תמונות בעמוד
PDF

סלין לו נכסיס כלכך סיכול ותר על חלקו • לו פליכו רולה פמע מינס רקרס 6יירי הלל 6ס סיס כעין פנל סלfכפסנת להפסיך תנקו : לוס מח"י' ומהזיר לתיב:695קלקייס מכות כך כרחה לי : ואם חיכו רולס וכו' מן פלין 9 מסכת : ובעלי התובת טלית זה הגזלן מרס: כחיס וכפרעיס וכו' ה"נקעתיק כליפן וככפירש"י וכיחה לפרוסס לנרס' מן הגזינת הזלת דלק פים כגון נס • ולסין יורסלחנינ6ל6 קספר קוקז ולין כריך לומר זו ועיין מה שכתבתי לעיל פרפק הוf נותן סוס טכתו הנזלת

קרמנ"ס:באיזופפרטי* נכעני סוב כפרפין קחון ואם אינו רוצה או שאין לו : לוה ובעליחוב באים ממקור לקס 5 חשיכה וכריך (הוריו וניס לוונן ונפרעים : י האומר לבנו קונם אי אתה נהנה כתן לקכמסג' ושלח יוכל חכה לו נותן על ורן זה משלי אם מת יירשנו • בחייו ובמותו אם את לא כעלי חוב לטריף לליןחקרין* לכתוכת 6סתו 6ו נקיפת יירשנו ויחזיר לבניו או לאחיו ואם אין לו • לוה על מטלטליס(כרתנן כמסכס קלרה :וככנן כריך פיודיע

ובעל

חיפ”ק רקסין)דקיט כוקן פורת נול חכיו : ולס ליןלו

נכסoc מתנחלקכסתת מה יוכל לו וסוכר ונעלי חונכסיס ונפרעיס מן סירנסס חת נפתיקה מחזיר נסס ולין דעתן חלס נקיית מכות מסכת כפלת חלקו ולח חפינת הכחה מת מפורע חוכו כחותס מעות רסס תגן כלכן ללקוח מתנ'ויכון בעל חוב נטרוף מיס וסול ורחי חיט בוריס קמור הנחת מסנרו פורע לו סוכן : יכול לחזור ולקח מהן דלז לחקות מתקייס קסכס כלל 6ס קית 69 פחמר לוקח כעלמו מס שנתן חכל מס סכעל חוככוטל מתקייס ספיר

מנות הסכר כיון שכעלמו לין נוטל תוספות : ופה סכתג קר"ננות הרכור ולס לין יורס וכו"סbרכתינות לעיל : • קונם ליחתה נהנסוכו' • ככר מפורטכריס נוריס פרחות קנס קופסתחסן כקרכן סקונס כנו לקרכן סוחויתית פירס הלמון קונסידיס 6ס 6תה נהגת וכו' • וטור יורה דעה סי' רט"והעתיק קונס 66תס נלגס וכו ורוח נכון יותר ועיין כריס פרקלרנדריס נרכור פסיכי וכו' : אם מת ירסנוסות כלומר נכסי עליך ומריס(מסכת ג'פרק כ'רנררים)סרמנ"ס פרק 5 מהלכות נדרי': אם מפלח יירסנו סוס כמסbמר ליס ככסי'6לן 6פורין עליך סס וכתנסר"ן כפרק כ'מסכת נדריסרף 3

