תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors]

פרק א ארבעה חברת מזיקין-מסוס דליכלכל פרק א ארבעה חכות מיקי • כיכט כמעט

דרכי חופשית ודר'קיס • מכות: הפור קיח התל וסייכו מס פרנקמת מזקת ברגליירין (דרכו כמי לנזקי גופו) דתנ6 דידן כנזקי ממוכו קמיירי ככזקי הנוכה כלכתיב וסלח 6ת כעירק ותכל וסלק זה סרגל וכן קול נופול קל מיירי , נמר'. וכתכו סתוס'fע"ג דכריס רEb חות מלחי רעל הרוקחמור

הסגסתני מרכע ר6זי פניס פונדק דרגל היס כשהיקף פרק א ארבעה אבות נזיקין - השור קו(וכרים פרק ח' דמבושופ ' '

והבור דן קלוכת • סכלכקי כליס וההבער • לאהרי השור כהרי המבעה ולא הרי סותפין קן רפר' קזקן) תכו כפרה וגררתן וסכרין 6ו

הטבעה

י ל6 תגי קן כרלסכחן כמי כפליך פעליה ותוח תofc

כמרכעק - מחוסרי כפרס סכסמתסת. וכמרכופין פיליס fו כזוג.סגנוסר":והכור הפותח (ריספ"נ דכריתות ולח סליק פירול פכתכו כריס ר"ס רקסי כור כרסות סרכיס וכפ. סמית מור חן התיר ומת • חס הכור קfי fכתריס כלומר ר' חכות נזיקין הללו 65 רחי זס וכו'רה) פתקי'טפחיס • לו החזק לס קול פחות מי' טפחיס וכתיס' הכוז נסית נכנכיכס כדחמרן: אבית כתבת"כ מסוס דליכל כי יפחת ליפניר וגו' , חתונות דנור כנין כיחו זניען למחר לכל חר מכייסו תולדות• קרי לחכות לתנך וכתיכי כקרחי כסלי' סכח! כרסות סרכיס ולזיקו : וסמנעת זה הסן סכל כסמתו דסfו : נזיקים לפון סר"ן כל נזיקיס סנולין מק מקיס ot נפרס חברו כדכתיכוכער כסרת חסר ונקי יפן מכעס מפכי להיזק - ע"כי וסותר חני סמזיקיס מורכב מיכפיל והתפעיל פרוס פפמיס מכוסה פעמיס מנוס מלסון ככפר מכפונין זקיק רחוי סיקס מזיקיס כמו חג המזיק הניזק וסמזיק לכל דמתרגמינן מגליון מספרותי • ותולדת לפן היס כסכתחככה הורכב כנו ונפעל ונסחרת קין ולהורות תספעיל . וסכת נכותל לסג6תס כוון הכתמות ממתחככות וסכרק 6חת הכית. הרכבתו להורות כי המזיק קוס הניזק כי נקי ל ינקת חי טנפת פירות כשנתחככת כסן להנחתה: והתכער אן קרליק" זסכלל סחכמינו ז' לס כעני לפון הקלס ועליקסfין לתמיד פיכה והדלק'כרכתי כי תסח c6 וגו'. וכחכל גרים לו הקמת כרכרי סרמכ"ס סכתכתי כרים מסכת תרומת : השור פי" לו הספדי - ותולדת b cf7ככו וסכינו וbc2ו bסניחן ברc6 קרט הול קרנלזכו ותכס סלחות קרגל - ולע"ג דכור בתים ניוזכפלו כרוח מדויק ומזיקי, דימיס דcb פירות מוליכה • ות) מקורי קורס מכל מקוס סס פור כתיס קילס כפרסורקייט דנה ספינתכח דיון קרן בכל חנות נזיקיס תפוס דל6 מיירי כניחת רקין הכי לוקליס למתני פור • תני לכולהו כסלר fלf כנזיקיס סתס מועדיס מתחלתן כלומר cPCלמין כזק פנס סקן כתוכיס כפרסס • תוס': ומ"c קו"נ וקח הלל חפיס מתחלקן • הכל כתתין וח"כ מופריסלח קל מיילי : לה תכף לירן קרן ומ כלומר כסדיס חכות • לכל מ"מ 6תי ליס מרי פור כקרי קמכעס כלומר חיכתנרקמכל כמתניתין רנקמן כסס דתני זכהזיק וכו' כמ"סס נסו :

