תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors]

ק ונפל

מכונת פנייתו :ר'יסולת חומר רך זה דר (תוך סל חכרו • 6"כ לף רס'ימודי כיין 8c) נפלת חלה כפיחת הסתת חרעת קול נעל ספליק זו כשזה מחזיר לו יכילותיו כמכס סדר כל לקכי נכנסו כתחל'סכל 6סר יתקן מת פולז כרין לווסרי בעל קימי הללו כתוך סל קככו וחט"פ סות הינו חסר דסס כללו הכית 6"כ נסתקרת כיון GE גג על גבו ע"כ. וכלמת לי לחו וכי כל תות כני נס • מ"מ זה נהנת סאלי נית זר • ז (6 קיס דכרי הטור סכן כתכסרס"י, לס סיינו מוכרחיס לחלק מקו כדור ac • וקסכר זה

ד6ט"ג לסכירס כית דף רבי יהודה אומר אף זה דו בתוך של חברו צריך כפותפים על התחתין לעפו' של כונס לות הכן ותקרת bת להעלות לו שכרא בעלנירו קליית) העליה (בונה התקרת לה קזי6

6מלי העניק למענה וכל הנרי' לס את הבית ואת העליה) ומקרה את העליה ויושב מוקמינן מתני' דלעילfככר יוסל בבית התחתון וסויה בבית ער שיתן לו את יציאותיו :ר וכן בית הבר, ותשכיר מפוררתי כסותפין ליק זה כל נהג ספרי עלייתו שהו בנוי בסלעיגנה אח'על גביו ונפחת הרי'כעל למה לי. כמ*סנ"י ופיד;כתס תוכנת לו כלור כס• (זה כל הגנה יורד וזורע למטה עד שיעש לבית כרו כיפין נ"יוכסותפין חף רכי יסולה חסר - רק 65 הוס כני ( הכותל והאילן שנפלו לרשות הרבים והזיקו דלעיל מודס התחתון נותן ולח קוזיס ניס : ו נית רנו פטור מלשלס נתנו לו זמן לקוץ את האילןלסתור

סת הכלי ומכיל רחי' מרתון נית לענור ותיס : וננת לתת את הכותל - ונפלו בתוך הזמן פטור : לאחר כרים פרקיז חולקין על נכין • ובית ינך סל 6סל• הזמן חייב :

ה מי היתר רעליון נותן תקרה ננה סל חסר נפחת כורכט'

ומעזיבס • סרי יסלו תקרת טפחיס על מרכעס טפחיס ולינו רחוי לזרוע ככתחנס: כיפין ומעזיכס דנג גס כן • והיה לו כסול מן העפר יותר מחברו תקרת פפיר כעגול כמין קשת וענית יתן כעל הגנת עפר ע"כ • הכל לפין רס"י כפי'קמסכק לסתס • חונקיס לו לוקח יזרע: פטור מלסלס רמחי תות נית למעכר סנוס הוח : כותנן קוח כלחו קכי : רכי יסולת חומר 6ף זס לך כו'. פי'הר"ן לו זמן ג’ול יוס כסתור ונקיז:

קסכר זה נפנה (זס (חיכו) חסר חייל• ועיין מ"ס כמסכתו'

פ"ק דכ"נ: ויושב ככית • התחתון כתנסר"נ רס"ר זס 68 נתנה ספרי פליתו תוכנת כדור כו וכן פירס"י וכתכו סתו וקפת רסס נסנת סוס סלין כריך לעלות • ונרחק רגרסינן ומקרי 6ת קעלית ויסר בתוכה פי'כעליס ול6 יניח כעל סנית לכנוס כתוכו עד שיתן לו ילילותין ע"כ - ומ"סהר"נעול ותלח חסר והל לח תות כני נס וכו' - כתנכ"י ו6"ת ולמי 6ינן חסר וקרי מחיר 5ו כותליו כפפן כעדר סס • לפיכך כתב סרט67:"S דמקס סמעינן דכל פור היכן נהנת f6ע"נ דחיוך חסר פטור • סחיכו ללס כמונעו נכנס לכיתו פתוח פטור • וקכיס פור רחיק פרתנן כפ' סמקכל סמקכל טרק מחכרו ומחוכר נס קכירת חייב וfמריכן טעמי מסוס רררסיכן לסון סדיוט סכך כותב לו וכו" מסמר לסס לחו סכי פטור וכן רעת ריס' וכ"כותרנג"רז"ל ע"כ : ו וכן כית סכר וכו' • פי' הר"פ כית סכר של יותר : ונגס פל סחר • וכן פירס"יכסותפין • וכתב סר"ס דתכל על התחתין לתקן הפקרס נפי סקוס כריך לס • כדי שלח יתקלקל כית לכל סלו • bc5*כ ככית סל סותפין פינו פֿרין (תקרת • כי די לוכנג. מ"ס כמסנס נ'• 5°