°
ni

*לחו במיתר רכיון רננסיס 6סורין לו כהכחה להיזכר בהס רסס קתני פיפס ויתן לפניו ול6חיו ולס לין ללוס וככלי קוד כלין ונפרעיס ולס לס זכק כגון הנכפיסהלך נותנין לכניו חול6חין • וקילן פעלי חוכ כחיס וכפרפיס 6לס ודחי נכסיס(דיליה )ננקו 6ל6 fcיכורחי ליהנות מסס • וחיילי רתכח ריפ6 ירסנו לומר סמות' ליקנות ארס כסלר יורסין תכס סיפל נמי 65 ירקכו ונסו לוקע"כ : ויחזור לכניו וכו'כן הגרסה נספריס ומסוס הנכסי דיליר כנסו כמ"סנססהר"ןינכן 6ייך למתני כלפן חזרה לכל הר והעתיק לרכריוויתן נכניו וכו'וכן כוח כנוסח הירושלמי : ויחזור (גניו וכו' • כתנקו" כנדריס b ° nוכי תימ6 סיכי קתנינתנולכניו ולחיו כסלמס לוס וכעני חוכגלי' וכפרטים ספיר וכעלי חוללו פרעתיק קל מפרעי 696 כיס וכפרפיסט"ינירסמנכין (:ס ולע"נ החיסוממינח מתקנילס לכפת לן לכל מדעתו ודחי 6סור דהוי מוניחומרפות פרסות וכמכר מועיל (שכן קול יין מעינס וקונס קרכן עניל כנכסיס) וכי נותן(מניו • לו לחקין • היכי סרי • וקל מפרי הכוכת רכה ריוקו וסור כרתנן כמסכתג פרקי הנדריס סתורס סלס מדעתו וקייכו מSc סמולר חבל משלו על המודל 3 מפוס רמתגת כנתינת סתרומס סיעת הפירות יכול לתתה למיסירנה (ועורכתכתי כמסכת נ'פי"סרנדריס לטוכת הכוהחמרה )cעבדלח למימרק פיתגונסס ממס 6ל6 סמרלר נכס מקוס ולומר להסככסי א חסר פי לכל מיני יודע מה לעסה כוס מגולעלמכס ועס מתס מס פתרנו וכסלי נוכל ללו מתנס כו) • חלק נוכח רקפקר וכךכתר ברמנ"ססנריך להודיעס 6לו נכסי 6כל ס6סר עלי סכח • פסחת קרמכ"סכרקיס ותני לעיל מינק סגול 6ת חכיו תחת וכו . מכוני כטור יורה דעה סי'רס"וכתב על זס סכרות 5 סלפ לוניתנס ממס מותר רכס רמי תורסמסלו על 55 מכרו רק אתרי מטוכת סכחס bc7ני סתס ססוח פרנס לת חכרו ומונו כמותר לו ומפני כך ישנו טובת הכחה לכל קכח פהול מריעס פמנון זה לסור פומפט כן נותנו לכס וססגס כן ככיו וחקיוטס (יספייכות כממון זה ולכן אין לו עניקס טוכת הגלר ותסוס כלי פריטכ"גולדנריו סל רתנן כמסנסנפי*0 הנוריס קונס כינס לויס וכן יט על כרחו קוס קלין ררסיכתנסלסססלח קלקר לורקה למנתח רכיון cלמר קוכסוכו'ודחי סינורונס (תת (הס וכדרן pלכתוככססקתו'כרכור וכעליסוכוכו ולהכי קסם

ליכולו ויטעו כעל כרחן קבלנסר"ןנריק רדוקס פכן וסנו לחלו לתת כיניס לס : ואם אין פירטתנוסס לין ממה יחכל וכן לפון רס"יfע"נ רמתני דלעיל פירסוולס לין לו נכסיסכן סלכ

סקס הלס קפיר קרח קרח מכונה 5-6 עמ ןענס כו6סור עליו כל הלכך לח כעיק סלס יקוסנומקילכו של נסיע כעלעכסיס סניוטול רק לעיל תכן רלס חימ רוני יכול לעשות ו6פילוס לוככסיס וכן כתכן קן דה דנס תכי קכח וס תערוכה כרקתני רסח פתח לוקס 6ין לו הילכר סרי כרקמניגרי הסולר הכל מקברו (כמסכה'פרק ו'דנוריס)bס 6ס למסיפֿכ חפיסנ חיטו) רונק לין לקקנקנכן ע"כוגל תימק וכחוקר מפנקו' פרקר'הגרריס למייתינקו

א סקופית

[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors]

התוס'דתנן לסחין לו מה לכל פירס סתס כתוס'דללו רוקיז יא סכו'וfס לין לחיסנו • ולין ך 6רס ניפר6ל פלין ל חין לו מס יסכל 62 לחורחל רמלקס נקט וכ"כ סס הכ"נ ומיסו נושיס למעלס ער יעקן חכינו אווה קנר סמת וחין לויורט': כתכו סתום תירן חסר כקופי למחי 65 מגן לס 6ינו רונק רמת הגולן : הכסף ינתן (כנון של גזלן פכנר זכר נתן ממיתת דמסוס סקרי ודחי(לינו)רונה ע"ככלומר רכפלמח נטיל קול) הגר 6ל6 דסכת כעי ליעכר כי סיכי דתהוי ליס כפרק ועליו מוטל להסיר הגזל

