תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors]

. למה

כפרוזדור בית ספר תרנוס חולס פרודל : טרקלין כסלמסחרית הכי נככר קול המוסל ככל סתיות (כחו וגבורתו מקום מינימלך כן לתת היוקן פלין גנתו כדי שתוכת נלול ינוק חל סכScr פיתחבר לגדוליס fכסי ססס גבורי כת לטיה:יז יפת סטת fחת נסיכת לכוין תפול ומעפיטוכי': (סכול עול התורה לכל סועליס זורחי CT פיוז פחותות ותס מכ. היי תשס"ג כפי ססותו זמן מין דת פונת וגופיס טוניס ולתת הפיל כתס וכמדרt :מו! cts הר"י לירמי) פלח יתרSc מכניס לינס טין העת 3

תלמוד תחכמת על סינטרך אז נקגל סגר כל תת סקייס מ ו יעקב אומר העולם הזה דומה לפרודור לכנס לעימות ותסכולות כעת*: יח את-נת לfת בפני העולם הבא • התקן עצמך בפרוזדור כרי כגון crtחק ותלעג כל חבר מכון געז כעסו דכתיב שתכנס לטרקלין : יז הוא היה אומר יפה שְׁעה וכזס יסתמו טענותיו וכיוכח פני יוכי והנחתי לך חזר לו אחת בחשיכה ומעשיסטובים בעולם הזה מכל חיי כזת ותרות רית: לפועלים הקנה לcr סמחן ער העילט דכא ויפשעה אחת של קורת רוח בעולם למגנזי"fc5ר כסמות ותיו' פיעניו פניס סל זעס הבא מכל חיי העולם הזה: יח וישמעיןבןעזר גורמות תכר מעט כוחס • זנס תנחנו נפעת סמתי אומר: תרצת את חברך בשעת כעסְי י' תנחמנו ע נ ילכ סר". סלח יתית תוטל לפניו ס:פעת קחו-כן בשעה שמתו מוטל לפניו

בשעה שמתו מוטל לפניו . ו תש לו בשעת ר6: לשועלי"כשעדין ל סגי' כביכול מיס סקטת מתfכל נדרו / השתדל לראותו בשעת קלקלתו : יט (תוכחס פעמיס כו' ורניס כקפי תלכי ספרת לנחמו שמן הקטן אוס' כנפו"אויביך א תשמח ובכשלו תגליס הפיל וידמו לסעליס ורוה תרם משיכן אתחילו : יגל לבך פן יראה ה' ורע בעיניו והשיב מעליו. לפי סינו כפירלו לכת לנחמני : ' : לו כrת

אפו :כ אישע בן אבויה אומר הלומר ילר נכסח למשפט וסקיכנו תעס גררו לווכו כתריס נסתיר

ה רסיפיקס ייע: ערמות כו rf6 נורו מכני ס6ז על

ותחבולות לנגין דעת העם כל פיח ופת מלח לו יותר לדעתוf וסכי נדרתי ופל 65 לכך 6מר רScפועליס כלומר ספילו חתתרות כי הרבת תכון עוכרת ומנינו כנפגע הקב"ה נמtת סbס יכנס לחרן 6סר מוריס הורסות ולתת רcכ מסס : תקכל כסטליס לה התינן וויר !? ספין ו6ח"כ התחיל להתחנן : נסעת את חני פמלין פניקס מק bcמר סbמר כמלך ע"ס לחזולכו קיילי נסיעות, כ"ב) לפי סו6 מתניים מכל חרס - וכן פועלי פועלי קטני מקכליס כרמיס פתוח כרס ס'ככחות וסס חתי מוכיf כרט) 6רס סרfפין ל6 כננת עליקס יקנה טו קנון יכמיס כרתנן כיס סכיכנס וכמ"ס כמסנ'ר'פ"נ רעריזת זיפו חנויות וכתיכויעסונקס חנוכות וfס"כ ויטמטי את קול (סוג מכחתי לסרמכ"ס כפ"ק מסיכות תלמוד תור סכקעתיקו -!-יס : יט ככפול סוכן S6 תסמס פפוק בו כמrלי 656 מיfמרש ז"ל על רכיס חלליס הפיל זה תלמיך פלח הגיע לקורס' co"ותישן היה רגיל לסוכיח כני 6רס כמות זו: פן ירסת ומורת מסיי'עלית'6מר סbמת כסכמתו ליוו לנו פועלי פועלי' סמיע כעיניו סעסיקו כלככךכלו סול פלוירלמנחות תלותך: קטניס מחכליס כרמיס כרס ל"נכחות והכלכי סכוונתי לגדול והפיג מטליו 6פן • מדלי כתיכ 30 kם ותפים מטמע כמוסו ; ין יפה סעת חקת כתפוכ'מעטי'טוכי כעת ומכל סירק: מעלfויכן ופינת פלין : קיי קעת"נייטf

