תמונות בעמוד
PDF

סתיו

[ocr errors]

מה •

: לסון

מפני מעזי פני סכסליסי'סכמקוס מעטר פני סמפריס כסחר רתנן כפמינית ולל סט ליס ומסייס כתי כמוכחי סכיעית : סגי סמטת כסליסית וכספית מפריסין מעשר עני : גזל ובמוצאי החג כיכתן ככר כסלס עסק ספרמה (מי פנתן מתנות ענייס לקט שכחה ופלת פרט ועולנית : י סלי סלי - או תחקיס נתנס ומי ל6 ננס גונס תרמכ"ס : ומלך פלך מיני רולס (תתכותך ותנוחי סלח תרנס לותיי 6 י ארבע מדות כחרס הלוגנר פלי סלי וכ 65 ככולני כרקת זו מדת סלו קרוב קלנר (כח

סיירינן וגתו מקנייןלקמן נילי מרת סלוס סמתוך סתו' ובמוצאי החְג שכס' שנה ושנהברביעי'מפני מעש' מפנהיגה נהנית לעלמ': רגיל ככך 6פי' כרכר חכרו עני שבשלישי בשביעי'מפני מעשר עני שכששית ושלך שלי נס ק6רן פי' נהנת וקול) הינו חסר ל6 ובמוצאי שביעית מפני פירות שביעי ובמוצאי החג קר 3 זהו יסוב של ירנס (קסנו' 6ת חכרו וזו שבכל שנה ושנה מפני גזל מתנות עניים: י ארבע הסרן ולוקס סקול רולס היתה מרת סלוס מרות באר האומר שלי שלי ושלך שלך זו מרת להכותומנכסי חחרי מרעתס מתכונים לכלות

הרגל בינונית ויש אומרי זומרת סרוס שלי שלך ושלך לחלו פלח מדעתס 6ע"פ מכינית 6ע"פ ססית' החזון שלי עם הארץ שלי שלך רתכת ידי פניקס ול6 היו שלי ושלך שלי רשע' :יא ארכע מרות בדעות גמור וחין לך רסע גדול תסריס כנוס :סני סלך וסלן נוח לכעוס ונוח לרצות יצא (נְמ') שכרו (גמ')

ולס רגרן ח;*3

ot סלי עס החרן פנסגר ומתנת בהפסדו קשה לכעוס וקשה לרצו יצא הפסרו (כ"ח כרעות ולf לכרו על הנגן כפות וזהו יסוכת של סחרן• נקְפן) בשכרוקשה לכעוס ונוח לרצות חסיר נוח ולגזלןtהול רשע מר'ס נמס 6כל 6ינו יודע קרח וכתין לפעוס וקשה לרצות רשע : יב ארבע מרות הרמה : ]וג מתנות יקית בתלמידי מחר לשמוע ומהר לאכר יצא שכרו שלי מלך מלך פלך חסיד עס החרן החמור ככל תקי) בהפסדו קשה לשמוע וקשה לאבר יצא הפסרו כל rt:זבז כל 6סר פרול' כתקונ' sל סחרז 6כל כשכרו מהר לשמוע וקשה לאבר חכם קשה ל ספרי חמרי המכזבז S6 חיןנו חכמי נהגריל כתקונין לשמוע ומהר לאנר זה חלקרע: יג ארבע מרות יכזנו יותר מחומם לחיכוכז קרלוין: סלי סלך וסלך 6לך כנותני צרקה הרוצה שיתן ולא יתנו אחרים עינו יות'מדחי וימית סול כקכרח מהנה 6ת סכריו' מנכסיו רעה בשל אחרים יתנו אחרים והוא

מוטל על הכריות bk כמוותר וסו6 6ינו נקנק מסחריס :

כפי הרחו חייליכודרך חיי': חסיר מינוס לפניס מפירת קלין : יא הכי גרסיט נוח לכעוס יא קשה לכעוס ונוס לרכות חסיך לכל מכס יכעוס כל ונות ערכות יכס סכרו כהפסלו קפה לכעוס וקפס לרכות •

לס כמלס כסוס רטה • כי מי לגו נדל כסנוק ינס תפסלו כסכרו חלס סכיעס מסר על כל דכר :"פּ 6סול כמשה רבינו ע"ה ונחמר כו ויקצוף על פקודי החיל מלרם חוזר ומתרכת מקרה הפסלו מרוכס מסכרו סרוג מעסין סמו! ונדונק מז סמכו כס קמוליס *6

ccס נ6פי"ככתוך מק:נקניס מסחר שהוח נוח לכעוס על כל לכר וודי לכל סכעס : נוח לכעוס וכו'כסע דלתו מר 65 תרתח ולח תתטל

