני דנקין רמסוס סכי סף לר"י דמתניתין 6 לפרקין והלכה כמותו קכח bcני לטעתה מסוּסְ רכסתעכר וחמות • ע"כ • והתוף כתכו דקכח גירי דיליה הול חמיד כססמך הכותל פונט קרווEn oc"ס מודס ר"י: מלמעלן פי'סר"נ דקלי הקניון סקוס למעלס • וכן פי הרמב"ס ויותר נרחס כפירס°• דלמעלן מופר על הכותל • סלריך סינניתנת מלמעלן של החלונות וכו'והסתה חמי ספי'מס למלמעלס • וכן כחיכך וגס כנגדן דייק טפי : מלמטן פי'סר"ן היתר החנון למטה נכותל כופס וכן נתנדיק וכו'ד חמות וכו' • וסמי כתן דרוקח כפלח מרחיק חת הכותל 66 כדֵינו לכל 6ס קרחיק ריסוק גדול חס הנכית כותלן דמו מחנונו של זס כל bכן פירלה סס לסרי ולפיכך

פי תכח דכריית6 סנריך להעניק כלי פלח ילין וירחה המניל פרק מהנכות סככיס ומפנגרן ו'חמות פי"סר"ככלי סלח יספיל סורו • כי תכל עלס דמתני' וכגמ'פריך כתיפיק ליס מטוס רוtc

(דמסתתר חיירי כפיר חרסה דומים דליסל חי כמי כית בית ליס כיס לו 6 דרכים כמו כנגת תוס')ומסקינן וקכח לחו ככנון ממס & סכונס כסתי רוסות הסלון • סני כתריס זס כנלות • כנון סהכותל מססנון ב • היה ממזרח למערב וקול כונס סני לוי החלון סלי כותליס הקונכיס מלפון לדרוס ופריך והלח מלין ומפני כמריר • מוסך רחסכועו מולרון ומפיעו כבר החלונות על סליו רחוי לנעמיד עליו ולה להשען עליו וכתבו התוס'רלס מלי לסנויי כמנכיס כותנו ל'תמת רכיון !קחי מן הגר ולורן קכותל כרחנה של מכון יכול לעמוד בסוף הכותל ולcסות ולקלין ע"ג • ודעת סרמכ"ס יכתננסה כמי פני וכסיפור או דלתות סכין פני כניסתננויס סליקת לקשור כתר כסס סרח"ס מנכד רוחב קחלין וקרמכ"סכפ"י וכפ"ומס סכניס כקכ וכחלון כרמכט קז'וסלתמוס על הניסלס העיר כזה סקר6 סופרמג'סמפונקיס סס ולפשר דעתו לפרטנס דכרי כרמכ"סכרכרי סר6"ס • הכל מכרתי כice קרינ"ס סי'רכ"ס שהכין לכרי סרמנ"סנ"כ סעס קסנון סן קל'חמות וכתב

סכלכריו כן עיקר ומ"מ כתכתי במקומו סער לדברי הרוס וחין נסלרין ככהן : ה מרחיקין 6ת ססולס מן הסוכך ולפי ער" רמתני •"6 לפרקין דמודס ר'יוס כנירי לייק • ואמנין כסלי דמגק ליס

יתכס כחור וקפלת וקוקנרמל רגיריס וfסור ו6ט גלנרמס ככיזקין פטור מלסנס (ועיין כפי"סר"כ מסגרו' "רוככורות c

° p 6ס כס"ו) ולפון הר נמי פס לו סוכך וכו'סמוך לכותל כו'וכל קכרו וכו'גרין סרקיק תסוכס מן ססוכן רכע למה וכן לשון רש"י. וזה סין הטור סקנ'זקיק נקברו מן סמוך לכותל וכו'וכו וכן נריך להרחיק קן

הכופר

[ocr errors]

:

[ocr errors]
[ocr errors]

לפות 6ויר ר'חמות ע"ס • והכי מסתבר) דחי כרמפמע מוחינת הו6 לניר גדול קמינס על חורך הכותל, ומימי תנג זכי' מפירס"יוקרנסוס מסמע דחפי'סון הסונס לכותל מתם • נפוכו • זרס כתנו מהלך על פני חגר חכירו וחיכס עליו ונס ססוכן יו סמוך לכותל ממס וסרין כל ספר חמית לייך להרחיק ממנס 6ס כח לכנות כותן כליה סרני: סגנית כין כסונס ויסייך יזית קפה לסל כמיק תלךמהסוג על הכותל כלי טיסה זוקף פס סולס - נעלות ולתקן מחנתו ננקיתת !הסוכן ומסר"י פֿטן כהן