והכור כתכ קל"נחס קבור עמוק י'וכו' כדתנן כמסכת

כפ"ס וע"ס - ומ"ס קל"נ דתולדת למור כנין כיח יגיעו פי' רס"י כיחו רוק קפה • ניעו פחות החוטס רוק קיוכל מתוך גופיק חגככס ע"כ - ועיין כריס פרק ז'ונרק כפירוס קרינ• ועיין עוד תולרת לכור לקמן כמשנתנ' . (כן כמסנסו' פרק כתרס רככו מליעז : והמבעה כתר קרינה קטן וכו'כדכתיכ וכער כסדת חסר ומקיגן כגמ' רלח לכתוב וכטר דלק pcע רגל כרחמרן ומסמע bן כרכתיכון כסמות לפלח כס . וסכרי bקולין הן יכולו פניקס דרימכייסת תפקת ומפני חלטרין וסנקס רעתן למיכל ק"ת תיכס לסלחס מיס נכונה לרעות בפרק חכרו: חכל ממילחלח • קמ"לן וכפר זכיון דנפק מן דממיל6 מוכער לתיל רנל זינפי תגית • ומ"ס הר"כ וכקיס קפן מכעס מלסון ככעסוכו'. גת וכתב כמוקי יוסף ותלז רלח נקט סן לקות למיכל ספי קיכח רלין קנ6ס הזיקה ולפיכך נקט ליפכס רמכעת דמשמע ליסכח דגלויי זכו לסייכו לסכחתת • ספעמיס ננגן פעמיסנכסין לסיים כפית חכילס : "וההכער קריקני דלח דייק כ"י סכל כפי סמלי לח קתני tfוכדתני כסיפל וגרולי דין תכח כמי דליכח למייקתירן הכח 67פיםלהכיןמסתמס סקול כענין סדונק סחס כסל חכרו וקרס קלמ'כי תכח לס 6פי מעכמת לכך קתכי קסכער וסוק לסכל דקר6 65 תכערו 6ס ככל מוסכותיכס וקהול מי לס מיירי מסתמס הכסלו קור מרליק הכי נמי ככותה • זעור נרקס « התנער הות מלי למסכי המכפיר 655 קתני הכי קמ"ן דרולה לומר סליכו מכפיר כשל זולתו. חלס סיס לו קגער בליקוודו"ק : לא הרי קשור קמכעס • סון קתו' פי' 6ין קוכתו סb סור כקונתו של מכעס דסוי לתינח רגל וכו' כמ"ס סר"כ ולפיכך לי כתב רחמנל פור 6 6תי מכסה מניו סקול קיל 9כית• זלין פירושו כמסר לח רלי זה כרחי זה פפירוסו חיןחומרה Sc זת כתמר" סל זס • וכן 6ין החומרות נורמות זה קלין חלה הלוקסוס סכין נויס סרין • ע"כ וכרף ו'פירס"י לסכי קלמר חין יין הכפול בזק רווי בנסוג כזק : ע"כ • וקס דלק פנחס מסכתיכן החומרס כמו ספירס כו זס וזס פלין כקן רוס קייס כתכו

ו ו א א קפוספופ

טור

[ocr errors]

+

התוס'מפוס רחל מיד קל למכור חומר כחחל מה 66ין כחכרן סור לס נפיק מכעס מיניס לקוס חמין רנל להזיק מנוי קייכיק נכתו:"יודלח כקט נס כסלר 5 הרי כפור כפרי כור מסוס רחמכס - סן ר6ין הזיקת מכו על חיינית רחמכס וחי כתר דתו כח לי מלי מפני לס זת רות סיס לסן רוח חייס דס6 כור רחמכח סן תות תמיכה סן דיט קכחת נזיקי: מיין רנל דחין *

ין כו רוח חייס ועור טפחס 6קריכס לסס רכוקס 6כמייינן סכחת נתזיקה חיכו חייב • וחי כתב רחמכר פן ורנל לח כתב דף פ"ג סיס כסניסס רוח

c6 תות למיכל סן (רגל סי ו קייס ל6 נפק תר מחבריס : המבעה כהריהשור ולא זה מה שיש בהןרוחחים כסס רות חיים כלומר פכלר לי כהרי הלב לפון נ"י ור' כהרי האש שאין בו רוח חיים ולא זה וזה שררכן מכח כעלי חיים חיים • לכל צי

דנה סרר ותני לח הרי, לילךולרזי כהרי דביר שאיזרוכוללךְולהוי הצר fc c6ין כו רוס קייס לס גיי קלט כקרי פניס'כרק יד השוה שבהן שררבולהזיק ושמירת עליך יכשהו לחייך • ולס נכתבן פלסתן " כרישל מטוס לטרחת לית חב המזיק לשלם תשלומי נזק במיטב הארץ : ול6 כתברחמג' כור • ק"6 פי מנתח ע"כי סכירס ניק דים

ג כל הכי נחייכי סדרכן לילך " כוס ממס סלין כסניקס לפי

ולהזיק לכל בור סלין דרכן "ף סכת{6קר מפורנ כו• לין כולן לדעתו כמו פורן • דלס כתו' לילדונתזיק לס לחייכ עליס מסוס סכי סנטריכו כולסו וכגמ' :