קפה נכפיס 6ע"פ סיס לו פרס רעס ססוf קפה לרנו רש"י ודרך קייס מפיס כי קל רfמרינן כפרֶק ר' רנרריס ינס קפסלו המועט סהול קפה ערכות נשכרו המרוכת פסל חמר רב נחמן כל 6רס הכעיס כילו סעונותיו מרוכין סכלת' קפה נכפוס ירון מטסיו מתוקניס ולית רגיסי 6פכ) ליפ fף יגרת מדון וכעל חכס רב פפע: יב זה חלק רע פי" נרסfו כרחית כי עיקר : יב מסר לשמוע ומסר לחכר יכס סר": סייך למתני חסיר חוסע • סלין זס לכר סמלי סכין נתפסלו למbסר ססוכח מה שלומר מס תכלת ים כמה ככחירתו וכו' וע"פסחפזר כסייפתח רסמי לחקומי גרסתו סמוס מתל לסמוע כמכח ספסלונדון מזכרו : קסה c5מיין כטירחת חטחי קורמת לחכמתו כת"כפנסט' פ"ג מ וקפה (חכר יכל ספסלו כזכרו מרס טונס סיסכו יתוק על שלל הגיע לכל מדס זו חין רחיי, ניקרס רפט כיון פחסרון הגנר' הגפסרת החיל ומת ccמפ לוקר הקופי קול זוכר וליכן

כרייתו הביאו לידי כן : סוכס וכפקח מינית סעס יש לפנינו סכי תלמידיס ולין לכן יג ארכע מדות ככותכי כרקת רמתני' דלעיל כמי לענין ספק לספק מזין 6k (החל מקס נקדיס סקשת ללכד על המסך התלמידיס כפנית כלפירס הו"נ מדרס סתר ודרך לשמוע : זה חלק רע ל6 סוס סייך נמתני הכל חתיך הורס חייס כתר פתיתת רחויתרונות מים חסר פני פלי וכו 6V לין סbין זס רנר כתלוי בבחירתן SE חרס

לא חסרון סריק כו דמקר bסמוע רמי נס טפי לכתרוייהו תכן יכס סכרו כספסלו: מעיקר כרייתו: יג 6רכע מדות כנותני כרקת כלו כנתיכת עינו רעה כל 6תריס פירס סר"גריידע הנרקה מעזית הברקה ונ6 ככיתני כרק ממסורס 6יכ6 כקו fמי סfינו נותן • וכו'. וכן פירס רס"י ותסייס ועינו רעת גcלו לפי וכן כסגנון כתילכי לכית סמורס סיינו כהליכת בית הורים: פסלי חכירת לב וסינו דומה לעיכו רעת כשל 6חריס ע"כ עינו רעת כס לסריס • ריזלע והברקת מעפרת וחיכו רוני ללס כלומר כעין רעה למתניתין י"ט סליכו מסתפק כפר . סbקריס יתעטרן •

מח ב וקומך

48 2

=

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

איתי כמה פרחוי ! קטני • וק6c 67"כוס סו6 סעוכר על פ'6 ים מי סחס על ממון קרוכיר יותר מעל ממונו וחטפה פי: 'מז חת 5:כן וחפז וככס סיירינן כעכין סלין מחסור נותן חיגו רונה קרונין יתכו פלח יוכלו לת ממונס, ועיני) נגני וכתכf סיינו מרומז חת לגכו מקת לעני די מהסורי ורען רער נ: חקריס דומיס רעינו רעס כסנו דנסיפס : יו קולך מי היי ויי זיתן היה . נייזןירכונו ניזן כסימנ6 עכי סלין לו ולינו שסי הולך לבית המדרס לcמות וחיגו סין נולד ול6 מתני' מ"מ 6כירות על הוי)

מכין :עוס' וחיכי הייך לומר .ת": ריקן ויתנו לקיי' והוא לא יתןעינו רעה כשלו יתוויתנו אחרים חסיד וסונס ככי' הדר ססכיתו : חסיד ומקפ' סגן קילומדת לא יתן, ולא יתנו אחרים רשע : יר ד' מדות טו כיוסכי לפני חכמי לעיל כל חרס סימן זיתנן לקריס כהילכי לבית המורהול ואינו עושה שנוהליכ' כו' מדות נקנקידיס סיירי 696 דיכ כעני סי: ללי בידו עושה ואינו הילך שכר מעשה נירו הולך כענין הזכרון פכחת והפת" מחסורו לסל היו נותניס יעישה הסיר לא הולך ולא עושה רשע : מו ר' מיירי נענין כככרח קיסרי

