תמונות בעמוד
PDF

פולס יוכר על סמיעת קול . ועל כטוי ספתיס ועל טומלס 6ותו וים ספריס רגרסי קכח הסיפס כמי - ולע"ג דמוקמיכן מקלס כדמוכח לקמן כמתני' ור6 דתנינן 6ין קייכי'על סמיע' לס כתס במלכי יסרסל כדפי'סר"כ סס סרי כתכתי גס סס הקול וכו' דמשמע לחניו ולקח כסן משיח תייגן 6ינו קיין פר דלח למעוטי מלכי בית דור תן לנf מעיד חלח כעילי כפפות סכ6 על fcר מלות fכל חייכ קרכן עולס וינרו; ו כע"6 דק! כי חכל ;6cר עדות bין מעידין לפי מנכי כית דור מסו' ריקיף ותנפיס (תתפים

בניינים לעיר וכתי: סוס מני סין סגירת כפ' נח לך דנין אותי(נ°°°ג)(לא מעיר ולא מעידין אותי): קסיס ינו סביר צית גר"ע נקרכן ע"ס כתיס וסס נפס כל המצוה שבתורה שחייבין על ורונן כרת ועל דכיון דיזיין סנסס ככלל עדו' חתת פלט:) כסננת וגו' שגגתן חטאת היחיד מביא שבהושעירה והנעי' סלכך לל סיין כסו טמיעת ותקנת עז וכתיב בתריס שעיר ומשיח וב"י מביאין פר ובע א היחיד • קול 6פילו כעלות סיכולין תורת הסתיס לכס ico , והנשיא והמשיח מביאין שעירה וברגר ושעיר לעיר ויתס 6תי ספיר את כנן לקרכן ות : ז cf6ס פר לעולה ושעיר לחטאת : ן אשם תלוי היריד דסר"נ וסרמן ס פסקו דלf תלוי עבירו סחייכין על זדוכן והנשיא חייבין ומשיח ובית דין פטוריס אשם כר"ע וע"גרטעת קתר כרת ועל שגגתן חט6ת וראי • היחיר והנשיא והמשיךְ חייבין ובית דין, LBו לקחי כועמלה מכרעה. קליע חייכין על לה קורט נטורין על שמיעת הקול ועל בטוי שפתים ועל כלל למעוטי מלך מפתיעת פנסן ctסתלוי כגון (כשני) טומאת מקדש וקדשיו ניפטורין והיחיר קול סיכה ופייך גנית • זתיס 6קר סל קנג וfמר סb והנשיא, והמשיוז

והנשיא, והמשיות . חייבין אלא שאין כהן גדול ויכ"מ כפרק י' כס, מנגות נתן והכל 6'מסן וסיכן יודע חייב על טומאת מקדש וקדשיו דברי ר' שמעון • כתר דל6 מכרעל מטוס חיזה נותן לכלותמסיס ו:'ו

וּמָה לרייתן SE ר'עקיכחככענכי פטורין דכתיב כקרכן ככור

אשר קיח ע"כ וfי 6פסר ונודעה הקטfת וסקריכן חין חייבין קרכן :6 על סודע ומסיס דסגי כן כת6 °

67כתקס חלף עקיכ6 דלקן רלית היה כלל גגין : 6סס ודחי סעסה bc6ותקן סכלין על קודסי fסס דקס) קרח כתיב דיכו לבקר משפט 6 כלכתכתי 336 מ"מ מעילות 6סס גינות חמס נזיר • 6סס מכורע 6מס ססקת קפי6 לי לסכל פסקי הר"נורמכ"ס כפירוסו וכן כפי'יימס תרופה : היחיד והגפי ומפיח חייכין סכל או מעסס יסיף גגות רלס כר"ע והגנך תייך : וכריס.פ"ז לסכוכנות לתכן הס ל6 מכח הדיוט ול6 פנה מית וכמיס : וכ"ו פטורי' לין סכועות קערות לינה נותנת ל כרסנין העיר ממעטינן מלך נהול)3rו עסק בהס ;6יןsch כל על קורסת כ"ו: 6 כמו כתכתי סס וכן כתכ כריס פ"ו מסל' סכועות וכריך אלין כהן גדול חייב על טומלfת מקום וקרפיו רכרי רני סמפון עיון ימת סכתנסר"נוהל בקניון חין חייכיס וכו' וכן כתל טעמס לר"פ רפתיעכטומה מקר'ולי 6:ר יטח לה יתחטר

