תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors]

DES)

:

בימת הגסמיס 6ינו יכול לסוכילוו מן הגן וער ספסח ונימית כליf קכט לו זמן קבוע ג'י . וכן כתב המניי פ"ו מהלכות כספת סלסיס יוס • כלומר לס כ6 להוכיחו קורס הפסח לרין פכירות : וכחניות, וכו "כסרט פירש"י פינני מקיף סיודיענו פל: יוס מימות הקמת • דסייכי תט"ו בחלון cncס הקפות למכירין וסוסין מלפלס לו ימיס רכיס - וכcמכילין ל פגזיס יוס עד החג • פתיח סתתת ימות הגסמיס• וfס לf מעותיו בסין על פתח החכית ססקיפו מס ולס הלך בקיס הוריעי מט"ו כסלג סיכו

6חר • חינן יורטין חנת יכול להוכיחו על הפסק - בימות הגשמים אינו יכול להוציאו מן החג וער ימכיfותו ע"כ וכתכ כ"יס" ומפענח סמעיכן ססמכיר הפפת בימות החמה שלשי יום ובכרכיס אחר ימו סי"נ דכחנות כתי כסס בית סתס כימות סחמת כרי' החמהואחר ימות הגשמי שניס עשר חדש וכחניו' סמשכיר וכו'כן סוכר לריך נסוליעי S5 :יס יוס קלס אחר עיירות - ואחר כרכיס שניס עשר חרש וכן להודיע י"ג חרם טיוליחכו : ונכרכיס מקכל שב"ג אומר חנות של נחתומים • ושל צבעיס שלש עריסל לפי סמזכיר לי ימל' כמפכיס סס לגור ולעתיס שנים: המשכיר בית לחכרו המשכיר חייב כרלת מי סיכיס חכותו ויקס סלו אין מכוין לסכור כריך בנגר ובמנעול וככל דבר שמעשה אומן אבל רנו fk

6ס כן יניסנו פניס עפר לסודיעו י"ג סדס קייס שאינו מעשה אומן השוכר עושהוהזבל של בעל חרם קילס כרי פינכת יכילתן בין בימות החמה הבית ואין לשיכר אלא היוצא מן התנור ומן הקפותיו וגס בלי פיודיע פין כימות רגtמיס הכירים בלכר : ח המשכיר

לבעל החנות שלו סרוכת פbסכירכריך לסודיע • כן

נכחת : רבן שמעון בן מוכר כריך לסודיע כעיירות סלסיס יוס וככרכיס פניס עסר

נמלין 6ומר כו'. כתב סר"כוסלכס כרכן שמעון בן גמלי! קרס יחס 69 הודיעו לינו יכול לכלת • חלח נותן לו זכרו : וכן כתב סרמכ"ס • וכחכורו מול כו 6כל סרי"ף וסר6"t סל כחתומיס וסל לכעיס סלס פניס מפני ססקיפן מרוב לזמן פוסקין בתותו למסתכרע טעכניס עיין פרק ח'רערוכין : חרוך וסלכת כרבן שמעון בן גמלי! : ז וכנגר • פגועלין של כחומיס מוכרי ככרות • רס"י: ; ובכל רכר כן לת סדנת ותוחכיס לותו כקורת סלסקופל : קכל Bל כעל מעסה חומן וקס עיק גדול כיסיכת סכתיס ותחפרות קכית וכגון סכע6ת זכר מתוכי דחפו מעלמס. רמי מתורי

הרמב"ס פ"ו מסלכות שכירות • ועיין מ"ס נקט : הכר: סוכל פל קפוכלוסיולס מן סתנור חפר ונעפה וכל: הזוכל סל כעל סכית כתכ סר"כ וכגון שנעסס זכל מפולי

ס נתעברה

דלתו מעלמס • פירס"יוסFס גלניס לפקורי

מפקרינת כעליס וקניס ליס קלרו • (ועיין מ"ס כמפנה ר' פרק קמ6 ו6פילו קלס הסוכר והגניקן ל6 זכה בקן ע"כ וכמסכתיכו לה פנינו הלל המסכיר כית ומסמע רחנו החכר 65 הסכיר ומסוס לכי לה זכה הפוכ' ובפירוט רפ"י כסדיס כגמרלח רמיירי סלק ססכיר ססלר וסרמ3"ס כתכ כפלקי'מסלכות. מכירות חכרום סדס קונס לו סנת מלכתן • חע"פ סתיס סכורס כין 6חריס ורטיגו סרחכ"דוגס בית יוסף ס :"נתמת מדקיימ6 כן מכירות ליומית ממכר הוח - ולפ"ה פסק לרכריו כסלחן ערוך לפי מהמגיד כתנכליס לרכריו מסנט רחמר "כיכר המשכיר ולח חמרס כחנר דלל חגירה לית לסוכר ברחמרת מעיקרf כסכר רגירת ועיין לקמן לכתוב לו רסיס מסbסנה עכמס : ואין, סוכר bk סיוכח מן התנור וכו"

