תמונות בעמוד
PDF

יום טוב

יום טוב .יד לחפיקורוס (פון קפקר המכזס 6ת הקורס ומהפיכה כלילו קבלת עול מלכות שמיס ומכורה לריקבון • לפיכן הותיר קול הפקר 3°

6מיס עלמו כספקר וחיכו חס על נפט נחום פניקס ביותר וכמור פתו! כתב דר'יונה נרס קוי אחר כק"ט 6ng כח עליו רעקטן סמכות לת התורה 26 לומריס : ולע יותר מכתפלס ופי סטעס כי זמן התפנק קוס רחל עד 6רכעס לפני מי תה עמל כתפוכ"ז סbתס מסיר לחפוקורו 69c יפתה טעות וזמן ק"סקלר כותיקין עס קנן החמה • וורלפון קוי לכן לנטות לדעתו : טו

זהיר כי לרין זהירו גדולה : כיוס קנר חיי קע"רז קלרי' יך ולא אומר הוי שקור ללמוד תור"(נמ"ג)ודע ע"כ : יר הוי מקור לנמל קס. וסמלחכמרוכס כתורס מה שתשיב לאפיקורוס יודע לפני מי אתה עמל תור מס 6סיכל פיקורוס • ארוכה מחרז מרה : וכעל ונאמן הוא בעל מלאכתרשישללךשכר פעולתך - רבינו יונה ז"ל פי' היי סקול קנית רוחק שחת' ורגית כו טן יטרפון אומר היום קצר והמלאכה מרוב ייגע בלמוד התורה . כדי יומס ולילה : טן לח עליך והפועלי עצלים והשכר הרבה ובעל הבית דוחק : סתרע הפי"לאפיקורוס כ'ס המנחכה לנמור • 65 סכרן טן הוא היה אומר לא עליךהמלאכ'לגמור ולא כמלרס tips וכמנינו למדים הקב"ה לגמור 6ת כנה כלי אתה בן חורין ליבטל ממנה אם למדת תור הרכה דנה גרסיכן ורע • וכן נריה מתפסיר מכון 6ס לל נותנים לך שכר הרבה ונאמן הוא בעל מלאכתך כפי קרמג'ס רנ"ג ולע-לכל תנמרנה • pc קלמר סיני שישלם לך שכר פעולתך • ורע מתן שכרן של כס"ל נרסיכודע מס סתפי' לומר וליכי נוטל סכ' 65 6תת

צדיקים לעתיד לְבא : וכו'. נכתב כמרר'פמר כסס כן חופין ניכטל על כרחך

פרק ג עקביא בן מהלל אומר הסתכל ק"ס תופינויסנכן למר קעור (מוטל עליך לעבור :

בשלשה דברים ואיןאתה ולס מס תסין חמר מס לעתיד לכלי נפולס הכל :

