תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors]

6סור פירס"יוכל כרי דל6 לעגרינסו לכונסו ל6 ילין ליה הסוכר לת ההמר סכרן 6סור קל מתני' נקט ניר מטוס סיפל מידי קלכן 6נרל פיין ניס וכפכ סר"ן וכ"ת ל'פ"ה יוליך וסיפ fת6

cf65מוטיכן דfע"נ להסוכר לה החמור כרכור פליז פרוטר 6קת כיס התנס לינן סתרו דקי" חבית יין נסך סקמ6סכרת נמי נתניה בנינו סל יין (מזונותיו עלים סלקל שנתערכה בקניות תחרות יוליך למי 6קת ניסק:65) כדפירט דעקך לנינס לסוי כללו סכרק מפיקר) להניח עליה יין נסך בריככמסנס ט"פ"נ)055 °

(Cכרן 6סור קת'ון : ב דמי לו כתריס סכי'לחיסור) השוכר את החמור להביא עליה יין נסך שכרה ידיסס כמיס כוכניס: מעפי מה נרמס תכלס חכיות סל אסור שכרה לישב עליה אע"פ שהניח הע'א לגינו בנייתוס כן אנין מתניתין כתר לכל סכי 6פסר דרך עליה שכרה מותר : ג יין נסך שנפל ע"ג ענבים קסורס מחסרוf וסכי קתני מרי' לחיסור גרמי כל הסכ' יריחן והן מותרו'ואם היו מבוקער אסורו נילו ורי"ף' ו6ס נותן טעס לפנס מותר לו כח רנה להעכי" לו חכית "ננפל על גבי תאנים או ע"ג תמרים אם יש בהן ומעשה נמי כבייתוס בן זונין פל חיסור שמה לה היה מכרו בנותן טעם אסור) מעשה כבייתיס בן זינן שהביא טריק מכיל גרונדו כספינס כלל ע"כ. ול ל 6icת כסני' גרוגר בספינ ונשתבר הבית של יין נסְך ונפל על ונסתכרק: חבית יין נסך סי') מחותן כית סמתנס גביהן ושי לחכמי'והתירו'זה הכלל כל שכהנאתו על נניקן ונ6 מעפר לפני פתו • וכ"ס כרכרי ירמכן בנותן טעם אסו כל שאין בהנאתי בנותן טעם מות' קכמיס וסתירות: כל סכנה לכתב הטור סי' קל"ג לסכל בין חומץ שנפל ע"ג גריסין : ג ע"א כלכלתו כנותן טעס פלוס סיינו טעמס ס6ין לו תקנת

נהנה מטעמו של לסור: כן ונכת הכחס ליס סמלס דכיון סקכלכות קול כוליה 6גרל סלין כהנחתו כנותן טעס סליכי נהנת כטעלן סל מסור:כגון כל חלח ופלח ידיכפ"ל • והיינו דכתכסר"נ וכמללת חכית סומס לfסור • סנפל כתוך גריסין 5c היקר נוקן טעס לפנס

יין נסך ביניהס • וכן סוח ככריית' . וכי סיכה רגוכס קול - סוס סיסיו קנריסין רותקין כסעת סכפל כסן סומן bc דחיסו'רוקח כשנמלח כינסס ז'נגוכח הסתירה רתכן כמתני" פונס כנס מקהלה ועד סוף (6רכעס מיט כוכי טעססס ים מיירי כמי חט"פ מכמנחת כיניסס לין 6ותספרת' עליסס טעס מטלית מתקלת ועל מן כגון סיין כקסל סל כפר חוסל אפילו הכי סכרו מותר לכ6 עלס דמתני' קיימ6 ולמרינן חנן דניס • וול 6סור חיסור ודמוי וים ספספונס מקהלה ועד פיף חס למר ליס סעכר לי מחר חניות וכו' סמעיכן מינק לכחלח לנון סמכונית לרגיסו הכפר כלכס ומותר לכקחנס ויש מפתח גנתו וכן ליסנס רכריית6 חנית חנית נפרוט" וכמנחת פוגס כתקנס ומסכים כסוף • כנון הרנסניין סרול פונסכו יין נסך ניניסס סכרו מותר וקחותכן חט"פ Sbc הענר לי נסעתו וכסיסלס כי עד טיפנסעליוכח קיין נותן כו סלכסריה הבית של יין נסך ממקוס למקוס סכר! מותר ללן למימרס וטעס וס מפכיס כתחנס) ולכסוף פונסכגון סוכן הנסר עם זרוקח כססכרו למלחכת חקר ולק"כ6"3 פיעכיר לוג'כקכי' קסמbר fו קטעס סכלוע ככלי סחיכו כן יומי שנכנס כומשוכל סע יין נסך הם חסמעיקרח היתר סעכרת חכית דיג בכל ז6"כ כפנסיוחנן הסניס 6סוריס מספק לפיכך לסינריסין כמלחכת שהתנה עמו ושכרו חסור • 6לס לעולס לע'פסריח הגנו פלפל כהן סומן לה היו רוקחין הרי קן 6סורין מספק ככלל המללכס טרנר • וכדתניח ככריית' וכמכרת בנילס bתסומן כנריסין מקליס מפכיס ולע"פ(כפתרתירין) חקר הכי קלמ'חע"פ ° ic לעכר וכו והודיעו סזר החכית סככלל כן פונס טעמו קני פסליק ולבסוף פונסוססור : כחלחכה חכית סb ין נסן קול 6פ"י סכרו מותר כלומר fcר