כ 6 65חריס ולח כוח לו ה' מר: כיושכי לפני הכנ"ספוג ומשפך מצמר ונכה וכריך סוגר קודק מהכנתי אני קניקון 90: החמרי' (הני ספוג שהוא סופג את כל משפך שמכניס בו - נורק : ספוג סול סופג 6ת כו' ול'סנס סניסס יתכן ומוציא בזו משמרת שמוציאה את היין וקולט את המי' כיןעכורי' כין כנוניס קוס 6חריס כדי למנחות השמרים ונפה שמוציאה את הקמח וקולטת את כן ימי מלכו רחב ועקב כ ספקי כספע לחיסכור בחני הסלת : מן כל אהבה שהיא תלויה בדבר בטל מה ccומס וחין כו כז ב נסקרס חסיל כן נ"3 : דבר בטלה אהבה ושאין תלויה בדבר אינה בטל' נגרור החמק מן הסקר : י יר ואינו שסרלסון סר"ן לעולםאיזו היא אהבההתלוי בדבר זו אהבת אמנין מספן כלי כתיס ע"פ

וחינו מונס ולומר ותמר יְשאינה תלויה בדבר זו אהבת דוד ויהונתן: סכית סופ"פרניר כסרוניס וגם מכין ים לפר דק"ק לי ין כל מחלוקת שהיא לשם שמים סופה להתקיי" למנחסו יין פֿיסמן: שמכניס נמי לומר וליכו' מכין וים ושאינה לשם שמים אין סופה להְתקיים איזי היא כזו ומוכיח כן - כן יש מי לפר'ר"ק חיכו סנס וינר מחלוקת שהיא לשם שמייזו מחלוקת הלל ושמאי פתקבל כל מה שנותר לומר לח מכין וכן ירחס ושאינה לשם שמים זו מחלוקת קרח וכל עדתו: וככועו כך פולטו : תסתרת מנפינו וכסיפה דכולי חדר יח כל המזכה את הרבים אין חטא כא על ידו מוליס כל מס ספורט נכיה פלפל ומסוס סקיני לומר

המד' וקינט דני סנטנת : לכך ליכי מכין וכררם kind

נפק ל6חר סיגוליחי' קסוכין העתיק שליכו נימר וליכו מין הולך ועוסק חסיד מספיל והמורסין מן הקמח הנטחן • ונסחר קמח קוק כס הסנת צלמי ומרחק כללו קול כרין ניסניס נכי המר' מר'סוכסס קנס וסוfתיסוג מעבירין 6ותו כגפס רקס מלר ויורו ממנ' ד קרמרפי'סכל סמטת מקו סלfמכעי' כלפי תקנת סטוכיות' כל חותן תקמח פרק סהול כעין עפינרית לכנס ונסחר ססלת ממלת סרט כקרח יסיר כל מפניסקול מסיר במרק שעכרס הגס החשוב וכן סיו עוסין (מנחות כך ימי סיס כו כח לכרר : מלח לפי סמדס זו סדן חסידות קי6 סכל המותג מרק כזו הרוח וכנגן סמופותיו וקולט הקמת מן הסקר וכטל : פז כל 6סכס .

תוכן למעלות החסידות ע"כ וכך קס לכרי סרמכ"ס : פסוק קוויק נדבר נטל fcיכו מתקייס כשיתבטל קוכר פֿסיס : טו ביושביס (כן חכמיס פי' סר"נ והכל מיירי כענין סכת לחנתס סחקנית • גס ססרכס כסנס וכל 6קכי סfיכן ו

הסכרח היפרל וכו' וסיינו דקכח קתני יוסכיס תלויס כרכר כטל bל כרכר קייס כגוןfתכת הכריקי וסחכמי' * פני חכמיס : ספוג למר סיס סרמכ"ס: נפה פי'סר"ן ינס כטנת נפולס כסס סכלכו סיוס סכת לחוק 6תכס fינו ) המסלוליין הסוכין וכו' וכן סיוסגיס (מנחות כמפורט כטל כך חין סרכס כטנת : חתכת אמנון ותמר מפני יפית : *

מנחו'סופ"ו:טן תלויה כדל גרסי'סר"נכרכר כטל חרבת רוך ויסוכתן נקסליס רכון קונס רחר לו יהונתן לרור טל דני וכו': זי 6קכת לתנון ותמר ללוגמס כעלמס כקטיס 6תס תסיס למלך על יסרחל ולכי התיק לך נמסנה: ין כל ולפיכך לה קסיס כי6c (סיפר : ין זו מחלוקת הלל סמלי מחלוקת סכין נסס סמיס סופה להתקייס כלומר סג:

פיספלנידיס לicpc כל לרכומתס ולילך רכתס סמחלוק' קמחלוקת סקילז מתקייס חינן חוכרין כהנוקת הגג סמלי נ ספרא לפיכן כקטינקו לדוגבר. (מטוס סכי כמי 6 קסיס סל חכרו תלמידי נ' ולל תלמידי נ'ה חבר קרח ועדתו דיס6 סיפ6 : זו מחלוקת קרח וכל עדתו ללf סזכיר נר כספי מכרו וחני סמכתי פי' סופת תכליתה המכוקס מפנינה 3 S מיתליקת סהס משס ולסרן כמו סוכר כחלוקת רלפונת והתקנוקת סקי6

osb פמיס התכנית וקסוף המנוקס מחוקס נ' קלדרי' נפי נכון לינס סוס CTCס ולסין כונתס לסמי' מתנוקת (הפיג החמס וזס מתקייס מ"ס מתוך סיכום היתה ולה היתה נסס פס כחינת סל6 לסס סמיס מדרס יתברר הקמת וכמו סנתכרר כמחלוקת כ55

Cי . פיל נפס כר"י לירמס :

הלכו ככ"ה (מחלוקת 6חימה (C°ס תבנית סערכס כר סיס י סמוכה לת קרניס 6ין

בקשת סרקה ולרכת הכלות וחיסון אינו מתקייס כ קטס

וכל

ת כל

[ocr errors]

פתלינו במחלוק קרח ועדתו מסתכלי'וסיף כונתס קית' נק' חט6 כלח על ידי פי' הר"נכרי של6 יקח קול כגיסנס וכו'גת תכנון והפררס והיו נקפן : יח חין חטf כת על ידו כדי שלי פרק כקרח דימס דף פ"ו ומפיק ניספגה' כי לח תעוד נפס יכס קול כניסנס ותלמידיו כגן עדן : 6ין מספיקין כילו לעשו' 6c5ול ולה תתן חסידך (רחות מחק תהניסטי.ו. והכי תסונס סל6 יקח קול כגן עדן ותלמידיו כגיסנס : וזיכס 6ת כרטי ל6 תפזון נפסי לכל גידי עכרת סך יסחול לפי פיל סרכי' סלמן תור כל יסר::

קתן חסיון לרחות פחת פרקת ה' עשה" ומסעטיו עס וכל המחטיא את הרביס!אין מספיקין בידו לעשו' מסירן דניס וסס תלמידיס ישר ומספטי סעס יסר: תשובה משה זכה וזיכה את הרבים זכות הרבים שזכו ע"י סירקוני כoc'וקס כאן הו6 cbלן : 6פר הטל תלוי בו שנאט'צדקת ה' עשה ומשפטיו עס ישר) יסיו בג"פוקייכו לכתי לרח\' וחסר החטל חת יסרמדלח ירבעס חטא והחטיא את הרבים חטא הרבים תלוי סלח וסין & רוסי'ולח כחיס קלמ'ער הטחת ירכע' ופר! בו שנא על חטאו ירבעם בן נבט אשר חטא ואשר וסמעיכן נמ דרוקר כסיסר שמע מין סרכ'תלוי בירכע': החטיא את ישראל יט כל מי שיש בידו שלשה סתלמיליס רכיס כרכתיך יט מתלמידיו של 6*6 למר דברי הללו מתלמידיו של אברהם אבינו ושלשה ססיליך: וכל כמחטיס לת ממנו והולך כדרכיו : עין דברים אחרים מתלמידיו של בלעם הרשע עין הרכיס מין מספיקיס כילו סוכה מסתפק כמס סיס לו טובה .. ורות נמוכה ונפש שפלה מתלמידיו לעשות תסכס פי'קר'נסלר בחינו חומר ממון 6חריס של אברהם אבינו, • עין רעה ורוח גבוה, ונפש יסס סול כג"ע וכו' - נת" מכן מנינו כלכרקם סלת' וב' מתלמידיו של בלעם הרשע מה בין תלמידיו סס • ומפיק ניס סכ'דס המלך סדוס לס מחוט וער של אברהם אבינו לתלמיריו של בלעם הרשע • פפוק כדס כפס על כור יכוס ברוך הנעל ולס 6קת מכל תלמידיו של אברהם אבינו אוכלין בעולם הזה. : יתמכו מן משליכ"ס •*• חפר לך ! ולוח כמוכ' פכות - ונוחלין לע"הב שנ'להנחיל אוהבי יש ואוצרותיה' ולע"ג וכקרח מסמע 6פילו יתירק וכן מנינו לכרס'לומ' אמלא אבל תלמידיו של בלעם הרשע יורשים עמוק נפסלחת לפ"ס תכן וחנכי עפר וחפר : וכפם גיהנם ויורריןלבאר שחת שנא"ואתה אהים תוריד' רוקי קמטילת קרניס פנס זהירות וספריות מן לבאר שחת אנשי דמים ומרמה לא יחצו ימיה ואני לפי סמדס טוכת מרוכס ולת פתחות ומכיני זה כלכרכס אבטח בך: יהודה בן תימא אומר הוי עז כנמר קלינסb כסוכ'לת הרכי דכתי'סנס נח ידעתי כי 6סת וקל כנשר ורץ כצבי וגבור כארי לעשות רצון כל סכןמרת פרעגו'סמעוטר יפז מרסס 6ת סעו עכשיו אביך שבשמים •