סלנג ספסוף פרקין כנור ותקשר סתמה הסתכס : ונכרתה הנפס ססיל מתוך סקיג פני סחטלו סוס נקתך יכס י מביא כסכס וספירס : לfו fו קתני • כדכתיכי קרח כסן גדול סין חטחו פות נקיג סהקהל כל מי שנכנס מהן כסליס כפרס ויקרח וכן וסנסיס סעיר סס ככתוב : נמקוס סינג מן עבר עבירת נטונג חייב על פגנת מעסס כלכר ומשית ובית דין מכילין פר כלפינסקר נכמסנסג' וכסן כנסיס 6ינו קיים 65f6 על סעלס דער עס סגגת מעסס ובית

דין פרוסעיר כרכתינ כפרס' סנס לך ולמר לעיל כדמוכח לעיל כפרקין • וfין סנכס כרני. סכסון 656 (מתנס ג'כפי'קר'3) יניף מסיני מעיני מה נתון בין גדול מכיל קרכן כונס ניגרר fף על טומfת ל"רחף כלן כ"ו • רס"י : ז ומשית ונופטורין •

מקלס פי הרנדכתיב כקרכן כעור ונודעת וכו'. נמסיס ככית לין

קלין חכוחו וסגנתו סוס כמו סכית לין דלקין • 6כל נפיחפֿין פנגתו תלוי בהופחתו כמו שכתבתי במתנה :' : אשם ודחי קימיך (סגסיס וסנסיס קייכיס רפתים בחממות וfס כפt 6חת וכמיס וכנפיס - ככלל נפט 6חת סן ותל לתקן לעיל סטנס ג' 6ין חייביס 6

% על לכר פורוכן כרת וסגגתן חטחת וקן המפיק !)סס ודחי 6ין טננתו הטלק הכי מפמט וכן הכוסית • לגני oc6 ודחי פר קולו לנ6 יכיס 6כל 6ס ולחי יכיל כסליוט רט"י: ובית דין נטורין פי' סר"ג bcין נתירחק ניו עסק נתן וfין 6ס כלf וכו'כמו סכתכתי כתפנתה

דלין תייכיס 'f כל לכר סזדוכן כרת וכו' : והיחיד (הגפיל והמסיק מיידיס דכולן ככל כפס 6קת סן וס"י: אלא מלין כ"ג קייכ וכו' • לני סכת סנוכסן משיח לfינו חייב וכו' כדמוכח לעיל כפרקין כמסגסג כמו סכתכתי סס דברי ר' סגנון כתב סר"כפלין הלכה כמותו וכן כתב הרמב"ס וחכיתתית לסס סתס לן רבי כותיס כמסנס ד'פרק כתר6

: דפרת וכל שכן הסדר טסרות כל קרין ועיין מס סכתכתי כרים פרק כתר6 דסוטס בענין מחלוקת ואחר כך סתט ותרנ"וכפרק י' מסלכות סגגות קטיג על סרמכ"ס וכתכ לתסיס חיכו חייכ כטומלת מקלס וקרסין ונרלס בעיני מממפגע זוינו לו ומס פוטר רגלך מפגיעת קיל כרכי עקיכח לנעיל ומסתפקין מעליו כזה כל קופיות קנ"מ :

זמר

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

וטה סן מכילין ברלה י ררברי תנח קמח קן• למסדר על מקל וקרפיו: ר"6 חומ סנסיס מגיל צעיר על פותח"מקדם

פמיעת רקול ולעמית • וקחי סיקיך • נסיf ומפיק • וקרטיו כפי הייכין על לוגו כרת כדרך ססוס מני סעיר על ולח הכינותי דנרי רס"י כזת :

סחר מכות טייכין על זדונו כרת וחין סנכס כר"ח • לכיון רזין פרק ג והנשיא מכיל סעיר פי הר'נרכתיכ על חטחתו חייכין על שגגת מקלס וקלסין חטחת קכועס fין סכפיל מכיל ספר קטס

f56 כדרן פתיתיך מכיס : וכן לסון סרמכ"ס כפירור. ומה הן מביאין קרבן עולה ויורד וכי איעזר אומר פרק ג כהן מפית PCטה גס ככוכו בסוף הלכו מנגן'

הנשיא מביא שעיר : אני תמי פיס קכתו בפרטי פרק ג כהן משיח שחטא ואחר כך עבר ממפיסתו ול6