גלס סכר וכדפירש"י וכתמלחת למר רוכמלס כיניסס דתני ככריית' כגוכח להימרח לחולימר מסוס לנמלח וקנה ללידע כtסתנק וטtס מללכתו - חלק 6פילו 36 וכו' ומסוס לכנוכח דחיסורס סוי וכלכלת רכותח דלפי'לכי 6סור הלכן תני לה כמי כנוכל להתירס וכמנחת • וקכי כמי מתני לה נוכח וחיסור כריfc וסדר פני נוכח להתירס ואי סיפוקיילי דריסס וככריית6

6חרת סכנמ'דלל פני כמי חלל נוכח לקליר בלבולתני נמי 36 העברי וכו' כרתנן כמתני' וגרנות' כדפירס"י כן נ3 °: השוכר לחת החמור נקניל פליק • מין 6°

F כרטנס ד'פ'סונ"מ : אע"פ סרנים קטלניכו עליה סכרס מותר • פיקר נרחט'גלקפוכר וכו'סתמה סכרת נמי להניח ענינו סל יין וכו' - קל

משמע לן דכיון לחי לח מלית גיל 65 מלי 6מר לילינכי לי לנרס קלניכס קרי זה כחלו לחסכרק כך נמרח : נידיחם וכן מותרות . כירוסלמי מפרס למיירי כענכיס כמחוכריס ללכול חבל חס ניטל ספוקן היו כמכוקפות מפני כקר

סנסbר לנכן תוס'. ולכן כתב רמבירוסלתי מוכר רלס לין קעגכי מטונטניס מbקכן וקרובי ריכטר כפטקעו" המיוחסורות : נפל כל נני קלניס וכן "גלס"6 וכ"כ תוס'רלג רפי נלס ת* חסוכס מסרס וסכי קתני לכל כתחנס ונטס נותן סעס לפנס קול: כל סלין כהנחתן כנותן טעס מותך מלכתיכנ6ת1956 כל נכנס ענר 6סרכסערין קתננה והכנהנה הכרחית לנר קרוי גכלת סלינס כתויס נגר (שהסריח) חינה קרול נכנס גמ' : כנון ליפן סכפל על נכי גריסין כתב קרינוך מיני נותנו טעס וכו'וס טעס פונס מתחל'ועד סוף כגון שמנונית וכ' כונס פי' כמקס סנעשה מרכט כסקיס אפילפתי במפלקג'פ"נ רקדוסין ע"פ.ומפקר נוס bסליס כתחלק נוסף נס • כוון וכר פו קטעים הכלום כבלי cיף

[ocr errors]

לס ריק כחזקת המטעמו כל זמן פלח הודיעו סגולותפלין כת יומ6 סנכנס כו מפוכח ו6ח"כ נפנס • ותמיקתני רמה קוי כחוקת המכתמר ולפילונפליג מיל רקע מירתת וחומר ענין זס למפכיס ולכסוף פונס דלק למרן אל עלסלכר סכסעת ככתס 6תי יפרח וחי לי : 6ס הודיעו שהוא מפליג ומתרחק תערוכתן מסכים ולבסוף פונס • ולכן יש למסור לכל הרוח ממכו והכיות (כתומות) קס : גדי סיסתוס • fס פרק כדי מפני סכתחלס תערוכתו היה מסונס מחמת כחיסור פנתעור פיקוס סט 6 נקי כמנופות

כי הכל מכליסbינו כת יותר קוכית ויחזור ויסתום הנקס ו ע"א שהיה מעביר עם ישרא כרי יממקו' למקו' כפנתכסכו הכלכלותנכלע ותיכם הסתיתס 6סור : אם היה בחזקת המשתמר מותר אם הודיעו שהוא כקליר מקערך כקנסיל ככר שוס יפתס כמו פתוס העין מפליג כדי שישתום ויסתום וגוברשב"ג אומר כדי נפנס טעמו וריחו ס עמל מעניק פתוחה • רשכ"ג שיפתח ויגיף ותיגוב : ר המניח יינובקרין או כן וכמכס סות התערוכות ות' הינו חסו'fk 6ס סקס בספינה והלך לו בקפנדריא נכנס למדינה ורחץ פונס מקהלה ועד סף סות כדי סיפתח 6ת כל מגפת מות' אס הודיעו שהוא מפליג כדי שישתום ויסתום גסקרמכ"ס כפירוסו סתbס כחכית: ינין ויעפי מניפה יניב רשב"ג או'כרם שיפת (כ"ס)ויניף ותגוב המני' המפיק הר"י מגן ד'חלוקי חבר':ותינון ותנגב ותיכם• ע"אבחנות אע"פ

