תמונות בעמוד
PDF

מסל וכדתנן כסוף מתניתין אבר מן החי שכן טהרת כזית בשר הפורש ממנו כזר פרחף סיעלס 6רוכס

אבו סיס עליו כפר כרחו. פי'סר"כ סיעלס 6רוכס וכו' וכן גרני נתונים : סהכא נוהג כגבלו פרליס ומ דמי כריס פורניר פתוח פחות ממית ומסור'ג וכתיב והגונע ככלתס

כנכלתס ולח כעלס ולס כקרניס ולf וכענס לדס וכו'וכ"כסרמכ"ס • ועיין מ"סכה כמפניה' סטנפיס kתר חין העלמת מטמfיס מס נכות : 6בר CL פיקרכליס : חסר הכפר טמר פי גונחסר מן תנס' עלין כפר כרלוי לכר חיט מטמר 66"כ ס ט כסר וידיס סרית עלין וכס6ר כן כשר

ועלמות דכתי לכעל 'חוס כרוני נסמוך לפרט מח• הפירש ממנו טמא אף אבר מן החי עצם כשעירה מס 6רס סיסכו כסר וגידים חזקיה דל פירס חסר הפורש ממנו יהיה טמא אמרו לו לא (נמ"5"ג אם ועלמות g6 כל סם בו גר cnעור כפר ברחו כח על טמא עצם כשעור הפורש מן המת שכןטמאת כו' נניליס ועגמות ולס תסרון קיימינן וטמס) הינו כתג: בשר הפורש ממני תטמא עצם כשעור הפור' מן יגור היה עליז וכפ6ר בו :'פ?ירכליס וכן פי'קר": אמרו לו לבא מהראית לחלוק מרתיך או טמא וכריס • כמשנתינו כסוף פ"ק בשניהם או נהר בשניהם אמר להם מתנ'טומא' כחרס קי מטמ6

b ochכר דרגותף ברחנו מפרטו הבשר מטומאת העצמות שהבשר נוהג בנכלות והיינו דקלמר חסר הכפר מן & דסוס מפרס כלכר ובשרני'משא"כבעצמו דבר אחר אבן שיש עליו מס 5

: 6 לסגחסר כל סכו" מתחי hcn"כ(סר"כ כו': בשר כראוי סטס כמגע ובמשא ובאהל חזר הבש' מן יעלס סכלכר פון לים נקמן : חסר קענס טהור קמא חכר העצס מהן אמין לולו נתיני מה ראית מוטמה תפס לכר והיינו צימר נ כלומר טסול מis לחלון מרותיך או ממאכשניהיא טהר בשניהם רק:fמר קסר לענס טרנר זכר לכל טמס, מ.ס כפר אמר להם מרובה טוטאת העצמו מטומא הבשר כלומר טהיר פס לכר 6ל ופי דכרין וכ"מ נריס פ' שהבש"הפורש מן החי טהו יאב'הפירשממנו והו' טמcp f נסר וח"כ מלינו שהלכו טומחת מת רות כברייתי טמא דנו אתר כזית בשר מטמא במגע• סמרוכס טמ6'נר מטומה כחבר ורמת דתנן כחבר מן ובמשא ובאהל ורוב עצמות מטמאי'במגע ובמשא עלס : ורגל) כנרייתו כפר קחי 6ס חסר מעלס כל ובאה חסר הנשך טהור

חבר

נגרופנתית : כוית נשר פרום טהור לגמרי fע"פ

הטמ6 כתגע וכמcו ונהרג הכל הכסר קייס מפני פגזר פור מן החי טור (יין חמר לפי סתחלת ברייתו של הליכות • לכינן חצור טומfתו כמסגי'פ"ג דחתנו")לכל 6ס חסר מנפרולס :fc"מן קג' נכוית : נתב עלמת רוב מנין עלפותיו f icרס פמגין כדי לענות לרוכה מטמ6 כמגט ומfcp וכחסר וbס לסן עלמותיו של חרס רמ"ח ממנ6 כרונתלס ועשריס וחשי. : הטת כמנע וכמוf וfינו מטתfכחת (כרתנן כפרק קמ' קסר הכפר מזעור סל כזית טהר גמור מלטינה לח כמגע • וכניס תכנת ה )ט"כ וכיון דיזייריון כיכר בין רמת כריך

ולס כמ6c וכל נתת : חפר לומר ס*33פר כזית

ורניקסינר רויטות מפוסטר 6 שכחת. לי לח תימח רגי ללf ותס סכור כיף 5"כ לין כfן מופחת כלל ג: "כדתנן לקמן) ונשמה פרק: לחכות ותרד

