תמונות בעמוד
PDF

י זה שהחזיק כס וכתכס • ולוק6 סהיתה המליחה כרסנק' מפנתכה מטען חותה שפנס ורי56 - לכל מטוס סיפל) 65 סרכיס ס6ין 6רכע למותג של חרס קונות לו כרשות סרכיס לכטרין נמירק סיטעון תחלה לחפיסי כח טען תסלת מסתמ' לפיכך המחזיק בה זכה לכל כסמטל פסול מכיל יחיד לן כללי תחנת קמר רמי מלי למימר הני זוכר כס עכסיו והנה לינו הפות הרכיס פלין רכיס דוחקיס סס • 6רכע לכוס של לדס כידו • ולפי מה שכתבתי לעיל לכרכי יוחנן מ"כ לזה פתרון @ הפקר פסמוך לו כחרכעה וראה את המציאה ונפל עליה ובא אחר והחזיק לין הכי נמי דל6

6מר תחלה חמות וליןהחייטלי נתפסן בה • זה שהחזיק בה זכה בה ראה אותן רצין אחר ולפ"ס מלי קלר ניק כיון ותקינו נית לרככן כי היכי מציאה • אחר צבי שבור: אחר גוזלות שלא פרחו סלמר תכל לי ולח חמר זכת דנה ניתי לסככויי : חקר בכי ואמר זכתה לי שדי זכתה לו. היה צבירץכררכו לי וקתני כסיפ'תח: • לגלויי פֿכור פbינו יכול לרון או שהיו גוזלות מפריחין • ואמר כתהלי שרה • דריס 6ף כנס 6מר תחנת : ומסתתר בתוך הפרת מסלה

לא י זה שהחזיק כז • זכר יטגורן 6חריס והוי כמכיל':

כה • כתב סר"נ זכתה לו סרקו וקול סעומר ככר סרקן וכטן פיוכל לרוזלסריקן ולוקח סהיתה המליחת כרסות סרכיס וכו'כיון קודרכו מפירן? ומניען קודס סיכלו מסרקו : לקטניס קסני סכתב כתפנתנ' פ"ורפלת לטעמס מסיס לכפל עלית וכו'•ע"ס• וטעמ6

