תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors]

נכי וכפר ונ6 נקט נלי תשלומין ונימר הכי מט'סדתו ומיטים היתה פוי קידס סכחכלת ממכס הערונת הזלת • וכמת קיס כרמי יסלס נזלת 6חר וסמין על גב סלי ההרת ורסינן נמי

סות עכשיו ותסת: 5 מסלס כנקו דמיס למי שלוקת בית רק יכער נכרת חרולס ניסית סרכיס כמ סקר: במסכת סחר כשתי כתכולתס 6ינו מזלזל כת כסכיל קפסר ערוג6סת נ'פ"נ: שמין כית ססס וכו' - כתב הרב לין פמין 6ת

כי לס לכר מועט גר'סמעון 36:נך 6כנת כירות גמירִיס פכנר קערונת נכרת וכו'כן פירס

כסלו כל כרכן • מסכמת כל רס" ונסכי לין סמין על גבי כמה היתה יפה וכמה היא יפה • ר"ש אומר אכלה קריזק ות'כי סיכן לנס פרה סלימה רחס פן יפסין פירות גמורים משלמת פירו גמורי'אם סאה סאה פרק היכח לעדין לח כנמרו קניוק רגר יזלזל. כי כשכיל אם סאתים סאתים : ג, המגדיש בתוך שרה שר וסלכס כר'cמטין : ג ולס ספסל ערונת חקת פי 6ס חברו שלא ברשו ואכלתו בקמתו של בעל השר' הגדים נוספות כעל הסרת דבר מטוט מחר מחל• ורקפטור . ואם הוזקה בהן בעל הגריש חיב; ואם קיים כנת תוק: נס ככקעס התוס'ו'נ"ח ע"נרדכי סוס הגריש ברשות בעל השרה חייב: ו השולח א"י סרגינין ככן לעשות בגורן 6' ניק למימר כתר היה יפה

הבערה ביר חרש שוטה וקטן פטרבריני ארם • זה גלים וזה גליסו ומתנין וכמה סוס יפה • כלומר וחייב בדיני שמים• שלח ביר פקח • הפקה חייב לומר • וכיון 66מר השומר הכי סחרוטור הקסומסוגי' אחר הביא את האור • ואחד הביא את העצים • עייל וגרים • גוי כחל חמר הנמר6 וכתכו רכרות (פרס המביא את העצים חייב אחר הביא את העצים וא' עיין וזכטר לך • 6כל 6c3ר וסמין כית סחר דקתני יינו הביא את האור המביא את האור חייב • בא אחר כני 6רס 6פי קנריס כרסות בית פח' הגלכל מין כחותה וליכ'המלכה חיי'ליבתההריח כלן פטורין השולח יוכטל כפר חייל ער רמקל) סלק כדקתני סיכה כמנתח את הבערה יאכלה עצים או אכנים או עפר חייב עלית לטירותל :נכס 6חל דרכי שמעון 6ס סfת סלת שנאמר כי תצא אש ומצאה קוצים ונאכל גדיש או ולכ' נפח כיס וסעלס סלסכת לס סחתיס סחתיס • ולחן הקמה או השרה שלס ישל'המבעיר את הנערה • כנא כלכת 6ס וחית ספריס בית טלי זרע קלמר דלי ענוהגדר שהוא גבוה ארבע אמות אירררררכי' דגרסי נכס • קמפיס א גהר פטור

המדליק

ספתיס • כסfלס מרכך סמסכן סfתי והיה חלה על

מנענע בשפתיו ורוח יוכח : חמסיס)דחין לומס סרכרה מפתינו כזה לככתמה חחת הירי, חי עפר סלחכס נירו ונתקנקן : 6ן דין קרנים ט"ז חמה * ומתי סכנה כל ז• 6 כסלת פירות קחמר למפערין כדקתני

כרגני המלכר :

ועי 6ס סחר סחת וחין לתמוה על 3'כית סחה לקתני כמתני וכיון פרפירות מסוכרין (קרקע פיין ספיר לקרות (סלת פירות הנכל בית סלה והסת6

65 מפרס מתניתין סיכי סיימיכן ומשוס סכי / קיפליגו מורלי כנמר (ופסקו הפוסקיס כחזקיה) לחמר קנס כספיס קנסיס כלימי נעונס משערין תה פbכל כbסיס פעורי' כמותס ע"כ וכן פי'סרמכ"ס וכתכ ולמכס סערו זה נסמיס כמו ברוב הפעוריס הכנינו כטסיס כמו סגכחר כמס חולין ע"כ : ** רבי שמעון חומר סכנת פירות נמוכיס וכו' וכיון רכס כריכי לסרי על פניקס חמרי תורה וכער נטלה ההר לגנסות חקר 0

