תמונות בעמוד
PDF

.

.

.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

וכלי תורה חזקיה מדהנהו דק6 ריף כתרית • ל fמרי' היו סגיס ידפיס חחר חתך • סני סווריס סל פני כני 6רס יין פיסו לקית 6פי'ניוק ניי , ומזיק cמס מלח חמרינןסמוכים רודפים חח • קור סל 6דס לחל : סגיסס פטוריס דתרוית : וכיון לגרמה בניזקין פטור

רכח קכח רמולק כתגע מרתי כיס: פניקס קייכיס: כגמר מפרס למתני כגון ססגיסס ונסנע לקק מחמת תילן יתוק קח בריף כתרים •

וc6תכת תפין שלי סקס מפלס הלח מגופו וכי חיתנתן פתרויין קמן גיר דחית: גרס לית לפנק

מסתנס הניזק חלי נזקי מכין ?ט בסלע (חפי' הכי פטור היו שניס רודפים אחר אחר זה אומר שורך הזיק

טניס חבל ניתנקו (פרוייכן וכ"כ הרמה;' ע"כ:

וזה אומר שורךהזיק שניהן פטורין אם היו שניהן מני חמני זין 6ייתי רחית היו פגיס רודפי'וכו פניקס של איש אחר שניהן חייבים יהיה אחד גדול ואח' דקלי תורה וקדוסcלס לך :

קייכיס כתב סר"נכנמ' קטן הניזק אומר גדולהזיק - והמזיק אימר לא כי גלולהזיק וים כגופו ותחלי עפרס כגון סענייס תמיס אא קטן הוק • אחר הס ואחר מוער הניזק אומר נזק קטן מזיק ורמי הקט1 : כו' וכי חתנהו לתרוייסו קמן מיער הזיק והמזיק אומר לא כי אלא תם הזיק

תקח

תותר חני נוקד כו ולוקח כי חיכ'סקיי דחף המוציא מחברו עליו הראיה היי(ס 6) הניזוקין פפסין

: קטן מזיק ח = מנייתו החזיק הנח דסתרי שנים אחד גדול ואחד קטן והמזיקים שנים

הגדול וסע"פ סחני נזקי סל פנים חייכיס - לכל היכל גדול וא קטן הניזק איטר נרול הזיק את הנרול

גדול מרוכת 6 תקח 6 קטן ה דליכח סגלי נסכי לע"נ וקטן את הקטן - והמזיק אומר לא כי לא קטןאת סלי ותני נזקי פל קטן סגן

הגדול וגדול את הקטן איהס וא מיער הניזק קח מן הגדול וכל הנן : הציק פטור. דכס 6פי' יודה אומר מער הזיק את הגרול

קמוליס מחכרו עליו סרחי". 6 וכלי תור6 כוח דחוק כמי והמזיק אומר לא כי

והמזיק אומר לא כי • לא התם את הנרול ומוער דתנינן כמתני'6סל6 קכיס (= , מחייך וקיימ6 כן פלנ6

את הקטן • המוציא מחברו עליו הראיה : כית לין לו כלוס . ולפי" נוקל קנסק (מולה בקנס

• פטו (

זה

ליןלו סקטועןלת הכרן חטין ומ"ס סרג 6כל נתנייתי

וסורק לו כסעוריס פטור • פתרוייסו מכי למר לי איך הייתי רסות וכו'ונס 6מרינן כיון s6 מרמי סעוריס • • תפס קניזק סטור מס פסורק ( ריוחנט השר כמסכתפוקט מסעת כניסת קס כית כוסות

המזיק מפקינן מיניה : הגייה נכנס נפסך לית ליה חלק כחס מסס סוי כפני פורי. פרק ישוד

אנגי 6רכעה ותקפה • : שני שותפין 6cס כלכר הסחר כלכולסניתס • ק"גופני

רמPCנס כח סלח כתכרר כחיזר מקס 35 חנק מלי למימר לייתי רחי) זקן סול 67זקן קרל"פ: היה חסר גדל וכו'6סיפס דמתני'קחי דקתני סfס היו פל ליס 6חר סניכס חייכיס נ"י: : קטן הזיק למון סר"נורמי הקטן תקז וכן לסין יס"י ותמיתני רתח קיימ6 כן יוחלט הפור

כמס כמשנס ט'6"כ לח יוכל נסנקו כרמי וכ"כ מס התס כסדיס לסון כלי והקטן תקח : אחר עס ולfחר מוער cfמוטי דחפיור יוחנן דחמר } פריס פרק סמוכר פירות גמל החוסר בין הנמליס ביידע זה הינו מודי יכ6 657 תליכן כננוער כיון לסנילס יכין תוס' : המוציא מחברו עליו הרחיק כתב סר"כוfס ל6 תכיל רלית bין לו כלוס וכו פסטופן 6ת חכרו כחטיס וסודה לו כסעיריס