לסוכר bk סיוכס מן התנור וכו' • פי הטור סימן סי"ג כסס סרמ"ס רמיירי בתנור (כירת העומרי כסכר סכוריס לו לכטל כס וcfמועינן כיון פכוריס לו חפילו 6ס כו סקרים לכשל ולחפות כסס הספר של המוכר ע"כ ותני מלי לפלוג גרידת ונמתני כמס רכריס מוריס כסלר סbינו מוכר • הכל כחלר המוכר של המוכר 6ל6 סרכרו כטווס רסתס מזכיר בית חינו מסכיר גס תחכר לכל מזכיר התנור וכיריסtכו לכשל ולספות כיס . ולפירס סרמכ"ס דלעיל דמוקי למתני' כחכירו סמיסכר פ"ת זכר דעלמס ומזכיר • הקסס מסר"ר פלחלק כסן כc"ע סימן ס"ג דמסי סנס 6פר תנור רע5

6חריס סלח יקנתג”כ הגופכיר ותירן דיס לומר סלכי ספר לתנור וכירי טיס מתערכיס כספר של הסוכר • סגס סוח מכסל וסופה פס • ומסוס סכי 6ין דעתו של המזכיר פניו ע"כ ין גרסה לעיני כלל it! תיק רעת סרמכ"ס לפי פרחיתי כקכורע סקסמיט ככח זו לספר תנור • ולס כתכו כלל ולס כדכרין למס ססמיטס ולהן תסמיענו לססני חפר דפנור. מכל 6לל ודחי רלח fcכי לית לסרמכ"ס בין זכר לחפר כלל וכלפר נמי ל סכיכו ססול של המוכר חלב כל עלמו כמו כוכל ולפיכך לח קונרן נתעתיק כלל נפי ססוס ככר כיחור כרכריו כרין זכל החלוק דלתו מלעלמי לזכר המקורי דידיס וסול קרין ורוח טעס כלפר תנור לכל המסגס סלח כיחרת התנוק רכזכל סb עלמו פנחס היולה מן התמר סקול הסוכר לכל דוקס הסל עכמו י וקסמיעכו זס כתנור מסוס דסתס תנור וכיריס המושכר חין רגילין להפות ולבשל בו של המוכר כלכר ומקפיר המסכים פלה (רגים לכל כותריס כדי 655 יתקלקל מש"ככחנר רלח מקפיר כעל החכר על הסוכר סללf נתניס תורי דילמה בת כק ולפיכך הסמיענו בחלר לקזבל רמפכיר מקורי דעלמס ומתני'רייק הכי מרתכן וfין לסוכר 6לס קיוכח וכו' . ונ6 תגן חיול וכו' סלח לקכי תני כלפון סלילת לכלול כל לכר חוז מיסיונס וכן פי סקול

יב ב חינן

[ocr errors]

12 2

[ocr errors]
[ocr errors]

ינו 62 מפל עכמן • חי כתמול הוק של סוכר 46 67חריס ח נתעכריbסוכר 65 ירכס לו סכר חלס סעכו"ככלל סנס : מה הוה ניק (מתגי כלסין סלינה נסחרין כנסון 656 קות נית מעסה בכיפורי כנמרס פרין מפפס נסקור רפח ריסf תכס 96 למתני היולס וכו'וכרחה לי דזו קיס רחית תסמפנה לדברי כול הסוכר לו כונת רמטכיל • ומייתי מעפס ליחלוקו ומפני קרמנ"ס נמסי רסנירס ניק דחפי'כיכר המושכר קוק דתסכי' יסורי מחסרלן והכי קתני • ולס 6מר לו כי"נתוני לפנת דמרכוגרכו 65רין כלפון

מרינר והן נחלס יחלוקו ין לסוכר *) וכן סמט ח המשכיר בית לחברו לשנה • נתעברה השנה. ללה ידעיכן חי תפוס.לפון : פינת דלת כמעט לחין נתעבר לשוכר השכיר לו לחרשים נתענו השנה בחסון חג פון חסרון ומעס' סיכי כלל מרענמס ולפילו נתעבר למשכי מעשה בצפורי באח ששכ'מְרחץ נמי וכו וין סלכס כרכי כזכורי נילו' זס כרור לי מחברו בשנים עשר זהב לשנה מרינר זהב לחרש סמעון בן גמליור"יוסי • ברור כדעת הרמב"ס רל; ובא מעשה לפניו שמעון בן גמליץ ולפני ר'יוסי 6 כלך חקר פחות סכלסונו' כיונ6 מן התנור לח סכירס ואמרו יחלוקי את חרש העכור: ט המשכיבית (לקרקע כחזקת מר'קיים' ריק רקות קפוכו • 68 לחכרו ונפל חייב להעמילובי היה קטןלא יעשנו פיכך כנו למסכיר(כיפתי" : פתחי לחקר מרידיק ולה גדול גדול לא יעשנו קטן • אחד לא יעשנו שנים {פון רופון פחות )כין סרית פסל 6חריס ומקרמלי שנים • לא יעשנו לסון 6קרון פחות :ט חייך

