תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors]

הכי - חרס קפול קוח ומתירס לקרנו :: שקית מתקנתן יין 6סר קנב זכחימי ילכלן יסתי יין נסיכס • פקיסיין נסך כזכק לחפוקי קיכל קנס ע"6 חומן מיסרחל רלס מתסר בהנחה וכזכס כתיב וילמלו לכעל פעור ויחכו זבחי מתיס מה מת לטעמה דמתסר כקכח"תפוס לכמס כסכיס לע"6 • חומן לס 6סור כסנ6ת 6ף זכח 6סור נקנחק וגזרו חכמיס על סתס יינס קfרגסן (:*6 : וחרס מדריכי חדרי6ניס קיסר קיק מנכל סיקס ג"כ 6סור בתכלת ו6"ת דקכס מסמע דסתסיינס גfסר פיט ניין ועיסה ממנו כליס

מחוסלתס רייןגסן וכמסנס הלל היה מלרפּן ככנפן שהיה מתחלתו יין יוחרס הדרייני • ועורות לבוכין י"ח דבר דפ"קרפכת פירס פופחיס לותן כמלחמס ושבנאום בזמן שהקרע שלי עגיל אסיר משוך ק-35 דמטוס כנותיסן גזרות וסטרוליס (פימיס 6ותס מותר בשר הנכנסלע א מותר והיוצא אסיר מפני כתב הר"ן די5° דני לין

שהוא כזבחי מתים • דברי רבי עקיבא • ההולכין מטוס (תר דיין נסך תסתייל והטיט סוק למטר ונסחר לתרבות אסור לשאת ולתת עמהסורבאין מיתרין: (מסרי"מפתיה מ"י בניתיין היין מזוג כמיס על סס ו נורות ע"א • וקנקניהן • ויין של ישראל כגיס וומי דפתן ופמין 56 כיון דרייסכוס נקרח קרס בהן • אסורין ואיסורן איסיר וזנאה • ונדיר”מ: דין סנתנסן ורחי הסור הדרייני : פירוק (טוניס וחכמים איברים אין איסיון איסור הנאה החרצנים נתגיות הונינגי ניסור 6ף קורשי הנקמת מתייס ככנר והזנים של ע א אסורין ואיסורן איסור הנאה רכרי סתס ינס 6ף כתכלס לע"פ הנס כמין נקכ גיל ומובילין ר"מ וחכמים אומרים לחין אסורין: יבשין מותרין פלח גחס62 ממסכנותיקן הנפ ומקריבין חוי נט”ח :

המורייס oft ל6 סייגוbוסריס חוקו סין מות ס6ין שופין לט**

כי6סנפתיס סרוסין סיברין * עגול • קנכס כרפ"ג • היוכל 6סר כסכלס סככר כעת לומר סתפוס נסוך נחסר ויכלו להתיר יין נסך ולחינהגסה קרובתן • נתרפו לטעות ע"ח מקוס פרוסה סל 6ס נקרח ולפיכך רלו להסוות יינות סנתס • ו6"ת ח"כ גזירת כנותיקן פיפ תרפס : 6סור ל:bת ולתת עתיס דחזלו ומודו (נע"6 לתת תירז רני סמו: יין סנתנסך לע”ח מיעוט'קוח ולמעוטר וקור רוכנימלי לכרין לתקרוכת ?ותנסכר"ע:ו מרת לה קיסין • וסרמב"ן ז"ל מוסיף rc57) נתנסן לח חייסי' . של עור: זקנקנס פל חרס: זין ייסורין חיסור הכחה ילינייהו לחס חיתה רכסכיס 65 ת"י מזכין ליס וכרfמרי' גרים פרקן כי חס הרסיס ה. מותר לתת לכן יין מיר ולוס תכנים ניתן כגנז' c6 לית) רקליי 65 הוי מזכין ניס ולע"ג למשמע ככול' ע*6יין פֿקייס תלס fוסווים ומתם בתוכן פת ימיס מכינתין הטרקי ומזייפי לנסוכי כמי סיטר! . סתס מפוס מעת לעת 6לס סמערת המים בכל יום מעת לעת פלג' ימיס רססיכו נתן גולת- ניתנות ע"6 לסן כס. יסר6ל לכל בbr וסיסמיס 6חריס תקתי וfק"כת. תר נשיס נתוכן יין יחס דונסקי נתן לע"6 סנקס 6ינן מוכרי'ולס נותנין לותו ניסרSf יסמינחס סלח סיס כס יין של נכריס מותרין מיך 6חר ולסכי fכטריך למנזר מפוס כנותיסן : ע"כ : פנה כלי ערוי : חרכניס ווניס • פסיכת ]ל טככיס וגרעיניס שהיה מתחלתו יין • ופסיט6 מסיס דסrמין ל6 פקע חיסור' סכפניס וסקליפיסנסון: לחיס כלי נחלס 6סוריס כתנמק : מיני • וסייכי סכתכ תר"נספיק' היכן רקנ'סנכרי ויכסיס לחקר