לשכועתית • והסתלק ניכר מתחת ידו 65 סוי ולחי לינו ובעלי חוב באים ונפרעיס : יא הגוזל את הגר כפיס כיין דמי לי':וסלbס רוכת הפתח. רונה לעשות ונשבע לו ומת הרי זה משלם קרן יחומש לכהנים ירער כדין ocd סמתו כעלין הפכ' מעלים מס 66"כסכל ואשם למזבח • שנאמר ואם אין לאיש גוף להשיב לקיימן כל פכקטלת מתת סכין חסרס עליו (הו6 65 האשם אליוהאשםהמושב לְה'. לכהן מלבד איל בחסרועס : ער פיסת36 מידי קל עכין • קובריחי הכפורים אשר יכפר בו עליו היה מעל את הכסף ער טיפל כו מיס : ויפלי חינו רונס ולפ"ז ודחי דלין ואת האשם ומת הכסף, ינתן לבניו והאשם ירעה דמיו לנרני. נקיז המוכח נו מה יחכל. לחו דוקס עד שיסתאבוימכה ויבלו דמיו לנרבה : יב נתן לקנות כסס עולות : יב גלנפיל כנדריס (6 תגן כס הכסףלאנשי משמר ומת אין היורשי יכוליןלהוצי לחנפי מפמר (תת : קורס הכח 656 (חורחה רמנתח מירס שנא איש אשר יתן לכהן לוי, יהי' נתן הכסף קליק קרכן : 6ין יירפי מי כמי לומי' דלעיל וfין סכי ליהויריבן ואשם לידעיה יצא אשם ליהויריב וכסף הגזלן יכולס (קולי) מיך כמי רמלינן לפרופי כדלעיל לידעיה אם קיים האש' יקריבוהו בני ידעי ואס לא קכהני מסחר שזכו כתן ככרן 6ס חין לי נכסי כל כך ועור יחזיר ויביא אשם אחר שהמבי גזילו עד שלא הבי' ליקויריך קי6 הפמר רחוכת ספסר לנתכי מפרסינן לין אשמו • יצא הביא אשמו עד שלא הכי' גזילו לא כל עסריס ולרכעס מפמרק לו מה יכל רומיס דמתני' יצא

נתן

כקונס כמקוס וSt ידעית דנדריס • וכי היכי דלתס

חסרי : נתן קנזנן 6ת הכסף לחו לוקח סכי כמי סכל ללו דיקס גס סרמנ"ס כפ"ק מהנכות ניקויריכם כמסמרתו וחקר כך נתן קoc6 ידעיס כמפמרקו נדריס הפמיט ולס לין לו וכו'. מסמע לככל ענין סרי לb יכס כדמפרס וחזיל מהמכי'נזילו על שלל הכיס קרכן לשמו יכל תטעס כלסון כסף סנס 6העתיק כרכרי קר"ן וס bינו רונס ווס האטמר זכר כסלו וזה כסלו 6כל נתן tfס כיסויריב סקכיל 16 6cין לו וכו': ותסיס סכור פכן קיל גרסת כ"ן- לניפר wcו תחנק וסחר כך סכיח נזלו וכקן למפמר סל6חריו לס דלסון הר"ן קול כמו פתיתקתי כרכור 6ס מל6 יירסנו ולס 6פס קיי סלס הקריכוכו בניקוירינ יקריכותו ככי ידעית וקל גרסינן 6ס6 נורופת וכן העתיקו כנ"י יורה דעה סי'רט"ו: גזלו ו6סתו נידפיס ולס לין יחממו קייס לס יכס כיסס סכקן ובעלי חוב כחיס ונפרעיסחר מיתה ולפי'כסיי קוס סרי ניקויריך כיון פלח כקן גזען ויחזור ויכיס לot

6חר : ככהלי גונח כרתכן המודר הנחה מחברו וחין לו מה יחכלילן

מתן הכל סגוני וכו' (כפרק ו'דנדריס מסנס ז') לפי סזס לין רולר סיסנס ממכו כלל בחייו ולין יכול לעשות תקנס bk מדעתן - תוס': ונפרעים כתב סר"נ רסס תכן כנדרי המודר הנחת מק ברן פורע נו מוכן • ו6ס פי קרינתרי חוקתתות • וחית רחוקוני דוקל כתוך ססתנס לות עס סמלו':05 יפרענו שb כסירנק ,לפזר כמי לומר דסכר חין נריך סיתנת כן וכדרן סכתכו סתוס'כתרלכריר"ת רמיקס תפס ריקח במזונות 6פתו • לכל פלר סוכות 6סור לפרוע לקח מסתרטי ניס וסקטו לסכי נמי מסתרפי לי'ותירכו לי" לכל די לסתס כיון שנתחייכ למי פיפרע כעבורו

6"כ מקנקו ולסור • לכל הכל מר סכחים נ"ס וכפרעיס מן סנכסיס לין זס נהנה מן הנכסיס : יא להשיב sc65 חלי סלbס קמופלנה כהן • ק"כbשס זס קרן • המוסנזת חומם • פכססיס חומר מנכל חיל הכפורי'