כתנו סלין זת חומרה ולפי פלח קיר יכול למכול הומרס כ6מס דלי כתגבור וקר מרגך 6תו כונסו פלר לכר מקרןכסלר 5 מה bcין כסניקס (סכי 65 ירר ותני לה קרי ק6ס וכו': הסר סכין סקרכן לסזיק ולח כורכו כגן fk מפני ססן חלוקי' בהרי יכור וכו' - כתב סר"כוכנת מסיק דלי כתל כור וחך כהנכותיסן סיס כזה מה פלין כזה סן ורגל פטוריס נרפות ל

מהגן חתן כנקו 6חר וכו'. לכל מכור לחוך 5 כפיק סרכיס מס סלין כוככור 6:• כור פטור כיס קרל ללס וכליס ש דליכח למיפרך מס נכור סתחנת עשייתו לנזק • תוס"וכתכו דכתיכ וכפל סמס סור ח! חמור ורטיגן פור ול6

6רס • חמור , על (סתכל כחריך נתגדיל תורה וילדיך • ע"כ • וכקכו עור ולח כניס• כנה סחין כן כסלר חנות נזיקיס •cf פטור כו חת ו לנה מפני לנסכי חכטריך למכתל כונסו דחין עונשין ממון מן קטמון סוס היו כנריס טמוניס כגרים פטו' למכשירי כתיס ס קלין לסכירס נה נגמרה דיין העונשין • ועיין מסכת י' פרק 6ו הקמת מס קמס כגלוי 6ף כל כגלוי : וכפלר לכות נזיקין נ' • ומפנה 5 פרק ס' • ועיין עול מס סכתכתי כמסגריפ' פטו'חת הטמין: הלל ספות סנסן וכן סף חכי חכיס כל סדרכו נ'וככח כפרח. עייןכנת דסנסדרין פרקטיקף ע"י וכתכתיו להזיק ושמירתו ענין סלס סזיק נתחייכסמזיק לסלסתפלומי רים פרק קמ6 דיכמות• ועיין מ"ס סיף פרק קמח ללרלוק • קניזק סקזיק : כמטיל הקרן מעידיות סכנכסיו מן המפוכח י ומ"ס סר"נפןורגל פטוריס גרסות קרני לכתיכוככר כסלס סכקס לס כל ניתן לקרקע כתסלומי נזקי דכתיכ מיטל פרת חסר רס"י ומ"ס כור פטור ניק קרח 6רס כליס וכו' • כתב ומטיב כרמו יסלס 6כל 6ס כס ליתן לו מטלטלין קיימו כן כל רס"י ותוס'דכרינסין לה דפק כור חנטריכו נית נמכקע

קול רכור 65 6ת מכונסו כרתנן כמתניתין • ע"כ • ומסקרן c6 פטור כן 6ת הטמוןbס תbמר רכי יסולק דמקיין טמיכtf כרתכןכתסגה י' פרק ו'למהי הוכתר כתכ לס רח נפיק מכור נחל מחנך ויש לומר כמ"ס סתוס' רקוי מני למימר דכונקו חנטריך למכתב דלי לל כתיכי סלח סוי כפקי מקל מהגן ומכור סוס

פטרי כקו כליס - ע"כ • ונרכי יסודס לין הכי נמי דקלמר רכולתו חנטרין תפוסיכי : הצד הטות סכקן וכו'. כתביו"כסף חכי לכיס וכו' * קומפרס כגמ לליפויי כל סדרכו להזיק ומכירתן עליך-"ט

וב נכ רלח רמי נחל מרגי חכות. לי יכולינן לחתויי מסרתי לו מתנת f6ו טפי • כסלו הסוס פחיוכח מחייכיכן ניס ושמירתן עליך • סנתחייכת כסמרתן מחמת סקס ממונן • סו סכמסרו לך למכרן • לו סעסית כסס מעסס סתחייכן כסמירתן

כדאמרינן לקמן וסתירתן עליך פליןלקת קייב בנזקיס 2 בזמן שמירתן עליך ופסעת כשמירתןער סהזיק לפוקי כיכח למסרינקו 65קריס ננטרינסו כלקזי ופסע קרן פומר רימני חיים וכרטין פטור וbbפוקי כמי סיכ' רכטרינקו כלורסייקו

חזיק רפטור דחין שמירתו כולן סור • ג'י:חב המזיק כי הכח ירוbbc"ותכל ליפכה קלילה וכל תני חייב • נמרח : תשלומי נזק נסכי נקט לשון הסכמת ססס הזיקו ויהיקו מרמזירוניס פתית פות קניוק מפלס הפחת על ספת העמו'