."ו קומז מיר דלח מתסר בהנח'רטעמ6 וכו וסומן ל6 קfמנסך

כע"6 וכו' : לסון יס וכנס 6מרו (סמועי'חומן סלכו כיר הרה"ג חומס כתוך חותס וכו'וזיכוין • ומהחמר דלח מנסן חף כפתית היתלכו לסתירו כיון דלחוכר ניסון הול ולf פיך ג"כ גזירות מסוס ככותיתן הכח 5: פרסילס רנס נכתוב כן היתר פתיר כת"ס 6ס סקוס'כסס ר"ת פתקפיר על רכינו מסולס ספיר תוכנן סלכו פכגע כועס ולומר כי 6ין 6כו כקיליס כטיל חומסכי מפפי' ככל יוס נריעות חלוקנסיס קורין חוו חומן ס קורין חוקריין : ועורות לכולין פי קרינקורעיס יכסמס מחייס וכי"וכעכורת זו מקריכן 6ף העור ולפיכך כל עור פפנה סי'כר6סור ח"כ סרמכ"ס כפ"ז מהל ע"6 כסמס ססקרינה כונה לט6

° 6סורת בהנחה לפי פרפר ועכמותית וקרני' וטלפים ופור'סכל לסור כסכחת לפינן לס קיק כעור סי'סיודע כוסות העור תקרוכ'ע"6סול כגון פתיו עפין סקורעי קרע עגול כנגר אלכ ומולילי סלנקרי כל חותן העורות ססן כך 6סורין כהנחת : רשב"ג לומר וכן כתב סר"כ והלכת כיסכ'נגמ'ועיין מ"ס במסכת פח דערונין : בשר הנכנס לע"6 96*6 רונה להכניס מותר נקנחת 6ס כזקר יסר56

5טלו עס כניסתו קורס סיקריסוןחותו רס"ירף"נט"כ: מפני פתאל) כזכחי מתיס פירשו תוס'כסס ר"י דנקכי מיקור ותני מפני וכו לומר לך לחסו" וסטמס (כרחי כג ועיין כמסנסס'פ"ג ועול כרים פ"ק דחולין וכסס ר"פ פירס וסכח כתקרוכת פליכס כעין פניס דכחתיכה סלינה זכות לפני פ6

°חירי 6 שמכיליס לורון • וניחלו דקתני מפכי סיוון כוכחי מתיס ולל קתני זכחי למשמע זכס ממסע"ג : ובירו'נרסוכקי כלכ"ף : ו נידות וכו'לין ליסוֹרן ליסור לכלה • כינקר"גולס הכניסנסט"חיין נקייס וכו' מפרס כפ"נ ומנת ומכניסו לקיוס ג' ימיס קול ומc"ה מערןג'ימיס לככולעו כך פולטו מרדכי ובפחות מכן מכון כת"סנטור י'נסימן קל"י : חרצנים (גיס • לסין קרנפסולת פלענדיס • מרטיניס כפניס וסקניפיס סכסון • ופילום.

מאומנס.רמלי סוי הפסולת

[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

656 קגרעיני וסקניפי" וכפירס"יניקס וסקניפי סכסון וניסה "נקלס מותרין ככינר: סמורייס סומן של תניס ורנילין סי רפסולת סל ענכיס קסיקניפיס ססוס עיקר הענן יותר מן סמפרכין כויין לכל לס נכר ממכיסלח כתערכ כן יין כ"פ 5 הגרעין וכיס ספריס כתוב כלפון ר"גנרעיני'כלס "וותקן פליני ושרי : כית לוניקי סס כפר טרולפגניס הנמכחי' os גרעין ומהו קליפי'עיין כמפכ'נ'פ"ולכיר: המורייס פיין קרכיס לט6

° ר"מ חיים מפוטס וסכר רחט"נ לרוב עלי הון כמפנה זמ"ס bס נס"ו :

מיטטה ככנר סחר כקמות ה מפני מה חסרו כתב המוריי וגבינו'נית אונייקו של עלא אסורין, (גמ') מייסי' למיעוטס וכל קגניטו"

קרינולרככןקר ואיסורן איסור הנאה. דבריו מאיר וחכ"א אין סכמכחות סס חמרי' דלמן פעי לק החסרו נס כלכינס איסורן איסור הנאה: ה אמר ויהורה שאל רבי כקונת פנלי ע"ה הפמיקן 65 נהגחק רס"י וכלומ' נכל ישמע אתר'יהושע כשהיו מהלכין בדר אמר לו (חכמיסלל קייסי' למעוטר

נכיכות סל ע"6 : מפני מה אסרו גכינות הע'א • אמר לו מפני וין הלכה כר"מ בכל קני בקיבה סננקקרופ פכפין שמעמידין אותן בקיבה של נכלה אמר לו והלא תנתח ככי : ה מפני מה