גם פרגית על co"ע שהולך

נקטמינו כית קיר גדול 65 נפטת הרמב"ס כזכל דעלמס לקות למסכיר - 6פילו כססחנר יעסנו קטן וכו' . וסו6 וסרחס לו כית וחתר לו כית כוחני זכורת ניר לסריס • וכוח הגיק כפר רייכח דמיירי 6פי' מסביר לך הכל העמידו על סכית וbמר לו כית (זה לכי מפכיר הקריס וכו'כרחק רסלה ברקלוק סניק כן לפי fcין לסתן לך ונפל ינו חייב לכנותן ולס 6"ל כית) סקס יעמיל 2 סכרח זו על סכרת סרמכ"ס כלל כמו סכתכתי ומסר"ו פחלק מקוס סיקרס כית • כין גדול זין קטן 8 ד ז"ל ססו6 מייס3 על פי סגרת סרמכ"ס דנפסיק רי6) הלל

פרק ט דהרמנ"ס כלל : לשנה עיין לקמן :

השכיר לו תרסיס לסין ג'י יד ככר פסיטל 656 רכנתכי ריני דיני קתני ע"כ • ולי נרחס למחי דכתננ"י על דברי הרי"טכח לסS וריסb דתנכר סנת רוקח כחימר סגת זו לו סנת פלונית חבל בחומר סנס סתס .חין לו %קינ חרם וסקס כוח עליו

ח"כ מתניתין סוס ליס ל6סמעיכן הכי . ולס סוס ליס למימר (חרסיס ע"כ רקפת6 טונס 6פתיעיכן מתניתין כמנוי ותגן הזכיר לו נחרסס לגלויי דרי:6 6פילו בהסכיר bסנס סתס ומסר"יפחנק כס"ע סימן ס"ג כתנתבכיר לחרסיס פפיטה ומic סיפה נקטה חי נמי למדנו כח • קלח תימ6 מסחר סחרם העכור חיכו ל6 למנחות סלפיקנכנס קול קרין כסיסנס לו כער מ כלי חרס מרסנת הוי חתיכס נס חלס העכור הכל (מלחותן ולקוותן יקיר ככלנו קמשמע לן ע"כ והוחן מסכי עס הרי"טכס כעומר ברחם הסנק :חומר סכס סתס • דמדbס 6מר סנס זו סמט מינה דרנת לומר פנס סתס ולס לזו פתיח מעוברת (10 פלפסר סתתעכר כפי זמן סמסנס סעיכרו על פי כית דין)ותסתייע מרקדוק לשון הטור רתכם ולטור י"ו סימן ר"ן ע"ס העניין כל חלק בכך כת"ס סוח +° וגס לרח"65g חילק כמו שכתכתי כתפנה ל'פרק ז'רנוריס • כ"ס ומהר"י פחלק כתן :"להוכיח כל זק סטור ולס כן דעת הטור דנח כחכיו :"והול לויק : מעשה וכו ונפני רכי יוסי ולמרן יחליקו כתב סר"נדלה ידעיכן חי תפוס לסון רפון • הקסו קתוס'דסח פרק ל"רפססיס יףo o°(רבי יוסי 6ף כגמר לכרין 6רס נתפס כמ"סbס כמסנסנ'כס"ל וכן כפרק קמח דוכחיס • (פרק קמח למכחות ועול רפרק כ'רתמורס סכירס ליל תפוס מון סן קס ופירלו דהכל מסתפק6 ליס סbי 6פשר לומר דעת סכיסס. ססרי סותריס זס 6ת זס 6כל בתמורה לחינ סותריס סכר ניר תפוס לסון סניתס כפסחיס דמפרס רכריו קfמר רכנמר רכרי חלס נתפס • וסכי כמי קלמר כנזיר פרק נ'החומר הריני נזירין הגרוגרותזכרי עלי מנחה מן הסעוריס. רמפרט רכריו קלמר רכגמר רכריו נתפס • ע"כ ומ"סקרינולין הלכה וכו סגל סגן 6קר פקית פכלסון ת וקרקע וכו'. וכך כתב כמcנקנ'פרק ז'רככל כתרו כתב נ"יכסססריט כח פרס גרין 6ת למידע על כריך ל ליירי 656 לסוכות ססמוכיס זס לוק 6, חינס סמוכים זה לא • כולי עלמל חסרוןעיקר כדתנן במסכה נ'פרק כתר6 לככח כתר6 כתוככו מלמעלס מכס • ומלמטס מלת ססכל סולך חקר התחתון ע"כ וכפרק :וככל כתרס כתכנית" וקפיה לי קילך 6פשר לומר כסתי לסוכות סמוכין פלס יק6 חזרת . ויס לומר לחייסינן כיוןדלת הלשון החתרון ולח ככר יותר כי קזר וניחס על הנסון הלפרין ורוכס כלסון סרחסון קרי טכס:* • ע"כ: ט חייב להעמיד או בית ימי מכירתו • ר"י וטעמס לנכסיו כסתעכלו לו כחזקת פרחזיק זס ככית רומיח לחמור כמפכה ג'פרקולטור : היה קטן לf יעסכון גדול וכו'כתכקרן קול לסרחס לו כית וחמר ני כות וכו'.: לחי 67מר ליס כסכיל כית שמלה ,