ומ6 קו"נוהלכה כר'פמעון גמר': ג ואם הוזקק נין וכו' והני מילי סהוחנקה וכו ברכתב סר"ככמסכה נ'פרק ונטיל בית יוסף סון סי ac"נ: ואס הנריס כרסת כעל הפרק מיינ כתנסר"נ כגמ מוקי נר ככקעס וכו'וbפילו ר' רמסנס ג'פרק דלעיל מודי כתה וכתכו סתוס' רכלסמעינן הס לכטריך למתנ"סו : י פטור נדיני 6דס לפי פלינן כני פלוריס * פוס"פרק קמס לכעל מליעל דף י' ועיין לקמן : הפקח חייך • ולע"ג דילפינן הסלוקו SE חלס כמותו ככל התורה כונס . ג כמ"ס ברים פרק כ'רקדוסין קל חמרינן סתס כגמ' דtחנייכו רחין פליח להכר כנרת רדכריסר"נודנרי התלמיד הנרי : מי סופין ועיין כסוף פרק ג' וככל מניעה • וליפ פרקו ומעיני •6כל כחרס סוטס יקטן כיון דלחו כני חיוכ6 כנסו לf פיין : נהו לכרי קרן וכו'. 656 טעמס כמו סכתכתי כסס סתוס' : המביא לת סעליס הים דלי לסו 6קרין קמ6

65 עכיל מידי פ רש"י: ליבתה ירוק • ופירסו כירושלמי דוקח כרוח סלינס מלוית. ופירום רוק פסיכו תלויס סו6 סלין סעולס ל מתנהג כה תמיר ok לפעמיס 6ע"פ סיס כלס כעתיס סרנה • ילין לריך לומר רוח סערת סלינה נוסכת 6לעתים רחוקיס * וכן מפרס כירושלמי • הלניר פרקי"ו מהלכות נזקי תרין : ואכלה עגיס חוסכניס לו עפר מדכתיב הקמר חייקר סלה :

לניפה 55 קרקע דהיינו ליכס נירו (קריסה שלח נזרע) וסכסכת לכניס נמרח : עברה גדר גבורו'חתות מפרס כגמ' כהגדר נכות וחמות מעלי הרניקה • הכי משמע ליסכר רעכרת : זון ורניס כתב הר"ן סס עפרת למות כרגלי מדבר • ולסון יס"י מעגלות הרגלי מוכר ילפיכן כמס'סכת פרק י"6 דף

ג'ט • וכגו'. וכן כבר ר' 6ליעזר לטיפל היס ועיין לקמן : או נר • f cומריס וכעינן רחכ סמנס נ

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

רבי פמנון לוגר הכל לפי סריקה? מי יכה קרנית ונולל מות ניס כו מיס • נים חומריס 6cס סו6 כס: ממכס 6פילו פעירת פכסהי}c גדולה. קופלת מרס , הלכה כרבי שמעון ; 6ין כו מיס• ולסיס כו מיס לפי' כל סקוון . וכתבו התוס' ה המרניק 6ת סגריס סידליק כתיך cלו והנכס (כנת בתוך חע"ג לגרפות קרניס נפי ספה עשר חמות • הכרז סגי כשמנס סל קברו : רבי יקוד: 6ומר יסלס כל מס שכתוכו לר'יסודק לחומות מתוך ספנסר עמוק • וגסיס כו קרירות מיס סעוכרי' מחייך על נזקי טווין כcf

כי תמיד: המרליק נתן לי ליס דרסי דו סקיס המרליק בתיך שלו - עד כמה העמוד הרליקהד שלו על כתס תעכור להניק? מס קמסגלויס לף כג גלוי : עור בן עזריה אומר רואין אותי כאלו הוא באמצע לכלורת על ה6pc

65 פֿיירי וחכמיס חומרים סיני פנס בית כיר ר' איעזר אומר ששה עשר אמות כרוך נתיך פון ללח כתדליק כתוך חנן גרים וכו' רוית לקו רשות הרנים - רבי עקיבא אומר חמשים אמה: ו טל חכרו ופטור כעכרת גדר ורטה דלו סקמס ופטרי על שמעון אומ'שלם ישלם המבעיר את הנערה הכל וכו'. סלח סהרון": כתר נזקי טמון כcnc & chערין לפי הדליק' :ה המדליק את הנריש והיו בו כלי' חככס דסכ°