שהוא אבל ככקינת חור כמגופה So

רקלירק טחינס כת יותר הכית cohsפו מסוס למנכרל מנת ולוקח כמגופה של פיך וכגמ' פינקי פירקין סוף דט"ס ולמלונותן טעס לפנס ינותו רוח רפנינירכנן פליס הפכ"נ וקייסי לפתיחת נקכ מסוס דלח גיעולי ע"ח רלסר רחמכם (כמרין דכתיכ תעביר כס וטסר איננו פרסיד (כן ולינו ניכר כין קרם ניסן סכל כמנופת פיט וכעי קגעלה) היכי מסכחת לסו bמר רכ חיים כרית לכיוני) מולו רכנן נרפל"ג דלה מתסר ליין ער טיפסה, כלי טיפתס ל6 לסרק תורס & קורס נת יותר דל6 נותן טעס (פגס די{} קטנועס כלס וינוף ותגוב וסלכס כרסכ"ג :י המניח ייכו (עיין מ"כריספ"ו דנזיר) מכלןולילך לסתרי גזירת פנינת נקרון 6ז נספינה עס כע"6: כקפנדריל כדרך קכרק סנכנס כת יומל מסוס קדירק בת יומה °

c למסוס. גזירת סוס 6כל בספר זה ויכס מספר סככנדו: ורחן כמרקז: מוקירכיון דט"ח מפו" עלמו נותן טעס לפנס ממטסול :ג ע"א סמית מעפיל על ידם וסתי מרתת ול6 נגע cfmמוטי כמתני' פנינתח ור"ס כדי יין וכו' מסיק סולס כסס הרמב"ן למסוכר נית ריילי ורכנן כמגן תלתל בכי רלי תנ6 9*6 ססיס מעכיר כדי יין כחכית סתומ'כפקק של טן כיוכח כף חט"ג לקט6

°יכול לספקו ס"ח התס מרתת הע*ח רסנר הסתם לקחו לי. הכל כספינה ופינע כלח. זיוף כלל כיון דכחזקת מסתמר מותר • וקרין מפליג לית לספינתית זעביר מלי רעפי ולו מלתת • וחי כפתורי לגמרי 65 דכיין סקס על כתפו ויכול ליגת כהן נתיק מתכת ספינס וקדון ולח הכל הוכיח פ"6 כחנותו • הזה למיכל הייש לנתח כגע ולח מרתת כ35 דמסתמיט מיתר ניתוק כספינס וקיין מרתת לסכר דלמf כחרקה לקרינה חול וקלי כחכית כתכונתי סbליפול ולע"ג למתני סתמא קתני ותשמע מכר לחקר וקזי ני . 6כל כמנים ע"6 כחנותן לליכל למימר דלירי כפתיחות הומי דחרינ6(דמתני'ק' מוכח כי מחפר מהיר ניס לככס ועכיר כל דכעי - לימ6

65 - בריכה ונכנסו שס וכן מתני י'פ' דלעיל ע"6 כנמלס כלל קמ'וכו הילפי' הלכה כרס"ן :

י לולפקי ר"פ רכמסכ'י6 כת Occ) סקנ6 דמעכי'סני'סל יין ממקו'

למקיס הייכו סתוס כפקק סל ען זכיוכח כן שלח יכל היין בטלטול סחכית והוידומיל ר6ינן יכפתור חיילי מכפקק 56 עז היינו פתוח - כיין שיוכל לפתוח כלל זייף - ע"כ. ועפ"סכסוך פסגת ז': אם היה כחזקת סנסתמר . לסין סר"נ כל זמן שלה הודיעו פרו מפליג הוי כחוקת קמפחמר וכן דעתסלמנ"ס לפנמהלכ' מלכלות לסורות . 6כל התוס'דקדקו דלי סכי מכללה לסיפז סנועיכן פה ולסתוק מליסנה הכחזקת כפטור מדקתני כחזקת ססוח מסתתר משמעותייכו שימור הפוך טפי • bk מתני' רוקל ככח דרך עקלפון סיכון לכוח עליו פתסוס 656 ידחכו • ודקדקו ורכיס55 הגמ': אם קוריעו פסול מפליג • פעורו ככלי וכן רס"י ופי'תר"נ לס ססר כדי וסווט פורסי . * סר6"ס והודיעו סיור מפליג פי'Sho סרעתו (הפליג כסתס fו סbמר ליה המקוס ויסכלותה הפלגה כך פיסתיס וסתוס ויגון • 6כל 6ס סין כחוותק בפלגת כלי פיסקוס ויסקוס וינוכ- 6פי' סקר מן|רוכה מותר ובכל עניין מרתת כ"6 דנמרחתי מפתח וחץ יס ע"ס: ברי ספתק • פי' הרינגר סיפתס 6ת כל הגופת קסכית ולי פפר גמטלה שלה פסכר כולל רס"י - ומ"ס סר"נ ולוקח כמפר של סיר סול פלימן רננן עליס חוגג ומייסי לפתיחת קל מסוס 7 מינכר וכו' . ורש3"ג סכירס ליק גסי דמלמעלס לל ידוע לפי שלמעלה (מירחו)9*ו-300 פחות לחטת מירל ידע דנמטק 2 יום בע"6 למרין • וכפיפתח יפרחל קק המגופרירסה מתחתיס לופס פתיחה • זיככן כין קלחיצלר לה יליע לקמפיק לדעתית דלפיך וקזי ניר • ח"נ ומכין דחליס • נמ' . ו״סהר"נ וסנכסכרסכ"גדכנוסנס ס' סתם לן תכל) בוקית • גמ'. ועיין

b ° Nכפרק ק' דעירובין :ובקפנדריא פי' קר ככורך קערת סגכוס וכו' . ועיין כפירופובסוף ברכות המניח כ*6 כחנות וכו' כתג סינוסטמנעי' וכו' מכל כפפינק נופלין ליה (ספינתיס ועכיך. דכעי גמי סכקרון ופפנה בי פיגנהנתיבורכו