חרכו כך וכך מחי למימרח הכל כפער בית כזה קמפמעון פסיכו יכול לומר לה היס ענין רכב & פיסיס קרוק גרר ולסוק לו למרקן כזה של חייב להעמיד לו כמדתו וכלורקן • 69יכ6 רופיל נקטן וליכל דקפים

נעלול

ו

[ocr errors]

[ocr errors]

פרקט המקבל

[ocr errors]

לק הקניס

גדול . ("סקר"נ 6כל 6חר ניר בית זס וכו'וכפל . חיכו קייך לכנותו ול6 דמי נחמור זה ומת סfס יס כרמי לקח יקי וכי כדפי'כר"נ למסכת ג'פ"ו • ועיין מ"ס סס כסס סרח"ס מסוס וכחמור כסמת לזכוכי קחי ונקח חסר bcn"כככי כפכפל סלין יין למוכרו המגיד פה מה סכירות וכן כתבנ"י וכן כתבו התוס' פרק ו'דף כ"ט • וסוסיפו כיור רחע"ג רכית bנכל עונגל (כנות חי 6פסר לככות ל6 נקוס יכיחות ככנין וקול 65 קכל עליו להוסיף יכילה ככנין כית זס • E כית זת

כמו שהול סכיר לו ע"כ יעשנו אחר לא יפחות מהחלונות ולא יוסיףעליהן ונרחה לי דמס שכתוכ חמור כחרסות •

אלא מדעת שניהם : אמת עומד למכורי לחי דיק' מיני - פליפ ולרכיע 6פרק ט המקבל שדה מחכרו: מקום 6 מי ימור מבריקים להרוס 6חריס לחקר הקליר לעקור: יעקור לחרוש אחריו יחרוש הכל כמי למכור לקחו 6חיכו רול' לו העקיר כדי ' , סל מפני רעיס פכו וימות: חולקין בתבן ובקש כשם שחולקין בין כך חולקין הכי מקס 6רכתנקר"נסס כקניסי המעמידיס 6ת בזמורות ובקנים

ושניהם מספקין את הקנים : לכקכריקס סכרס לרכום כנפניס: וסניקס מספקיס

נ המקבל חייב להעמיד כו סמיר היינו מס טעס

כסbמר סמור סתס וכroc המר מס טעס חולקיס נקניס לפי 6פניקס מספקיס 6ת קמור זס ודחי ליכס לfסיסכרמי לקח יקס כמו סכתכתי כמת בקניס קחלסס

ככל

כסס סרח"ס• סמע מינס דלף כחייס כססכריק והיה עומדת

לרכיבת עומדת כמי למכור • כמו כמתס וככר כתב לטיר כי פייננס"ס לרו"g67 c כית 65s נפל 6(תקנקל על סתסוכן לדור כו סחייכ המשכיר (תקנו לסוי כמו חמור פמת להסתה בית כמי עומך נתקן • ע"כ ולפי מה פכתכתי יס לו רחיק יותר מכוחרת מחמיר עלמו רכשנתקלקל על סמסוכן קול לרכוב עליך פרס יס נומיק נקה יקי וכוורת לכית המסוכן לרור וכו'ומ"ס סר"נ fינו חייב לכנותו עיין כפירו סר"נמשנס ג'פרק י"3

לכתוכות לענין מדור הלחנת דר"ה נמי הכח וכ"כ נ"י : פרק ט המקבל פי"סר"ככ6ריסות וכן 6ו וכולפון רייכחכירות ככך וכך כוריס וקוי מלי לפרופי כמי ככך וכך מפות

