תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors][ocr errors]

לח עוד אל סל6 מנכר bלf יקות תקו"סכר. 6כיל6 לכפפופן קי מורחcמיס עליכס rf"פ לתת עיכר מסרבת פלורנס יסטר נקנורן כעכודתו וoct וקול סמסייס לתנח וחומר וילן מירל'סקטונר תורג' זריז כת"ע והשוכר מירסה נותר ממלית פורס סמיס עליכס (כמו סbסרס וכן היתה מדת הלכות ספן לחק:t'ככחת עגורת! סלימס וכן 6מרו ס5פכוך מלוקג' סכרת חכינו ע*60*9 ססוכטק כזרע חמ'6ח"כ ולככי קולך עכור מירלר עבור מקרנק פרס כלת (פנול רט לתת לולב עריריי וול ענין לחלילחק

וסין חותג נכס. סוכך יעקכנ"כירה פתח כתלכלך לקבל פרס ויהי מורא שפי'עליכ':ד יוסי בייעור פיר6

6bס כחות לכעוט דע נקט bת ליל כחנת עבריר איש צריד'ויוסי בן יוחנן איש ירושלס קנלו (ס"ח) הסתתירס וזין יכס כיטט : מיכלי מסרגה ותטולה על (ממנו מהס יוסי בן יועזר אומר יהי ביחרבי יער י יוסי בן יועזר לי גרילה לוקס סיס לח תהיה סוס. לחכמים והוי מתאבק בעפר רגליהם - והוי שותה ויסי כן יוחנן ליס יכולס תקות סכרכלן ונכן גרסת בצמא את דבריהם :ה יוסי בן יוחנן איש ירושלס כ: יזנחיס סנזכריס כפיות כספר ריח הנכונ"כךנ"3 : אומר יהי כיתך פתיחירוחה ויהיו עניי בני ביתך זוג זון - פלוני ופלוני • קכל ויהי מורס סמי עניכס פי' ג תרכה שיחה עם האשה באשתו אמרו מפלוני ופלוני הרחצן מס קונסלטינן מול'

ק"י נס:6 וסיני ס: כית דין : מרר ממנו 65 תעסי וכ"פ סרמג'ס ולפי מה כתבתי למעל' יקי ביתך כית ועד נחכמיס• כ:רנו חכתי (תיקנין לפתועל קול תכחי כסוכך מסתג'פכתו .. 'ויה סכינתו נססס ית'כסס ילדי כיתך מוכן לרנר'ז: טיקיי רגיס לומי נתקכן ככית של

מיס לומר סתירסר הוחת (0) תלית ירחת עונס סנס הי) פלוני • סלי לפטר פל6 תגמול ההסליזה דבר חכמה : : עבור מכונית • וגר פנייקיס כק • סכל סירה מהותיר עליה. משלומSc כמה סוכר חמר ננכנס (קנופו נcס לע"פסלח כיס כירס' מלר גדולתו ית' • וור קורס בכמי פיויס OC1 לקח כלוס ממריח טוב קנט וקוני עמו : ווי מתלכק כעפר גרמנרגלת וכחו ככריחות סטמיס וכן לכיסזתנועתס כיין רגלייס כלומר פתלך 6ירקס • cהמסך מטלת סנק דגלים הפסק כן נ"ל : ד יוסי כן ייטור וכו' • כקל כל נכל וסיוון הקריו מתתלס מfנק סהול מענה ברגליו בפנריס נכו כרתנן כמסנס נפ"נ לחנינה וסס פירטו התו' סתפן ליגניקס על הסרן סכך היו נותניס סרכיון על גם לירוסלמי פכימיסס הית 'מבלוקת כפונקציפרfל :לכן הספכל והתכליליס יוסגיס גרנליוע"נקררט : ותו סות חומר חני פלפניסס לח הוזכרן זוגוק כיניס 67'נרלס כלורן כלמו) (ת דכריסס כלוס מתח ccותת נפחכין ולח כלרcbנע ולין סט לו . 6c"כ מיניום או ולילך סכתפרס'תכיל וקין סקז כמזונו ממו6ס 6פי נדנריס סערכיס וטוניס : ה ילד לסניס ר6סיס • ולע"פ כן כל תורקס חמת סלרי קבלות כיתך פתוח (רוחת ככיתו סל חכריס 6נינו פ"ת ססית פתית וחין המחלוקת חלל כדכריס כתויס נסכרסנהדרם בלתת מן ל6רבע רוחות הפולס בלי סל6 יכטרכו קסורקיס (סקיף כמלות סיתור גורסת כסן כת ססרחיב ירמכ"ס סללור נו לתנוח הנה": ויסין עגייס כניכייך ולח יקנה פנוי" (שתפו גסקדמתו לפירוט המפניות : קבלו : מיס פי'קרת"ס מוס: פיינו ישי: מנכסיו ולל זרע כגפֿן החרור : כcfתו משמעון וחכטינגוס וכתב ר"יוסף1 נתיבbschמלו קהל לפני מרן • יפרקווער עס ה6:'(נ6 לfמר פס לסק (מדנו סכלסתו ממעון קנריק ונפטר ? נקס עדין 65 למלו כל ערכס וחזרו חפרו • לית למפרסי כחתן כלה כלכך סלf יכ6 לידי הרגל ללמוד לפני 6נטינכוס למעלס מקוס סמעו הגויק של סנעל מגילת ומדכרי המסג' נרחס דחפי בחסתו טהורה וכן 6מרן נ"ט • וקס מלחן חת מקומו • ט"כנמדר פמוט ולין מרחק קו 5 מניד נחלס מס סיחן לפי פיקס קנה ענין c6b Ebתן מ'סכ"ס סר"ר ילנדת לירמסכני קרן קכלו מהן וסכן לפסל עילין לו כסעת קלין kס 56