פטור כרתנן כמשנס ג'פ"ו בשבועות וסס 6פרס כס"ר ומיסו כלחך תס ולfי כמי כשסניקס תמיס כללי קחי טעת) מי פטור

• 657 מולס נקנס פטור כדחמרן ומ"ס סר"כולי תפס לס מפקינן מיניס כתכ המניר פ"ט תהל נזקי ממוןוחט"ע סמולס כקנס פטור כבר תירן קרספו כפרפין דפננס כוקל fcני fcnר קנסות 6ס תפס fין מוכיחין מילוט"ר : ומ"ס טרנספור מות פקודת לו

נרחר והיינו חי תפס כסקלי הכל חיתפס כל6 ססרי דחית ניס מינו רלס סיו רכריס מפולס ספי סיור תביעתו כתוכס כרי כח מפקינן מיניה . וכדעת הרc°6 מכתב נטור סי'סנ"ט 6ע"נ לנסר6"6c3cיןסזכיט* על סניתס לס מתניח תפיסה : היי הנישקין סניס וכו'

. כתבו סתיס וסן סיפח c6מונחי תפיס פקיל כרחמר מיק : וסיפר רתס ומוערליידי חיילי ככס לנעיל כנרול וקטן ותס ומויר חיירי כמי סכי ט”כ

הכל לפי מס סגרלס מרנרי בר"ג ונכונית מהניח תפיסס 6ף כריש כח'c נפיל . פיכח למימר דלbסמועי'קח 6תf ול"ע : פרקי שור שנגח 6רכעה וחמסס סווריס כתכסר"כ וככילס סיס תס פירס"י וסיכי תיכנון פרס פור אנגורות סור 4 על פני וילה פור וכח (6חר כניסת פיס רוקנ'פממיס 6ו ג'פור וכח כנס .

דפי מיפו לסירוגין שלה הוי רטור כעסר מועד מלח חסכן ענת סג'כניתית נג'סרחיכסדרן סו bל6 כסדרן

ונעפר מוער לסירונין קיכס ; וסירונין טוין ע"כ

ורוי מי כמי נפרוס כנין ללס לייעול ככת לי להטרחה ככית דין כריכתנתיות • כדתנן כrתו ס מסוס דמסתמל מייערן כיס ככית לין נהרי על פי כן : ארבעה

Em'טיין כפיק הסכת וכפרקי"נ ליכונות

מצגת

65

[ocr errors]

וככלס קיק קס ש

.

[ocr errors]

ו

[ocr errors]

.

[ocr errors]

.

[ocr errors]

.

[ocr errors]

.

[ocr errors]

וסתנס מגיפו : יפלס לינוק ל6חרון תסלק - כנמר מוקי.. ומסנקט'פ"כ וכ"מ : ישלס ללירון פנקס כתכ ק"ג למפכי כנון סתפסו ניזק לסור המזיק לנכות ממכו וגפסת פליז כנמר מוקי למתני כין סתפסו וכו'וכפפת עליו פומר סכר • פמר מכר וכפיכס) מתחילו וסין גיזק קרופון מיין בנזקין, כלומר וכרבי ישמע: סבירק ניק דמפס הצור ולח הוי bk כעל לפיכך החסרון מסתלס תלי כזקן מפלס:לסיס בו מותר יחזור חוכ דיליה ולפיכן כשתפס כסוכו כעסה פומר סכר : שפכיו • ר"ק c6 *פכו

רבי שמעון תומר וכו'. פיתו כנזקי יחזיר לגלפגיז זה אחר זה ישלם לאחרון שבהס ואס יש כוסותר

כתנסר"נ ר'סמעון כנין סחני נזקו של קרלטון יחזיר לשלפניו ואס יש בו מותר • יחזיר לשלפני סכר שותפי כנתו וכו'כלומר קיס מנת וחלי נזק החסרון פניו והאחרון אחרון נשכר דכריר"מר"ש אומר וכר"ס סכירס ליק לסתר תיק חמסי'וקו'סוס מ6תי' שור שוה מאתים .' שנגח שור שוה מאתים ואין יוסלט קפור (חלימקו וכמל' מתקנת כסנס פור זה סורו הנבלה יפה כלים זה נוטל מנה וזה נוטל מנה הור 6s"כחם חופכח קול ברפו'