bcין ר' 6מות קונות כרסות סרכיס כתר הצ'יפסרי סין לחרס ot 6רכע חיתות מיוחדת סקרנק חכריס יפלו כתוכס עומדיס חכלו ע"כ - ומ"ס סר"כ 6כל כסתטי מסוס סכיל קימיך: 6ו ככלי רעות ברניס וכו' - וכמסכה ו'פ"ק רקרוסין כתב בסמטס סתוס זוית סb רסות סרכיסיוכן פירt°• סס • ולפי זה כדי רס"יהול הסמוך לכתיס 6ע"פ סחיכו כזוית bk פגזוית פגטי חינפי ספרדי מנ' סרסיכות ולפיכך כתכיס מכל הזוית פלח לדחוק זה את זה • וור מכוי יותר מכללי רה"י• (קן סכי כלי הרחוב לפיכך כתיסר פס לזוית כפני עגמת חבל לפירוס כר"נרלכס גס סזויות בכלל כדי רסות הרכוס יחסר • והרסנ"ס כפרק י'רכ"נ דף פ"וכתכחית f7מר פכין סליייך ולכי סמעתי כניסה כולטת מרת"ר • ריס רסות לכני 6רס נסעמיד סס ספליס זנקס כחגר השותפין לחיכו פסוי (הלוך כני רי' ע"כ • ויתכן לומר כוויות לכקטי רס"יוקר"נ דהיינו כליטס וחית ללומר סכיל וכו' רכרי הערוך סן • וכתב פתוח לסון לעז מEn • ע"כ. ונ"ל לסכיל סל יסיר מרו חין הכוכת סקול של יקיר • דסfין סכרס לומר דתקכו ב' 6מות כסרס סל חסר : וכן כנמרק נפלת לכעל קכית לק תק מונית רכנן וסעתיקה סר"כ כפרק ו רפלת • ומסוס רין פלה נקט רכעל סכית • חבל לענין מכיר כל פרק סיס לו כעל 65 תקנו • וכמ"ססרמכ"ס כפרקי"ו מהלכות גזילס • וכתנכ"י כנמרס 6ל6 פליל 9c ימים כלומר לספוקי סכין של רכיס וכנוכח דתנינן כריס פרץ נ' רפחת, סכיל תיסיר וסכין סרכיס : אחר לכי סכור - פירוסb דריסל • מ"ל סרמכ"ס כפרק י"זה חכירה • מי סר6 6חריס רליס 6חר המכילה • קרי: קיח ככי זכור וכו : ואמר זכתה סלי ולע"נ רכר'חמות דתקנו רכגן רקומות לו לע"נ לכח חמר כלוס כתב המגיד סס מסוס לחלימס קניית רכר' 6מות טפי מפני שהול יכול לבטות עלמו וליטנית- ע"כ: ועיין מ"ס כמסנס נ'פרק ג'. וקנ"יסי' רס"וכתב טעס 6חר רר' חמות פלני לכיון לתפוס דל6 6תי נחככויי תקני רכנן לנקני לסרחי נחנק כין חמר bלס 6מר • 67"כ סכתי לתו לחכלויי . ע"כ לכל התוס' וכר"ססנרי דמתניתין לקו דוקח (ה"הכיbס 6מר נמי קני • ות רקתני ולfמר זכתה לי • כסכיל קרניס חחרית אמר לן : זכתה לו . מסקינן כגמר רסלר מסוס סליחות קול• וכל דכריס פ"ח לנטין פירסקו"נמוכתן נידת מפיס קטן וקטנת 6כטריך קרס לרכינסן כתורתי מפוס לניתנהו כתורת סליחות • ומסוס ר"ג כעיגן סתרס עומדת כלות חפילו כחנר המסתתרת כמ"ס סר"נסס מפוס ובעיכן רומי רילק, לכל מ"ס סר"כ ככלן וקול rcומר כלל סרסו • גמ' • היינו פירעה למסתתר כתון סררו סכתכ כרכור סקולס ללח כפיכן הכל תרתי. סירח מסתמר ושיעמול כלל סרקו אס חרס סגי והיינו טעמה המכרין ככני סיכון ברון סמריקן ומניסן וכן' • דחי לחן סכי כי עומל כלך סדקו מחי קוי • קל חכתי חינה מסתמרת למליחתו זו ס"מ לטעמח לכעינן עומר וכו' מסוס לרוי מסתמרת וכתנכ"י כמסתתרת וחינת עומד כללס רנח הוי יל מתורת סליחו" כננו למה תזכה לו כמכילתו ללמי כעסה סליח לכעל סממון חיכו סליס ססרי סין כסן כעל הממון • ול6 סייך כמי למימר כחכר ברחמר נני מננית מגילס לחכרן רמגולזכי לכפסיס זכי כמי סכריק • וכתכ סרככ"רז"ל רסיכס למימר הכל פתיל מסתתרת בתי סהול זכות לו כידו היס : bcף מס סכח לילי כי ניק' ליה לנקני כחכר המסתתרת הים ניתנו • זיך עריכת ריק. מסb"כ לענין נטין • לכיון רלוז ניח6 לס כתקנת חכר כמשתמרת חינה כילס • סמר ססוס סוכר לחרס כסריס כילו לינת כותנו כחבר המשתמרת הדרכה מוניות ממנת ע"כ-ומcיר וכגון סיכול גרון וכו'וחס ליכו יכול להגיען סרי לו כככי סהורן כררכו וכו'. לסון סרמכ"ס פרק י'ו מתג חניות : גולות מפריחין ולח תני גוזל כדתני ככי . וכן סוס מני למימר פויסין • סל6 נ/3 חסוס רדגרן כהוות סדרן הניזכנת נפרוס קרכס ניסל • ומדרכן סכל לחת רכונה לקדם נתכרתה כדחמרינן כעלמ6 נתפריקי יזכיס לס תקריסיונך (יוני • כמסכת ק' פ"ק לר6ס הסנה • פלר דוכתי ומסוס סכי סייך עלייתו מפריסין זהו פועל יוכל;

2 2 ן ב

ה הניסת

[ocr errors]

1

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]

ג מציאת ככו וכתו סקטניס: כהנה";כל תסמוך על ההקטניס: כל פסיפרפלפלחן. לכן 6פילו קול גדול קרי 3

סלחן סכין וכו'. לפי סדרכו לזוג תמיר 6ס קטן ומליסfתילוכיו מסוס חיכה • ותכת כין קטנס כין כערק ח יפרנסגו 6כין ל6 יפרנסנו לסר - 6כל 6רס חסר מעלמס מכילתר לחכית לקתורה זכתת כל סכח נעורית ללכיס : סמיך על סלחן חנון חנס כנון יתוס וכיוכח כן • סין סכרח עכדו (ספחתו הכנעניס סכרי גופן קנוי לו- כרכתי ותתנהלת אתה מכירתי (חכרו וכל סכן

:תס : מכי6ת bcf6ן רכנן עכלו ספחתו הענרי סכסכ' לא אמר כלום :ה מציאת בנו ובתו הקטנים • פקיס ליס מסוס ליכס : ו טרחס'co חוכלי' תוס'ומ"ס מציאת עברו ושפחתו הכנעני מציאת אשתו הרי 6חריו נכסי סעכול קרקעות קרן וקנת כין קטנס כין או שלו - מציאת בנו ובתו הגדולים מציאת עבדי סגכס מסס :