2 דסיינו טעמ6 דתנן וכן • לומר סהול כמו סדין קסמוך למיירי כסותפין • ומיקו לענין קרין כ"סכסוכר ומזכיר : זורע למטה • ותטמט דלגמרי יורר וזורע למטס כסעור כל נגפו דלין זורעין נחכלין)וחט"פ סכל את בית הכר מחופה

כקירוי • 6פשר לזרוע זרעיס bליכן כריכיס לנסמיס כעין חזרת כרתנן כפ'נ'דעכו"ס • ג'יסי' קס"ק : כיפין כתכקר'נתקרס עסיק כעניל וכו • ועל סס ססיס כפיפה כענול נקר כיפין • Sפון הלכוף כחנתון : פטור כתב קר"נדחנוס קוס . וכפירסרcי. (מסייסנ"י וח"כ מירי רוקח פככחו כתfי • חבל שלו כרחו מיינ רתכים

כפוספקל ככל הכותל סכנת (קזוטית). מחמת הרוח מזכת הגשמיס לfס ככלfו כדרכו פטור • וfסלחו חייך . וכי תנן פטור • כין כנזקין רשעת נפינה : כין כנזקין דל6חר נפילק • כסעת נפילת • מסוס סכיון סככחו כדרכו כדכתיכנס

כוס קל ופטור. לחקר נפילס נמי כל סלf סית ספות לסלקס לכוס קול . (חפי'כסקיקע ספות מסכחת לפטור • כמפקיר נזקיו לקי"ל(נפ"נח"ק) מפקיר נזקי לחסר נפילת חונס פטור ע"כ : לאחר זמן קייכ • כין כנזקין רכסעת נפילת לין ככזקן הליקר כפינת• נסעת נפילה רפופע סוי (סתירנית לסתור ונקין פיך הזמן) 69חר נפילת 6פי"כמפקיר נזקיו כמי קיין דנפקיר נזקיו לי) כנפות כfוכס זיין • ג'י • כי תכן נתנו לו דען (קז ולסתור • נתנו לי זמן להזלפתור ולפניתו קיתר • תוס' פ"ק לכ"קיף י' • וסס כתכו רכסעת נפילס דומה cf5 • וסחר נפילס (כור • חבל הרוסנתר דחף כסעת בפינת הוי פולריס דבור : ול6 דמי כוככו וסכינו ויפלו פהניקן כרחסנגו וכפלו כרוס מכוס: וסזיקו לרן הלובן (סכתנסר"ן כריס פ"קר"קשהן תולדת cin) והגן נעשו (c6) על ידי כס 6חריס : לכל כותל וחילן תחת ריעות? נכלו מעל זן • כי רקן 55 היו יכ לין לעמוד יותר - והותירו נ"ו הכפליס לפילן • ולי מסוס וסולכין ומזיקין מה שאין כן בניר • 65 גרען

מקמת וה • • ג'פריס

[ocr errors]
[ocr errors]

חיינו

[ocr errors]

גבי מכר

[ocr errors]

היכן יותר מידי לקות לקיר לכן ברגלי נסמתי וסנכ'גריר ה ינפל לתוך נכת הכרו:הגיעוד זכס כסן ופנס חופן נעליך:

זקס וחי משס לחין תחנת עשייתן לנזק פור יוכיח. ע"כ: 6ין טועין כו fס fין זה רולס לין קינס fותן • וחייב הלק ה סמוך

הגנת זכרו • נקט נגנה ולה נחגר -מפוס רכות, לפנותן: נתנן וּבְק: לגקט 5: מפלו לו מס ספקר : לין סומעין

קלר סכיניקס מסתמס קיח נבנית IB פניקן מס פ. 6ע"נ וככל לוכת6ית כן שות כסף ככסף סלין כן בכותל גנס דחין