מרתוק

מפליג

[ocr errors][ocr errors]

מרחוק מס יעשה כתוכס מסל"כ כמעביר קנית • והיה נרחס ה דונבקי • כי שמניחין כו'כוסות וספות כחוכלין ומשקין לפיס רמhc"כ מזכיר חכית יס יסרת, שלח יוכל (הפלג כיון וממנו נוטלין ומזימין על הפגין זין 6'פן המפונין נוכל כלי פרוס לכרו וחין חחר לח יכול cSחתן והכי רייק ליסנ6 לעס מן הלונכקי יין סrלחן: ולfס 6מר לו סוי מוזקופיקס סוSt יר! רמcמע סיפר: מסייעו ל6 סרחיתי סקרמכ"ס כת: כך ותרחיב לו ירפות 6ף מס ספל סרונסקי 6סר לסוכת דעתיק ? מה מסכנות חסורוק •

ונגע כונה: חניות פתוחו" ט" מתישמענו עס ישר! שהוא יצא ונכנס מותר ואם הודיעו שהוא הכולל: ככית :הניחו GL : כלי יין ממקוס למקוס ותוח כרי שישתיס ויסתום ויגיב רשב גאים כדי שיפתח כדי שיפתח ויספוס וינוס הולך לקריקן (סרן גס ויגיף ותגוב: ךְ הִיה אוכל עם על השלחןוהניח סתמו כרס:" דקלכתח קטור סי' קכ"ט כתכפתית לגינה על השלחןלגינה על הרולבקי והני ויצא מה. כותיס : כונסת . חיל ע"י מעביר לו חכית וכו' שעל השלחן אסר ומה שעל הרולנקי מותר ואס סמחפפין וחופרין קבפיס כמ"ס סר"כ 6כל כמניח ע"6 אמר לוהוי מוזג ושותה אף שעל הדולבקי אסור תרנוס ויחפ: וכלם : קן בחנותו וכו' כריכה כלומר חביות פתוחות אסירות סתימות כרי שיפתח יגיף לנו לת רוית • לכל נז קנו קמ"ל דלל קייסי נתכי וס"מ ותיגיבון בולשת עא שנכנס לעיר בשעת שלום וסו6

6יכו קיין נסס ללח דלי ילעינן דחיל לככח חביות פתוחות אסורות סתומות מותרות בשעת מעות : סמיכר ייגו :6

° קייסי כיון דלית ליה שייכות מלחמה או ואו מותרות לפי שאין פנאי לנסך : 8 פסק עמו בועות ער סל מון ככית ולית ליה להתמוטי אומניןשל ישר ששלח להם ע"א חכי' של יין נסך דמיו מותריס למשיכת כע"6 דכרסות עומר סס סקרי בשכרןמיתרי לומ לי תילנו את דמ"ואסמשנכנס קינס כמו כיפר! וכפתורר קיסר6ל קניסו bס וכן כמי לרשותן אסור המוכ'ייני לְע"א פסק ער שלא מדר קיסרחל ככלין • וכס קכלי סמטי סfס קפליגו הספינה דמיו מותרין מרד ער שלא פסק דמיו אסירין נטל כיס כמקוס סלי 6פסר לו את המשפ'ומרו להו צלוחית של ע א וחו" ומר' כתפיכת וקולית ליזר! עוד נרות לסור וכסליל סנו כן לתוך צלוחיתו של ישר, אם יש בו עככת יין לכל קע"6 כקלוס' זיין נסך כתוספתל. נ"י סי'קכ"ט

אסיר

לס קוי עך לכנס: מרעל כסס קרסנ"6 וכ"כ סטור :

מלח פס סכוס קרמי כן וכן אף ע"פ סקול יוכח ונכנס : כל היום כולו קרמכ"ספי": יין ככן וכן דמיס רמי 6סורין • דע"6 לf קנייס הסתס מתלי מסכנות חפורות :

כמסיכ רכיוןדלס פסק דמיו ל6 סמכס לעתי לנמקניית כמטיל" ה ולגינה על קרולכקי וקס פתוחות דומיס לסעל קפלחן סמל ירכת לו דמיו - הלכך כי נגע בית קוי יין נסן ברפות

קרוס כת°c לעיל וכן נמי מרקתני סיפ'חכית יער סעדין לז קכחו הע"ל על סיפסו לו דמיס : 6ס יס כו פתוחות לסורות מכלל רכריס6 6פילו פתוחות מותרות הר"ן:

עככת יין ו סתומות מופרות סכיון סקס סתומות קרי וס כחיס סלח

פתחוס ס6ס פתקוס 5 חזרו לסותמס סלין חימת חרס פליקס • ומיקו רוקח סתומיס כמגיפה של טיט • לכל כפֿקק של עץ כפתוחות למו • וכי מסדר (פקק לחו מפוס לימת' 6 לורסל למנתח קין : בשעת מלחמה או ו! מותרות • ומיקו דוקל כפתוחות מתחנתן • לכל סתומות שנפתחו חיישינן לסו • הר"ן : לפי פלין פכחי לנסן עיין כמפנק ט' פ"ס לכתוכות : ז ואס מפנכנסה (רפותן חסול פי' סקכנות נסכר • הכל נתכנסה נכר 65 נחפר לין חכרו סוחרס קונה ל כפל כרחו • ג'י סי קל"נכסס רכיכו ירוחס : פסק עמו ער פלח מרר רמין מותריס • פי' קי"נרמסיכס כע"ח קונק כמו

כיסר (עיין מ"ס כמסכתי'פ"סרמעילה) ומכי מרר מסתמל מוסך ומ"סקר"נ וכtמיררו היפר! ככלי כסטת הרמ3"סbמרק י סכתכ כפרק "גמה מסכנות חסורות ftsס מרר ככליו של פ"6 רמין 6סוריס סרסיניע (כלי כחסר כפתסיינס כלותכמפס עככת יין כדלקמן כל הרחכ"והסינו להר קי5

° דיין כפתס יינס מותר חוז מרמי יין נסן סכי כרפי ברננקין מפנתי'. וכ"כ טור סי' קנ"נלכדיעכל ס כלחסר בכלי רע”ח חט"פסיכו עכנת יין מהחי טעמל . ומ"מ לפי מסbלכתוככסrוך חין זו הפנק על פי המפנק • ob (סרמכיספפסק כן להלכה • ולוף נהנכסים רייסר : מדר על סלח פסק ריו 6סוריס פי' סר"כ רע"6 65 קנייק caת כמסיכס וכו' הלכך כי כנעניק למסחר זכר לרסות תפ"6

6ין קיסרחל כזסל כי ויס נחום סננע תנ"קנס"פ והכי מפרס וורלי נגע כו • ומc"ה תכן מרר ולח מסך הנככול כן סbסר סמסכ כנע כי חיכו יורן קיסר נכלל בו לחי מסוס רצח פנס מסך - כי תבל מלר מלי סוי bלין מניעה בכלל מרר יותר מככלל מסיכת וסטו תכס רוזי רמוז כעל fker מפתכר רכס קפיר תכח למתני מדי כיון סכן סררך לנעול מרילק קילמת למסיכ'-6cין סקונס מוזן ער פנתרר לו מדתו סייג ו6ח"כ מוכן והוחיל ומכילתין כחו כריני מקח וממכר לריח 65 קפיר - וזני תחנת תמיכה ותקילס נק ומתיכס רכעין קנייסנריך פתת נ"כ מסיכת וכיתון כמקימו כמסכת ז' פ"ס וב"כ: המשפך טריכטו"ב כנ"ח מכמענק פין דקר • ולמטה נקנקלר ומוליכיס חיתוע”פללוחית של ניקחיס ספייס לר • פופלין יין מן קמלק לתוכו (קול יורד לקון קנליסיס רסלי עכבת יין • פי'קר'נחוגגים שמתעכב יין על פיו)

וכירוסלמ

[ocr errors]

חס

[ocr errors]
[ocr errors]

6ס יסכמספר פגמור כן תקנת יין של ט6

°. עככת יין סולכיס וכירוסלמי נרסיכן כקו"ף ומפ'כמה רתימס סקוכת מרס פי שמתעכל יין על פיו סלח יכח כטפיחו נטפין : 6סור רמתסר לכליך יין הר"ן ומ"ס סלס יכח כטפת לו ספי טפין לפוס ממרח דיסרfל מפוס הריח טפת יין נסך סכמטפך : סמערס ריט כתר 6ו סתי טפין ולכח לורן דהפתח טפס 6חת סתיס מכלי לכלי יפר: ספירת מכלי סו לכלי סכיד העי6

6ו (כלי מכעיס עיין כפירוסורפינדיומס ורש"יוקר"ן לח כתבי קן : יזכו יין נסך : 6ת סמער'

אסור פי' סר"נ רעותסר ממנו מותר היין bc2ר ככלי אסור המערה מכליא כלי את שעירה ממנה מותר ממרח קיסר? cp\' העליון סכיל יפרח, מותר : ואת שעירה לתוכו אסור : ח יין נסך אסור קהילה טפת יין נסך פכמטפך וחת סעירת נתוכו ותקלות

ואוסר מפרס כגמ' דמתסר' מסוס שינ6 מכלי יטר! חע"פ פלס

גליק סחנין סכמטפן ויין הגיע לכלי סכיל קע"6 וכ"ס מה שהניע לכלי סלע"6 fסור סכקרקעות של כלנקי' וכתב הר"ן ויחי חסור כפנחס קלמר ונלוק חכור ומתני'וסרי סיין סכסbר ככלי סכיריסר! מיילי ומcר רוקח כי חיית כיס עככת ייקח לחותכי כח עדיף ממלו) כנון רקטף קטופי סקולס סננס הקלות בכלי התחתון מכיל קע"6 וקנקניקס 6cין חוסרין יין סככוס כתס כסנ6ס כדתנן קע*6 פסק העליון המסוכר (כלי סכיך יסרחל ול6 סיס כחן כפ"כ מסנס ו' (דברי חכמיס ולפי זה חנן דקי" כרסנ"ג גלוק סחכר מת סככני העליון למה סככלי התחתון 6"כ רגפן בתערוכת סתס יינס רימכר כולו נע6