כריך לפרס כל פון קכל'סכפ'זה'. ע"כ • 6ע"פ פיטקלת פניס לות מדנס תכן כפיר קכלו מפמפון (כטינגוס כי היט דיט (עין קכל תפמפון חבל מ"מ לין כלחוק (פי 6יין טן סרחו סלל יוכין סקס קכלו ויזכיר פקריס קכלו מקסוול פעיקר כונת קולעת סקכ'סקרים התכח • קוס נסורת פלפלת סקכלס סקול פסיבי חים מפי סים על סמחכר יהומקס כו ססלל כחמר • 69 סכליס כגרס תמכו • וכפנלמדרס סמולר כסס סרסנ"ןסריח לגרס'ירקרקת fס קוקזקת - והוי מתחכק כעפר רגליסס פפרtהר"ן כפי'6קר סתפול נרנניים .וכו סכן סין כוכניס וכו'. וג6 קסיו על a לפי כסוף סוטה פער שתתר"נ קין לומדיסתולס ממל קכ"ק fsס קיו יוסכיס קיס מנתנס סררנישב על הספסל והתלמיליסיוסכיס ניניו על הקרן ולתס כת למקfמר סריס 6סור ניס

אלה היו לומדיס bk כעמידית לכל קומר חלת סרית כריתות כינולס וסיו לומדיס מעור לכבוד התור'וס (פעמיס לייקרס מקרי סיסנו כנין סbרכוכתס ככית קולהם קלמר קכה פסו כקוניס וכו' °bי כמי כרכס ומפני (קרלי 5C נקי וחככי עמדתי נהר רכות מעמד קסות מיוסכל כייפי עמדער פפי קגכורס : בצמא פי ה'3 כוס למס נכו וכן cbון רטי

נ' מגרסתס כלפס ככ"ף וכסלר"ס נסס וי"ן נחיתcf6 נסיתיסורי תפיות ירושלמיות סל קנרס'ככתb ככ"ף והכל ענק! טעסb'ססס דכריסס כתלותו של כמלפפוק מיס עfוה באשתו לפריי• לכלי מסי ג'יותקן ה

סדכרין

[ocr errors]

גרין.לפייסס לרנר מכות כגון רג רסק ופתק ועפר לרכיו : סדכריו פקיס לות מרגל כפוי מס לכל פרכופיו קבל כענין ,מכון 6מרו חכמיס רני קקרופtסדר סתפניות כתנת מרכרי, ספי קר"נכריס פרקין סכל הבריקס פמוסמסכת לכלי קכל חכס זק fcמר & תרג'סיקה פס ק6סס למלו חכמי לומר כל עד מסיני •. והייכי כמי רעל מכלן 6מרו חכמיס וממפרסי אתן פfלס מרכס טיסה עס הוס נורס רעס לעכמו מכחתי קרנוני סקדוס כתנסוכן ועל פי כן חֹרָהכס • וכעל מדרם מתן כסחרס מספר. c65תו

פנו כתנ כחסתו למרווכן קרופיע כך וכך חירע ליעס באשת חברו-מכאן אמרו חכמי כל זמןשארם רכינו סקלוס קלמר לסוכן פלוני קיה מלמדתו לחרפר מרבה שיחה עם האשה נורס רעה לעצמו ובוטל כתגעון נסס הר"ר חפריס רין כנין קרס סספר לחסתן מדברי תור וסופו יורש גהינם: יהושע בן פרחי" (סמכהן חקרו חכמי' חכמים פס סטפס עסס ססניף 6ת ונתאי הארבלי קבלו מהם יהושע בן פרחי' אומר הכליס 6חריו הוסיפו על קליי תנופסוסבילותו מוכרי' עשהלך ובוקנה לך חבר והוי דן את כל הארס דכריו ע"כ וכן מנינו כסיף לידי מחלוקת חי נמי מתוך