ty f ירוחס לוק6 מקיס הכניס כחלו סיס גריס וילקי רבי יהורה אומר ישלס מה שבתוכו נשר נתנו פעור 6כל כטל המפלס גלים כסעור גופן של והכמים איורים אינו משלס לא גריש של חטין או חברי כיון סלס כרשות הרניק כליס • ומדקחמרת סיפח של שעורים היהגרי כפית לו• ועבר סמיך לו • נ6 נתנו סעור n"כ • ונס ומודיס חכמיס לרכי יקווה ונשרף עמו חייב • עבד כפות לו • וגרי סמיך לו • סרמכ"ס כפרק י"ו מסלכו' כמדליק לת סגיר' פרוס ונשרף עמו פטור • ומורים חכמים לרבי יהודה • נזקי ממון העתיק עכרת מפלס כל מס סכתופס מיכייס במרליק את הבירה שהוא משל'כל מה שבתוכו גלר וכו' כמרליק בתוך כנמרח סנחלקו רכי יסולק

שכן רפותו וסתס וכת' קמדליק וקכמיס גס כמרליק כתיך

כתוך סלה חכרו ועכר' פל סבירו • פרני יסולס סכר כפרדניק כסל חכרו מסלס כל קלניקה חיים נפלס נזק לסוכןקעתיק סטור סי'תי"ס עכרק מר סכתוכו ולפילו 6רנקי • ורכנן סגרי כליס פדרכן להטמין גדר וכו' כמדליקכסלו וכתם למדניק כBל חכרו לין לו סעור בגדים כגון מורינין וכליו

יבקר קול רמסל' • כליס 6ין דרכן. נפטור • חלה חפי' ענרר כמה מילין סייג • ע"כינס גרלס ויטמין בגדים (למשנס וסנכת כחכמיס: קיק גדי כפית 5 כומתח וכתכתי כריס: לין קרניס לחמרי' כגת דרכי חליטור. חיים • לכעלי קייס נמי לתרכו מחו הקס • ומפוס רקס לית לסיפ' קס • וכן כתכו סתוס'וקוס סתס ו6ח"כ תחלוק ע"כ כדרכת מכיר מיכה למפטרי' רחינו חייב מיתה על סענך • וסמעינן וכחד מחתס כנסו רימ6 וסיפ' ונ"ל דמתניתיןוהכי קליל וסינו כפות סיתנו (ברוס ופטור (עליו) ממיתת ומן קלמרק קמדליק כמקוס סלין קפסק לח פרפרנק'סוס • כתוך התשלומין • לכל לס קית עכו כפות פטור • 6פילו על . טלו • (6ע"ג דער הפתח כמי כתוך סלו 6יירין מ"ת הגליל קנדי ועל סנדיס וחייב מיתה על סעכל • וקס ליס כדרג'מניק וטעס קפטי לתכס מסוס סכתוך סלו סו6 נקט מנתח (כנדי ל6 פניס כין כפות (פסיכו כפות וליידי רכקט כעכר כטעמס כך נרחס ני : כאילו ריח כחמל3 כית כור 6פ נקט ערי : כמדליק סת קכייס למדליק כתוך סל חכרו קול יסלו חני כית כור לכל רוק פטור • רcי. וסעור בית כור

מפורס ריס פ' רנ"ע : רבי הלייזר חומר ט"ז חמה.

לה בלמלט ט"ז קחמר דהל מוקמיכן גריc רתכן דרך קוניס כתיס וסתס bמלעמלן רכר סמית ומרר' 6ליעזר כפמע כמי לר' עקיכס וכתריס : דני סתטון חימר וכו' : כתב הר"ן תלכי כרס.ג'. ועיין מ"ס כמסנסנ' פ"נ ר:"נ:ה וחכמים חומריס חיכו מפלס 6ל6 גלי5cc חטין וכו' . כתב קר"ג ותדקלמר סיפח וכו' מוכיח כנמ'פכחלקן ג'יקולס ורנון גס בנורליק כתוך סל חכרו לר"יסגר וכו' - וכתכו סתוספת טעמייסו יש לפרס דר'ילה פטר בטחון כל: ורכנן כמרליק כתוך סלו פטרי כרמLמע קרח כי תכח c6 ומשמע דמיירי כתרניק כתוך פלן • 6כל כמדליק בתוך 56 קברו תחייכי כרכר סררכו להטמין דל 6סכחן דפטר כיס קר6 טון וכרכר פלין ורכו פטרי מסכרח רלס סכעי ליס לfסיקי לדעתית פינית חרס חרנקי כנרים: ע"כ : ומ"ס סר"כ כנין מורינין פירש"י קרסיס ונתן יתרות ורזין נתן חת התכולס : אלא גרים 55 חטין לו פל פעוריס. לפין רס"י 6ס חטן חטין . 6ס פעוריס סגורים ומסייס ג"ירח פיך מיכנר נתן טמון פרייולט סיס סס חטין לו סעוליס : היה גדי כפות לו וכו'. חיינ• לסון סרמכ"ס 'יו מפני נזקי ממון סכן ריך כני 6רס לעפות כגריס • וכתכ סמניד סמזת עלה לו פרוזן נקופי אחת היתה קשה לו נסרק קצת למה גפנית זלות הפכו לגדי כפות כין מהנוקת חכמיס וקולחתן • 6כל מפני מחכמיס מודיס כמוריגין וכלי כקל וכל שדרכו נקיות כנרים הסמיעס סגח bcהנרי דרכו נקיות בגדים וחייכ עליו ו': הרמ3"ס סכן דרך כני חלס לעשות נגרים • וכתב סכן מכס 6ק"כ כתוס'כססו'פ'כפרק כיכר קרנל (דף כ"3); פטור כתר קר"נ לחייב מיתה על העבר וכתיכ נקס ינקס • פון ר"י, וכ"זינוקס ליק בדרכת מניה • עיין נפילום משנת 3'פיק דלקמן :הכירה מגרל גר•

