תמונות בעמוד
PDF

לכרטיס הרקור מותר כס . וקסינכומר 6סור ומתנ"ס 6ס ערוס ! קיק כתר נגכוליםררחן קלס (וקמרי עומר כס סכל סליכו חומ'סיקרטעת סל ונר חיכוח כירסו נמסתנכל הכח רחון • וטון תפלת ההרת מין פֿיפרין נפק וככית זה תfמכעי קול 56c חין חיכין כמרחן וכסיכס מני' מרזנו נחפרודיטי - רמרקן לרנ רנו פל נוי קיק אל נפטר קלמנטי לבית קזינון • 5

°טיקי טעלן טל רכר והיינו חני לפרוליטי מי (מרין • פופרוליטי מעמtכמבחן כוס קפל ס כלתי כנכונה

וקס פיקר: ניב חרין על גפ"ד נירסת וכסיכס 6תי היאבאתה בגבולי אין אומרים נעשה מרחן כקרקע • הוני פופכים ספיר ומ"מ נרחס לנרס לאפרודיטי נוי - אא אומרו נעשה אפרוריטי נוי נראת הרניס: התן מותרין סיתס כפינת כלה וי": למרחץדבר אחר אם נותנילך ממון הוכהאי את קסליס עגמן מותר לאריע היא כלתס כנכולי די (הו. נכנסלע א שלךערום ובעל קרי ומשתין בפניה וזו תתנול מתן חכי' ומתוג'65

הכי סח כטוכת ר"ן עומר ע"פ הכיב וכל העם משתיניץ לפני לא נאט' מיקסר : פני תס 6סרק סכסכ'סחרי רמי פרי לוסי אהיה את שניר בומשום אה אסור את שאינו חפור כלוט קיכי וורס" סאב וטוג'מ6 bרס כמאל ניתן בו משום איה מותר :ה הע"א העוברים את אות עלתהריס ו70 הגרי' הג'תתן ותנן פין מפער ההרים • ואת הגבעי הן מותריןופה שעליהם אסיקס :"נתחת כל עזרענן נ') •6

° שהיה לה גינס אסורים שנא'לא החמיר כסף וזהב עליהם ולקחת לסנן ולח טן רעגן הלקין מזרון וכו' • סין נתניןמקן ו'יוסי הגלילי אום אהיהס על הרים ולא ההרים ולמה לפרס תור וכתיס מטוכס נמ': ובעל קרי אהיהם • אהיהם על הגבעות ולא הגבעות אהיהם ולפריק'פנרין : מפני • מי יקית וזמרינן כפ'; ומפני מה אשר אסור מפני שיש בה תפיס'ירי אר' כל תפיסילי סוס 076s נהנינרוט ושמח כתמנטי וכל שיש בה הפיסת ירי ארס אסור אמר ר"ע אני נטו וסבר רבי יוסי פלויגן פיברק ופירסיכליסרוחכין אובין ואריןלפניךכל מקו' שאתה מוצא הר גבוה • פנטפן וכסף עבון חסר מיכל ינינו" שסטית 6רס וגבע נישאה ועץרענודע שיש שם ע"א:ומי שה! נתק סטר לחין וכתחלת f'tosוכו :ומשתיןכפגי' בית סמוך לע"א ונפל

אסור נטיעתו לס נתכוין לפיכלו דכיון cין פכולתה לכן לה

מין פכול סעכך סותו לחר שמי לכעל פעור רמחיי' 6פילו כתכוין (גאיתס כמס כפ"ו סהו מחול 'חופרתו לי כמי ששוכר ניר גלין הלכה כר'יוסי;

הסנהדרין מסכה ותפתח לנת'ועיין כפלנקמן מסג'ה' : חני לבין ספרס: חרון לפניך 6חרי סלין לכן מדרום מפוטר הומה סעניקס כנון לס ניפוס זהב וכסף 6סור סכס' 5 מתחת כלפן רעגן:* סלה כחתר הנח למסור (תס ספנים

תחמוד כסף ווקס פניקס ולקחת לך חע"נ רחנקו 5חן מקיס פרגיניס מוריס (עכור סספ"6 כלי שיחפפוס יפרח פ6

° אקרו על מתסלינזירת הכתיכריס ססריס וננעוק ססן וכערוס ומעוט לקריינכעות מיקף ממעטיכן ממcמטפי) קרקע טונס לין כקן כה 65סרן לכל ע6

° מיהו) הויjותלום שלח כות עכו נמכר קוריס חבל ען רעגן : לכו לחכך סכומר מעניתס כתניc Socלר ע"6 : סכ6 6S תחמוד כסף ווקס , cmריקס טרפון כחס : סמיך לע0

° פקיס 6חר מכותלי פליקס פל כל סרן נעכדין מסמע י:"י: ומפני מס 6:ר'