לכף

סיט פהוסיפן 6חריו כמג פרח מספר נס ססכריו גיכסן וכייפות 6ף סיס מכות 6ותן .מפתק רכי ומלכל קסיס ליעל זס ספי' לסון סמרו רקיזמר כנכס חסו גור רער געכמן : וכטל מרגרי תורק סכתסן חקר התנס kiוּרכי 6מר כן על רכרי יופי • וסריסן רכףייחיל וחיך וכריסכשניס וליכי עוסק כתורס : עססלך יגרמכ"ס פי' 6מר לחמרו : קל וחומר כספת קכרו מפני החס7 כ"כי:"י חט"ע סימן רסני להיות גןרכ • עסק מותו נעליך ולס לפי ססניכתכ הר"נעל כחסתו 6מרו: כל זמן סתרסמרל' תלתול מנך לבין עליך • ולני שמעתי עסק כך רן • פיקכל וכן גורס רעס וכן לסן מררס סתי כל זמן • כין כסיות c6לל כורכו'פילמור מכוכו תמיד • ולח ילגנוך כיוס מרחק ולמחר טהורס • כין נסיותס כימי טומלתה חין רחוי (תרכו לבורו עס קר וחט"ג לכמס ע"66מרו סלומר תורס מרכ חסר חינן עמר: כי 6סקי6 גרה וממנה כרכור מכיס: ניר פלוס • רולס סי ברכה כבר פירסו וחמרו קני מיני נפערל. פטוי לו והתחוס נידי מעסק • לין לך רער גדול מזו סגורס רעה לפתע סכרת קרניס .. הכל נענין גמ' מקל רב מעלי כי היכי נעלמו • ולס קיס טסורק יותר טוב סיה סקזמן קסוס פיוס3 דנה לפגוס ליסני : וקנה לך חבר וחפי' 6תס נריך לקנותו כפול ספיחת כטנקיקי עוסק כרכרי תור' n's° וכועל מרכרי כריס יקריס ולפזר עליו מכון כלי מתנת לרכת - הכל כרם פורק כשמרנה סיחת כרסתו טהור' • .עמית סכתר הר"ן מה פיך נגמר קנס לך רכ • סהרננריך ללמד כחנס: וקוי דן מלכריי ברח'רספי'כוסתוטקר'. וסימסייספי סכיטל ת כל התסכף זכות כסמלכר ככף ילדיס מין לו הכרע מרכרי תור'כ'כוהוכח לידי מניות 65 מסדר זרעיס נכון ולכהן כנון לדס סלין לנו יודעיס ממעסיולס כריק חס קדסיס • וטהרות • וכתוכס גס מסכת' וקונסג(המרכק רסט ופפר מעפס פלופפר גרוגן לזכות ולפטר כדונג נמוכה יחס וכו' : ו וקנה לך זכר לפין קר"נופי 'חתס כריך ארת,חסידות קול כרונו לכף זכות . 6כל 6דס פתוחזק לקנותן כרמיס יקריס ונפזר עליו ממון כרי פתקנ'חסכתן ערפע מותר. לדונו כחוכס סלס 6מרן הלס קחוסל ככשריס הכל כרך לה שייך לומר קנס לך מהרל כריך לנתו כחנסודכריו מקק כנופ • מכלל פרחוסר ברפעיס סיני טקס : קלעו לס בלקרוק כתנסcיין ספר הסכר כחכרת למול התור"

כיו סמסייס לכל כרע וכן סנריךללמר כחנס : מסי כרי

התקנת מסכתן לקיזמר כרי שתקנה סכרתו מכעי ליס למימר • בתחנת הכריזלקוקיס קס מדכרי מתנ"ס• 69 הפרס לבין חברת הנמל • סכך כתב וקנה לך קכר וכר לfופן כלסו קנייה וכו'פגריך לחרס סיקנס חוסכ לפלמו פיסוקנו כן מפטיר וכל עניניו כמו fcמרו לו קכרתס לו מיתותל וכו'ונריך שיסתכל וכו' פימסכקו לסתכלו וכו'. ע"כ - וכמררסמו כאן כפס יר"ניקולס ניומס 6רקפת למת להקל על סיקח תלמידים קרי ממרן הרנסנמרקע תרבותי וכו ומתלמידי יותר מכולס • ונתן טעס 5זת ססתלמידיס כל מגמת פניסס תוסנמך • נכן מינס נומרים לה כמקוס סלכס חפן בו יותר מתי פגרה נסס פרס נומרי ממנו יותר ומחקר סלח ימכח סורס מי סירלה להיות תלמידלו . לכן כה סוסיר תתנס פניקס. ע"כ • ורכי תסר"ר ניו :" כספר הן חייס כתכפל לומר קנה לך פלמיר פזין רפוי כפפות דכויה נעות סלדס מכתן ערך ונקי לפלמו פס תינוק נימר קלמוד ממנו כמו סשפיס כסרכית כלנו עם ולטר סוכריקס הלתת הלרק כעיני • כריס סקקיסbמעיקר6 לחי קופי קיק לפיסככר קדמוק סתנ6 קמי רקתי 6ססי כנסת הגדול'f oocמרו והעמידו פנמידיס סרכס . ולח חזרו !? כססתלמידיס ספטס סכעל כרחס 6"6 וכמי שחיט רוי נסעמיד תלמידיס לס דכרו ספרי חמרי ורפמיניז לסלינו על כנוססrת כמי ספירסתי סס כס"ו - וורגר יוכל לעמק & מי כילו קלות ולחמרו כמתנליס וכעפעסליס לfתר וגיניך ותיס רEf וקנין עם הרכות ביפיכת התלמידיסהרי כל דריקס וכרי מוסר ומנות נרק הכל במי מכידו סכח לסעמיד פתיליס לרכס • עליו חתרו וסדרי להעפיל תלמידיסהרנה • ועדפח"ועלייס כל גרוניס זק מנמיר סלניסנקורחת וימ תורק. לכל כלי 5cה הניע למרק זו זמתנס כחבר נס ק6 ככלל ורכיס חלניס ספילס וכקל וחומר מיי סלס קניט פסוריזמורק סוס לפי טעס ולעפיס מזומנים הוכחה חיסט