° סוז מדמי מסור סכו נפולי סcoלי היין מן הכלי העליון כדרך סמשליכיןמן סמזרקי (כרפי'סר"כ כמסנתי') לחקי" כי הן מתני' דכיון רחינו ולס סיס סס סלון וקלות פיחכר כין פיין סנכלי כנס מסותו עככת יין כלל חמחי מיתסר נתפלס ולפיכך יס

לתמוס על סר"כאפסיו סכתכק חלס 6פי' כרמ3"ג דסרי נימכר כולו חוז מדמי לסור סבן רוקח כמפרס 6כל כסתס 6ע"פ סחינת נהנת מן החיסול 6סור עכ' • וסרמכ"ס כפרק י"ט העתיק לככר זו .

לכן יש לפרס סרעתו כמ"ס סר"ן והרי"ף וכזת נסתלקת מעליו הסנת קרחכ"ו סכתכתי לעיל. ומסתייע לזס סכרתו של סרמכ"סbלכתוכ כמסכת י' דס"ל רימכר לחול כלל הולכת הכחת לה מקני וסכי תמיס על סרסכ"ו סעכר עלי. .פרק ,"כולל הפיגוער כולו סמס פי"ג. וכן תמיתני על סכ"מ סל קנין כעד קרמכ"ס מסל לסר"ן• וגס על העיר כזה פלח ספינר כפרק י"נ •ולין לומר דכפרק י"נים לפרס בחסור נפתית קלמר ומפוס כן ל6 ססיגו וכרעת הקריס סכתכסר"ן ג"כ לקח לטיל מתן ככל שסעתיק סרמכ"ס לין סמערס לסיפל רמתני': כתב סס סכ"מ לכל מקוס סכתב הרמב"ס 6סור כסת מסמע כהכר' כזכור כרכריו ליס פרקי6

° (סימן ז') ע"כ. ומסוס כך הסיב עליו תרנ"ו ססרל כך 62 בתיה כלכל וקטור 65 העתיק לנכס זו לתספן וסטתית חיל 7ס" כסרחנו כנו”ס. נטיל ו6"כ מסגתיכן ליכת הנכס כרכרין הרסוניס של הר"ן (זהו שכתבתי לעיל מי פמפרס סריס כמולך ככליו סליסר: רוק חין להסיגו מסוס דלת נתינו ככלין סל ע*6 סיס לעולס 6סור 6ף כפסק קידס סמדר : המערה מכניסל כלי פירס הוניפר סעירה מכלי שלו לכלי סכיר הע6

° ולכלי סיס כו יין נסך • וכ"כ סרמכ"ס כפירוסוויס (תמות רוווחנ° זו קלמרי וכיון סגחסר הגלוק ככלי סכיך ע*6

cמין חיסור קיין פכחותו כלי מלח כסתסיינס ו:6לחו כסן ילחי עגילי כ"ס כסיס כוי"ג ממס וי"ל די"נרקלמרי לסו רוקי יין נסך ממס 6לס כלומר יין סנסס מס c°ככחותו סכלי ס6ין מיין פנקס חלת סנעסס כסתסיינס ועיין כריס מתני' דלקמן • וכתכורו פרק י"נ כתר המערי יין בתוך כלי טיס בן יין ע"6 . (ל"תוכסמערס bכלי סכיל ע"6 מחי היי דס6 לס כלסר היין סככני כ-6וחזר ע"6 וסתכן ע"6

6קים מעביר עס יסר! כדיין ממקוס למקור וכו' מותר ("ק סכן כתב סרמכ"ס כפ' נמהל מסכנות לסורות ע"6 ססיס לוחז הקני סכקרקע ויסרחל ינק לתוכו יין ריין מותר • (לוס גרגר הע6

° הכלי כחסר היין • (טפתח פירס הכ"מ כסס סתו' רמת לי כונע נקנס ככונס (כמ"ס כתסנסיי פר רעיל לחסור) מה לי ניגע ככלי ע'כי וכתב עוד סרמנ"ס כלי סתו' מות לטלטלו כע"6 ממקוס למקוס ולע"פ ססיין מתנדנד סין זְר דין הניסוך ע"ג וכבר העמיר הס דע"6 סתית מעכיר וכו' כחכיות סתומות כמ"ססס סימן ט"ו. ומפני כך חכי תמס על הרמב"ס וסרח"ס: דכקסיס לע"6 מעכיר וכו' כתנו דמיירי כסתומה כפקק סל קמפוס רחי ללו הכי קייסינן frt יגע וכו' וכמ B פס כסמס • ותיפוק נקו דחי (חו הכי כ6סר מכני הגלוד פקרי הרמב"ן כסרמכ"ס ס' כסכי כמ"סנ"י סי' קכ"ס : סס כתב הטור שכן נס דעת סרק"5