מגבת מco : לס יקצר נערת מליחת 65כיס רספורת ושפחתו העברים מציאת אשתו שגרשה. אף על דחיישינן לפרעון ולקנוני' וכת' כל סכת כעורית וכן פי שלא נתן כתובתה • הרי או שלהן :ו מצא סמל סטר פרוע סוס • ותן פירסיכן קול ונפיזת 6פילו שטרי חוב. אם יש בהן אחריות נכסים - לא יחזיר סלוס כפל וס6 דקס מול'65

נ'סמוכה על סלחנו • וזה שבית דין נפרעין מהן • אין בהן אחריות נכסים פרעתי • ענק של רמלות קיר סותר דכרי רס"י סכתכתי יחזיר שאין בית דין נפרעין מהן דברי ר' מאיר כינייס• לטרוף חת הלקוחו כריס פ"ורכתוכות • כרכור וחכמים אומרים בין כך ובין כך לא יחזיר מפני סלקחו ממכו קרקע סלח ומליחתס וכו' כמ"ספס ועור שבית דין נפרעין מהן: מצא גטי נשים ושחרורי כחוריות ויחנקוס כיניקס : קסה • לקח) נגמרו סכתכתי. עבדים. דייתיקי מתנה ושובריס• הרי זה לא. כין כך ובין כך (6 יחזיר • ג"כפס כרכור המתחי' כער' יחזיר • שאני אומר כתובים היו • ונמלך עליהם הפטר שין 6חריו ממפעלדי סנתפתת וכו' מסקי' נענין

שלא נמי-גבי • רסחריות טעות כשת ופנס רנסני דלק ילפיכן

סופר הוק וסייסיק נפרעון פקרס לככעוריק • מסוס לכהפרת נדריס כתיב וממיכס ולקמונית • והלכה כחכמיס :: ולוקח כסטר סfין גבר לו מחיסורס לח ילפיכן. (יקוסיה זו, נ"כ על קרמכ"ס כפירוסו 6חריות • המרוקכמיס דטעות סופר הול גכי conעכדי כוּ נקכח. וכמסכת ס' פ"דרכתוכות) של טעמ6 מסיס'לינה רחי הוה סקריות כחול כו. כל חס פי'כסטר סליכי רולק נקבל כפימסר נס למכול ומוכר פקין • יכן כתכו סתוס' לסכי נמי עליו לקריות • מודיס חכמיס ויחזיר • להפתח פיכח למיים כמכילס טעמ6 מטוס סכי יחפילו לינת סמיכה על שנתן לניק. קנוכיס : ז הייפיקו - כוחת שכיב מרע דה קהל. למיקס 'כיוככונרת רכס מלי מסר לס וכו'cחין בילו לקלסה נקסיס. היות וסובריס• סוסה מלוס לוס סכפרע ממני פטר חול ; תכן מכילות כנו וכתו סקטניס לסיינו סמוכיס על סכהנו ;

ס סגרת ושפחתו פיין מס סכתכתי כמטרז' פרק ו' הערוכין : מציאת חפפו בגרסה חט"פ שלח כתן כתוכק • תימה מסי 6ע"פ הדרכלנ'ס רמכילתת פה. (כגמרה • גרפול סט

רכס כמחי עסקיכן כמנורסת ולחינה מגורסת כגון זרק נפגטי ספק קרוב לו ספק קרוננה כדתכן כמפנה נ' פרק קרנטין דחמר רכי זירס חמר סקול כל מקוס סbמרו מנורסת וחינת הגורסת כענק חייב במזונותית • טעמס מי 6מרו רכון מכילת ocb (כעלס כי קכח קכח תהוי לה הינה . הכל חית לה חיכה לינק • וקסתו 6תספיק לקחי רקחמר 6ף על סלח נתן כתוכס כלומר החכתיים עליו קוד קכלי הכתובת לסיינו מוכות • זקוק למיכל רכיון רונה-מליחקה סלו קמ"3 הטעמה מלי וכו': ז שטרי חול - כלסוןסטר כדכרי ר"לקוח כתכסכתככו הממסלת סכותן 6רס כוונתו עליו והן לסון 6ס תסיס

:טרן לורן ליונל"ס."ג• וכן תרגוס ולכתוב בספר ירמיס וכתכית גסטרו - וכלסון רכיס כחמר ספרות ולנטריס תכן בסמיכות גלמר בלשון זכר סטרי כחור"ק הסי* והטי"ת כסו6 כמו מורת כעתן • שס• תרגוס ססרי מזלי וכן וחלדי תימן • פטרי מזניח • וטועיס בהריco"ן כסו"6 והטי"ת כקמ"ץ-תאני: אחריות פין מ"ס כמסנקה'פ"ק דקדושין: לא יחזור כתכ כר"נ רחיימיכן לפרעון ולקנוכיס וכן לי סכי כל 6טר דחתו לקמן ניהום קו הכי - כל סטרי כח כיעי קני ריעי גמר). פי" רס"יוקוליל דנפל לפרט דינוס קיק בפר קיק נהר נו ע"כי ונקכוניל). כתנ קר3