בא סתטיב לספיקורו רטרו לתת פרק ג

כיריעת סלימה וכל תקין סוכך 6ליו מקוכלת חללן לו מלומדת מחקר : כי ע לח תגלק חותן • ע"כ • וכסמרו מת 6תסין הודיע סלח תלך לתת לכנס לסקסות (סס על סכרתס • חלס 6ס יכוסו הליך זיקסולך רט מס ססיכס למנס סתס ל מנתחיל • מרטינול : שקוד עיין כפי סג"נכמסנס ט'ו פ'כתר רסוטק : לאפיקורוס פי סר"כלפון קפקר סמכות את התורי • כן המנות נומרית • וכדמסייס נפי השני. וכן פי'כקליס גריס פ'חנק :' ורע לפני מי חתק עמל • פי" יר נכתסוכס א. סלתה מפיך (לפיקירוס סלח יפתת נגן נכטות חסר דעתו • לכחורק (פירושונפלי מי מוסב על הספיקורוס חבל כרחס סדכריו מועתקי ננפי'סרמנ"ס ותוח מפרס ללפני מי מוסל! הס"י ז"ל סרמכ"ס ולתר חט"פ סתלמול רשות החומות לדעת לין תפיל עניקס הסמר סלח יעלה כנכן דבר מן הדעות הקס • ורע פמי סתעכור לפניו יודע לפון לבן • וקוס חמרן ודע לפני מי לתת עמל. ר"סיכון לכו כחתונת co"י ע"כ: ונאמן קול כפל מלחכתן סיסנס וכו' • כתב כמדרס tunc כסוף פרקין כפס הר"ר יונה :S7 סמס fcמרר"ס וכלfמן וכו'ס פליג על מהמר ! תהיו כעכדיס כמסכ'נ'רפ"ק וככר כתכתי כזה כריס פרקין כר"ס וסוי כקפט • ומ"מ 6ין עניין זה מקושר לרכריו קרלסוניס • ומכחתי ככ"י מונה לגרס ומי קולח כעל מלחכתך נתו לח מידי : טן אם למדת תור קונה כותנין לך סכר הרכס • 5פִי סfמר לעיל וקסכר הרכס וימסך לחלס מזה לומר קנס 6קכל סכר תרנת כ6cלמוד סער חקת ולfחר כך חני יוסככטל מתורה • כי כבר יש לי סכר קרבת נקכל • לכן למר 6ס למדת תורק הרבה נותנין לך סכר לרכת .תחילחו קכי • 5 • פזרי חדרנייםלך עונס כעון בטון תורק • נ"ג מלרססמולל ומתי נוה כל רתכן כסוף מנקות כיfמר כעולת קעוף cf ריח ניחוח' ו3 נחת 6סר ריח כסוח ללמרך סל המרכה וחסר סממעיט וכן" והיינו זה שמקרין מנוס מסתמס עני כרפירס"י כפרסת ויקרח • נפס כי תקרין קרכן מכח מי דרכו נסתכרן מנחה • עניע"כ. וכוס קול פלומר התכח פהן פיין לפי פרטני עופר כפי כחו וממונו . לפיכך סות מעוטו לפני ה”י כמו קמרננק כל עסיל סבל ודלי מי סככוקן ליס! הרכס ועוסס מועט • ורחי סחיכו סות לעופר מרוכה וכן כמי כשהעני עושה יותר ממנחת• ודחי סזכרונ"כיותר גדול ולס 6מרן פון סמרוכס וקמוטט חכס כפגעריך ג"כ המתגרכיס מסערכס וכרחמרן - וכמתני במי דחמרן לס למדת תורק סרכת עיכול קול סנמר • וכיוכח נוה פי נלין קייס ועיין פ'ומפנקי' : נותנים לך שכר סרכס • לכל תשלומין לס סייך גומר קרכס כי לfין סתסלומין רקמה פרסוtלס ונס הרכס דרך חייס : ונאמן קול כעל מגחכתן פיסגס לך סכר פעולתך • עלה תענה על רעתך סכפתקבל המתנה הרמוק כמתן וכנרכת סינוכה מסכרך מלרס ממוחS : זרע מתן שכרן של צדיקים לעתיד נכס כלומר מס ססני חומר כך וכחמן וכו' לין הכונ"כלי PCעכוך ע"מ לקכל פרס רק

כונתי קיס 6ת סתעכרתו דרך ידיעתנכר וכדלעיל וים גורסין פמתן סכרן כפי"ן יְכַחותה גירסfי דלקל למימר רס מתן ססיל המתנה כסחי עלמס ניכס - ולכך 6ל תתמס כרחותך הגדיקיס 6ס מרעה חל רעל יכסו • כך כתוב במררם סגול : פרק ג עקביא. כן מהגג6ל 6ומר ונו"כזמן סניס קיס כרתנן כמסכת ז' פרקר' לְעדיות סלין כעזרס נגעלת בפני כל 6דט שופרסל בחכמה ובירלת מטח כפקפל כן מהגנ36 • לפילו הכי ל6 רנס נתפסיק כין סלסלת הלל על רבי

עו

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

בנו נ6ח"כ חזר לסלי קקכן" והכי מחמרי קלג כדי נסיך פרק ג עקביא • מטפס סרוחה טפת סככז ויפ• ולע"פ שי רבן יוחנן בן זכfיסקבל ממני וr6°כסוכי מסמרי תלמידיו

סנט קע:ו חינה מרותק ficינ'תסרח" סמך לקן מחמר ריטרפ ןסהול רימס (מחמר ר"6 6חרון נרחס ל6פה עד למחר ג'ימיס וכתסליס ליכ: רלווי לתריס התלמידי: רע חזר וbמר מנת לס לפי לפני מי חתת עתיך. מ"ת קרינה טפט פרוז'מפני פקיf קרוכ :סרים מיד כזתי וכו' מינו כקסתכנות ורלייק

הון למעי הct: ות סהכ מוחסת כי c6 מיחמין זה בא לידי עכיר'דע מאין באת ולאן אתה הולךולפני פכח תטפס סרוחת גמל מן כדרך ידיעה כנדרס פתיחל : מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון - מאין באת מטפה הגחו וrסתכל פעתיך לילך פאין כלות ולכן לתת הגן סרוחה ולאן אתה הולך למקו' עפר רמה ותולעה למקו' עפר רמס ותילפ כל

את המקי סכסמס ולפני מי אתה עתי'ליתורין וחשבון לפני מלךמלכי מן התלות והחזר תמתין כמו • מלין כלו המלכים הקב"ה:בר'חנינא סגן הכהנים אוטר

