תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

כדי שימותו שרסיסקוכיסוס עשכיס: כדי שלא יזיק. מסטפס קrfר מס טעס תרתיק מנטיעותיו של חכרו ומנורו חמסיס למס כדי שלא יזיק סמוז לנטיעותיו ולנירו - שסוb נעשס זכל ומקלקל סניר ומיכם סנטיעות: ט 6ת סנכלות וbת סקכלות לי משוס ריח רע: סכורסקי כדי שלא יזיק ט מרחיקיןאת הנכל"יאת הקכרו מקס עגול תעודו: לגז ואת הבורסקי. מן העיר חמשים אמה. אין עושין למז-חסעיר . שיין רוח בירסקיצא למזרח העיר. ר' עקיב' אומר לכל רוח מזרחית קשהאeb bכן נאס היא עוש' ג'Crחוץממערב'עומרחיק חמשיאמ'): לפורענות מכל כשסימנאס י מדחיקין את הנושרה מן הירק. ואת הכרישין כדרכס יסי תמסומנסגת מן הבצלים . : ההררל . מן הרבורים ר' יוסי בנחת: לפ כך מינס מניס

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

י חוץ

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« הקודםהמשך »