6סיפ'לס קפיר כי הע"ז היה למע''וע:'3 קוה & תגמול וקורת בוס מן כסס סר"ר יונס : בתשובה

ומעטיס טוכיס עיין מס סכתכתי כמסכ'י"ח : העולס סכת קרי6

°;39 כתגדים לפרס עולס סנסמות ויסנפרס פולס התחייק ועת"נ דתנן כריס פרק חלק פי'סר"כ כונס התחייתי עם וכן פי דין חיי ט"tכסג'דלעיל: קורת רות 'נתקרר דעתו ממתקררת ומפי'סכת דעתו עליו מפני opt"רס"י: יח בשעה צמתו מיטל לפניו בתנבחרים מוסל נס סרסכ"ן לגרסי E5 תכתמלו 3סעת לכלו ומתגורס'ס כפעס פמתו מוטל לפניו סנו קנרכס מפני סכניכי סקר קבורת המת היו כטמיס פרות פורות ומכסמיס החכג כנזכר כחכל רכתי (כפרק קיס קורס לכל ברח'fcין לסכות סגרסה מפני כן Eלס 6מר כימי 6כנן ולf כסכת חכלתו ל6 נסעת לכלו. כלומר כוס מתלכס כחכנו ע"ס עלי כרfת ללכתי מקפת מרf רכע זיס פורות פורת 6c כc6 6ו יתכח 65 ינחתסו ל6 מליכו גרוטיfמרו כן : יט שמואל הקטן כמדרס סמוסל כtס ירוסלת לפי ססיה מקטין עכמו חי כמי סתיס (מעט קטן מסמול סכניס Eלף קו ניבה נסע מיתתו וסיסרלוי סתפלת עליו שכינתה פלין לולו בחזי לכן וכמכח סזס סrס הום לו לתהילה ולתפחרת : "אויביך הקרי הוח כן קיו וכסירק וסני"ת כסכ'6 הכל הכתיכהוף חויכין: *ובכשלו קכי"ת כפיר"ק קרסנית בת 6 תחסרת : והשיבי מעליו לפונדכריסרסכ"סכרית לגריס סיון חפו ל כחמר אס לכן מלמר פמוחלין לו כל כל עונותיו הילגש נוסחי) זו כפיר רויופי פלוס פמי! נסס סל"; מתתית סינקרי חרון חפו לח כלומר סול קוס קלף לכו 656 חפו כלומר כל 65ף *גרס29 זוכרית בעיני • סעכסיי קידס: טכני:S הדקדק ככתונ הזה : כ הלימד ילד - לפון הרמנ'ס fמר סכנת ניי קנוות וכו'. פ"ל • ("כפירום נותר כסקול ילר וכן יס לפרלסרול רעת הר"ן

ו 47 מז א

סקי

:

בלתי נמי ספיר דל6 תני דומה לכיתגנדי וכו'. זיס גורסין ג על נייר חום • מרוח יתקייס: כך נרכת סיגרות חינת לנו דנינו וכו'כמו פכתו כתורס פrי: וכתנ רנס (גרסת Bסקכחת: ענכיס קרות f6bc נתגtו כל נרכן ותקרות 6ת נו: (כ"רי"ל לך וכן פי'כיון קי סיכתב דל קשיח (:מי ימיניס. כך חכמתי לו כי כתיסגר כל נרכס • ולין דבריו כל תרומה לכיתן - מטיס ריין תלמד ומס נס תכ סליכו תתקכניס ומתישכיס על הלב : ין מגתו • CCפריו מטורניס מהקק גרגריס :זכרוני S

כתיכו • כך יכלת ס כד התלמיד . וויס כני מרות למה היא דומה לדיו כתוב על נייר חדש יהלומר קשיו ות ספיקו': נס: ר' 35) כורס סככית. • הנה זק?לנו היא דימה לדיו כריני על ניר ריק ר' לומר 6ל תסתכל בקנקן רני יקייק את הכיור נרנת ונו) יוסי בר יהודה איש כנר הבבלי אומר הלימר

כל ג 6דרני יוסי בר' ירודה מסני כן נוכל לומר rc רקדני למה היא דומה לאיכל ענבים קורות ישות ולמר כי כמו סיקנקן חום סרי חיו חקקיכן כזכיין • יי: מגתו והלימר מןהזקנים למה הוא דומה לאוכל גנל'יין סן כן שילד מטעמו י כ : נייר מקוק סככר ענבים בשולות ושותה יין ישן ו'אומר ר.סרבל כטע זקנים זקניס פחותי" נחקתי כרעתו CDכון תבני" בקנקן אלא במה שיש בו יש קנקן וחדש מלא ישן