ליתן קחכסיס וסלת סמקוס סיכל הוי מתפללבשלמה של מלכות שמלא מוראה ובין פורס מן סחט נינו לסס כלסון חנס כrו חנס איש את רעהי חיים בלעור' חנינא בן תרדיון אומ' נכל כיעכיר:נ כפלגת Sc מפניך אך יחכה מפניך חברת שנים שיושבין ואיזביניה דברי תורה הרי זה מושב מנכו ולפי סל חומו העול': תהליס קל"ט ז' ופסוק 6' לצים שנ'ובמושב לצים לא ישב אבל שני שיושבין קייס כלעו רכתי'ויתעם רס סניקס נפלנס כגכעס חנת ויש ביניהם דברי תורה שכינה שרויה ביניהם שנ' כלני היסמס דניס פכיס כ פלך ומלין תכח • דן חייס אז נדברו יראי ה' איש אל רעהו ויקשב ה'וישמע ק.רול מסכרו כולע 6ת חכרו וילת לחן החנ"ף קמונס : ויכתב בספר זכרון לפניו ליראי ה' ולחושבי שמו ה; כלי חרס מלח מורו"c או: סולך כי ק6רס הולך ואין לילא שנים • מנין שאפילו אחר שיושב ועוסק מנכו'כל הגחל מחכרו כולם

לבית עולמו ומתקרר בתורה שהקב"ה קובע לו שכר • שנא'ישב ברך 6ת חכרו: ירחי ר' פֿים ל המיתר כי יוס המות מיוס וירוס כי נטל עליו :

גרבי רעהו הרי כלן סגיס: וירוס קולר קול סמיוס סגולר קוס

לפון קול דממה רקס כררן מתקרבוקולך 6ל סמיתס - ועל כן נקט לסון הוות חלפון עתיר מדרס סמול : : הפונת יחידִי פרוח פונה למקום עפר רמה ותונפק • ולס 6מר סיסית עפר רמס ותינעס סכך fמר הכתוב כי עפר כלחס : כי נטל עליו כללו

לתת וחל עפר תשוב- לרך חייס : לתת דין וחסכין - תחנת רין קימר - ולפיכך נתינת כל סתור' כילה תיתק הקריס דין וחסכון • וfמר לתת דין ס6ס יעסס סטס מתחייב מות דין לכך • שייך לומר סהול כעכורו כנכד : נותן קרין • כי מי סכל על קערות מתחייב מות דין ונכן חמר ניתן קרין • וכן מס bמר כנ"ו כפ'הספינס גכי תרי חוזי עתידין יסרס. ליתן סרין עליתס • ד"ס :ב בשלמה טל מלכות • קוס המלך עס פריו ויועליו המנסיניסמלכותו ועוסיס מספט כחרן • ולפיכך bס 6מר כrוס המלך • כן פירסו סמפרסיס : הרי זה מתסכלניס רלין לכמות גדולה ממי fcומריס לו מכת זהוכיס פעס 6חת וכל סתמנת יקית פלן וסול כטל . ודחי מתלונן מן ההוכיס ומכות חותס כן קכטל מוכרי תורקסחר סיורע הזכר הנרול קות חימו כי חסין • וכן חמר קחכס 6ני נקס לכריות מפנכונה Sc קורק ארי קרל סמכטל מוכרי תורק עולם וכן פי' כמלרס פתוחכct החסיר ז" • עור פי ומדקדק לפון ולזין כיניסס וכו' הכונס כסיוסכיס חט"פספוסקיס כתורס כל 6' (כלו לכל חין כיניסס fcין מתחכריס יתר ללמוד כחכרת ולין זס כי 6ס סכל 6חל מהכיל ומתלול כלכו על ידיעת ולתור חכרו וחוסר סfין לו תופלת בחברתופמו ולפיכך לין כיניסס דברי תורה • וסלין פומליס כיקר הליכודחיפיסיקרס • 6ף על פי סלין פולה פק ומכפכף • וסרמכ"ס כתנ רחייתו על סמיסכנליס יקר כל תיסר סלח לכל לכרי תורק • מסוף הפסוק 6סר חתר כי 6ס נתורת ה' וגו' כfלו סמיסמפני סתיק הפנוכתורת קלה יחנכתוב כניס חסר סין כן תורת ה' : שכינה ביניקס הפך הלככיס כי קס קכת סfינס רוסיס פני שכינת . (כלומר כסוטה סוף (או כלמרין) 6מנס קסלספך כי הנכניס 6פילו כמותס ססכינס מתרחקת מקס • כל סכן כחיססו6לו 6פילו נקייקס מכינס פרוק כיניסס כ"סכמיתתס מררס סמולל : ועוסק בתורה פסיחיד חיכו רגיל (קוליל דברי תורה מפיו • לפיכך נח פיך לומר לכלן ופוסק כלכרי תורה כמו שהול חכל סניס סתס מרכריס זס עסות : שהקריש כרוך קול קוכע

