תמונות בעמוד
PDF

יום

[ocr errors]

• וכנר

דרישה כפניסוס לזה ול6 זכיני ערין לותו מנור S6 לכחור" קרכת פכל פרי : ט לפניס מיפטות פחות מסכת פניס 6פשר לומר וקחי תג כחרז יסר! קלי וכרחית כנמ fמתני' לח ורענת פספן

לס ירענס פסתן • סורט פrתן מכחיס כ6רן הרכק וסרפיו לסכל והרי"ף והרמכ"סb קיו לריס כ6רן יפרש ולפ כן לח גסלריס כקרקע על סכע פניס : וfין לו כקורת פקית ען מתפרפס סננס טכע החכן והעתיקו התפנת כנרסל תלכס פל יער קוח וקוכליס ענפיו נקירות קננין והן י:-יס סילועה חכס וכל שכן רש"י

וגרניס ופחות מסנס סגיס וסיעתו פהיו רחוקיס הרנק ט המקבל שרה מחכרו • לשנים מועטות לא היכן כעסות קירות קלכן

ירענה פשתן ואין לובקירת שקמה קבלה הימנו, קכלת (פחות משבט טניס ט המקבל סדק וכו לח לשבע שנים שנה ראשונה ירענה פשתן : וישלי לחיקוז קירות סנה • דלחו

יריג'פזתן בקורת שקמה : י המקבל שרה מחבירו לשבוע רעתה רקורו'כחית לכסני' פי הרנסזרע פשתןמכחים אחת כשבע מאות זוז • השביעית מן המנין קבלה מועטו' 6ינס חוזרי'לקורות בחרן הרכס • וכן פי'רש"י הימנו שבע שנים בשבע מאות זוז אין השביעית מן הכל קכלס לז'סגיס • פנת ומסייס ו656 מתוקמח oe המנין : יא שכיר יו'גובה כל הלילה שכיר לילה ר6סון זורעת פשתן - (קולן כחכירות לסי כקכלכות . גובה כל היום. שכיר שעות גובה כל הלילה גמ' פקמס סכת : יא סכיריס מלי דכעי לייזר פסרי קנטלי (רי"ף ור"c)וכל היום שכיר שכת. שכיר חרש ניכס כל סלינס פל6חריו ' חונקי כו ע"כ כליתי שכיר שנה שכיר שבוע, יצא ביים, גובה כל כח תלין פּעלת זכיר חתךער נכחו לרע ול6 נכחו מרת היום יצא בלילהגובה כל הלילה וכל היום בקר ולחי חפפר לומר סכסכי' וכן מסייס נ"י וכתב המניך

יב אחר

פינת מלכר סרי מיןמכירו" פ"ח מר'סכילו ססקס עניו

מסתלמת bkכפופה וכתיך הרמב"ן מסיפח דתנן קכנס לפכי יזרענס פפתן וחי כקכנכות כזכיר סגר כפני • ידרשינן מינת מכירות של פנס מbתלמת סמלי יזרענת פסתן • כיון סקכנס לתנוחת הרי זת למר ליס כתחלת טנק לסכת שמח להמסתעכר ליקלסכיר יוס על סקיע' נתכולת חני כריך ונקכ תכולת חני רונק וכו'ט*

החמה • וכי כתיך כח תכח על כרק נזכיר לינק פוקמי כתבתי לעיל כמסנס לנפיל לסנפירס"י . וסרמכ"סכרין סגפתעכר ולכקר מסכל'סכירותו וכן כל תלין כמי (לתוקמי" מפנק זו כתב קסוכר חוהמקכל תמס המגיר מתח לרכ פפר נסכיר לינת דקל לי משתעכר ניק על הבוקר : 6כיר טעות סכתבתי לעיל לאוקי (כונסו מתניתין מסליסית וחילך • 6 גוכס כל קין וכל קנינה ק"ק סכיר סעות יוס גכס כל סיוס • כמכירונקל ניתח בקכלכותס וכו'וכתב סלפטר לקוח סוכ'כמו סכיר סעות ללינה גוכסכל הנינת: סכיר סכועס • סמיטק ! ספי קרסכ"6 דרב פפח לחולעכין ריכל פמס קלמר • bk יכס כיוס סכנתס סכירתו ננוקר • לו כיוס גוכה כל קיוס וכיון ים מהן דליכח לה לפתני • fk סלח קונרך לססמיענו סדין פסקעת חמה עובר עלי : יכס כלילת • bכלתס פכירותו הקול 6 6ו נקכירות חוכקכלגות כ"כ רכרי המגיד: כלינה גוכס כל הלינק וכל סיוס . דכיון דמסכת פעולתן : ותמיקני רכלין הסכוי כעסנס דלעיל דסייכי כמו כןנ'ססכלות מפתחסן הוי ליה סכיר ניג'וסינו עובר עליי ככקר עד למקר' כמ"פ סס ולח העתיק נס הרמב"ס hk קחוכר • וכל העיר