מטפיסתו ולח הספיק נתכיל כין למיס כתיני וסכי רריט

ממשיחותו וכן נשיא שחטא קרבנו עד ספגו מכהונתו : ליס נכריית' כנמ לענין כסן ואח"בעבר מנרולתו כהן משיח מביא פר והנשיא כסןמיס מכי פר וחפי עכר מסי ספנר ו6ח"כ סטל • מכי שעיר:בכהמשיח שעבר ממשיחותוואח"כ ל6חר פסענייותו ממפיקותו פלכיס קט6תו מפענ"דכתים חטא וכן הנשיא שעבר מגדולתו ואח"כחטא כהן חמרינן לקמן כמתני' ומכין על הטחתו וכןסיס גס כתור" משיח מביא פרוהנשי כהריוט: ג חטאו ער שלא פר ול6 נקט לית 6ל6 מטוס כהני' : ולפסר רלגכריסט" נתמנו ואח"כ נתמנו הרי או כהריוטי ויש אומר רחכטריך לתתני רגשי מכי נסני (הי קר) וכינתס אס נודע להם עד שלא נתמנו חייכין • ומשנתמנו פעי' כסחט קיד פסעכירוסו סיתס 6 : 6 דכתיב גכי נסיס פטורין: ואיזהו הנשיא זה המלך • שנאמר ועשה תני נמי ככסן מפיח מכייף הו הולט 6ליו חטחתן 6טר אחת מכל מצות ה'אהין נשיא שאין על גביו אא ה' פר : זנטי. מכח סעיר קטס ותכיל ת קרככו ודרטי אהיו : ו ואיזהו המשיח המשוח בשמן המשחה וכתיב על הטחתו ספר חטל בחר קט • מכיל 6ת לא המרובה כבגרים. אין בין כהן המשיח בשמן מכתר סמכי חט6'כמו פקיס קרכנן • 62 סלח בליתי כגמ' המשח' למרובה בגדים א פו הבא על כל המצו' חייכ כסער פסטל :נ כהן וכת"כ דדריס נס כלל ונקכי ואיןכין כהן משמש לכהןשעבר אא פריו הכפורי' אמייז ספלר ממפיקותו וכן תסתכרי דח"כ קרח לכפקט" ועשירית האיפה זה וזה שוין בעבורת יום הכפורי' 6ע"פ סfינו עוכר כקדוסתן ו6ח"כ עבר סיכיל כפתטח : ומצויין על הבתולה ואסורין על האלמנה ואינן קוח עומד •

bין כין כין בכהן מפיס מכיל פר ככר מטמאיןבקרוביהן ולא פורעיןולא פורמי ומחזירין העוכר נכון פעכר 6ל6 כתבתי לעיל מסיל" את הרוצח :

ה כהן

עגולה • ופר יוס סכפוריס יליף נס (כגמניות"כ) (מ"ס

ועירית קליפ cמקרים ככל קר"נ סלין כין כסן המוכר לכסן סעבר לנח עכור וכו' .'וכן יוס כדלקמן לכל נסיס כיין העבירותו הרי הול כסריוט כתב הרמב"ס כפירוסו ותיכנס דמתני' ו' תנן לזס וזס סוין ג סרי לי כסליוט סכ'ככסיס 6סר נסיס יקטס • פטל כפרות כעכולו'יס"כ וכ"ס עכודת סחר הימי (דחס רנס ג"ג נסקרין נסיס וכן נכקן מסיס כלמר חס הכהן המסיק יחטר פחטק מקרים כרתנן כמסנס נפ"ק דיומ6 • והכי תניח כקליס כגמ' כסקו מסיס : ו המרוכס ככנליס ל6חר סכמה בלוקית רפוין כסקרנת כל יוס (כמפנה ט' פָ"ק דמגינה כתבו דנכל סל סמן המשחק היס כהן גדול נכנס לכהונה נחנס כנכיסת סחר כרכרי פוין קון תפר יס"כ ונפירי החיפוכ"כסרמכ"ס סמנס כגריס כרכתיב ומלח חת ילו ללכוס חת הכנריס: חלל נסה פנגות וכפ"ק דיומ6 דף י"נפסק ר'יותכן הלכ'כר'יוסי פר קכל על כל סמכות • סחין מרוכס כעריס מכיל פר על וחמר ר6סון חוזר לעגורקן פני חינו בלוי (כ"ג מסוס חיכה פנגתו • וכהן המשיח כתיכ: כעכודת יום הכפוריס • ולס לכסן סדיוט מטו מעלין כקדס ולין מורידין • ומיסו מסיק סלין עכורת חותו היוס כסרת 656 ככהן גדול כלכו וכתן