: הניזק קר6סון מחני נזק! ונגח שור אחר שוה מאתים האחרון ניטל פנה • פניתס ל6 כעפר מומר RS6 גת רק ננזק כסור זה מכה שלפניו זה נוטל חמשים זוז • וזה נוטל חמשיס זון מחלקו רעל כל סקמוטל גנניס מנת • וכסתפסו חזר ונגח שור אחר שוה מאתיס האחרון נוטל מנה לפתור חלקו חכל לרס חיזק יכנס תחת ילו לין ושלפניו חמשים זוז ושניס הראשוניםרינר זהב : יסמנסs bפֿיןלו סלק מכורר לבעלי נכפפין מכק סקי בשור שהוא מוער למינו . ואינו מוערלשאינו כגוף השור לסעכודס כעלמ ס כן סתרי 69 היק'סמירתו מינו מיער לארס. ואינו פוער לבהמה מוער קול לתפוס ניק הוי כמו עניק ! על הניזק bתפסו • לקטנים • ואינו פוער לגדולים את שהוא מוער רחוכן פיין (אמפון מכת וכפסיק לפני וקיק חני נזקו לומשלם נזק שלם ואת שאינו מועד לו משלם ( תפס פמפון מפל רחוקוחפן ססיס 6כו הניזק הריפון חצי נזק • אמרו לפני רבי יהודה הרי שהיה מוער ספות מחתיס כדי לפרוע ס סמנס סלו סתפיס ונותן לשכתות • ואינו מיער לחול אמר להם לשכתות ממנו מנת פטיטל קים מחיי° מתקניזק הפכי וסמותר ער משלם נזק שלם לימות החול משלם חצי נזק •

בסמיכת כל החפן המגה. חוזר ל וקכעניס אימתי הוא תס •

משיחזור

ערכתי כמו חפן SE פנית" טטריס המגק סקס :י*

סנפעמי עת שומרו ולפינתי* לומר וכו'ר'פמעון פנר שותפי כנסו סכעליס ורגיזק כפור זה סותרו ונפילס לחריותו על פניקס • קרחis* ופס מתוק וגיוס מתחייכי כנזקי כילד פור סוס מחתיס סננס הפיסקיס רקנכס כר"ס רחול כפטת ר'עקיכס : וכ :לפניות ניזק לחפון כוטל חמסס זו ותכעליס קמטיס האחרון נוטל מכס ופלפניו נוטל חפּפיס זו וכו' ו6טן זו דיס לגיוק כלפון כן סקלי • כלכך מפלס קלי פtלומי

רקיע רשותפיס חולקין כפי מספר הפותפין (ס נקו :חזר וננח פול טוק פלקיס תחרון כוטל מגת החני מכל נפי סמעות כמ"פ כמשנס ו'פ"י לכתוכות ככר כתכסס סרf מ סקס רנופו מפתלס כמכח fותו סלפניו סתת סחלי סלו

להכח היינו טעמס לפי סל6 כשתתפו נרעת • הנכן קור ניק מס מתנקו סלי מכס עכוטל התחרון פגיס קרופוניס ניזק כלוקס זס כלו וזס כסלו הקיימל לן רחונקין לפי קמעות :: ולשון והבעליס 6תיק נקס לכל חד רכיע מלמין כל 6' נ ואינו

נ ואינו פועל מסקי כגמרל רלס תניכן וי"ו bk חיכו מופר וכיפית SE גוקו דינר זהב סקס כ"ה ריכרים של כסף : נ

ולינה קמר

רחייער מחר מיכס 6ע"נ רלו מועל קטניס נעגלי": 6מרו לפני רכי יסולק its תלמידיו מתרמי ניר מיכל 6חריכס למחזי לי כנס ניק גילה - מסתמן מתכת מועד לסכתו'. מפני שהול כסל ממלחכרעתן זחת הינו מוער חלק לחותו מין סהופר לנ"י: עלין 36 לפי סרולהכני חלס כמלכוטי כחיס על מכת חפוכיס מועד נקטכיס פירם קג"נ לעגליס וכפיפויוני) נפינין ככריס וליכו מכילס ניט מוער (מול מה דינו :

וכרחה יוכל לכקסי (פנליס לפרס קטני לכסמת מיחזור מלי הים ללס תימס נסמס רקס : ונרוניס נסתקנסרא

פרוייתן כחל מיכל וקול הדין כללס נמי מוכר נקטכיס פימו שער ערוליס , קולרכו לפרט כך נראה בעיני • וחין נרחה (פרס רסלס כיון דלית (ית מזל סין סלוק בין קין נגדול ליקוי נוער (קטניס שער נגרוניס ר"י מפרעכפ"ק דף כ'לקית ליק מזלה . ספלו דעת ESמור 6ת נופו ע"כורדכיילוט

bין לעת לקסן כמו לגלול : מור לגלוליס מסתמל לפיל לגדוליס לקסוס מכח ח חמריקן סחילופרן סקסולם חיכ6 לxs fגרוניס לילית •

