תמונות בעמוד
PDF

כנוס •

ורישתמש כתגל חלף המסתמס נכתר ס. תורת כור' המפתחם ודלח מוסיף יסף ולי כי הלומד ופירסק מסכל - וכלפי ככליו חלף ועבר מן ספינס : תנין נגסין יס עיל כתר ים הוגנר קולס סגמן סל) יגור • לזה מחמיר ודלו) ילין קט69 מפרט תנ"6 ות *תכמין "נכר *מחריב) :fסור כfלס חייכ ולfין זסכויסין • והכז חייב לנית • ונfסיס לו זכות

coתמם כתלמידי' סbינן תכנני דיו ולגי מעתי ודיפתת כקגל תולין לו ע"כ • °זה לנ6 כפירו' כר"נטמכרם קנז קלח •לף יתפתאם כtס התפירכיון

קנה מדלה מוסיף : ולכך פלין לו סניף גע:*:: ורישתמש ביגא חלף : יר הוא היה אומ' אם אין ורישתמש כתמח: פירס יר. f cbין לנילי fס bין אני לי מי לייבשאני לעצמי מה אני ואם לא עכשיו

קונגכתרת לכי. זוכס לעכמי מי יזכה אימתי:טו שמאי אומר עשה תורתך קבע אטו סל תורה וכנס סfתר תגל כסכי : וכfrני נעלמי מעט יעשה הרב והוי מקבל את כל הארם נסבו סתס ולf פירפ פר תורה לפי וחפילו זכיתי לעצמי מס קול פנים יפות : טו רבן;מליאל אומר עשה לך רב ססתס כתר כתרתה של תורה קוכות קזס וכמס נתפנקול והסתלק מן הספק • ו הרבה לעשר אומרות : כי כל הכתריס זולתן 6ינן כנגד מס bsני סייג געות :

ין שמעון

מדרEnt t כסס ולס לס עכין כעת*

היין סוסן : טו °עשה סימתי כי מחר סמות וf6 ° f לזכות עור פי' 6חר 6ס גז מכפיו תורתך קכט • כתב סר"נ סל6 תחמיר וכו'. וס ה-6 כרעת בימי הבקרות חימתי סמf כיני הזקנה לח יענה לידי : נית f6כיו של רבן גמליקל • פרוכ:'ת כלנקין סקלי היו עשה תורתך קכע סיקיה פיקר עסקך גיוס וכלילס כתורת מהמילין וכו' כרתנן כפ"כ רכינס וכנופנסי' פ"ג יערות : וכספסיק יגע מן סלמון תעסס מללכס • ולח סיסיס עיקר והוי מקכל וכן • פיין כפ'סר"נפ"ג מסכתיכומ״ס וסן עסקן כמלחכק • וכשתפנה מן המנחכה תעסוק בתור ותכלתי טן רבן גמליץ חומר ורוח כן כנו של סגן • כדחמרי כפ"ק כתובטחת תורתך קכט :סנס תלמיר נטלמן יתקל לסריס

לסכת דף ט"ו • הגן ושמעון נמניה (שמעון כסנו לו תחמיר ל6חריס ותקל עלמך נחת:) תורתך קבע לך כסילו'כפני קניית מיו: פנס ופירסו סמפרסיס סלכך (6. כתר כמו כfחליס • וכן כול חומר כעזרו)ין כי פרס הכין לנכו bסון קנלס מכלן ונהגן לפי סתלמילי סמלי והגג נתרכת" נדרbtת תורת ה' ונעס!! (לגמר גנני יפר!. כמו סרכין המחנוק כיסרS6 וכעסי'סתורס כספי תורות • לכן לספייך לכו נעזות. כך היה מנמל לבני ישרחל : חמור מעט ועסס לומר קכל נכייתו סתורת כל חכס (חכס לה היתה מוגבלת הרכס כמי שמנינו כחברתס 6נינו ע"ה פותר תחנת ולקחת ומקובלת ונמסרת כמו לכל סר6סוניס ולי נרחס דחי מסוס סל פת נחס • (נסוף ייקח כן כקו רן וטוב: והוי מקנן 6ת כל לוח תיק כתיט התכח מ:חנות סקכלו פררי מיקי התורה קבלית החרס • כ:fתס מכניס fנרסיס נגיפן 65 תתן לכס פכין ולין גס מהניקת נסס פניס כמו סססיין כזה הרמנ"ס ככופות כקרקע בכל הנותן פניו ככוסות בקרקע : fפי' כתן כל כסקלמתו לפי התפנה • חבל מעיקר6