קנית מסירת כתר הרג כלומר כי היכי וכן למת חסר תירס וכן גן לשון רש"י ופירסו התוס דלסכי כעי ליס לר'יוסי מסוס לחיללו דחיכו טעמל כפרת • גלי קרח ללחינגות חסירי וכ"ס כריס וגבעות והוס מיכס ללח לרסיכן התריס חלקיקס ע"כ : וכל סיt כן תפיסת ידי סוס לסור • כתכ הר"ן וסגר רכי יוסי fsילן סנטשו וכסיף עכלו לחפור • ת"ק וכו'לכל כנכוי הר חן ר’ימודס רמסר נת'ועיין כתפנה ז'

מקוס סלתת מונה תל נכות וט כירושלמי פריך מנית הנחיות ומסיק על פי נכיס נכנס 26 תו' : רע סיp occ° פירס כר נכלי סימפסווכיערוס וכן חכ5ען רעגן לוק לכו לחנן סכי'וfפרייס תזרפון כח: סכיתכיל נכנס ורבין מכr עת להיכן שנטעו כנתחלת לכן וריגמי מכעי ניק נסכי וbילן פנסעו ולכסון פבלו נפק"לית מולטריקס נרעון חי פן כנידות 6סור(מי שהחליף ח"כ רקחמר קגרעון מכל רעיקריפזו כקיקפו ויתנה ממכו)ועיקרן מופר קו חזר חיון פסטו ונכסון עכלו ות"ק 6לן כי כלfמר תשרפון כשהייתי לומר 6חריכס תגרעין כליון שנטעו מפחכה לכן• coתח וכתינשריר תפרפון כcf 6ייתר ליה וסריקס תגדפין לליכן פנסען ולכסון עגלו• ורכנן דר ניס ררועת ע6

° קידמת (כמוkoc6c כבhc?• קורס (כעור, ע"6 ור"י נפקח לית ממכר תחכרון וכו והיינו דנפיל נקט כר'נופריס מנדעון זים סוני מחקר כנתון מ"ה ור'ימו6סריקס לסון רכיסמשמע ליס תרוייסו ורכנן ינפ התירס מופריוס פרטון ור"י מכפי נית גרוטי ע'6 קולמין וכי וליותר סתיס 6ף לרכגן סתו'6סור ופליני כפיקר דברים בעיקר לסור ובין תק סכתכתי כתסג' :י סמיך 6

°

5 כתנסר"כ ססיתר מכותליו כית ככולק וכו'וכיחול הפרסימן מ"סקלס הכור (6

°ינןכסןיסר! הילד סמך גו'ן ;

[ocr errors]

ד

קרסנ"ס כפרק

נהנית פלמו כעכר : 6סור נככותו סכונה ניק נט"6 ככס כונס נתיך סלן כתנסר"נ וfיכו מניסו פנוי ועוסס שס כיק לתוך קרקע שלו : וfמות ולfיכו מניקן פכוי סכמכה מהנה הכסס כתנוקת רל6 כעי כניעותס לגולנרולי כניעות" לע”ח פמרחיב לת נכנס fk ממלח סמקנס קוליס ועופהbס כעי נמ'ומפורט כנמ"ר(6 כעי תיתי לה לעכיר כיס קכסה • בית כסל לתנוקת : קיק שלו ושל ע"6

sמקוס שכי סכותל ל"טרגדיר ניס וכן וכן כרִיך לפרס רכרי סר"נרל חי קb6 מכיו סל! : נדון מחכס כל

ו3 הטור סימן קמ"נימפה מיניותו תיק סל פ"6 מיני אסו' לכנותו ביצר יעשה כונס בתוךשלוכד'אמו') כסס כית סכסר ולס מיט עולס ככניסת 6רכע למות (כ*56*גובינה • היה שלו ושל ע"א נרון מחצ' על רכחי ימלכס קוליס :: לכל חלקי טינס פלס עיניו מחצ'אבניועציו ועפרו מטמאיןכשרץשנאס'שקץ ארכע למות כ"6 "ג וכן אני חמות מונס 6תס סלו תשקצני ר"ע אומ' כנרה שנא'תורס כמו דוה צא וכונסג 'מות כתוך סנו : תאמר לו מה נדהמטמאה כמשא אף ע"א מטמא' מהנטע*לח העתיק לרגע בניו ועליו ועפרו ססותו במשא : ן ג'בתים הם בית שבנוי מתחלה לע"א לחמוק : אכניו ועניו ועפרו כותל מטבחין כפרן וספילו הרי זו אסור סיירו וכיירו לע"א וחירש נוטל מה מטמלחין כתב הר"; וחפילו חלקו של ירS לפי cין שחידש הכניס לתוכח ע"א והיציאה הרי זה טות' חלקי של יפרח. לפי פלין ברירת :כסרן פמטת כמנט ג'אכניס הן אבן שחצבו מתחלה לבימוס הרי זו כרירס וכ"כ רש"י (קרן קזינו מיכל כמ:6 לפי אסורה סיירה וכיירה לשס ע"א(ס”קוחירש נוטר ותימה רמפר כסמוךדטומ6' סטומחת ט6