- ולס סכל קטניס ליליק נמרח : אמרו לפני רכי יסולס תרי סהול מוער 3:כתות וכו',

מטוס וסמעיט ניק כר'יהורק ושני ימיס נחולק כמו הערלה (כמפכקו'פרק כ') כען מניס כיון לתסניל חזרת cbcס ימיס למפתר הערלה גליון קרי סאל מעל סכותי וחינו שער לישע כחל סככקיס מן קי bמריס כיון דחוח בימת

מחול

[ocr errors]

.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

כנת מפלס

מחול סכנזיס ול6 כנס סתר נתן לסכתות כיון דמסכיס חזרה מסיחזור כו סלסתימי סכתות • לחסל ספועל כפרות תומר הסעת ימיס כמסתר סערה גמורס כל סכן רמקנים למסתר לפניו סווליס כג'סכתות ולח כנס

סור לתמותו ו6 cסור מקלת ימי הער6ס כ"כנ"י וכתב פו ניזרס לנ'סכתות כנין וכנה הינו מסלס 6:6 חלי נזק :ג פור סליפרסל סכנת פור סיקו תינוקית ממסמסין כו כלfותן סכתו וליכו כינס דקיימס ן ס עכו"ס פטור וכתיכ עמרנימולר 6רזילס ויתר גויס כלחה כרכי יוסי °דנימוקי עמו

סנטה מכות סגלטנו כני נח, כי יסכיר ניר גקך כר' מחיר משיחזור בו שלשה ימי שבתות : 3 שור של כיון שלה קיימו חוקן כתר וכמסכת ר"פ"3)רfמר תס ישראל שנגח שור של הקדש ושל הקדש שנגח והתיר ממוכן למרוח מר זהו סיסו הפנוקית מתפמפי' לשון של ישרא(ס"6פריוט)פטור, שנישור רעהן הופיע מסר פחרוגנתתמוכן נו• ותמיקני דכפרק כ'כתן ולא שור של הקרש שור של ישרףשנגח לשן של סלעכו"ס וסתירן מה פלרן כסס סרח"ס לער מחיר כמי עוכרי כוכבי ומזלות פטור ושל עכו"סשנגח לשור מסעת ססכל

וקחזי 6ת חזרה לג'ימיס סני והעתקתי של ישרץ בין תם בין מועד • משלם נזק שלם : קתירק על קעכי סונס הפונו סס וחותככרח לר" רשור של פקח שנגח שור של חרש שוטה קבנוק: ר ושל חרס פוט

כמי חיתו: משיחזור כו וקטן חייב ושל חרש שוטה וקטן שנגח שור וקטן סגני פור פקח פטו ג'סכתות כתב סר"כסעמידו של פקח פטור שור של חרש

שוטה וקטן

beין מעמידין 6פוטרופוס לפכיו סווריס וכו'. וכן נ' שנגח'. בית דין מעמירין להן אפוטרופוס

לתס .לנגן מגופו למטלטלי רס"י ולסטתית S6 סמפר'

ומעירין

קוס וfמרי' כפ"ק פיק כסף קוטר (סכתות מפני פֿהול

מנמל סלין נ"ומזקקיס bk : בטל ממלחכת חכל לפירוס ססני סכתכ סר"ן וקול ירושלמי לנכסיס cf (תן לחסריות ולוקימכל כיתמי : מעמידין(תס כתכיסו סתוס'כריך לומר להעבירו לפני כני סקס וכי'.

אפוטרופוס וכו' 6ס קוסוקי כנחנים •

מעמידיןנחס 8 וכתבו התוס'fע"ג לככר cfמועיקרכי יסודס כפ"נfיכטריך לפוטרופוס ולס סנס הכי נזק חלה לשווית מועך וכי קרר וסנקח רעתך הנחיל ולחו מוער 6:6 סבתות ל6 כעי קזרת כל

מן כן ופירוט הקינטריס ניח6 רמפרסמועל סכתות • לפי סלין עופה מלחכת וקמשמע לן דחפילו פכת ממלחכת בתי החול ול6 ננת לח הוי חזרה ע"כ : ג

שור 6ל ישר: סנגם פור סל הקנס וכמסנס כ'רפ"ק מפרס כחיזת הקרט ומסוס הכילה קפיל תנינ'חדל מכח כדלקמן להכח נופח ולעיל נפרוטי בחיזת הקלס : שנאמר פור רעתו ולף על גנרלגכיס תס כתג נקסוס 6כפז דמייננתס חינכמועל כריתס כנמרק

הכן כיון דמיעוט קרח רעתו . כל היכל רלס פון ניזק ומזיקנסרלי ודחי (חו רעהו קריכל כת ומפטרו כ"י : שור סל יסר פכנס לסל עכו"ס פטור כפ"ק מסכת כתכן ות של בני ברית ומקפי התס כגמרל רקח תיכח נסיכה ומסכי :