כדין והמותר מפלס לו מזיק כרתניח נקמן מניוך מרכעניס ונטעלין כנכנה LCמין לת סוכר הניזק כמס קנל יְפַת על סלח ניזק וכמה קול יפה מפריזק • וסנעליס מטכלין כגננת וסמזיק מפלס (קסילת רכחת ספחתה מחמת נזק לנפקה כן נקמן מוקמת יהיה לו לניזק מסמט • אלי פרפר נכלס מסעת מיתה עד ספת קטמרק גרין פסידו לניזק קול דכי פיימינן ניק כסעת מיתר קול 7סיימיכן וקול הדין היכל לסכחל כין מיתר נסעמדת גרין לניזק סו• ג'י. וליקח כנמ'סתפלותי למתניתין דלקמן וסתס ררים מקררי ועיין מס סכתכתי כמסכק ג' : במיטב החרן כתב סר"כ מעידיות סכככסיו לכל מיטל פרקו ולילך דקל מסנס משמע נמרח. ולפון עילית מפורסרים פרק י' עגטין • נמ"סקר"נלכל 6ס כל ליתן לו מטלטלין וכן יקיר לי כל מס לכעי

ספיט

מיני מיטל

[ocr errors]
[ocr errors]

ומכל מקוס פסקו

קול די לה מולגן הכח מורכן כמס' 6חריתי • ויתיך לי כל ו6פילו סוכין • וילפיכן מכור רכתיב ניק ישיר ערכות מוק כסף מלי לכעי bפילו סוכין • וסני מיני לנזקין • חבל לכעל חוב לי כמיקי יוסף • ומס סכתכ 6כל לכעל חוכ וכן יקיר ליס כיכונים חית לי' זוזי מקייכיכן לית למיפן זוזי • ולי לית ליס זוזי

מפורט רים פרק ה'רגטין : בית מטלטלי נמלי תעי • ולי מנכי ליס 6רע יריכלית נכינוני' ב הכשרתי פירס סר"נ זמכתי ומכרו כמסכת ג'פרק קמס מכיר חפילו לית ליה זוזי

דטרוכין: הכשרתי כמקנ למסכיר לו מכי יהיב ליה ב כל שחכתי בשמירתו •

כל שחכתי בשמירתו • הכשרתי את נזקו נזקו כתכ סרנ כגון החופר כנריס fk זוזי ומחייכיכן נ' הכשרתי במקצת נזקו •חבתי בתשלומין, כהכשר כור וכו וכפל פמס פור 6 מבוכי מנכסיס ער דמפכו כל נזקו נכסי שאין בהם מעילה נכסי של בני ברי' חמו' ומת fכל 6ס ניזק פליני זוזי ויתוכנית:נ כל סחכתי נכסים המיוחריס(כ"6

b"נ)וככל מקוס חוץ מרשות תכחי כסמירקו וכו'. כל דבר המחרת למזיק •

ורשות כמלוריות 6ף לנזקין החסרון פגתחייזי כטערן :הכרתי

חייך וכתב המגיד כפרק י"ג fת כזקו לס לה סמרתיו כילוי וזיק חני קוס סרכסרתי מתנכית נזקי ממון • ססטעס מפני פתחחרון העתיקו ממרת זומנתי לותו היזק וחני חייב כליו כנין המוסר סולו (נחום

נזקין למרת מיתת • ומתוך כך חייכ ככל : פוטה וקטן) חייב • סעליו היה מוטל סמירת פולן והרי כח נכסים סלין כקס מכינה • נמרח מעינס קול דלית כסו קלז פמרן כרחו לו: הכשרתי כמקכת מזקו וכו' וזס תקנתי וזמנתי מקלס קדמי היין כנזקין • כגון קדסיס קליס סין מקלת הנזק 6ע"פ סלח מכתי ותקנתי 6ת כנו נתחייכתי עליו כסן מפינס מחייס • 68 כחמוריס ל6חר זריקת לס כרגרסיכן כלי זמכתי כלו כנון החופר כור הסעת כרסו'קרכיס וכf 6סר כמסכת מעילת פרק קמח • מנירכי יוסי הגלילי רfמר ממו זקסלימו לטסרס . וכפל סקס פור 6, חמור ומת • קמרון כעל ס סו6 דתנים ומעלה מעל נק' וכחס כעמיתו לרכות קייכ fע"פ סל6 תקן 6נ6 מקנת הנזק כלועסק כל קנוק כיון קרסיס קניס ססס ממוכן וקרינן כקס וכחס • ועיין מה וכתספר ליכס מיקה : נכסיס סלין כקס מעילס ועל חיזה סכתכתי כמסנס ט' פרק ד'רככס מליער : נכסיס חכי חייך לפלס לסרוקתי י' פל ככפיס fcין כסס נכסים של בני ברית •'כתכקר"נ סfס הזיק סל ככו"ס מעינת כנון נכסיס סליכן סקלס סfס סוקתי נכסי סל הקרס פטור כדתנן כמסכת ג'פ"ו• (ot לפרס כס"ו : הינו חייכלסלס לכתי'סור רעהו וכח פור סל הקדס ותולס הון נכסים