לו סכר סכל'סנכדו ולוס כי נטל פליז . פי'סר נכחלינתינת כל התורה כונס היקת כעכורו כלכל וכן פי'סרמכ"ס לכל גרסתו כגרסת סספריס סכתוכ כמרים שמוחל כסס הרמ"ק • וכ"כנרך חייס ריס ספריס גורסי מכיןcפינו 6'סיוסכוסינס סמפנה עליו הכתוב כלי קייס 6ת התורה כולה סכר' יסג כרך יילוס כי נטל פליי. ע"כ • וכנירסת הספר נרחוק מה שכתול מדרסתו כסס סרסנ"ס שמפרסמי נטל עליו סתסלך עליו סכי crלס לו קרי קול ככטל סכרו ככר סתוומן סוס. ע"כ. ועיין כפירש"י :עתיק כסמין פמפרס פירוסbחר • זרחיתי כמדרccמוחs Sכתנזון קר"; כמו שהיה לפנינו יספי' פור כי נטל טלפון סכן קרנוס וסכוס קטן כלומר סוכנת סוככת עליו נהנינו מכל כרס ולוקס (קיות ל פ רcf ע"ג •

וכספריס

ג ולס

הלס 6מרו עליו דברי תורה ונברכת המזון סמכרכיס על וכספריס סלכו כתינוק ספירוס כרכרי כר"נכפון תפנה סלון יוכחין ידי סוכקן וחטין כאן אמרו עליו דברי תורה כן ועוד רחיתי סס כספר מדרס סמול כפירטיסי עתיק כתסכה שמעתי : מזכחי מתי תקרוכת ע"6 דכתיב וילמדו לכעל פטור ובתוך נק סכמלח כתוב כתפנה' כפיר"י וירוס וכן כי ויחללי זבחי מתיס : מלחו קיח כוחה וע"6 קרויה כו' וכתיב נטל עליו סכר על 6ותן עסק ולמרי לה לסכן- כמו ומכות כל הספר לו : כלי מקוס

וכו' גס כפירס"יכורן חייס בשביל cלו הזכירו סמו של גרש"א שלט שאכלו על שלחןא ולא אמרו עליו כתוב זס כפירום וסי 5 פקוס נריך הון על הסלחן : דברי תורה כצו אכלו מזבחי מתים. שנאמר כי כל מסתפינ'מכח מיכל דלקן וכתיך וירכר לי זה השלחן - שולחנותומלאי קיא צואה בלי מקום • אבל שלש' מקומו ומח. כלן כי סס כלת 6סר לפני ה' מיר כסרכר שאכלו על שלחן א' ואמרו עליו דברי תור' • כאן ממנה קלמריכן הסכין סרוי" בוגרי קור נקר) שלחן חסר אכלו משלחנו של מקו בריך הוא שנ'וידבראי זה ולפי' 6חסל • וורטיגריס לפני הפס וים חומרי מרחשו השלחן אשר לפניה':רו"ח בוחכינאי אוט'הנעור סתס סגלמר יפר ברודוס כל מקר' קול יונה • הכתיר בלילה והמהלך כרוך יחידי גמ' והמפגינ6

° ומפנס כיכטל עליו וכ"ג כל מקוס סמזכח פן סלם חמות • S6 לבו לבטלה הרי זה מתחייב בנפשו:ה ו'נחוניא 6סר הזכיר 6ת סמי הכח איך מקרי חמות את חמות • כמו בן הקנה אומר כל

המקבל וכרכתיך ועול נ' דרס") יס חס למקרס סלס כגנל

נריס ניס נכל מקוס ונומר פורס נכיליס וכתוכיס וחמריס מקרח מפנק ונמרק סלרין ככחן • ולפיכן ל6 פירטנו כלוס כי סין כריך לפוס פירו סוס לרכר נקן על השלחן : 6ז קרוי לין 6סר לפני הכן רכסדיס כתיך וברכתיך ולין קניעת סכר גדול מזה כך פירסרס"י : ו הגטור כלילס והמהלך נדון יקירי ומחפן נרחק כעיני וכדן חייס כתכ רכספריס סלכו קנרס' ומנין כנכו לכרי קכחי. : הרי זה מתקיים כנפטר - לפי סלינה קוח סלסלו קל סעוסק כתורס פקפכינס עמו ; והקנ"ה קוכע ל אמן למזיקי הוקמהן כדין יחידי סוח נסכנה מפני הניסטיס סכר סג יפנגרר וגו עד כהן • ונגרס'ז נוכל לומר טמפרט כמה פנטיס רעיס ולס סית מחסס כרכרי תור'הית'מסמרחן: רס"יככלן כי נטל עליו כמו לסכות וכו' וכגפרח פרק קמb

.ה עול וכרכות רף' וכי מסחר לחפילו חסך תרי מכעיח • קרי מכתבי

מילים בספר הזכרונו'חר לח מכתבי מיניק • ע"כולל רמוסיף כלחקר והקנ"ס קונענו סכר לחו למעוטי טניס מסכר 6ל6 משוס רכחחר פירט ליק קרח נסליס כלכתיב כי נטל עליו ולרסיכן

לתרוייסו כמו וסכות וכן נמי נטילת סכר • ונסכי פירס ליס קרח כחסר מסוס למיניק תינים כמכל סכן לסניס : : שלשה bsכלו וכו'פירס כמדרס סמb כסס (ג חכות לנקט סלסס לנפסוק שהכיל כרחי • סס מדכר ג"כתסbפס ורס