סקס רמודס ר'יוסי סלס עכר וענר ככולתו כסרת : קמסמס וכסן פֿעכר סין כס : ולל פורעין ולח פורמין : והנשיא כסליוט וכייתי כסיf ספיר מק"ו ומה מטיס סלין כדכתיכ ככסן גדול חק רcfולח יפרע וכגליו לס יפרוס :

מכיל קטfת כסגנת מטפל מכיל קט6תו מסככר (מחזירין לת הרוכס • 6ס מת לסל מקס חוזר קרונק מעיל כפיס פמביי) קט6ת כעגגת מעסה חיכו דין שמכיל חטחתו מקנטן • כרכתיך על מוק הכהןגדול : מסענר ת 3 חסר נסיס יסטל כהן6 כסיס לין כסיום הדין' 65 גמרה : ג עד סלח נתמכו חייכין כסליוט ומסכתמנו פטורין ומסלס דנגמר פטרינתו וז"ל רס"י ור"ס חט6ת וידיעה כפי • ור"ס רפליג וכרישה דקתני כסיל פחט6 ו6ח"כ עבר מגדולתו מכיל סעיר ור"ס קלמר נמי דחס נודע לו תפעכר דלין מכיל סעיר • דחטחת וידיעס כעי כפריס כפיס כ"כ ו ואין נין כסן מסתם • היינו רופון סקז לעבודתו לכסן סעכר קינו פני סbינו תקתיז רלחחר סעב (פסיל )הרחפןמעכירי הפניו:"יוכ"כסר"נכמסנס טפ"ק דמגילת : זה וזה פזיס וכן כפ"ק דמגינת כתכ כר"נ ומקריבין לונגין

וקט

[ocr errors]

ה כ"ג טורס מלמטס לס מת מחייב לקרוע פלין קורע זהכי תניח כל כגמ':ו כל התדיר תסכירי קידס 6ת הכרו קלמנטס נכנף בגדו הסמוך (רגניו • וסלי רכתיך וכגרין לס פי' סר"נרfתר קרח כלכך עונת קבוקר וכו'. עיין עוד כזה יפרוס fsינו פורס כbר כל 6דס : מלמעלת כנגד החזת כריס פ"י רזכחיס : וכל המקורס מחכרו וכו' כתנסר": סוויך (כתף כפר קעס: סוכן מי סמת לו 6'מסכעס קרוס' דסכי 6סכחן ככסן וכו'נפתול ר6סון פירסינקרות"בתירה • חיי להתסכל עליו יוסמית'

עיין מפנק ת'פ"ס רגטין • כלו כין כקנר מת כין ל ה כהן גדול פודס מלמטה וההריוט מלמעל' כ'ג ולברך ר6סון פירס"י כזנין : נקנר קול סוכן ללוריית מקריב אונן וּלְא אוכל וההדיוט לא מקריב ולא והאיש קודסccfb נתחין" וליוס המית ולילך כל זמן אוכל : ו כל התדיר מדברו לורם את חברו וכל וכו וסחת קרנות בלה נקבר התת קול סוכן המקורש מחברו קורס את חברו בי המשיחובר לכסות פי סר"ן פרץ דרכנן ויוס סקנור'הול סוכן הערה עומרים פר המשיח קורס לפי הערה ככל יורובס יכו' (תהיות לוק צרכנן כל 6ותו סיוס ו6פילו מעשיו : ז האיש קירם לאשה להחיות ולהשב נייטור י"ו סי' רנ6

° דרכי לחקר קנור' ומפכקכר המתת אברה והאישה קורמת לאיש לכסות ולהוציאה פירוסו (סנילס 6ס יסי ניוס רלסון סל מיתת כל מבית השבי בזמן ששניהס עימדי לקלקלה האיש טוכעיס כנר וכיוכח כזה קלינית:סלחתיו קול חוכן קורס לאשה : ח כהן קודם ללוי לוי לישר) ונקט כסות וס"ס לחכינת ורבנן : וכג מקרים חוקן ישראל לממזר וממזר לנתין • ונתין לנד וגר דרך טעמ6 סו6 לוח סוכגמן סקלסיס • מכן לעבר משוחר אימתי כומן שכולן שוין אבל אם ח כהן קורס גלוי גת מלינו כחרון כיוס שמתו כרב היה מטור תלמי חכם וכחן גדול עם הארץ ממזר