מעפר ומכרירות הנופליכה כתר לייפכו דכל שלה יוכל מן המוחל'ארבע אמו' כדי שיהא זוקף את הסולם ומעככיס 6ת קלות סמיס : לקפון כקפינס לבנה מחסן מרחיקין את השוברמן העי'חמשי אמה ולא יעש מרחיקי חת הפיכך מן העיר

נירי דיני' ע"כ : אדם שובךבתיךשלו אא"כ יש לו חמשי אמ'לכל פתיוניס מפסיריס זרעוני המחילה פי'סר"ג היה דוחו'יהודה אימונית ארבעת כורין • מלא שגר הגנות : 6

6*כי לו כי כנור גדול וכו' היונה ואם לקחו אפי'בית רובע הרי הוא בתוקתו : חמס פליפסידו קיוני כסר" ומימי הגג זכי'כקוכו וכוקלי

ו ניפול מכרו : כית 6רכע כולין כית ממנו על החיץ יעל פס זה

כור לכל רוק ותכור סלסיס נקרח מזחילה : ארבע חמות כדי סיכ6 זיקף 6ת ססולס • סחין יין הלכה כר'יסולס: עלה סגר היוניס. מרוכת פריחתן כורכר וכע לו זקיפות יסולס כחכרן חיילי וקמפמע לן דכעי, כפעס 6קת: 6ס נקחו • כמות סהול עס הקרקע 6פי 6ין לו 6רכע 6מות. תוס'. וסרמנ"ס מפייס כפרק ט' מס'סכניס כסניכיו של בית רובע הקס • קרי קו כחזקתו • סהרי הוחזק כדין משנתינו סוליל והחזיק כר רמסמע סלסהוחזק כמזיזילק כי קרופון כן :

ו ניפול מחזיק נס כקריקת חור החמות לקטלדת קסונס • וכתר שמניד פררמכ"ס כתב בסוף ימיו 6סלין כרכריו דמותונת חזקת נעלמת. לכל תקוניה • דחי 65 מתקן לה נס היס 6יג' מקלחת וחזקת מיס לין כלן • קל למס כרכר דומה (חלון העשוי לסורס ססיס רfויס נסרחקת כותל ר'6תות כחגר חכירו ומזחילס ג"כ להרחקת ר'6מות ט"כ ותפוס פנתעכרן 6רכע חמות מסוס סכי bין זס ענין למחלוקת ר"י ורכנן רמתניי"6 . נ"י כרי סיתס זוקף 6ת הסונס גמ'. חמתני דלעיל פריך דתיפוק ליס מסוס דוו:6 ותסגי קכז כתמי עסקינן במזחינה משופעת

מתקרת הגג משופעת ויולחת להלן מן סכותל לתיך החכר והמזחית בסוף התקרס רחי מסוס ריוס רח קח 6זיל ולתח תותר : מרחיקין 6ת הסוכן מוספיר נ'6מס ולקזיכן פנס כגמ מס סיס דתכן כסוף פרק ו'דנ"קרלין פורסיס וכו' 66"כ היה רחוק ל"

ריס לbסמע רfזלי טפי ופרקינן מיסט סייטי טוכס כרסייסו כסCr | לתת6 מניין וכתנכ"י וסכח נמי מולסר'יוסי דמתני"6 דסכל מטוס פן דיוניס ררמו לזן הסולו לסתחייב על נזקין'וחסכינן לסו כחלוקוו שלו כנמרי חט"פסליכן פלו לגמרי

לחייג נקן מטוס גזל (כרתנן כמסכת נ'פרק כתרו רנ"ק) מיסו מפני דרכי פלוס חיכח :. חמשים חמה • פירר 3 סל6 יפסילו זרעוני הגנות . ופי'רס"י הגנות • סכל לין להגית כן כפי'סר"כ סfפסר פריק