תכח וסדר מפרס: פטור כתב סר"נ דכתיכ עמר וימורר חרן וכו תימה ותיפק ניק מרעהו • דודי לטטסלחו רעסו הוח וכן רחיתי כריס פ"ג מהלכת נכיכר סכתב הרמנ"ס קגונג 6ת סעכו"ס 6: פגנב חת נכסי הקרסbינו מSc 69 סקרן כלכר סנייפלס פניס (רשתו ול6 לסקר: רטפן ול6 לעכו סוכך תמניר כנמרק נפקל כיס מרכתיך רעקו פרט (הקרפ וממילה מעט עכו"ס רקסי דרסינן כעלמו ופשוט קיח... ע"כוכנמרח ממס נפסך לי רעהו לוקח דעכו"סכי ננס לישרחל נפטר לי רעסו (6 רוקח 6פילו דיסרח. כי כנס דעכי"ס כמי נסיך : 6מר רכי כתו למר קרח עמד ויתירל וכו' ומכחתי כספר חכמת סלמס סכתכ ו”S • ג"ל לוקח פיר פוקס(פסוק)פיר סלכו סמיילין ממכו תשלומין מcס לממוניקס ספקר כת'ן 56 סור שלכן וכו'פטור מדין תורה לרעתו לוקח ע"כ ומ"ס סר"כ ולומ'סיפיע כגמרל מסי (חימר וכי תימס עמר וימולד חרן מכעי נית (כדרכ מתכח דחמר ויתר כלי לכתר נס על סחרן פסנלס 6ותס מען לימס)וכדרן יוסף לחמר ויתר מהתירוקס המכות (66פילו מקיימיסחותס fינס מקכליס פכר)ת": הופיע מסר פחרן • וכרעת דחט"ג וקרח להופיע כווחת הכרכת וקרח רויתר כחכקוק לחפילו סכי מייתית נמרח מtוס לויקר מפמר טפי להתיר טלפון הופיע • וכתכסרמכ"סכחמורו פ"ס מהלכות נזקי ממון קנס זה היה נעמ"ס נפי fc כן זפיריס כמכות והיכן מסלקין הנזק יחס גח תקיים חותן על נזקי כתמתן סין מסמרין ותס מפסידין ממין זכריו ע"כ ולפירוס כתנו" ו! תתמת על לכר זס ו! יקפו כעינן כמו פלח יקפס כעיכן סחיטו הנסת* ו6ע"פ סלח חטאו לפי סמי מbין כו סלמות המדות הסכומיות סיני נכלל תחלס על ססמת לכל תכנית מליחתו ללורן תורס ע"כ: ו חרש כחרס פסיכו סומע וחיכו מרכר עסקיכן לקוי תרם מעקרו לכל פקח ונתחרסכר הפת הוח וחייכ ככג רינין סכתורת

נ"י: פטור כתכסר"כס6ין תעת דין 6פוטרופס (קס לגבות מגופו וכו וbמרינן כפ"ק וכי וחוקימכרז כיתתי וכפירסי וממיל6 לס'י כחרס ופוט והתוס'תמסו דלח רמי כלל רקת מיילי כסוק בחיי החג משו'דמטלטלי ריתמי ל6 מהתעכדי ענק ומסקי והטעס קיס כיון דחס רחמנ6 על סתס סלח ישלם נזק bלס סנכן (גליקמי קשבפיקו. : בית דין מעמידין סקס חפוטרופ

וט

.

.

.

[ocr errors]

מן רענית. וינכו קנזק מקרקע 5c יתומיס : חוזר (תמותו • וכו ולע"ג דלנכי סיזק הגופייסו קח פסיק תכה (בת סל 'פר רקסכר מוכר פינס מרפות זס ונכנס ניפות נעליס 6חריס ס') וקני פגיעתן רעס סלכי סתס רלס לפזר לחפיטרופוס חוזר לתמותו רופות מסונס מסנס לת דין התרלתו : פור למיקוס כנטירותייסו : ולי מוקמל למנכס ממונייו מכילכן קונטרין סמיוקל נגניקות • ומלמדין לותו לכך : ה מועד נסו לממונייסו 6כל גני סוורין 6פמר נ"י : ומעידין לסס מכנס כופר וחט"ג לנקמה

גפני לפיטרופים כתב הר"ן דננת קטליגן ליס 6סכזיכן ומעידין להן בפט אפוטרופוס • נתפקח החרש •