ותח ערבי 6לעזר חין טאנלחת חכר כע ית': כפיס עליו גזר כזית כדתנן כמתני' דלעיל : תנך על כרחנו כבר סיזנו מיס מירי יקימו רתסוס כפר מטפח כלה, 6:"פtס חבר 6 קוק נוטליס גת - (:"ת מטוטלת מנע נמ: 65 ינח כל סים נכנס לפעירס • דחין סכרח לומר לענס כפורת הפירסfrכר מן התת לירז דינו בענס הזעור ספורט מן המת כל וקרי זה לותית: תמירת סל' כפ"ג מהלכות טרחת מת על הכנת פרחכיוסרולה חלק כן ככזית ככר לפירסמלכר סן נתת וכתב פליויכת זו היתה fcין סנו נחנק על • וכן פי'יז'נבהדי כפ"ג דחתנות פסגת החכר פן פינת טנס הקורס יתנו טיס ו"ל סי'נסון פי bרלות הסר ענס טנור לגמרי ולנר מח יקיית כו כזית גזר וכנון וחס'כלס לנקרי לנינ6 עלס כלל רחי הסר כלס כרייקי כריך סלח יסור ממנו ענס כסעורס וכענין 6תר 5 הו אחר לגמרי 3*3.

פתח רימון לערי לסוי מפגע ו) ניתח ריכון י'כפרס חסר כפר טm brסר מכפר סעליונסfר כרסני נתפנק פרוכת וכסתוf כינס 6ן ניהל ועלס קחי חסר פנס טרור היינו תהלוחי סוס מפרס חסר כשר כפי'הו °c פגזנתי כטמן היינו נמני ו-fc ויתית חסר ענס טהור תמנע וPCB : : : כדכתכינן ו65

65 ק' סיפרע חסר על לנזרִי נופי גו':ויתית טהור נמי לגמרי סף מרגי ימc 6c נרחה פרנסתוt דוחק גדול כפר מסר והיינו דוקיf לגזרי וסס סתמf ספר הקן ולדרגתcr:ט טפי סליכו חפר 626 15 פתוח - ממפיס פזו היה סכרת הרינגכן נ': חם יס ל: : ניf סוס נזי זלג:סייס וחין עליו כזית כפר וכדמסייסירס לפייגירוני נהום הנתי בפגת כו דמוי :::: כפירום וניס קמי רמס ספר טכת כלומר דכל תתני לו חמרה סחסר הנר כככי זו החסר הטלס • ותמסכן נמי לין פירם חסד : הכנס ננירי : תגית תמצית כמפמעה ריס כל ACו : שחבער קסון כי סר יס לחמרינן חקר ל

פנס חרס גת קסט"

[ocr errors]

ספר לו: עלמות מטמ6 כמנס וכמפל דעלס כפורת מטמנו כדפי' הר"ן וסגור לגמרי קסכרינן כמ"ס לעיל וכן מליבו נמנע וכמטס ולינו מטמ6 כחה הנמס מרוכס טומסת מכתי' ככסמס סלבר קפורם תינת כחייסים ל טומחת נכלס ונזר מטומ6ת כפר דהן בכמות כפנחסרו מספורן עדין כbtרק ספורט ממנס כחיית טרור לגמרי כדפי קר"נכתנת?' פרק נתן טומי כפר נפנהס מזורז טקר גמור : רון כניכן ט'רחולין : רוב בנינו • לשון סר"ג כגון שתי שוקיס וירך כנין 6תי פוקס (ירן חתך

6מל • הכי תניח בסוףפרק וכל בנינו סל סוס הן שתי המר רוב עצמו אע"פ שטהו'מלטמא באהל מטט' , דככורות וסייסס365 סוקיס וסיוכי' וסנטית במגע ובמשא דבר אחר כל בשר המת שהוא פחו' ורוב נזנקו כגת • (פיר ייצור :6-5

°: תוכן: מכוי טהורוב בנינו ורוגמנינו של מת אע"פ שאין רוסו רוב סגונס כחרס נח3 ברוכים ק: ענתות של ננת בה'רובע טמאיןאמרו לו לו יהוש מהראית לטה frינו כנס כלכריס וצי קטלוfיס 5:f:5 6: פ סחין בשניהם אמרלהםלא אם אמרת במת שיש בו רוב סוקיס וירך חסר קו רוב נתס רוב מנין וt רוב בנין ורובע ורקב תאמרו בחי שאינו רוב ורוכעורקב: גובה הגוף כלל תרcb ללכי כן רוב מנין - פי רוב בנין פרק זהעיד רבי יהושע ורבי צדוק על פדיון מנין המת לה חפיר רחשו