הוא סלח תזיק 6k

6"כ ססחטיל על הכיר כל מרוב כניסות :

6ת קרניס כן נ"3 : וככועס כחן עין רפה סהיית יודע ססיס רע בעיני המקום אין מספיקין כילו (פסות תסוכס כלומר 6ין מסייפן פילך הכל בגקוקות סולך כדי נטול סכר (דכתיכ 6ס יתן לי - וכרכתיך חל יתמכו כן מס 66"כ בלק מלוח ביתו כסף וזהב: ורוח נכוסת/חנו כfס סמחתרי סחר עוכרי ענרת כפיתן חל לכו לפוך ולחי לקוי ככלל כח ! ויולט רעת עליון : וכפס רקכת fcס כח תיק רנ רתיfוס ל6 לטהר מסייעין לו 6כל סרמנ"ס פי' סימנעותו מן סתסוכת סיס יוען bספקיר כנות מוחך לזכו' ולמרו חכמי כנעס כועל וכענין סנס' כפרעה והזריחת לב פרעה וכפרק ס'מרח' חתונוקיס: נהגהיל ורכי יס 6כרסס חקרי סורג וכתי'זרע פרקיס ססקדיס למסכת א נתן טעסללכר- 60 חט6 זרחני חברתס :fוקניים נפ"קל וחוברותילס 6מלח נע"סז : חכסי נסענס עניו על כל פניס ולפיכן ימנעהן הסימסתפונה כי זמיס • כנעס 6קרי חיס רמיס פרפין נענתו כ"ו 6לפיס סיכוח עליו עינסו קרסו לווכ"כנ"ככסכורו פ"ו מהל קבס מיסרא:ב עז כנמר הכתר הוק נולד מן חזיר היער והנביחה • והכיל בחיות מן סכתוכיס : יט ונפש רחכס פי'כר"ג כי כעת יחס כלליות הגניחת כנסת רסק כסבכי היער ס6ס 65 היה רע כתחות ל6 קייס יועץ וכי' סמכות כגילדס ניסתה ותובעת חת כזכר • וסחזיר סומע קונפורכט"ונתר חינס רק לפי דעתס כי הטוכי'נס ילון ברט לכל יזכירו למגו נכס מכין סניקן ולפי פקס ממזר קוח עז פני". חע"פסלין כו וְהכתוב חומר כן קנת קין לכני יפר! כרכר כפעס סרמכ"ס : נכור כלכך gf חפר קוי עז ולח תתכיי'לסחור קרכן מס סל6 אוכלין כעין זס ע"ר יגיע כפיך כי תלכל חפרין בע"ק הכנת כחוק roגיגול קניסן נמך : וקל ככסר bסור 6קר כרפ' רס"י כריספ"י לחי כף קמח הכי קרי כמה מולך ולל קינס כלכתיניעלו חבר כנסריסירוכו ולח יינטו : מתנפידין סל חכרתס חכינו ע"ס סרעכי' וכתליס כעולס הר רן כלבי גררוף חסר המלות : וגכור כרי לככוס לת ינון מן הכח לפי פקס מסתפקין וחינס כנרכיס כריות כקלתו לנכרי

העבירות ען קוופורי" 6סורת תרין רוח הומר - לכל : רעות הון

נתכנו עלילות להנחילו יותר כעולס הכל : להנחיל להתגייס פי' הר"נכע סס ועיין כסוף מסכת עוקנין : יורשים ניקנס • כע"כן כדחתר ל6 תרתן תרסי גיסנס מר": ; אנשי דמיס פי'סר"נכלעס סספיל נינתו וכו'. וסוfג"כלים מרמה כפות תתכננות

בעונות

[ocr errors]

בפעילות סרע קרמכ"ס : עו פניס לניסנס מעיז פניו העכרות : עו פניס נפי סקכזו ניכר כפני' כדכתיב העולים מלח לפסירטון סכין סכסמיס ופי' סר"נ לכתיכ הפן ליס רסט רסס נפניולפיכך נקרח עז פני':סתכנת עירן כמסר כימינו בפניו משלי כ"6 כ"ט כס'יפכו רסעיס 6cbונה תקני טייס : כלומר כסס סחככתנו זfת סמלס ססי'לזרע 6כרסס כייפניס ובשת פניס לגן עדן כמip t° כל חרס סיס לו כוסת פני' רסמכיס וגומלי חסליס כן יקי רכון מתכנת עירן : כא כן לק כמתר' קול קוטל