° עלס סל רמלות וכו'. וכתוככתסכי מגרות גו פריס מלס מורככת כלשון לעז מן קו" וה"כי קו" כלעז עט ifi"ן כל מחקר וסיינו ביחד ע"כ ומ"ס סר"נלטרון הלקוחות סלקחו ממנו קרקע שלה ב6קריות קייכו ספירוס נסטר סלינו רונס לקכל עליו ספריו כרכתנסר"כנקמן כסטר חור : קק"ל 6קריות טעות סופר 6ף כפטרי מכר כרמסיק כנמר ופעמר דסחריות טעות סופר פירס"י דלח כדי לינט אוי נכרי וז"ל נ"יחריו טעות סופר קול כותר icט"פ סלח סזכילוסו מלוס ולוק כ35 - יסלקס לעדיס לכתכו נפטר ולפיכך bס ל6 כתנוקו לין לקנות כרכרbk כטעותוbל סיפרט"כ: ז שאני לומהכתוניס סיו ומגן עליסס סלס ליקנס. קח סמר פנו נותנים לכל כנסי גסיס על דרך שכתכסר כמסכת ג'פרקנ'רנטין ולק6

65 קייסינן pcה

דור

{

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

ח חנות סוס ct ו כִּי דין נכסי נוס (מס גהינן לגרות כחג בניסן יל6 יקינער תפרי. ולfת6 מטרף, פיני דונין נעל מאן סקכל עליו לזון 6ת גת ג):תו פיי חקר מימכרו כקיקע ניניסן לתר! דני 6תי למטרן6מר לי הייתי בחי"לימת :כי הנעל לשון החסה ותכנית : ומניfוכין פכותני' גטטר כפנינן גיטל נירןרכיון רעת סכס כגרסת יולין כהזמן מוקר'ויטק S מלכת, פלוכית נפלוכי כעלס וכקטס: פסילות חמה ולחית פלח נמסר כיוס סגכתן ויוכנו לקוחות לומר חייתי רסיס bימת פינת בריכה גט : טטרי

מטגיטן ליון וכן כסחרורי ברורין זה בורר לו לסל וcf שלא ליתנם : ה מצא אגרות שום ואגרות מזון. עכרִיס• ולייתיקי כמי סכין בורר לו לחך פירוני (קס : שטרי הליצה ומיאונין ושטי בירורין. וכל מעשה, מרע ויכול לחזור בו ומ זכת מלח פטריית כתפיכח המת בית דין הרי זה יחויר מצא בחפיסה אוברלוסקמא מיירי סכתוב כל מסיוס לס כפור קטנה : ולנוסקמח : הכריך של שטרות או אגודה של שטרות • הרי זה 65 לחו'כי כל ימי חיי להשת' כלי עור סזקניס מכניסיס יחזיר וכמה אגודה של שטרות של שהקשורון זה מני (מסדר כיס • ולי יסיס נה כליתסמיס סנ6 ינטרכן בזהר שמעון בןגמלי) אומר אחד הלוה משלשה למינים הקלינ'סחר יומן יזית חפס 6קריסס : ותכריך סל

מכתבו כן זגת ול6

26

tדית פטרת . פלטת סטלות לו

כמוfי לנותנין לו כמו שופר יותר כרוכין זקמה ויוגודת מי זכנִיס והעל: . לרכו סל זס . תכו וכסוכר ליכ6 למיחrctל נכתניtוכר ליתן כניסן ולוז נתן על חרבו של זס • הרי זה יחזיר • ררכר סיס כי סימן הול על תפרי וככתיס מכר הסטר מטוס רקי" כמוכר סטר חוב מסכני סי' כסיfמרו סכעליס ככלי פלוני מכות 6ותס • וכן לחברו והזר וכנסנו מחיר : וכי 6מר תנו לו סוכר חין כך מחינת תכריך ונודת סי'כוח ; חסר הגות כנסלסק tsc obת סטלן

גדולת מזו • גמ' : חנות (לחלקן

סגור ח אגרות סוס • כת:ירנסתו כ"ו גכסי נוה נמנוס

כחוכו וכן לסין י:"י. ותסייס כת לניכס נמיסt /cתס נמלך רסח נ"ולח כתכוס חלק ניכר מקוייס • ולפרגין 65 סייך כקול ולפילו למ"רסימנס קור סיסו דספסיד חופשית • ע"כ. ככר כתכתי כמסגתג'פרק ג' רמוער קטן • דחגרות מוס היינו סכתוכ כהן פסורידוקמנוס לנכסילות וסקרע פיר חור וסוי ין סומס כסטר מכר על הקרקע. ולי נעי נוס למקרר לי קרקעו כטומ6