כפקיעת המגיך כות וקטע העתיק פעיל סוכר • וסכס מקכל ולה העיר עליו מסר"רפולק כהן וני;"פ : ויש לו כקורות סקמס לסון סר"נ ססנת רפונת קוללה • וכן פירפרפיוזס לסון קטור סי'סנ"ס קולז קורס סקמס כין לס ירר (תוכה כסוף סכע מפנקכנס כין חסירר נתוכס כסכת סליסיס לו רכיעית

קולכה כסיסכימו לה פכע • פקרי יגלל נכסיכס עד סיחורו (כמו פריקת כסירר נתוכס ע"כ : י השביעית מן המנין כלומר קיין ניתן לוקסכע מסוק • וfט"פ פלין סכת סכיעית סוס לסחר סגיס לפירו מ"מ סכום

קלמר וכל קנה הסוכר לפי הסניס כמו נסיפה • כ"י : יא שכיר יוס נוכס כל סלילס כתכ סר"ן של6חריו פכ"ל תנין וכו וחיפשר לומר וכו. לכתיכ כסכיר סנס נפנה(עיין מס סכתכתי כמסנס נ'פ"ו רככורות) וט מתכח תכח וכו' . פון ריקעתיק רקמי לכרייתס לסימס כסכיר נילס סנוכס כל קיוס פכחומר ביומי תתן שכרו כלומר : ופיפס כח פכס וגו'ופתחתי כנסתכל לסייס : שכיר סטות וכו'כתב סר"נר"ק וכו'. וכן פי'סרמכ"ס וכרך : כנמ'ועיין לקמן : יצא ככינת גובה כל הלילה וכל קיוס... פירס קונרכיון רמפכה פעולתן ער פתחסך הוי ליס סכיר כינס וכו'וכן כתב ר"י כפי"קמפנק נגמרק כפלוגת6 לרכוסמת כריס . לסכיר סעות מפרס ההסכי טל יוס מסל גינת מפוס רלין לינה הולך 6חר קיוס וקיוס סולך 6חר נינה כססכירתו כנוסך כלינס • ולח רמי כשכיר יוס יחתמול ס6ינו גוכס הכל כל קלינקען וכל זה תימס לסס כןכסכיר ספות דנינת גני קיוס סולך 6חר הלינק וכן קול כתריס כנמרח . וסיפק להכחיכה כלינק וכן מוקי לס כרכי שמעון רומר פכיר ספות ריוס. נוכס כל קינס 6כיל סעות ללינה גוכס כל הלילה וכל קיוס סמע מינק וכחלק מקקל כנקו וfע"ג למפיקרס

סמר

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

כפקיעת החמה : יב לחך סכר כרמס (חמר סכר כניס סמר רב כפירופו הסכיר סעות רמתני' דנגרדין קתני וכרפי דכתיבלם תנין פעולת סכיר חתך • כל ספעולתו חתך ולפי' קרנוסרמכ"ס • קייכן מקמי רחתותב מקך סיפת • כל נתפס וכליס : ל6 תנעו חיכו סוכר עליו- רכתיך חתך יְרעון כתר לחתותך מפני חמר לך רב תכלי קיח, דתניל סכיר סעות ולא מדעתו : (תנחתא) נתקו מסכלו והעמידו 6כל חנוני וכו'ורסיתי לסרס*ס סכתכ bע"ג דתותר כל מוקי למתגי ) וחמר לו תן בפועל זה כדינר

(דתייני ריס')רנגררין קתני פירות (חני לפלס fו לגנר יב אחר שכי אדם • ואחר שכר בהמה • ואחד נס הרי"ף קכיס סוניק נשלחני תן לו כדינר מטות שכר כלים. יש בו משום ביומו תתן שכרו, ויש בו ללכרין קתני לו סכי' פחי מינו עובר עליו לכתיך חתך משום לא תלין פעולת שביר אתך ער בקר אימתי דלתותב מסיפ וסגול לתכחי נלה טסתסְתו חלל תכוני : בזמן שתבעו: לא תבעו • אינו עובר עליו המתהו קיל : וגס סכילו קמפנה סכיר כזמכו • כפכט וכוטל אצל חניני אי אצל שולחני • אינו עובר עליו שכיר ככורתס • סון רחיתי כספר מסוס רכעל סכית טרול בזמנו נשבע ונוטל • עבר זמנו אינו נשבע ונוטל חכמת שלמס סכתכו 6מר כפועליו ונפעמי סכור נתן אם יש ערים שתבעוננת בזמנו) הרי זה נשבעונוטל לך רב תכחי היס 6ינן 6ומר וקול לס נתן פקנות (סכועת גר תושב. יש בו משום ביומו תתן שכרו • ואין בו אחרסינויס קמח דמוקי רך מכעל סכית וסדיות לשכיר: משום לא תלין פעולת שכיר אתך ער ביקר : נגררין כיקיימו קיימה. וכן פלח כזמנו חט"נ לכעל סני'