קוי חומר ech זסקרן ולפי קוריקן 6סס 6ס יחזירו כלילת רכס יכס • החזירו לחכרין לb יכס ולין חולקין נול קנו כנגד גז, סגר כרין ot6 גמ': יב אין קיורסיס יכוליס לסוכיל מילס. לשון הר"נמחקר שזכו כסן ככר תשמע לרונס לומר טינמ'זכו דוס סנילס כדין נכסיסנר סמת וחלין לו יורסיס של סקילס כסן זכה ותמסני דחי קכי קרח לתחי חכטרידועור מסכיקן 6יכ6 למדתי ולומר ללחו זכייק קיל כלל ספרי קנולן ככר זכה וכו'וזס סכתכו לכהן לחו נתינ'לטיזכ'כס סיס דלדעתו סיתכפר נו נתנו כן• (כגמ'חמר לניי ס"מ כסף תכפר מחלק רחי 75 מכפר • קות סמיכה מסור ניורסין מלי טעמ6

6רעת6 יקבי (ללס תיונית כפר )Sחיקים ליס ותטלת ולfסס סמתו כעליס • לחטחת תות ופס תרעה • ולח חמרי'לדעת'רסכי לה לפרס התס הלכתר גמירה כה ק6 קמן לל6ו מטעס זכייק כנכסי הגר 6ין מילילין מייס דדרנת חי 6פסר טיזכן כו • כיון רכטנות כ6 (ידס מיר הגזלן ככר זכס כק & טעמ6 מסוס וכפר מחלת ונתן סכר'כעיכן קרח דלח הוה ידעינה לכפר מסכה חלה קוק למינ6 דין בפרס כלל ער פיני) קרכן ; שהמכיא גזלו על סל6 קכיס 6סמו יכס נמ'•

לספר

[ocr errors]
[ocr errors]

ננעל מון •

כתן הקרן נכתניס לין תחום מעכב מנסקריט חת קoct

6ס 67מר קרח הcc6 תמיס3 לכהן • מלכר חיל יכפריס 6פר t5 נתן עדין ולבסוף נקן :

יכפר גלזון עתיר ומסמע לכתיב לכסן fת לtfס דסייכו פרקי הגוזל ומחכיל .

ומחכיל. וסניס כפניסס 6ו פהניק קרן הכסף עדין 65 כפר : אין. החומם מעכו .ג:.

לפניקס הגזינה קיימת: פטורין מלסנס לכתיב כמעינס כחיל היrfס ונסלח לו • חיל f :ס (פירוס לס לסכנות חפר מיתת

קרן כדלעיל) סכייס וניתח כשיני פטיר' נתן את הקיזילא נתן את החוס'איןהחומש מעכב: מעככין • ילין חות: מעכל מלtלס לקס לנתן לוf נזיל

פרק י' הגוזל ומאכיל את בניו • והניח וילמר סליוט מתקדם מירי ומטלטני 65 מעגלי

לפניה' פטוריןמלשל'ואס פירשו התוס' ות ספות ננעל סוס ולס ל6 לכלות היו דבר שיש בו אחריו חייבים לשלם אין פורטין לותן הכתוב כדין 6ס סכיס נתיס כעינת קייכיס לסקזי':

לא

c6מו תחל' דכתרוייקי 6S חס היה רבר סיcכן לקריית

יכס ע"כ : אין החומם כלומר ויfס תניח נסס 6כיסס רנו פיס נו 6קריות ססס מינכן - לסון סר"ן מנסקריכ ות החtס 6ס ל6 נתן עדין קרקעות חייכי נסלס 6ע"פ סלכלית כגו . הכי מתרנס ולכסף נתן. : וכן לטורטיונסון ולסיף נתן חיכו מדוקדק מתני כגמולענין פסק הלכה • הנוזל ומסגיר • בניו דמ פמע דלי לס כתן לכסוף עכס וככר פיי-פככס הידינק בין פרכנו לפני יסוס: כין פ6כלו לקר 16: קייכיס לפלס קסקרכס - וכיון שכבר קרכת חין עור עככה ולפי'6ס נדחק מממון פקניס נתס f6כ'תס • בין מנכסיס סיtליס 6חריות • לותר דעתס כמ"ס מליקרים כלומר ולעשות כפרתו חכתי בין מנכסיס fcין לסס 6חריות • דקלירנס כטנטל מעבדי תקסס מגלן רסח חורכת קרח קלמר כסיל כל or ונסנס

fs of קניית הגזלן כנס fס לכל! הכניס משמע דליל וקרן עבדי הסליחה • וקר:"ס פרק פיני קנזס לפני יחום. חייביס 5:לס כrלס • ולס לחסר יזום מהלכות נזינס כתס וקיים ניתן fת סחומס 6קר כפרית ירסת לכנו

חין חייכיס לפנס מפלתס 66"כ הניז (קס חנינס: פרעתי לומר סלף ע"פ סכפרתו כגמרי. מכל מקיס חום סין פורטין • סין מחניפין סנעיס כפרוטות : החומt עדין עליו וחייכלסלס • ותדע שכן הול רפרק קמח