ccמותיכעי ניק (מקרעי (פטריית לי כמי כמכק' טרח 6חרינת עלוית למכירת מעליס היה הפותח. לח ורכנן למרי דbסוס ועשית הישר וסטוב רפררר הנכן חכיני למכתבסטר זכיני • 62 היה לזה נתת קמעות ער ליתן לו הפטר סומח ולית סתוויט לומר למחר חתן לך תיק לו לתבוע פטר זביני • 6כל גכי סטר קוכ לס יחזור 67פסר רפרעי' ו6:תמוטי קח מסתמיט רומר ניק נכסי נמסר יסיכנ6 נורתח חזינן כמתניידיעות מס סכסמפונו לפי סופר טרמין הלוס לגננות על הסוכר • סמעיכן ודין כוח פיסמין קלות לתנור כסוכר - הלכך כי היכי דהתם כמנמכס כין פטרוס הקרועיס יעסס מי פגסמפונות 6ע"פ סככל כיך כמלוס עכמו ור"נרותרפ כנפילס ולס כמכח כיד המלות חיישינן Cפרע קמין על המוכר: כן נ5

°) 6י גמי מעככו bסוס פסיטי דספרי נתנה דף ט"ז : אגרת סוס וחנרת מזון רגיל ר"ת לומר מלכס קלמר סטרי סוס שטרי מזון - כרfמריכן טרי חניות ומיחזונין פטרי בילויין

גרילו רקרי חנרת מס סנית רין כמקור זה פולחין חנרותיו לבית דין לסר לסוס ולמזון לפלוני: תום פרק י"6 לכתוכו דק'פ"נ ונרחה לי דלפירוסו סכתכ סר"כ כסגרות מזון מקבל עליו לחןוכו דקרי ליס fנרת לפי סרניליס לפרססות גרני'סקו קפינות סתוותר לזון וכו' : ואגרת מזון כתב סר"ג פימכרו מקרקע וכו' וז"ל סרמכ"ס סכתכונתס קריינין הורות מקרק" פימכרו חוקת למזונות : ושטרי כירורין כתב סר"כ זה כורר לו חסך וזס כורר לו 6חר סידונו ניסיועיין מ"סכתסג' ופרק נפרס דנ"3; וכל מעסס נ"ותפיס כנמרח רנט"זכנון סטרי סנטחתת כמתניטין נכסי לוה למלוס כטלין קלות בפנינו דלי

בפנינו היינו לנרת סוס וריסס כ"כ מהר"ר פרנק לפס כעל התרומות : כתפיסה וכדפוסקים וכו' הרי זה יחזור כתנקר": סרבלי סימן כסי6מרו הבעלי'ככני פלוני מכלת חותס כ"כו

וכדכריסס לין דן נסגיס סטרות כספיסס וכרנוסקתס ולפירוטס הוי כלי סימן ולח רמי למcנתן פרקנ'רמכחו ככלי פפירפו לכלי ים כוסי חכל דברי התוס'סכתכתי כמסנסגפ"ג דגטין רורך נהגים סטרות כיפיס: וכרגוסקמס כתכו למיילי בכל פנותן ככלי עלמו סי"וכתכו טוך סתו"ס קייסינן 6cbנה (כרחייסינן במפגינ'פנתרס דיכמות) וסתס פיסול chת סים

והכל ממוכח וכ"כ נגטין יף כ"ס ונ"י כתכ 6כל נסי'לנופֿן המטרות כח מסורינן נחל מכייס סכל 6חד מסן נקי נקס : הבריך

SE סטרות לו לגודל של פטרול - כתב סל"כ תכרין כרוכין זה בזה כלות סכורך פטר וקיפלו נעלמו ו6ח"ככוכבו

כתוך סטר חסר - וכן קסניס כסליסי וחגורת כתב מוסכניס זה על זה - חרכו של זס • על 6רכן סלזס כלומ"ס סכיל גסטרות זה על זה וכרכן כיסך ולפיכן כסכרכן בחופן זה חי חפפר סיפמט סחר תחכרו-נכן קורס חגודס-מס סין כוכתכריך יוכל להסמיט ליזה פירנס ולקחתן מהכריכה ומר סכתנ הרינג'סטרו וכו'. הכי חיקס נגריית ומתגי מפרס6

bגולס וסיימי • וקל קלין לכרין • וכתבנ"י (תכרין וכו' לח קלי נמלת כתפיסה : וקכח מטוס סימן קככן והלגונקעס פימן

התנין

[ocr errors][merged small]

?