כתום כן נפי'רס"י 6לפני הר"ן והכוונה כמו ספירסו התוס' ה' מפני התכית הגסטחת כננות העיר כדי ליינס הכל כתב 'ספסלות ניכח למיתס כקרול לפיר שהפרות רחוקות מן העיר qt לגור כרתכן (כסוף ערכין) לין עושין מגרם סרי ונ6 סרק מגרס ע"ג חלף חמס מפורס כbפנת נ'פ"ס רסיטת (חלתtיס 6חל לכן לסין זרעיס סכן סוח כנמ'סחכסוך עמדנת וידקרי (קס 6כסר זרפס : ולא יעפה לדס רק סוכן כתוך שלו יכו 6ע"פ סיס לו פנים הפוכוננות קר'פֿיוכלו להכל מפסג"י . והתרפירסו רסות למינס וכתכולה הגורעת ברז מכיסה כה חין נריך לסריק • וfי cfמועי סיפס מטוס

כפרית פכיחם תכולת הכל כעיר לנח שכיחח כולי סלי סימס לס : רבי יק. רק לומר כית 6רכעת כורין פי'סר"ככית כור לכל רוח וכן פי'סרטכ"ס ומסייס כקרוכ וכרת לי שחסר כלילו • וכן רחוי נסגיס וסול שיעור רע"גלמר cc סכיעיות • על רע"נחמה cc סכיעיות נקירוכ כbסונו סוף פרק כ'רכנחיס ולס נפסך לעתי על מנין נ6 נחסוב ע"פ המסורות פמסרתי לך כפ"כ לעירוכין ותער סכחמן כל רכרי כן כית רובע רתכתיכן כתב עליוג'כוהול סיעור עפר חתות וקוf Enמס בקירוב לכן נס עס קיכוי לשון סול סחסר על עזי חמות וחומ6 6מס כג"3 : מלא סגר היונה פי'הו"נ מרינת פריחתן כפעס 6חת • וכפיטי וכתכו לתוס'רלס פל ניר'יקורת ורכנן כסגר היונה כמה הוי שס סכרי רכנן כיון לכחמסיס חמר מכיל כרסייקו תו f5 מזקי טפי • ור'יסודס סכר וכמלח שנרמזקי ע"ס • וין פריחת 6חת כח פט סייטי רהיינו בפריחות הרכס וס 6חר זה

: פתוח מר שלסיס ריס • (6חרינותו חויפונו 5חהוריקסכסוככיקס שנר פי'קיינוס'ימיילת וכו'. נערוך פי'סנוק מלסון סגל נהמת וכתיב יסיו ככהן עיניסס • ולרכרי רש"י והר"ן

נרות כרכרי :*6 פכתג הערוך לעיל מכס על סגולת תפנתי כפי פתוח עכין סיינת ורילק כמו תרגיס גכנתן למלכל

(גננתך) משגרם למיכל ע"כ. והרמכ"ספ"פגל קונס ס ככור הייניס מפריחיס ליחל כמו סנר חלפין חרי שוק כיחקתו דטעניכן ללוקח וכימס לותו שלקחה ממנו נתפייס עס סכיניו כמעות על פנסותו • לי כמי.

כחול

מי העיר

[ocr errors]

ו ניפור • נול : הנמלf כתיך המזיס חמת • של סוכן :

חיחילו 6חיל נגיס: נמ'. ועיין סוף פרק דלקמן : בין פני פוככית • נתיך חתפיס לפניקס: ז מרחיקיס חת ו ניפול פירו' הרינגיז: כלומר נוזל קטן פמררת ברגליו קמילן מן העיר נפי סגוי ת: לעיר כפיס מרסס פנוי נפניס :

הלחינו יכול לפרנח • הכל הפרות סין מללת יותר סרובוסקת ענפיתן מרוכיס: לילן סרק • גלי קול נעיר : מחממי'סמת(דחי יכול לפרות ולמתוח מעלמ'פרי) הלכן סי .2 ונותן דמיס

כעל הסוכן הליכל למימר פלו: ספק - קיכן וחיכו. ו ניפול הנמצא בתוך חמשים אמה הרי הוא של נלך כתר הוכח דפלת וכימס נותן דמיס • דכיון דריכה בעל השובך חוץמחמשי אמה הרי הוא של מוצאו מצוברי דרכיס נפל ויס6

Sc מי רנין זה קד' וכין זס קדס נמצא בן שני שובכות קרוב לזה שלו קרו לזה שלו מוכחו • דמתני' מיירי כשכיל קולן • ל6חר סקלן 6כנריון מחצה על מחצה שניהם יחלוקו : ן מרחיקין את פל כרמיס סלין דרן טיכרי ניק ננעל הליכן הייתי רסית האילןמן העיר עשרי וחמש אמה ובחרוב ובשקט'