יג המלוה לעת סרי. ויתרסס-וכלכת טריו כפועליו כי מטס זמן

כל הלורן כספרי ע"כ קיוב למי לנפטיס ומדכר ולס סזיל בעל קכית פתוח עובר על ורחק לעיני לתגי קלמר ללעולס ריפל נגררין קתני • 657 גל תנין:נר תום • מקבל עליו סליח לעבור ע"6 fוכל נכלות כסיפס נמיני גופת תגלי סיל לסיפח כר"ס. וריסס כרכי לין כו מפוסלה תנין • וכתיככריס6 לקר? רעך - רעך ולס יקולס נניח כרך למתוקיס מתני'ניפס כתנחי מפוס למתניתין גר קוסג :

יג המנות

דייקי קכי כלי חיתלו לכונס וס• וריסלו (נדרין סס 6ל6

סכמו פסים סגור פכיר טעות גוכס כל פנינת וכל קיוס 6"כ כסכיל מעיק ולינה בנגו קי6 : (ל6 נס כלל סכיר סעות ליוס ות רגל בפיפ) tcונת ילס, גיוס כסדית סנכן מוקי ערים" דנגררין קתני • נגסנ'גס כן סכיר סעות ליוס כמו בסיפח וריסf ביקורת - נפיפּ6 לס וממילח לסנכס כרכי יסולס כתרניקן • ו': ור"יסולק הנכס כר'יסולס • וסייכו לסרמכ"ס זקטור פסקו כסיפר65 כמתני' ועתס פי'סר"נוסרמכ"ס כמסנס מכוון כפירוס6 למפרסיס כגמורים נגררין - וסיפ כמו מסיח פנוית. לנה דלכתי קפה עליו ועל הרמב"ס• סי' נסס לפר'לסיפ

כר"ס• לכלכריסוסלינת הלכה • ונח כנגד כלי נפסוק הנכס • חלס 6ף זו כי סיכי ללה תקפה רים וסיפח להקלי: יב משום ביומו תתן שכרן כלומר מסו כונת קרח רביומו לסית בית עסק לתקן ולח תעסה רגל תכח וגו. וכמ bלעיל כפי'

קר"נ: המחהו פי'סר"כ כתקו וכ"כיס"י • גרלס כיפהול מלסון (מתת על כתף ים כנרת לפרשת מסיני סענינו עניין : שכיר כזכוכו נסכע ונוטל - עיין כפי הנרכיס פ"סכועות : נשבע (בוטל - כתב סר"נתפוס רכעל קכית טרוד בפועניינמ ולחו ליקח פועלי לחפילין ל bk פועל זה דיג6 הכי. תבח טרוד בעסקי קלמרי וּתְכי חרי' כירושלמי למר רכון כעל סכית ע"י סעסקיו מרוכין וכו'. נ"י. וכ"כ התוס' ריס פ"ז סכועות • (מ"ס כר נפקנוספכועס מכעל סכית ופי' לי מורס מקכת סול לחייך סכועס מרbוריית' . ולfפי' היכל רכופר קכל טפי הוס ליס לסינכי כעל סכית סעליו לפלס ספרי 6ס מודס מקנת קול כפכע • ולפי פסיקה רסות נקיות עג ככל הנית קלמר הסקנות • תום : עבר זמכן : כתג סר דכי עטי זמן חיונית רמי חנפסיק ומוכר ולס חסיר (כו וכתבו התוס' ו6"ת 6"כ כזוכי הפּחי נפגע פכין וליטל נימס כעל קכית ליני זוכר עתס • 6כל הניחו ער פיעני עמון הסחר סל'זכיר fס נתתי 6ס65 - כיון שחתר זמנו לכו פיטליס 6ותו מטעס זה • ועוד קפה כמול'מקלת 6תחי לין כענ הבית כפכע לרמי חנפות ומלכר פלליסנע לפקר • וי"ל לחזקת מלון בעל סכית עוכר נכל קלין • לח מהני מכח היכל רהיכל חזקף ללין סכיר מסת שכרן כסליק - ולס קיץ יכול בעל סכית (טעון שניתנו לי עד סיעלס עמור רfר • לח סיתת כין חזקה ;6ין סכיר מסרק סגרו • ססרי כל הפרס 6ותו אל תגעי תחכי עו"ד רלה רלו ניקן מוסיקת fותו לפסול הסקי ע"כ : אם ידעו ס rtנעו פרין בגמיס6 קל תכעיס קטן. וfסיק ריסע: ס סתכעו כל מכר פי'סר"ס כגון שכיר יוס גסין הנינס • וסביר לינה בסוף היום ופריך ונעינס תו ח פרע כית וכי סכיר מטרה זכרו כל כך זמן ריד • חמר רנטקכל כך חמיו כנגל חיתו יוס bל תכעס • פי'6יגן כפנע וכוטל 6% למחר כבר פסול כנגן חותן ינס SE