מתיכת

מהלכות מעינס לס כתנות • וסיינו טעמ6 לכיון סלין סחומס

68 קוב כענמס כתב רינו הלכות נזינק וסמך עליו כהנכות פעילה חע"פ מהלכית כעינת קולס כורן חכורו • חפי'סכי סמך על התסוחר נפי ccc מקימי ולולי סגס זו דעת רס"י וסר"כ כמ"ס ונכסוף כתן רלז תימח רחינו מענג הכפרי • וכריענך סני ניס ופטור מן החומם• נסכי קלמרי ונכסוף

נתן כלומר סלבסוף יתן ולח יפטור נכן (יקריבית נותן כתולס ומיר*) : פרק י פטורים מלbrס : כתב הר"ן 6ס 6כניס וכו'וfס לת סכנות וסיס נייס קייכיס לסחזיר דיסיק יורם לל

כרסות ניקת רמי • וייחוס כדי לל קני ר"י. וסל ד'יק תר"נ:תור ותי נטיל'. מס ופּייכיס לסחזיר דנקט כלומר לחייבים להחזיר הנזילת עכמס • 6כל כסfיכו כפינת fלח נפתנית כסנוי לירן נריספרן דלעיל לין חייכיס ל6 דמי הנזילת - והרי דין הכניס כדין חניתס - ומ"ס סר"כרפסק הלכת רקייכיסtbנס פ 'מrטנטני . וף של גורקביעה כעל פס קיס • וכרכת3 הר'נכפ"ו דערלין • ומ"ס סר"; וfס ל) הגיס וכ'סכלו הכניס תגזינה לפני יום קייכיס סנס נכגיסנדוליס מיירי • רכגיס קטניס כס תנן כמסגר ו'פ'ס דפניעתן רעת • ועיין מס סכתכתי ! • ומ"ס סר"כוחס לחקר יf cfכלו פטוריס ילפינן לה מקריf ככרייקח רף הינותסכחת הנזילת 6סר גזל • מס תנמיך לומר 6.רגול יחזור כעין פנזל - תכנון חמרו קניזל יתסכל 6ת בכי פטוריס מלcלס • הגיס לפניסס כין נדונסכין קטניס חייכיס ופירום ריכעין סגול . כלומר לסגזינס קיימת . יקז ב לכל לין נזית קיימת פטור • וכלידיס ליכf ון די (דו-חי רחי: ללס רמית) fit גבניו ע"כ • חבל לפני ינון: לf כסקכר דיירי קרח • רגרסות) וזרק קיימי - וכולו גלה כבעלת הזכ'ס . וכן גמי 6ס כל 6חר ל6חר ייסולכות לפטיר • ובגין כfו לוקח • וכריך לומר דכתrc נית סצין סגן: הוי תיתי תן להכין ותח רכריס פרק דלעיל רני קונה ונפיס מסקי ככחו קכי רדרפר דקכל 6סמכת בעלת כוח . ומסתברח מחנקין כין לפני יום וכין לחקר יום. ע"כ • יתf רמסייס סר"נ ס 6"כ הניח נתס לניקס • כפל לשון סוס לסס נתכי חייליכן כמו סכתכ יחס לח תגיח הגן כליס : אין פורטין • פי'סר"כfין לנתניפיס מכעיס כפרוטות - וכפ"כ:*י רfלו סלעיס כסלע דנה תתני בחוף ליכf יסורס • והל דפרסו רסfסח יכסוס פרוטות וכו' לסרי מפוס ספוס כמכיל מידו היינו לימר היכל יונתכוין לתת סלין כדי לקבל פיוטת רמתהני כך כת: סלטי הגבוריס : אין פורטין לח מתיכת המוכסין וכו' לפון הרי"ם כתבו התוס' רסתי כרכנן דר'סמעון גרמLגה ח'פרק כו לכניס) רחמרי סתס גזילס 65 יחום בעל סתו : ולי נרחה וכל מה שתוכס וסנכרי כוטל לוי יחוס כעליס • וfפי' לfין לו קנכת : וחפילו סכי דבר מגונס סול פיקכל 6דס ממון ממקוס קמינקר כנול ע"כ • קרנג'ס פ"ו מהלכות גזנת חסיב כמוכס עכו"ס סנס נתיסfיכו'ועיין כפירוס מתניתין דלקמן :

2

6 ו ב המכסין

יום טוב

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

המכסין פי'קר"נכתוכס עכו"ס 6ע"פספוס עומד מחמת חתיכת תמוכסין לטול פרוטות מתיכתן זכותכיס כה מענת