כמ"ס כר"נורםיכפילן מפנק ח'וזס נקרח סוכר כמ"ס סרמכ"ס כפירופו וחין כין סוכר נמוך נענין דיכf כלל E חלוק הסס כת"ס כחכורו וכן סטור רים סימן מ"ן וכמפנק ומחלק ככי יסול'כינייסו ולין סנכס כמותו : מקום פנהגו (קלוריקנור וכו דפניקסי קפידס 67ס סמקכל רונה לעקור כמקוס פנקנו לקלור יכול כפל הקרקס לוגר

כעינת דקת כל הרעלי מרקם פיסלר כן חקר הקליר ו6ס סכעל רונקלעקור יחמר המקכל 65 מליכ'דלטיח ססקניר ניחר וכמנהג לעקור וסמקכל רולס (קלור ילמר סכעל כעיכס ללינקרסרעחי וחס סכעל רונה נקכור יחמר המקכג כעיכס נקוסס רקס (בכמותי גמרח ו"י תמה מ'דככולינמרס 6מריכן הכל כמנהג המדינה ולל יקינ טעמ6

5
°
p • ונ9

° לחפור ונסחר לונתי קטעס מכוחר יותר לכל מנהג כלל טעס לין הולכין חסריו לעכל bכננדו • רל6 סוי מלח מנהג סדוס ופירסי" כרכרי וכמתניתין ח'רמחמיר רפכ"נ סלח לפנות ולקינן לתלן דfמר כגמרטעמיק מסוס ס6רית יסר! ( יעטוטונס ולחיוכרז כב 69 כעי לנפקח ליס מיניס וכרפי'סר"נ 6"כ כל סכן נתכח קמס לכעינן לנפק6 מיניה כפנו •

(6

65 פרי : לחרוש 6חריו יקרוס פסיטf 69 כריכה כסתרס דלח מנכסי ולfזיל חיקן ונכים - מתו לקימל מלי חמר ניק החי הנכיוכל לדעת6 דלח כריכנלקקת" דחכעינית (פרוסי ניסנתר' : הכל כמנהג המדינה לחתויי כח לתנו רכנן ... מקוס שנתנו להשכיר חינכות ע"ג קרקע פיטול החריס חלקו כפירות סלילן 6ע"פ סלינו טורס כין סלין כריכין לעסוק • מזכירין כלומר מסתמס כן מוסכרין וקח" דחט"ג לכ"ע כותנין קרקע לחריסע"מ פיקסו סן סליס וסריס נחלקי 561 ליתן עקיכ כריכעח מהו דתיל דחמר ניק קחי דכנר לך לדעת הכל יהיככח לך כהילכות ק7 רחכעי ליה נפרוטי ליס • גתרס ועיין ריס פ"ז : כשם פרנקיס וכו'לית6 56 כקכלכות לחי כחכרנות לה סייכל חלוקת רש"י : נתבן וכקס לותן סנקכז עס קסכונס קרוי קכן והנשאר בחרז קרוי קס • סקורין cfטוכל"6 כרכתיב גם תכן גס מספור

רנעמני וחותו סכפ6ר בקרקע 6ין נותנין לכסמות לחכור וכתיכ כמי לקוסט קם לתכן ססיו מלקטין כסלו סקס קנפלר פס תחת התכן כי כן ככר סוניכוסו סכעליס cf (כיתותוספת ולסון סר"כ כמסכת ג'פן'ופכת קמן אין עושין מן הקל פנחסכין חותן כמוריניס וכעסק כל זככתסכוליס תכן ע"כ • זקוק לסון רפידסתס°brפון רסיכסי* aתומפ פוף פרשת שמות קbcפון לקוט על os סרכר המתפזר קו . וכרין לקופסו קרויקט כפלר מקומות טכורכ'ליתר אח"יfכלמו כקס ותיק ניק עפו נקס כקם לפני רוס 6כל 6לן סס מפגין תכן פלנו זקוח תתכן סלק סדרנו סיפור ולין לקטן ומכל מקוס תכן יקרח" (הגפלד כחרן • דלפון פורק. כקוד ולסון חכמס (קור כמו מכנסי בפרק י"6 דסונין סוף

השנה

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

מסנס 6') ועיין עוד כפי"סר"נ סוף פ'י"ו רכליס ומקנה נ' נכל סגס:נכית הפלחין קרקיניכס פfין דינת מי גשמיס : "פ •"ח לקנות בבית הלקין כקנתי'כקרקעינה וכו' לו כית כלילן וכסכיל סיון ת6 תנינת טל החליס • פנוטל . וגרים מוער קטן מפלס הר"נ דפלחין כמו משרתי מיין on סנק כפירו'כלס טורס: יכשהעין פנס פrמכו מפקין 6ותס : אמסל"ו פלנק פהןכתננס עסי' סכ"6

fמתני' לסכח על or מן חכירו לס קכלס כחכירות כן כן כור ןbסנס דמעיקר לה סכומר הסולס מיס על פני