65 קופי'לכפ"נמשנה מתנות סכעול'מגלין עלין כחכו f5 נתן כנוס: סלסת חזהרות מימון רכן ייתכן כן זכחי קכל מזל וסמי וגו': ואל תרנת הזהיר סמלי כנגר ס5c5 מעלות סרזכיר ירמיה• סכסגכור. • כעפר לומדות • פירס סר"נ סהמפרים מערותיו וכו' ו6ס ופסיר •כנגד חכס חמר טטס תורתך קכט כנגד עסיר מר • קעריף וכו מעפרותיו מקונקליס • והט:5 מעורב כהן . חמור מעט ויפה הינה • כננל גכר bמר וסוי כנקכל 6ת כל בנ"ס פיק (''מתכות מעסר • וכ"כיס"יג'נדקדושין דף החרס בסבר פנים יפות, סיכנוס יכרו וינחס ככנר נבו קרע • כ"ג. (נעורער;כין מסייס fbcn"כ תרומת דלין לת סעור וסנינן חיזהו גבור הכוכס 6ת יכרו : טן עשה לך רב. לענין ועיין כפירום תר"נמסנסו'פ"ו ותרומתולת: כמדרס סגנ3f6 הוכחה מדנר עכסן • 6ס כל דין לפניך ונסתפקת בו • עזה נסס סתס תר’ין'ccין מ"סתימת בעיני לכת נמסר כי הגט כדרכותסתלק מן הספק • ולס תפסו ענין חקר נכרן • כי מכל וכל סלח לעפרסל במרק וליפח ונתפזר סודות מסי בח ורכח כי הות לתיח - טרפת לגביה • קוס מכניף נכלתו ולל קרנה - ולכן לוכי לומר שכונת סלפי' סתתכוין לתרבות טכקס רמה מחסית חמרי כי היכי דלמטיין סיכס מכסורס : כמעסרות ולתת יותר מן הפעור פמח תטעס כfומלן רעפן רחל פרנק (עפר 6 מיות שהתפרים מעשרות מחומר חיכוככול ע"כ: והתוס'כגטין פ"ג דף נ"ס מפקי ללס 6סרו 6בתכוין מן סקנקנת. לס פוחת תמס סרלוי ליתן • מעפרותיו מתוקנו' לקרנות • ומרכק כמתכוין מה לתנן כפ"ו לתרומות CDכתו' ופירותיו מקינקלי . ולס סעריף של פזית רחוי ניתן • פירותיו מפוכח מCOLתן כנכלל הנסיכה סופת בר מהגן והייני לונגר : מתוקניס • ומטסרותיו מקונקניס :

וכן פירס סר"נפס-c"מ לוז, לרבון לח נחסר לוותר. והיינו

כסfיכו מרנס כמתכוין• (מיסו לסרמכ"ס סכתכתי :boר : סלח כמתכוין • וכן דנוי הר"c :ס ורכי' כדרך חייס מפרס מתני' כחבל שיעור כן גול: (זכרו סר"ככגן נתנ'פ"זורמלי) מסגר רgf תלולת מעס. LC לק סעור נטלת כלומך• (כוללי כעסנ"כסכי סכירס ליהי (והכי חיתל כנמרח וכו*:5פירס קר"כ מסנס ז'פרק נתרf ונגרות) ולכן לומר לתוכס bלע"פ שהיר, כך התורה, נענו כמו זר מ"מ 56 תיכס לעcות כ

מג ג

[ocr errors]
[ocr errors]

43

כלי

כדי לה:ת!ן מן הספןע"ג • ולח קזי) דמי סגל דתכן ין לס מלתי. נוף סל ctתיקה- מי ccית: חרפתו ושותק קטורת ומערות ק6 סס לכל המתנות סכורעה6רן כמן ולח כמלרס כוח העיקר ללf סמעהופרעון CCפיק טונה וכפכקילסון ירושלמי כיוסנסו'פ"נרמספרות ועיין נריס סלפיט סמלרס וסורסוקלמר כתורס סלין לך מרס טנה ג'ודו 2-6 רזיתי כפי הר"6.מפנק וכרק קכנס לתרומו' קימבה סין עיקר קנול caכר לf כסכיל סתעסה וקדורסומים מכתב ונרח, דחכח החל פאר

מקיים נוק לו 6ס קיה פותק גן נומ 65 סבירה ליס ס ין שמעון בנו אומר, כל מינרלתי בין החכמי ולא כל סיק קורס: וכל סמרכס ד. פרכת וכו' וכ"כ סתוספ' מצאתי לניף טוב אלא שֶׁתיקה (ג'6תספיקה) ולא הכרי' מכיל חטסכן מלינו

לנטין ולנכירות 4 המדרש הוא העיקר אלא המעשה • וכל המרבה כהה סהרכה רכוס וחמר ין שמעון ככו • וסוס דברים מביא חטא: יח רבן שמעון בן גמליאל, הר חנקיס כס מלכנו מתכן

מקרוני מלכות . אומר על שלשה רברי העולם עומרנג׳לקייס)על ונח תנוכו זכסיפה כניפי גו'וסון פ"ק דכריתו'פינו הרין • ועל האמת • ועלהשלים • שנאמר אמת • סלת גסרן נה נרחפת נהם רסנ"נ 6מר כמעין תות לה •