הקינס • 5 קר"קיכת עולה חמורה מקיבת נבל ואמרו כהןשרעתו 6סרונכימת קע”ח כלכינק כמcנתק'פ"ק לחולין ועיין יפה שורקו חיה ולא הודו לו אבל אמרו אין נהנין ולרככן קל כעי ומסוס הלב מס סכתכתי סס : והלא ולא מועלין (גמ"נ) חור אמר לו מפני שמעמידין ס כקמה טמר' ליכח למיקס קיכת עולה חמורה שהעולה אותה בקיכת ענליע"א • אטרלו אס כן למה לא לקיסלן לחלכ כסמס טמלק הסורק כלכלה ומועלין כס • אסרוהכהנאה השיאו לדבר אח אמר לוישמעאל חינה נקפס : פורפה קיק רש"י: שרעתו יפת • אחי היאך אתה קורא כי טוביס רודיך מיין • או כי רפרטל כענמל קיס: כקיכת סלינו קז ימוחס כק סורפר טובים דורייך אמר לו כי טוכיס רורייך • אמר לו עגלי פ"6 ולע"ג לפרסל קוקיו כלע"ז גומעת ולח אין הדבר כן •

שהרי

כעכמ היח6סור לסחני עם קולו (חומריס כן לסתירס

וכתיס כק ועם ילכק כירך לכתחלה לכל המרולה נהנין ולח מועלין וכל היכל התכן הכי מסופק מן החרס : קסילר לרכר לחקר ולס רנת נתניך טעמו סריס מן לוריית' • לכל רכנן לגזרה נס וקכי מסמע לה נקני' סל רכר מפכי ספרין נח עכרוי"נחרס סנגור'גזירס עוכי נזרו מדרככן - 6ס נהגת fין כס מעינת חלתה מרנית בת מפינס יכנן מירקלס מגנולטעת ער תריסר ירחי פתח ער פתתפשט ס"מ קחי חלב הכנוס כקיכת קטנה ככרפס כעלמס סוס לסין גזירתן לנתח מיכל דלק ס3נטעמל ולתי לזכחני כיסי וטעמ רש"י. כלו ומרמורייתb מין מועלין מסס רפרטס כעלמס רלסרוגבינתט"ח מפני סמעמידין 6ותו כפר קיכת פלסחיט' קוס • הנכך כקיכת נכנס לין כלן פס חיסור כלל 6פי מדרכנן ע"6 ססיס נכנס • (חט"פ סהול רכר מופט כנגר כל החלב 667ני דעות לגזרו סלח נקנין משוס דכעולסיס מפינת מן כיון סרגל מימיר החלב ועוסס נו מפפק כח כטל • רקי"{ התורה ולפיכך חמלו סוף נקינסלח יתנו לכתחנת מס 66"כ הכל הולך חסר קמומין (מפיס כסר כחנר כח קיס 6סור כיון סיפור נכנס סלין כה חיסור סכחס כלל 6 חיסור סכין כלכר ספנסר כפני עכמו מותר סיכן 6סור כסנג חט"פ סמעמידו על הלכך לח סיין לסור לכר סל נכנס לללו מידי למיכל קול . מתן כו טעס סכל לכר פן חיסור מעיקרו 6סור כיתר חט"פ ועיין מ"ס כמסנק כ' פ"ח דחולין נס"ר: מפני סמעמידין סיכו כופן כו טעס כל זמן סהול מעמיד : כי טוניס רורין חותו כקיכת עגלי ע"ס • 65 תיק מתכוין כי 6סbרחותו לתס מין סקנ'ס חומר כן נכנסת יפרחל : 6ין קלנר כן של כנסת 6פי'רמרקייםלמעוט6 65 חפר נפיל חלסנכיכס כית חוניקי יפר: חמרה לפני הקנייערני עלי לכרי לולין כלומר תקנות מכל ס6ר מקומות חסין מפוט רמפוטל. תוס' :

פתקנו וגזרו החכמיס

יותר השיאו לרכר 6קר - כתב סל"כולל רנה נסגיר ליטעמו סל

רכר מפני סעלין לס עכרוינסלם סנגורה גזיר'זו ופן נמרח נמסיס נסיר הסיריס רכה ור'יסמפן קיק קטן י"סכן חלפתח ורכי מני נפס רכי סמוחל נו נחמן כתיב כנסיס מגנוסן ככסיס כתיכ כסעת סתלמידיס קטניס קהל מככס לפניקס רכרי תורת הנרינו וכעסת"ס תקל מגנס (קס ספרי תורה • פ"כ • ומ"סקר"ניטעמו לחסרונכינת ט”ח מפני סמעמידין חותה כטור קינה סל סחיטת כ"ח. ועור כמו פרס קול ולסור. רס"י. וסל דנקט סל סחיטס נרכותח כעלמס bcפי'סיטה ע"6 bכתי נכנס קיל * סרמכ"ס סמס יטמיד לעור קיכס ככיל לפי סקול מעמילניכוככר כולע ססחיטת ע"ס כילק כ"ג : השיאו לסון סתוסמטיחו לפון מסיל עלה • (לית לגרסי הסילו ונפרסתטעו לפון הסיני ע"כ : דוריך פון זכר