חמc פניס למקרס מערכת כרכתי לכעכור קריית ירוקו הוא היה אומ'עופנים לגיהנם וכשת פניס לגן עדן ילפינן לכתיג נ' סניסיסיס על פניכס כלפי תתפל! יהי רצון מלפניך ה' אלהינו שתבנה עירך במהרה לכס ערניס וכפני הרביעית תדר" פתור כסס רני ספריס בימינו ותן חלקנו בתורתך: בא הוא היה אומר יתי כל פריו קדם קנוניס : : יהי רצון וכו' פי' כן חמש שנים למקרא בן עשר למשנה בן שלש סחכיו ממרו כורת החותיו הר"נ כלותר כסס סחנכתבו עשרה למצות ; בן חמש עשרה לתלמוד. כן ותכר הנקילו וכפג'החמישי" אחת המרה ססימן פֿורט שמונה עשרה לחופה • בן עשרים לטרוף כן תוכלו לת פריו (תופי לכס 6כרסס כסגיס וכו' כדפי' שלשים לכח • בן ארבעים לכינה • בן חמשים תכולתו מכלן ולילך ספינית טייכמטפס לגכטוני כסוף לעצה - בן ששים לזקנה • בן שבעיס לשיבה בן

• בן שבעים לשיבה בן כתורס : כן עזר נתפנת ספר סמוb< : שמנים לגבורה •

בן

סלומר מקרן סתם פגיס כא הוא היה חומר כן חמס

וחמס סני' מסנס וסמס סני' וכו'וג'6 3"נוכתר כמר Ent נס קרר"י כר סלמס נמ דחמר מר כל תלמיד פלס רסס סי'יפס כמסתו סCr סג" ,*5 6sין או רכרי ר' יסולק כן תימס וגס חינה מסרר מסכת פוך סיני רוח לכתיכ 6ת 6סר לנוי־מכןכ'י סנס ומענה יכס * . c bkחכמיס קסמיכוס והסיפוס כחן ורכרי סמו! הקטן ללקוח ככל). סכח ולומר לנכות עכורס סמסס פניס וכן * קס וסניסקסות סכתוכ כהן סמואל הקטן לומר כנפו, חייכן עוכר : כן י"ג למכות לכתיכbיסו 6סס כי יעשו מכל חטס b Eסעס וכו' ע"כ וכריפ מתני' לנקמן כתכ ליס ספריס גורסין ה6רס וגכי סכס כתיב ויקחו סני כני יעקב סמפין וכי חסי מפנק זו כחחרונה וכח נקירל b7ין לומר סיקס סיום קמפכ' רינת סים חרכו ולו כחותו פר כןי"נפנת תיק וקרי ליה חי: כמת וכטל מן העולס כי מליכו ססקפיל סתכל על זה כמו כן י"ס לחופס י"ט 6לס כתוכי'כפרס'כרחפית מן וילמר שסי" סbמרו 6סרין כו' וכו' ויכלת בטקלס ע"ג • ורחיק יותר מעסה חרס על וכן ה'תיס 6ת סכלס יל סנופיס פסולית י"ח קרוכהמ"פקר"נ כסוף מוער קטן • (כסוף מסייריס מפוס לורסל: כן עזריס נרדוף 6חר מזונותיו לחקר סלמר מקרח מלתעמוד כרכר רע: כן עסר (מסכת כתר קר"נ לסמר מר מסכת וגו' וכטל c6 וקולין כני' כריך סוח נחזור ונכקס כל תנמיך וכו'דכתיכ ולחת חפר ללויס וגו'וכתכסחר,לומר מכן חסר מזוכות • פיר'חזר כן עזריס לרלוף חותו מן השמים פלסיס וגו'קח כיכר כן כ"ה וכו' • רס"י : בן cyc עפרק נסעמיסו על מעפיו סלין ניוסל מענה מנגיסין פחות מכן למכות פי' קר"נ וכתי'סיס וגו'וגכי סכס כתיכ וכו'חים חרכו • עזרי': כן סc5 נכח סתנו קיומקימיחת המשכן ומפרקין וכי כחותו פריכןי"ג סנסקיק כסתחזור י"נסנס פעס יעקב וטוענין 6ת העננות וכופלין ככתף מכן ניסנק ומפות: כן עס לכן 6חר סכסb חת לחה ניכרת לו חסר פ'פני כקירור פעלו חרכעיסנכינס סלחסר פ' סנק פרישרש כמרכר 6מר (תס בהריון לפלסת החמיס רסיכן סמעון ולוי נחסכון ז' מלסיס מפה ולס נתן ה' כסלכרעת ופיניס לכסות ולזניס למיע לכל 6' נמלח נוי כן י"6 סנס כסיכלו מסוס סוסיף עליססו' ער קיוס קוק : כן קמסיס לעלת סנ6' כנוס ומכן ממפיס קרסיס סעפה בררן י"ס חופי סעסס כסכות קיז וחורף וקיז סנס יסור מככח העכורה ולח יעכור עור (פרת 6ת 6חין ' פרס נ'פני קרי נוי כן י"נ סני' כלכתס לסכס ונקרסיס רס"י ומהן הסירות סיפן (סס עלק : כן ספיס לוקנת וכתין תכל ולס לייק כפי־פר'ויסכ כפסו' (יתסכל על כנו ימי רכיס ספי'' ככלח לי קכר ככל*ס כנמטריק ccיס : כן סכעיסbפיכתן