פיסות מידי יוס ויוס : בתלמידים וכיס וסכס מורטל פל כ"סיק"וק

[ocr errors]
[ocr errors]

כמו של קל וחומר סעליו כלמר ורכיס חללים הפינת, ילין ?! | הרחק משכן ר: פלח תלמור (מעסיו זער שלה תנקה עמו קשיח bc*כמה מרו כסתס וסעמידו תלמידיס הרני סער כמפנתו רחוי ליפע וללסכנו : ותתחכר נרסס סכן 6מרו זה ועל כיוכסכות כלומר לדיקים ילכו כק ופוסעיס יכrלו כס סכתיס כל סמפרנק כרסעיסbע"פ bליכן טס כמעסיקס ומ"ס סר"נספרס לריך לגמור כחגס מפורס כמפנה נ' פ"ו נוטל סכר כיוכח כסס כמה סוכר דומה לנכנס לביתו של לכרטיס ולע"פ סכמקרס

נרסי ח"פ שלחלק ממנו יכול לטול ככר כדלית התס לכף :כות • זנתאי הארבלי אומ'הרחק משכן רע כנוס מ"מ ריח רע קלט עיקר לתקרת התנהלים לו ותתחבר לרשע ואל תתיאש מן הפורענות : זסוכיס פתו: תת-cf מן רן קול כמוך במזגת וסגמ' ח יהורהכן טבאי ושמעון בן שטח קבלו מהם • הפירענות פלח קלמר רעע ראו מקרח ורה וחינה מדה יהודה ביטבאי או תעש עצמך כעורכי הריינין זס מעשיו מכניסין • 6לך כרתיק כסוף פ"נ רנ"מ :

וכשיהיו וfרכק עמו הוחיל והסעת ז הרחק משכן רע ול

מחקת לו לכך סfמר וחן תתחבר ערס סככו סחרס קרובל חמר כו לפון סקיe6 מן הפירעכות כלומר רע פמסרת תכל עליו פורענות קרוקס וערסט 6יכו סככיל סונרך לומר הרחק bcינו קרובי כי פתחוס יכf fידו : ח 6. תtr עלמך כעורכי הדיינין רק סזכיר סלח יתחכר לו ולתר על כן רע וכל סלינו סכן כלותן וכפיס סכורכיס ומסדריס טענות כעלי קרין לפני רסט ולס ספניקס רסטי"לפי ccכינת סרסע היתרעהלטכנו קנייניס 6bסור לזרס לגלות דיבו לה מבעלי הדין ונותר ע וקרנתוקיזק גדול לכל הרוע סיני קרוב לחרס חין רען עפר כן כסכיל ספוכה כלינן rf"פ ס (לע פהרין פמו פ"ו גורס לחרס פוס רע לfף כוח רפי לפתיס 6ח"פ הול מתחבר כעורכי קריינין פנלוני הדייני וכתלמיד קיוס. לפני רכו מרכר אין כן כתל בונדוס םכו! נס החסיר הר"ר יוסף 1 cפן פלס יעסס עכמו כנרולי קליינס כרכר לפני רכו כפיסק לק וכtס קוריקודי לירמ"6 כתב סרקרק חמרי קלמר קרחק הדין עורכי bסון ערכחות של נכרי ערכחות של בית חול ומפי פרול מהכפעיל • וכח נמר התרהק סרוח מכנין התפטל וחמר 6ריס סמעתי לל תעס עלמך כנרולי קלייניס נכון כעלי פרס יכלוס סלס לסכון עם השכן רע לפי סfינו מכירו ריג'ס זכולן סירקיקתו יזהירקו סלf יסכון עמו • ע"כ - וכעיניכרת סכסגייס לקז לו תקנה לשון המקרר מתרחקי כמו סג''הרחק מענית דרכן במפלי ה'וfי 6תס כולל התרחק כג'התפעל ככל המקרה ונסתחכרנת כמו פנה כסתחכרן עס 6חיכו פריחת מעפין כו'ין'והיינו דמסייס ולל תתיי מן קפירענות כמו פתוח ככתוך סזס : ואל תתירסמן הפורענות • לוחמי סיכהנמן הפורענות כי לכר זס מדר מגונה מי סקו) דוחן מן הפורענות לכל חל יתיחcמן לפורענות כחד ע6ת המן שהיית בוטח כגירל נטרו וכהרף עין נספך עליו סכנסתו • ה-ו Sפון כל תתיcf רך חייס : ח אל פיטפלמך כעורכי הדייניס : פי"סר"נ כחותן החכפיס סעורכים ומסמן טענות בעלי קרין לפני קרי ניססור לפלס לגנות דינו כו' מכעלי קלין ולומר לו עסס כן וכו' ולע"פסילת רכרי נרולין פמרס עורך רייניס ססס עלמן מסדרין כךנפני קרייני' וכןפירס"יכפ כתרסדסוטסון p'ולוקס נחת מתנפיס יסקרייניס לפקח (הפי פתח גופופו של זס וכסוכתו סרזה ע"כ וכן פי'כפ"ו וכתובות דף נ"כ הכל מסודכריו לתת לונר פנס תחלת דבריו פפרכין ומסדרין טענות בעלי הדין לפניקלייניס לה פרס מטעמיס כעכמס לפני הליינים • * pיטמגלין (כפר רין לומר לו עפה כן קרי זר כלוקס טוענים בפני קרייניס וכך פית"י כפלן נס כפרקו'ופכת לף קל"ט • 9