רוליין לסון נקכס • וסכי קלמר ג'ייסקני הקנ'סמכסיקות פיהו כי כן חמר ניטוכיס לוליין מיין • רש"י וכתוספת' מ"ט לפרק חית כמי כס"ג ונכתכ לודן קמס קסר יו"ר וענייןכירי*רו* סלע"פ שנכת'כיו"וכפסו kc הילד קיס לס קורל כשו נכתן כלח י"ו • לכל הר"ס סס ריספ"ימייתי לה וכספיון כחל י"ו : אמר לו כי טוכיס וכו'מסוס לכרכי מתייסר בריטית רקר (נסתר • יסקי וכן פיקן • וסיפי לולייך לנוכח - 6k לק"קישקני וגו'כי כן 6מרו לי כי טוכיס וכו'. שמעתי מפי מקל"רמחיר כלך ? : אין סרכר כן • פירס קרינא כלי סמרס וכו'כלומר לקנות סתק והיינו הפלי'וסלי קרח כלומרכיfומריס טוכיס

מקנות

[ocr errors][ocr errors]

תקנות וכו'.

יותר מיינק סbתורה מפיקר תורס סככתג : ו קפת וקסמן

וע"פסfיןfכיולעיס הטעמיס כי טצגוס (וכו') כלקני חיסור מסוס חתנות ופת של נתחומין סתירותו ונימוקה עמקס • 6כל כנמ'המרת כי לפני הקניה רכס"ט הכל פת סל כעלי כתיס ל6 סותר 6 (קולכי דרכיס ונסעת ערכיס עלי רכרי רוליהיותר מיינס Sc קורק • מלי סכח החי הרחק • והשתן רחו שלח פסט חיסורו וכמנו ענין וסתירותן קרס סניק 6מר ר"ס כן פזי (חיתימסר"סכר סמי מרי כדמסיק כמתניתין :

לקרס קלפר לית יסני סלקית. כל דבר סכשל לותן שהריחברו מלמד עליו לריח שמניך טוכיס :ן או מנפיקית פיתו. °

6 ישמע קע"6 ופילו נפלו חותן דברים של ע"א איסורן • ואין איסורן איסור הנאה חחי השוק שפתותיך ז כא ככנין סל יסרחל וכפניו מלין חלב שחלבו ע"א ואין ישראל רואהו והפת והשמן (כדמתרגמיכן סיקים נחום לתערוכת חיסור שלהן רבי ובית רינו התירו בשמן ושלקות וכבשין וכיפין) & תג: ניסיס ולניעילי ט6

° חסרוהו מסוס שררכן לתת לתוכן יין חומץ יטרית טרופה • וציר (פרקיק נתקפי )pcעינן כפוליט”6. וקול סלח סיים שאין בהרנה כלבית שוטטת בי(ס"6 נ"נ) והחילק דלtו תסיפר לקול הפיכלו• כן יסרS6 לח כמתנה ולס

וקירט

וכן רש"י מפרס רכרי לוריס כסוף ולח 6סרן מסיס כפולי

דברי סופריס מיינת מטיקל ע6

° 6e לנר חיכוכחכל כמו סקול חי ועונה על סלחן מלכיס תורס ע"כ רעתו דר”ס היינו פירופיתן ורקרוקיהן כמרות לפת כן חת הפת • הכל 6ס חסר 6חת מחלו לין כו מסוס שהתורה נדרסת כסן ולח קחי 6תקנות ונ° ודעת תר"נדרס"י נטולי ע"6 : וכנסין שדרכן לתת כסן יין חין חיסורן חיפור 65 פירס כן חלה קידס סbמרו כנמ ורic ריסקני 6כל נע הנחה לפי ס6ין טעס קיין כיכר כקן לכל כחכילס 6סורין : דנמרי יסקני חסיק וכו" סיפח רקרס רכי טיכיס על התקנות טרית טרופה מין) ניס סקוריס סטורפין 6ותן רק דק וחיכן כתר רסלו פירוס ולקרוק המדות מיקי מסיקה זייך כקו הרי נכרין ו6סוריס כסכלקחו מן הע"ח סמס (ככתסעתקס לג טעס גלוי ונודע לכל :

טע'ס גלוי ונודע לכל : חברו מנמר עליו • ססוס לסון טמ6: וליר סלין כו רנס. לב קטן פנקרס כלבית ולרכי סהול זכר וכנסתיוחד היה רקחמרה לפני סכיני גריז סמנין נדל כתוך ניר Sc)-גיסטסורי וכססניר לג טמח מעור עמו טוניסיני' עלמות חתוכן 69 שייך למימר לנקנס רס"י כח יגדל כו כנכית: והחילק מין דניס קעגי'טסוריס ולין לתס ו חלב סחלכו ע"ס ולין יסרחל רותו וf6ע"נ רטסור קיור סנפיר וקסקפת וכפיר גנרל חקר אמון ורגיס קטניס טמריס וטמס ירוק קייסינן orc כתערך וחפילו לסעמיל קוזמים נסס מתערכי עיתס ולינס נכרי' 6פילו כסחיכה כו גכינס 6סור לסתס טמfg bינו מזמיני:6ר כנימות יעס טרופר לכל טרית לין קרניס טממיס דומיסלס הנסיוכי גת לכל נעיל כגכינית ע'6 ליכח למיסר מהחי טעת"