החכס והכהן והנכיח והחסידו", כתן טעס למס סלס כי סניס יתעסקו כלכריקיויקיי נדוניס כסונניס fבל כסקס פנסי קיס נסס (פליטי להזכירס - וסרמכ"ס כתב כי נקט 9cbc. לפי ססתס סלחן ליל סלפת לימון • ע"כ: ולא חמרן עליו דברי תורה • כתכסר"כ וככרכת סמזון סמכרכין על הסלחן יוכחין ידי חובתן, וקטור כחלן 6מרו עליו לכרי תורה והכרכות ין נ'. כי הטוב ניכנס תקנות ונמלי ססן כנגר סc5 חמות לנקמן ועור ססס ככנרסנין סכן קרקסונה מסר תיקנס סעל סמו נקרחת התורס סכfמר זכרן תורת משה • וססכית יהושע תקנת וכוח ר6סין ספרי הנכיליס וקסליסית לול וסלמה פקנו' וקס רחפוכס נספריסכתוכיס ולחמרי לה כנגד מקרר מסכת נת' ג" נפרס על הדרך קנרס כפ"נ דערוכין דף כ"6 נסכיתה לכרמיס 6לו בתי כנסיות ובתי מררסות נרחה הפרחה הגפן 6לו כעלי מקר'פתח הסמדר סלו כעני תסנה • קכלו ירמונים חלו בעלי גמר" ופירס"י סמדר גדול מפרק • כן מסכה מפורטת יותר מן המקר'קנלו הרמוניס גדלו כל כרכן וכו' - וכן לתת מוכח כסלו הסלסה ברכות שהפנית מפורטת יותר מן הרחפוכה • פלין כרחסונה חלה הזכרת המון פרס"י זן לחותנו• וכסניק קרן טוכת ססנחילכו ל6כול מפריה ולפגוע מטוכל וכסליסי מפורסת עול יותר סמתפלל על סמזון זונינו פרנסינווכו' • גס על כנין המקיסשתיל תכלית הכחלת סחרן • כי סס כעכור 6ת ה'. וע"פ שהכנתי ליוניס נסלמות ברכת המזין כלכרי קורת ג'ן • קיר נתי ממ"ת מכל מקוס לס כתיסכה רעתי בפסק הזה לכלת י"ח בכן קולחי לרבי שמעון (חו כקני מיירי • רסטו ברשיעי עסקינן החינן מכרכין ברכת המזון פריס מלות עשה מן התורה • מילי דחכות מיני לחסידות כנקו כדחמרי כפ המניח מחן דכעי למקוי חסידי לקייס מילי דחכות • ונסה רסורגינין כני 6רס לפטור עכמן בברכת המזון : כאלו לבלו מסלינו של מקוס סמפלס פליקס כחלו הקריבו קרככות . על דרך מה bsרז"ל כהנים מפלחן גכוק קל זכו• מדרסcמוחל . וכינוי מקום להקלה מפירס בפרק ג' משנס ט' :י והמפנה לכולכטלסוג6 ומפנק• וסיל גרסת הרנסג"נ קנטור וכו'ומקטן וכו' ול"ג כמדרס סמוחל על לשון סר"כרגרס ומפנק ור"ג והמפנה. וכתב עוד כוס קמסיר ז"סטטות קול סנפלן כספריס סכקל והמפנה • כי כח ימכט לו הנעור מפנק לו ל6 חס מפנה היכן המפנק ולי 65 כתר יתחייך ולית נגר ריפרקונית • ע"כ וכסס סרסכ"ס כתר שגעור בלילה ולפילו ככית והמתלך בדרך ולפי' כיוס וכפניקס כיחידי עסקינן • חכר חין גורסין סכעור כלילס יחידי ומסתכן נפישמזיקיס פוגעיס כן - ע"ר

לדבריו

[ocr errors]

"

לכריו יס לקייס גרסת והמפנה וכן פי' סר"ר מנחס ו עול נכות מfc מנך ופרי :רין לרזותb יסורס ספרנס' סכמררם סטו(חין (קלרין וכדרך חייס עסס לגרס'ז עקרית לפי מגחכתו מתכרכס : תפירק ממנו עול תורת , כלומר מפרט קנטור כנינה ניזוק דנה הכרה ליליס מלח לפינת חן קפה עונס פל תירס וליני יכול לסוכנת: עטרת פתי: יוסכין לנרס": כרfמרי' כערוכין וסמפכת לכן (כטנק ולפי כיוס גרין גרסיין:כינרת ! ;6יןעדת פחיתת מעסר'סכfמר נירננו זכלי'סקול כמסך סחר הבטל"