ומשפט שלום • שפטו בשעריכם 8 ער סכנה בו וכטר נסנס אורליק ער מיקי כרכיעי' פרק בובי אומר איזוהי דרך ישרה שים פחין ספק בכניע כדין כרחינן

כן סינט סנזכר לקין כסוף

לעשיה

ידי חטס סלכנס מן ספרי פרקין 6חוקן 65 קיק כימי

קול ccלמה לומר מל תכף הבית שלה הזכירונפ"ק דלת כ 6ס על שמעון השני וחני על דבריו פן יוכיס כן ונכנס : יח רע לס עומר יוכן ס גלמר מחמר זה עדין 65 ענה כגדולת רכן רונמת גן כלי כני 6רס מתקייס ווין זה כמו קטונס עימד דלעיל : על סלין במסכקנ'פ"כרסנסוריןp6"פ שרזיתי טעס 6תר כה נספר לזכות 6ת ככלי • ולסייע לק מחייך: ועל סמס סל6 יסקרו שרה מאמרות מס סרור כי כתבתי : טוב מספיקס וכן ס כעמיתו: יעל קסס לין המלכיות בין סלסלקכרן : הנוסחה מספר מדרסbמt יס ספריס גרסיכן 66 תיקי • פרק נוני חומר : זכור • סינרול : כסכול תפחרת וכן מספר דרן חייס : ולא קמורסוכו' כתכקר'נותרט

לעוסיה • ותפסרק לו מן החרס • סיקס י וכו' דחי 65 כעי נחית על סקול" • קיק רוי פיקדיס (זה נוח לג • ויסיו כופין כני 6רס ממכו • ויקס כפילן כט פ כמרכס וכריס וט' סקול יותר רלף בסמיכו 6ל ולל למרות גרין סלמלעולס יטק לחסך מפני סקליות קוס קא שכחתי לנוף טוב מספיקס : יח ובן סיפון כן נתניהל רוח ניני ביותר : ס תפלרת לו שהוסף ממון סרכס לכל מין בני כח S6 סמפון קנזכר כמסנס סקולס וזקן חרָיו סרני קול חלס תפ6רין 6ותן כמדס אַ • וסס סוח מכור יותר מן הרחי זכינו הקלוס וכן מקהיל קפר הפני: העולם עומר פירס בני 6דס סמקכליס ממנו מפלריס חופן . הכל הינו תפחרה מ"ג ישבן של בני חרס מתקייס ומתייסננס ספירוס ללח כעוסיס וליכו כוח לן סהול כח נילי פניות נכים כן לכל מרק פקס לדתכן כמטכס נ'סלסס דכריס 6חריס סכליקס כפונס הנריכות סס סמלעית כין סכינה ולפזר • קיק תפחת עמר • חע"פ ספירס 96 הר"ן שהיה על כריחת סעונס נעומיס • C6ומר את

משט סכסכינס נכרעס כל זס לס סיס נריך לקוס העור נ"כ זולת ההחלפה • לסוליס וקס סכס לסיכס ככרח רחר מלח קיס • כ"ס מיקי סכר לסיפקיס 6חר ססוח נכרי רפלו לה קוק קוס בסכינס • כל כן רמלי ותוססיק6 כסיותו כסכינס לפיכך מפרס ונדקן רקכס עליכן סל כלי חרס כחתרן • ו על סכס סויית העולס ככלס סהרי פורק. ועכורס • וגמילות חסדיס יוכל להתקייס כככיסוסוfע"פ סליכן מתייסכין נייד כרחי מלר סלין דין חמת ופלוס • מייקין כרידי ה'יקילי סנורק סיתקייס על ידס העסק עמוליס סכמסגת סמפון סנדיק • קתרה

הרי י6מר לס ככרס קטונס 6רס כסכין סנינוכי • ועוד חמר נח נניח הפולס S 6S6כחת נזק על פסוק כי כל סחדס ועיין מס סכתכתי כמפגר ו'פ"נוסטי : העולם עומד 6

° קייס וכתוך כוון חייס היל תירסס סנכונס : שנאמר 6מת ומשפט פלוס סכסן כסכריכס נזכריך ח'טין. וליעיל מיניס כתיכ כחסרתמת לסרט לכס וגו' כן שכרי

אממתי בימיס סולק לקטיכחת ירוסליס (חק בית יהורה 56 תירחו ההרכריסb קפץ וכפירוסר'ישפטו מעריכס וסמיך ליס לולי יחנן ר' גכחות כ"כ וכ'מצמררסול כסס כרג"ס• ולח קרן orka סוניק כפרוס ג'ס*