ולכן דכיוןהע"6 עסס לכרכו ניכר מיזס דלמס עירן כו לכר

טמס תוס': הפת וקסמן • כתב סר"בכל קני 6סורן מסוס מתנות כרלס מדכתכ כל הני דר65

°ף הפלקית ו"הר"ן ספת וקסמן סלין וסלקות מפורסכגמ' סbפורו של פת מטוס חתנות וסמן נ"כ ולף cלקות פירס"יו"ר סמסוס חתנית כחסרו (6"ת 6'כ fמחי פלנינסו תגל למתני'נפת וסלקות כתרתי קרי פניקס מסוס כסולן ומסוס חתכות י' וסתי גזירות היו תלמידי סbחי ופעל גזרו על פתן וסמכן תפוסייכן כרחית כנג' רתרוייסו סיכי כלי יין פמן מפני סקול מסקס כמוסו ופס מסוס לסכיחל מנקס רחכיל סיניס וסתיסכל על הסלקות כח נזרו וחתונ"רfחריכס וגזרו ככל החלקות מטוס חתכות ומסוס סכי פלנינקו תכו) רמתני כתרתי ע"כ: הפת כתכסר"כפת 5c נתת ימין סתירותו וכפרקנ'רפסחיס מסכהכ' כתככלסון מנסגס וסיינו טעמס לחמרינן כירוסלמי והניחו הרי"ף פת כהנכות של טמטוס סול וכו" והתירוה מפני חיי גְפס ופירס הר"ן של עמעוס סלס כמנו פניה (תירס bס סיכס כלכר כסיתר ע"כ ועיין כמשנה ט פרק לנקמן וכמסנס ס' פרק ג'רמכפירין : רכי וכית רינו התירו כסן וכן קילגירסת הר'נכמסנס והר"ן כתכ רס"יו"ר ר"ג נית לקח חיסולח סרייס חלל רכי יסולק נסיחת כר כרית סריס כדחמרי' כגמ' וכו' לכל כיין סכתוכ כן כנרס סר"כ חלפסי: חית לן למימי דרכי דהיינו רכינו הקרום • קתיר חת הסמן וכח קכלו ממכו ולתס ר' יסולס כפיחת כרכריס וקכילו מיניקע"ג : וכבשין לככס הניס• וירק • ורחס ורגליס סb נקמה כחופז: רס"י ."c כחומן לסו רוקח רסf לכן תגן סריכן לפת וכו"

וחומן סמפ מינית בעיקר כניסת לח כן היה חלה כנון כמיס ומנח קרכס כתוכס וסר"ן ירקות ככוסיס כמיס 6ס ורכן וכו'ועיין מ"ס כריס פרק נ'רעוקלין : שררכן לתת לתוכן יין לכל כידוע 6סור 6פילו כקנלס ופירט הטור סימן קי"ו פדרכן מיני של פעמיס נוסגין כסן יין • סידוע היינו שכולן נותנין לתוכו יין חע"פ סליכן יורם סנתנו לתוך הלוע"כי וולף יס*• פירס כן כמו שלני מעתיק לפונו כסמיך ומנחי סכח ממוריוס(רמתניתין יוסרו רכנן כסגחת(ורוכל רעלתס סר בית חתרח וקוי כידוע) סתס bככורי אסיה (וקוי כמון 565 ליכוד) הכל למתוקי טעמח נמרח : וחומץ 6רכעיל קחי סררכן לתת לתוכן יז וחומן וחין נפרס רומן היינו סלח סית מתחלתו יין וכסקנת החימן תיסרחל דקל כתכתי כמפכתג'רוף כסתית פרי מן סדין ועור קל מכן כמתני' רנקין סלין דרכן לתת וכו' וחומן דמותר כסכינס וחילחו רקחי 6רכעיל כדפריסית הוה קפיל הררי לסגל לחפור כחכילס ולקמן פרי : וציר מפורס כמסנס ו פרק ו'הגלריס : והחילק פי'קר'כ מין לגיס טסוריס ולין לקס ספר ט' • מיין מה שכתכתי כסוף פרק ג' דחולין:

וקורט

[ocr errors]
[ocr errors]

וקירט • נרניר • ערד • סק"כ וסכין.הנבחריפוקל קלכן סרי כפליק פרוֹפּף ? מעקות כן 6ס כערט וחותכין (רחלתית) ממתקת וכו' ר:"6ae 6מר מר נותן טינס קרטין כסכין 6סורת מפוס המכונים לסכין החגב חריפופ פנס מיתרנת': הרי או מסוריס למעוטי כידוע לככסן ביין (דמנתית) ממתקת היל טעס קסממוניס סנכלס כס : ומלה גל' : ז וישר, רוחקו • כתב סר"1653 דוקל רולקו וכו' פנקונפית מלח שכל גדולי רומי חוכלין חנתה בניין למפתח ע"6 חרתומי מרתת • וקוס