ו ב רמ"י

ורוי

כרכר

C'D

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

*

יtי • וכפ"גינדין כ"ג כת3 כית גדול ומין מקרל היל. וסוי כרובד ניליס • וחפ"ס טעמ6 מסוס דדרך כני 6רס : כרכרי סימיס : י גץ שינח מתחת לעטים וסזיק מיין • כמו סכיח כליס ככתיס : fכל נגרים דחין ורן נ.י 3ורס נהגית סזיק כּן ל: יז • ביס פ"ו מסלכות סוכל : כעל הגמל (ו) כגין ייניגין וכלי כקרfע"ג דירג ק נתין מן יוכר: גזיבו מייך מפני סקינר ככן וי • רמנ"ס פי דמי נזקי ממתין • מ.ס חליכס כחכמיס וכוf רכריס סרוכן ניטגין נגדיט : וכתב הטור סינון קי"ח

י מן נכון ס. : :גיקויי רקיוכיס דייל) רכנן סנטל שכןריך בני אדם להניח בכתים : ו נץ שיצא ליכנר כנר חנוכה כטו" • ליון הררי והדליק בגליס דתכן מתחת הפטיש והניק חיים גמל שהיה טעין פשתן ונמכור קיf עפיק • מין * כמסנס נ' פ"נ ו 6 מליגן ועכו ברשות הרבים ונכנס פשתני לתוך החנות : הלכ.כרכייסגלס : גו: סלס חכם על מקיס ודלקו בנרו של חנוני • והדליק את הבירה • בעל פרק ז מרובה קתרות וכחנת הכוחי . ותכל הגמל חייב הניח חנוני נרו מבחיץ • החנוני חייב כמי כמסכסכת כל הקרק רבי יהודה אומר בנר חנוכה פטור, • כן רוח חיים • ונוער 5יין כלומר פסרליק כל קכירה פרק ז מרובה מרת השלמי כפל ממרת נכת 6סת • זחי לחניכי חייך

תשלומי ארבעה וחמשה ועל פנגר טל כג סכרת וכו' טל מקיס ססוניק כזק סנס • שמרת תשלומי כפל נוהגת בין בדבר שישב רוח יפלס פניס: לין הגונב מקר ועל הפחל קלי נזק

: חיים ובין ברנר שאין בו רוח חם ומרת תשלומי כגנב וכו'. דכתיב ונונג רבי יהודה חומר - בני ארבעה וחמשה • אינה נוהגת לא בשוושה כלכר מכית החיים ולסתניה הגנן:

חניכי פטנר • ולה שנאמר כי יגנוב איש שור או שהוטבחו או מכרו נ גנג ע"פ טניס • כנותר דמי (גרסות • למתניתן נ' ונומר • אין הגונב אחר הגנב משלם תשלומי כפל סגיס מעיליס מותן סנגל : וג' ופרקנ'. גמרל •סס. ולא הטובח ולא המוכר אחר הנגב-משל תשלומי גנך ותכר כסכת כל טכס ה ותגל קמס מחייך 6ף כנר ארבעה וחמשה : ב גנב על פי שנים • וטכח שהו) סכום סקילה • קס = חנוכה

ומכר על פיהם או ע"פ שנים אחרי משלם תשלימי כיס כדרכס מנית : וטבח ולסמור, רמכ"ס, פרק י"ו י' וה': גנבופכו בשבת • גנב ומכר לע"א • גנב ליוס סכפוריס • פין זדונן . ערכות נזקי ממון :

וטבח ביום הכפוריס • גננמשל אבי וטבח ומכר 68 כית • וכגון לנגן חתרן פרק ז וכין כרנר סלין ואח"כמת אביו • גנב וטבח ואח"כ הקדיש משלם ניין ולח נקי יקיימו כן כל