קרסיס ככית ססול 6סר מפס סכס • ועיין ליס פרק נ' דכתיכ כלור וימת נסיכת טונה;וימי חייו קיו סכעיס סכקן כ ברוכי' :כן פמונה טפר (סופס לסון קליני”ט חרס כתוכי' פמונים (גטרת רכתיב ו6ס כנכורות סמניס

מן וילמר וכו' ער ויכן ה'!תס 6ת סכלס עמרתי למנין וחסכתי נס פניקס לכתיכי כין קרח לויכן ולח מכחתי כין כוס & cסה עפר וכפירס"ידי'ס פעמיס כתוכ 6לס מכרזית על כי מלים לוקחת נחת • ע"כ. וכריך נופר רחים כמי מן המנין :בן עזריסלרדוף כפי' 6סר סכתכ סר"כtין נ"ושל מעלס מפגי זין פחות מכן פטריס כפרר'רנק פר קרס ונ"ע מרחrכסן כמתי מרכר סלס כסכסוכפחות מכן מוריס: בן 6רכעס לכינת פי"סר"כ סלחסר 6רכעיס סנס סתיו יפר! כמדכר וכו' גמ"פ"קרע”ח דף י' וקפת לו לינת רחית מתחנפי מדבר שכחתי: רכעי' סגה כמרכר 6חר מתן תורת קוי יותר מכני לרכעי סנס סרכס. וי"ודייקינן מהלכונסתית מרכי וף חותtoהיי קט:'59t5 מתן תורס ככלל וס"קולה נתן ס' נכס נכונכ' רנמקלתס ותס סקיי גלוליס נסעת מזן פורת כבר נתן כשהגיעו לחונעי' סגה ניצול נ' ריסר! כסעת מתן תירק גריס קין לה מנייתו ילפינן סכריך נר|טכינס כמ"ס כסוף פ"ח לפסח כל נר כקטן פגולר רמי : בן פפיס לזקנה פיר' קר"נ וכתיכ 6יונק' ט"ותכל נכנס חלי קכר ככנ"ס כני'ס' וbע'ג רני"ת cמושית קיו

ככען

[ocr errors]

כן תסעיס לחוק

סמכיס פנה :כן תפעיס לסוס • הולך סחוס וכפוף וים חומריס ככלל הגימטריס קיס . להכי דרסינן לס כסוף מסכת מ"ק לסון סיס עמוקה : כר הפוך בה ותפין כת כתורס: דכונס ולע"נ דסתס דריס ליס למיתה בידי סמיס וסכח מסמע רוקנה כה ססגל תמלס כס : וסין וכלת כת• נס פך זקנס וסיכת לק היה היינו נפפטק וקרס רכטיכס מסתעי רסיפל כעלות גריס מעזבנס: ומינת לה תזוע שלח קלמר למדתי חכמת יסר6ל 6לן כעתן • וכתיב כמי לעיל מינק וידעת כי סליס 6רוך וכמו"c ,חלתו חכמת 6חריס סחין

רחית ספרי' לגרסי כן פיס מות' לכינוך חכמת חסרי hk בן תשעים לשוח בן מאה כאו מת ועבר וכטל מן לחכמס וכ"כ קריטנ0

°) כלקי' סfסור (קרקר כוכרי העולם: כב כן בג בג אומר הפוך בה והפוך בה והער תורת כגין בבית המרחץ: חי דכולה כה וכה תחזי וסיכ וכלה בה• ומינה לא נוטריקון כן 6סי' • ע"כ • כנית רכס כket חתרני תזוע שאין לך מרה טובה הימנה: כג כן הא הא ולחפסר דחף לפי גרסתינו יסוסb מרו לגמר 6לס לק אומר לפום צערא אגרא :

דתכן לזקנה מכונת לחכמה בנו יונית • fמר לסס ילמדנו

סליק מסכת אבות

כי מין זקן fk מי שקנה חכמה נסעס ס6ינן לס יוס ולס

לנוטריקון זקן זה קנה • גינת • דקל כתיכ וסגית כן מסכת הוריות

ע"ג• ועיין טיל כסמוך : יומס ולינה : כג נפוס

• כתב נער6 6גרס כפי רוב הלטר פרק א הורו בית דין לעבור על אחת קריני"6

bסון סוקה סחתת סוכל כלמול התירה

מכל מצות האמורו בתורה עמוקה ע"כ - וכמר'סכסס וטסיית המכות • כן יקיה

כן יסיק והלך היחיד ועשה שוגג על פיהם בין שעשו ועשה קחסין 5 הקסת על זה סכין מרוכס :