מותק בחלכקזיר וכפומן רני' סיודע סקככ טלי) לפאר וקורט של חלתית ומלח סלקונטית הריצו אסורין טפחיס וקיס נמת ולכנת ליסרחל טור סימן קט" : ואין א סיין איסור הנאה: ז' אלו מותרין כאכילה ביותר :ן ופר! רוקו נסו והרגש.(מחי ניקופלס לי חלב שחלבו ע"א וישרארואהו והרכש והניניו' לוקס רוסמן bס כיון רחלי קלי

מפס עירוכי(ס אע"פ שמנטפין • אין בהם משום הכשר משקה • קזי ניק קע"ג דכי יקין 9 ירון נויין)pסרח סרי 6 וכבשין • שאין דרכן לתת לתוכן יין (חומין וטרית קוי ליס ע"6חיתותי מרפת

מים כיסוי ע"6 קל. כחבל שאינו טרופה וציד שישבת רנריעלה של חלתית 6תר הבתר). קחי וחזי לי : כלות סהו: מי חי מפס וותים גלוסקאות המגולגלין ר'יוסי אומר השלוחין ערלכרניות • החלות טרוריס גיטול ע"6 נותן טעס אסורין • ההנביס הבאים מן הפלולה אסורין מן מן הכוורת פנס קלכם חע"ס לפנס קול . ומותר נמ':

ההַפתק • מותרין • וכן לתרופה : סס נוטפות לה סייסי'opt והדברניות פירם קר"; פרק ג כל הצלמים אסורי'מפני שהן נעכרין עירן כסס יין נסן • פי' מסר בחרו סרולין

פעם אחת בשנה רברי רבי מאיר שכונות של ענניס לע"פ נכו' ג"פ קרמכ"ס ומסייס

וחכמים סהיין נוטף מיס לין כיס כנס חותר ההכות 65 תכשיר

מפוס יין נסן • ולין נכס ע"פ ססרכס מכפיר מכלל הסכער מסקין כל סנכחו כמס' מס הכסרמטקס סיתס מיכסי נטומחת לסתמן לסכינה ולח מכפירין לפי פרוס כחותה שעת כעין סוכל כל מסקס ער ביחס לית נמקת פגוט, מהן : וטלית פלינסטרופה זע"פ במתיכין חותו ומוכיחין וכפר • ע'כ • וס"סקר"נפי חסר פהיל עפויקתיכות (כסלר) רוסהלן פדרופו קיימין ונכר חסכונות SE ענניס וכו'וכן פירס"יומ"סירנולין נססcn פתוח טקיר: עלה סל תלפית • דקלז לח מפסקי לק כסכין: כפר מסקה וכו'רסתפן לרכילה • גת • (פרולי תf רכי"ס וחויתי גלוסקי' קמגונגני זתיס קככוסיס גכלי עגול ומפחמתין בר רפ"קלסכת הים הנזירס כי"נסגור לגת הוכשר כמ"ס וכעכריס משיקן ונעסי' כגלוסקיס מגולנלי כמו נינה מבולגנת 6ס סר"כ ומפני רקכנכר קל כעינה למשק וכלומרנידת סמל סכתתת : מלחין וכורין cf כתרכט רזיתים כל כך על ונכיר כקיכות מזופפות רמז כירק ניס כמשקה כדכתב הר'כ סכפלוקה קזית כילו קנרעין סכתוכו מסתנס ונופל תליו כתס כסכת וסט חיתל התסכנת' • וסס קיתו ונכין 6תס 6סורין למחמת היין נתרככו ולין הלכה כר'יוסי: מן ססגולת הגמנסחריך . ועיין מ"ס כמשנה ט פרק י' ו6ל תתמה על מן קפל פלפני סקטני מסורי 5pc)פניהן יין כרי פיתרככו : פי' קרfסון ורכרניות קס קנות רכס (היכי רמי ענת מהכוכר מ תהפתק ממקוס סכונסן סעוכריס הס פס זה ע3ות דרכי רמי מוכככר מוכפר fע"ג לליז כריך למשקף סכי נמי מותרין fcיכומזלף ענקן יין ער סכותגין נפגז למכור :וכן

ירח מוכשר לע"פ סfינו כריך : לתרומה וכן כין קאפור נמכור פרומס לcס חולין כל קנמכר תכשין סלין דרכן וכו' ולס גריכן 6טו דרכן כר"ן : לפנין פסור פמר קרות קיח קבל סכ6 מן סלון מותר להרפותי ופרית fgיג'טרופה פיקר"נמסחר רcb קרג וסלרופין

מרתת לנמל cמצי רכגן • ויפקירו כל החוכר : קיימין ככר סרו? טהור (פון הרמנ"ס פישלר רלס פרק ג כל ככגמיס 6סוריס גוגל : פקס נעכריס מן וסוכתו נרחיס כר פירון מסותת נורת ססו6 רג טסור