עד מתי לידת הרעה הזרת ומכקם נטול מכל הנעור המקב'עליו עיל תור'מעביריממנו עול מלכי יעיל יכל יסוסע יכל: הרי י' : פינת קינן חע"ק סחיכו דרך ארץ וכל הפורק ממנו עול תורה נותנין עליו ומכין לפילו חמשת פנחמר מכקס סכטול כל סליכו יפן עול מלכות יעיל ורך ארץ:[ר' חלפתא איש כפר כקרן חלקיס יפפוט פלסה חן גומר לו פוסק כמללכתו חנניא אומר עשרה שיושביוועיסקי וכתורה שכינה דייניס וסני נעלי ריניס : על קורס פלין עתק מלחכ' שרויה ביניהם שנא אלהים נצב כערת אומנין אפי' ימין 6פילו שלשה פכ"ר סופ"כטל וכנוס ומפג'כריך חמשה שנ'ואגודתו על ארץ סדה ומניןאפי שלשה ונידתו על 6רזיסרס קלס נקסוס דקס ללח קלמר רק שנאט בקרב אהים ישפטומנין אפי שניס שנאם" ותלויר ותמיס פלס cלזה נכסנת לכו לכטלס כליל: אז נדברו יראי ה'אישלרעהו ויקשנה'וישמע וגו' פל bרן יסר על יסוד הורן מפיס רלי קכי טות משפט ומנין אפי אחר שנאמר בכל מקים אשר אזכיר את הס מקיפיס • קרי לן tist ממפג' (כו (כטנק כדי שמי אבא איך וברכתיך :קו"א איש ברתות אומ' קרין bנולס fי כמי מינו פייסן ע"כ ועיין תת תן לו משלו שאתה

ושלך סלסה קרויין סנורק סנודת סכתכתי כחסנה מ:

חזן: פקס סלס קלסיס וס ה עול תורס התמרת סקרילק סרמכ"ס: מעבירין מתגו סכריס סכתוכ כסן ומנין חפילו חמה פכחמר ולנורתו על

וכו' 5סון סרמכ"ס וחמרו חרות על הלוחות קירות חרן יסרס ftדס לווגר נילו 6חת סיס כק ס' לככפות כלל על הנוקת ר". קחירות מתולדות הזמן ועליני סמלכי'. למי חככטות ספיר קורין לגולס וכר50 קמקרה סול לומר קכונה סמקכל ופופס מת סנכתב על לוחות ע"כ • וכתר כמלרס כעמיס מעליותיו כנוער קסכינס סקיל כסמיס יורדת למטה פתוח, כטסקר"נ מתתיק הילסרי ססרמנ"ס גורס סכל'קרות לחרז כפי סס חגורת עוסקיס כתורס: מנין לפי פסק פגו" על הנוחות קרי קירות ע"ס • וכמכס לפון זה ככרייתל רפש כקרכ bקיס יספיט • סהדייניס סס btפר: כי נטל פניו לסון חכמיס : וכל הפורק ממנו עול תורק • פירס קרן התומר פכן • תרנוס וסכות (תטיל כלומר סהסכינס סוככת עליו : קפה עונה 56 קרק וליכו יכול לסוכנת • זרחו רמתהיי כנפו ז תן לו מסלו • 65 תמנע מלהתעסק כקפני סמיס כין כנופך דנפיל כמפנס חמור מכותכין עליו עול לקכח בפורקי קולחי כין כממוכן (cפֿיכך נותן מסך 5 מנופך ולס ממוכן) דנית'חלק דמתחייך כנפסורתרן סייט ס יפנעו כו לסטיס

סו :

מק לו מזיקים מתקייכ ככפפו ודמו קיק נדרס מעלתו כמן ולך את דמכם לנפשותיכס חדרום כרפירcי מס לכל 6ספר סלק ירפו כל רע לכל קכל נותניווכו ולא יוכל pלט תמbc פולי הללו ברחה ני : י עשרה סיוסכין ופוסקין כתורה לפון קר"נעזרת ססיו יוסכין כרין נרסיכן וכן פנינו פפרק סלכין כריכי פרכין • כרתכן כריס סנסדרין וסניס ולחל כפקכלו עליססחי נמי יחיד מומחק עיין סס כפירוס סר"כ*ושין נקמן : ומנין חפי'קמפס ורסנ"סכתב מבין כלח י"י וכן כל מנין סכתוכיס כחן כלס וי"וקס כתוליס כמנת מדרס פתורו מסוס לנו שייך לקפר קעגין ונותר ומכיןbל66ס כן קיק ככר מוכת קייס וכן קולס ולס כקט סלס פיין ישלי סמך מהמקרס כלכר לכל כן פין כהן מכס קייס כלל ותוח מכק (מכח הדין כפלתו שכך הו6 לכך פיין ספיר טפי למתני מנין כלל ו cין ע קסור כמענה חלה עניין בפני עכמו קול : חמשה אסמר ולגולתו וכו. כתוס'פרק קמח דפוכס דף י"ג מקיימין נרסל זו ועיין נקמן וקס לכתכסר"נכפים פס חגורת עופקיס כתורס 6ע"נ רנרסתו סיוסכיןכדין עסקקתורת כמכ"ס קוח כמ"סלקת כס"ה אפילו פגיס וכו' . ומותר רספילו תרי קנת מכטי' מקו דתימס דינס סלמס כעלמס סוb ולס 6תיח סכינת קמ"לן דריכה כמי