° n כרמכ"ס עורכי סדיניס ס לנפיס פלימנליס הטענות והליכין עד סיסיו כקיליס כגי bלס כדיניקס פרס מסכריס ות כספילמר קליין כן ענת כן יכטיטעון כעל סלין כרתתתתמכקרכן כאו קס עוכטקוין וכעלי קרין נפכיסולות קורסיס שרכי קריינין כשו פורכי דינין(פניקס עם ונפי זיתנת עורכי מסכת סתימות קלינין לפנייס ולינהנסמכת עמלת סלייניס כלכר וכספר לכ לכות כפול&Eמת דרכי פירוסי החכעורן לייכיס עכמן ני קלין ספסקו כריינס לופות לה תוס כסכס מס ססדר הטענותיו. "כה עודחת קרייניס ללון לין זס ע"כ: וכתב כמדרס סמו: נcסירו מתפיק קינקרי 53

°

n ס"ו 6יטפון (בעל הדין רכרי פֿון ומרמס פוקס רטעי גמוריס • 6k 6פי לכרי למת ויפתן הדין כעכור מקסיעסס כקריס רפ'כפרק סנתפתתה כדין רפולה טלין לה קלכס פריס כזוכית ונפרעין מנכסיסכעל ויעןלהסר'יוחנן קינת נק מידי (רפות כדימיריק רכר סיסלק קננת על גינה לי כן פי'רכרי קר"נפכתכ ולומר לו עסס כךויות ליס למימר תסלו טוען כן כלכרי סרמנ"ס 6ל סדעתו דלהם לפנק לעשות מעשה כמקוס דר'יוחנן וכן ער 5ריינפק הכותנדן פלוטקסיקו עלה למסור לכתוכתה חבל כנמר סרור וכריז וטענות וכל פחין בו פקר לפפר לנהר"כלין(תחסר ולהט עות אבל ודלי להרמכ"ס חיכו כןלך סרור וכרי כטלמן כמי 6סור ("סביונק הוכח כמלרסמו 5 דבר כמון כלמרטעכת c פקר נמכרו כי ללס כזה הל רשע גמור ועטרה גלולת היחצו וככל כמילי דחסילות עסקיכן כמי פמסדר לנטענותיו ספּפייו ומטפיסbותס . ופין לפני הדייני ומגנק גולת הרין ולומר fsין ראוי לעשות כן כי יפרוקופ"כ ומדכרי כולס למלט והיינו רחמר קמכה כעורס ככיף פלו חמר ! תפן כנגן עורך הלינסקיק כתפמעטהעריכק 6סורס מלך אין • ניכנס ושודכ"נבדקדוק עלער פלמר חתכו וכו כז כלפון קנרס קל תקיס וס

מוס

לקיו) מפני סכתב עלמן כרככות. לס'י • (וירחיק עלקן מכק סגלק קפך מרוב התללכת לפירוטסתי"טאג"ל):

גרין נפנין : יסיו כעיניך כרטיס :AS טס לכך (6חד מתס מפוס הקול לר"י דחאריכן כגמ'7נקכי יתיל פלה פקיק קרוט נומר חם פליני חמור סוח וכל יטעון טענת סקר cfic לתת וסכר מכסרן תתעלס ולומר כן כתחרט ומרכזיכו עלמיט לומר כן חין חתקרוקס בו הובס: כזקכלו עלי:'עת הדין שלה כעורכי סלייניס לסכר חרס חשוב cחכי (מעיכן מסכס דbע מקפיד הפיך לומר גונן זית חלס תער פנל טועה קיק ולס לסיס fדס חפור יפה קו' שססמשוס מכפין 6ל תתעלס מתכוין לגזור חי נמי כתחייך