עמהן

סה'3 לחוקק ועוד כס מליכן סליק מסכת אבות

סקכר כקרח סיחר ועור חסר

סנקכר כן תסעי חיך ימות כן מסס ע"כ וקיפח יחרונה חיג' פרק א הורו בית דין לעבור סbמרו כעס מותריס 6תס כל כן קוסיס ללח קלמר bk פרחי לחות וכך לתת נ"3 כפי"

לעסות רכר סחייניס על זדונו כרת: והלך קר"נ ככן ססיס לזקנת לחי מתנתקייס כו הזקנס קחמר :: היחיד ועשס מתניתין ריקודס קיס לחמר יסיר סעסר כקורחת כן כן כן כנים לפרס שלח קליין ימיס וכן כן קח קח רנק) ;"ו פטור וחינת הלכה 6 כרכנן רחמרי יחיד מעסה כפורחת וכמו ספי'סרכככן זומל וכן עולי דרים פ"ו- 596 כ"וחייב • וליכו פטור על סיסיו העוסיס על פי נ"ו יוסכי 6רן כמו ccסרסכ"ס כתכססמע מדורו קר"יכוסר°ccגרי'קין יסי'6ו רונקסנטי'. ולז נ"ומכילין פר קענס רגר סל גכור • ונססתירס מן המנסיניס נקרחי כך ותס ככי סכרקס וסרה והעוסיס כל פיקס פטרי: סינג על פיקסלספוקי סיכי סלס סנתוספו סר6

° על סכוותס • (קס היו תחנה לגריס ולפיכך תלת כפורת כ"רכגון סרורו ניו סחלב מותר ונתחל לו חלס כקרלו כל הגריס ככירס: כג כג נימטרי' ה' ו'. וסניתס 6' נסומן ולכנו סזת תייר פסרי כח על פי ניו סכל: 656 פכג כג יותר נסתר וכעלסי וקרלוס זה מסיכת מזה כלי

כין. להכיר בין זה לזה • כ"כ: הפוך כס והפוך נס וכו' [פירפו יו"נ כתורס וכתב כמר*פכסס ר"חפריס לפי סדכרי תורס סן כריך גדול נכני 6רס • קית חומ־3לסון 6רמי סתיו הכל מכירין כו כסטלו מככל • וכן פנינו לעיל וללס יליף וכו' ע"כ • וכדרך חייס כתכ סתיונריס ולסונס לסון סרמי • עוד כתכלפי התורה 65 נתנת למלחכיס : 65 שייך לנכייסו סכו מכות 6מרו כל' לרמי לפון סלין מלחכי הפרת מכירין כו : והפוך כת - כפל לשון חזק ולהורות על כתמלות ורפלגר • וענין ההפוך עכמס קול חזרת סלמור : ובה תמי • ר"ל סלמת פי והרחת סלתת כעין הסכל. כתרגוס וירח וחזר • סרמכ"ס ורס"י נורסיס וכק תתני פי פריר ותדיר : ומינה לס קזיט פי סר"נפלס תחמר וכו

סלין מותר ללמוד חכמת יונית • עיין כריס פרק חנק • כפי"כספריס סיכוניס יגלח תזוז : שאין לך מד טונס סימנס: 650 קלמר סכלמוד חכמת יכית כרכרת ללמוד מתס מדיניות וסנקנס ומלות טובות - נסכי קלמר

סbין לך מרק טוכס סימנס כי כל המרות טוכו ערוכות ככל וחמורו'כת • יכולים לפרס רתכ6 דיון מקרר לכונסו מוסרי הסכמי' וקלמר סלין ככל סתרות טובות יעלוך מתקנת ותמתנס כהן כמדס תזלת סיעכתיך • 6rsת סיל עוגת על גכיסן • מדרס סמול : כג לפיס כטרס fנרס • פירס סר"נ כפי רוב הנער וכו'. ות כסכר הלטר וקטורס עלמו • פלס סול מרוכף סכרו מרוכס 6כל זכר תלות עלמן • חי חתָּה יודע סכרן • כרתנן כריס פרקל' • (פיין כס • דין חייס :

סליק מסכת אבות כאשר הסליס מוסר כלייניס יחל נכחר שגילותס: כי כל מי פיסגו כפרוס 6 חפרפלה יטעה ויחט) • ולפיכך סלר

הוריות חסר לכות • סרמכ"ס : פרק א הורו בית דין • פליני כסוף פרקין ליזה בית דין : על 6חת מכל מנות - פירס הר"5 פריכיס על זדונה כרת עין במסנג'פ"נ: והלך קימיך וכו'פטור • לקניל לס נכס חקת תקטל כסנגה נעסותס

מעוטין

« הקודםהמשך »