פטר חמור שמה שאין בו לכהן ככריית רחולות קתני חיזקו רובע חבל עזרנכת?? פחות כלום שובי אליעזר אומר חייבין באחריותן בהמש הפוקיס והירכיס מכית סין לך כו דכר סיכילס סלעי של כן וחכ"א אין חייבין באחריותןאכפדיון קנין וסמדרס לי כל חריג לו לת הסוכנות :'ם הקרקס של מעש'שני : בהעיר רני צרוק על ציר חגבי

הוניל ורום כניכו כנולS כת סיtנו רנב ורוכעורקס טמאים שהוא טהור שמשנה ראשי חגבים טמאי' גרסינן והכי לסגירתופסת' דין הוה סכזית כפר ועלס שנכבשו עם חגבים טהירי'לא כסלו צירוג העיר כולל כנוכס ע"כ - והר"ן כסעירה ספורot מן המת ר' צדוק על זוחלין שרבו על הנוטפים שהם כשרי' סכתכ והלכנות כמקו מגיף פיסיו טמיליס סכן יס כמת מעשה שהיה בבירת הפליא • ובא מעשה לפני כ"כסר:"ו (עי' פרק קמ חומרות של רוב ורוכס ורקע: חכמים והכשירוהו:ד העירוני צרוק על זוחלין מסנס זוהר"פרים פרק כ' תחפרו כחי סלין כו חומרות שקלחן בעלה אגוז •

שהן

לחסלו וכן סעתיק קרמנס סגלו סחיכו דין סירין 65

פ"ג מהלכות טומחת מת כזית כפר ול6 עלס גזעור הפורסיס מ6כר מן החי טמfיס וכן מכחי כתוספת6 דחתנות כפרק ג' : קלה מאריס והלכה כרבי יהושע : (רקנגופו של תת כסכנה אף על פי סלין כסן רוכט כתב הר"נהרוכט קל פלמות S ליסותו וכעסת כמין כפר רקב סמטמ6 כמכוח תרוד ופעורו י תת תטמליס וכו'וכן רוב מנין)וכו'6ע"פ סלין כסן מלח חתניס על 6רס ניכוני וfין מלח תרוך מסrר 6 מן התת רובע ועייןכפירוש תלתן רפרקקrס ומ'ott כס"ר:: פנקנר ערוס בלרון שלטים ומכוסה בכסוי סל סיסער סנודע פרק ז העיר רני יחפפ וכו': כינס מתניתין כמשנ'' כורחי סfין כו תערוכות רקכון סל כגד סו סל ען 6, כפר חסר

פר'קמס וככורו ופס רחיתי לפרס כס"ו: כן PB פנקנו בכסותו . fו כחרון של ען fו כעפר חין לו נ

לו כחרון של ען לו כעפר לין 19 נ העיר בני ברוק וכו'מסנס זו ניסנית ג"כ כמתניתן ט* רקב וכן מן סנקכר מסר חכר חין לורקי :

פרקי התרומות ומסקרנטקור}cחינת חוסר פרק זהעיר רכי יאפע: פליון פטר חמור סמת פרפרים וכו' וכ"פסס ועיין rp סס כס"ו: גהעיר רכי ירוק וכו" לפדיון פטר חמור ומת

גפנית מסנסס פרק ס'רמקולת וע"ז : ו בעלה לנו אל פדיון הבן אחיך בוחריותן : כפליון מספר סני רחס פי'סר"ניקנית הריגונס סילוקית וט פי'סרמכ"ס ו"ל כפ"ס הכרחינו חייב באחריותו לתקול כסף קיינית רחמנס סכול

ערכות כרוניס וקס 6 נית וטעמ6 לרכי סיפור שכן מכינו פרקים הכתוך פטר חמור לככור חלס . פכחמר פטר חמור תפרק כזה ונו'וכן נכור בניך תפלה וחכמיס חומרים למי קרח לך פרק תפלק לק ככור קfדס ולfת ככור הבהמה טתחת פפרס • לפרייה הקתיו ולה לר6

° :ב 69 פסלו 6ת נירן רסקע קליר סל קנביס טאליס fcינו חוסר תערוכתן מפני ס6ין ניסלס ויט תלס סנותיס כעלמס מו סיתס מסכת רפונס זערותו של רבי ללוק הוסיף כל מסכת רחסונה נותר פתוח טסור רלח מכפי רקיט חוסר ת תערוכתו bס 6פיקוח עלמו טהור : ג טל אקנין פרכו על הנוטפיס זוחלין הן כנין נסלות ססס כריס פ"ג קרקע • פון זוחלי פפר וליכן כמעין שהן מטסריס כותנין וככל שהן והן כסריס לקלס כן מי חטחת ונטכינת וכיס : וטניס תן כאן מיגסמיס ולינן כמקוס גטרר בלרכעי" סוכ6סבורן ופסוליס למי חטחת ליכן מיס קייס וכן לטבילת זכין • (כסנתערכו זוחלין ככוטפין ורכן קאסלין דיכן כווחנון וכפריס נקלס נתן מי מטחת טעינת זכיס - ומססריס כווסליס וככל סת לבירת קפליס 6ס מקוס : י עלי לנוו קליפת הסכנה Sc חנון ותיכו קקליפת סילוקק כשהיה (קק 6ס עפחה כמין מרוג לקיות קמיס העסליס נכנסיס כתר זמקנחים