כחמר מבחן רע ולסנוטוכ ותנינו נפער מסקט חולי יחנן ונו'עוד כפירס"י כמפכס סכריכית לי 0ס פסק : פרק ג איזוהי קרן שיכור נבחרס וכו'. זכוי זהיר וכו לפי פולין סיכוונו וכו'• הול ובקרטוק • וולר שוכה קול

דקי מסמע לן • חבר חיכו מפהיין 65רס נכן - וחט וקוי היר וט' מקיר קוח להרס סקס סיר ומוכן ספר קהלת לכרי פיקן חיזקוורן סיכור וס' כלפון נספר - ו6חר כן 6מר וכוי או כלשון כוכח למיין ככן• ן יין .4

אין מקסכתי כנסט' • הגיר ןעננה • פיין נתפרים גוש 8

[ocr errors]
[ocr errors]

ג ובן

כמונו וחיכו מפזר יותר מן קרלוי : ותפחרת רומן ק6רס סכני והוי זהיר כמלוס קנס ככחמורה n לפנין דירות (קיות זרגן

סוס מפלריס 6ותו סכותן כמן פרחוי לו ליתן וכן כדין בכל ומסיר כתלות קנה כמו סכוס זריז ומיר וכו:כו' ממונה | שחר סמלות:cין(חת:)יידע מתן שכרן של מכית: 69 (הפרס קול לומר זמזכיר לפי סfין 6תס יודע וכו וכל פר’ל כשיכפֿן

כתורס סכר המקיימנות עסק קלח עוכס סמכפל מטפייפן 67נו נידן 6תי מכות קלקת קנס ו6סק המורק וחין נחל ידין (עפות עכסן סג מכות S°ת מפורפין

סתיקן כ6סת פלס תעזור מסקינס • צרפת • קרן: לעושיה ותפארת לו מן האדם והוי זהיר במציה הקלס - ותיסק קתמורק טזה ובנק מרק - ומיתר כידי סי' קלה כבחמורה שאין אתה יודע מתן שכרן של חינסcכל סוכלו לח ניגין ומנקות כעונס סקל מכירה מצות והוי מחשב הפסר מצוה בנגד שכרה ושכר וסירות כלכך רו} היתר וכל קנה • זקפתור לתמורה: עכירה כננד הפסרה והסתכל בשלשה דברים 6חת fmקת כמעתי כפוי מי מחלל ספסל מטס מס ואי אתה בא לידי עבירה • דע מה למעלה ממך חכרכנן ווין חייס : פקת מפסיל מסרון עין רואהואזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתבין: שאין חקק יודע יין סכון וממוגן מפני עסק המבוס

כל מכוק פי סר"נ נח ע' הפכר כפנס כן ממנה

נתפרס כקורס בכר הפקייק בעולסקס חוכט"קן סיכס מלת פסק וכו • 3 ° n גרמנ"ס מט לח כתכלר פכר כל 6חת מסן מס סיס 6כלסס"י וכו וניסל יותר מסופן הפסד : וסכר והח נתלה למען ירבו ימיכס ונו' למען ייטב לך וג'למען יאריכון ידיך. הכל כוון חייס מפר' עבירק • הנחת סתר נבנה הריח וקלמר סכל פלין קריולט מתן סכיןוכו לענין ססורס ולזריזות • חי בתי סוכחס וה מעביר כגנר סְפס C:קין בכלל טורס • כוח fcמר סלין 6תס יודע ללפיס גערת הנרו • לכל עפגין למכור עמך כל כך ממנה : ברי כנסתר למען יצלוֹך ולייק לס מרתון סוף הולין לטנין שלוח הקן • ומס הסמכוס קנס וכו נדון

ק"ועל ממר הגורס סכתורס ומס ק"וסוס 6ס fין לתת יורע מתן סכרן • מנח תעגין סירם והסוללה פחי חקר יו : ועל זה הנמרק"ו וכן וכפל פוך וכסותכן (כריס פיחכו לכריס ססלס fוכל פרופיל'כפולס גה בקרן קיימת (פולסיכח ככוך חנו6ס וכו' לין כון לדעת מתןסכי נכותה 6362יכותס koו קן סמקכלין סכר פניקס אור וככל לכל ספר וגולן קעכר פלין גריכין לכן (תורכי סלין 6תסיולע ולולי יסמכים לחרק זכרו כעס"בגדול כל כך b&קול יותר מהפירוק ורקין סגמנית * • כי יפל סעת חוקת קורח רוס נעולס קכח מכל חיי כֶפ"ס• cmמר תלמור קורק סגנו כונס היט ענין כלל 55ן גתה יודע מתן סכר סל תלות סקול 65 גמר של במגות • הכל בין פ"ת לתכוס לח למרו לפפטס שכר מלמול פורס מרוכס עכ'ו: מתן שכרן ס 6כר נפטולתך מן קס"י וסרי הול כעין מלכופל החרטה סתמכל מי שפוכר מוך וסכר קפטנס קלוכס ופרלה סיקכל עליס סמר תחת כמוך יותר ויותר מן הרווי וסקלון • לפי סקיל כמופת לו למען או מכר 6חר וסכר כר היטרלוינסקרחות סכר ככולס ססרי חיכו קסכר קרלוי לכל זס סמו 6סר יקרלן מתן סכר • לפי סים נמס מקנס מרוכס וליט מתכת נכנסהלס • סקרי סכרו חתן • וסיינו נמי דתנן מתן זכרן כפרן נפת רות פלפני כעשיית שמלות תפן חרסירה כרצונו יתברך וזהו ענין קכקת כפלתו fcתמר קנס סכרו 6תו וכוונתו לפניו • סכן פז סופר קנה ברולט • מלתמר מורס על רכרכרור וידוע כי שכרו ודלי וכרור ספות חתן • ועוד אחת סנית ספעולתו נפנין • סספעולס תכס סיס לפניו יתברן • וככחינס וסכרז כפול ומכופל כמסנס מרוכה כרמור • גן נ5