כמות החכם מן קינריס : אינניני לעילס • וכפירנס וישן שאפי חדש אין בו : כא דאיעזר הקפר כא (תלוס - המכקס נזכי דברי תור'יכטיןגג!חק" אומר הקנאה והתאוה והכבוד מוציאין את הארם למנחות החותו כחכיל'ומתיס כיותס ככתסכית ולח יוכל מן העולם:כב הוא היה אומר הילודים למות • (כעיג'וניול) נין : ותכנו' לזה השלכות ונכן 65 תכן והמתים להחיות ההייס לידון לירע • להודיע • סיכנרות ככי חלס : כב . *סן פתוח הפך סדס לוי"6 ולרוודע שהוא ; . הוא היוצר הוא הבורא הוא היסודי למות מי סגולר כבר כמלרס tunc : לאוכל המבין הוא הדיין הוא ער הוא בעל דין והוא עתיך קול למות : וסמתיס עגניס קרות ושותה יין מגתו עתיד לדון ברוך הוא שאין לפניו לא עולה ולא עתידים לחיות ולעמוד ליוס מכינת הטניס

פרינס שכחה ולא משוא פניםולא מקח שוחד שהכל שלו קרן 6לס לחי עולס • וה מכוסלו כע דן בין סינייירני

ודע

לחרפות ולדרסון עולס : נוע תס וסיינו רפי' סר"נ

ותחייס לידון עותריס נסיות כך כתתיינר וכו וחין דנריו מתקכליס וכו' . Cתיית היין גרוניס ליוס סרין : לידע מ6חריס : וניודיע לחסריס : פינת ייטב לו כספייקונייערכנתין 6כל נקדרי בטנו ימנה ולכוולע לסכין מעכמו: קוס קיולר מכל העול'סוס כידו כחומר מכונות וסיינו רפי קר"נכן קכמת קינו תערוכות ספקות כיד היונר ותס טעס לפי ססוח הכורס סכרס 6ת כל הפולס יס נר • וקקטרוכות 6ינן נרסיס פורגסיס כתחנת העיון כן כלומלין לפיכך יכול לעשות בו כרלונו : הון המנין רוח כדיין ג'ל יריב סמפרסיס פירס סתענכיס כגנר הלק הפסט סכתור' חקר סכנין כל מעסיתס מכיון כדין לפניו : מול בעל דין : ות ין כנגד חלקינסתר וכן סמרויין כנוטריס סול : כא פסוח תוכע 6ת סקוטחיס : וכוח עתיך לדון לעולס הכס : הקנאה והתחוסוקככוד מילילין 6ת סלרס מן סעולס • ולממפיס פניס ולמקז סוחר סחיכו נוטס פניס 6פי'עבריק דוגמת מאמרו של ר'יסוסע כמושג 6

° פרק כ'עיין גמור סל6 יענישו על ענרס קנס סכחת לידו וחיכו לוקח סוחר ירט וילר הרע וסלחת דברים מוכיחין וכי פסקכח נ"מכת מן סמנוס כסכיל סעכרס • 656 נותן סכר על סמכו ופונס על העין סרע וסתחות נחסכת מילר קרע ויככור סיס סכת סנחת יגריות סלין סכלוי לכריות כמו סדורף חסר יככוך • bcע"פ טיככרותו למרו) עיניו ולח למcט הזכיר יוכיהיו על פניו סנס כקרנס יפותו חיכס ויתר יתגידו עליי יפגלוקו • וכסדרם סרון כהן בין יככול כמפן ספגה (כריות ול6 ירג'נחכרתס כbrחיכגלותו כרחוי לפי ככולן לפי תיפכתו : מוציאין 6ת ילדס מן סעולס כמקנת פירס"יקקכל'סקנל"קרח כתפה ולסרן והתחור לתלו' גסזי לקחת ממון וכככוד מירכעס סג'לס יעל סעס כזה כירוסלס מפני סרי' המלך קורס מסג'תור' : כב הילודים, למית פי'סר"כמעיאדיס סס לכנות • ועל דרך סכתכתי כריס פ"נ כל וללן 6תת הולך : והמתים לרתיות ולס 6מר לחיות 62 לסחיות סכריכיס פועל ולינס עומדיס (כן . כי ימנע חיג'מקייכת לקחיית סל לסל כפית כמו פלסיינת מיתר כל סקייס : והחיים לרון ונרסס סר"נוחייס לדין יקל על הסייס טלררכמית': הוא ידיין קול על כול נעל דין נקטינסו כדרך ל5

v 6ף זו 6כל בסדר זמניס כפל דין קידס לתמוע ולה"כ יכול עליו ולח"כירין סריין : לא מסו6 פניס פי'כר"נ לפי סכדיק נעל כמי סכעג מפה רבינו ע"ה על הטיח הכפס וגמול עטו על ככוד לב ולס ונמכר גלר על כנור ce"י כמי סכתכסר כנמ'סגסדרין סרמכ"ס : ולא מקל סוחר פי סרמנ"ס סלינו לוקח פוקוסמכו'כסכיל סענוס וכו'לסי לקטות כדין זה מן החטות מירוחק מן סס"י מס סלה יכוייר ולף על ירומס כי לין יכוייך לו פוחלומס יסיס כסוחר עכ"ו וסקטו עליו סמפרסיס רמלי שהכל סלו סbין נתינת טעס על סוחר S5 מכות • ותיתן נתו"סטלף סמכות ליל כל סbן דסכל לטקר מסייעין לו ולין סמכות נקרסת 6 כל סס הנומרס • כ"כ