° לרכנן לקילו מה שחידשהעמיר עליה ע"א וסילקה הריץ ע”ח דרכנן והכי חיתל עמ כת ולהינו מטמלה ככעלסה מותרת שלש אשרות הן אילן שנטעו מחלה כררככן קח קיימ6 לן דיפ סדן fk ככזית כמקיס : לשם ע"א הרי זה אסורה

נידער כרירס כמו ספסק הר'ג ר'עקיכל חומר כגרס וחין

כמו פרק ז'ורמלי וחולי יתלכס כרכי עקיכס 6פילו כע"6 עלמה וכל 6כן במסמסיס : לס סומרת ע6

°חתרורין כרילס וסכי כמי 6סכיןכררכנן ? פלcס כתיס יס לענין נטול ע"6 : כית מתחלת בנינו (ע”ח דחין כרירס כמסכנ'פ"ק לכינוס מפורט ופן סס סוpq"ת הרי זס 6סור:סיילו וכירו לע"6 פתית כנוי מתח. נדיר'6רס כשרץ פי' לר"ג פמטמל כמנע וכו' והינו מטמרק ככערסס סיילו הלכנו כסיר וכיירן : פתוח וכיור וקלס לו סחרסנוטל כסרן שם ככזית כמתיס לסתקוס כמי לתת מכה' מה שקרס ססר כל סכית מותר : קכניס לתוכן ע"6 לפי סעס וסלך 6ת עפרת לקכר כני סעס נת'פרק ט דסכת דף פ"ג : אל תקנתו (תסמים ע"6: נסכניס הס לענין כטול חכן שנאמר פזז לסוןכסרן)רש"י: כנרה ולתקו: 5חרן שכבר מתחיל מן קתר : נכיכס כסופין הע6

° עניה סיירת

למסמסית ותנח קמל סכר לסתקס לכרת פיגת זכויות והיה היתה תלונה ועומדת ! כוט. יפר! מה פחוס מטמלה לחכריס 6ס נחתך חבר ממני כנות fcינק מטפס ת"ח וקלכן מותרת: קפמיל פליס ע"6 לפי סעס ולל סקלה לחכריס גמ'oc דף פ"ט: שנאמר קורס כמו לות כע"ה סוכן לכימוס : וסנקס קרי " מותרת מסתעי רס"י : מה כדת מטמלק כמc לכתי"וכל הנוגע

וליט בכל כלי חפר פסנפלי הנמל טימיתית לכלי חזר כס 6ותס •

וע"פסלח נגעה סלפי קין כפרק כליס וס על ה כונן נכלל זר קטר פליקן רש"י וכפרק סירות מפרס לסתקוס לוכ וכו'וכן כתב סר"נ כמסכת 'פרק כתר דוניס ועיין שס, : זכית סככוי מתחנת 6° 09 וקין עונליס 6ת קלית עכמן • רשימסוס הכי מסור מידנכדתו כמפנק ופרק דלקמן לו לה קיר רכית עלמונעכר קוי מPCפיטורל כפר ער סיעכוקר"ן: וכירו פירס קר"נ פתוח וכיור ולפון ארמית ככית לרוס בית רמטנגל בכיורל ר6רזיס וחסריס כן : נוטל מס שקרס פיין כפירס קר"נ קטן כלככיס ומה פרוכתוך סס כס"ו: הכניס לתוכס ע"6 לשון סר"כ לפי סעס ולח כקלות לתסמיס ע"6 ולת סכית עלמו לח כתכין לעמוד אליקיפר: תרי כיק מותר כן פירס"י ולעמל רמלתח דכיון שלה כעסק bk לתסמיס פרסי 6יכו כחסר מטוס מסמן מה את כל פע6

° כתוכו מקסר פדרכט • וקס לפניס כספריס קרח הכניס לתוכו ע'6 והוכיחה מותר סכל ולכרמס ת סעס מן המקום המסמט מרחורייקח לריך לסוליסס ככיס 6סמכתס כעלמס סר"ן : אכן סקככה מתקנת (כימום Sפון מר"נ לסוסים קע”ה פליק ומפייס רס"י ועוכדין חת הכימוס עלמו כע"6 סרי זו 6סורת ו6פילו לה הפתיל פליס - כקט אתוס וקייכעחככת (קיות פ"הפנתר וקל לנקט לכימיס סלח היתר חפוכס כעיניס לעוכרת את חוקת סדו העימוס (פי סכימת נותניס טלית ט”ה: נטל מק סקיר: פין קרנגיטל יפר: . וכפירס"י כחן ולעיל ככית ומפייס וחט"פ פלס כטן קע"6 לו לפי היתה סb סר תומר סלין ע"ח לו כטנק(כרתנן כמסנס ו'פרק רנקין הכח כטיל 6לין כחסר 656 פילוס וקתוח פילוס פכטל 6סור הכחת לעולס וכגס מוקי לס כגון פלח כטכל קכית מעולס • לכל 6ס תפתחות נקט6