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]

מעניין ומסוס סכי fמרי'רפנתה יחזור ולח תרי • דכיון וסטרי פלות מפלסי כני 6רסניחזירס • הגולל : לכות לוללי מידו מכריז (ועיין מ"ס כמסנס נ' פרק דלקין) פרי ( הוי סיין. כפי • פלס מילס נפלי מי קכלס כמקוס 6' ולוקf ססטרות ומעוט סטרות תרי • מניכח 65 הוי סימ וכוbמר כגמ' יזה מקייימיס ככית דין • קכל(b obינס מקויימיס חייסיכן ללמה נגרין) סיfמר כן כן יין וכרוכין היו כך וכרפי'רס"י ז". נקי ומינהו הוליכוס פלפס סמגויס לכל סופר הדייניס: ונפלו ע"כ • וכריך עיון על הר"ן

מין הסופר • וחין נחום fro מכתב רתכריך ולגודה סימן יחזיר ללוה שלשה הלוין מאחר · יחזיר למלוה

69חר סקיימו חותס • נפלו הול) • רי סכי תלתל כמה מצא שטר בין שטרותיו ואינו יודע מה טיבו יהא מיר הסופר רנח עסקי חינים לי • וכן פי' סר"כ עכמי מינה ער שיבא אליהו • אם יש עמהן סמפונות • קיומית כילס דספרס : וס כפי' מסנס כ'פרק דנקמן נ' יעשה מה שבסמפונות :

ג'נוויס סס סלי מחרס 6': מטבעות וכו' חומר כך וכן פרק ב אלו מציאות שלי •

ואלו חייב יחזיר. המלח : למנות • קיו • ומונחים זה על זה•

להכריז • אלו מציאות שלו. סקרנר ידע פממנו כפלו פ"כ • חבל קזה הכלכלי מצא פירות מפוזרין, • מעות מפוזרות • כריכות ו6ס סיו פלסין כתיכת סופר פירות מפרט המנין הוי סימן ברשות הרבים ועגולי דבילה • ככרות של נחתום: 6' חיימיכן פממיל הסופר ולס כן כריכס למס לי מחרוזות של דגים • וחתיכות של בשר-וגיזי צמר גפלו ונ6 לו מעול'. ולפיכך ותרס"ס כתכמנין סי ורח

הבאות

69 יחזיר : מלח סטר בין רכעיכן תכרין וחגילרהיינו

מטרותיו וחיכוולט מה טיכו כלי טיוכל ליתן סי' במנץ דלfי לfו סכי ס69 6S נפיל חתדרי 6כלו 6סלכות תפקידו סכלוחי המנות לו סמס מקכתו פרוע נתתיחס כי כח יכול ליתן סי' כמנין • ט"כ • ומיסו הכל כפכל ומסרותו להיות כליפניניקס : ירח מונס כידו. ולח יחזיר קסטרות הן של מלות ולות 6סר • ולפיכןיס לחום לכל לקו 65 לזס וכס לזס : וסים עתין סיפוכות המוכח בין מטרותיו סכרכן • וכתבנ"י דריקס כרן ז'ק רכטוח 656 יתפרר סונר שנכתב על 6'Enטרותיו יעסתמר סנפמפין • ורסטר הכל 6סכקל יכיניס נסתפרי רמי כפות מפוזרות דחין נקן כחזקת פרוע • יfע"פ היה רלוי (סוכר הזה להיות מונס כיר סימן יתן סל מובחן כרתכן נרים פרק רנקין :

65 בין התלות • חמריכן תסמיני הגות לג:נוה • 6חל יחזור לנוס כתנסר"נירוקס התפטרות מקויימיס וכו'סכל למחר תנסי ני וספה ות 6

bמכק ככו' הפטר הזה שנכתב עליו 6ס 6ינס מקויימיס וכו' ונפלו תירפופר ויתן למי השוכר - כין ססטרות קרומיס לע"פסלה נקרט : סכותן נקס סימן סרמנ"ס סיף (כות חכירס • וכריס פרק פרק נ אלו מליחות : מכח פירות מפוזריס • סתמן דנחמן מפורס על חיזר סימן מחזירין לכידת :

כתיסcי סנעליס וקפקר הס : יחור. מנות רנות 65 מקייס סטרית. לכך ניכר למיקס מפוזרוק • הוסין וbין נסס סימן ככר סי6סי הייזום והפקר

דלת נקייימיכסו 6זיל גמר'. ומ"ס סר"כ ולס קין קן • וסיינו טעס רכנהו : כריכות : עמריס קטניס : sלסמן כתיבת סופר 6חל וכו' . לס יחזור - כלומר חלק למי נרסות סרכיס סהכ רסין עליהן וספילן תיק כהן סי' נפסל : פנותן כקן סי' : טיכו מפורס כתסגרח' פ"ק לכתוכות : סל כסתוס • סין כס סי'סכלס סויס-לכל סל כעל קנית • אם יס עמסן סמפונות כתנסר נימוכיח כין מטרותיו וכו'•

נקס רס"י: סמפונות כתב הר"ן סוכר וכן • וזה לסון רס"י כגת • סמפון סוכר המנטל סטר וכל דנר • המכטל רכר • קרי סמפין סלויכרחמי גני קלופיחה ומכירת עכו-פקתוס