ועיין

העברה

העברת • כך פי' סרמכ"ס : ודע הכל כח פי חסכון • ועיין מס סכתכתי כסיף פ"ק דקליסין

ומענין קמסיבת פרוטה ופרטת מנטרפת לחסכון גדול כן עברות קנית כשהן פ הכנת fין לסקשות לפי ססי fינס מלות כפני עלr: !6 חרוכות עולות ליסבון גדול : סכעל כריך לתת כוכר הגit' קיח כגנר פכרת (רחותת תילין ועוד עיין מ'תר": במr;' פינת יונת (גחת מן הפיגור מקום טרור סרכסמות מינקת 'פרק כתר) דיומ : מקח כת: מירם סrוח. נזסרכינו פס לכנס בת: סtfת כמקו

6פריס • pot 'ס בחיר"ק טנוס

) גלן קלוזון - ודע שהכל לפי החשבוןוא יבטיחךיצררֶשהשאיל, פ גרסין מת כפת"ח כעל כרחס ויכ יסס כת בית מנוס לך: שעל כרחך אתה נוצר ני) (יעל ותו: לח מסתכם טלפון כ6סס : ועל כרחן תה גילו כרחך אתהניר)יעל כרחך אתה חי ועל כרחך תורס לתור • ולזן חכמיס כשעת סגירת עינת רונה אתה מת ועל כרחך אתה עתיד ליתן דין וחשבון לחוד - ע"כ • ר"ל שב ל לגלת - ולגן מיליית גיל לפני מלך מלכי המלכים הקב"ה : בקרת כחי"רק כר"הג'י"ט גרף יט, כר"ן חתם ה' פרק ה בעשרה מאמרות נברא העולם - כי לין עס ס'אינו עול)

ורוות (מית וינו יכול ; במאמר א'יכול לדכראות א להפרע מן הרשעי' וחכי לותר סלח סוכרך לומר פרק הבעשרה מזמרות שמאבריאת העולם שנברא בעשר מאמרו וליתן צפון חכתי נתון לפי ticע"פ

הדעת שכר טוב לצדיקים שמקיימין את העולם שנברא פתינת מקח עלמת לח כתכ וילמר • וכרחפיפני לfמר כעשר מאמרות: בעשרה דורות מארס עד נח ככתוב כפת"ק ת"ת כתבת הוי? ונתין גדני ר' שמיס להוריע כמה ארך אפים לפניו שכל הדורות היו כיוכח כו כמלכיס 6' :ן נעם : :*::דיס לת סעול' מכעיסין ובאין ער שהביא עליהם את מי המבול סלמת מס - וכן כיסליי"ס מכל הכיכ'נפס חזר מיסר ידורות מנח עד אברהם להודיע כמה ארך אפים י"ו • מתן 6רס ירחיב לו כ 6נופל: מלח ותיסעי

לפניו לכל כסנ3

° 65 כתכס כל זס יונס מלכריס 6ת נפtס

ולס 6חר סכיוכח כו ווה כי כלל! החכריסfת סטילס • כך תכלתי ולי נרות סכרין 6ת הת"ס נוספת ופ"6 הפיל קסרה ולכן לחות לפני הגופה ליונס ממס • סינריעיס לfת כל העולם כלו (כף קונס וכתנכל ולפיכן 65 הורסת pc גרוס נפתח ולס כסנו" : קטולס לכך נזכילס • סנכרה בעזרת מחתרות ולינו דומה שהשאול פי' קכר: שעל כיסך לתת כולל וכו וכחן זה הינו מערכת פריח נפחית כיוס 6' למלכת ססיf געשית

סיוf זוכר עניניס טבעייס סלין כסירת לפלס כתיכ'ימיס : נ (הודיע כמס bין יחפיסלפניו לך6תס : כסס סענייס 6מרו חו"$ הכל כידי סמיס חוז מירלת סתיס תחמס פרחריך כל הסניס תגלו שהן מעברין נגניו • סיותר ול fמר על כרך 6תק חוטר לו עוכָר חו מתוךfו עומד ומת קחייך לדורות • סרגוס וער גס • ולקר כן גסטפו : סרומס לזה סוfכו כלן ענינס סתס גרסות סלדס ולין סכרת