bינו כן ז-כג תנין פנול'זכיר פקייכין 6ותו ניתן לכל ה מי שהיה כותלו סמוךלננת חכרו ונפל ואפילו כתיס כל:נ6 ) דיfתני כתרית מקוס כפי'תר"נכת ג'נ' הגיעך אין שומעין לו משקבל עליו אמר לו הילך ch:ט: תחתוני מונ' וסכזכל מ"ק וככל נת־6 נס ככותל את יציצותיך ואני אטול את שלי אין שומעין לו. תזכל כסות וניחו מן הרפת סכר סכיניסן 6ין מדרכן השוכר את הפיעל לעשות עמו בתבוובקש ואמלו לושות היגיס יסס יוכן לכנות כלכניס מסס 6ל6 תן לי שכרי ואמר לו טיל (יו' (וכנת מה שעשית הנוט? כזכלו • והיכו רטי להזיר ולבנות מהן מיך כותל בשכרך אין שומעיולוי משקבל עליו ואם לו הילך (ספרית ct : ניכנסטיט סחר מכרו פלק כין כ''ט שכיך ואני אטול את שלי. אין שומעין להמציא לתת מין נונין : וסגונת סי' קס"ו אמר לו רגישין זבל לרשו הרבי המוצי מוציא והמיכל מיכל אין (כונס מקבלן). מיד המכי

ין סו:עין לו • 6ע"נ שודין טיט ברשו' הרבים ואין לובְנין לג'נב-אבל כונס : מה רויזין כוסית דמפקיר נזקיי לחתר נפילת גיבלין מיט ברשות הרבי - אבל לא לכינים הכיג' סוגי כי : יוס• ויט חוכס כטור כללעיל . קכח ברשות הרבים המביא אבנים מביא והבנת כונת קיים גנז;'ן • וין הנכה 6סתננטי' קח מפתי:ט ולינן ואם הזיק משלם מה שהוקרשב"ג אומר אף מתקן כרפכ"נ: ו סינגוף St מפקירו כלנקין תוספות : .הוא את מלאכתו לפני שלשיניים: שתי גנית י

שתי גנית זו שני בני רוס סרוכז לז: י הילך 6ת ינילון. מכלל על גב זו • והירק כנתיס ר"מ אומר של עליון • ובי. בחת- קרקעית נ. t4*5*

דפנינתו סס לf יהודה אומר של החתיןאמור"מ אם ירצה העליון קרקעיתס ניין : והירק פנינסו לf fמריכן קנתת לי ליקה את עפרו אין כאן ירק או יהיה אם ירצה כנתיס נזקיפת הנכות • סור קלרי כדחמר ככ! נסו'פ"ק התחתון למלאית את גנתו אין כאן ירק אמרו"ם גביה תשע ז: של כליון פסלי דל6 מכוין להקנויי ניס לנו מאתר ששניהן יכולין לסתות זה על זה רואין בפיו כוונטען הוא יונק : המתמוטי רקce fתמיט נִית מהיכן רק זה חי

אמר עם תחתון • פעל הוירו פיל גי' : כתבן ונקם. לכל

מינקת: תחסר cגית נני' מידי רכינס כנין חטין יסעורין פימפין לי • יוני רנ"ק (מחות סלח ירח ירק זס כחן מליון לטול עיפרון ותחתון לתנחו' והגהות מיימוני פ"ט מסל שכירות : משקכל עליי •י גנתו : רילין מהיכן ירק ז: קי • ממקוס ססו6 יונק וגלל • לו הילך סכרן לין שומעין לו • ונח תגן סכח ויכיוזיתן דסכf וכל ינתן :

כל מיד סקכל עליו קנתת לו רסותן כת”: הטור סי' 6לין נטס הרמ"ס • וכתב מהר"ר פלק כתן להכח דחייך לו מכירות פנינתו כtלמר לו טיל זה בזכרן מיך קנקו-bco*כלעיל רחין עליו סוס חיוך סכר קורס פיפנסו ע"כ ולעניות דעתי fין זה מספיק ותס ל6 כענין היינת קליח. לכל כרעת סמקנה רוfמריטן דחפתמוטי קח מפתמיט וכן ככריכות6 סכגמ'תסוי קלין בין דלית ליס לנרס נכית . בין דלית ליס fנרו נכיס • ומכחתי כג"י סכתכ כסכרסנ"6 וסיינו טעמס רכיון פליןדרן נפנות 6-ניס מיד סכת ועתית cעדין •c כוסיות לחזור לי ונכזיס סוס הפרח: ליי לכל כפועל חין לומר כן סכן דרכו לסוליך סתכן ורק: (ניתן, מפקכל פנו • הנכן גמר ומקני • ע"כ וכי כתנמיך קיו פנגקרקע לפני רכותיו • 6ענתון לני לק חלקי חימר ורכז קייני טני: מסוס דסיכל כל תיין . וחי חתית דלק נמר מתקני קרון סור לעבור בכל תלין הסוכר לקירת דלק נמר יתקני • ונח יתנעתו והופכיי כטררת פועליו יסכחסו' ובין כך .6 עובר ככל קלין • דכיון פות פכל תכעו תיק ע"י סקיק סכר ככר ק. הגיו ויזין זה נכגג להתגנו מינו עיני עליו-דל:cנסין פרק דלעיל סנכן 6מרינן דסתמס נמר ומקני כדי פלח יכל לעכיר גנג תנין : אין פורין טיט •יס מק לבית CC רין 6ותו ימיס רכיס ככור כמקוס לסך • רס"י : ואין להכניס לכניס • לפיסfסת, נותן ליג'ן • ספוטז סטיט כקרק: חלקי כעוכי סגכינס