° חחר כך נחסר כל קכית וכעי ע" לכטלה וחס הפתחות לה יספר! 6סורה עולמית ע"כ וניכס פרוסי רקחי ניטל מת ססילט • מט"ח קקי רס"ג למזקלי טיטול מס סחילס 6סכן בכל לקו סני וכרקבן נקמן כילר מכטל וכו'

? כ4 מ ג

כטל

[ocr errors]

כסף הימנס מקל לו סרכיט 6פי'עלת הרי זו כטלס *) דחי וחינת כריכה בסול : נליtס כ*6 לעכור קנדוניס סיגנו סרחל קלי הר"ן : גרעו ופס: cr ע"6 Sזון ה'. כו מעזית : נופר מה שתחליף הצגפיס סגדר כמקוס 6ותן לעבור קנדוליס סינרנו כי מעתי וfי ל6 נוער נפסל: 65 סגרעו ופורפן כלין חזרתו ftר מותר : היו קי6

chרת כני' וכרכנן לס"ל כמתני' ה' וילן פנטפו ונכסיף עכרו מותר מפרס לcbcb חרוז רוגן לפיל קלי והכי קתני נ'chרות קן ריקו מסקינן כנמר' רחף

סתיס רנרי סגל וחקת

ס יכין לו פליני לור'ייסי di גירעי ופסלו לשס ע"אוֹהחליף ניטל מה שהחליף מחלוקו"פורכטן וחיזו קיץ בעיקר דרכי יוסי ס"ל דחף העמיתחתי ע"א וביטלההריזהמותר איזו היא 6פרס שנחלקו ר"ס ורכנןנג העיקר ג'סי גנטי ונכסוף אשרה כל שיש תחתי' ע"א ר"ש אוט'כל שעיברין סיפתחתית ט' ינון קרו ערו ורכנן סכרי ססייעיק אות'ומעש בצירןכאילן שהיו עוברין איתו ומצאו נק6פרק ו6סרי לה כן אין חסר לכל כתוספ' מולו תחתיוגל אם להור"ש ברקו את הגל הזה וברקוהו פס ע"6 תסתיור: חוסר כוסיות דתכן נדעו ופסלו ומצאו בו צורה אמר להן היאיל ולצורה העוברין 6ינתbפרק ft כל סעוכרין calמועינן דאע"נ ד נת'ר לקן את האילן : ח לא ישב בצלה ואם ישב 5 תה לבן כל סיס תחקיר מעפר כגוף החילן חפי'יני טהר ולא יעכיר תחתיה יאם עכו טמא היתה ט6

6ין ע6זרס וחין הנג חין עיקר הלילן בחסר : בוגלת את הרבים ועבר תחתיה טהור כרt :ח לח ישר נכנס העמיד תחתית טחוניטל

הרי כל כחו תחת בין הפרק ולע"ג רבי כח כטלת כתי כח תגי מrמrז רתח לכל קמר דלח סוי מלי לתתני תנוסס יפן טיול ר65 קתני סיפ - ורכנן קח מיקמי נרד6רי חילן סנטשו ולבסוף עברו מנתר לסס עכר טז חלה מן קסילן ותחת וכוסתפק במורח 16 והכל מסתמכל כטעו כתחלת נכן גרלס פפרז ענת סנטעו כמערכי לכל דבר כל חרון : לח יעכיר תחתית תחת הנוף מתחלנגן מ"מ כל זמן שלח כטל חיסורס לרכנן חיכ'סנסצה מתחילן פתילן מתיל עליז וc6 פכר מתח : קית נותנת לו סע"6 גרלית תחתי ברחת כולו נטועה מתחלת לכן פוספ' קרני סנופל נופר פרקר :