מתנה קון דין מיסים

:

כסמס סלעיס

[ocr errors]
[ocr errors]

ד

[ocr errors]

מסכמת'מקור'6 cין עלה הלגו קלס 6סול לוכט חסון ככלי למיס סמקנחיס ממנס וקס ככריסלמי חט6תrלטכינת זכיס ע"כופין כפי'סר"כמפכסס'פ"ס רמקולות: ה העיד בכי וכו'ונס חמרינ'סוחיל ונכנס בתוך קליפת זו סיס לס כית קכל ימסע וכו סנוי כמגי' נ"פרידפרס ופ"ס: העיר וכי זמסס מקלקין לסון • סכלח ותיק (קס רין זוחניסלפי מוות" פפייס וכן סגויס כמסכ'פ'ג דנזיר (ע'ס כרים ומ"סbס : קניפה חיכת סטונס כני : לפנילסכת הגזית סגסדריברונק והעיד ונייקוסע וכו"

טיפניס כלסכת קנזית:ה עיקרק כריס 10 רקמורק שהן כשרי מעשה באחליא ובא מעט לפני לשכת קלן כל הטלת. כלי חרס ועיין סס : ז ארוכות של הגזית והכשיריהִי :ה העיד רבי יהושע ור' יקים פלכר פרת מיכל בו תרגוס נחתומיס - עיין כמסנסג' איש הורעל קלל של חטאת שנתנו על גבי השרן וכרת על סכמת • יקינתס פרק ט"ודכניסpr"ס סס: שהוא טמא • שר'אמטדר העירוני ספייס על על כתפת : סנתנו על גבי תנור סחתכו חוליות עיין מי שנזר שתי צורות שאם גלח את הראשונה יום הסרן ולהנטמס בפני cחפר

כמאנה ט פרק י' שלשים שמגלח השניה יום ששים • ואס גילחיוב הכרת בתוכן רקח לין כלי דכליס: שהיו חומריס על ששיס חסר אחר - יצא שיוס שלשים עולה לו מן הרס גיטמן מגבו. לע"פ הפוריס כיון דחמר מר מולין המנין: {העיד וּבִי יהושע ידני פפייס על ולד של כן רופרטיס מס\'רנוכח כקלכות הפסח: קוד לפסח שלמים שיקרב שלמים • שר"א אומר שולר שלמי' כמקוס טתי) והתורת חמר' סלסי יוס 6תי לזלזלי נחמן לא יקרב שלמים והכ"א יקרב - אמר רבי פפייס אני והניח הנחון כמתנת כמקוס פירס"י סככר מן הפוריס מעיד שהיתה לנו פרה זבחי שלמים • ואכלנוה טהור: סרכיbליעזר מטקר ולילך התחילו לדרשניס כפסח ואכלנו ולדה שלמים בחג : ןהן העידו על לסנר רומי. זיכלי פסחפ" לדרוס כרכיס כסלכן הפסס ארוכית של נחתומים שהן טמאות - שו"א מטהר כהזכוטסו קול ספיר קריג" בוקקן השומעיס לעפות הם העידו על תנור שחתכו חוליות ונתן חול בין כי מקוס טהור ומין הכנה פסח סוף סלסיס יוס ולס חוליא לחוליא שהו טמא שריא מטהר והם העירי כריעזר : על מי מנזר יעברו כית דין 6ת קסכלס שמעברין את השנהבכל אד שהיו אומרים עד מתי נזירו'סתס יכל כיס יתקבלו דברי סליחי נ"ו הפורים הן העירו שמעברין את השנה על תנאי נזירות bsפי'יוס : סfס נלח לשומעין לדהות לות הפסח ומעשה ברבן גמליאל שהלך ליטול רשות מהנמין חת הרמונ' יוס סלסיס • סככרן:מער מסלסלי ע"ג בסיריא ושההלכא ועברו את השנה על תנאי דלכתחלת לה מבטיח ניק ולילך מידע ידיע דסתר לכשירצ'רבןגמליא(נג)(וכשבא אמ רוצה אני לגלח רלס יוס סלסיס ות' מעכרתס כחופכג תלי מנת" ונמצאת) השנה מעוברת :