המלך סרי סו6 כנכס שיין לו קנכס מסתמס האכס : ולס מכיס סל נכין גכחי סאָלך פגיכת כסף יותר מן הלין קולונוטל מגיד פ"ס מסלכות גזילה ות"ס גולגולת ולרכוג'לפי זקן SE גל ולוקח כתוכס ככן ס bו ק"כ 6כל מוכס יסר6c S6ין לו קלנס וכו'. עיין מ"ס כמפכה מוכס ישרS6ין לו קנכת פלוקח כמו פרוס רולס 6כל ו'פ"נ דנדריס :3 הרי

מונס יסר! שתידלו 6פילו אפלו כתב סר"נדמסתמ' לא מתיבת המוכסין • ולא מכיס של גבאין - ואין מלך עכו"ס ולוקח לכר קלור גפילטו וכו' יקננקו קלין נוטלין מהם צרקה אבל נוטל הוא מתיך ביתו או כחוק המלכות ליכו כחזקת צילום ופנוי *סות וסכוי מן השוק : ב גְטלומוכסין את חמורו'. ונתנו לי גזלן פירטין מתיכתו וכל רשות הינו יפות עכמו חמור אחר גזלו לסטים את כסיתו • ונתנילוכסות עוד 6ל6

fcסור להכריח מן זיך דימקכל מסס ומתני אחרת. הרי אלו שלו. מפני שהבעלים מתייאשין סמכס סלו לדיכ6 הנכותה מנוי רשתו יכיון כל לילו מהן המציל מן הנהר או מןהנייס אומן הלסטים ליכס : מתוך כיתו • סל 6חר סנתי6פוקכעליס ככר אם נתייאשו הבעלים הרי אלו שלו • וכן נחיל של מיכס סכוח בחזקת גזלן : פוס'פ"ז דף פ" • ועיין דבוריס אס נתייאשי הבעלים הרי אי שלו (גם כן) 6ף מן השוק 6סיס לו מעו' פפירוס מסנס דלקמן : אמר רבי יוחנן בן ברוקה נאמנת אשה או קטס ככיתו לו כפוק סלינס נחיל פל וכוריס וכו'קוז מכאן יצא נחיל זה ומהידברוךשרה הברולהציל כתיכת סמכס - ומס חייך

קלן ד6ט נירבורי' את נחילו ואם הזיק משלט מהשהזיק • אכל לא חרס פרוטות לקוכם כחני (6sיכו ברשותו של חוסכת יקוץאת שיכו על מנת ליתן את הרמים ר'ישמע וינר וחין לו פרוטות נותן פרנניליס ולוזין סרמכ"ס בנו של ר' יוחנן בן ברוקא אומר אף קיצץ ונותן את לי דינר כסף ומקבל ממנו סוףפ"ו מסל נזילו') וקנין הדמים: נ' המכיר כליו וספריובד אחר ויצא פרוטות כפות חלין וbע"פ ידקו חיכו לה מורכגן לפי לושס נניכהבעיר ישבעלו לוקח כמהנתן ויטול ענותן לו (תיכת, המכס הכי 6ס נתיחסולין חי 65 • ואם לאו לא כל הימנו שאני אומ'מכרןלאתר ולקחן מפני פית) כמכיל מילו 60 גמר'; נאמנת חc

. זה

ג סרי קען מען דמסתמל וקטן לומר מכן יכלו

נתיחסתכענייסמית כו' כגון סתיו כעליס מרופיס הקריקס ופס וקטן מסיחיס וקננתו הליך כינם הפנוי רסות : 6ס נתיE6ו סכעליס • לפי תומס • וfומריס מכלן יכס כחיל את סוחיל וקנין דכוריס שמפנהו דחיחוס לחמרי ווי לחסרון כיס לכל סתמ6

65 מוכריקס הסמיכוס כו • גמרח : ורי:6 לכטלו לסטיס לfת כסות • רמטמע דמסתנס מתיc6 רבי ישמע6ל וכן חומרלן קולן וכו'תני ר'ישמע וכו' : מיירי כנסטיס יסרלל • וכיון לרייני יערהלחמרי הכח עלים

חומר תנחי בית דין קול סיכל יורדוכו וקולן וכו' מעל הכח רחית • מכי נטענכו לסטיס מיcf. (סיפז כלססיס

מכת כן סנחי יסוסע לישרסל 6ת סחרן : עכו"ס טרייני עכו"סרניס כסמין דעת כלל עדיס ונסרה' ג המכיר כליו וספריו וכן יסכע ונוזיטול. פירס (הנגזל מסס לה מים ומפוס הכי לי פמפינקו 67י6ום חין

קרינולפני יום מיירי רקי לחקר יחוס סרי 6בל סתכל לס : נחיל 53 וכוריס קנון סנקכליס עס המלך קננקו כיחוק וסגורסות כלפי סר"כלעיל ופיין Oct