דרכיסלtסיני! סמלילן קדס (פקול : ח חמשי אמה אבא שאול אומר כל אילן סרק חמשי' חוץ מסrסיס 6מס • הרי גורן קנוט נורן סיס כו כרי אמה • אס העיר קרמה קיצץ ואיני נותן רמים •

קיס סל מולסומטוס גדול שזורי" 6ותו כרחת קרוי ואם האילן קדם קוצץ ונותן דמים ספק זה קדם • רולי f5 מתנתו פוכין • גורן קבוע. וסלין סכרינדל ספק זה קרם קוצץיינו נותןדמים : ח מרחיקין כיון פמררת לינו-מררת יותר ין כו לזרו סמון כרסת 62 גורן קבוע מן העיר חמשים אמה לא יעשה אדם מחמסיס סלכך על כרחיך קרוס ממסכת ככרי (המון גורן קבוע בתוך שלו • לא אכיש לו חמשים אמה. מעוכרי דרכיס נפל. ולtb גרף מחנין • קרוי גורן סמיכו לכל רוח • ומרחיק פנטיעותיו של חבירו ומנירו - * ;פלין כזה סימן פיסיס כר קלוט : חמסיס חמק מפני

כרי .כתכריז וקוי סל מולסו :. המון מזיק לחות כלי העיר •

ده د۱ • ותמיקני על כסהול זורק : ומגירו של חכרו ניר קיר תריסה סחורסיס מסר"י פסק כקן סכקנכc"ע סי' ר"ס לטעתה תפוס רעוגרי בימות הקיז

כרי דרכיס רוכס עכו"ס ין • וסf נמסכקנ'פ'נרנ"מ. פּוכח

רלין כנוזלות סי' ?כ 6פילו רון עוברי דרכיס יפרחל סרי • בין סני סוככיס קרוב לזה סלו • מתני' כמוין מיירי סקיני הסוככין פון זיס כוס כדחמרי כנמר6 לחילחו הכירוג וקרוב הולכין

חקר קרוב כרכתך קר"נכריס פ'ורסקטס • והכל כמי ניכל נתיחס לרוכח לענמס לכסכיל 26 כרטיס קיס מתני נ"י: מרחיקין

6ת קלילן מן העיר כתב סר"כנפי סנוי קול נפיל וכו'גמר'וסייס הטור סי' קנ"הלפיכך 6ין דין זה נותן כתול'

לקרן ע"כ. ונרחס רוfף כ6רזיסרלל חינו כולן הלחממן סליח ניר יפרחל : וכ"כנ"י ססוח הלכתס למפיקה ע"כ. ומפני כן סוס ססמיט סט"ט להעתיק סמפכה לח כמ"ס מקרו פלנק מסוס ס6יכן נוהג כקולס ל6רן ספרי הזקכר סס"ע כלרן ישרלל קיס : עשרים וקמט למק • נגמ"פריך ותיפוק לי דתכן כסוף ערכין רלין פוטין פרק מנר• הלל מנרס פרק ...

והמגרם חלף fתס וכמ"ס מפנקה'. ומסני הני מילי זרעיס מילכות עכדינן • ותכס מפוס נוי העיר ל : אבא - סגול חומר וכו' • כתכסרמכ"ס כפירוס דסנכס כמותן • זל6 ילעכל טעמה • (כחכורו ריספ"י מסל' סכנס ל העתיק דכרי 6

: 6 cחול כלל : קוצץ ונותן דמיס • דלי כותן דמיס וסלר יקוז לעולס לה יקוז-רמי יקיכרתי רקדירס רכי פופי כח המיתס וכל קרירס גמר'. °ות לכתב הר"נ ונותן רמיס מי ססמיר סלו• וכן לסון רסלילה מסעיר סיסל יחיד • bk כטומר כל מי שיש לו זכות כעיר • ונסכס רכותן פתוח לשון יחיד • רייק6 : ח גורן קבוע • פי' סר"כtכו כרי גלול fוריס לותו כרחת • וסלין תכרי גדול וכו' • 9סיס נ"י ל6 קכעי קוקי פלפי סעס נסתלק - ועור ססיכו סולך נמרחיק ימפוס היזק מועט זה לס סעו לחייכו להרחיק כלל - ולע"נ רפסר דיותי נילי גרמה רגיריס לb חייסי'נית • וכתב עוד לעיל כפנס מרחיקין 6ת ססולס וכו'. דלף ר"י לנותני *6 תורת סכס לקות נרמס לגיריק • ולפיכך 6סור לתנועתו מקרן סמון ותסכקלפרוח על )הזרעי לא יטפל 6לסגורן קבוע נתיך סלו וכו'ע"פ סbיכו כסקיס סיזיק כני סחלס (מכל מקוס כרי 656 יזיק הנטיעות וקניר 8