°: והוי מספר כפסר מלות כנגד כרס וכו סלט פיןסכרק יודע כמה כוח • ידעכו סוכר מכור נקי פלמ6 ליכל וססכרכסמקי סוח נפונס סכל ולין ערן מלין מקטור כנספי bסתס מפסיל וכמו סדרסו על פין לס בחתס וכממרס יפו סעס 6חת של קורת רוח וכו' • ורכילה חלק מה על לנסינגוס • 6כל 6תר סכחסר יפגעכך מנוול זי קול פטן קול יכר קרסט • 69זרחוי סתרס הפסלווגר כרי (קפנית מענין סר'יסנרכסל • וכןכתוכ כדרן קייס ולפי מס סכתכתי שס ממכת חכפינטוס פלס כס 3סלול ונסכיס סעוכך כסכר הכל עוכריס ול6 דכר * ססעכודס סיותר נכירת וסחין למפנה הימנס סיס סעוכר פלח פלמנקכל פרס • גרנדיריקן מרין ככלל ופ, קרונולכטיגנוס כל הפרט • חומר . ומי יתן סל6 יסיס ככגל מס סכפרט : דע נפי ססססקכלת מה חינוכרחייק תוסיית • הכל ברלית הסכל. לכן קאר ולמר דע • זעיין נריספ"ן: מה למעלס ממך theס סנס למעלס וטר נמטק חימק סקלס על סנכור כל סכן סכנטר למפלס • וממך 65 רחוק מכל (תענס ממך מתס • כענין סכו' שיקי ' גנרי : עין רוחכתן סוחפת וכל מעסין נספר נכתכיסיס דכריס סמניט איקס קרחוי מעסקירוט'וים לכריס סתנים מיקס כשמעל כוכר 6קת לגננות ולכן קול לומר עין דור • ולוז סמעת • וכלי של פלמר יס סכס נפט כסו ככולו • כן סוח חומר וכל מפסין כספר נכתכיס : סוס ספר זכרונות סוכר הפייט כק"ט ימיס הנרחיס • ונסבקורס גמר מספרן 6פר כתבת חממנו מספרי טיס מספיק (מניעת המכירות • כסיסתכל וילע סמכמין גספר נכקנין • ולין זס חל כלי המעונמולו יסוסע • לכל 6S ידע ויכין חת והתכי חס כסקדיס ל סידיעס סיסרוסס ושוק • נכן כונרך (סקדיס ow

גן קטנים ובקת גורן חייס כי חקר עין ולעכלסון יסין • פיוס כוח הפו פיי גרולס • חסוסס :

4

נ בנו של רבי יקולס קנטי) קול רכי סכתחלת הפרק : נ ורך 6רן מלכה לו סחורה : סיניעת פניקס מוכחת שן יפה תלמוד תורת עס דרך חרן • פי' כדרך חיים לפי סדרן סקפורק מתחת כמו פל 6רס וכמנכה מפרכת ומפכרת 6ת

ליז קורס כזמן לתלמוד תורה (הכי טופל תלמוד תורת הגיף ומתיך כך יכר סרע כטל ממכו : וכלתורת פין עמס עס ירך 6רן כמלת עסע"כ וחני מכחתי (כר"ccפי כמסנס מללכס ול"ת יקיר עמל בתולה תמיד ויגיעתה תהס מפכחת ו' פ' רטהרות סקולס כמו