וקבל כקס ירמכ"ס : ועל כרוך לתס מולר פי' סר"כ כסעת

בגידת חינו רונס לנחת לפי סרגל כופר מסוף העונס

ועד סופו כמ: חיוגכטנ'נתנוניו כלי רכסי רס"י : פרק ה בעשרה תלמרות נסרח העינס • ומס ת"ל והלח כת fמר ל'יכול (תנוחות & נתפרע יכו הכי פירושו עת ע"S

מור פתוח נברח בעזרת מסגרות כלימר חיזת לימור נמשך מזס ולח מהי מחלת על הבריחה עלת לתת היתר כי מרמנות של פר* Et לגו כבתוך מסגריה ססיס ני' גולמרות לימוד מוסר נחת לפי סתלס כמסמר סקר היה יכול הגרלות כלל נכו מנת סגלל כעסרת נתפרע וכן חבל לו סיכן סיתס כונת סכר 6גטסרת מסמרות כדי להפרע וכו'סיין זה מקרה טיבת כרך לכפות פטונת יתירק כדי לספרע וכו'כן פי כדרך חיים: נברא העונס וכו'יכול להגרלות וכו ולז תן ברל סעולס ויכיל כרול גיחת כעיני ספליס כזת קורן הכריזה ססיתרים מסין ולפס מנוחלט ונח כמחסכת סקיסר כחומר קרמן סכfסר כימין נחפס מוקנט לוק המסכנר לומר • פיית יכול להגרלות סהול מכל סככרס סכיון fcפס ילן יוחלט היר 6ין מנע מלנ 6ת במסמר 'כמו כי מחמרות כל חלו תיק חומר, קולס לח יכרק לומר בפשיטות שהיה יכול להגרלות וכך המיינר כי סמס טכע החומר ל6 ליס מקכל קכריחת דמרמרה' : ליתן סכר טוב • הלf רקfמר לשון נקינסנסגר מפורס כריס פ"נ:נ עשרה דורות מסלס וערגת לסודיע וכו'כלומי רנר זה מת סתיו עפר'דור ת לוח מודיע נגן כמת ה"יחרך לפיס דין חייס : להודיע כמה חרך 6פיס וכו כתכ סר"; ח; לתת תתנס נכי סכן המכון היס 6נן תרנ"ונכריחת כונס וסוכן הבית ריי ג'פיס תתכ"ח לכריחת הפולס נ6 וקטוכ קכת לי כי 65 יתר . (תר"ס פי'גס סר"ר יונת סמודיע סכתו סלבסוף נמלס סילס לכס סרכיס עליסס לות מי הסמכול כן פוך קנס ימיס כליס לסלס (תס כפעלס ויושיענו ויגלני במהית כינין; לחן: עשרה הורות מכח ער לכריס לס רכני לחרס וערנס רסלס ונס נכגל עטרס כל סכf לוין כי ככלל fk נט וסייס כנס קלר נפתח כיס : להודיע כנס 6רן 6פיס וכו' • ומורים נוס לכר גדול יותר מן סקולס ססקנ"ק מחריךfול6

2 א מן ב

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

גני דיני נסחתס וכליון גמור כ"ו כדור הנכון וגרלות 3 וקבל עליו סכר כנס • עסת מעטיס טוכיס ככגר מת סריק וסיינו דכתיג 6רן לפיסולח חרן fו יתרילן הון • חרס ולוי סיעסו כנס לכיכן ככולו כנס בזכותו וכמו פכטל עליו פיונ6 לפועל ולבסוף מפחית ככל : וfת סלינ יולה לפועל - פול מכות כעוגס הזה כנגד כלס כן קכל כטווס הכס סכל בניין מרין טוטן כי לריק מוטל כירוֹ ת !קיס: ג אברהם כננד כנס סכל 6דס יש לו פני הלקיס לקר נגן פס ולחל הכינו ;6נו זוכיס ומקבלי"

כניסנס • זכה נטל הנקי טוכת כזכותן זה שנתר נכן לפניי שכל הדירות היו מכעיסין ובאין ער שבא

וחלק יגרו כנ"ע: נתחייך נסיונותיו לפיכן קיחו התכח אברהם וקני עליו שבו כלס : עשר נסיינית כוב, הנק וחלק מנרן

נכון לכינו נרס : נתנסה אברהם אבינו עליו השלום ועגִיר כבלם • כני נס;ג עסר' נסיונות ועמד בכנס פ'6 היתר להודיע ככו הבתו של אברהסאבינו עליו השלו' : ח' כור כסריס ccbליכן

חקר פרותין רס"י: ו עשרה נסיס נעשי לאבותיני כמצרי ועשר על נמרוד (ככסן הt6:"לך לך להודיע כמה תכתו וכו' היס נת**1 (עשר מכות הביא הקב"ה על המצרי מסרון • ג'ויהי רען • ו'

סכו'חכו יודעי' במצרים • ועשרה על הים) עשו נסיונות נסו תוקף הספר בית פרעה ת' כורחי כתה חנתו וכו' אבותינו את המקום