°n סלסס : לחיקות חת הפיכת נתיפנו רנוריס על סוכן חכרו חלף על גנרלפניילס קול . (וכרים פרקין פסק סר"כbכלו ורה ליטלן לחך חר סל6 יכרחו לה יקוז 6ת ססוכס כונת לפני יום חייכיס לסנס)נוטל סלמיס מפני תקנת ספוק • ולפיו על מנת ליתן 6ת סרכיס : רכי יסמע וכו'ולין הנכס ופייסרס' על סקכלו לוקח כסוק כפרקסיה וכח סכין נו פגנג כרטי ]מכלל : ג המכיר כליו וספריו וכו'מתניתין כחרס פסלו תקנס סיסלס לן כעל קנית מעותינע"כ וכתר נ1 ° fgינו עשוי למכור כליגרכיון ריכל 5

or נניכס כעיר ניכס אפילו לרבנן דחמרי(כפנס ח'ערקכ"ו לכליס) סתס גכינס ססרי 6bלן רכליס וסספריס סלוקין 65 קייסינן דלמס חיקו יחס כעליס bיירי כגון ססכעליס מררפות לת סנניכס . וככינתו : נפגע לוקס כמס נתן ויטול ויסעור לו כלין ולפני וכספריס לפילו כנגליטר36 מלינן למימר שלח מיילס מפני ילום קמיירי

ו חין פילפסיכולגליל יסרסל כי עכו"ס bסיקני חותס מן הנכניס

וכך כתכו סתוס' . וכרחה לי דלקכי תכן ופפריז לגלויי )כגיי דכי היכי דספריס מסתמס לס מתיסס וסי לפני יחס 'נכלין לוקח לפניילוס • ולי לחתנ6 כלין הוק חמינח רוקח כספריס קלמינוקו חכמיס כי יכח לו שסנניכסוכו מטוס דמסתמס לס זכנינסו ל6סור למכור ספר תורה כמו סכתף כסוף מסכת ככוריס ולח מכטי נסרק?cסכתנקטו כסמן מורה דעה סימן רי'ס פי" דכל הספרים לסור למכוף . בחפילו כי נימ6 ממנה ככלל ספריו הכימי רכי ככתר קמפנק כלפון הפוכה דרך פרירס נהגן מספר יוחסין הרי 6סור נס כנלמכור חותן חלה הפיל גייטס?A

סוף

[ocr errors]
[ocr errors]

י 6ין לו 696 סכרו סככלייסנרפטוני סטף כסרחורו. סוף סי' רמ"ח מכתב דל6 ממירי מלח למכרן 6נה ספר תורה כריכה במתניתרִי כני רמתני' י דחי תבל ריס היה פמיניס כלכר ומעמיס ככל ייס 5cן'מן:וכפרי ע"כ כ"מחי (ס קתס הו דכי פריסיתיס (ית דמי כינס מסו'לגיריס קח פסיל תכ6 הליf ספריו סוס מיכf ונספר תיבת סו6 דקור מטפס CCפך לת יין נידיס כסכילו 6כל סיפח למחילה , 6ימ פֿין 6יסור המכירה

סגל fcר רכרי להקות מוקמינן 'תוקף מחנס סכרן ול bסמועינן

ברז כי עשוי למכור : סיפל סכס קול רכסת יין. זה הימנו : ר זה בא בחביתו של יין וזה בכרו של יו נסרקה חנית של העם לו חלף זכרו מסוס רנמילר דבש נסרקהחבית של דבש ושפרזה את ייני והצי)

עיין מסרים הכל התס דכייס לימ fפילו את הרכשלתוכי אין לו אשכרו. ואם אמר אציל פ"ג : אין לוft מכרו פי" נסתמייקינלית דמי כונת •

את שלךואתה נותן לי דמי שלי חייב ליתן לושטף קר";סכר כלי וסכר פנונת כריכ':ה כטלותו מסיקין •

נהו חמורו וחמיר חברו שלו יפה מנה: ושל חברו וכפי רס"י. וטעמ6 דסס לכסיס נזלות מן יגזלן מאתיס הניח זה את שלו והציל את של חברו • מסגר 6ת סעו נהגיל של פרגי כלכל פקחה פהחרג' אין לו אלא שברו ואם אמר לו אני אציל את שלך חכרו - וככי ק6

65 מתייב גולן יוח : ססיכל כפרות ואתה נותן לי את שלי חייב ליתן לו : ה הגוזל (הפין 6כרה • דברתן 6חריס : 6סמכת מדינה שרה מחברו ונטלוהו מסיקין אס מכת מריעההיא וחכרת חכרו סנו קיימת • קיה bsכסן קרקע סלfחריס אומר לו הרי שלך לפניך ואם מחמת הגולן הייב כרתנן סוף פרק כ' רכ 10 נס ז :ו ע"מנחת כמונו להעמיד לו שרה אחר. שטפה נהר אומר לו הרי והקנ"י לח"כטפי מזכרו לה פיפר לו: כפירו על מנת שלדלפניך : ו הנוזל את חברו או שלוה הימנו קוס ליס למיכליס כי היכי תלח כמרכר ותפרעני