תביעת • fכל תכחן נסין סוליל (סכרו עליו קרחית • לרס":: תוס: כתר קריגרכתיגרעך יכו) וינפרס כגמ' וממעטיגן נר תוסר מרעך ומרכינן כסמס וכניס תחקן וג6 למריט לככ6 - מסוס דמסתכר לרבות כסמס וכליס סכן יסכן, ככלל ממון רעך - נר תוסכ חיכו ככנן ממן יען :

י 13

יג א ין כח

:

[ocr errors]
[ocr errors][merged small]

פרק ט ר"ע מברטנורה ין לא יתפכנטו אח ככית דין-פּי'יו"כ לקח ממנו חסכון יג התלוק 6ת קנר ותניע זיין ולח פרעו :5 יסכננו ליקי

כעל כרחו ופי' כשוק ולחות די רמלונגןקול כרקחת מרכו מסכון כעל כרחו והכי נפיק ללח ע"י פנים נופיקי ז כגמ'כט, תוך ניתוח נתי ק. גזית פח יכנס גניקן • קו'. ממנו ניסית כ"ו: ונח יכנס לכיתן. לפי סליס כ"ו כל יכנס ככתבנ"י ומסר"ר פלק כתנכ”ע סי'ל"ווסרמכ"ס ולפור (כיתו וכל שכן כעל חוכ עכמו : קיק כו פני כליס • ומוט סכיר נסו למן התולת עובר

כננו פגיר ומסכנו כסניקס 6פילו כהון ויסינ טעמייסו יג המלוה את חברו ; לא ימשכננו אא בבית בין נוטל חתך . ומחזיר ' רכיקו דכתי'כקרח דלח תכח ולא יכנוס לביתו לטול משכינו שנא בחוץתעמוד כסעס טסול גרין לזה : שח כיתו לעכוט הגלידוק!) היהלו שני כליס ניטל אחר ומניח אחר : ומחיר יקירנו • יעכב י 6כלו מה הדין לו כל סכן דלח את הכר בלילה ואת המחרישהביום ואָס מת אינו כדמפרס חול • תחזיר 6ת טמט מוקי מת סענין לו מחזיר ליורשיו • רבן שמעון בן גמלי) אומר אף לכר כלינס • ות המחריסת סנילו . כפנטו כי כחון. לעצמי אינו מחזיר: 'א ער שלשים יום • ומשלשי כיוס: מת הלוס • 6ין מסין פניית כית דין פריית קרח יום ולהלן • מוכר בבית דין: אלמנרבין שהיא רעיוט ליורטיס fcין כלן רותחים לכהן תעמוד קלי • עניה ביןשהיא עשירה • אין ממשכנין אותה שנא' מכות סכת קעכיט דיפר עליו. ונרחסני רכנמרח ולא תחבולבגר אלמנה • ההובר את רוחים תגלי לת העבוט כתיב דקלמר סמליכנס וכו טעת

עיבו" ר ירח ניורם : ער Bלסיס דקרח מפר'. ולח גרס נצרת

יום זמן:ו • וfין סכק כלשון התוס'. וכן לח נרסי'כספריס סכידינו: ולא יכנס כרכן מעון בן גמליח : לין היל פנית. לין הינו מזירת לביתו. פי"ג 6פי סליק נ"ו וכו'. וכתן סר6סותימר וכו'. משוס רסיכה כתחן רימר טניה • היה דרין מסככין וסל6 ימלס כידו סילך יכפו :ולפרוע מכותו • ולפי'ר"ת ניקס פתתיך סfתר נריך להזור לה : והיל נכנסת ויוכחת לכלך דמפרס רלח מיירי כמסכני לפרעון • הלה פרולה להיות בטוח. סתס תסיחס 3סיעכסכותית • חכגעפיר'. דליכא למימר פמפולין לכל כסרונה ניפרע ממנו • סליח נ"ונכנס לביתו. הכי • לית" מסכנין קתrcט כן סfי תכחי (ללח): דכתיב ע"כ : שנאמר כחון פטראר רתכיfממסט 6נ6' כחון. כל תקבול כנר6למנס 6חל עניק • ולסל פטירס כמסמע : מעמולינזיונים איך העבוט )מיכי יודע 6רזיסfשר לתת נוחה