נלי ועתס למסס מעיןסו סולן"ע"כוס פימי כעיני ב המקבל שרה מחבירו • והיא בית השלחין • או, חילן טפי נס כחכירותה : רוס סכתוכ כמי הנסמיס בית האילן יבש המעין ונקצץ האילן אינו מנכה זכור לי כית קסנתין זו גלי כחמר וכן קכילו לגמר וכן לו מן הכורו אס אמר לו חכור לי שר בית השלחין רעתית רכסכיל ססוס בית לשון רס"י כפ"ו וכ"גוף זה -, או שרה בית האילן זה • יבש מעין ונקצץ bceחין טפי נס (חכר ממכון ס"ח על כל הפרו'ופדת נער האילן - מנכה לו מן הכורו : ג המקכל שדה ג סמקכל פרק מחכ'לפלים סרי לו כמי הגשמיס ככנל מחברו והובירה שמין אותה כמה ראויה לעשו' ונרכיע: הוכירת סלח חרס וכמ"סtס כמפנקז'כס"ו ונותן לו שכך כותב לו: אם איבירי ולא אעכיר כס וכל זרעס : 6ס לוכיר לכל הכח דמיירי ריס כו אשלס במיטבא : ו המקבל שרה מחכרו ולא לעסנס כורת : ולס חעכיר מעין • וחיכו לנסתפק כמי רצה לנכש • ואומר לו מה אכפת לך - הואיל ואני ולח סעפת כל פעולת הרחוי נסתי לה חיירי ככית סכעל נותן לך חכורה • אין שומעין לו מפני שיכול לומר לס : bc6ס כמיטכח כפי מה

ולפיכך קפי'מסנסי : לולמחר אתה יוצא ממנה • ומעלה לפני עשבים : סמיתס רסות לעשות חס יבש המעין כת'תר"נסכי ה המקבל שרה מחברו, ולא עשתה אם יש בה היתה תרופה וזרועת כרלוי:

כלומר סכתפך כסמן, כדי להעמידיכרי - חייב לטפל בה אמר ר' יהודה י ולח רלס לנכס • ננקו קנקו קנרול דאן ינס קנתר

טח

התכולת מעסכיס רעיס • קנרול • קוי מכת מדינת

פמתישי'כס הקרק' ומעככין דמכסין מחכורו כלתנן כמסכתו' גמר : התכו מלפנות : מס 6כפת לך 6ס יחזר חלקי סרעפניס טן זכורו פי' סר"נ 6ס קכנס כחכירות וכו'. וכן לסון רס"י מכחישין הסכליס 6תן לך חכירך כך וכך כוריס ספסקתי

ומסוס דמתניתין חכורו תכן • נקטי (קוח כמי כקכלס עמך :ה המקכל סדק מחכרו למחלה • לפנים ולרכיע כחכירות - לכל כירייתח כנמ' דמתני' כין כחכירות • כין כחריס : ול6 עסתס תכוסס ללח מעט • וכס לו קלריס כקכלכות ומיקו לענין קריוק קרלינס סנקר הגדול רקני מכת לפנוע מלהתעסק נק עור 6חיוכו כלי טרחו : 6ס יס כס מרינה • ליכס כינייקו (הקרוכיס המסכריס רסכרי לקכס כלי לעסות מתכולתה כרי סיס'כו כדי לכסות קרחת פזוריס כמי רוקה כמכירות מככת חכר כקכלכות כח כמו כסכנת חנק כל התכולה וקול קרוכ לסתיס חייב לטפל כק כעל כרחו 8 למתכי':חכור לי כית קסנתין זר • כתכקר"כגלי רעתי

מת רכסכיל פסול בית המלחין טפי ניק • וכן לסון יס"י ולסכח הנמר הכי קול מדקלמר זה מכלל דקלי כנות עסקינן • בית תסלחין למת ניס למימר דקלמר ליס כית ספלסין כרקיימת הסתה מסמע דלסכס יתירס וכית השלחין לייק • לכל הרי"ף העתיק בית הפלחין שלמה יוכן כתב סרמכ"ס כפ"ח מהמכירות פלח ממר ליס זה מלח כמו פלמר ליס כמו סריס עתס : ג המקכל פרק כתכר"כ למחנס וכו'סכל כחכירות לח טייך דמוי פפין 6יכל חכירתו יתן רס"י : המקכל סדק מחכרו . גרסת סרי"ף ומסוכה כה סוכירס וכן העתיקה סרמכ"ס כפ