פעס 6חת גפנר • כפרסתם כחומק מצגת " פרסכ"מ פרק 2 מכל מחבלות חמורות (כנ"י סימון פג פרגלס עפריט למע"נ למיכל טוכס :bיכן חלק נכוי וליט דמיינו לומר סג6 מכיר כטכיעות עין כרcf (סדרת סרוס

כעכלין ממין לג פלוני סהול טהור • וכ"ג הרוכ'ו וחי פ

סהר"ן דק: זה הפירו' דס"כ מלי תותים כגמ' וכו' : והכי מומים וכו' : עיה Sc - זית מפירס כגמ' רלח כנרכת חבל נקיטין סכת כלומר הנוכקות כענין יק"5 רוח חיישינן cתּל פיס כסן מחתן

קייטין :חתכי תן רעגין נסכיל רתר חי ונותנן כפלין מסס והו לוקח להכי זוק מפרי פרקי כלומר נ'פלין סיו מן סעלין סר"ן : יזיתי גיוסה לצות - גו ניין פייר"נזתיס סמכינסיס וכו'נתקמתו וגרפו מחיק מגן י:"י• וגנמ פטיטלן נח כנרמf fע"ג דיפו כיכר) יוס' פיגיר חרס רמח כהי קם לפני תחית מrtת כוס ביפו : השלוחין קר"גהעתיק הפנתין וכן - כנס וכקי c*יונל גרו' כניסת הספי ?:: סיס נירסת הריב". וכתב פירוס : לירון כ:לינר הפולסין כמו רוכן ערכונט": • " ל כנפק ונ"מ רח' - יפול מפני סוף פיקו'רביס • י-יין תה ]גקנזינ"שנס ג'פרק י' הנריים: מן סרפתק • פו' קר"נ פסיכומזלף עליקן וכו' : י*יובייס קר"ן נקנקן לקו : לתרומה • פי'סר"נ כהן כספור

[ocr errors]
[ocr errors]

נמכר

כפכדין י

והטעמי דחייס למיעוטס : כ. מים כילו וכן דלגי למכור תרומס 3סס הולין לתרומס 6ין דמיס יקריס • פלינט ודלי נענדי'סס דמסוס תסיכותייקן 6סקנינהו להגן מפני רוית 6 לכתליס • רס"י כנמרק :: נייתן הוסיפו עליסס לכריתת חרכ ועפרה וטכעת וסלכת פרק ג כל מינידו מקל לו כפור לו כדור פי'קר"נותני כלכמיס וחין 6סורין 656 כפטומדין על פתח המלים ובכפריס

ולי נענדי קס קמפוס coיכותייסו cfקל נתן * סלין לוכן לעסות לורן

נהגך חפלי נירייתן כרמפ') פנוי לכרי סכל 6סוריןfפי' וחכ"א אינו אסו 4א כל שיש בידו מקל או צפו או רס"י כנג מקל פרולס 6ת לין כילו לכר הנמפֿלחינתו כרוך רשב"ג אום כל שיש בידו כל דבר בהמוצ" עכמיכלסון נכחי) תחת כל * עברי לין : ב הרי חלו שבריע"א הריאו מיתרי מנא תכנית יר או תבני' כעילס כולו כמק כפור מותרין רכי הן סלמיס ספק רגל הרי אי אסורים מפני שכיוצא בהן נעכר : ג סופס לת עלינו תקת כל עבדוס ספק כח עכלוס המוצא כלים עליה צורת חמה צורת לבנה צורת יעולס כולו ככפור • כרור חפי'6ת"ל פבלו פג'נטנות דרקון יוליכס לי המל רשב"ג אוט'שעל המכוכרין סתופ לקפלתו תח"כל העול ולכך סכרו והוי ספק ספיק אסורין שעל המבוזין מיתרי'ו'י אומר שוחק וזירה כולו ככדור פירסו התוספו' ולקילה : סכיוכס נקס נעכל להוח או מטיל לים אמרו לו אף הוא נעשה וכל פרעול עגול כדי נירוס" תכנית יל לגדה כן שיסיס שנאמר ולא ידבק בירך מאומה מן ההרס:רש סלכסנדרוס מיקלן עלס מפיקר ויוניין 6ותת ויג פרוקלוס בן פוליספוס אתו: כעכו שחי וחן

למעג'ער סכ6 כל העור כולו נורת חמה נורת לבנה פי' במרחץ של אפרודיטי אם לובתו בתורתכם ולא ככרור ע"ג : ומ"סקר"ן קרמכ"ס ז"ל לח סימנ'עגול ידבק כידך מאומה מן החרס מפני מה אתה רוחן הוסיפו עליסס ככריית חרל ויחמ'זסו rco'6ן כמין קצת במרחץ של אפרוריטי אמר לו אין משיבין במרחץ זעטרה וטכעת סיין עגול ויסמ'אלגנסbt פימ: וכשיצא א"ל אני לא באתי כגבולה היא מעיקר6 סכור לסטי כעלמ פלוריס סמיתסי bכן סוכרי