והיינו לקחמר לתעt עכמך 6'מסס סכוע' ונפג כל תוfמ' וכשיהיו בעלי דיניםעומריס לפניך: יהיו בעיניך כלומר כפי עכמך 6ת'חלט לפקר (פ::: ט והוי זהיר כרשעים וכשנפטרים מלפניך יהיו בעיניך כזכאין ספוכ6ן תעt חותך כעורכי כרכריך סלח ילמר קליין סת' כשקבלו עליה את הדין:ט' שמעון בן שטח אומר לכל זונת זה מפרי טרי ולפי כך וכךקית מעש'ח 6ס סי' הוי מרבה לחקור את הערים והוי זהיר בדבריך 6פילו סלח לקרוכו פרי סלכר כן ייס פלוני זכחי, שמא מתוכם ילמדו לשקר :ו שמעי ואבטליון כפינו6רס מסו'וק) כלומר ומתוך דנרי' קולון מרכעל קכלו מהם שמעיה אומר אהוב את המלאכה ושנא ר"יוחנן משוס מכפרן סיים סדין 6העריס לימר וכר את הרבנות

ואל

רסי בחר הכי נמת גן כפפות סלס קית:יפת: נחנטליון

כן הפסיד סכננדו למחי חן נרי כדק סיון ומבני בניו פל סנחריך לס ושמעתי סמפני פקית ורמס דסחי סומק טפי וכןהר'סתג'לס כל 6 כל 6רס חצן מכטלין חננ"ונקרס כשס זס ספירופוחד לקטניס כי טלי מררייק (מתני עכמן 6כל כcיכו 6לס חשוך לפי מרק חסידות כלפון חרמי קטן כמו חמר רבי יוחכן כך הויכת טניס כססייתי חין כין כיון cלינומנמדו לטעון סקר אס לכמרכו מדריות קטן נייתו טלי וטליתל יכולו קטן יקטנת חף כלן לכטליון סחמר מפוס מכפרן תתעלס לfי לfו סכי קית מתענס ונט מכיסן 5c יתומיס קטניס : 6סור לת רמל:fכס • ולפי יעלו מלך חסילות חלח רמה לו נסרויס לוס ולהפסיד גזת וfס קוד כמה להתפרנס חייכנעסוק במנחכה • טרכטנת מניחס לירי. קרוכו וליט סדס פוניקייס נמי ומכפרך חל תתעלסכך נרס' פעמוס : ושכח חת קרכנות ולח תחתר חרס גלול חגי ונכחי לי בעיני הכל לפון רשי חרס ccoכיbcfומרי'קימנו וישפיע לעסוקן כתללכת. רמ ליס רכ(ניל)כרכס פסיט נכנתס כשוק סוף סלח נקרוכיס - ע"כ • 6"כ כל סלח לקרוכיס קול ככל טל מנרס ולח תימר כסכח לכח גכרז רכח חכס וסכים כי קלוזהרת רחל תעס וכו' : יהיו בעיניך כרסעיסכל סניתס מנתח . פירס 6חר וסכח 6ת קרככות קתרחק מלכתוג פררק ככדיק 69

ficס כן להיתפס כטענותיסס וילין כל 6' לכף זכו על נגור סקרכנות

מקכרק ולח ירך לחמיתת סלין סכל כספכיסס כעיניו כרסעיס יתפס

נטענותיה של כל 6' וכרמסות של כל 6' וכסכיל כך ירך 5חמת קריןנסרכיון פעל כל פניס יותר מןסכעלי ליין הל טופס שלח כדין וכן כעל דין לפני שישנו דין עמו קרי קול כמוקו סץ חמרו נענין סכועת ססימניס כס לומריס זס לזה סוכו כל מעל 6קלי כחכסס הרשעיס וגו וסמרו LOLנועת ה'תק כין פניקס מגמר סססכוע' קנס על פניקס וכל זה כזן סיסלזה דין עמו פניקס נקרלו רסעיס עד סקכנו את הדין ולז פניקסכריקיס כי קננת סדין חקר המחלוקת פריס (תס סול מחמת קכרקות cc נתס קרן חייס : כשקבלו עליססחת הדין כתכסר"כ סלח תשל וכו'דסוי לתיכס כיון לסיכ6 למחסר לי זה בכלל וסוי קן חת כל קורס נכף זכות כריכה : ט *והוי זסל כרכריך סתס מתוכס 2 ילמדו פי'כו'כנכעל הדין לו סעריס ולfע"ג הכריש6 Sח קתני מלח עדיס ת"ת זיל כתר מפתח רסמf וכו' דסייך ירfי 6ף כנען הדין ועור רפוי זהיר וכו מנתח כלפי כפסיס רוח וכן ילמלו רקחמר על כל מי שיוכל לכפלו קלמרו כל נcrמr עריסוכעל דין: ישמעיה ונטגיון פי'הונגרי כדק קין וכן כתכסרמכ"ס כהקדמנתו כחכור משנה תורה ומשמע סתס כעכתס קיונרי כרק