טהור .תמטתיה (הכ"מ כפרק ק' מהלכות ע"6 כסכתכן מדכפסית ותר"ן כתב המרכרי רס"י;*5 גרלת הליכן כתי כל פגטי יחור כתנו: רמי ולח התירו הינן פטפו ונוסיף לעגל • אה ככסנטעו גרעין שלחו חילן תיתכסגטנו ע"כ : ובטלה וכן גרסת התוס'כמ"סלעיל • נס גרסת הר"ן וסרמנ"ס כפירוסו 6כל נזכורו פרק ח' מהלכות פ"ה והטור סימן קמ"ה העתיק ונטלה וכן הוק כרי"ף: ח לא יפן כנות מסוס רקח מתקני מע"6 : ומדל6 קתני נסיעכור כלו כסיפ6 ס"מ רהכח פרי וטrח cpס לפריכס fפי' יסיכת תות נית למסרי כל סיכה cנח מכווין לתס קי"ל כפרק כל פעס רחפזר ולס קס מכוין סרי לה לחייפון 6מס יסתת כיסיכס ו6תי לכווני : לכל סעכרס כעלמ6 לל bייך למיחס כת כוליהי פרי ותחתית ר6סור מסוס טופחת ע"ח הר"ן : כצלה כתב סר"כ לחן פחת כף וכו'לס מן תחילן וסלחת וכפתחתי כמורה , מערכי לכל דכר כל חריך וכל זמן של עכרו מרת חירן הכל 6תמרת נוכל קימת החיל הכל על וחפוך מכלן ולילך הכל דק וקניtיעיננטיין מסרים פרק ל"דפסחיס : ואם כבר טמ6 • נתחי טעמה חילפזר רליכון רקרוכת ע"ל וכתבו הלילן תfתין על התקרובת ועליז )מני ר"י כן בתירל קיס דתני ר"י כן כתירה חומר תנין (תקרוכה ע*6 rcטתס כfכל סכfמר וילמדו לבעל פעור ויחכלו זכחי מתיס מת מת מטמונות, חף תקנת :ע"ח מטפח כלה, ותמיהגי רלח קfמרי'מפיס היס ככתת פתי6

° f ימחתלת עליו רקס 69 cפני כן כין מהיר כל תתת עליו חי סתמת עכמו תחתיל פלין כדתגן כריס פיקנדטדיות וריס כ"נ ליהנות מחורת מין כרוזה לומר דר"י כן כתירז לוקח קרוכת סבירה לי דמט.fir מכל 5 ע"העלמת חדוfc fין זו סגר6 ויעיד הקרח נופית ונתן זנתי אתיס ?!rt: וע"ז נתת

מתיס קרינת וכי 6מרינן דזכחי כתתיס לטמויי כחסר כ: גן רמתיס נופית: לסיינו נ*6 עלתה למימי גזגלו מתיפ הקרינהו . *וּסל דכפרקרבי עקיכ6 כמסכת סכת יף פ"ניין פסקינן דחין סימסת לתל נט"5 פפיטלזני מכת fדניק סוני6

מין טומחת חרל כע"ה כנס כין לסכמה בין לתקרובת פלס) :fלס ר"י גן כתירוגי תקרובת (רכותוf וכ"rt*6 פנמה • ספר דנמ נמי דנקטת חיהספר לניכו תקרובת היה ג"כ מס רכות :::: דו) פילו מסוס occp זו ליכf יל זיסם לכל רחיתי כתוסס פ"קדחולין דף י"ג דמפרסינן דר"י כן נזירז פומה זו לחוריית תיחלוטין מה שכתוב רקמן נפסי*• י"ן ורמכ"ס)יזפילו הכי כגיזלתת תוניסיתירו תפוס ירכס מסוס ccp דקרינת הוק • וכנוזלת תחכיס לי גזרו כttr

: ע”פותרמפוסט'fעלמזרח היי טומלת כלל & מסיס חccתקרוכת סתחתית וכרמrec ולחי ליס:'הצמ' . לכן לפזר לי לימר דלין ס"ג רווף לר"י כן כתירו ליןטימלת קהל מלח בתקרובת ולח כע"6 ככפתול תתות וסניfזן כתליס כנת'ענין ניטל רכט'6 מיפי הביטול כרתנן כסף פרקין וכמסנס ו'סדלקמן ולנו כתקרוכת לארוס גירל ר ו ח 6 נר יוסף מר רני סfין נת נטילה עולמית . סכח'ניכנו זכזי מתיס מה מפחין מוניטין לכולסוף תקרובת מין לו כטייס

פינס כריתf ר"פ דנקו דף ג' : ועבר כלליכfורכח לחריגה (זקנר כוס תוס') מפס הכי דינר hין לכתחלה ל6 bכל כריכה וכה לקרינה סוכר 6ן (כמחלה יכ6

wון רוט כריס שוכר ולירי כריכה דיכf fקריני . נמ

דטימ fי קרנקן סיס וסיכח דנות סיניס לו נזרן טהור פי"סר"; דטומ6'דרכנן היל וקרח דתייתכן 6סמכת" רכנן : ירקות בימות הגשמיס ססליען קstנקס סנוני. החמס כנעני) תיאר:"יותר"ויכן דעת הרמב"ס נרי: פ"ו מנכ6 : bכנגי נימות סחמס סרכריתת כיס והחזרין חזרת מהל'חכות הכנת fות ויין מ"ס כעין נot :תים'וולין : ובעיני הס"ס : ח כיתות החכתנסלח ניפות סגסמס) שהגג *אכל לf כימות סתמת וכו'. ולס ניגנות הגtמיס ונס קתני פרנסס לעולס: סרבניית