קייכן פורק • נכי מלקר דחפילו תפתח כפרי מכטיל עפרת קרמס סכינס fתיס תלתה על דיקני • נמרf פרק קל וברכות דף לחותמר סתס קלמרילס ולס 6תמר סתס חמסס וכמדרס Conc כתכ רכעסרס כילס ר"5 חומר כביכול זסס יוסכי מס bc"כ כחמק ללח כתיב כנג: ומנין 6פילו חסד פיין מס סכתכתי כמ זכה ג': נמ'וכלכות לשתל סך תרי מכפיל וכו שנאמר ככל מקוס ונו' • ככר כתכתי לעיל מס 5° 50 כזה דרכס *fיכל למנרס סכחמריסכ כרר ונו וסיינו סכמכל ככלן כפירוס סר"נ כי נטל עליו לסון סכך וכו . וכן בפייס"יכעדותו של בעל מררם Shoc ולס כדינו חפרון נגרסו כפירש"י לנטיל וכמו סכתכתי 6ס כס"ו • יחף על נר דקתו מקיימין ניסת וחנורתו כחמסה כמו שכתבתי לעיל רוח ממסי דלתתר כגמרל פרק קמס רכרכית דף י' מנין 3:לפה וכ"סכחמר כקרן 6לסיס ישפוט • וכלותת מימרח עלתה ליתח נתי ומנין 6פיע סל סיכועסק כקורס cסכינק עם סכומר בכל מקוס וגו • מקח ליכל למסמס מסוס לליכל למייזר דסתקני

דלעיל

סחפת וממוכן

;

ת כלה חילןזת גת גת ניר זה קול סדין לכל סיס כטל bס ללפין 6תמר סכי וזת כרחס יותר לפירום יר"נ ססרי מפרט פרפר נרות שרון הולכי דרכיס לרכר כתס סרויס כעיניסס דכמתני"וככנרס ספכין כדין וח"כ 6"כמי סיוסכ ודן מייר וים ל מרי ל6סמועינן רכות'רלט ג רע"כן הול מכין כריך וכדפירס"י לעיל והנכן סל דלתמר סתס לפנין יוסכ ועוסק סככה לו געולתו 6"פ כן מעלין עליו כלו מתחייך כנפטר כתור ממתני דלעיל הול וקנת קפה קתס כנמר'סוחיל ומתני' מכבי'סספסימת נתן : ניר

קול מלי קמ"ל כיון לתנינה פנס רמתייפה כמו נירו לכ' ושלך שלו ובברור הוא אמר כי ממךהכל ומירך ו6"ת ולנרסס דלמרן הגרס ניר :ח כל סיכי רכ' 6" נתנולן ויש אומרהמהלך בריך ישונה והפסיק סכין יפן כדך וירוס סיכס מר נתן וגפני: סלק ה:ר ממפְּנתי וגומר מה נאה אילן זה ומה נאה ניר זה סייכל עדיין קרן לס קסיס עלית מעליס פלין כסנו מעל עליוהמתוכו מתחייבנפשו : חרדוסתאי דליק כמי כטטמט קטעכות מתחיי ככפסי שמתוך סכחתו נר ינאי משו ר"מ או כל השוכח דכ'אחר ממשנתו ומעיין כדינס סרי קוס יוס3 כוס כל לסתיר לת סכסו' מעלה עליו הכתוב כאן מתחיי בנפשו שנאמ רק בורודומ כיון סלין עול עמו נכמכס"תקנת כחה על ידו • השמר לדישמור נפשךמאר פן תשכ'את הרכרי' סיוכל להיות מדיין עמו כדין ופנגסו עונה זדוןfי כמי כ'ו אשר ראו עיניךיכול אפ תקפ' עליו משנתותלמו' ודרכס כדייזיסין קרוקרוס עת חייך כנפטר לפי פחותס לומ פן יסורו כלככך כל ימי חייך הא אינו מתחייב קול יותר פיסי רומס ומעיין מפג'קיעה משמרתי ועכש בנפשו ער שישב וטירס מלכו : ט י חנינא בן כבר מחר סקולס עוסק : תקפ רוסא אומר

כל

כתורס ענין מסכתן סביתר קסר

ספסר וקרוב קול פסו גורם עליו ומתוךסקיס שנהפכת" כפה נקייס כנפשי כי חייס לס מוכחיתס קרי כית (מוניליקס מhc"כ ברון סכרין פיון ומססכ': : ט כל ז וכן כרוך היה לומר כי ממך הכל וגו על לותו מעסס סקכן כסף וזס לכית סמקרס 6מר