דכי סדר כנס וכו' כלן סקר מועד כנון סתרנג' עכו"ס נשתפה השוטה והגריל הקטן חזר לתמותו דכרי ססעדס - ומ"סקר"נ ויגלו לי כמי ססרג ג'יסר טרפת ומאיר . ר'יוסי אומר הרי הוא בחזקתו • שור הנוק מקרקע טל יתומיס 6ף החטרפת לס קטניכן נית האצטרין אינו חייב מיתה • שנאמר כי ינח ולא על ננ דחין נזקקין לנכסי ונגרס קטינה קטיל חי בתי שיניחוהו : ה שור שנגח את האדם ומת• מוער יתומיס b fieג' לכרי סכת3 רקטל וערק 65גמל לתחר משלם כופר ותס פטור מן הכופר •וזה וזה חייביס סר"כברים פ"ולערכיןהכל פסעילו כו : וכן ככן וכן מיתה : וכן נבן • וכן בבת

וכן בבת • נגח עבר אי אמה fcכי לחי חמרת מעליית נכת תנוק ותפוקת חיי"עליסן נותן שלשי סלעים בין שהוא יפה מנה ובין שאינו חפוטרופל ממניעי ו2 עכדי סקינס • וכופר כנרוניס: יפה אא דינר א', :'ו שור שהיה מתחכך כדfיתח כגמ' • וכתכו סתו' פור פסיס מתחכך בכותל בכותל. נפל על האדם •

נתכוין להרוג את ג:ס קירוסלמי דfפי' לחכו) וכו'. פטור מן המיתה •

הבהמה

סלון דמתני' ר' פרק כ' ולס קיק מוער כנון סטיק

דנטיןניסנכס כמותו) לסער מועד

נסתקכך ככופליס ונספילס על כני 6רס ונתחכך בכותל מכות כ"ו חיכו כמנע התס טעתה לניתוח הכחה הנפון נהגחתו והפילו על החרס מת הסור פטור מן סמיתס ותכעלי עלי קנס לסינים מתימכס קול וכן כמ°c סס סר"כ fכל סכל תסלמיס fת הכופר הסור פטור מן המיתה לכזיב הטור יסקל גכי פור חיכו כפר לגלמן כסכיל מנוי זה • סלין זה נסכיל ונס כעליו יומת כמיתת סכעליס כך מיתת הטור מס כעלי חין תקנת יתומיס • bk כסכיל סלס יזיק לעונס וחין ניסן $6 חייכיס לס סרנו 6ת הנפס טל סיקרגו ככונס כן ספור חיכו

כחומר כפלתס cbומר ספור טלס יזיק : חייג על

אפוטרופוס פי"סר"נ כמסכתו פרקה לגטין :

חזר לתמותן - כתב קלינגרסות מסיכ' מפנה 6ת דין התרסתו נפ' פילס כמוקי יוסף דיכולין יתומיס למימר חי הוו מייטלי נית כלנפח דילן תות עכדינן ליס סמירס מעולה ונר

קוי (כגס • ולפיכך ריינינן ניה) כתס על סיפור בפני כעליס ולית הלכתf כר"מחיר לגבי ר'יוסי . ע"כ : ה מוער. משנס כופר הכופר במועל בתיכ • וכתב סר"נ דלע"נ לכקמח לכנס קטליכן וכו'6סכחיכן מוער כגין סהרן or Sc

עכו"ס וכן וכ"כ סרמכ"ס. ומסייסנ"י (כמועך לעכו"ס סוי מוער ליסרא וכו'רלס כנירסק נס ריקן • וכן כתב המגיד כפרק י מסנכות כזקי ממון וכן מוכת עור כפרק דלקמןpמנהיג' ומ"סהר"ג חי במי רקטל וערק לחגתס כג גרפי תרי זמכי רקטל וערק לחגמח רקטל וערק להגמל וכלומר שככל פעס ססרג כרת לו : משלם כופר ניורסיס החלו לניזק ליכ6 למימר לכה סיכת רחמנ6 bb קיכח למית כיזק • דעל זה כתכונס כעליו יומת ולס כפר וכו' לליכ' למימר יומת ממcרמות יומת הגוכס כולס סוס כתיב על רכיסתן 6תס סורגו