ונ6 יתכן כין ססיו כסיל ולכניו כלפי' ק"ככמשנהו • וfין גר כזר ללון • כלפי סר"כ כמנכ'פרק י' דסנהדרין • °כל שכן נקיות וכנ"וכרתכן כמפנק ו'פ"ק להוריות וזס bסון רכיכו דיווח כספר לין קייס סמעיה ואבטליוןסמרו פריט מקהל גריס וכן מוכח כנטין ויותר לכל חין כפירוס סקס עכמס סיו גריסלסכן חיך לפזר למתן נסיס וסגנואה סכלו מן גריס וכורחי חתן מסר פיו ולכן היו מותריס למכותן נפי) ולככית דין • 6כל יrספירסו כי הס עכמסגריס סיו כורסקי

ה טעית נמור ע"כ: אהוב 6ת המלחמה כתב הר"בחפי'יסעו כמה נסתפרנס וטירה:תח חיכו עוטלמללכת מפני סכרת 68 חתכקת כעלמ' וסיינו חתוך רקל'פר וכח התר עסתמכקכ' וכתב סר"כ סרכטנס מכילת לילי סעמוס גכי 6מרינן פמעון כן בגלל כמסכתינות'רפ"ת וכתונות ולכי תתי' לסתס fפסק סלכתו כר"6 דסמר פרנטל מכיחה לידי זימה • וחיכז כיכיית משחק : דמסוס פפיוס ליכל ומסוס זיכנס חיכה פרפי' הר"ן עס • ו6פשר לומר דליקף כספק סייכז זימה • פסכסיס דעתן קלות להתפתות וכן לתת מוכח נפרק דלקמן מסכת ז'מרכס ספחות מרכת זימה ותנו כרכרי עבריס תכן מרכק גזל 4 ושנא 6ת סרכנות פי'סר"ככפירוס 6חר מתרככות מקכרת 6ת כענת כרסמר מר (כפ"ק דסוטה) מפני מה מת יוסי קורס

ו 43 מג א

נמל

[ocr errors]

ואל תתולע גרנות פיקר”ג כדי לכול יכנות על ידיס ומסיי' מקכרת לחת נינלית : לל פתורט לרפות כרי נטול רכות על לס"י סלין מקרבין לולfדס:6 לכוין עכמן • (2"כ תיק ידית כלל תתולע לרבות סל6 יעבירין על רמת קונן כמו מתני' ג' דכוקיברמן • וע"ס :

סיירע לרוחנ תהלותי : לרשות המנכות קרוית רמות מפני יא חכמים יותרו כרכריכס מס סזסיר לחכמי חנן יכונס סכרכות כיד'נעסות כינונה היא סוקרו כלכריכס מלי תניחו סין סחר בני

מקוס נטעות נרכריכס : הדס תיזהריונכן לח פלוס ואל תתודע לרשות : יא אכטליין אימר חכמיס סוס תחתוכו סוכת גלות כלומ' יכול ספק כרכריס סליכתי' הזהרו בדבריכס שמא החובו חיבת גלות ותגלו 6ע"פ סכמו קוס foc סנו סין יכוחו הפו ושי' (כגלטיות. למקיס מים הרעים וישה: התלמידי הבאי אהויכ' ססמקו נטענק סנסוpc c rum"כ נוכרי הדיוט סלין וימותו ונמצא שם שמים מתחלל: יב הלל ושמאי ינרו' החטס ותתחייכי נכות משגיחין על רכריו לכן סזתי' קבלו מהם הלל אומ הוי מתלמידיו של אהרן איוב ותגלו למקיס סים ct

6:פיס יותר נחכמיס כתורס סגנון שלם ורודף שלם אודם את הבריות • ומקרבן פמרחיס פניס כתורת סלח כפתורין סופן: למקום לתור' :י. הוא היה אומר נְגר שם (ס"6 קכז אבד כתנכי וסס כנוי למי קרטי" מי הרעיון ר"ג מתי מין שמיהורלא מוסיף יסיף ודלא יליף קטלא חיים ויכיכו מתוך הכריכס דכריס פניס כתורת ס5) כסלכת

ורישתמש 6sיג הנוכי ופתו התלמידיס זיס כנוי כמיס סרעיס ולפין

הכס 6קריכ'מfותס לכריס מסורס יוס סתי ירעיס תת ככוי לפניס כתור'65 c כ־נכס: דברי מנות וימותו כעונס וכמכcf*סמת6cc 55Fרו לותן ישתו התלמידו הכחיס 6חריכ'כת'סר"כ כמו סקר גנטיגנו' רעות נטלית כעילס כמי פרוי ליכטינכוס חיtסיכועס ללון