דוד פסוק זס רס"י ותפוס דליכ'למרחי ררלכס דור סחני סכתנרכלנית סמקדס corיכות עלי• כפרטות וקית כהניס '6נסיס ונו'חנוניס סלני לכך לח מר כמו סכח כי ממך הכל ונו נפי סלינס רחיקנמורק ירך חייס : רבי יעקנ חומר כן כנרסת נספר מררם סמו! cכל כתוך סוס ר'יעקב סוס חכיו סל ר'ליעזר בן יעקכסfמרו עליז סמסכתו

קב ונקי וכן נילגרוס רקס ו'סמעון ככר כפנו לכריו לעיל מסנצ'ולי מסוס ורמי נקח דר'מחיר תסוכס וכן תות לית נותן למר רכרי ר"מ וכ"ס ור"מ קריס (ר'ס בזמן °כמו סתרס'כסוף פרק רביעי מתעצרת פרקי סכסקלמת סרמכ"ס לפירו פניות) וכיון פספוס זס 6כל זה קוק ליס נרקדיס רכרי רכי מחיר 6ע"פ סכמכס כן כמו סכתכתי כפ"ק דמכות מסכת ז'

דכיון דכריו סמכון קס לומיס ג"כ כרעיל מיניס מסכת ריהמיון כדין יקילי וכו'קנכן סמכו לכין פניקס *ועור נראה לי דמעיקר6 65 קסיס קוfיל ור'רוסתמי סמרס כמדרס כססר'מחיר ולח ר"מ גופיס ללכן ספיר מקליסֶר"ס:המהלך כיון סקוס מקוס סכנס וי"מ הנחו לוקח 2 כ"ס ככית לכדרך סכיני חילן וניר ולפזר סיפסיק : ומה כלה ניר ה מס פימל לוק6 6ינן סקול רולסן מרקוק וחומר מה נחפזון ודחי סמפסיק הלס 6פילו ניר סכמל ככח כסהול מהלך חפי הכי קוי הפסקירן חייס: מעלה עליו הכתוב פיינררן קייס דסמיך ליס לקרח ורק השמר לך דתנן לקין וכך כתכ כמלרע סמולל כמסכדלקמן חכן ככלן מפרס לסמיך ליס על פסוק סקוטפיסמנוח טלי סיס חיוכלו'. חרפות על ספוסקיס מר" ועוסקי כלכלי פיסס וכן מתירגס לסכקין פתגמי חוריית6 מן כוס נכסון מטול מילי דעלמס וכיון סכן סול מתורגס מלת'רפסיטר קול ו5 ° b (מכיר הכתוב כסריס וסמן פל קמבין כי 6ין דרך סתכל לפרס ולפזר כמי לקול קורס סיס חיל כמו כל פיק הסדק פפירסו סמפרסיס חילן והיינו דנקט מס כחכלילן וסע"כ ופירס"יכתוכ קכח ר"ג מפלס עליו הכתוב לסס ל6 כתיב קרס פ"כ וכן העתוק סר"במעלין עליו וכו'חכל כמסנסדלקמן סעתיק נ"כ כזס קל וח"פרקתם מייתי מקרה לסמר ונו וסל דלק תכן הכל מתחייב בנפשו סכלכר וכו' כדלעיל מפנס ר'69 קגן מעלס וכו' כלו וכו'נ"ל לתכס 6S קוי חלס ספסק דין ערלי ומיך סוס מוזר ? משכקן חכר לעיל קלפר למפל'נכן לבטל וכמדרס סמוחל מפרס כסס סר"ס לעונינו דהכי קלמר סכס מעלס וכו* הורות פרני חנוכח כן סכיכלי רכר כחיס 6שר לו המקום והזמן הנלק לססתכוללות כלפי הפכי סכתכ סר"נרתכ'כתכרך ולו מעיקר6 4 ק6 חודרכו דמעל'ענין קוי קלום ללמוד תורה כנגד כלס : ח כל סמוכח לחתויי לפי מתתת עללות וכמו bcפרס כס"ד וכמלרססת! כתכ 6פי'מחמת ססוס טרול למכור טרף ככיתו חפי'סכי מתקייכ כגפסו כי מקרס מלס קול הסלן על קיסכחנו'וfיןנֶפטר רק מי שתקפו וכו' : דבר ח"פליןלך רכר חסל סלין קלויס כו דכריס רכיס ולפיכך כרכר קח חלסכס מתקייס פן תשכח לת סלכריס מדרסת לי גרח' דכתיב השמר לך ושמור כפר דהיינו לתת פמיר לכל דכור : ויסירס מלכו כלומר פיסכופל לפטל וכזה יסירס מלנווחט"פ סbינו מתכוין על ידי כך יסירו מלכו וה) 65 כתיב פן תסיר מלח פן יסורו ומלניקס מסתע וקכי לייק ניסכל רמתני מדל6 קתני יכול 6פילו ל6 קסירס לפי סלח נתמעט 6ל6 תקנ"כלכך

ו 45 מה א לממיכל

[ocr errors]
[ocr errors]
« הקודםהמשך »