העיר כרי סתרס נזירות סלסיס יו' וסכרי הוכנס קול דעס

גמוריס ולס גלס יוס סל' סליק להו לרבנן עד הלידכה גמרל פ"ק דר"ה לף :: עלתה לו מזירות דמריקן מקלת סיוס ככולו : ולס נלח יוס על תכחי פירס סר"כ 6סירנה הנטל דפ"ר לין מעכרין ccיס חסר 6סר יכס סיס פיס סל כירות רסיעולה חת הפנס fk 6ס כן ירנה יגtי • סנהדרין פ"ק לכלן וכחן וכיון סיוס פי'סל רfסוכק כמנסנס מן לנזירו י"6 ולח מכלתי טעס כרכר : לטול רטות לדבר על עסקי הסניה • כמכחו סלסיס יוס של נזירות סניק כליס כססיס חסר לכור רס"יסס : מהגמין ככריית6 דסנסלרין תני מפלטון חסר : ו ולד סלמיס לח יקרב סלמיס ללח כונסו נכיפה ומת ועיין סוף מסנה 6 פרק 6רגטין :

מפיס נזיר רחי למרת ולל סלמיס יtלו תקנס : 6תי לפרויי

לחס עד שתלך ויגדל עדריס מן יולדות ולתי כתו לידי ניור ועכולס : ולכלכו יללת סלמיס כחן כסן המכונית קלמר פלס קית אמין ומלפלנתן הסכול נמלמוכר נספי סגחמר וכלת פמה וסכלתס סלנס דמשמע כרגל רcfין 6תכל מה קכח כל נדריס סטלין - מיקו כללו רלח תחסר חיכו מוכר ער טיפברו פניו cic רגליס : ז סרונות של נחתומיס פסוטי כלי פן פלגחת ומיס עורכיס ס ככרות סללחס כספה סעוסין יפת : חרוכות כת! ערוכות : ססן כמות מדרכון רנסי דמן התורה פמוטי כליען לין מקבלין טומלה רכט גור עַליו כדמוכחכמס" כניס פרק סנלסרכי 6ליעזר מסקר . רסכר לס חטיפי כליס כלל ולפילו כפסוטין כלי עזנח קו ולין הלכה כרכי סלינזר : פחתכו חולית פחתכולתנזר נבחנו לסיניות והניח חולים על גבי חולי ונתן הול בין חוליס (סוניל וטק 6 תו כטיט ומ לי טפלה של טיט סכיכ לענותן לסגור חומו כדרן פעיסיס לתנוריס סרני!יעור 3:טיררכיון ריס הול בין הכרקיס כזכור דמי וחכמיס מט זfיס סנטענת עוסק 6ת כלו חסך : זממכרת לק הסדקיס יע"פ סים חוג בין חוליס כקוליס ולין הלכה : כר6

° : bמעכריס לות הפגתנכל חבר כד כ"ט כסדרים זמן (כ"ד לומר מעוברת הפנתי,חלסיכון מול חדר פני כל ניוס פסיס לחדר ר6סין חין יכיניס לעבר תחת הפנס סוליל ורחוי לקכען ניסן כמפורטכפסקיס פרק מקיס סנתנו : על תכחי לס : יבנה יגמל תקית מעוברת

,חס

מ מוסף

[ocr errors]

יולcf !חו להתחיק ממוכרת : ה מוסף"רק טל סולקי זיתים ח מוסף הירקוכו'. סכוית כמעניקין כ'פיקה וכלים דין פלקי זיתי' וגכעיסיסלסס יורות גלולות • זפופיס להם שהיו חומרים חלוף הדכריס • פי"סרלג ר"ל מפני כי פוסטיט על ספתס פיענו נת סמיס נפת רשימפס SL פונקי הגכעיס ססים על מי הנגט מלח יתפזרו יותר ממה זיתי'טס לפי סfותסתוס'כריכה לכלי תשתECP כתוקפורק 6Gין טונקי קותיס פקפידים על פליקת סחין למי כגרן חלה חמר נכי תנור וכירי וטמרר