5 יעשהחלה כשיש לו קרקין חכפיס 6מות לכל רוח • כ"כ נ"י • וכלכריו ומרחיק מכטיעותיו וכן טעמיס לכס יעסס קיל . וכן לסון סרמנ"סנפרקי מסיכ'זכניס לח יכסה חרס גורן קכוע כתוך סל וכו' כלי פלח יזיק לנטיעות חברו 6ו לכירו - ע"כ וקטור סי' קנ"הסעתיקס (סתי ככו ונלכריו לח יעסס 6לס וכו'כתי בתוך העיר רייף

) • וקפס לסס תו לתת לי - והרי כמפנק קונכי סוכך מגריכן( התוס' ונ"י כמ"פbס וחי מטוסוי"ורות רקיק דוחקתו • ג', דנה קbc רכי סיכי רחפכחן פי"ן כמקוס וו כמפנה! פרק רכינה fcפר כירת מכן סוf כמו סכתכ 6סקרינ• ועור 6חריס סכתכתי כפרק ווערוכין פנמליני לתריס מרס"ן כמו וי"וסיל . לך 6תס 6ל תתמס על פוי"ו כנון פי"וייס : ומנירו כתכ סר"נקיה חריפה וכו'כדי פימותו סרפי קוליס וכו' כדכתיב נירו לכס ניר וחל תורען לרקוניס רס"י : ופי'סר"כסהול נטפס זכל וזקנקל סניר יגמ'. וכתכו סתוס'

הף

[ocr errors]

*

[ocr errors]

חט"נ]::5 משכיח יקיק! • כrיf כ-5 גרג מזיק : כדי סימ!תו פרסי הקיניסות CDכיס כלי סלח יזיקי מס טעס -כדי סכח יזיק - והל ופי' כמתני' רכח טעס לרוק"טפי קfנר מס טעס תרתיק בנטיעותיו סל חכרו ומכירו ממפיס

מבכל נכי רמתניתין דמניגן מרקיקין כק:הוסכ"6 לת: כדי סלfיזיק התיז לנטיעותיו ולנירן • שרוח נעשה זכר דפוס דמתני דנפיל ממיס מי השר ודוק? כרישרא . ומקלקל הניר וגניכם הנטיעות : ט חת הגבלות ולחת הקברות קת"ן (יין) מתני' ותגל

מסוס ריק רט: יגורסקי מטוס אוק 6פילו כהונה כדי שלא ייק: ט מרחיקי את הנכלורואת חקכרו' מקיס עבור קירו: הכל לורן • וכ"מ כת די מפוס ואת הבורסקי. מן העיר חמשים אמה: אין עושין למזרח העיר : מוין רוח כי העיר חין יכוני כני ספיר בירסקי-אלמירחהערב עקיב' אומר לכל רוח מזרחית קסתס כן כחת במחול כדתנן (נסיף ערכין) הוא עוש' כ"ח חוץממערב ומרחיק חמשי'אם': לפורענות לכל כססיל כחת אין פוטין סלק מניס וכן י

מרחיקין את המשרה מן הירק • ואת הכרישין כדרכה • קיf חמה ומככבת - מפי הזה יכולין למקוננ*י : מןהבצלים • ואת החרדל - מן היבורים ר' יוסי בנחת: לפ כך חינס מנof ט אלא למזרח העיר פי מהיר בחורל }*