בויוכיח 655 מס תלמוד נומר, וקחים ערכות פליקנו: ומניח, כחל, כלומר חסר פכטל פניקסלממכון מניח 6ת ססוח כריך ל • וקרר מפרס חיזקו מניס ונקט לייק כלפון הורת• זהר כהעתיק ומחזיר ל'. וכן סנירסל כירושלמי - ורי”ף וקר/°c וניתלטפי : ואת המחריסס כיוס • ויטו סמפרסיס וקח כלי פֿעוּסין מ לופל כפס יוס ולין ממפכנין 6ותו : (תרנו כתסכנו כלינס - סbיכו זמן מלחכת הפרישה • ולס 6סרק תורת 66 סלח למפכנו כסער סמל בלוי לעשות מלחכה - וכן למרו כירושלמי דנרסיכן סתס קרלוס ומסריטה סלוכן לעשות מלוכה ביוס. תוכלין כלילס • ומחזירין כיוס המנידפ"ג מהלכות מלוק. ומרכיכן לקסכת כלי bוכל נפס מקסכלסין: נ"י

וכתב עוד לענין קוסית המפרסיס כמתניתין כחס עכר וחכל מיילי : יאס מת חיש מהיר ליורשיו פירס"י656 ימכרנו וינעק תוכו ע"כ • הכל כחייו נכונס סס כתורת מזרק • (כנמ 6מר ר"ת

וכי מחקר סמחזירין למס ממbכגין • סלח תכח פכיעית מסמסתו . לסיעסס מטלטלין חללפניו וכתבו התוספת פרקטי הר"י חסכן כמס חוזרין ומתסכנין • וי כלי סלח יוכל סוס לכפור • וגס ימסר לפרס מוכן • ולבקש מפות • כי מתגייס סככל יוס ויוס יחזירו מסכוכו ע"כ : אלא ער ל' יוס'' כתנסר נאמן נ"ו • וכן פירס"י וטעמייסו לסכל 6תרי', פרק רנקמן כמסנסן כמ"ס סס סר"כ : נין פקיה עשירה • כתב סר"כ מסוס דליכח למחן דחמר עניק להלחין ממסכנין וכו' לכל עסירי לליכל למימר סכי דסל ווס מים עני סוס כח תסכן כטגוטן סוס רכתיך • ועיין מס ססקסיתי {fcל כיס כמפכסס'פ'כריכלות : אין ממbככן חותס סגולה תהכול • לסון נ"יחפי"לfלס 6חר ק6

6סור למשכן מכיתי ל6 כעכור עלית כפני לחוין • כ"ניר6

° • ומדכריסרמכ"סוגרחק רלח תזכיל כהנמכס 6פילו בחר • דעל פיג"וכמי לין מתסכנין מותר. וכ"כסרו*. *( תתיס דל6 יסכול רקיס • וכח שהכול וכו' כח (חסור כתוק המותר כמקוס 6קר • נחט"נ רסתס תכלס ככית מcמס 6ס הינו ענין (הכלק ככית 6חסור במקוס 6חר • תנהו ענין לכתוק ע"כ. וכמל הרנ"ס;*3 כפג מהלכות תלות bcפי כסעת הנוחיחין ממפכנין לותק • הזין זית מקור דכסעת נוכ סרי סיל כמוכרתס וסרי וכבר השיג עליו כלכ"רוע"ל : דחוני חת סרקיס • גס כוֹס כתכסרמנ"סו"ל. פלפילוכסעת תלוחה 6סור • וfינו וחוור נ"י: רחים. פירס פליך סהול מטלטליס : יסייך ניסמסכון • גל כהי רקיס של מיס קרי יס כקרקע • וכח פיך כיס מסכון • 656 גוניכר כשחר קרקעות לל6 פיין דיקמסכין הכל כמטלטליס• סלין מתסכגין ליקח רקע נמשכון טור סי'7

וקלת'

מטוס

-;

[ocr errors]

והתחתונות

:

Bס סני כליס העליונס יכס וסתחתונס רמיס : נקנת קפק לכסון סימן ק"ו. כתככסס קרססנגל ניפֿרט פרקי הבית והעניס פל סכיס: סכית של החך ועליס : שלח כפג'ו סיכונין בית דין לגפסן קרקע - כמו (בפרט

ד : סכתס מונקיס • לפי ס6ין ניכר לנו מקרקעי המפכון יותר טוב לו כנוס : וחייב מאס ס לכניס סל עליון • (6לן 6)-ניס סל תרתן : ורוסיס לו הכניס כליס פירס 6פילו כתתרחת חקת - חס מכל כפעס 6קת יחס קרפיות להסתגר