;c6 זרע6סור • כדקתני בין הכפרין מן החילונימו טהור וזורעין תחתיה ירקית בימות הגשמים אכל ריס ולל יעבור תחתית ולחם קנטמיס (כנת ערין רסח לא כימית החמה והחורין לא בימות החמולא עבר טמ6 לנ66פרו הוכחי מעינןליס לר'יוסי רוזת בימית'גשמים רבי יוסי אומר אף לא ירקות בימית כדיעכך הר': פרק קיזי מה גורסותר נעיר כפרקין הגשטְים • מפני שהנמייה נושרת עליהן יהיה להן ריחולין סי' ט' : ומפרר ומוריניוז וחיר לזבל: ט נטל ממנה עצים אסורין בהנאה

והתורין פי' הרג חזרת מעז:. • והיכ6 פתיתו הפיק בהן את התגיר : אס הרש יותן ואס ישן

וכערכי חס"6 • והחיסור. 5גית נורמיןנתניה

יוצן אבה בו את העת אסורה בהנאה • וכתם:"פ"נפrcי מסיים :הוכר • כנין ססקרקס x

נתערבה

כטוג6 כל כת סלמנ'ס יותר ותוכל לע"6ס 6סו'

קורין רכוי חזרת : גורפין לפתיחת הירקוSor גר"י פתוח מותי. וְהיכי קיסר רבי יוסי *r*46

65 ירקות וכו'כתכ קרכנוכריין SE רכגן . קירקיפרכת מפני שנתיית כוסרת ענין • גפני סר"י רכז קספר וכו'והלכה כר"י וות גורם מותר : ירח קי"S

עדכרִירן רכט קתר גרירכו רחמריתי זה וזה נורסחסור • כתתגי הכל על בימות החמה מסקנת הפוסקיס והקפי כר"ן : היה לכס (חסור בירקות מפני ססכעיית נגזרת עליהן ותידה s ר"י חוסר את וזס גורס לכתחנת כמגן סוף פ"ק סוס נקס לזכר ורככן סכרי פי'כי סכ6 6cין 6יין פל ע"6 רערנת )ר"ח ומ' אין נוטעין לבוז של ערלס ותירן הולכי :מעיל ליוקו'כלוס סמס ססכיק לסס ככמיית פיגס סס כנל סfסtמי כמכס 6סור לכתחלת לכל כגון ירקות למתני' ותכס כר'יוסיוס ווס גורס מותר: ט כטל סימנת מן רתכות ממיל6

66 לז רמי כפכטל חיסור לכתחלס ער כהן מאת : חרסיונן סהריסק ר6סין פסיקין התנור. לו וצייןltaקמן : שהנטייה עיין מ"ס כסוף פ": דמשנת : מפמו ומחזיקז וחרי. נתקן כ6פורי הגות וכל מסכי - 6תי טחרש יתן כתנסר נוסח מתני'יכל למ "וזהות גורס הליכה ד"ר זיק עור נורס 6סור וחין יאכת התכן כין סרס כין

.חסור וחין הנכת הכן כין יום בין יפן יוכן וכו* :יפן יקן סלח לנו כי fת ספת נסיסק זה ער סינטגן מתעד כדי סליסנס וכו' רוfפילו לגו"ל זה וגורס מותר 65 זריק כדי שלח ורכת-(בלי חיסיר : הפק 6סור כגמ'קסמר וקו) נכתחלס כמ"פ ליעל תוכן יסן כיון דסגי ליה כליכון ולח פסיכוקה כנגדו לכל פינה שרית-פז כחפת לית דולק סחור מפסיר מידי חכס חיפור קכלס לחוליס (כן כרין לִיכון כפי סתנור וסופרו • סמית גרגת מן האיסוף-נפעת סקיק, חבל חרס 6ס כחניר יפן יפסיר קתנור הנכן כליעבר תסיס

בית תוס'פ"נ רפסקיס דף כ"ווקכת לחוממילחהו •

כירקות לנעיל: הפת חסורת כהנחת. כתכסר ניסו שסוכיק כפרי וכו'וססכס עליס נפתור": מתני ו'ס'כפ"נ רערנק חבל על כן כריס פ"נ דמפסר פגי וטעמה למדתי מרתו'פרק כתר6 דמכילתין דף פ"ו סכתכו ללח פיך למסור פנס עליס כפת • !6 דוקל כחיסורי קניות מפוס ליס סכח עמי' כפת היינו סכח פנחס רעליס כתוך ספתמיד נהנה מן העליס והטסו רחינוכר וכן נרחת פס מפרסיוכ"כ סתו'נ* כפ"כרפסףיסוהלכך כעיסת מצרפ: fפי נעליsc חולין יזנח לפני. ולין חולקין הסכז לטניס חולין ול'פרקת רוורס היל : אסירה נהנת 'כת' (כ"ג(כתוכ fמחי 65