מעט וכסנס מגח ט פנגלר יסיו לכס : ורס" נכס כל ח. העיר מנחם בסגנאי על מוסף היורה של פקיס נכע ותי: נקי כעגין • סככרכיכ כנו סלכר מן הכי שולקי זיתים שהוא טמא • ושל צבעים • שהוא זרוקסהגמר ותפסתן עולי' boתס כריכיס לו ופמפין טהור שהיו אומרים חלוף הרבריס : ט העירו' למעלס וfין מניחים למים בו יוrtמקכל טמנות: • נחוניא בן גודגדא על החרשת שהשיא אביה שהי' להתפזר • קכלו ממגועלותו • ככעיס טרור • סין סנכעיס יוצאת בנט ועל קטנהבת ישרץ שנשאת לבהן עכ"ל זכר"נ קנריך סיפמם מפתcr כbותק פוס9' פי שהיא אוכלת בתרומה ואם מתה בעלה יורשה • מ מסוס דלי 8ן הכי גס פיריסי'סמל יפסר נכעס : ועל המריש הנזל שכנאו בביו שיתןאת רטיו ועל כפניהם 65 קיק בו • ט על החרפת ספיחת חכית החטאת הנן לה שלא נורעה לרבים שהיא מבפר' טומלה לנcליקי עלת לינת סע"ג דסוי6 ch'חים נמרק מפני תקין המזבח :

בריכתב"ג. זורחסוניס שהרי קכג הכי קרו כעת פרקח העיר דיהושע בן בתירא על דם סין סוכרים, וכש, נכעיס

קול : ט ומקבלת לת מטה כשר

דבי רבי נסוכיח ק נולגרי וכו" סלסת 6ף על פי סbין לס

פנוי" כמrג' ק' פ"ק דגטין לס דעת לפי occ מתגרשה בעל כרחה • הלכך לח כפיק זסס החרכתי כסייעת6 דסמית : דבי בתוכיח כן גורג דעתי : ועל קטנס כת יפר. סנ6' כהן • קיח קומה רלס זכגטין נגן כיכמות פי"ד סנקג' • גרם ר'יוחנן כן נודנרל.: סיו (נסוליס) bk מדרככן סוכנת כתרומס דרכנן ולח בוריגן "מריס פי'ק"ג קורס • ועיין כפרופולמס" זכיס פ"ו-8 יתרומת דרכנןחטו פרומר דלוריית6: מרים קורק: כירס •

מפנקג' : שיתן 6ת דמו ורנטין גרם מפס 2 בית גדול: מפני תקכת קפכיס • פלוסfתס גרימ נקעקע

תקנת השנים וקן סי גירסת קרינגס ככחן : כירתו ונתחזיר מריס עלמו ימנע מלטות תפוכק: שלל גורעס פרק ח העיר ר'יסושע כן בתירה • זקר"נסעתיק רט :לרכיס סריס נזונס שסס מכפרת • וfין כריך נקכיס לקרע

יסוסעוכנס פי"נלמנקו"רף קנגוריית מפני פקין מוכח שלח יסיו כיגי עככיס סbכעו סכין פנקטו תמיכה העיד ר' יהפס • ורבי יסופט ק כפירה : על דס

נצרת - כמכח מוכח של פנמנסיס מלעכול עבודס : גננות שהול טהור • פ' קר"נ מלטפח כנככר ככזית חדר פרק ח העיר רכי יסופע של הסוכנות סהול טקור • מטמחברכיעית יש לך דכר טטמ: רפו כספרו סלח הארן

מלטק כככלה בכזית • לכל מטפס כלכד • המרכיכן טק מקרל ווקזנו כדפי' קל"נכמסג'פ"י כרכיעית • 6לין לך דבר פיטעס קמו כגור • סלס ספרן המעילה ומדלונטריך הפס נקרופ"מ דכארד וכריסלין די בלכר • זלעיל דתנן רס נסלות נ"ס מטסרין • לנמרי קיז כ"ס בגאר? • וקתנכרכיעית חמי ליטמל • זבקדיח כסה מטסריס וכ"ס מטפלין • מ 65בסכנת פסטמס סכוק לה ברייפח המנסות לגעיל ומסייסנס ממרר"יקוDE מכתיר

ברכישוק מתהותו כוסרין ערוריסוק 5קריוק כחסטלטול של מלך וס

שולי רנטס פוקען ער לרכומתיתן בלס • ולס לומר להם דכל 6"ת הכסהעל ריתסע כן כתירס סיס פסור • נמרי קעיר - מימכל רסס מנפח שכתב סר"כוכיק סלע רמטמbין לס פתחו חלק כרטנית • סיתס מסוכן למר ר' יוסי בר יקולס קליל ומל Sקרופולפתדעל בויק • ומסקי קופספוס רפוי למדים מניק דוסגכנת מסמלותסכרס מקיס וריבוי כרכיעית קוסל וכו'. ע"ב • זנ"לפלכידכי דלקס קבלת מרכידס פרן רכיק מרבינן כפרן עלמו כדפּכן כמטילה - הכל סרלכ"דפי" כריספ"ה חליל נקתסוכו'כלומר וכיון פרח קרם לזכות בכפר וגזרו עליו מסוסמית נכנס ע"כ מ"מ כס למררים בריא הנ"לדריפסק לשקית מתני וייסנססזכרתנן כריס פ"כרמכינפין זפליס על פלות זו לריקסע כן כקיר וריספעדן במיר מטסר לנמלי סכי ליפס כהריח כמהר"יכל יכול פריקסט גן כפירה • פליגי • זכפ"חוסכת דף ע"וליתן פרח מפני הנספטמקין לתכי מלת סקיל דריכל וקורק דכ"ס גל טמו מלח כרכיעית וכו' • וססלח סובחר סכריותחדריקוספס במיל6