וקרכן ותתרן נו מסוס ( כחכם לבית מיסודו ונפל עינו (נמ'מסוס 69 בלא תעשחי וחייב משוס שני יסכול רסיס ורכר • קה תחתיו יסגדעת סרקחתונת כליס שנא' לא ירכול רתיס ירכב ולא רחים ורכב שתיס• לי בתי ספר וק נזכרו ולסעליוכו סל כית בלב' אמרו אלא כל דבר שעושין בו אוכל נפש חפילו רסיס• ורמיס קייס • נפל נהגן ממנו סרנה

שנאמר כי נפש הוא חובל : כרסתר נכי נזיר (סמטנק ר' רעיונות מזכרו • שנפלו פרקי הבית והעליה של שנים שנפלו פרקי דנור) למר ליס 6 מתקיט נכת

שניהם חולקים בעצים קסתר • חן CFתה. קייכטל סלמות סגפנו כמקיסנמון • ובאבניס ובעפר ורואים אלו אכנים הראויות כל 6חת וfחק. • 6ין לותר וריפו) דתנס פניס חולקיס * להשתבו אס היה אח מהמכיר מקצ'אבניו נוטלין לנטולס fיירי כנתי התרס מיירי פנפל הכותל גליל

ועולות וקמשמע לן דרקיס ורכב ופנו (זת הכניס עירוניכר

, לינס כלי חסר 656 (החיי למיקס לי כזכסה נפיל (תתלות לתנור . % כחכטס נפול 6

: 6 על פיסכול סניתס • ר6ס כן סוס ליס למתגייס סחוכל ועג יתר 6תנור : כ:קנת חככין ותן למות : נוטון • וכן בחיס 6נרכג נכס תעסס וכו' ותו לז לח ורחי 6ת6

ec65ופי פסנתטיש כקנת מהן טהו? (מת וכקנת סוער 6ינן יודע לכתרfת לfחת חייכbתיס • וכן מtתע בקרי כנמרח החיים פכיון ספות מורה לתקנת קוס ני: מחויך טבועה בחוריית6 סיס וכו': תוס' : שנאמר נח יחבור וחיסורכג • ותינו יכול לישכע וכל הכתוב שכועת וחינו יכול לי כע מטיסכלומרוכיון דקרח פירס תרוייהו וכל 6חר סס כפני עכמו קוח לבן לf זר. על כלן חיכי יולע יסנט f6sיכן יגלו נתונק עס סתרוותיקן תכנקות ול6 סוי נfו סכככלות וכן בהרט קכרונות :

ג הבית לכמפנה כ'פרק ו' רכיר כרמסקי- קתוס ו"י: ולא בסיס

ורכב גלבר 6מרו כלומר מס סbמרו חכמים לחיים בפני כליס לfף ע"פ זקס נמנ6כס 6חת (כמדו זר מן הכתוב על בסיס ורכל פנלמר כפירוס ככתוכ 6מרו חכמים שחייכו קכתו3 פניס לכל . כל לכר וכו' וסיינו דתניה מכל זין של ספריס • וכתר של בקר יכול לה יקר) חייב bל6

fחת תלמוד לומר לה יקכול רסיס ורכב: מסרקיס ורכב סין מיוחדיס שני כליס: ועוסין מלחכס (התת וחייכ כו', וכן : פרק י שניהם קונקיס • כתכ סר"קלפי פלין נכר 6לו וכו' - וכן כתנרס"י נתחנת :כי סבל נפיס 6חד קוח נפיק

מחכרן • וסגניו ועפרו מרוכס מסל סכרו סולקין • נפי bcין נכר וכו'. ותניה לחכמת שלמה שכן כריך נסיות הכל לפי הנועת נפי פהfסל וכו'. ועכשיו דעת רש"י כמו bחר סמפרסיס כמכוחר בתוספת רכח רתכן חולקיס רמסע כסית כר"ס כזמן פריז פכיסס סוין • 6כל 6ס סיס 6חל הן גדול • ולתל מתן קטן • זס נוטל לפי סלו • , • נטל נפי פגו - הכל נרסק המגיר וסרסכ"כלפון רס"י 6ע"פ ססחסל גגות וכן • ותמהו עליו והלשון זכתנקר"נ 6c וככר חלו חננץ של עליין וחני סכני rל תחתון וכן לפין קט"י. נס המניר העתיקו כן • נסת:"י סימן קסדותסכמנת לתת הניק כמקוס 6ל לין • (לוין תנסתו מוכרחת • מרילין מסכתיכו נקי לתנן נוי ורולין מן • וסמכוון, מיון וסרמנ"ס כחכורו פרקטי מ נכניס סעתיק רולין חיזו: שניהם חונקין • עיין מס שכתכתי כמסנסג': חולקים כתב י"ג מירי שנעל הכותל בליגת • ופגן לfת ססכיס • לותס ספיגו חגו לטלמס ללח מלינו לפיילינסויגמלס : (תו נגמרו רפילי סן ניקות סקר מהס כוח סוי יון סמוניס ממכרי פניו קרלית לכל חסכינן ליס מודוק • לשותפין 65 קפרי לסדרי למקני רשות6 דילית קלכן כרסות6 דסfיכמי יתגי וקלס קפיר עליס מלספק לוכתס • ועיין כריס פרק קמח וככה כתרס : וכעפר לכן קית ייך כיניס נמכר סוfכניס נעפר כעכין סכספר ועפר חזר יקח נטס 6ת לכית : הראויות להסתכר . fסיס לכניס סכורות • מכני 0 : נכניס ייו - c*. *פיין כריס פרק ג דכ"נ על קל לתכן וחת מי רגליס : אם היס 6ך מין מכיר מקנן