לי לתת הורגו על וניקת סינר • נ"י: כופר פירט ה"נכמסנס ג פרק ג'דערכין דמי ביזק : וזה וזה חייבים מיתה • דנקס נמי כתיב סקל יסקל • רס"י : וכן ככן וכן נכת • פיקרינתנוק ותנוקת. ופסקיכן דף מ"ורכתיכ לו כן ינס חג כת ינח (ינק ינס תרי זמני כניסת כתס עיסת גועל נגיחתכתיתת נגיחת נזיקין (חייכ על הקטנים כגדוליס וכתננ"י לחכטריך דיט"ג דליתנסו כמכות מקייכי עליית גין כמיתס כין ככופר ולוקס כקטניס כני קיימ6 (ספוקי כן תיקנסו בר קיימ) סוח וכן פחות הסלסיס יוס ולפי כן תtע"רספיקה נוח ומספיקה לס מפקינן מאוכס וכקליס תגן במתני'דנקמן 67פי' כתכוין לכפליס והרג 6ת כן קיימס פטור מן המיתק והתס את המחייב ככופר רככופר לח כעינן כוכס לכל חנפל גופית 65 כנסיים כופר • וכנקיכס רbכפל 65 מקייב לספק נפל במי 5 דיין רחוקי ממונה בחזקת מריר וקיך מכי ל6פוקי מניק המספיקה לח מפקיכן סכל ככר נכחת ילי פמיס כיון דקיימלן כופרת נערת קול מספיק גמי מחייג • ע"כ : נגח ענר חן חמס - כעכר כנעני המוטכל לפס עכרות קחי לכיון דסיין כמלות זיינית רקמכס נתורס קטל עיננית לקח מריק רתורס תור מחייב נמי מילוית קטלס לכיון רגלי עברו קול חינו ברין יוחי יומים הכל חעכל עכו"סוס"ס ספחת לס מחייך קורל קטלס עילויס רחפי נתכוין להס • וקרן לק יפר: פטור כלקקני נהלי עכו"ם והרג כן יסר: פטור ולענין חיוכל לכעליס מי לית כמחסן דקטנית כתורס 6 (חמרית רחי קס קול מפלס קני בזק לגופן מועך

מפלס נזק פלס מ העלית נ"י : ו שוך פקיס מתחכך נכותל וכן פטור כתב כר"נ וס קיס מועל כגון פריק מוער להתחכך בכותניס ונספילס על כני

נ 3 ג א

סיקרון

[ocr errors]
[ocr errors]

.

[ocr errors]

070

[ocr errors]

נמסיס

דכתחכך בכותל

.

סוס וערק להנמס וכו'כדלעיל ונתחכך בכותל להנחתו כלומר סיקרון נכונית • וסכעליס מסלמי חת הכופר דכתיכ fס כופר עכשיו כנפילת חסרונותיס מסונס קנת פרג בנפיל'הכותל שהיה יכול לכתוב כופר יומת ענין מסיסס כופר . נרכות וכן לחנחפר מוער חלה מחמת הרספונות •

תוספת בפרק התורן 65c ככונת נקיים כופר : ן ופור קיתומיס סfין לסס דלק רף מ0° כתכו סוהו לעת רש"י וכתכן פזרו דוחק יחסים חפוטרופוס: (פור הספוטרופוס. הסוי סל יתומיס סו6 bס מפונה מר סעסה מהנחתן

מעל הלפטרופוס לסמרן התוכן וגס תימה, הוח הבהמה והרג את האדם לעכו"ס והרג כן הכי או קייכין דסכעת פור ליתר דהוי מועד נתפל'כותל ישרץ לנפלים והרג בן קיימא פטור : ז שור כתוכיס כפרס כמונח 76ס פתרונ' פקית פלס ככוונת האשה שור היתומים (ס"6) שור האפוטרופוס יד לנופי' לסטר סווריס על ידי הרלסוכות, פריו שור המרבר שור ההקרש שור הנר שמת ואין לי הלכו : ר'יסולס לומר פור ככוונס ע"כ • והכח העלו יורשים הרי אלו חייבים מיתה • רבי יהורה אומר יקלס פול סגר סתת ולין לו לגירסת רלי ממון כנמרק שור המדבר שור ההקרש שיר הנושמת פטורים ורפיס פטורים מן המיתר עכגפינת רקcונס מיירי הב'

מן המיתה. לפי שאין להם בעלים : ח שור לפי נגח ו6ח"כ הקדים כנס

, שהוא יוצא להסקל והקדישו בעליו אינו מוקדש: נסחר כן מת הנר היס פוטר הנחתו סל6 ככונת נספיל שחטו - בשרו אסור. ואם ער שלא נגמר דינו • ר' יסולס וין סלכס כרכי קויל ט} • ולפיכך פטור מן הקדישו בעליו מוקדש ואם שחטו בשרו מותר : יסודס : ח וfס סטן גכופר כקרן סל6 נכונה • ט' מסרו לשומר חנם • ולשואל •

לנושא שכר. 6סור כחכילס וכתיך סקול סון סלית מועד נסיגת'

ולשוכר

יפקל קפור ולו יסכל 6ת (כו"ס סר"כנ"כ לחומוס"