קרוי סמפון מפני סמכטל חק המקח על כסן וכתבו התוס' לכיך התלוי. קריסמפין. (כיד סכות קריי סולר : פְרק נ אלו מניח ת סלו עין כמסכת י': מצא וכו' מפרפ כתמי דפתח ופין כּריס נוריס :מצא פירות מפוזרין

כתנסר"כ סתנ6 נתיחסי הכעלי וכן רעז סרמכ"ס ופירשו כנמר'לטימו ר6נכיקירייסו ופיכותיירו ממסמס כתו ככל סעת וידע טופלו ממנו וכיון סלח כח ונסלן ורח: כעיס: לפי סלין כוסי' וקרי קס הפקר ופמפות מפוזר פרסינן כנמרל רודס תמסמס ככיסו כל סעס וכןלזוגות ר6רגז חסכיזופגולי רכינס וככרות ומסרונות מידי במיכל הוח וחסיכ ומסמן כקו וגיזי למר וחניכי פשתןמחתת כוכלןמרנים כנפילתן וכין סלין נסס סיימתיחם מיד פגס כמקומן פֿיןסי שלכל 6לן לין דן נכניסן על

גני קיקי ודון כפינס כחו סס וחין יורט יקו: ן : כריכות כתן תר"נעמריס קטניס כמו מסלמיס חלומי ומפרנס כירו מכרכן כריכן רש"י וריקס קטניס החלו נרולס רוי

מקוס סימן ועיין כסמוך : כרשות סרכיס כתכ סר"נסתכל לסין פניקן ולפ כן מקוס כמי 65 סוי סימן רמתגלגלי כרגלי חרס וכתמת וחינס נוכחות כמקוס סכפלותחנת כלליתח כנמ' . ומוכח מפירס"י ולקמן על כריכות כרסות

היחיר וכל מקוס סמכוי כו דריסת רגלי חלס לו ככמס מקליבות סוניס לגרון רידן :. וחתיכות כפר • פוקיס סנמרח כסניגו הטכחיס לעשות כחתיכות פיס כמפקן :

קנחת

מעות "

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

פקס סימן : הבלות ממדינהן ל6פיקי הנחית מכית הורן הבאות כתרינתן • כמות סין נזוזות - כסחר כל ניזות כדקתני סיפר : ולסוכות של חרגמן ניר כנוע לרנמן ומקן . קמרינס לספוקי ככלות מכיק סומן וכו' רס"י: כמין נפון: מכח פנול • טל רכנק.: לנפריח כליס חרסיס 5c ואניצי פשתן ריפט"6 כלסון 6סכנזיס"י : סכעתן העין ולין לכעליס ניס פניעת עין ספעמי סמ :זיריס ולשונות 55 חינמן • עיין כסוף פרק כ"ורכליס :2 חברי כטביעות. עיני כגון

דכרי רכי מחיר ונ56

°"ג• עורכלן מרכנן דנה מפני הבאות (ס"ח הנקין) ממרינתן ואניצי פשתן .ונסרמכ"ס נרסי'נה כרכורית. נחכו קכלס סירוס ולשונות של ארגמן הרי אלו שלו • דברי ר' מאיר ומסוס הכי פסק הלכה כרבי סלין לכעליסן נתן טביעות (ירו'נ"ג רבי יהודה אמר כל שיש בו שנוי חייב יסודי דר"מ ור'יהודה הנכה עין חינו חייב להכריז ולין להכריז כיצד מצא עגול וכתוכו חרס ככר ובתוכו כר"י נסרח"ס "ג ופסק הלכה כר'סכן bעזר וחימתי מעות ר' שמעון בןעֶזר אומר כל כלי אנפוריא אין כת"ק:"כניסי רס"כ'ונר מזמין סמכלן חסר פֿחר חבל חייב להכריז :בואו חי נלהכריז • מצא פירות סגרסת קר"נ ג"כ רל"ג (ק מכלן סני'סניס חייב להכריז בכלי • או כלי כמות שהוא • מעות בכיס • אי כיס ולפיכן לס פולרן לפסוק דמניכס קוי פימן • והמולס במות שהוא • צבירי פירות צכורי מעות - שלשה דיס כר"יסות כלל מפורסס מילר כסרטי6 וכפלטים מטבעות זה על גב זה. בריכות כושית היחיר ו:(: כת"ק כפנסג'כסתס: נדונה כעיר פרוכת עכו"ס וככרות של בעל הבית וגיזי צמר הלקוחות מבית מצא עניל ובתוכו חרס כגון ופינו וכר מי: כו סימן חינו האומן כדי יין וכרי שמן הרי אלו חייב להכריז סלין דיך ניתן כתוכו חייב נסכרין • וכעיר פרוכת ג מצא אחר הגפה או אחר הגרר