657 כריכ6לס קלס • ולפיכן הקרוב י ר"3 בכת כן לפרסגערופן פלויקופט קן כפיף"כתקיל דנ"ס דמטמאין וכרכיעיק sכל זכר ! הסוס לג' (c6תמטתית לסמנחות היתל כסליל להתיס דכ"המטמוין ועדות זו לריקוספכן בקיר. גם חקרו וכך 6חל פפה כפטיפור'יסושע כן כתירו מרישיקר לין ג"לפרס דברי

לה א הרג

[ocr errors]

4

פרנסכתכוין לכ"ס סרמכ"ס כפירושו ו/6c3

°יכומטתת כמו כרכיעית : סכנט טנס כמקכתו סטימס 6ת) כנר • מעלה עשו הגבלת לפי ftין לן דכר וכו' . fכל לס נגלות כמו תפקין, כקרם וכספר קטfת • סלט"פ סהס גיפים חלוקיס מונסיס טמרין וכן יתכן) בירושלגני כחמיס דס נכנות מטכס כרכיעי בתוך כלי חתך • וכגע לכר ססול מטתה לקדס כמקנתן • ובנין סקל סיזי טרור . טהור מליכסיר bכל כטמס מטמ6 נטמנו כולן cהכלי מכרפן נסחפיכן כות; גיף ח'. ולסמכות 6 ג' כרכיעית כמו סכרכו

הקרח דכתיב כף תחת עשר' עכ"ל • רוי כך היה כונתו ו”ש בבתירא על אפו חטא שנגע טמא במקצתו זהב תלחת קטורת הכת'עי פטמלי טומל'מסקין (5 ° 56 שטים את כל הוסיף ר"ע על הסולת ועל הקטורת לכל מה ס3כף 6חת : הוסיף כסתוס 6לפרט. חבל רעהו והלבונה והגחלי'שנגע טכול יום במקצתם שפסל ר"ט ר'ו כנעלותו של י"סכן ולחי רכרכיעית מטתfין את כולם ; ב העיר ר' יהודה בן בבא ור' יהודה כתירס לה rcעכו 56 פן כננות ענתה עור מידי קיו הכהן על קטנה בת ישראל שנשאר לכהן שהיא קטנה וכח ר'עקיכ6 וסוסיף טעמ6 6

% משוס רf רנ"ה. אוכלת בתרומה כיון שנכנסה לחופה אע"פ שלא לפי טגיל יוס כסיכוטמיילל זההיל דנית ורי)י כטימס" נכעל העיר ר'יוסי הכהן

ורבי

פוסל בלכר 6ס כנע כמקנתה נכות ממס היה מין טעמו

פסל 6ת כלן ורגנ"ס פירס נופית דהותנית ענת" (פרס רטומ6'מסקס קלמריכן וכן סול דמעדותן סו*:ל6 ממיני סמנרף fit כלי סילי קון • לבן נהריה כפרס'יוסכ' סכתכ סנ"ל דחף ג':על טסרו מטוס כלי סלין כי תוך: 65 סמינגו סמלרף וכל רכי עקיכ6 וסוסיף טומסתמסקין ס"מ רכ"י סטמלו מסוס טומחת נכלס טמסוקו סfפילו סלת • וקטרת נכונס ונחליס • cלינו בתוך כלי ח:6 אתר מזה מכי6ר כתוס' רפט' ומנחו' רכטומחת כננת חתרו לכוריס ומונחיס על לות חורף סfין לותיך הרי הן כחלו כ"ק הנכן ודחי דוס סר"נכדר' יסוסע כן כתירס סמטמ6 מונחיס כתוך כלי ונעזיס כtויןניף 6קר : והנחליס• ליתן כרכיעית היינו מסוס נכנס וקפי'פניק מרסיל כרית רמכחות מכהן גדול חותס נמחתה ביום הכפורים 6ס כנע טכול יוס דיע לנקרמכ"ס רמפרטוק טופחת מסקין כרכיעית •