נג'ו נוטלן • כהנהר"נ כגון פרנס טוען כתקנת מסן פתוח חמת וכו'נרים ברק :' וככח קי, כתנתיכסס סתו וג'יוק כח רנה רוס ליס למידע חין חומרים מתן פסיכויכיל כסכע מפלס • ופירסו סתוס"סס לסכח רגינות רוח כל חסר מכיר מקנת לבנין • ע"כ • זרס לת מס סכתננ"י ככרון • n’ל כתר הרננ"וו" רמתf סמעיכן רfפינו נז רלח ריע כי קfי דלק הוק ילין. 6מרינן (!תיך f6cינו יכול כסכט pפנס ער כ6ן • ולני תמי סנ"יעכטו גרים פרק ל רככח קמ כתב רייכל לכס הוק 56 5 רע מין סוכרים מתיך bcינו יכול לסכע מפלס• נמס סכפכי כסכל 6ס 6מר על כולן ליני יורעיסכע וכו' עיין מקסכסן כסוף מפנקנ'רפרקט'

2

13 יג ב ושועת

[ocr errors]

נר

ס

[ocr errors]

ועולות לומן החסכון• מסקינן כנמר"לפי חסכון פנימיס נ ינית וסענית • המזכיר נסגרו עליית שעל נדִי כיתו וחמר

והנה נוטל פימיס כננדן דמרקגי ידע טפי לח ידט לי טלית זו פעל גבי כית: חני מסכיל כך ונפקתת עלית ו' מונית ליה ומרני נית (הל סנוטל חלק שמכירן • כנון פרס טפחיס על ד'טפקיס רקtתס לס כל זה להסתכם כעניק כריך גלולות וטובות יותר מסחר הנכניס :

סיסתם קניו למעלה והליו נתטי : לין כעל קנית רוני נהנית והעלית של פגיס

לתקן הטניס : קרי כעל : כתכסר"כ קנית ועולות לי מן החשבון : ב הבית והעליה העני יורד ודר למטה לגמרי העליה המסכיר נתכרו של שנים נפחתה העליה • ואין בעל הבית רוצה לסל סענך כיתו כפניס ולה פליק וכו' • וכתנ רס"ידכה לתקןררי בעל העליה יורו ירד למטה עד שיתקן כפינן ליס לדור חני נמטנה נלס סכח SL פניס לקח לו את העליה • רבי יוסי אומר התחתון נותן את וחניו למטה: תעזנק (טיס בסוכר קחי כליזמר כגמרל התקרהוהעליון את המעזיכנו : ג הבית והעליה על טיט)rכותבן על התקרי והתו' כתכו ללר"ת (רחת של שנים שנפלו : אמר בעל העליה לבעל הבית ר'ייסי סכר מפז בת 6:וויי ומכל מקוס סיין למתני של לבנות והוא אינו רוצה לבנות הוינעל העלי בונה גומות קיס וtfוויי גומות על פניס כיון דקתני כס כעל את הבית • ורובתוכו עד שיתן לו את יציאותיו • קליין ל6פוי ורכנן סכרו ככית וכעל סמלית וכנמר6

רבי מעזיכס 6חזוקי תקרה היה דמוקי לס 3סוכר ומשכיר

ותחזוקי קקוק תחתון כעי תפוס רכחחין שחלקו מין התחתון לכנות תקרי • ע"כ להזיקי הכס כחכמיס : ג הבית והעלית של סגיס כית של (עיין כפי' סר"כ כמסני דלקמן - ומס סכתכתיסס 3ס"ו) זר ועליס סל זס : (ור כעל העניס לכעל סכית (כנות החומה ופי הרמהטעס וסתחתון הינו כריך לתקרה ולמס יתקננו והתקרה התחתונה המוטליס עליו לכנות: כונס הבית ותקרת לכעל קטניס וכיון רינג פנמענק קייס. הדרכה קול הפן התחתונק סטניו : ויופכ ככית על פיתן יכילותיו ולfחר כך בפחיתותר מכתקינס כדי סלק ידור כעל העליק על נכין ולי יוכל ממכר