תשלומי ארבעה וחמשה גנב וטבח לרפואה או לייני גנק ת • פינגיס מתנקר"נ דכתיכ על מס על לכלכי' השוחט ונמצא טרפה השוחט חוליןבעזר' חייס ת.לופין • 6כל 6 פלמה על כל קנדה וכו'. משלס תשלומיר וה' •

רבי ליידי מיתות בית דין 6פילו מסקינן כגנור' דכל רכוס

פונגיס פטורי מן התפלומין: קול ול6 מדרס ככגל נפרט סכתב סר"נכמסנסט' פרק ו' וטכח ומכר וחחרי כן מת חכיו : 6כל כנת נוכין וfחר כן טכח • לככ6 מליעה . כ: סנס ר' פ"ג הסכועות פיר' בר"ג כמי תכח סיכל דפטור לסלוק6 טוכס - (סלו קול מוכר עררי והלכה כר'ע סל6 לרס נכל התורה כולה ככלל ופרט וכלל 62 ירס 6ת חכיו :

גפני הכריכוי ומפיט • °(עיין פרק ו' דסנהדרין תסנתר') ע'ג דרכי מפני כנרייקס • כתכו סתוס' דור-התפנורס כנמר6 נקטר • ותו כנמר6

67ע"ג דכל דנבי מטשר (חו רכויס (וכמ"ס סוף פ"ה) סכח כתיב מטיח כלל ופרט וכלל סכתכיר"נכנכוf גליטרח : ועיין מס שכתכתי סס • ועיין מס שכתבת בריספ"ו ונכורות , יכיל סס כפרק ח' מנת ה'; אינה נוסגת 6

: 6 נסור וסס כלכד כגמרל • וכייף פיר פור לוסכת כרינפינן (נסיף פ"ת. ועיין מ"ס סס כס"ל) מס נהגן תיס ועיף כיילה כהן : י). כלן חיה ועוף כיוכח כסן • וfע"פ סכתכתי כסף : כי הליכה לבינך לכל תנח מ"מ פריך ספיר דיחי כזית ר'2 ת נהנתי יג' תי'ף לין : ותסקיכן לטררסיכו) • וזה וריסון מיותר ונכתוב ברמבו כי ינגון חיס סוי וטבָחו ותכרץ חמסה נקי יסc5 תחתיו וbרכעס כין תחת סת • פיר וסיפר יסס : וריic). למה לי ס'מ סור וסת לין • מידי 6חריני לז : נ או כל פי טניס 6חריס • עיין מ"ס כסנת נ' פרק 'וגטין שלח הות חלי יכר : ות: נ"י ככלן רעידי נגינה לח גריכי לצידי טנִיתי : מטוס הכי לח כוס חלי רכר (רייקס דתלתל כת..ן גרחית) כנמר6) ר6פילו גר'עקיכ6 6ת6 תכי'. ועיין י"ס כי פנה ד' פ"ג הנ"3 ; וטבחו טיין מ"ס כריס פ"ורוניל.: : וטבח כיוס סכפוריס : כתנ סוג הכל חייבי מיקוח נ"ו 6פילו פונגין פטורין • עיין בתפניו' פ"י מ"ס סס : ואחר כך מת חנין • כתב סר"נ בר מת חניי וח"כיכס תגfסיכה ופטור וכו'. כלומר מסיס דרך ספי) • סוf התכל

נתן ריסין • לרי:6 (חי חרום רוח • טהרי כבר נתחייבק לס פנות לניו יוקלס סיקר גל מוט סיפר :קו" כט ט פרק 6: השוחט קולין נעזרס (חע"ג דכfסרו כהחת

כונן

כן רוק קייס •

:פני : נטרפת וכחולין כעזר דקסבר רפפון חיטה f6cיכ' כרתנן כמסכת ט' פ"נ רקרופין ומפרפלתה"; מקרל • ומכי י.זיית 65, פתת סחיטה לכל נרפות ולכלכיס שחיטת רזוית סחט כה פורקס 6סרה: חיוך כחו רנזרי טכס ולרקול פורת) היין דfינמי מלי לכל פניי : ג החחרונים מפלמין EE: 65 מחייכיכן רוטבתו כולס כעינן כמ"פ סר"כ כמסגר ו'כרכור לפור וכנין סתוותו 6חרוני" תחנת רזי עלי גניבת זו מן תנזלס ומת חכיו ומסיק כגין CCחט מקלתס סימנין כחון ונגרן כפניס נטלה נס עדות טבח ורכת*