וחורז כו פריכות 6תי וערל כרם הגנגס • המכיקין פס ער פיכסי • ר:"י: 'הבינה כרסות סרכיס וכו'. טיין סיף פ"נ רכיעית : וכן סתטון כי נוני כל הזמר המתקן וכו' • כתר קרנוזיט

חיים כנזקין • טיין מס סכתכתי פרְקנ'רככח קמה • ונתן הו"גריין הלכה כרכן סתנין כן נזניהל • עיין ק סכתכתי כמסנס נ' פרקנ' רנ"נ :ו של תחתון • כתכ כר'נ רבינו עוברת מניטגורס סעל קולו סיס מנחת •

וכן פירס רס"י, שעמל ופר כהן כל עיגי קלח כגופו • קכג כפיקרו

[ocr errors]

כול

[ocr errors]

כל שעליון יכול לפשוט ילו ונטול קרי אוסלו. כדבר מחיר. כולי עלתה 65 פליגי דעלין קויי• כריית סכנה. ומכל מקוס יוסיל ו::עפרוסול הי• :tcר סל תחתון דפניה נופית ספקולי גרסת לי סנפין כריך לסיות - לוח מונס : מפקיר ניסענכיס תחתון סגנוחי היה ונטול רשות ניכנס לתוך "רבי שמעון חותר וכו' • וכקכ קרנוכינו טובלוק סל חכרו וללקחו • וסנכס כר' שמעון :

מכרטמורה הלכה כרבי פמסון • גמר : פליק בבא מציעא אמר רבי שמעון כל שהעליון יכול לפשוט את ידו סליק. בבא מציעא

ולטול הרי הוא שלו - והשאר של תחתון :

סליק מסכת בבא מציעא בבא בתרא ענינה לרנר כתנוק הקרקעות וקדימין כענין קלילות משותפות • וקסכונות • (כטת מקף

וממכר כמוס הנמכר, וכדכר כענין סמחכריס וסקנינס • וסילך בלוי נדון לוקס ומערכות ותרופות וסידרקסלק קזס כהלרונה • כפכיל סכולס קכלתודכרי סכרות • ו65 התכחרמן סקורס : סרמנ"ס ויפו' כתכו טעס סלור ככf כת;"ח חקר נכס מכים רקלי חסך פרקה לנעיל. דחיירי נמי כריני שותפין יסכית ויפני'ס פניס וכו': פרק א א השותפין פלו.לטפות מחילק • כחלר מלין פרק א השותפין סיסלהן חכר כשותפות כי דין חלוקת מיילי סלין כת כלי

פניקן פתוחין לתוכו וכל חניות הרכס 6מות לכל 6קד מן ססותפין • הכי קתני טרפו דמטמט ממנו חכמיס לפניס כתיס סן • ערוך תטיפין כחכר • רט"י : לוקין פניקס רוליס-חסל fין 6חד מססיכון לכוף 6ת חכרו • שרצו לעשות מסינסכקכר פי קר"נ כחנר סלין כס דין ישר כחנר סיס כס דין תנוקת

קליקס וכו' (הכי קתני כל חתך יכול לכוף 6ת סכר מסכת בבא בתרא טרכו וכו ומחי מחילק להנוקר • וקסתו) c6מועינן

פלוגתfדכתיכוסתתי מחלית ובין סרכן (תנה קזיק כל פרק א השותפין שרצו לעשות מחיצה הערס פרט לתכות מכעי

בחצר בונין את הכותל לית • 696 כרכרי סינטי כפי מס שנתכפרו • בונין באמצע. מקום שנהגו לבנות גוילי גזית: כפיסין תל נעביר פלוגת'גמירף ג': 6ת סכותל כרמל • סוס נותן