וכונת כעי לסנוקי בעל העליר 6ת הגן כלי סינטרן כפל הכיס לתקן התקרי מהיכן ביריה • לסגן מסיעכר (כפר קנית חן כסיס סס תקרת כיקרכר ידוע חפירת נסמיס על התקרה יעברו לבית הרעתח לסכי חלקו מעיקר'פיתקן כעל סעליס 6ת ננו פלה יזיקו מינסמיס (תחתון • 6כל סתחתון חין מחוכ כלל נתקן מעמד ב דגל לפניון • ע"כ • פיין עור סס שמייסר מה פרוקטר (פוס כזק מכפון תגמרו : נפחתה העניס תקרת קנית פכני

ו פלייס דורסיס עליס סכלתה התקנת מסמת תקרת הבית וזה סעכר לו קנית כפbמר ניק ספל נכי קנית זה פכר אמן סנתקנקנה , עלייתו מחמת בית חויתקן • לוידור פמו ככית • 6כל 6ס נפלו כותלי העניק • חינו חייב לתקן ולחירור עמו ככית 66ין זה בקנקון מחמת ככית מניר פס'מהפכות שכירות כפס סרסכ"6 : הרי כפל סעניק יורד ודר למטס לסין תר"נ רסח סעכל ניתן לטניק • דלילה וסעכרו למס ליס למימר סעל גני כית זה ותח קו קזי נעלית • רכנית זו ק6מר ניקרס?י. ועיין מה שכתכתי כוסנס דלקמן : המעזיבה עיין מס סכתכתי כמסכתו' פרק קמח לסוכה : ג אמר כעל סעלית (כע"י תקן • כתכנ"י וחס תומר (תס סוח כריך לבנות סכית יכפקן (בעל הבית לבנות • רכסלמ6 ריסס סיס לי סעכך נפסיק כיון 65מר או • 656 Sמעבריק (ניה 656 הכח יכפורו ככות • ככר קקפו כירוסלמי ולמרוכסליכו • כלומר כשהלך למרינת קיס וככי כחי נוכח חי לפזר לכפיפן • פלין ניו יורדין לנכסיו סלח כפניו. וכן דעת הרמב"ן. לכל קרפכ"6 כתר דרופלת סכרי ליס כרכ 6חל פר מגירס לfית ליק 6sין נפרעין מן קדס סלח כפנינ וחפילו מן החקני • כרוכח כפ הכותב • סכל לכן ו דסכירס כן כרכ נחמן רחמר סתס כופין מן התקנת כדיפלח יכס כל 6חר נוטל ממונו סל חכרו הולך למדינת היס חי חיתה רכיפנו כיפין • 6פילו נשליכו כמי כופין • 6ר לסכרח לגמ' רידן fcין כופין חופן כלל בין נכעל העניק סככור 6ל6 על אכית • לכל לס על כעל סכית סיסתעכרו כי נכסיו כדי שנכין לוקו לענות על כרחו ע"כ - וליסנוכרי הרמב"ן נרחס נעיני כוס סוכר דרכ נרמן לי לכר 6לס ככעל חוב כרייק6 כקליס כנמרס להכותל רף פ"ס רפלוגתייסו דרך חיל ורכ נחמן

ככען סוניה וכיון סכן סלימר ריט רכ נחין לס f6מר הנפרעיס סלס כפני מן התקנת חלק נכעל חוכ כדי סלק ירח וכו'וינעלו דלת בפני לוין : 6כל כסbור חיוכיס כנון דיכל ;6ינו 6ל6 כפוס סעבור כסנמס • 6ף רכ נחמן מודם סל תקני גירי דקות רב חחח סכר כנכל אל לח הקייככפוכית לסר תגן כתס רנפרעת סלח כפניו ומסוס הכל • נס מ"סנ"י(חלק בין ריס6 לסיפח ללח סטנרנפסיה • לין גרלר כלן . לפי מ"סנסין פרק ח'נסס קרלס מסס דפגן התזכיר כית לחכרו ונפל חייב להטמילני ניתן אמר כעל ייני לכעל סנית • שן קר"; לכנות חומת יסתקרה התחתונה • יכןלפין רש"י: ונכחורת זה רלח כרכרי התוס'יסר6ס סכתכתי בפנת לנטיל דכסייפיס לין כתמתין קייכככעמדת התקית. וכן רבין רכריותנ"סימן קס"ו יקפה דיטיי נתנשמי לין • ניילשין ררעתי כסתוס'. וכתב מהרפרנק כין דלי כתכה? כן הכח לנפלו לנמרי כסכין לחזור ולכנות ודלי קיטל יל התחתון (בנות כיתן • (יןכית כלל תקרה • ויפליון יבנה ניקן עס תקרקו לונגי פעל נכן לכל נעע

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
« הקודםהמשך »