או שהפקיד לובישיםלגיחזיר לובמרכר". על רתכן התסתיס כטל מסלע וכל מלת ופטיט'קיל חלה

מנת לצאת במדבר יחזיך לו במרבר : וכו' נותן לו שכרו כפועל כגון סחמר קן סכרן נסוי

זהאומר נטל ופירס סר"ן כנטל קחי פקלון נגן .לסנס

ממלכת ככות * ועוסק מרברנפיקכר וחמר ליס לילך וחכס כמי למדכר כשיכל לתיפק כמלחכת קלה כזוסלי סנותנין לו יותר משכר פעולה שהול (הפתח חי כטי המרגרינהו כמרכר מקרר נתן :

• ותירןכסס סרמכ"ס דסתס כמתכטל ממלכתו : החומר

דפוס מנתח השכיחי לס רכולספסידו כולס סלי , הגל הכח לת

מכיס מלתf פכקו סדיניס כיון שיכול לתתכות . ע"כ 570 קרtbנסוף פ"זרק"מ 6 תגי דכח דכיון בפני סכעליס סוס סוס ליס לסקנותוזרלח כתנת הפסיר ולח יטיל 696 שכר טרחן (מינס סrעינן ר6ס bין קנטליס bס נריך ניתן לו רמי קפסלו : ע"כולל רטי סקס חינוכות חלל כפועל כטל • חסוס רקס ניקו מחי דמפסיד רכנגל מסcתיק נוטל יותר סכר מלחכת נכלס ככנל זה מיקל 3: לוfכתי לי מרת רוד סקס (קרויח מעט כסלfכתקנת כמו נקיויס סרכס כמלחכת כנרת : אין לי חלה גרוגת

כספקל כית קנו כריך עליס • פיירס"יחנית Sc דגם קטורת נעקר נc fibפך הכל 656 מכטn .ט מעט, •

וניכח הפקר

עכילס יכול למימר מספקרח קל זכינס כגליל מן יג יוחינך ותני כמסנס נ' : חייב ליתן לי וסכסון תר"נמסנס ס'פ"נרנ"ת משמע כריך סי6מר לו מיליל . וטס לוקח כנק'ס ס:(ותפסו כי מתני' • חבל כcין לו תפסר חיתח כנמר6פילו 6מר ליה על החמה קליל וחתן לך כך וכך 6ן לו 6לf שכרו דיכול לומר מפטת חני כן : שלו יפס מכתו. חברו מחתיס חורחה דמעת כקט דלי סניתס סיסלסינית שוויין של חברו וכן כת מסר"ר פרנקנשלחן ערוך : ואם חומר ניק וכן 'קו קלין בפני בית דין כדתכן כיזסכ: ט"פ"נד: הלחמיס דריט6 מיירי ולfי כסס סס סוס מחית פסיפס כי כחל מחתf : ה מסיקין פי' סר"63נסיסוגו תרגיסנלנל סקלת הקרנת וכן וכפירש"יוכרחת לירוסת (דכתיביירס הכלכל) פייכל

ספיר בעופות וחיות כמו ורסו קוfתוקפור תיס' : ואם מחמת גזלן וכו'. רייקינן כנמ"מרלח קתני ולס לחן וכו'מפיס - מרים)rcניכןלת סלי 6ס מתחננת הגולן מנתח 6חריתי לשמועי'סוכס דוכסותו (תרחית כל מס סיסb וקרחת

טרה זו פגזל בכלל פרותיו וכיון דכיf לכסיקו (סרחית חלה על שלו על סוס ליס לסכחות חותר סגל סfין לו : שטפה נסרסריתת על ספת ינתר וסגנית מפתן יסמיס פותקין וכורין תחת הספק ותתפט כתיך הסרת בt*• : אומר לקריסךלפניך רונסיכס מנינו חיוכח כגון כקרי תוכחס כעמיתו קת דרסינן לית ככלל ופרט וכלל וכסס

כעמיתו כלל בפקלון חן נתפומת יך לו כגזל פרט מכל 6סריסכע עליו קור וכלל מס הפרט מפרס דכר קמנטל גופו מכון ינחו קרקעות ועכדיס ופטרת • גמ'. ועיין כפי'סר"נכמסנס טיפיור"מ : ו לא יחזיר לו כמדבר אין זה יכול לכיש נקבל סוכן 6: פקלונן כמדנר דללו מקיס שימור קול) • רס"יכלומר לכל 6ס סחזיר וקכלו פסול :

] חייך

[ocr errors]
[ocr errors]

כני

« הקודםהמשך »