לכניס

בונין. חק סכותל . כתב מחלקו הכי מקוס טוכי

קר"נ rc6ועי רכין הכותל וכן זס : גויל • הכניס סינס מכופות ומתוקנות : פרנו לחלוק וכו'. ולס מלי 36 כי חתרני לך כויכ6 לעשות מית 6כניס מפופות ומעוררות ככגרק : כפיסין לריק פרס מיינס דנסריס-היל רקת חבל כתשמיכתס לעcו מחינס ענת חלי נכנס • וסו6 ספח (מקלק - והלככס סלסתטפחיס : רלבגיססתמעט התסמים 65 כתרלי- קמשמע לן גת" • ומה

קפל מכתנקו"נ והחזיק כל החל מסוט' רחי כח החזיק כי רען

מלי קוס נדון כסו • גמ' • ולסון סר"כ סכתכ וסחזיק כל חקר וכו'. (6 רוקח רו6טיחזיק כל חסר. 656 כפרקזיק החל קנו סניקס ניכרי סתוספת סכתכתי כסס סר"ן כמונקו פרק קמח דקדופין להחניף קרקע כקרקע • כיון שזכה זה נתייב ?: בחליפין וכן פיר' הרו”ס. וג'י. ליפגל לרכ 6סי כנמרק : דומר כגין שרלך זס כעלמווסחזיק כסנקו • ות בתוך שלו וכחזיק • (כרגישות ענייני פרק כ' מהלכות סכניס סקסו סזס לוסק עומר דלוז: לו זה קfמר : ופירסו דסfי ותחזיק לו חזק: מcp קלמר : כגון נעל גרר וערן• חלל הולך לחורך ורוחב חלקו כרמncפּליסכל ורגך וסקזיק • כלומר על ידי הלוך סקזיק • וקמשמע לן חע"ג דכעלמל לו קנת כהלוך כי fס לוקח בסכין Sc כרמים וכו'. ע"כ • ויסתר"ננקזקה גרועס זו נתכוין ולפיכך כתככר לחן • לזרוק ניתנתrcיט וסלך ועוד רכטנת ג' פרק ג' מקנגס כן וסחזיק כל 6חלוכו' • וסתס כחזקת רכעל וכו • ועיין מה שכתבתי סס : כפיסין פירספרינ6רית נתר. וכתבוסתוס' לקחת כר"יוסכתיכ וכפיס מען ינגנין pמג פרוf פלען וויר ר"י דסכנס סין מכילס עליס מלמעל' וולגופה יכ?3. ותיהני ותחי קום) והן כסדי6 מרינן כגון- רתח לכעיסין ?)-חי גער"גמירי נס • וכיון דללו מסגרח פירטו כן אין להסיר מלפון הכתוב דלפון תורת נחו, ולשון חכמיס לור • כרוזית) בגיורק פרק י"6 דקולין משנת נ ושני הזנותיו גסכן כריט תרומות : מקום שנהגו לכנות נויל וכו'נגיס • וטעמf רכעינן סעוריס גדול סכל כך 6ף על פי סfיכו כז תיז רואיס מטוס לחיים גן פמליפול זיגטרן נסתענס עמו ככית דין וכיןכן וכין כןיר מזיקי כרזק בקיר בלוקי יוסף :

הכל

[ocr errors][merged small]

הכל כמנהג המדינה: כתב סר"כנ6תויי לתר"רנסיני לעiE" קכל כמנהג המדינה. קכל 6תויי תר6 דכתיני לפסו' מחיר

מחינת כליגכי גפניס וכו' • גמ'. ולקסו כתוס' כרכור כלובי גפניס • וענפי עליס • סעוסיס כפי המנהג. וכלכר התחיל בניין וכו ללמס לחתויי כמנסג כל המקומות כמו סתסח המחינס ענזלס יוכל 6חד תקס (הכיט כסל סגרו • סגרנו • ולנורית דרוקח נתוכס ושופכה. לכל פחות מכלן רסיזק רסיס סמיס סיזק • ונוכת הכותל והממינק לין פּחי' חפי' נהגו מנהג הריוט ה.

מחרכע fמות : ז: ניתן ג' ולין הלכיס 6חריו ע"כ • לבנים כונים • הכל כמנהג המרינה בנויל • זה טפחיס סכיתר קנול כריך ונהנות לכר"י הקסו דלמס נותן שלשה טפחיס • וזה נותן שלשה טפחים • טפר יותר מכותל הגזית 69 כן 6סר סמנתן ככר בגזית • זה נותן טפחיים ומחצה וזה נותן טפחיים כסכיל רספיתחנני'סכולטו" לריס סלפתון • דחיתי