המיוחליס כתכ כר"נ סס יזיק נכסיס של הפקר נכל 6חר נזיקיס: נכסיס סקן של בני ברית sהזיק נכסי פטור • כך קס לכרי רש"י כפירוס קמ6ג' 6כל קוק של עכו"ס פטור : (כפיס המיוחלי'פיס (קס כעליס מיוסרי' מפרס כלסלק דעתיס כגמרס סכן דרכו כיון סכסלר קנמרה פרס קויק נכסיס סb ספקר פטור : חון מרפות המיוחלת מפרס לסמסנס • נות לפרס כרסנקח דעתיה דנמרק דלת לפזיק ככל מקוס סכזיקי נכסיו 6ת נכסי חכרן מיין קמויק תון כמסקכל •

לכל הרנסמפרס למפנק כפני עלמה לה קוי מרשות המיוחדת כמויק סוס נכנס פור ניזק כרסות סמזיק ליס לפרס כן • דקל קפיס מסן תכעליס וסכי פרכינן כנמרס ומיקו פור סמיק פטור לחמר ליה תורן כרסותי קחי כעי : מהן תכפ ליקלל רכני תורה דהפקר נתורס רידן וקדס וזכה ולוקח כורזיקו נכסיו • 6כל המזיק עכמו סחכ5 כסכרו 6ע"פ כן חקר: חי נמי כנה ואחר כך סקרים וח"כהפקיר סכחמר פרול פומר כרסות חיים • רחמר ניק הנחכל נקי (רחית) כך וסוער ככענין וסמי' חים הסור יסקל וגס כעליו יומת ומסמפ רפות לחפוקי לסזוקי לית לך ופותח : סיס לו כפל כסעת מיתת והעמרת כלין • וגמר לין • (החי ורעות קרת חפ"ג רכפור פהמית חרס כתיכ •

ילפיכן נמקין

ותמיקני לנפנין פֿור סמית בלי יכולת למרק כמסנס פרק ו'. וסס פסקו הרמב"פוקר"נ רלח כרכי יסולס וכן כתכסכמיקי יוסף והליך ילפינן לה הכח לענין נזקין • וכמיתס לכיס כתיב 65 דרסינן לה • זכרחסני דילפיכן כלס 6ינו ענין • מסוס דהתם;'פור כתיכי לחתויי ין לוכעליס • הנכן למריט כלס הינו עניין במיתת ח' פור כתיכי תנסו ענין לכוקין ולפזר פמי דסיינו טעמס וסרמב"ס פרק שמיני מהלכות נזקי ממון : וטור סימן ת"ו השמיטו גמר דין • מסוס ללגמר דין רכסלי הסור יסקל כתיל • לס לרטו כולי חי כלס 6ינו ענין דכתוס' מסמע רעקר דרסל פרפור יסקל 6תס וזה כ"ט : חוץ מרשות המיוחדת למזיק • כתב קריגרכינו פוכריה מברטנורת ולוקח כסרזיקי ככסיו • חכל סמזיק עלמו ססכל כקכרו וכו' מסוס לרכס פרק ה'דף מ"ח • חמר לקלתס כנכנס לחכר קכח וכו'. לעיל מיניס נקט הכניס סורו וכו' סמע מינית כנכנס עלמו - הכי 6פּכרר לה קר"נ רבינו עובדיה מברטנורה נמי כסכל קכרן • חט"נ רחכן כפור הנכנס קיימיכן ודיכס נמי הכי קר כמו סכתכסרמכ"ס כפרק ז' מהלכות נזקי ממון • וטר סימן פט״ס וסרמכ"ס כפירופו • וכן כמוקי יוסף סתמו וכתכן • ולס סזיקו קוס כעלמו וכו'

א ג ורפוק

1 2

[ocr errors]

;

רשות הניזק והמצק • כתב יו"ככנון חלר וכו'. כסן ורסות הניזק והמזיק • ורשות המיוחלת לניזק ונמזיק כגון חכר

ורגל פטור • פירסרז'ירכעיגן וכער נטרת חקר SL פניקס • והזיק פורו של חקר מקס כלfותס קנר נפן ורנל f ocס היתה מיוחדת לפירות וכו'. והזיק כסן ורנג חייך פטור • ורוח סתריק חותן חנר מיוחלת (שווריס גס כן - הכל הסדק 6חר קריכן נית : הניזק (רמדיק - לסון כתסכי פרס fס קיקס מיותרת לפירות וכח לפווריס • ותיקנטן ורגל חיילי נזק ותמהתי למק לח חמר