יא מרחיקין

קייס לעיר: חון מן מערג קרן סלין רוח

גן רוח הול עסה ומרחיק מזרחית קפה וכו'. וכ"כיס"ימפוס דרוק ילוו בתוך המפס חזי דין מרוק מעיני" הינו עוסר כל עיקר מפני רוח קרס עור נפרסת נסלח ועל רכנמר6 כפעריס כלי פתתפלליסנ6ותס סיוס bסכינת גזעין• (לין הלכה כר"מ: to ד רוח מזרחי ססערת 6ת כל העולם. ומ"סכל כסיין :המפרס מקיס מוריס כו כסתן ומפסיד 6ת קירקי הסמוכו - מה פדוכס קיח חכס וכו' מפייס רס"י וכתיכרות קרים לו: ולת הגריסין • כיתי כלפון נמרח ותס מזיקין נככניס חריפית בכפר יונה • ויימנ"ס כחכורו כתגגס כן זה קסעס ססמוכיס לסס : ולfת החרדל מן כיכוריס סקוס. מפסיד פרוח מזרחית חמה וכו'. כפילוסו ריסין תת טוב טעס 6חר סלכס • ועוסה חתן חריף וקן: ר'ייסי מתיר כחרדל סיכול ותו כי הרוח הזרמי'כסכת על המיעוט כbת סקרנות. ר' וומר ער Bלתס לומר כי הרחק יידלך מן דכולי • קראק במערכו ריסון זס 6"י וכנר 6חרית כלל מערכ• (כמו לכריך מחוללי מפני סכחות וסוכנות פרחי חרולי כן נככל • והקרוב הניק הרום המזרח כלהלך קוסbו קרוב

והלכת גזר ע"כ • (נא מתיסן יותר דרוק קריס טויה לפי סעת הים

סכחת • וטל פי סגור חבל על קרוב - חינה נוסכת כל כלי הרכות 6כני יפרח נתפרו כהן : חוץ ממינרכס • כתב הר"נסrכינה במערב נמר' • ומפיקים מקרי כחמר וככל ססמיס כך תפתחויס ופי'רס"י כי

toמיס הסמפותירק קמדיס כמורת $ך מפתחויס למערך ע"כ - וכתכו סתו'נח"ת בלינס נמי למזרק מפתחויס וי" מין לכו ללמיד חכס ממר פחכו רוזין • כ"כ • ורכגן נרחת דלח סנירס נתיכי כומתקיף לה רכחחל כר יעקנ רנמס כעכר סכוטל פרס מרפי.כלומר נתורס סיס ססכינס שס מקוס נתתריקיס כעכר וכו'. הלכך מקסי קרח ניכ6 למסמע. (סברי ..

כהניו תגלי לסכיך' (הופכינס ככל פקס וכתכו עוד סתוס דמבית המקרס ססיתס סס מכינה כמעוניין ללמוד דחף על גל * י יסככה ככל מקוס חי ספר נפי'חרון וגפרת ה ככל 6פך- ורינגי6

6ומר רלס לין גלמור וסכינס כתערנרנקי דנית קש : קופס תיק כתפרנקמקוס • מ"מ 65רון סהסכינס פס כדכתיב וטעיתי כך סס היס כתארי כית קיס יקיסיס• עכ'ו • מלח פי' זמנייןני • ורחימי דכריתס כפי"ס רתכהות דף כ"ח 6קתני זיסריכיכליס וכי כח כינר דולקי: זכוכטין כפרוכת ;1 ולומין כעין סני די חס וכתבו התו'מעשה נס קיר כתרון סכחמכע קרסי קלסיס קיק וככל כי היה עזר חנות רמקוס לרוחנו

מסמרת כלניתו) כס"קרמגינה ג"כ 6פילו למ"רפלגריס נסחטיס לכר 6חר הילוך מניעיס עד הפרוכת תו? לי) הית לרכן שר . 5 : פניו על ידי גס רחריכו הנריס עד פקין דוחקיס ובונטין וברלין כפני ררי. חפר נחמן סיפר. על" • טיפה לקרינג*6

מקרן קיסת התוספת על ויוקריט הכריס פריי זה מפני שבחרון מסך כלפי מזרח קופיקסיס. וכן פי קוו"קלפיק דקרו - בתי קסי כי מס יקקי נומר סריק ניזרק לפי' כי נותר ססיר נמלט חין נקוכיק לסכינס כמערנכין סגל בית (מערת. ה ועור יcי עליו ניזרדגינת דסכרסנסדי' רכחמנע היה • וכו ססקפיתי לטיול על דעת הרמב'coכתר זהיר במערך: עיין על זכוי]גוג'פי דיומf6 : • מרחיקין 6ת המפרק מן הירק חמסיס • נמיס רנכלות כריתסכתוס כתורן • נ"י• *ועיין כר"ר רבי יוסייכו רעת הרס"נודעת כרמל"ט: ואת כחרדל מן הרכוריס • היה מני נמעני וחת החרדל חן התכולה