ג': רבי סמעין פוטר כעליס מכרותו לו וכי מתאמי רבי שמעון פיטר בשני אלו : ג גנב על פי שנים בפני חלו כתב תר"ג דק שכר חמי 5c9פי : בטנת עדות וטבח ימכר על פיהם ונמצאו זוממיןמשלמין הכל. ו* סחיטה שינק ריוויס סנית (הול מסל' כפל מסוס גנב על פי שנים וטבח ומכר על פי שנים אחרים ; כלי סמק סחיטה לגמר עלות כbסוניס והן פטורין אלו ואלו זוממיןהראשונים משלמים תשלומי כפל מטבוח טכס יתכן גר מנגני דלין עליס מסלמין ממון טר והאחרוני'משלמיןתשלומי שלשהנמצאו אחרוני' נחו לפחוטי קון לכסכי חיים פיזיתו. פניקס : כטלס גל זומםן הוא משלם תשלומי כפל • והן משלמין רחמכל תוספת דף ע' : הערות וס6 פטור (קס תשלומי שלשהאחר מן האחרונים זוטס • בטלה ג משלמין קכ וכנמ' מיקי פט ריס ולפינו חזרו והוזמו ערות שניה אחר מן הראשוניס זומם כטלה כל

.לה כשהוזמן חרוניסחה"כ זין מפלמי' הערות שאם אין גניבה. אין טכיחה ואין מכירה : תחנת על קטכיחק רcי כסלי כטלס יעלותן ככר * גנב על פי שניס וטבח ומכר על פי ער אחר • וטטת כרפי גר נכסיפה : והיכחשו כיון רנח גכר • 65 או על פי עצמו • משלם תשלומי כפל ואינו משלם בטלה כלהעלות • כתר טבח (יפני) לס מקייכו • תשלומי ארבעה וחמשה • גנב וטבח בשכתי גנך קו נוספילו חזלן אנה לעמנו קויתס סתוסרת וטכח לעבור אחרי גנב משל אביו ומתאביו ואח' והוזמו וכו'רכיון דכל גנב ניפי פל פרות וכל סכן 6ס כך טבח ומכר גנב והקדיש ואחר כך טבח ומכר לf טכח וחתכי נח מחייכו • קוזמו נ' הרEb כיס תחנת משלם תשלומי כפל ואינו משלם תשלומי ארכעה וכ"כוס"י כלומר תמיסת כלות פנים נטלס • 656 (המשה ר'שמעון אומר קדשים שחייב באחריותם 65 כנחייכו וכן העתי' הכסף כזמן סלה קוזמו 6ל6 bחר

משלם מסנס פרק כ"ח מסכ'עדות נטל: פניס 6כל כפתוזכר

(f6ע"ג דכלסו הכי ליכל סיתס ל6 כטלת עדות רtbונת של מלמין כפל :ו על פי חייכל רדלמס כעליס מכרותו לו כת: הנגעיל וכן עד ה'. 6. גרמלת הכפיט היל דיין מס 6רכעה וחמסה פי'רצ'יפס מ"מ כפקח מינס קיכו שהעידו עליס סלס כמכרה על פי עד 6סר • רל קיימת: כן דעל פי עכמו לימיס רעל פי לו כנון שלח זוס יוס מיילי סכעל מעת פכיות בתמר זי ניל : ער fקלי מר ער 6קר חי 6תי ער חסר כתר סכי מכטרף כתרי"ו ומת חנין וסחר כן טכח ומכר • כתב הר"כ זהו? יורם ומחייב:s”פ עכמו נמי מי לfתו עריכתר קולחתו כנסייכי לית של קויל טביחת כנס כססורס לכנין סייורסיס ומוליס נקנס וחזר כן כי עדיס קין וקני גילי כחומר כו' 6חריס עמו : משלם תסלומי כפל עיין כמסנקט פ"ט נגעתי וכf פריס פניך וי.אר ולתר ט:חתי ותכרתי וכלו ייִדיס 6י מינכן 6כלו כנגד חלקו : גנב וסקרים וכו' • ויחר