ולנסיף סכור סבורג חת פמיס לcמם וירח כמו סחזר סכורת CPCO נורת מלך מעט) עלמן תחת כל עולס כולו עטרת • מיקי סלר נדיר כליל

ס3 על עננת וכן כל כיול כזה : נורת דרקון כורת כתם פס כעגמוכנסוף סכר כעטרת נכנכנחליףלמלך טבעת משיקרה לו כילין וקזקין כקפקס הלן . וfומריס פריס כירס לקלי סכור ים פיימר (סליס לנוס לות'המcנחו כעלמל ולכסיף הלכה והיתה נעכרת כלותן סימיס • וfפי לרככן דחמרי סכור סחוקס 6ת עכמן תחת כל סיפור כולו כמיקס : ושכין לעיל סחר כל סע"ח מותרין • מולו דתנן 6סירי הסורתייסו 6ומר כל סים כילו וכו'עיין מ"ס כריספ"ג רככורו' : כל למפלתינהו : על סמכוכריס כלי גליס טתפתיסן למי וכככור דכר תנ6

6פי כרור 6פילו קיסס כשיר לפי תפס נילן לולו פון פיריס ונזמיס וטכטות וכיוכf נסס : מכוזיס כנון יירות מקו מי 6מריט ניט זכו כלפיה כלול 6ו לגמ6 לוח כית וקומוקומסיס ומחמי חמין ודומיהן והלכ'כרטכ"נ: וזורה רות רזים כלפיה כ"עככולס תיקו גמ' :: מצא תכנית יד חן מנח יסנס יפר: ממנת : 6; קו חס יזרנו לרוק גס עתתים רגל סיכויך 65 סגסכר לפי סזס סיס סגרי ע*60כל מתחלת סח'ניפר: ממנו סקיס כעמית זבל : ו 6פרוליטי כורת כוכל עשייתו נפש'לורת יו כלכר חן כורת רגל וכן כורת חכר סיפס# סג'כן פי קרמנ"ס:" : לין מפגין רכר קורה כמרחן (פי וממיסתו יתב6ר 6ס מתחנת עשייתו נפ'נפרר סולס גסנר מחלס פומר

סס

מנורת סלמת"קרמכ"ס : ג ועליהם כורת חמס וכו'רקני

דחסיני ניירי נתן ופנת נתו כמירי לסריני נגני כעלמס עכרי הו נקי : צורת דרקון כתב הר"נ וfומריס טסול קורס נקני הנכנס סרמכ"ס כתב שכן כחמר לו ופירוסתני הנכנסת גלגל הגננק כוטל מגלגל חמק כמ"ס כפ"ג דר"סpסנה כרכור לכפונק וכו וכסתעריך חופן הנכנס (חופן קסמה סקרלתי

ות סס כן הגה יקיקו כדמות תני פסול תנין : יוליכם ליס קמלח עין מ"פ כרפ"נ רפסחיס : רבי יוסי הגמר פוסקוכו" כנס מייתי כתה קרלי דכעי ולחוכמי מנייקו וחכמיס הסיכו כו וחין נסלרין : או מטיל כיס קייכו כיס המנח רכקט ת"ק פרנק ורפ"נ רפסקיכנמרדף פ"ח פיס ומסוס דניס סמלח 6זיל 65 כפי שחיקה : אמרו לו g6 הו נעזת זבל וקb סכרי הווה גורס 6סור ור'יוסי סכר זה ווס גורס מותר וכותיק פסק סר"כ לקמן כמסני ק"וכן פסק עול כתפנקי"6פ"3 דערנה בסוף פודתמורס וכתכו סתוס דקס לסכרי חכמיס נרפ"נלפסחיס רסמן מפזר וזורק לרוס מסוס ריס (חלק • גניסכתיב

לכל ותוכן חינו חסר 6בלון הגחת גמורה הכל כט"ס כתיב על ידכק כיון תחומת מן החרס לפי כל רסן 6"נרכנן לתת כיינור"י לסכח ע"כ :ו פרוקלוס מין :6 °קיקיט : אמר ל fין ממינין כמרקן וכסיכ5

° b f וכו'. וכירושלמי נרסיס כסיכס . וכן נרחס נפי סכנת חמרו כל הסיכו כלל כמרסן לפי סbסור לסרסר כרכרי פורק כמרחן 6 כסיכל קסיס ליין מסיבין כפרין כלומר סלח הייתי יכול להפיכן על עכסיו פיכחתי וחי גרסינן כפיכס נוכל לתרוכי דת"ק סלר 6ין מפכין ברקן כסיל וכ"כ הר"ן. והתו' ומיסו כתבו עור. הג'כתיס ים כורחן וכפנימי פכני לדס טומליס סס ערומי'6 (כופיס 6פיע קרקר 6סור ולין מסיכון נה כלל. לכל כסמלס סכני 6רס עמריס סס.ערומיס

ז 40

כפיס

« הקודםהמשך »