בריך

מלחמת המלכיס: מעמל וכג'פרס"י כפירו' כסומם

בין הכתריס סהרחתו סעכור עתה ידעתי לקסין לשטן ונעכו"ס סתתכלי בילו חכתי 6נלך מלכיות • סמינר • ח'וישלח חכימלך ויקח 6ת סרק . ט' שני וכו' :ו עשרה נסיס כינסוליfכותינו כמלריס גרס כסמת הזלת ולחת כנס • י'קעקוס : עפרה גסיס פי'קר'נסנכולו מעשר מכות ולכו סס נסיס כלל ספק ולפין נעt: לחנותינו נמנריס • סככולו מתעשר מכות • (כלס היו .תוכס ככל מכה ומכס מסןסיניס סקנ"ה על המכריי (בוגר) כמכריס ולס כיסר: ועסרת על סיס סחר ויבקעו סמיס לגבר כוכת ככני'סלס כילל זה ! קוt ילוע סל6 עגס סר! : סגס סכעס סיס כמין 6סל • ונכנסו יסר! (תוכו רכתיך לכל היו נמנליס הכנס ולח סיו מכעריס 6ותס • וכן כסרן נקכות כמטיו רחט פרפין • ג'סנעם קרקעו סיסיכס כלח חומר כחכמיס סרמכ"ס : ועשרה על תיס ככס כתמיסיסכתן וטיט לכתית וכניסים כנכו כינס'. רביעי הקרקעות לים כר"נ ססמיס סנקפחיס וכו'קין חתיכות קטנות כפין (כניס סורכו כו סמכריס סתיו רודפיס 6חר סר! • תלחלח ונעס' וכו'. וכן פי'סרמנ"ס• ויr(רקרק לחיזת סכת וטעס נעIt חומר וטיט • וכתיכחומר מיס רכיס 'פרליס הגקפלי' כלככיס וכרb ני ססית לנוי ונתכחרת יסרגל כמו קנס השני כקרקע היס לסקין חתיכה חתת תתיכות קטנות כעין סנענה כיס כמין 356 • ולל 3-6 נתי תסגי נהס כתכקעו (כניס ולכני סכנין מסולריס : הללו כרכתיך לתת פוררת לכר ולס נסתיר עליסס מפני הימת חן בפני רגrיס • קרי כעזך יס סנעס'כעין פירורים • סנתקסו סמיס רנקפליס בלי ספק תנגני ככור 65 סרו מסס 6ף כיסר סלכו כתיך ייס וכטפיקסיס כסלעיס כרכתיך סגרת רחמי תניניס על סמים ל(ככורן של ישר! נלכר היס פנטסיניס לי שני קנסיס : וסמכליס נקרלו תניניס • סנגור היס פ"נ נזרים כלי עשר מכות וכו'ס'גנס". וכן היה נרסת הר"נ ומ"ס סיעורו כל מכט פכט נררן 6'3כלו : וסיינו לכתיב לנוור

וג'וער": כחה"נ. וכך היה נותן נתן ר' יהורה יס סוף לגזרים. ה'פקפלו סמיס כספיר ופורס וזכוכית • סימניס כמוסתוס כהגדת ליל פסח ונסגת זו נפנת יגרול פ: כדי סכ6: הפגטיס !! חת לו פעמון הלם לי מחיר נכס . נקרחק 6 לפ"ק בדרום סורסקי בבית הכנסת הקפיתי מזין וסו סכfמר חסכת מיס עכי חקיס כיותר קכוז נמיס הי' נתיכות טו סוס CD :עות ולכן נ"3 לקרותן דְעַךְ עֵד שׁ בְאַחַב כעני פתקיס כעלס ססמס (טורט סתיו יוכליס ממכו מיס CDמעותן כא סקנ"ס חומר מחתך כ:חלום כחכחת תרו . מתוקיס פיין סתיס 6ותס וסו סכלמר נוזליסי'י 65cסר - סעי"ן C°ף מתחלפין. וכן שתי חותיות נתינת לחת כמו סכנת ctתו מהס מס סרלו הנותריס קרס היו גקפליס ונעזיס

סלמי: ככס כסכי וbלס על סס פסוק כחבקוק 67ג' כחפן ערימית וכתי'נעימי מיס נלכו כמו גרניזליס : מכות קכיס קרוס גויס • ונחתכת • ט': פסוק ביחזק' כחך . חכמת הקב"ה על כמגרייס כמנרי'רלין על סכ6ק"כ: וי על קיס חרב ופי' רס"י סרתי"ו 6יכת יסור ול6 נ6ת 6 (כמיכת : הן כננרי'כפ לות מכפירת ויס רמת כיס ירק ניס • טכער הביא הקנ"ה וכי לפי סמכות כחו כמסכט וכלין כל ניס סיף • תרומות יכסיותו • ירדו כמכולות תרען חויך •