° ic 6ע"פ ס3סימן קכ"ו, כתג סלין כן דעת הרלסיניתמת עליי פסקיכן כתל כן • ועוד יס נפרס כמ"ס סר"נוהרמכ"ס לכלי סכיר סע"6 ולס סתנו סקול מכרנו היינו טיעת רסתס חוסן כלי כידו כחור הוחזו ולח ע"נ קרקע סחס הכלי עומד על הקרקע לחיזת כורך יחגו לילו • hp סקס חילז כני כידו כחויר 6:חזו • וכיון סכן 6"כ(תנחי הגרנוך ספרי חי 6פסר כל6 כרכור - וזו סוקרק סרמכ"ס וכתכע"6 שקית חוקן סכלי כקרקע וכן מותר לחי 65 כקרקע קיק לסור לפי סbי 6פסר כלס כדכודו • וכ"כ קג"מ כפרי כפרי י"ג על מ"ס שס סרמכ"ס כיין ריfc לכמתני'פסק ולח"כ מדר סfסמוך לכלי • יסרחל סכיר קע"ס 6סור • ופי' סכ"מ רלקס כסרט"6 מכרנדו 6ס קול מוכח כקרקע 6ו סריס לוז בילו כסויר לחץ על כרחו הול מכרכר ע"כ:ח יין נסך מסור וחוסר ככל טהור • כל קיכל רתני יין נסך יף סקס ייכס כמסמט 66"כ פירט והכי מוכח בכמה ליכתי כמכילתין לקרי לסתס יינס יונסן • פר" • ומיקן ליסור סתס יינס הינו חוסר כתערוכתו ל6 נסתייס רכסניית סיתר ונתערב • על ידי קונכת הכלה ליס סמלת כו"ס סר"כ כמסנקי: אסיר תמיסת לי לחיסור עלמן חניכה לק כמסג'ג'פ"ק

ומיקו

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

אליהו כן הגינות המשכיות Sפנית כקכור מתפמפורס ככר • סככלי 6סר כיד יסי לכני שכיר ע"ז סכ fס סיתס יבור כתוכס סתוס'כרים כרכו' וכפור דוכתי : ואוסר ככל כל מה bc20ר ככלי העליון כיליסרfל 6פור • רי"5 נגנק פיס כת'סל"כוכלכל פרק תסיס' הנופל נתוך ססיתר מכני מכיר וחסור כי"נ וכן הלכתס : ח ומיס כמיס מיס וכתכסט לפיו רקב וכו' 6כל התיעצרת יין נסך מכלי קטן fcינו מוכיח bס לע"• לו הנעכלו כמיס של סיתר ככל זסוס ל6

6s כפל טפת טפה וט' חמרי' קמח

התירת גופורן חן 6סול , עד קמס כטל שמפני ס6ין דין ואוסרככל שהוא יין ביין ימים במים ככל שהוא יין לגו התירס fסור כמינו ככל פירו'ככלי כזה חין כי רוחין במים ומים בין בנ?ט זה הכלל מין במינו במשהו ,סת וללכר פיקית החיפור כנפל ערעורכ fk מה פירר ושלא במינובג"ט:יט או אסורין ואוסריןככל שהן הנופל לתוך קהיר נופל ככר ומlcס סכי למרי קפה

טן

,מכני ספין רחב וים בין קיול' קמח נטל מס 66"כ נסחר

מן הכלי פער גדול ככת It6 יפני פריך קוfלערופ מסן כיון ססוף היין נירוע"י 6"6 גומ' 6כל המצרייין גפן מכלי קטן fcיכו מולי'fk טפט טפת וכפל כן רמון יספין כטל סכל ספות' (פול ולהתעגן תזכינן לית לתוך יין ס. היתר 6פי"כל סיוס כולו חמרי קמין קמ כטיל וef כמעורבכנרס"ן יעיין במגו' פ"ת דוכחיס ועל קמח קמח כרת היתר לתוך חיסור כל מס סערת ממנו לתוך המיסוי כטיל כתכו סתו' פי' 6פי מפרכס סיין נסך (כסוף מ"מ חמרי' חפור ולfפי'סכית מלחה לתוך טפת rfת ומסקנת המנתק (פי קמח קרח כטילוקפו על זס ותפקוס ה65 6תרי הכי קלה על ההלכה כל 6סורין סכתורס כין כמיכן כין סלח כמין כנותן פיפיל כ"כ מן סי"נכין לכל אלה יהיה קריתרס' • סfס fין טנס חוז מטכל ויין נסך לכתיכן כמסתו סלס כמינן כנ"ט יין .כסיתר ס' חוזר וניעור וכססר סכל • חבל לכרי סר"כ נרחס נסן ten חומר לע"6 ושכל כסתירו כך חיסוריכמ • סזטה כפי קרסון מרסס וסי6 cטת סרמכ"ס וכן כזכותו נסס 6חת פוטרת 6ת סכרי