'מהל' שכירות : שכך כותב לו וכו' כלומר סכך רגינין לכתוך . ולפיכך חט"פסלח כתכ כמו סכתכ רמי רחלי רוקס מכתב פפיטל סיס לו נקייס כמו ססתנס רקס 69 מיס. חלק מפלס כמיטכס קתנת תוס'עיין מס סכתכ כמסנס ה': שכך כותבלו דחס על כן פטור ועיין כמשנס ג'פרק כתרו :י ולא רכה לנכס ופי כמקוס פלין סס מנהגילוע(סלו) לככס 6כל 6ס נתנו סלח לנכס סכל סולך 6חר קמניג(כמ"סהמגיל פרק ח'מסלכות שכירות

טיפל רק כריס פרקין כמ"ס כרכור לקרו-)חמרינן כסתרס לנדיני סכס מנכסי וסול חיתו וככים מתי דתיתס וכו' : ואני נותן לך כורך ירח ליתר חלת בחכירות(כדפי'סר"ס ככך יכן כורין) רלי כקכלכות פפיטה מי מלי חפרנית מהי חיכפת לך רש"י : ומעלה לפני עפכין כלומר 6פילו 6 כ6חרונס 6כי קורס חות: מלי S6 סמעלת קורע פנופל יתן לורן יכמחו לסנת הכחק ולזו ל6 תועיל כקריסת

נמרח : ה המקבל סלק וכו'פירס הר"ס למחנס וכו'כחריס : לחי כחכרכות מה לו לכעל הסרת חס יחד לו סוף סוף

הכירו הו נותן לי רס"י : חייב לטפל נס • מפרס ככרייתb סכן כותב לו 6כ6 ליקיס יחכור זרע וכו'ויקיס כריס קרין וכו ועיין מ"זכמשנס ג'נס התוספת ו6פשר לי לומר דסייגו טעיר) רתכי) דידן רכח תכל_ניה כי וכדלעיל לחסמועינן : לספילן 85 כפר כמלון וכתג רמי ; כרי נפילה כתב קר": כלומר

כסעול

וס

[ocr errors]

ב

מס קננת בכרי 6ין קננת זיניליי)פתקית סלס גרוג'כסעור כסעור מת פורענית • ונפינר פירס"י זרט פֿמפזרין כמפור' כרי וטלק קטנה כסיור כרי • וחיכו לומס טפונת סל סרה יד ע"כ ועיין כמשנס ג'פ"נ וכלליס וכריס פ"ה רפלק 4 גדולה לטפול כל טוק קטניה • 68

6סיסנו כדי נפילת כלות ו המקבל טרי פי'ר"ג נחכירות כך וכך כו'. ללי כסעור מס כורע בר חייב לטפל כס ולין הלכה כר'יסולס :

כקכלוכות מסי מנכה חיכה • מת סימללו ו כתקכל סיה • במכירות

יחלקו רס"י

: נשרפה כך וכך כורין : מכת מדיני מה קצבה בכרי • Vא אם יש בו כדי נפילה : לסון טרפון : אם מכת מיכל ינג חי כפתרכו רוך והמקכל שורה מחברו • ואכלה חגב או נשרפה מדינת וכן כתב הר"ן רוך סרות טל 6ותה מרינס לי אם מכת מדינה היא מנכה מן חכורו אם אינו מכת סדות סל חותה מדינה חו 6ותס כקעת : 6ינו כנכ' מרינה אין מנכה לו מן חכורו • ר' יהודה אומר אם לוקה בקעת • פ"כ וכגמר 67מר לו מוליך גיס: כיןכן קבלה הימנו בטעות. בין כך ובין כך אינו פ"ו מכת מדינה רכה וכיןכך 6פי תיל מכת פריג' מנכה לו מחכורו :ן המקבל שדה מחברו בעשר' הכחגס ופי' רש"ירו'רנקע חינו מנכה סעל המעות ל6 כור הטיס לשנה לקתה נותן לו מתוכה היו סריס כפוכה - ער נגזרת גזרת : ז ונקתת חיטיה יפות - לא יאמר לו הריני לוקח מן השוק ותמיקני לחי קכי מסי 6 קיו הסטי"סרופות : נותן לא נותן לו מתוכה : ח המקבל שדה מחברו דקלמ' סר"נ וסלחתי כמניר לו עפרת כוריס • פפסק לזרעה שעירים לא יזרענה הטיס חטים • יזרענה פרק י מסככות מכירות עמו מסטיס פרופות הננו שעורי ושמעון בן גמליץ אוסר(גמו°

6תבוא' סכתכ לגרסת רס"י ופירוסו זר מלי קךלמימר לית חטי' לא "יזרענה °קטנית °קטנית "יזרענף תבואה וכתב סגרס סרמכ"ס רכח יפות קל כעיכס מינן :ח (נ"6 כספך) נירו) רבן שמעון בן גמליץ אוסר : רכלני וסו6 כולל כל נקע המקכל סדס מקכרן לזרעת