וחס הזיק בקרן ככל ענין מחזיק ורמוזק על מסק

על משקל ורשות הניזק והמזיק • וכשהזיק חכהמזיק לשלם היין : סיס כסף פוסות רחב והמוכר ע"כ - ולפי השלומי נזק במיטב הארץ : ג שום כסף ושוה של נזקים לחיתה ח ככסף מה שכתבתי נרים פרקין כסף - בפני בית דין יעל פי ערים בני חורין; בני מיקו בית דין סמין כמס סות פהרכיבו (פס נזיקין בכנון ברית והנשי בכלל הנזק והניזק והמזיק בתשלומין: הנזק וכך שנס - ולס ו מפעל נטעס סתכלר סס

,ד חמשה הזיקי פרתו סל רחוכן טניתן ל פני חומר סמפני כן סמסו

כל סמעון סררס עליו כרט' בניזק ונח חמרו מוזק חסרי סככר לסתנו נפנין נפעל סניוק וזכרון וחר כן חירע סגפנר' רננה של פרתו ז SE

5 בהרכנתו ocb נזיקין : וכשהזיק וכו'. ה) דרשינן לייס רחוכן בטליתו של שמעון פרסית קרכיס ללוי נמי כור כרסות ריס פרקין לחתוי קרן כרכתיב כי ינח חין נגיחה 656 כקרן סרכיס לין לומריס קולחת ריק וזה מזיק • לח קזיקו 55 סנ6מר ויעס לו לרקיה נכנענס קרנינרול ויתמכת 6מר ר' זה נקזיקו של זת •

זה כסזיקו של זית • חלל שתין שני הגזקיס כדמיס ומי סקזיק כשהתכנס • f61ומר ככור סורו קלר לו וקרני רוס קרניו כלס נמכרו יותר יסלס : תפוז כסף וכסכחיס לסלס התיזק מנכסי עמיס יכנס סמע מניק כין כקלוס כין כמסוכר קרי גניזכר נמ' קיתומיס 65 יפרען 6לח מן הקרקעות סקס פור כסף ונח

כ'. וכשהזיק הכ סמוק דרים' (6 דרסינן ליס7לל מטלטלין סקס עלמס כסף לכל מיני דמטלטל חסון כללו הול יתיר'קוח רש"י: ג שום כסף: כתכסר"נ (חס הזיקת פַרְתן כסף די כח מורכן הכוח מזרנן במתח 6קליקי : בפני בית דין ז וכו' סדיסק עליו כרסות הניזק וסכרתו • לסון כמוקי יוסף והצומח והתשלומין כל נזקיס 65 ירין :6 בפני בית דין מומחין . די ונתקרע • spy תר"ניסוי נמי כור סכל ממונו המזיק כמקוס ולח כפניניו bל סליוטות: וע"פ עדיס בני חורין ובני ברי'. * סמונת פסלות (כור וקול תולדתו • ומ"ס סר"נסין חומריס ל6פוקי עכריס ועכו"ס סbינס כפריס (טרות : נזיקין וכו'פון נ"י ולפילו היית גרחק סהנזקין פון 65 6מרי וכל זה וקנסיס נכלל הנזק כין סקזיקק סיס לק 6קריס נין bcקריס כזה כל6 סומס לפי סמתוך הסומס תעלס מומת סגיר' כדקדוק הזיקוס לין כחיס ודין ה6טס סוס כנזקין : קניזק והמזיק ולס ים מופר ממלמין המותר זה לזה • וחס 6ין 6ס מותר בתשלומין פעמי סלניזק פיין עס כמזיק כתשלומין 56 ניוק סניסס פטוריס : ושוה כסף • כתב סר"נ וכסכחיס לcלס

כנון מס פקתק קגכני מפעת מיקה ההיזק מנכסי היתומיס 69 יפרעו חלק מן הקרקע ולה מן

וס כמטלטלין דמטלטלי דיתמי ל6 מסתענדי ונכחורת סוחיל ולח כתב והחידל מנליכן מטלטלי ליתמי כמו שכתב כמפנקג'פ' ט' וכתונות וכן נפ' ו'דערכין זעור כריס פ' כפרס דמכילתין לדעתו כרכינן 6פרי סכתנרטור כפתו סוף סימן תי"ט לכל תקנו סלח לכעל חוכ מסוס כעינת לכת 6כל כנזיקיס 657 סכיחי לס תקן חלק 6 מכ'סכתכנס כן כן פס נפרק ט' במפגה נ' ולס כן ככחן וחעפ"כ כתכ כפ' ס' מתג מזקי ממון רקסידנס מנכין לנזקין מן מטלטלין של יק מינכן גרסה סמכו על כס וכתכן בכתובות : בפני נ"ו כתב קר"נ מומחין פירס רפ"י מומחין דנין דיני קנסות (כדתגן כריס סנהדרין וכתבו הפוסוחט"ג האתניתין 65 חיילי כקנסות דקח פור גרנלו ומגיעה לסינן פפרסינן . מכל מקוס מרמז לכן סתני כמתני' 6פילו כמיני דלס קיירי ריס'9'כ ול6 דמייקינן לקרן כן כשרון רמתניתין דלעיל היינו מועל רתח כמיט5

