תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

אמר להם אני לא ארון קרן מקרן אני ארון קרן "מיס, קל וחומר לשכינס "ל - ומה במקום שהקל על השן ועל הרגל.

ברשות הרבים החמיד בקרן. מקום שהחמירע השן ועל הרגל ברשות הניוק .

[ocr errors]

דיו לבא מן הדין להיות כנדון. מה ברשות הרבים : אף ברשות הניזק חצי נזק: ולם. בין כשוגג בין במזיר. בין

ער בין ישן סימא את עין חברו ושבר את הכלים

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

והוזק בהן אחר חייב בנוקו: ר שניקרדן שהיו
מהלכין זה אחר זה. ונתקל הראשון ונפל ונתק
השני בראשון - הראשון חייב בנזקי שני; הזה
בא ברחביתו וזה בא בקורתי נשברה כרו של זה.
בקורתו של הפטור של הרשות להלךולזה
רשות להלךהיה בעל קורה ראשון - ובעלחבית
אחרון. נשברה חבית בקורהפטורבעל הקורה
- ואם עמר בעל הקירה חייבואס אמר לבעל הבית
עמוד פטור היה בעל חבית ראשון. ובעל קורה
אחרון נשכרה חבית בקורה חייבואם עמר בעל
חבית פטור . ואם אמר לבעל קירה עמודחייב .
וכן זה בא בנרווזה בפשתנו : ' ו שנים שהיו
מהלכין ברשות הרבים אחר רץ ואחד מהלך או
שהיו שניהם רצים והזיקו זה את זה שניה'פטורין:
? המבקע ברשות היחיד והזיק ברשות הרבים
- כרשות.

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

* תוספות יום טוב

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

ברשות הרבים והזיק ברשות היחי' ברשו היחיר והזיק כרשות היחיר אחר חייב : ה שני שוורים תמים שחבלו זה את זה משלמים במותר חצינוק שניהם מוערים משלמי במותר נזק שלם אחרתם ואחר מועד מועד בתם משלם במותר נזק שלם . תם במועד משלם במיתר חצי נזק וכן שני אנשים שהבלוזה בזה - משלמים במותר נזק שלם אדם

במועד ומוערבאדם משלם במותר נזק שלם . ארם בתם - ותם באדם ארם בתסמשלם במותר נזק שלם הם באדם - משלם במותר חצי נזק רבי עקיבא אומר אף : תמ שחבל בארם משלם במותר נזק שלם: ט שירשוה מנה שנגח, שור שוה מאתים ואין הנבלה יפה כלום. נוטל את השור שור שוה מאתים שנגח שור שוהמאתים • ואין הגבלה יפה כלום אמר ר' מאיר על זה נאמר ומכרו את השו'החי וחצו את כספו א ל רבי יהור'

י - -" וכן

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

י

« הקודםהמשך »