ודחיתי ומחצה ככפיסין זה ניתן טפחיים וזה נותן טפחיים • נחון סיכן חלק': וככפיסין כנ"יספי ומיתפיס 16"פ בלבנים זה נותן טפח ומחצה וזה נותן טפח ומחצה זה נותן טפחיס • פעוני ענייניס גניקס כפחות. לפיכך אם נפל הכותל • המקום והאבנים של כיחל לכפיסיס טפח יותר ממני כלי תפיו כל 6חר שניהם : כ וכן בננה • מקיס שנהגו לגדור מנעולי כוה, הלבניס לפי נסעו חין מנין כלומר כיון מחייבין אותו • אכל בבקעה מקום שנהגו שלא פrסי 6ריס מכfן ולריס פלח תתני עליו כמעתך ככי לגרור אין מחייבין אותו לא אם רצה כונס : לתוך מכון פרס נ'טפחיס וטפח מעיינכן ינהגו כיונתן כני

שלו כרמל מכותן טס טיט נחכרן סע"כמו פנסגו כל 6'נבנות

וכית היפי מכפניס • נותן נסלתס וכן נוחתיכת סרמכ"ס ע"כ • והמגיל כתכ כפ"נ

. והמגיר כתכ כפ', נכנס פנימה לעוני הגנות סקי6 ג'טפחי'. ו5°b טיט כחגלע: ערכות סככיס ספירסו ;*3 לפי מנהג המדינה מה סגוסגיס קיקוס ותחכניס סל פניקס • 65 קמשמע לן לfע"ג לנפלו קסותפי לכנות כסחונקי כיניסס ולינו רונס לומר לפי מנין הנגני ורסוקס רחל מנייתן. "ניקוי קל ופנינסו נרסותית פלר בנייני השותפיס ע"כ - ומ"ס סר"נרתיזק רחיק סמית מהו דתיה בתו חיוך המוכיח מחברו עלין תרחית • קתר : כיזק עין כתפנת רנקין • מס סכתכ ונוכר הכותל והמקינס נ וכן כגנס ג'ק וכן כנכס סתס כמקיס סנסגו לגדור הו) . כותב קיי לסן חנניס ונכניס ותחינת קריSr5 כונני נפניס • ותחייכיס 6תו סלקת מקוס rס לגרור : סכל ככקעס סתס • וכן עיר לשוני כפי' פנסג' מ"ס bין פחות מלחמות כרתכן הרי הוא מזקופנהגן סלח נגלור • וחין מחייכין חותן 656

6ס כי בנתנ' .. ויציין מ"ס :ס : נגייל זה נותן ג'טפחיס : רכס קכרו לגדול כונס נתיך סל : וכי) דני קחתי נגויל ו'טפחיס מסוס דל6 כטעס למימר C6ה לכן fקר . b"ת 6

: 6 6כטריך למתני מרת נויל וגזית • כיון דתנן הכל כמנהג הפרינס • וי° 67ס נתנו יותר מrcת כגויל 65 וכן נכונס חלל כפול המפורס כתפנקינו - הכל כפחות יעטו • 67פי' 6ס נהגן. כגונבי גפניס יכו'. תוס'. לכל לר"ס כתב דף כפחית כח ישזו דקיס (קו כרכנן רכניר הרכילf קלי : המקום ולהכניס : פי'סר"כרס קטסמט כן רע"ג דנפל :כ מהו דתימר לסוי לירך וכו' קמשמע לן • גמ'. וסותפין 65 קפרי 6סורי • ו6פילו נפתקה כרסותן • קרלט • ועיין כרים פרק כתר וככל מניעה • וכתכן תוס' רסח רחמרינן מקו רקימל וכו' 6ינן חלק כלכגיס . לכל

מקס יזכותל לעולס פסיט6 סחולקיס 6ותו וחיילי דנקט לכניסנקט סמקוס : ב, וכן כגנס מקיס פנסגו וכו' • לסון תר"נסכי קfמריכן כגנס סתס כמקוס פנסגו וכו' : נמ': דחי (קו הכי קפיל רכננת מסננט דחי סתמ6 6S מחייכין. וככקעס מסמע דחי סתפל מסיייכין • ותס גכק סמירק מכקעי : מקום שנהגו לגדור - הכל כחלר ( לדכר מכל מקוס פנינו כלל - מפוס דסמיר טפי קיק רחלרמאיק לנכס וטעמה