6מריכן ימכר חי מלכי חיסור סכוכרסריט:"נכפ'כתרס* כת*סיר"נכמ סגסו'פ"ג לערנת לסכי כמי פרכינן כירוסלמי נפיפל סרנ כו חת הכנר סור נרגזת ומסבירה כי היכי דמי קר'כ התס כערלה רחיימיכן פמס יחזור וימכרנו ע"6 ליטר! וכח שהניחו התום והכח וסיימי כוועןrעפרס כספיחת הפת דון ליק? פת מן הע"6 ע"כ ונריך לומר פחחר פרתירות כמ"ס סר"נ כעסת ו' פ"דלעיל or פי'הר"ן דכימי ו' הותר ועיין כר"ן'הנני הריס פתח דחיטי לכפל עניכססכיתס דיין נסך וכו'סדרניס הקונקסוס" (היחיכיזי רני .וט בית דפוס ענמס רb'ס כר"ס כוכנן דליכה וכו'. ועיין בזמנת חפ"נ לכפרין (כן כריך לומר דת'קוריןליקף פּת מן ק6 כדי להכיל לפוניו ס"6 ופת וקכס 6סור נהגחת וקייסינן כן נ5

° ולפי זה מ: היין לסתס כטרנס רתכן לכסיל מכפלו בקליפ ערנס ידנק ול6 ריכן ימכר חוז מרמי חיפור פכו להיכן לוקח כתכפיל

556c כמות שהוא חי (חי נוי פליי: מילה על סלחן סל מנכיס):ניקס מן סע"6 סס כסלר המכוסליסל6 ירפק 6ל6 ימכר כרסנ"ג עכ?3. דוק csטתו לס'3 וכימיי'הור ולין לירולי דרו רלח תכן הכח נפת דימכר מסוס רכתר שופר כה נמיה מיחזור וימכרנו ליפר: 356 רסלירו ובימי רכילה היתר וטעמ6 כרכתיככ6rs f) יקנה (פועלי קט fיתס נמי נערות בכל תנפל וניירי

occo 237 יקנה נועליי fo, :

נתפרנס

החיסור כעין

כמו

[ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

:הערכה כחחלות כולן 6סורות •*מ מסוס ללכר סכמכין זיספכסעני'כפת לין קנלה ניס קמח רמי ככר סתערלן

סוח כנון ככרות כעל סכית לסיכי(כרתנן כמשל כרכריס מורנייפןפֿזוי כמין מזס לסקלין ומפלירין מותו ספינרערלה ז"סמפנק ח') ולח כטלי לכל ככרס סליכן על ססתי כהו מתו לפניקס כללינת • חשוכות כפלי כרוכח וחסרי פירזו לכיון לסיפורי ע"6 נגח פלתת דרכי שיעור ורכנן נאך תרתי לחי ctתופיגן כקמייק' פסורי כהכ'6פ"פסליןלר'

הוי למיכל כהן קלמר ולי מכמנין הר”ן ועיין מ"ס נתערבה כאחרות כלן אפורותכהנאה ר"א אומר שיעור מס דנפידנה דקל מתפנקס"פ"ה; יוליך-*6*יוליך הנא'ליס הפלאמרי לו איפריוולע א נטל גזרכת לקלי לית ליסירו שחק ניס המלל פי'קרן הימנה כרכור אסור בחגא איגבו את הבגד הבנו הכל כרכור m לחיסר דמי ככר סכתערס וכ"ס אסור בהנא נתערבבאתרי (הרי'ף גרסת נטי: כפת) כעינית • חית6 תודה לת סרמכ"ס כפ"ו מס' 6° 9. ואחרים באתרים כולן אסוריבהנא'ודיעין אומר לרכנן : ! חתמי נתן : זקקפס הר"ן דס" כמיקור יולידהנאה לים המלח אמרו לו אין פריין לע"א: ניו קלמרי רבכן - הכל הליך רמי 6"מיס לים המלח י כיצר מכטל קידסס וזירו :, נטל ממנה כקפיית לימים מידי ניס נר קמחי יוליך הכהה חלל ולווי מקל או שרביט אפילו עלה הרי בטלה - שפייה שיפור כריך'. וסלכס כרכי שפת הנח'פלי קיכרכרי לצרכת אסירה שלא לצורכה מותרת :

:יט זר (פיל, חגית סלין " ירין התרומע פרק ו רבי ישמעאל אומר שלש אבנים זו פן נתפרות כתכין'פלין החומן פוסל 66 לפי הסכין

בצר זובצר מרקולס אסירות של קיתר מוליך רמי לויתר (כרתנן כמסנת '. פה ושתים פותרות וחכ"א שנראות עמו אפורות, חכית לים המלח • fcoר תרומת נס קרוס בתל