נחו כיזקכתן

כיזקנתן • נפסלו כולן ומענה עסו כסן סס וסגפניס כל טומח'מלריך רכיעית • !6 לפסול קנות סוס דכעיכן סיקו) כני קנולי טומחר:ב קטנהנתיסרלל והיה יתומס כדפרי"ג בתפקין רכיפית כרתנן כמסנסה' פ"ורמטינק • חבל טומחת נפלתי פרקין דלעיל וסוסיף כfן כנכנסה לחופה חע"פ מנעלס 6מרו כו סעור כלל • והיינו רכחכורו פרק 6 מהלכות סלח ככעגס למערת רגיל 5 סמעכו סוכנת כתרומס סחר חלות הטומbיסתס וכתר רס סככות ליכו מטמס כגכג)

הנס 656 סרי סוס כמסקין טמרין סליכו מטמת 65 חרס וכי כליס מן התורה ע"כ ועיין כפ'ו מר טומ6ת סfוכלין : על סכר חט6ת וכו' פי' סר"נ מעגס עס כקרם וכספר קט6'וכו' ו6סמכות הקרח דכתיככף חת ונו'מנחת קטרק וכן פירס סרמכ"סוכתפנק כ' פ"נ לחנינה תגן לקרם• ולח תנן התם הן ר.ספר חטחת זפירס סר"כרכתיב כף חת לח כתכ ססוח הסמכתס סלס מסמע דגימור גמור תיל ועור קסת תינח קרם לחיכ6 למסמך 6סרן קרח. לכל חפר חט6ת ניכס למסמך דקר6 65 מיירי מלח כקוסי מזכח וכנס"פ"ג לחגיגס דף כ"נ חותכן הכנימכרף לקים מכל הני מילי חמר רכי ינין לחמר קרח כףלקת ינו'. הכתוב פסלו וכו' ומותיכ עלת מררכז להוסיף ר"ע ססונה והקטרת וכו'. ומרקוסיף על ספר חטחת ודחי על כרחיך דרככן סיס דלי מקר'כר תנין ליכל למינף חלל קרסי מזכח לכל חפר פיתלה. ומפני דר'עקוסיף כלי סלין לותיך המכרף מדרככן ופליג6 ור' חנין • פירס"ירbמר לירוף רקלס רfירייתס • 6רר חייל כר לכל אמר רבי יוחנן דחמר מעלות סלר"עכסנית מסכת זו רכני מנרף נקרס • סמעינן מסכל כתריס לרכי חנין ודרישנה נקרח קח דריסנה דרbcגמורה • (6 6סמכת נענמס ומין ה"נרלח רריטנית ל6 לקרם• לכל חפר הטלת ורחי דחף לדידיה חינו מכרף של מדרכנן • וכן מה להוסיף י"ט כסכוסיף 6k מדרכנן וככלי סחיןלו תוך - לכל ר"י דס"3 רחף נקלטלין לירון מדורייתת 656 מדרככן ל6 נסיך קר6 6פי' למסמך עליס וח"כ יסתמוס על קרינוסרמכ"ס לפירסו דכירף קרס מדרככן וכסכו נקי קרח זקני חנין וקלמרי להיתלסמכתס וסון רחיתי ככ"מ פיינמסחכות הטומלית ccc כתכנ°כסרמכ"ס סגירוף הקרס מדרככן • וסרמן יס כתורס כ fחת וגו וכתכענין סכ"מ ספוסק כר"י מסוס לקוח מרית לגמ'טפי מרכי סכין ומ"מ קרח וחייתי

וכי חנין כתכו (רמז כעלמס ע'כ: הוסיף י"ט • כתנ הר"נ רחנו מעדותו של יפן כתירת פח סמעכו מלח טל הטמל וכו' ורמב"ס פירס למפדותו סלר°c

9 סמעכו סמנרף 6לס כליסיס לותיך וכו'ולס דהרמנ"ס סוס זה הפירו' 6 גמ'עריך סו סכתכתין לטיל ומפני כך סכי ממס ג"כעל פירוסו 55 קר"נפמפרס מרנפסיס ללח כתגו': והלכונה הנחליס לfע"נ ללקוחוכל נגסו מיכת הקוסמכפרתן נטומחת רס"י כחנינס ועיין כמפנה :'פ'ורוכויס (כריס פי"ג המכחות : והנחלים פי'סר"נ חותן סג"נ מותר כמקמה כיוס סכפוריס • סכמת ססוס קותססמכניס. לכל גחליס סל כל יוס תנינן בתפזר מינו כקב נתליס היה תכנון 0.65 כלומך סלק קיה סוcc(קס הרמנ"ס), ור'(כיון פלח תיק רופסנתס ס"ת סמכונס לסfrס לfותן גסליס נין קרס וילוסלמי קול . קכילוקו קתוס'נסגינה • ומפרשיס על לילו'כפנין סחר • ולגקליס לקכס

בכל

[ocr errors]
« הקודםהמשך »