חיססוכו עס ללוק וניתוס וכו'ויכלו וכו'לס ותלמידים וכיתוס תלמידיו סחכר לסס חל תהיו כענריס ימtסיס 6 וכו'וכיונל גזת כתנכמסכת ג'פנתרס דידיס נתחכרו פינתס גרם ע"מ לקבל פרס • ומרו הס 6פסר פועל עוסס מערכת כפות מיפרח, וכו' וbין זס סיס ממ: לדברי התנ6 fcיכו מיירי כל סיוס וטורח ומערב חיכו מקכל פרס זיכחו מן הדת הס כנס מפני התלמידים הכחיס 6חריכס ומכחתי כפי' סרסנ"ס ותלמידיסס ונקרfיס כדוקיס וכייתוסיס עד סיוס : יב הוי פיפניתכין דף קט"וע"כסכת כסס חכות דר"נתן פעם לרוק מתלמידיו של חנון חוסך הכוס ורוון סנס פירפר כחכות ור' וכיתוס סרין סוניס לתלמידיסס לכרי פֿנטיגנוס 26 קריו. כתן כינר היה לקרן 6ותס סלוס כפרית רוחה פני מי הרס כענדיס וכו' וטענו התלמידיס וכו' וכן רחיתי כלכות דר'כתן מתקוטטים תיק רונס לכלb מרס סניח מרעת הכר: וfומר לו כפ'ה: יב ורודף שלוס כענין פג'נק פלוס ורדפהו: יחס קכרן 6ין הו) תתחרט ויכס ת פכתו על סתט גן ירוח אורב לחת הכריות לפי פקס כריותיו של סקכ"ס לפיכך רחו מר לי bcכול חניך סתמחול לו ותוך כך כססיו פונטיס זס פתחסנס וגס ספסיק כלרכת מוס הפניס ול6 מפניס 6חריס כזה היו מכסקיס זס ל6ת זס וכיכר היה מקרנהכריות לתורה כגון מפני הנחת המגיע לך מקס וקרוב לזה פי כתדרט מי! : כשהיית יודע כfלס סעכר עבירת קיר מתחבר עמו ומרחת ומקרבן

לתורה פי' סר"ס ס6סרן כפרי יודע כחלס סעקר פניס נכונות וסית 6ותו סלס מתגייס וחומר סכו היה יודע עבירקסית מתסכר על! וכן וקנת קשת פוקנר מתכנו למסמר לייק זה מעזיתועיס כמס תיק מתרחק ממני ומתוך כך ת' נתי הרגלי cלתר ו6ל תתמכר לרסע רחיתי כפ"נ מחכות חוזר למוט סוס פרנניח מעיד עליו כסלוס וכמיסור הלך חתי דרומה ת"ל ורכי הסכמנו כספית להריסון כדרך פגע בו ורכיס הפיכ מעין: יג כנרbמס לכר סמיק מי סכתסך ל פתו כחרס רע ינתן לי כלוס למחר כקסbותו כלים לעבור עביר' מרחוק מתוך!פורת ורככות מהרסיבר סמן סקרכנות מקכרת 6:מר חיי לילין לפf סרת 6ת 6סין כוסתי תימנו שנתן לי לחות בטלית : גנרל מסיכת תרגו מסכו בניו: ודלק מוסיף מי פלוס כמכf לfותו החים בנוגע עלמו מן העכירס ע"כ: וכ"כ סfינו מוסיף על למודי: יסיף יסיף מפיו מה שכבר למד ויפכו קרמנ'ססית מתחיל גן 5 פלוס יסית מתוfתנ6ליו ותיק מריה תלמידו וים סגורסין יוסף כלת יוסף על יין ויוז כלח עתון

רפי עמו : וסיס כלים התוח מכיים נפזר וכו' : ין נגד ולנס יליף קשת מדלס מוסיף כנגן קטל"חינכנותר רחוי סוח טת) )נר pזיס פי' הר"נמי סכסן פתו וכו'וכן פי'סרמכ"ס סיקרנותו כמי סוfמרו עס ה6רן מותר לקרעי כרג ומנכן 4 וכררןחייס מרקר' סיכוי לפון לתחל'סונס סמס (6ק"כ סמית

וויסקתם ומפ סcין קוס תות כנר פתח ר"ל סס הסורי נגיל וזר מורה על תופנה לכל חין זה ביזוי כי לסחכר פמר סל כעל יזרוק פסרכנות מקנת וכו' וי"ג גנד במה חכר סתס כS6"כתר"פ עד מה כמין סמונטסות לו oc כסס סנדולי' 6כד סמית מהית לו כנר ויסלר קיי ג:כיון יקרס מכלן ינָזס סחסיך ברלין' מוסן כתכסרגיס) הנכנס פניקס נ"ומ"סbל"ף ; והם דחקור כלפון קרוס פיין סוף מכילתין : ודלא מיסיף יסיף כי קכ'ח גפ"ג מינכן" ת"ת דנפי סמר נגד סמס כלומר מי סלויך להגדיל כמו לכר סמים וכן תחקר כלככך ליז הנתיל עור לי

סגניסיס למולי כסכיל oco ויחכר. • חן 6ס סתעתי מחר זה קורס סל'למוד 65 הצמוך כזה חמר

« הקודםהמשך »