ושאין כונן מותרות נאות ,: דכיון פנסתלק קכזת גוף

• כינו מבטלת • עטה ניסור סות' הכל הכל כלל הפרוכת ל6 לקילו להתי'כולל' לחזית קרסס • קסמיסינס' סכחילן נסין לניכו לטרוף : סכ6'3יססמלס ככ"ד וטעמס כתכסר"ן דכי היכי דלק פרימן חירו כית ענפי (חים tכת • ספחתינו ולכות 6ותוטחין לתמר חנן מדמי החיסור ניין נסך גמור כמ"סה"נ כמג'' פיפת יתית : לכירכם כדי ליפוקר וfין מכטל ע"חלח נכרי פרק כתר 6פ"פ רכמכיר חיכו נתג מן החיסו כלל נ°c הכח גדול זקן רפת פירע כטיכ ע"6 ומrcפיק הפיילס נטעה שנהנה ממני לחסר סיוליך הכתוליס ימל סכך ליכ'לתפרי

נט", הרי ז מבוטלת : סקפת היה כפינס ולח נתערכת הילל ויסכו ודחי פערוכת פרקי רבי יש! : ז ככר זוכ"ס חחת ענני פתי טאו ס כן נכחת לדברי החוסריס כלל תערוכת לע"פ פרסמו

עיקר פרקליס: ככר מרקולי ככרfרכע bמו' הסכמת 5רfינס כזה לוליפר לריז'קי דחוף כלה תערוכת סל מרקוליס כנופסימיס רחיקות לרכע לאמנות מן המרקל קול חומר יוניז הכלה ליס קמלס כין סלח נתערב כפת ממזר וידע ללחימני'נפל וכי קfמר רכי יספל וbס לכניס פל חיסור לח רמי לעירניין נסך ע"כ וכתפנק ו' פ"נ רפרנק חמורותfין מרקליס פחות מנ'הכניס ומגן מרקונים קטן כתכתי לנסרמכ"ס וכן ברלין גס רפת ז'נלר6

° נתי לה בכרמיקנים גדול קטן תנסו כלל נרו פנדי ניק ככל וקול מני יוליך אספל ידי מכירה וכמכחbחיכו נתנה לף ככfן מ"ס ולין חיפאן קיק לכת על נלי פי ורכנן סכרי רן שפין סללופקט סוס קיפר kס כתערוכ'כלכר ומ"ת והלכ' מרקוליס יפן כלר מרקט נרות כנטן נרקות פה כלומר כר"6 וכו'נת'ומ"ס ולפי חכיות של יין נסך היינו לפני יין סמוכות גו ריכוז למיפר תגי נפל בין פפיס כין לא כסן נתיר ולפיכך לח הותר לח כחכית סכתערס כחנית שלו ספוריסקין כרלת פמן מותר. והלכה כחכמיס : סתסיינס 6ף יין כיין מותי כדלקמן פרק כתר'תפנקי'ומית

ף כסקס ינס כחנית נייך נ"נ הולכת הגה זו כמ"ס קרמכ"ס כסריס כפטר מתכות מוכנות לסורות : נחערב כמתריס חריס כלומריס כתכו סתוד*69 גרס וקרים כחחליס ור"יני כרוך גרסומפרס וכן כת": קרינסתי הרעות כמפנק ו'פ"נ רערלה • ופסחיס פניך נכתב וכסלר המצגת ליתית ל6 קכח בע"6 לס סתס כערכס : י כיצד מכטלס פי'סר"כע'6ל6סיק ומכלן הנטל לנוע 3 מפרס הר"ן מפרק ולקמן מפנק ו'ומ"ס כר'נופי כטלס כעל כרחו עיין c

° n כוס כפרק לנקמן מפנתר": שפייה נמוכה כופ קריפפחת פרנוס וחכות וכו'. וכרס סכלל כל הנטליס קרן ככגל ספייס ולת6 לרפמיצין קיל קסכין לכירכם {פלה כורכת. וכן ירחת bסון סטור סימן קמ"ר לכל סרמכ"ס מפרס ספייק גרידתה ומrcע לענין כפני פלט קר "וכן לסוכו כזכורן סוף פ"ס מסלכות ע*6

6 C6פלה סל6 למרכק וכ' שפחת לכורכת וכו'. וקפה רמלי סכר

כפית תנן למערכת טפי מכיון • וקרי סיס יס : פרקי שלש לכניס זו כלל ו' כתנסר"כוך" חקת ע* טתיס מfו פיקד מרקוליס ותקנתירס"י : בצר מרקוליס לפון קרנבלר 6רכע חמות של מרקוליס : ורכנן סכרי וטינתחות פמו כלומר סמיך תנו רחיכח לגיימר

דמגיק

[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
« הקודםהמשך »