כך מטת חקת עוסס לת סכרי כולן רס' ועיין כמפכקנ'פ"ו למקומות למסתסיס רחית לסכרת טכל ולסחיסור מסחר חיסורין כתערכ כסיתר 6ס נתערכ מין .התוס' ות"קר"נ ומסקכח למנתח לפי קתלכסןכ: לה כל כftיגן מיכו וחיכינמיקס לפעמק חס תרומס סיס סנתערכת כמעט ש ההלכה כל מה שכתכסר על עתת - nk טלפורו סנכס כחולין יטעמכת כסן • וfס רכר חיפור יטעמכס כחתוסfע. בכל החיסורין סס לחתס - ומ"סחון מטכל וסייכו לתגן • 6ס חומר פלין כתערוכ' טעס תרומס לו טעס החיסול סכן הכלל לחתויי טכל גמ'נמס ויין גפן כתכו סתוס'ותק למי". מותר ומס נתערב מין כמינו לליכל למיקס לטעמל • לו מין :כמיס כמסלו• כ"כ ומ"פ הר"3 מסוס חומר רע"6 • גמ' כסליכותיכו וחין כין כסן סן ע"ס סככל כסמיך עליז • חס ופי'סרמכ"סכח"כן ונחירכק כידך מסומס מן סחרס ומ"ס סלפור קוף מחלב ולס נבלות וטרפות •

• פקליס ורמפיס קר"נ וטכל כסתירו כך חיסורו נס'•עיין מ"ס כזס כסוף פ"ק וכיוכח כזה מפערין לותו כtסיס • חסים עפים כל היתר ,רחלתי ומקל נולס חיסור מט6ר היסוריס כו' יטעמנו כנגד החיסור קל כותר• נלס לסו סס חסרי לס קfסול כחתוס ע"ח • עיין כפי'מסגת ה'פ"ובחולין ומס סכתכ וס קוס תרומק • נחלת. (ככוריס מסעריס לותו במחק. סל קיתר נתערכו וכן הליכח למיקס לטעמס וכו'משערינן 6ותוכbסי' ו6סערנס יכלחי קכלס

וחס ערנס יכנחי קכרס מפערין לותו בתחתס: ט נחלו דילפיכן מזרוע כפלק לחל כזיר סמפ:סלס עמו (חינת חסורס 6סורין וחוסיין ככל פתק • כל מקוס סכתערכסס לפיל ; 6ותו וסוס 6' מccיס כליל כלחיתה פורקולין דף כ"ס ומ"ס

חקר כללף

חוסרין *ולס החיסור סוס תרומק וכו' • מסעריס לותו כמחק וכו' חס ?פרנקוכו' כמלתיס מפורסבריספ"נ רערנק (כתכסרמכ"ס ומרכו בסניפית סריכג חוסרת כל סתו כמינו כמו סכתכסר כפ"ו מסכיעית (בסופו) 6ינו חולק על לה העיקרים לפי פלינן חוסר כחכילת • חכל חייכלסכלו כקלופת סכיעית כלכך - ולפיכך קספיר כסכיעית כוס סענין • לפי ס6ין ססחיסור חכילת • 6כל סו fוכל כומן סכיעית כפי שנתכלל עסס וחיכו חומר פליז חוסרת tkעל דין ייתור והדמיון נס כן כלכר קחוסר עני וכתב עוד במשנת רנקמן וחמן כפסח כתסתן • (כלפי' קר"ן סוף תסכקכ' פ"נ רפסחיס) כין כמיכן כין סלח כמינו • ולחמנסיכה מכלג דין חיסורין פכתורה לפי סהו כמוקניס ולין 6סורו "תור לעכמו כלכר כפור כל 6סורין סכקולס • לכל סיפור הוח תכון כדין וכמעבר הזמן סר חיסורי ולפיכך לס סתנס כו סנמי :כמו ססתכס כיין נסך וטכל - ע"כ: יין כמיס ומיס כיין כנותן טעס כמס ונרים למוריס כפכפל המפקת המותר לתוך הסקת המחסור • 6כל 6ס נפל סקס סלסור לסוך סמשקת המותר רספון ר6סון כטר. וה 6 פיזרוק מכלבול קטן פקיס מריק ויורד מעט מעס קרמב'ס פ"ג מהל'תסכלות לסורות : בנותן טעסיס מפרס לסייכו כססיס כמו כסfי 6סורין וסרf:" כתר כיון שנתערככמיס על סיסכו יותר מכלי מינק פונמו ומותר bפי'כפתית • הנכן 6סיס כייסטה חלקיסמן מין מיתר הפינתית וכן פי טור סי קל"ד וטעמייהו מדחמרינן כנמ"פ"ורנ"ג דף כ"ורמתחתנתח ולתס קנת'ופלגחוטי פנגלנטיקס

פלגי ולס כלוס סוס • ומתני' דקתני בנותן טעס • פירסהר"ן רכס מיירי 6ל6 ככותן טעס לפנס • ולס לפונתה : ואוסרין ככל פין • עיין מ"פ כריספ"ח לזכחיס : ככל סרן • הסיככל פקן לין סמפו 6sפי'משהו מחיסורין קלע יחפור תערוכתן כקכלק • לקס לוקס לכר סכנונין קח פסיק

הכן

[ocr errors]
[ocr errors]

ד

4

;

« הקודםהמשך »