רמליס לין יידוס התנס נתקנה פתוח ריי:חכת תסרוס קמיך • יfכלמו כקככנן יס• כללו כעופרת קרי נכנסיס סגיע לביתינולf יס דוס S-קנה לפי סלח הית 'כפילות ותכנעתו לרז חיכו בהסכין הגפילו' פור סיי) טוכתן סורת הדין נותןפיתיו בחוס לעס כי סיןנ"כ עובדי ע"חיכת'ס סזכי לקנור": עפר נסיונות נסן לכותינו לסקנ"ס כמרכר וסיככרס נטלס סננו עובדי ע"6 וסללו עובדי ע"6 וכו'. סגיס ניס • 6'נייידק פס נחמר סתכלי לין קכריס כמלריס אך°c : ועשרה מלייס מת ססקדיס התנח הנסי פניס וחסד כעליס • ויכולו מרתק וילונן • חתך כרפיריס קירן כמוס סעיקר סמכות רע למען ספר סמן כעונס ועיקר

וירג קולע fלס סי' כיכר רק 6פר יפלח סכין מכריס וכין יפרץ. קלכן נסיותס עיקריס כfיכות הפרסוס לכך תקרית חע"פסלה ניו מדמין בזמן : עשר נסיונות נסו לכותיכו 6ת סמקוס

כריך

ורגרס יס ת: • טניס נין • פילו !ילו} !!! יותר ניוך הוי כינו. יfע"פ פרינג' יט) היי גיי'נסיון מענין ממנו • ויותירו • סגיסנזיותרפי, • :זכתרו על חיי הנזיר (:יון תקנ"י• י 6 מזיין היינת והספקס כו - וכן יוז נסרין • ויסני • ויוספסון חסר כקרכן • הכינגל • .fחד הטז סיגל שלי רחמינו ונתניהו כי סלכו נטי לרכס כמלכר כמתו יכניס • בייניס והול עסילי • סס כfמר וינסו לותו חזר הולכיסנה גן כריס ועל סנס • ולח סיר תר"נ סדר זה מסר פעיס ו:6 סעו

!ניס • !6 נקט פניס פניס כקולי : ה ול6

6ירט קרי ברוך הוא במדבר • שנאמר ייגבו אותי זה עשר הכל קסf רכעליית היס לכהן גדול. לפי ססי6

לפי ססי6 פעמים ולא שמעו בקולי : ה עשה נסים נעשו סכת: הר"נ פתוח ויכולו טומי הוכח מגופו • קייס לאבותינו בבית המקדש • לא הפילה אשה מריח מרתה חי עלית ליס סוס סוכר מנונס וזכוער יותר בשר הקרְש ולא הסריח (נ"6 כתליע) בשר הקרש שהרי היה פלסיס ימיס 6ח"כ משחר טומסות : מעולם ולא נרא' זבוב בבית המטבחיים ולא אירע וכסרמכ"סcמפרופו העתי* ולס קרילכהן גדול

ביום

הר ;• 65 תלי נסח רמרת

בעליית מן היס ונגמ' פ"ג דערכין דף ט"יע"6 fמרי פי ונענייס 52 סיס • ומפיסין c*יר סעלו מן סיס הית' . סfמרו כזס סbכי עילס מלד זה כן מנריס עוניס מכר 6חר ורייקי ליס מדכתיך ויתרו על יס ניס סוף יככגלו לי קל חזיל למתיחונכיס כלל ולתת רקפ6 על ה"ס 6:fי לf קיf חסיכככיתסיכני לפיכך נ"ל רס"ן (סגמ'רמת6וגני ותוספסוף סר ענינס סוס וח"פ סרכעיר כתס c6 ה'לח שקט והחספסוףfפר כקרכון וסיינו דכתיב ויסכן וינכו bסכו ! תחלת התחוסנותס וכי כל דכפ'כל כתבי רף קי"ז תני רס"ג6" עתידי פרפ'ז (יהי בנסוע רעלת קלי התס) PCעקר מכלן ותכתב כמקומית ולמה נכתנ'כfן כדי נספסיק כין פורעות ר6פוני לפורענות סנית • פורענות סנית מfי תיל ויתי העס כמתלונניס פורענות ב6סוכה ויסעו מסר ס' 6מר ר'חמח בר חנינ6 ססרו מסחרית ותקפו כתוס'כחכתי נסמכו נ' כורענות וכרחקו מחול לייסן ולדירי לדרכת כ"כ מפני רמתלונניס ו6ספסוף תרו) פורענות סוf - יתרע דכיון רפריך סגית מרי קיח • ונס פריך תחנת על קרטון ס”מ דוח וכ'כמי ידע : ונס כוקכט 6ח"כ כג פורענות רcfוג'ויסעו וכו נריך סלת בלפיכ מלי סי6 !6 המסדר קגמ הודיענו מחי היס 6כל הפי! סככית סמדרס 6 ko :ח על הפגי רסנר דתת לוכניס סכינות לימור סכתר ס'סיס כדלקמן - ילין כלן ספסק כין פורענות למתלונניס לפירענות@ רוסלfספסוף) ומהלר ליויתי כמתלוננים. כלומר rnס מתקני ספני וכולס ח67 פורענות היסוללה כפירס"י סמפרס למתרן רסbספסוף כיח הרחון ססתחילו גם כ:סרו מסתרי ה' . וכנר סקסו עליו כתו והניחוחררם ויכלו לפורענות בחסון ססרו מחתרי ר'לפי סלינדו רינת תור כסיני כתנוק סכירס מבית הספר כן נ9