עון ומס נורך למלחכס נכך למה מייסעס לסה. לסיס ב יבןגמלים בנו של ר' יהודה הנשיא אומר יפה קוזקק לימר וכל תורס פיין סול פיקר והכי נמי קולק. תלמוד תורה עם דרך ארץ שיגיעת שניה' משכח' כמה מלחכ'סופה כטלת לפי עיקר : וכל העוסקיס עס עון וכל תורה שאין עמה מלאכה • סופה בטלה fgי לפפר לו כלס מאנות • הגבור וכו'. גרסה לכפירו' וגוררת עין וכל העמלים עם הצכור יהיו עמלים ומגסטס 6ת קכריות ומסכס 6חר סכתכסר"כסמכריסיס עמהםלשס שמיס שוכית אבותם מסייעת וצדקתם תלמולו : יהיו עוסקי עמקס סככור וכן סיכריחו כסס עימרת לער ואתם מעלה אני עליכס שכר הרכה לסס סמיס ול6 כלי נטל ממילר $ ! יחוס על קנגור כאן עשיתם: ג הוו זהירין ברשות שאין מקרבין עטרת לומר כך וכן פיתי סלח יוכלו לסחת הפס' הכנו לו לאדם אלא לצורך עצמן נראין כאוהבין כשעת נסכיל סנכו':מסייעתן סיכו הזה שזכו bכותס מסייעתס הנאתן ואין עומרין לולארם בשעת רחקו: והוא חכותן bל ככור וכרקתן לתת וכו' 6פילו ממון הרכה היה אומר עשהרצונו כרצונך כרי שיעשה רצונך העומדת נער הים המסייעת כלכך סיפיק העסק הזה ברצונו בטל רצונך מפני רצונו כדי שיבטל רצון העופקי עמקן (סולי צחור מכריחי' כו'סס סמיס ונל אחרים מפני רצונך הלל אומר תפרוש מן הצבור נרקן לח מכרטון התדלותן לסוס כל פני' חקרת כעולס

ואל

סל הפוסקיס : וbתס מעלת ועוד ג'3 כפר זכו חכותס

חגי עליכס סכר bע"פ סbין וכו' כמטן למטס ולתס מעלס וכו' וס"ק קוו עמליס • אלפס סדכר כח לידי גמר טוב מכל מס זיכס fit כסכיל זכות לכיתס פי c2תכריקו קככור לכרקיונפדיון שבויס וחני מעל עליכס סל ככור מענס 6ני עניכס סכר כאן סתס עסית היפועת סולת וכ"cסרי סככור הכותני זכות חכות מסייעתן כתת רfפי'סכי כיסרא סוחיל ולתס עוסקיס ccc5מיס פי'fסל כל סעוסקיס בדקתס של הנכיר סנתנו טיימרת לער כן גס לתס לע"פסלס עס סככור נקכריס ונכון לת הנכור לדכר מכות (כדקה . ל כתס !6 פכפיתס והכרחתס לגבור נס 6כי מענס וכו'. כמו לפריון פכויס" יי: עיסקיס עמיס on5 סמיס סוכות חנותס פנלקת הככור עותרת נער חט"פ סזכ ת חכית קים פתסיעת' פל ככור מסייעתן נתת מס פפסקו עניקס ולfפילו ממן קרכס כסכי לfתי ספיישלח תגן כלפון נסתר כזו שהתחיל וכל העמלי' וסרקת זיע! תעתור לתס לנר ולתס הגנתעסקיסככין 6ת וכו ועור ססית נסון קנר וחכי מעלס עליסס וכו' fe לbי סכי קככור לתנוק זו מעלתbכי עליכס סכר כו כסיתס וfת סמכו* תיק מסמס רקחי כמי על סנכור כזו ולדקת'וכו ולחילופירוט' מממוניכס מגנוס • גרמנ"ס פי'וfתס מעלס לכי עליכס סכ t(פרסה) דקחמר ולתס וכו'כמ"סכדרך חייס ללי (חו הכי כחלו עמיתס 6סכס סתס עוסקיס עס כככור כתבטלתס סוס מtמע שהיה חוזר על כלבו סוכר ; מעלה חני טליכ' מעזיית חיזו מכות כסכיל עסקי הלכור מכנסbני עליכס סכר כמלח כך כלפין תכתיס כמו ולני ועקיכל בן יוסף ערכנוכר כחלו עמיתס 6ותס מכות סכתבטלתם ממנת :: היו זפיריס וכמרס כתכ סמפרסי' סכעכור הקב"ה חומר חני • 'זוכרו כרזות • חתם קמת:סקיס נכרכי נכיר חע"פסfתס גריבין כמענה<c * cע"כ. וסול דוחק : שכר הרכה • לסון ו'ח התולע פרשות כדי לפקח על עסקי רכיס קון תריס וכו': בי"ס גרסינן סכר קונה ופירושי סוכר סרכס מחוד-ים (כס ו פירכוכו כרבוך פור ממוכן כחפני סמיס כרכנן לפי סfתס עיסקיסככרכי ככור סיס רכיס ומסחר סוס רכיס כו פורת (ותת כתפלין סbס עמית כן יעזרנונך כרכוכו