המנתח להזיק רסיס רחכר ססו6 מסוס תשמישו של הרס חמיר טפי • המקפידין בו יותר מכננה-סקול מסוס עין הרע פלחוד נ"י כריס פרקין נ6ס קרפ5*6 : מחייכין חותן • סין קר", מחייכין לותו פנקס מקוס שס לנדורי"{ רמכ"ס כפירוסו מי סמכר ננת סקס וכל זכר שהיה מעורכת עס גכת פליני מחייכין כלוקת לעשות מסיכת הגלר ולפינן כמקוס סנסגו סלח נגלור • לכל מי שמכר נבקעת סתסחין כופין לת תנוק לגדור. ולפילו כמקוס סנקנו נגרר סתס נקעה כמקוס סנסנו סלח כלור- ע"כ: וקכייסי' קנ"ס • וגס ככסף מסכה שלו פ"נ מתנכות סכניס נהניכו כל קרמנ"ס כלין er וחקר סגרחת לו פתוח מפרט המסכס כן • סין ספק פלח כנס כזכרונו פכגירוס קרמכ"ס כתוך כך כסריחול 6 מיקת אף על פי ספרם כן כמשנתינו. גרסת לי ללכתי כריכין לכו למה שכתב קעגיל כטrס קוגר סוס דומס לסס דתנן נקמן סוף פרק ו' החימר נחכרו חלי סרת חני מוכר לך • מקכל עליו סלוקח מקום תנור חריז וכו'סכו סתוס כתכ רמקתס למר סרמכ"ס זה קרין-וחינע

כי נקז 6ותו ממסכמינו זת כפיייסו נק אכל ככקעת

. פי' ר'יסלס לכן • מסייס נייסכיל פרק מכוחר סמין העין סולט נס על כן כמי כננת סיס נסירק הרכהן אלא 6ס רכס כונס וכו' נעוקת חזית סכל כיכר סחיןט דין קטקה לו תקוכו קוית • כיון דסיינו דין חלוקה

יכול

[ocr errors]
[ocr errors]

בתרא פרק א תוספות יום טוב נג ופוסת לו הות. סימןנתיכי סהכותל סלו • ורפי מפרט כנמ' יכיל כל 6חל לכיף לחות זכרי: מטיס חכר טfין כו דין חלוקת מטח בהם הכותל סמת כסיל לכר חכרו - ולס לכר סלו • bnc לס עליך תקנת6 ככתהר"ר יוסף הלוי וליז ידענח התיז 5 יטופנס חכרו מן הגר סלו• ויסמר ססכותל סל סכיתס תול מתגי כיון דסימן טוב הולם . 65 סיין כי רמיזות רחפי נתול' הכל כסט לגן חכרו - וחינוטות לתוך סלו קני סי' סהכותל מרגי (כדלקמן) וfס נכיל;6sc פגחו בריפf fפי'כסיפח כמי שלו ולס יקל מוחכרי קלופס

נס קיי תנ6 ליה חי לסו לתני מיד ידע: עושין חזית מכון שלו - וכונה ועושה חזית מכחיין • לפיכךאסנפל דיכס - ולנר רתני דיכל ומכלן • להודיע ספניקס" הכותל המקויהאבני שלו אם עשו מרעת שניהן תני תקנת • (כת": לקזן עם חנתו : נ 6ין מחייבין בונין את הכותל באמצע ועושין חזית מכאן ומכאן כס"ו) • קרס":: חותן • דסח לf חתני ליה לפיכך אם נפל הכותל המקום והאבני של שניה: חזית פי' הר"ן פי וכו'. מידי פעריזקרקע סלו פחות ג המקיף את חברו משלש דוחותיו • וגרר את

ו3 סרמכ"ס פי' לכל 6ס נדר 6ת הרביעית הראשונה ואת השניה ואת השלישית אין מחייבין חזית מק: [כלומ" וכל הכרחת להסת דלי 6קני לי מחייכין אותו ר'יוסי אמ אסעמרונדר את הרביעי מגלגלין להורים למי קול הכותל : fותו לסלס מחלת דמי קנין עליו את הכל :וכותל חצר שנפל מחייבין אותו אם פסו מדעת סגיססוכן' בזול לכל לס חלי. יניחותיו לכנותו ער ארבע אמות בחזקת שנתן ער שיביא ועוסין חזית מכחן ומכחן קלמר ליס לדילי סגי לי ראיה שלא נְהומארבע אמות ולמעל אין מחייכין ופרכינן כנמלח יעפולס ו במרינה סל קנין - וחי חפשי אותו סמך לו כותל אחר אע"פ שלא נתן עליו את זל זס • ומסכינן לס כריכס ליניקה SE גדר 6נגיס : התקרה

מגלגלין

fm beי קרי קר מנייתו ועכי' מגלגלין עלין 6ת הכל ממני'.