נסרו ממפמט סכrf סקול דוקל כסbס פעמיס ל6 כלומר כרכר סכעסה מוער מתחלתו יסקל השור הינו יודע סתיל נכנס ונכנס לסורס כסכילה ומת כגון סן ע"ב ודברי הרמב"ס כפי' המניך נפרק י' מהלכות תלמור לומר ולח לכל חתכפרו bk לומר לך chc קרס ופסטו נזקי מכין הן כפירוס רס"י וכנמרח מכל ידעינן דנסגחתו לחסר פנגמר ליכו 6סור: הקריסו כעליו מוקלס ונפק מינת מתחנן ויסני וכתר הכפל קח מתחכן בית · ופרכינן ולכתי רלי מתתכי מכיל מעל : גרורו ננקו פירסרס"י וחין כופר כתום 62 כנגיסי לקוי גופו 09:f Cמר רכ מרי כרי דרך כהכל רקחזיל מינית מינית"bסון נ"י כלומר סכסגט הכותל ליפול קית תפור מכביר פניו וקולך על סגפנו פגיסס על החרס הכותל מלמטס ותסור מלמעלס כסכורין לסוי ליס כגופו ולחו כרוכות כנסו ע"כ ומ"ס הי"נ ותכעליס מסמין כופר לכתיכ 6ס כופר וכו'ורוס סדין לכונסו סגן רחי סיעוד למקטל ככונס ליג וססת6 65 קטיל 6ל6 f5c ככוונת ופטורין מן המיתר מסייכי ככופר נ"י : ז שור הלסת וכו'. כתבסר"נ לסכעס סור כתיכי כפרסס וחט"נ רקטות חפת cf5לכל עוכסין סכתורס כמ"ס כמשנסג'פרק קמח דקדוסין מסקי קתוס' דרכו ולפרק קמ6 דט"ו ול6 6תיל הכח היכל הפרס נחמרה בלשון זכר • ורפוס קכתוב רכס תימ6 לשון זכר לוקח . לכל תיכס לכתיכ חי: חנטרין רכויס ורכס 6ע"ג שלח כתיכ fיס לסח רכתיב ונס כעליו יומת ליכו לסון זכר כעלמ6 : 6ומר רכינו תס רררסיכן סתס נניחס לנזקין • כניסת למיתה (כמ"ס כמסגרי') וקות ילפינן מנזקין דכתיב כסו לים - כי ינס פור חיס. למעוטי 6פת לי לחן רכויי לקרח ע'5 וכתלניסור סיתומיס דלח תימס כיון דלחו בני דעת ננקו 65 תסייכיט - (פור קלפוטרופוס ללח תימ6 כיון דליכf פמירת כל לקו ולחכפיס הזיקה סימל חס רחמכח עלייסו דלח לפסדו יתמי לממונייקן קמשמע לן וסור המרכר חפ"נ דלית ליס כעליס טור הקרס 6ע"ג דליכח פסיל) (סקלס • טור גר ספת 65 6לטריך למתנייה 62 חיילי ללכטריך ליס נקרח נרכויס • חנטריך פנה למיכייסו • ע"כ • פיקני לקרח כריך טעלס fמחי חכטריך לרכויי סורגר סתת . וכרחת לירfי ללו קרח קוס 6מינח דוק6 כנה ואחר כך הקדים • כנה וחקר כך הפקיר • סתיו לו כעליס כסעת כניסת קול בחייכיס רסמכל - הכל כי סוס להקלס חוגר סתת • ולfחר כך המית לח חיינית קרח כיון דלח הות נית נעליס כסעת כניסת סוכך חנטריך קרח לרכוי והסתר לקרח חנטריך מתניתין נמי לכטריך: כך נרסלי : רכי יסולי חומר . כתב סר"כ 6פי"כנס ולחר כך סקליס וכו'מרקקני פרחי טור המוכר וטור הגר סתת ולין לו יורסין חור הגר bמת מסי ניקי רכיון לחין לו יורסיס הוס ליס פור קפקר הייני סור כמרכר • היינו פור הגר סתת וחין לו יורפין 6 לחו קמפמע לן דלפי כנס ולבסוף קפקיר גמ' :ח שור פיל יוכל ליסקל כלומר סכגמר דינובסקינס ולפי Sח יכס נ"י: בשרו לסור. כתב הר"ן מסמע סכחמר וכן ומה תלמור נומרולח יסכל 6ת כסון ok לומר לך וכו ומת כפרו • דייקי כגמ'לעיל רף 6°n. 6ע"ג לעברית כעין כפר וככר כתכתי כן כמשנה ט פרק נ'רקרוסין • וע"ס: ט מסרו למומר חנס וסו6ל וכו' . ער 6ל6 ננחת לו סריס6 קלי לס מנקס 6תריתס קול רס"י : לשומר חנס ולפול וכו' • וסכי נמי סלורין כמשגת ה'פרק ו' • וככל מניעה פרק :"מסכת ס'. ורים פרק כתר) הצוענת

נקען

ט ונעל

.

.

.

« הקודםהמשך »