קרנת זכרים נכס כסכועסיתס סרני יע"כ : כלומר יתן לך טוכת כעין יפה; כלי פיכטל רכון 6חריס. יפר ג הוו זהירין ברפות וכו'כת-תר": לr"פ פfזס גריכיס עלת כל הקמי עליך לרעת וחכי שמעתי פלין זה fk ררן ככור

נקפורט גרפו כרי נפקז וכו'ועל כ וכסנס לbמר כלפי מעלה. והרי ק6 כללו כתר כלי פיכטל רכונו מפני ספי (נפיק דלעיל כמפכס י') כי זו מכות ונס קיל נסתילס רכונך • כחות fbcמרו כפ'כמס 6טס כל העוסת מכוס כתקנת נקס לפקח על עסקי ככור ומררכי ורכינו סקדום יוכיחו מד"חפי'נזר דין של סכעיס פנס מתכטל מעליו : חל תפרי: מן כtס יסנין: ו עשה רכיבי כרצונך כן קיסנרס כספרי'

הבכור bk קתתף כנרתס וכמל"cc3cריין' נחמילס כתנ סכמסנס ירושלמית הגרס' ברכינן ככי"ת ותכונ' סלח תעסה למכה כמתקיף כף וסמס ונכון נס חנה כרכון וכסכחת לס כדי סנס הנם יעפת יכוין. כרכוכו סלפעמיס יעפת סקנ"ס רכונו Sp חרס כלף וחמת להעניסו כfחרונה כענין (מרס ערי ער ל:fכילו 6כל כבר עסק כרכון לקריתו יפגת מלוך: בטל רכונך וכנכ"ל רעסס רכונך וכן 6תר כלפי u'b ולפיכך לערכט רלונך וכ' כנגר

מכת ("ת : הלל סומר וכן רחיקי

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

יניס כגי

על דאטפת אטפוך

סכלספורס מן סככוך חיכו רוחה כבחמות קלכור : וSf תחמן, חסר קרי: מוכר מתורכמנחס פורית כספיו עסות לני) :רא נעלמך על יוס מיתך • שהרי יוחנןכסן נלול סמ: ככתונת מסמר פקור דין חלק ב'פי"ט סרגל זה היה כן כני של ר' סרחן גלינס פסגת ולכסון כנסת כדוקי : זחל תדין חת חכרן עד, ככבול עם יחידת חמין פרק מקוס סנסגו(הנ6

°) יכfן פנה פתניע למקומו . לס רחית חנון סכח לידי נסיון ונכ:S6 •

S ויעל עכמו כל ימו): מפיך ומפי זרעך ומפי זרט זרען יrיך פלינסו להוכה עד שתגיע

סך ליגל זה הנרי הגל לידי נסיין כמותי ותני : : והאמן בעצמי עד יום מותך ותדין את חבר'ער הזקן חכי סיקס • מחתר לין פזמר דכר שלי לפtסמוט שתגי'למקומו ולתאר דבר שאי אפש(נ"fc6פט') ניר ירח הטל ופוני הנכות

סופי לססמע כלות לה יסיו לשמיע שסופו להשמע יתאמר לכשאפג'אשנה 5 דקיקו 3 (פיניס נכי דנריך מסופקיס סלי חפסר שמא לא תפנה: ה הוא היה אומר אין בו ירא לין כור ירח רט? ק f תית נתכינס כתחל וכעון רוזין חטא ולא עם הארץחסיד. ולא הביישן למי ולא חומר ע"כ וס קגני היל תסמיך bלס יעמיק הפומט הקפדן מלמד ולא כל המרב'בסתיר'מחכי' יבמקו' נקבל • ולסלדין הנס רש"י ניס לגסוף יכינס כי את שאין אנשים השתדל להיות איש: ן אף הוא ראה כתבנהרי) סורו סגל הזקן הדס לטעית גולגלת אחת שצפה על פני המים אמר לה (ס5