זיהוי לי גופי קו נ תסגרח' פרק נ'רכלחיס וקכו:יוס דאי לירק וכלליס טפי מתיזק הרב • חלח גרלר רת ONE ידנריין כנכורים נויקיס גירל - קyn לחכילי קט לח יסמוך • חנ"ג דלת"ק לין קיכוריס נזיקיס נחולל כת'סלקמן .coכחן טו-9 כרוי נינס כמו שכתבתי כמפנק ו'פרק ד'רנינה : רכי יוסי מתיר כחולכתבה: "ס סיכול נופר פר קופה אורניוקיע'ג P: כנמרו) לפני • חבל גריםערקיזרמיט פליא מדרכי יוסי דמתני' זלקין הוי מפתיקמפוס וכו

הותק

[ocr errors]

הכיס

[ocr errors]
[ocr errors]

נקלכה כר'יוס : יא וסחרור ונפקמה פרסיתן מרוכין : fcתת לומר לי וכו'נמלf דקסכר ר"יוסי רעל החזיק נרתיק * בין מלתעלן • cחסך מה מעטות כגוכס ספרי הר • הסני עכבר • זו, כמתני' ולקמן סבירח לית • זר חוקר נתיך סכן כפפלו : כין מן סכר כייק וק : וסוזן רמיס וסיין וכו' וזס נוטע נתון ומפניכן לעולס רכי יוסי על הביוק נטע cחינו מזיק וון גדול כח היכולו חכמיס לקיז כנס למיס. להרחיק פנירח נית • ולדבריסס דרבנן קמר את לילי על נזבוב הזיקל ריקין : ו

הניזק (סריק 6ת עליו יופי 6פר וכו'. (הנטאג' יא מרחיקין את האילן מן הבור עשרים וחמשה 6פי' ט-וה ירק (5) כער יוסי : יב סrון נזלה אמה ובחרוב ובשקם המשי'אמה בין מלמעל' בין רחוקי הכוח רדינג, ד), ריתו חברו בין פרת נגן כין סלי מן הצר . אם הכור קרמה קוצין ונותן דמים ואם פל המון תיכס מפרסורק" היכן : סנס 6ס כן ירחיק אילן קרס לא יקין ספק זה קרם •וספק זה קרס לא דהני 2קי הכי ותני לח מזקי ממכו לרנט לת: כי עבור' יקוין ר' יוסי אומר אע"פ שהכיר קורמת לאילן לא קני • (656 סרלל ורכירים סכcיר!E 6ת

:קיץ: שזה הופרכתיך שלי וזה נוטע בתיךְ שלו: פרוייקו מאזי הוריי ולככן מיכותן לה יק6 כריך יב' לא יטע ארט אילן:סמיךלשרה חברו א א" לכוריס נחות לז מזקי ליס להכניס מסרסתו (תוך סל הרחיק ממנו ארבע אמות אחר גפנים ואחר כל דיכנרען הזרע ocney חברו. והע מילי כורדי-ר! אילן היה נדו בנחי זה סומך לנרו מכאווזהסיפך ניר פגז טמון כסרס סוול וטוניכת פמחרפתן 6רוכו' לגרר מכאן • היו שרשים יוצאיןלתוך של חכרו :

כעלה הרי חוזר ונותח ע"כי חבל נכנע (כפר רות מעמיק שלשה טפחי' כרי שלא יעכב את המחריש' כגמרל• וככר כתכתי רננולק פתחותן קניה נהרחקת

כך רכי יוסי כנירי דילית. ומטו' פני חמות סני נלוק כנפיס

הכי מסיס היל": "3 לנפניס י וחילוק 65 נכות כוח דסני נסתי 6תות הכל הכל ואני נחונירי דינית נינקו • וכעת סזורע הכרין לכתי 9 לטע פרס חילן סיון לגפניס 6פילו נכבל וכיוכח כה כריך כזקי (ככליס ער פֿינדלי • וכן כאזורע ת קזרלל וo

: b'כעפר נרחיק 6רכע למות : מעמיק פה טפחיס • כעל הסדק (המפכחן ליס לכוריס ער חפר ינאז ויגדל - וכן כtסומך חת. לחן פרס חינכות קכרו לתוך פרקן קיכסן כעומק נ' טפחיס למפרס ומרחיק כליןכלחקת כור פיח ימניה • סין מזיק עירק •