סכחת בני עמרם לכיתות סגר ולכנתי קט6ת תלמיד חכם קורס לכהן גדול עם הארץ :

לירן ומסת ויכרם חסון יוס קייטס כעיני ק' על נשלמה מסכת הוריות נתקדיפו קרט קרפיס ו"ת קלכינת קית מקפיד 65 על

חג'גי'ג ועיין מ"סקר"ג קרקרכס ולוקח לקרן פסול כהן גדול 6:ל כנין סתיו כהניס כמסנס ס' פ"ק דגטין. וסרמכ"ס כפירוסו מנק עור מעלות ליוטיס קין וסוריס fותו סיוס כין נסקריכ כין לחכות : ו ע"פ וכחכוריסוף פ"ו מסלכות כלי המקדם : התייר מחברו קוס קודס דלמר קרח מכל עולהכקר fשל ישראל לממזר (סרמכ"ס כפירוסו וכן כתנורן סוף פ"ח פעולת התמיד מכרי כתיב עונת הכקר cfו-גפונת התמיל למת מסל' מתכות ענייס כתב מרסל נהלל דכת קעל לי חלל fמר רחמנ6 קלי מסוס דתדיר קדיס לריס : וכל פסונס נכסונס וסגל c2תוקי ומתוקי נלסופי (סופי הקורס מקכרו וכו' דהכי חסכחן ככקן דכתיב כיס וקלסתו• כממזר סהממזר ולווי וסספריס ספק : וסתרי"לפתות רפון ולכרך רפון ונטול מנת יפר רספון : וממזר לכתין - כתב סר"נ זס כח מטפס כפרוס וכו'גמר" פר מפיק קורס סוליל ומסיק מכפר וכן מתכפרת כלין וfפי' ממורת סכרת מנכרי ועבר סהולך מתאר כוח פיקדי מכפר (תתכפר כן הול לונגר וכפר בעדו וכטר כדמוכח ממתני' דסוף פ"ג דקדוסין וכ"כ סרמב"ס פט"י ביתו ול"כ וכעל כל קתליסר! : ז הליס קודס לס פתוח מסל 6סורי כיחת וטור 6"ס סימן ר' מ"מיסכו מנקלת כפרות מקורם ממכו ססליס חייכ ככל סמכות. וכfסס לינס קייג', תסלחס . דקל חמריכן בסוף פרק סמפלת סנטר פולנפיס כמנות עשה שהזמן גרמה : ותfטר קידמת לחיס ככסוע • כחלס סקנ"ס לבין נחמי ו' : נר קולס לעגל פי יתר ג פגן תת מרובת מכוסתו של חיס : לקלקלת לכיס וכמסכן זה לו היה נכנע לרור ות קיר נכלל ארור • גמ' וכתר זכור: קחים. קורס סזו ורכת בכך וfס bין דרכו ככך :ח נוי קרמכ"ס ו' תמר סכתוב כתורין 6רור כנען ועיין מ"ס קורס ליסרסל דכתיב כעת יוסי הגליל ריחת סככו קנוי מתוך נחס רס"י ריס מתגי נ'פ"ק דקדושין : גניפרfל : ישריל קודס לממזר • תזי מיוחס והחי לחן וכהן גדול עס סחרן • מזמן כית טניסלח דקדקו לקייס מיוחס : ממזר קורס לנתין את כל מטפה כסרת וזה כל

ותכסן סגרול 69חיו סיתס גדול כקכמס וכו כb*ס פטפת פסולת: נתין קולס לגר זה גדל עמנו כקלות • פ"ג משנת ת' כרפי סנכלסנסנ פ"ק דין :86 וזת לוח נדל עמנו בקרושה : גר קורס נעכר זס לל יס ככלל קורס לכסן גדול פס קלארן

לכסן נלול פס קליין . ועיין כפי''ג כמסכה סרור וזיס קיס נכגל סגור : ממזר תלמיד לכס קורס נכ"ג

ה' פרק ו' דגטין : עס כbרן וכתיב יקרי היה מפגינים יקרי היה מכין גדול שנכנס לפני ולפניס :

סליק מסכת הוריות כליקאלה מסכת הוריות • וכולהסדר נזיקין בסייעתא דשמיא : אנא טהורה לעתיקא רעתיקין - שזיכני להשלים נט סדר נזיקין •

וכן איסור כני לחצים

|

« הקודםהמשך »