ט המקבל

העיר ולכן מכס גרס' סעוריס מכירות כך וכך

כמקלת כוסמי סרנכ ככ'ו ספורס חן קטיס לו מעות • לק יזרענת חטיס ססלסיס מסמע . ולסי לטוב' מיכל בינייסו דסני פני קפיר וסיס מכחישות הקרקע (יותר מן השעורי' :ר"ס כן נמל ?חוסר דנסרמכ"ס 6פי' נסתרף כל הנקט'סזו נתוכס לה קוי מכת פקת לקרק כסזורעי חותס סנס ממין אופנה ממין 6קר • מרינס ער 6סתרף רוכס דכל קכקעות סכעיר מת סbין כן ונעגין פסק הלכה הכל לפי הקרקע ולפי המקוס 6ס נרס"י וכרס"יכתי כסכסתרפו רול קרקעות ולח רוכ לו כתוס" יתנת עלי רלכר סמכחיס הקרקע מעט • fינו יכול לחכות 65 היי, מכת מדינת מס סחין כן נקרמנ"ס • וספסר ליותר ולזרוט רכר סמכסיס

סכו"נ כתג לתרוייסו לענין דיכס 6ף ע"פ פכתפי ליןלפרט

סני הפירוסיס • דקל חי כח 65 מ"מ לעכידיכל 6פפר נדון כתרווייקן • לכל ספק ממון לקולס לכתכס וסרי ססוכר הוח מוחזק במכירתו ולעונס הול מנכקלודחי הות שכל6 כסכרת הרמב"ס 6זלינן כתריס להקל עליו וכן חי קוק עוברו סכרת רס"י 6זלינן בתריסנ"כ (הקל עליו : מנכה לפון סלמכ'ס כזכורו הכל לפי הספסר סלרעו ע"כ • פיר מסרי פחלק כקן כפ"ע סימן סכ'נלרנק נותר ל6זלינן כתר סרי כו נתק בין להחמיר 6ס 6ין לקוי קסדות כולן מוות : ז המקבל כו'כעסרק כור וכו' רכחכירות סוכרך לחכותה נקכלכות דחי כקכלכות פסיט6 לכל חסד זוכה ומתחייב בחלקו רס"י :ה המקבל וכו' פי"סר"נ נחכירות לחי בקבלנות • כו 6מרין תכחוט חרער ונח תכחוס מרק וקרי קול נתנס כפנוי סל זס • רסלי ופי'כ"י ול6 נכתום מרק מפני סרטנס יקיס מעתס ככיסו וסוח טוב לו מסיסר 6ותו סכח עלמו נקרקע • ע"כ וסמניל נסס הרמב"ן כתכ דbדרכה כפסיל כקכלכות חיסני סקרי יש לו חלק כגוף התנוחות ויכול לומר בפני רונס . וכן מפרס כמסנס נקכלכות עכו המגיד לי כרחה נתרן דלי מסוס הלל 6כיל לקל במכירות נמי תנן כמסנת :'הנותן לו מתוכה. ו6"כ יכול לומר. כפירוס התניתי מקרקע שלי חכי רונה ולחי לזו הינה טענס כסנותן לו סיווי מלות כורין ססקנס וכן כקבלנות כסנותן לו החנק שהתנ'ססרי (פי הערן כן גדליס 6ס חטין קטין לס סעוריס ספוליס . וbדרכס מרויס ולכסוס 6רע6

65 לכקוס מרס ו6"ת מחי רוחקייכו דרס"י ורמב"ן דמוקמי למתניתין חי כחכירות • לי כקכלכות לוקמח כתרווייסו להס חיכס סכפס כין כקכירות כין בקבלנות רמלי כעל קרקע לעכוני • קח מנתח ל6 קסיס מסוס רכנת רף קרמר רן פקס ממתניתין ג'ולילך דחיתח כקכלכות ליתר נחכרכותח ועיין כמסנס ולקמן מה לכתוב עוד נזר כסייעתח רטמיס : רבן שמעון בן גמלי! חוסר כתב

קרן פקחת לקרקע כפרעין חותה סנס ממין זה וכו'. הכל כמי פסק עמו חטין סמל קול זרעה חטין כסנס סעכרס וחס יזרעג' זה ספורין כמכח זה מקנקני רס"י : תבואה לחיורענת קטנית • פירפרפי ססקטנית מכחסת סקרקע יותר 9 בקבוק ע"ג ונ"ח לגרס כקפן כן סוס הגרסה כירוסלמי וכרי"ף וכן כתכ סרמנ"ס נסכורן ומסר"י פרנק כהן

תמת כש"ע סימן עכ'ו וכי פליגי כסכרח הידועה כעוכדי ללמה חיזה מכספק יותר וכו.. סכסלק

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
« הקודםהמשך »