°) סככ קרלטון • יסרמכ"ס כרכריך מג) יט מן ויג6ימן

וסוף

כתב על לכפפות וכו' וזס קלת על ידיך - פי חסר ל6

רומה למס ס7ס ממלוס קבלה סודן חפי'כינן לבין עליך וקרמר שלין כלן מי סיממעך סמלי מכרו ספר תורתך קכט ע"כ • וסמך רכריו הגנו לכסן לפי ססופו נספת: כי טיף הפמיס יונין לת סקי • וסנירס לפי סרבן גמליfל fמר כענין קעפּליס עס הנכיר וכו' ינס קיס נפי פיות ססופו נהפמע • 6- רס"ינורס ותחמר דבָר לססמיך נקכנת רבן יוחנן בן זכחי כנתנו דתנן כמסנס • וו ספסר:*וע מפופו לססמי וכרכרי תורת מרכר 6ל תחמר קיס קסכס כענגנו סגרמו לכעל המהירות סנורס דמסנס על רכר קורה 6cתר יכול לדמיין עכפיו סתסמ: 6ותו נכסיף הלקמן סכל חומר וסקול הלל סזקן : אל תפרוש מן הלבור 56) הט 6זיין וסט מיד: כ6cפנת מעסקי לעסוק בתורה: פי' סר"; 6cיכן רוחה כנחמת ככור וק• לירחי מפוס הוfיס ה גור • ריק מכל רכר וחפי'כטיס מt ומתן לחינן יודע • בעל דֵין לחלוק ולומר מפל חותריס (גרעת לה משיקלך והיה נרות מעס סחין פרנוס והחלמה לי תפס • יfרטי) ולח מדכפין • ורש"י מסייס וחיכו רוזה סימן כרכס כונס 05 תבור : ולס עס סלרןחסיך לכל ירק חטי) (fפזר סיסיס כפרק חסרוןדתענית ע"כ ועוד י"ל דודלי דכחמ! ככור עדיפות

הרי כוס כקי בטיב tich ומתן : ולס סכייסן למד ססמקניים מניקס פכן מדס טוכת מרובה לי כמי סחיכו רוfת יימות כלח csול 6pc ילעיגו עליו יסfר תמיד בספקותיו : וכח הקפדן עזו bו ינות ממקומו : שאי חפר c5מון פירס הו"ע מרב סמקפיד על סתלמידיס כספסוליס 6ותו ל6 ילמד כרחי כלומר ל6 יסיו לכריך מסופקיס וכו' סמח יטעו ויכחו מן הרת חלי נריך שיסביר פנים נהלכת לתלמידיו : ולס כל סמרכס וח"כ היינו קו דקכטליון פרק קמ6 משנת י"ח וחן לינת לי כסחורה מחכיס לכתי' ולל מעכר ליס ריח חין התורי מלוס 6כל קרמכ"ס ל6 פי' לענין יכין מן סרת חלח;cלח יסיו פמוטי כחותס ססולכיס מעבר ליס: וכמקוס סלין לכסיס ליסכ כרbס סלכריס מרוחק מיחזור וכטל

• מן הרכור ססוס 6מר ל6 יקיר להורות הורסות : ו טל ד6טפת חטפוך ימי היית ומלסטס דכריך לריכין לפי רחוק והסתכלות יתירה • ולו ניבינס) חת הבריות ומניפן כנר • וכחותה מרס מדרו לך הפומט ע"כוח כספר סכיןכעל מר'ס ללכריסרמנ"ס כרכרי

וסוף סר"נ: שסופו לססמע • פיגו': לח תגלס סוין וכו'כי

עוף השמיס יוליך 6ת סקיל. דריל הקרס גס כמרעך תלך 6 תקלל ובחדרי מסככך חל תקנן כפיר : ואל פסמר לכrלפני 6סכת - ול"ק לגרסת רס"רגרס fcפמר פשוט ומפלס נוכרי תורי וכו' • רו"כ הוח כפל לשון חדס דלחוק סוס כופל ועיר דירות למימר דספי פלח לשמוע מזולתך c5 f56נות כינתך 96 תחתי לכ6cפנס 6סנס : ה אין כור ירח קט) • פין כפרק דנקין מפנת ט' וכפירוס סרנס : עם החרן מפורט כדברי הר"נכמסכת י' פ"ה: ולא כל סמרכס כסחורת מחכיס 6תר כל כפי סלפסר וכנר כמכל מי ססרכס כסחורק ויחכם כענין ר"6 כן תרסיס • חו חלפו וכחלוכניס תכניסוס סמפרסיס מדרס 56

: 6 ופי עור;ot להסיר רfמר מחכיס ססוf פועל יוכח וחוזר לתת פלמרלין הקפדן מלמד ולמר סכל תמרנת נסורת ליכו מחכיס - כלונר כעתות ספכחיילמר 65חריס הכל ל6 יסכימס : המרבה כסחורס דוקס קימר המערכת - הכלי משל ומזן (סקיות גופי גס תורתו ינת מתקייזת כרמלי נקמן חס לין קיח חין תורה • וfמרינן נמי לעין יפת תל-דקירת עס דרן פֿרן : השתדל ענינו הסרגל וסמחסכת כרכר ותרגוס ויחנק מים עמו • fסתרל נגרם עפיה • סרמכ"ס : ו על רfטפת חטפוך וסוף מטיפיך יטופון • *תיל כיון הר6סון סנסרג כ:)תת תוsc למפרט תמכח סתיו 65 תרג • והרי הכל הרגוקין ורוס לf הרג • וfכתכלית fc ר. על ד6טפְת טפון וכ"ס לקספל תת סbמר וסיף מטיפיך יטופון דרכמלכה • ומעסס ככל יוס כמס רכלניס סמתיס על מטתס כילים

סמיס • ורחימי חני קוסיס זו סרוקה

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
« הקודםהמשך »