"כסטנח ומכר חיים פרי כ:חוזר טכקתי והכרתי לינו יום ליירי לחות תקרס פלידי יום ושנוי רסות ולחו למרית pקיין עכמן ככלוס סיידע קול סמוליס נקנס פטור ולין כזן קח טנק • קרס. (כגמרו) פרכינן להקליפ לחיינרמס ש קוד6ר של כונס הכל כלומר גנבתי וגלו עליס סנגל פטור מכרו (סלייט • מתלי מכרו לפלס ומפני מכרו לסדיו מיקר' דחייך עכנון לסלס קרן מיקי) בהודעת הלכן הודוֹר גמורק תור6 זרחוכן והסתס רסטון • מכרו לסתיס מעקרח פורח ריח ופטור מכפל 6. פ פחחר כך כחו עדיס: ותת חכיו ותוח לפמעין והסתדסוועון רעלין ap מקליסועניו : יורפו ונס קולטניס כניס כלfסורים: גנכוסקלסכיק). רבי סמפון 6מר קדשיסוכן • פי סר"ג דסמעינקו טכה ויקדס קין טכת ונ6 רכטניס: י פנטון חומר קלס ס וכו'פטור רכתיב וגובר מכית כיס וכו' • עיין: פיינביזיוניותס זכו בני שמעון כהן חי:נתית ותכוf קיf קלfי :מסכות נפרק ו' לככוf כיעלו משנה ט' : את פלג על ל בנגב יתקיים ויfחר כך טכת וזכר את ספינר קדשים סקייל כלקריוקן כו' : פי' סר"כccהטן תמימים ו' סתנו, לרכנן כלוכתf fקריתי לימדי הגינג הקדם מבית כפניס לס כעליס 6ס סנספך סלס וסגירל נייק נעליס נטור וכתיכ יגונג רונית רויס ולח מכת הקרם ועלת. רלי סלטון כל העומר לזרוק כזרוק דמי • וסלכך סוי שחיטה קני סינון וחמר קרפים שחיים בהריון חיין דקרינן, רחור- • 6כל חי ללח גספר חנס כפרק כל חזרת קרן לכעליס ני: *ונינג ועית רליס וכין דילכעל חייך בוחריותס כי קיf : נמ': ומ"ס סר"כחו ccקטן כעני מומין פי' רס"י וכנעני טנז דמריי קף טנס וכקלסיס סחייך כלחריותן ככני (6). מומין מכקרס עסקינן : דחי כסקיס הקליפן למומן קו היינוכי סימון תשלומי חרכעס וחמשה 656)

נזי (פריון לסבירו ליקו" בפרק כששחטן

כתרה

[ocr errors]
[ocr errors]

עתר רתמור' (נצנתנ') קופי מכת בכלל העמדה והערכה כccקטן תמניתיס כפניס (שס כעליס : 656 פגספך סלס לו ומסנקט, חינה יכולה לעמול

- לכן ככעל מוס מטקרל ספקטן כעלי מומין כחיז • וfט"פסלח נפלו סכר כל העומר פורר ••• ות סהר כסכל לס סחטן תמימיס כקון וכו'. כפרות כפלוי למי • וסיל סחיטה רחוק • 6כל 6ס סחטן

וכן נמי fס פקטן כעלי מומין כפניס וכו' : תמימיס כחון קול סחיטת 6sינה רלויה וסמעינן ליס לר"6 ה או שהיתה לו נו סופכות

רfמר סחיטת סיגת רוית קוד שנכון נס קריכן משלם תשלומי ארבע וחמש'שאיןחייב באחריות לחוסמת שחיטס ולינו מייל בית ומכרו כולו כליסול פטור : ה מכרוחיץ(ס' 6)מאחר ממאה שבו או עליי תפלוני לחינעס ותמש רש"י וכת'ג'י ולע"נ דכנר שהיתה לו בו שותפות השוחט ונתנבלה בידו וחין הלכה כר' שמעון : ה שפכו זה ממתניתין דלעיל הנוחר והמעקר משלם תשלומי כפל ואינו משלם מכרו סון מחקר מכנית פכו. כגנב משל חביו ותת סכין. תשלומי ארבעה וחמשה גנב ברשות הכעלי טכח נגן cמכר כל יסו הון נודער קורס סמכין י רָתס לוי (ס"6) ומכר חוץ מרשותם-או שגנב חוץ מרשותם. מועט סכו מן הדני הנתרי' ומיכסתוס דיסנג סיתפז וטכח ומכר ברשותם • או שגנב וטבח ומכר חוץ עמו כסחיטת פטור רכתיך ככן סכי וחכר . 6בל סכ6 מרשותם• טשלם תשלומי ארכעה וחמשה: אבל וטכחו לו מכרו עד ימכור סנני לפי מין לו סיתפו הלf גנביטכח ומכר ברשותם פטור :ו היה טושכו כל סדנרי' קכתריס כטכיח'. כלכר 6חל מקרמה". : וווצא ומת ברשות הבעלים סטור • הגביהו - או לספוקי פלס סftיר גותיק השוהט ונתנכלס כידו (פָּ"ח שהוציאו מרשת הבעלים ומת - חייב נהנו לו קרניה • דנס סוי פיור • וכו' • סל מדע • לבכורות בנו • אולבעל הובו לשומר חנם (ס"6) וכל מפטר כסכי נהנותר •