° °(מכחתי סון לי כמדרס רכס פ"מכורע fcמרו סס מריכן נתחייכו יפרש כזיכות יכרעת ונחלקו כמס לחתורחי כטעמס יתר כנכייתו ר'יהודה בר סימון סחמר ממתלונני'סנ6'פר יכח

מחי זכסרכסוכיf fונר לזורגס ונכוסגס . ופי'כעל מתנות כהול כסס העריך מיני סחין וכפות ע"כ. ועוד המורחי טוכס למפרסיס לזר על ענין סזס - ומעתה חי (חולמתלונניס ולfספסוף סד) מלתו תיח היחן קלמר המתוכניס ומייתי רסי מוריס לכס לזר) • סנח נחמד 62 על 6ספסוף • 6k) כול: חדל וסולח רסיס גמור'(דכרי •

ועוך 6ני הותר פנס פפטל וקרח מוכיח שהכל 6'סהרי נמר ורסספסוף ת: ויסכו ויככו ולין מטמעו ויסכו 696

cסכו למת סתיו כו ככר ונס לי (חו לניכי חתf למס לי למכתב כלל ויסכו וגס זו כחית מכוחות לכל סרמכ"ס וקר"; ספירסי למתחיגניס וחספסיףbתרתי יכולני לומר מסוס רכרכי הס’ל ככל כתב ויהי בנסוע כמקילו סנרי והפסקת לית6 וסתס מתני'וסוף פ"ג דיליס כרכי זמ0

° נ"ל שלח נחסום עג: כלל מן המנין לפי ס6ינו נסיון ! חט6 . וכרקוז! לכניס קל וחמרו כנת וימרו על סיס ניס סיף וסכעיס פניס כתורס : נסו לכותינו fת תיקים במדבר • פטל פתיו בירור מקיס סתס מלין יוסר וחסר לין כל נס • חסכו 6ולי פתוח מחסרון הסגתו יקברן על הגליל התוח . ונפיכך נסות! ותייגן דרייק למתני כמלכי יקל קרי ניס נקייה אקוס נכון להורות כי סוf מקימי סל עולס מיין פנוי pהזנחתו. כן פי נתרם E: : ה עשרה נסיס כעסו לחכותינו ככית המקדם• וקס מני ניו דלי רמי: בקר) כלל: לא ספינת c6 מריח נשי הקרם. מתחות כור סקודס 6"נ מרית לכריס של המערכת סלי פריחה וכחת נטעוס fסן חן פומבי;נת נתמכינת נסרקוס •י*• : ולא יסריס כפר פקי כפל כיר לו פגזי גת טרכליות כל :bכריס מנת-כבי גנבירן מצלין לין נכסים. מזכת ועוזריס ccג'ימיס 6ו ג' ער פיזיו פנויס נרקטירן :6ן גינת פוסלת בין כרלו פליז:) • ונעמה גפן גס ילf סית מסריחין כל :"ן עכנתן רס"י . ותז רפט יכל מעינס כתס כמררtiroot :חפיר 67ת6 כיסויי רנס זה הות לפי' : כ:"ת- כנין כימית 6"כ כסילת ניר וגלעין ע"כ י ויסלהוסיף מסכן סליידבר ג'כ: ולא כרחת זבוב בבית המטבחים •

סלעית כמקיס ספין oc סלחנות סל סיס סדיחין עליהסרת הלימריס ולf סית יוכך סס זכוכ מסוס תיחום. רס"י : ולא סיוע קרי (כ"נכיוס סכפוריס יסכי פקקת ולמת יל-עלי קיי fחר פניה מזרזין fוזו כל סכעת סימיס וסו6 כטרית כל יוס יתיל וזקני המס כל הלילה 5 יח

ותתסוכס כי יכר סטיב יינר הוט יותקוטטים זה עס ותכני ויליס וכfoc"מס קרוב להיות נוכח יתחזק על עמלו כרס תיכי כלתה :ין קעה קרן ,)כ"ס כעת פטירתן

יתחזקו

[ocr errors]
« הקודםהמשך »