ok משוכפל כתוכן • קסבר וטר! חייב להכריז :נ ככני

גוזלות רני יכולה לקוי סימן לפי וכלי יס בו סי': כמות סרוח

טלפעמיסf יתן חל עכו לזכור ריקן : לכורי פירות סימנין מנין לו מקיס: סbסר, מטכעו זה פתוח כתוכו ולומר 6ותו סימן טור סימן רס"ג : ע"ג זרחו יותר - והמכריז מכריז מטבעות מכחתי - וזה כל כל כלי חגפוריס כתכסר"ככניס קרסס סלח פכעתן העין ולומר כן וכן היו מונחים זה על זה ג חסר הנפת ולפין לכפוריס כוטריקין 6ין (פס). רחית • רש"י סתימת כותל סל עז חן 5 קניס:גלר סל קכניס : ולסין טביעות העין סכתכ סר"ן תורגל בגמר'. וג'{פסות

נוזלות לפין מקרח הטכעו ככון והתכייןcע"י ססכיעחוסיין סי כחלו

טבע ונפקע ככלי ער סמכירו היטל קיטן : אין חייב להכריז כתכקר"נ חימתי כזמן סמלחן חתך חמל לכל מכfן טניס טניס חייב להכריז וסקסס סכ"מ כריס פרק

ט"ו מהלכות חכידת מסי סנס ממכון מטבעות לבעיכן סלסת כרתכן כמסכת ללקמן ע"כ • ומכחתי כסס מסר"ר מפה חיסרSieb סתירן ירוקח מטבעות סדרכן של כני 6רס 6c5ת 6כלו מעות ודרכן למכון דרך כפינס (כן כפי כמגדל לכל מקטין וכיוכח נתן סלין דוכן cbחתן חלס סכרין להן וקוח יודע ומרקרק כמכין ועל כן הוי סימן . ע"כ • וכן יס נתרן נפטרות לסוף פרק קמח וסרטיל ופלטין מכתב הר"נ פי"כערוך סרטיס כלע"זליסטי"טס מקוס ססולכיןססרכיס תריר והול

דרך המלך פנטיס פוק גדול של מקח וממכר ובלט ופלטי6

° : בשלשה מטבעות זה על גב זה כתב קו"נוהמכריז יכריז מטבעות מכספי . גמרס . ופירום ניידכל מה סתמול" יכול

בקרב הוכר מקרני ומסס הכי מכרין טיכעי כריסינין סחוכר סרכיס קיו • ע"כ. ומ"סקר"נוזי כח וחומר כן וכך הין ומוכחיס זה על זה וכן לשון נ"י. וקסיס דקס מנין נסוך קוי סימן כרפירס סר"; כככורי פירות וכמו סתקפתי Sc5 כסיף פרק קמb כתכרין סל פטרות • וקר"פ פירס נכון כמו פמפרס לעיל • רלח כעינן כסימן חלה פילמר המניןות וכטי פיקו עסויין כתגדליס מטוס רמי לחן הכי 6ז תנינן הנרין כפינת נפול ומתייcf הסוכר . כי לו יכול ליתן סימן במכינן וכריך נומר וקרי לתרמי וגפני 67:"כתרי כמי יתן סי' מקוס והרסניותירן כרכריס קטניס כמו מטכע 6"6 לכוין סמקוס • ע"כן כריכות ברפות הימין • כגון נסלק זרועה פלין יור כני 6לס דורכין נק וים מעוט ססולכין כס רס"י רף כ3 :כרי יין

וכדי סין הרי חלו חייב להכריז • לכחורת קשה רק תני לה ריס6 • מכח פירות בכלי. הכל כגמ' דף כ"נכרי יין וכדי שתן רגילות קול וכולן סויס יכן הס מנסיס רtf חין סימן לומר כמה יין יס כו כמ"ס התוס'bס וכח דחייב להכריז מיירי פרסומין הן ולכל בעל הסתרסוס כפני עכמו יקולס סנפתחו כסנכרות למכור קוח לתנן דחייב להכריז: "דל6חל סכפתחו החוברות כעל סכית 6זו מוכר נסרנה חנוניס יכולס רפומיס כענין 6קל 65 סיירוסס סימן ולפילו סיכל דכמכלכספת הנקר רלח

קוי ניקיס סיין • סוון סספניס לפכות הספינות על שפת הנהר וניסחין מטס 6קת 6חק ופעמיס bסוכח : ג אחר הנע מקוס סמסתמר קנת לכל מקוס סfין מסתמר כל ודחי כלי ק6 וכתייcf. סכעליס כיון סלין כס סילון

.וכמקיס המשתמר 6פילו יסכן מימן לח יגעכו כרמוכח מכל כני כbc6" וכו' דמיירי סיס כו סימן מדקלמר ולס זולה נוטל ומכריז קוספ' : הגפה פיר' סר"נ סתימות שתל וכן כפירס"י ועיין כפירו' משנס כפרק רפלת

גוונות

[ocr errors]
[ocr errors]
« הקודםהמשך »