דילית כנימר סנכנס כתוך גילותיו כפי מס פנדר : והיינו דליכ6 כין קכח קמ6 לר"יוסי פל סכרו - זעפס פס חזית 6 לס עכיר חברים חמר דידיי והלכה כר'יוסי • וfין כריך לומר לfס קנקף הוח :גדר רות כוח • חכי כל 6נטריך למתני סיכסקנס השני ופרכינן ותכל רביעית רגלי רפתית הניחנית כמה מגדר סכרו סמגלגלין תקכתס לרמחי קמcמע לן כתמים • וכי מפני דחנת רמלין פלין 6ת קכל - ומנס נקכרו סלי ילילותיו :ו כותל חכר חיכפל תכח למתני קס רכשלמה ריft ועופה חזית תכס דינה פלסותפין : עד לרגע המות לנקכי סני ליס לסזיק כחית : וכקינת fין יכול לכופו לה כונס • וחיילי תכח תקכתס ועוסס בחזקת סכתן - כסות תוכען י' הלל"ח: חומר כבר נתתי חזית מפוס רמי bk סיפח דינח נח תני רסס פפיט רחס עפר חלקי כחמן ער סיכי התובע ידיס פתכעו ולח נתן • רמפפט עתסכיקס כוכין כלכלע 6מר רכיכם הכל נסיכח פי רס"י זה גלוי לכל שחוס עליו נסייעו - ולס תיק זה כונסו מפלו bk מסיכת נסריס וקמפמטען דמהני חזית ולס 6מרינן קיפלס היית מכילו לכית רין : סמך לו כותל ספר • נחקר פכג' ה6ק'

דטיכס מעלות הול6 65 ירע : גזענת מרגע חתות קרנה • ולל רכס (סייעו בסנכרתו • ועושין - חזית פנכ6ן ומכלן • לסין הטור סי'קנ"ס יעסס סמוך לפני כותל חקר כנגר כותל זס כרי לסכך ולתת תקרת כל 6קל וחחר סימן כזק לגרסכרו : מכות לכותל - חט"פ פלס כתן עליו עדיין התקרה : ג המקיף חת חכרו משלם רוחותיו פקנת tSc'זרות סניק

מגלגלין

פרס חכרו כפלסת מבריק ונדר 6ת סלrtן וכמכס

סרקו 5c חמלעיזת מוקף מסגסת רוחותין • רס"י : אין מסכין חותן • כתב הר"נוכח 65 חתני ניק מידי וכו'כל 6ס נר וכו מחייכין וכו'כן סוח נהנהר פכפ'רס"י ומסיימי

הכי • 61ע"ג רfמרינן לעיל לסתס כקעת מקיס סנסגו סלח לנרור קל • ר"ת כין כקעס לכקעת • וכות. נכות לרכן מוס לססקול רכס כעיגן כנפי טעמס רכיכ6 היזק רחית • לכל כפכיל היזק כסמות סלל יכנסו לסדק כריך לנדור נדר שלו עפר טפחיס המוכט מלכנוס הבהמות :י כותל סכר שנפל לסון נ"י כותל חכר סססכימו עליו מתחלק לכנותו למעלה מארבעת חמות וכפל מקייכין לותו כככותו ערר 6תות וכן חכל למעלה מחרכטה למות חין מחייכין חותו ולע"נ רמתחלק קסכיס לכך ccתח ל6 כעי - ע"כ וכן כנוסחח חחת מסרמכ"ס פ"ג מהלכות סכניס • כמ"tcס קכ"ת • וכתכניסי קנ"וופך חרנע חיות מפמb למעלה ולמטס וכליסb קתני כותל חנר סכפל מחייבין 6ותו לככותו ער ו'חמות • וסלר קתני ער ר'חמותfכחזקת

סכתן ע"כ - כלומר וסלר קתניעדר חמות וכן 6פי"כתחלת בניין הכותל • ודו"ק : ער ו'חמות• פון קר"נ דכתכי סגי ליס (הזיק רסיס כמ"ס כמסנס ת'פ"ודעירובין נטס התו' : בחזקת 6נתן פיל

קר"נער סיכי התובע עריס סתכעו גלח נתן • וכן פירס"י : וכתב סרח"ס רתימת היס רמסוס סלb נתן מיר נסעת ותבטן הוה ליה למזנס כחוקת 65c נתן - ולפי חמר כפני טריס סיני רונה ליתן לך : ללמל c6תמוטי מסתמיט ער ותנו ליס יי וחן נפן ל 6k קג'כגון סכסן עלי ותרי עמכן היה סמעין כמקו'פלוני מין פסח, רחוכן לנין כותל זה ורפיןלנו סלס פרען •

יד א סי גמי

i

14.1

« הקודםהמשך »