מדעת ולשואל לנושא שכר: ולשוכר והיה מושכו ומת קורעו מבחיריו עד נכו : וכדפריסית כיסנס ג'פ"ק ברשות הבעלים פטור הגביהו או (ס"6) שהוציאו וסמעקר פוקר סימני פט"

לחולין • זעיין עס : מרשות הבעלים ומתחייב : ן אין מגדלין בהמה ולפי' לרככן לחתכי פחיטה ושבח ומכר חוז מרסותס דקה בארץ ישר, אבל מגדלין בסוריא ובמדברו' 6ינס רליס סמס סחיטס • רכשהוכיחו נעשה

שבארץ

רסס bלו סחיטס קיס כלל : פליז גנב כרתנן לקמן סו

! קיק מוסכו ויכס • פטור פסוליסי מרסו כעניס יוכתרנ"י מסמס רכיון הכיל מרשות מכפל : קנגיקו • 6פילו כרסות כעליס ססרי סגכקס קונק כניס חיים • חפי" סוניה גרסות סרכיס וחט"ג רלין מסיכס ככל מקוס : נתנו גנב (כקן כחמם סנעיס סל פריון כנו : קינת נרסי' קככי"(כמ"פ סר"כ כמסנסו'פ"ק דקליסין)סני היה מוכן • קכקן • לו כעל סוס לו כשומר ומת כרסות מילי נפנין קניית • לכל נקתחייב כלונסין כיון פרונילן מרשו' כעליס : פטור • תנג אכלוס : ז סין מגדלין כסמס רקס פעליס מייל - ע"כי וסתו'כתכו לסכס כסניס לסמטס לוק': כ°

6• . מסס יסור לרן יסרחל פמפסידין 6ת סורפיס : סננד וטבח ומכר חוז מרסותס • נקט כולי גוכס לף סכל מנלכין כסוריס • קרנות סככם דוד רלה סמיס ככוס על גנרל כריכה • זמין כמשנתו' פרק ט' :

ולס קייסין כס ניסוכ ולס יפסילו פרות לחריס אבל גנס וכו • כרסותס פטור כלל הגניקו עסקינן

פלמנק וכסנביקוליו קנס (כרנקמן) וקייכ תוס' : יהיה מוסכווכ' פטור לסין סריג תכפל - וכן כתב הלמנ"ס כחכורו פ"נ מהנגינה (מסתע דו כקרן נתחייב • ולה

ידעתי למה : או פרופילו מרטות כעליס יעיין מ"ס לעיל : לשומר קנס וסו6ל וכו'. ועיין מס שכתכתי סוף פ"ו : הגביהו וכו' חיים • סנגל קלי למתחייב גנן כקנין סלוחין • רס"יוכתכו סתוס'ת"ק (חמסי קיין ממשיכה והלחין סליח לדבר עבירה (כמ"ס לעיל פ"ו מסנסו') ° לפני 65 ילעי 67תי לידיה כחסורק • 62 סוכרין סתיו סלו • ולס סייך נמר לכרי סרב ולכרי סתלמיד לכלי מי פומעין • למחקר פרוס סכור סקול סנו יודע הו? פיקחנן • ונ"י דקר את • וגס התוס' עכמו סקסי על זס • ועיין כסיף פ"נ רבכל מניעה • וכטנג'ירפטור וחייך • ו הכהן 6ו החומר • וכרכרי ססול פנו וסייך לומר חייב על דרך מס bcמרו כמקו'מחר מחזור הפרק (כעליס ע"כ - וסרמנ"ס פ"נ מסג' גניכס מפרס למפגתיגע כשידע הפומר לו קכעל סוג סקוס ננכן ,. .ע"פ פנונג חסר הגנג פטור מכפר כרתנן כריס פרקין כיון שהגכר 65 קנתו כדין הרי חלו כגונבין מרפות קכעליס • ג'כ המגיל • וקר6ג'ו כפסגותיז מפרס לנפנו לככורות כני וכו' להכנתנו ככית

הכטניס קסכר ולף (חו בנגר • מלח מלתח כנפי נר קלמר: (דין משיכה לתקנו כשומרין 6סמועינן : ; אין מברכין כסמס לקס וכו' • המיקני לזר קיק בו נפיק כריס פ"ו : בהמה רקס כתכ סר"כמטוס יפן חרזיסר96

ספסריס לק הזרעיס ברחה רחתי למימר כועת סתוס' וסרח"ס רדפילו ככית קספר לחסור • והיינו דקפיר לימור הפסל ורעיס - כלומר 6פי' עלמו

כלומר 6פי' עכמן • ולfs fין זס טעמייסו לקוס' ור"ס • עיין במסס ג'פ"נורמלי :

[ocr errors][merged small]
« הקודםהמשך »