5חרן תכן ותס 6ינו מסלס hk תגיעו כדלקמן : על פי עדיס כני חירן כתב הר"ן לחפוקי עכריס ועכו"ס רפסולי כרות כמו ספירס קל"נכמסנס' פרק קמח לוח הפנס כעכדיס וכתב הר"ן לעכו"ס כמי פסול מהחי טימס • (כגמ' כריכה לשמועינן תרוייהו רחי 6סמעינן עכריס רות למינ6 מסוס ללין ליס חייס לכתיכ סכר נכס פס עס החמיר עס סלומה נחמור • הכל עכו"ס דחית (קו חייס לה רכזיך קדרימין כן טכרימון בן חזיון וסי cfמועינן עכו"ס מפוס לל6 סייכי כתלות • הכל עכר כנעני רסייך כמנות סנפיס היינות כקן 6ימה לח • (ריכה • זfס תbמר ומלי קכח קכח pcf7ועינן דפסוליס • קל כסיני לכל עדות • ככר כתכסרמכ"סססוורן . כמעטס לפי סיעלה על הדעת פגיוותר ונקל בעדות סנזקין לרוב מחורפיוס • גלמיעוט מק פיולס סיסיס עליסס עליס כסריס לפי ססככחות כין סלכס וכין סכסמות ג"כרוניותס כמעמר עמי ק6רן הענדיס וסעכו"סלכן הודיענו סל6 יקכלו כזה 6ל6 עלות כסריס כמו כשחר העריות ע"כ. וטור סי'ק"ס כתכ כססר"י לfשמועי' דחפי'כטור עכו"ס וכנחלאל יפר: 6ין רכין6k כעדות כסריס : והנשים בכלל. כמו סכתכתי כמשנס ופ"ק דקלוסין דקות לפה (חים וכו'. ועיין נקין פרק ד' מסנס :': הניזק וסמזיק כתשלומין • כתר קריג כנון חס פחתת וכו' : נן על נר לתכן (סקר),xמגכתפלותי כזק כמ"ס

כמה

ער

[ocr errors]
[ocr errors]

פק

הך :

ערפעת העמדה כדין ספחת נבלת דניזק קולח • כין כקס כין כמסנס 6'3ססנ"י מפרט כנמ חרס כתס ותדל כמועד ולרכ' כמוער: וכקכ'פלין המזיק מפלס לו לפי חוקן חני נזק שזכתה ד6

bסמועינן תס מסוס לסכקיל חייער חכל מוער 6ימ 5 כן קורק 6ס סוס תס • לו נזק bsס 6ס קול מועד. קרי 6• chמופיכן מועד מסוס רקח מפלס כונת לכל תס חימר מהניזק הוק מפסיר ומין כתסbומין הלכו עס המזיק :ו 65 כריכה ולס קשיח לכל קרי זמני תכן לסתסלומי נזק ולמחי חמסה קמין 6חינס וגיליס

חנטריתו קן לסכרת סכומי הזיק וחס כזיקו משלמין: ו חמשה תמין • וחמשה מוערין : הבהמה אינה נזק רתכן בריסל חיכו ליותר אלי נזק : יחמסה תועדין מוערת - לא לינה • ולא ליניף : לא לשוך • ולא כלל של התכח מה הלר ספות פרס רגילין פיזיק וליופלמין לרבוץ ולא לבעוט • השן מועד לאכול את הראוי סכסן ונסכי כמי כגמ' לו

פנס : 65 ליגח כקין : לה • הרגל מועדת לשכור בדרך הלוכה • ושור פירסו חלק לתשלומי נזק ולס ניגוף דחיפת כל הגוף המוער • ושור המזיק ברשות הניזק • והארס דמתני'נ' ילין זס דריnk hr וכנסו הון תולדה דקין הזאבי והארי • והרוב והנמר • והכררלס • והנחש כתעתיק לסון סכסיפל : ומשלמין קלי נזק • קרי קמס' הרי אלו מוערין • רבי אליעזר אמר בזמן שהן בני יהבהמה חינת מוערת פמין: וסור המועד ג'פעיס תרבות אינן מוערין • והנחש מועד לעולם מה בין

.וכן'. מסוס ינס לו לינוף • הר כרכון לו תם למוער. אלא שהתם משלם חצי נזק מגופו • רתני מן ורגל מועלין כעט חן (סוך הרי הן

ומועד משלם נזק שלם מן העלייה : מתחלקן נקט חיג'מוער ולס מחפס תועדיס (פנס ג'ק פרק ב כיצד הרגל מועלת לשברברוך קבל הנקמה, תה : ולא פלס. ולגבי מועד ססיכ bסו

