תמונות בעמוד
PDF
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

שהן ארבע מן השפה : ב לא יעמיד אדם תנור

[ocr errors]
[ocr errors]

עד סיסמ תחתיו מעזיכס בתוך הבית אלא אם כן יש על גביו גובה ארבע (טוח של טיט) ג'טפקיס. אמית היה מעמידו בעליה צריך שיהא תחתיו שנ6 תכער תקרס תחתונס מעזיבה שלשה טפחים ובכירה טפח, ואם הזיק של עליס ועל גביו נוכס לי משלם מה שהזיק - רשמעון אומר לא אמרו כל

[ocr errors]
[ocr errors]

יפתחארם חנות של נחתומין ושל צבעין - תחת סיסק גדול כמו שעושיס אוצרושל חברו ולא רפת בקר באמת : התירו - - אבל

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][subsumed][merged small][ocr errors][subsumed][ocr errors][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

- ג. השפל

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« הקודםהמשך »