על פיסתו זמן מרוכס ויסריחו וכונסו למלכור וחילן רנקמן

ע"כ - ודעת סרמנ"ס דחף נכרטין נכלליס וחרדל גרנוליס פריך הרחקהנ' טפחיס לו יותר מעט וfס לf כן הויגירי דילית ועיין דעת נ"י לעיל כרכור המתחיל מרחיקין כו') וכפירז:נשריריליק • c3cyוכו נתת זה לופה (חי שעומר נרפותו ויורק תניס לחכר חכרר: וfומר כרסותי חני עושה סמוכעיס 6ותו וכן כל הרחקיס 6ס Sח הרקיק הרי זה כמי שהזיק כחליו ע"כ : יא בין מלמעלה לסון קר"נ bc'מין מלמעלס וכו'וכן לסון רc וכלימר ליה מהן כין סחין למילה יכין סתנור למעלה וכדתניח כנמרא ומפרס טעמס רכליכןלbעלת קחזלין פרסומוקירה נכיר וכפתנור למעלה מחלילין הפרפיס לת סקיקים ומנקין קרקעיתל של כור : רבי יוסי חומר וכו' •סה חופר כו'ה נוטע • וכנסון קטורס'קנ"ה סלין זה כנון כח לו מיל Shkחקר אזן כסינל לכל סחר כל הרחקות חסכינן נתו כי הנזק כס לו מיר

לפיכן חיים מזיק להרחיק • פ"ס • וככר פירסתי כל חזר כמקומו כס"ו פֿורכתב סר"נ דסנכס כר"יגמ': יב אלא לסכן קלסיק ר'חמות כתכסר"כסכפיפרוס וכו'כל יסל כריך נסכניס מחרפתו לתוך סל חכרו • וכתכס מסתמס

כקרקע 55 מכרו וידרוס עליו : ולפי זס סקי6 פפיר מתני'6פי'כרכי יוסי סfין לו רשות לדרוס קרקע חכרוני :: אחר נפניס ולסר 5 חירן יקמcמט כן רלח פיסק לרעתח למימר וסיעור ו"חמית למתכי רוקח כנפניס סמנינו כקס שיעול

זה כמקוס 6קר נעגין כליס תוס' • ומ"סקר"כ ולוקח כגפניס לגפניס וכו': לכל הכח ליטע סרס ליכן סמיך לגפני" וכו'. לרין (סרחיק לחמות ול6 משוס עכולת סכרס מסו'לקי חילנות גרמה לגירי (גפני (לכספונס)למגורית (דקל מפרת הפופות על הנפניס וסוי ניק גירי •סכן כוח להן לפרוח מן סלזינגות סקן נכוקיס לנפני' סהס נמוכים יותר ממילגות לחינכות-כל בלומנפניס (נפכיס וכן חמת סני ומפוס לטפי מהי סעורהעל הוי נירי • נ"י. ומה"ט כתכו סתוס'רנוטע דסכל לסייע כאוטי וקניס כסתס נכוס 6כל 6ס נטע גרעין כח רממינח כלל וכחנירי דיניה קופ"כ ומ"ס סר"כ סמוך לגפני'סכי bית' כנמרח ולפי מה ספירס קר"נ כתחנת המפנה בסמוך לסרק מברו קיימו כמי פרס (כן וקול סלין נמי כסרת לכן רינו כנפיים הזורעיס ולחי (מוכין מהליכנות • וכן כתכו קתן וקטור : היה גיר וכו לפין נמוקי יוסף fע"נ לפטיס כיון דלח סיירי הכל נכניס יל cbמושכן טעמל b"כ. כלומר לחcמועינן מלי טעמס רכטרין לחcמועינן חסל סלזר מילכות - וכמסכתיכ לו המפגן כח למטע חילן סמוך לגפניס - לכן לין (פרס כס מלי לכתכ מהר"ל פלנק כסן כס"פ כפירוס קיק גדר וכו': מעמיק נטעים: פ'תר"נ קוכסן וכן מיכן קוש אמל ויכוחים של חברו פה כתוך פנו רוח חופר רמכ"ס פרק 5

טו ג מהלכות

ולנו •

15.2

« הקודםהמשך »