. הלופה לפון וכו' כנמ' דרים פרקין מור המזיק כרפות

נסכ כיון לחין יח להזיקס הניזק6פי'קרות: הוי שיער לפbס נזק לס ומתני'חתיח כסן סוי תולדס וקרן • רכינס וכעיטס כיון דלין מזיקן מנוי כמון לחמר מפוני קין כסכר קניוק שמשלמת כזן סנס ופי' כרגל רון תיללת לקרן : ושור המועד פי'קרנג"פ לינת היה תמר ולין כוסלכס:וּס6רס סוי מועד תתסלתו כמי ומסלס וכו' ונגני מוער חטיב (קו קל כן פירס"יכפי'קמפכס ומסייס נזק סלס 6ס הזיק : (לזכ) וסחרי וכו מועדי מתחתן וקס רעל ידי העדfת רעליס לפי נתן חיוך קנכן סלס מנתח קול דנה קפיך (קו ככלג חמסה מוכרים לעיל ונקוי החל עפר ע"כ ועיין לקמן : ושור המזיק כרפות לניזק כתנקו"ם תועדיס מסוס דהכי לח סכיחי כיסוך : ברלנס היי סקורין ומתני' חתיס כמ"רמסונס וכו' כלומר קן בכח רמתני' 6כל לק בערכי 'כל"ט : רכי השיעור לומר וכו'וין סנכס כרכי ריפ6 על כריך רכנן קיח • דקסן מוערת וכן על כרחך כחכר אליעזר : מן הטניס מעריות סכנכסיו ולפי'לין הגונס סוק הניזק רכעיכן וכער כסלס 6חר • ותכן קכסמ: לינק תוכל זכן פעור הנזק וכמועד כתיב 'יפס חור תחת הסור לס כתיך וה"ק סוכר יכולת סינכל סכוק מתני' ופח הכתרמי ריסל כיס למנוף הכונסיפרע :

רככן וסיפח ר' טרפון ולע"ג דרכינח דכתרה מוקיס לה כולה פרק נ כיצד • קרגל מוערת • כלומר כחיזה רכר כרככן לכל מחסר כמתני' לפיכך פירס קרינ6יכס hoc .

תרנג

ומ"סקר"נ דחינת הנכס עיין כפירושו ממנת י' פ"נ :

והאדם הרי חמסה וככעלי קייס קליירי נקכי לק חשיכ כור נחס רס"י• ומסיימי התו' דף ו'דכור ול: כך כי פעס רחפלה כמו כפעס סליסית ורביעית : הזאב והחרי כן חסורי מחסר" וסכי קתני • ים מועדיס לחריס כיוכח כסלו הזחכ וכו'נס • ועיין מס שכתכתי כתסגת רפ"ק דסנהדרין מכלן לחייכת התורה מכן הגי: הרי הלו מועליס • קפי' ככסכי ככל נזקין ומשלמין כעליס sכיס נוק סוס רס"י : שהן כני תרבות סנדלן לוס נכותו הס"י : מה בין תס למועך חלל סקתס וכו • וכן לסין זס כמסנס כ' פ"ס דמנחות וכמטנק נ' פ"ג דערכין• עוד סס כמסנס ג'פ"ו • וכריס מסכת קניס • ועיין פ'ומשנה ג'רמסכת תתיר) כחורת כרחת לפרס כלסון כתתית מה נין וכו' ליכס bלס סקתס וכו) • לכל כנמר' דף ט"ו מסקינן הסייר חיכו cnלס ט"פ עכמו רפלגס כוקל קנסו) ומולס נקנס פטור וכתיכ 6סר ירשיעון וגו כדפריסית כמטנת מ'פ"ט ופייר מלי כופר לתס פטור מכיפר • נלך לריך נפרס פסול מ 6ין כין וכו'. וכתלי גונח מפרס סר"כ כסוף פ"ק לסכועות) וכן ריח דקניס כסנס כפ"ק למניעת ממנת ז'נהריח כלפון 6יין בין וכו' : *וכסוניל לסכל ולסוף פרק 6לו נערות מייתי למתני'ולס גרס חלל : מן לפלייס • פי' סר"כ מעדיות כנכסי קמחי עליית מעונה פכככסין • וכן קול חומר ויסכן חזקיקעס לכותיו ויקברוהו כמעלסקברי בני לוד • (למר רני חליעזר

כמענה לכל המעוניס סכמטפחת ומלן ננקו רול סלמה • נת' : פרק נ כיצד הרגל וכו' - למתני' דסוף פ"ק קלי • ותימס לי מדפסת נתני כילד קטן כריסה גלי חוסניק קח תמיכה ופור

המזיק ברשות קניזק והחלס כסוף • וחומר יירחי 6 פתח ניר קלי פן ורגל כל חניכי משס וסין ברכותיסן ומחל קרל נפקי ומטוס לתגר רגל נקר פן נקט הכח רנל כריסס 6דסניק מיכה • קוס": לשבור כדרך קלונל

פירס

« הקודםהמשך »