תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors]

מ: י: . ט"ז. גבע כן ייט יגור וכי'סנויי ניי סי: ו - וריוס כלי זיעקיי 6ותו ממקוס נינילתוויטית פרופית וע": ועיין *: כסס היוס כריספ"ק דכתובות : יני ויוסי בן ימ ירי כזיוס נשין כעפר תיחות בילו לכס ת הבנו וס"ג כפלט ופירנקר כמי ינקי ג':נסס הר'ס. 6ינו גיוסי כתיסס : יקי יתר סכוע ; ברזלפין ויד ול

והרוכ'וכנסייס פת וכן כלטין תורי כקורת תריס 6ת סנילס : ט6פר כירס מוכן היל) נסו חמגתייסו לג'C כלומר מופקות טיח cחינת

:'יקלי tt מנקס כחנכי חסת לים לו יומתו כי לו יתפור בדקר ויכסה וב"ה אומרים לא ישחוטא נפסf ריח והכי קחר וכר חופשה ע'כ • זכפי יפסט א"נהיה לו עפר מיכן ומורים שאם שחט שיחפור כיר מיכן סי) וכח פנו לח כוס יקימ'סכי לכל תחכו נדקר ויכסה שאפו כירה מוכן הוא : בי' שמאי ספיסק מערכי"ט לכל "ליעתיקו ונקורת מלקות אומרים (ס 6) הכקריענייס רבקר וב"ה אומרים קוסק ני"ט רסית • דליכf כוח • כנוני נגרילה תסס אינו הבק'עד שיוכק אףלעשירי כשמט'כל עומרי למימר מתמיל דעתי עלול כמו סכתניו"נ נמסג'יו שרה של קב קב וא' של ארבעה קבין ושכחו ב"ש וfס רחוי לכנו נו ניל מדן פ"ן ומכות :

אומרים אינו שכחהוב"ה אימריס שכחה ; ו ריח רמ; חסמותר לכסות כן י העימו פתיל סמך העומר שהוא סמוך לגפה ולגרש ולכקר ולכלים 6 ידי דחוי נספ כי נית לכל *

לנפת וכו'. ושכחו ב"ש אומרי איני שכחו:"ה אומרי שבתה: כו כילה סקיל לירכתי ותכס' סנויס נמשנס כ' פ"וופחת ה כיס רבעי - ב"ש אומרים אין לו חומשיאין לו גונג הפקר לענייס הפקר וע": :ה כוס רכעירכן' ביעור יב"ה אומרים יש לו חומש (נמ"נ) ויש מי שהפקיר לענייס ולז מנות משנה ו' פ"ורפלת לו(ס"56"ג !חם!) ביעור ב"ש אומרים יש לו נכסיריס דין הפקר יסלו ע' ועור קיס סכי כמסנס פרט . ויש לו עוללות: והעניים, פדים לעצמן וליכי חיים כלקט שכחה

נפ"ס ומעשר שני : וב"ה אומריס כולו לנת : ו הבית של זתיס ופחת ול6 כמעסרות רכתיך וב"ה חומריס כלוננת מגולגלים. כ"ש אומרים אינו צריך לנקב כלקט יפחה לפני ולנר תעזור ותס מנת כמי חומרה

וכית

חוקס מרת" תוד: חותס גניה שהול מתמיר חלל

למדת על עזיכס 6חר תייכו הענייס מסוס גזל כעל סכית היחכ"ו: ו אינו צריך לנקן קפקר טריל כחומר זו לפגייסולח לעטיריס 6ף ספיר (ענייס: כתב תו'כוbע"פ סרמוסר היכל מרן וכו דמות מכס כדתנן ער סיפקיר 6(עפיריס כ...טק • לכתי ורביעי תשמטנק כמסנס ס'פ"ו דמכסירין • וע"ס ונ"3 נהגית כלשון סר"ן ונט:תה מת SPF ונטשתה לימד על נטיסת חסרת לתיינו מוהל כחי"ת דרכי יסתס כמכפירין ועוד כמסנסני פיט הפקר סתיס כסכיעית • מה סכיעית לענייס ולססיריס חן דטסרות (כמקיפות פרק ז'מספרג'וד'. ומיית נס גמי סכי

• ומיית נס נמי הכי מפקר לענייס ולעסיריס : כל עותרי הסרסס: קכ קכלס היו כפרק כ"נוסכת רן קמ"ו 6ע"פ סכ"כגס כן כי"נכמסנס כ: עומרי הפרק כל 6חר מכן קי וסחר של חרכעת קכין :'פרק ט'רטריות וניתי כמו כן כר"יכפ רוסי:"יוכתוס' וסכחו : סרי זס סכחת • יותר על כן חיכי סכחת • וכן 6ס מין פרק קמח דיכתות דף ט"ו ופול כי פ"ק לחגיגת יף כ"ה •

• כל העותריס סני קכין ולFל מס כר קכין (זכחו • קרי וס ופיקרסנ'רןי"ז6מנס דכרי סר"כ(מסכי 6חר סיןקרמנ"ס סכחת • יותר על כן חינת סנחה : י לנפסנדר מכניס סככלן כתבג"ככה"חבל בפירסו לטסרות ומכשירי כקי"ת סחורות זו על זו כנס טיט : ולכליס • בלי הפריסה : נ"ס וכן כחכורו פרקי6 מהג'מס וכן כערוך קינתק כחי"ת : חומריס סיני סכית פלינזיתו רנ"ס ונ"י כפיץ 'ססחזיקי כן

לקוניכלעיר נתנו כנו הנפת סוכלר הגרים • סכתו סס

סנ"6c:מייסלין כהה • סירי זכה כו • וכל החומרים סכחי פי'סחר נ°c 6ומריס (פיני) -כחת 6פילו כעומר טלה החזיק כו כלל 65 הוי סכחת • ניהול והניחו לכל דבר החסוייס עתיר לזכרו וכ"ר חימריס סכחה • כל זמן שלח סחזיק כו ומוליס כי 6ס סחזיק כו ולח"כ סכי fינו סכחס :ה כרס רכעי טר 6ני יך פדיון fס כס לחוכלו חיזכירוסלס זה היכ טןהכל : לין נוחוס • רלח כתכקת רינו: ססכעליס מוסיפין 6ת החיים כדרן סכתכס כמעסר סי: וין לו כיעור חינו חייכנכערו מן סכית כערב פסח לרכיעי'c Scטעי כסמכפר המערו כדכתיב כערתי הקים מן הכית: יפלו קונוס ויס לי כיעור נ"ה ינפיקוס קוס ממטסר מת מעשרים לו חותם ויש לו כיפור • ין כרס רכעי סלו חומcוסלו ביעור . וכ'סלס לפי קרס קוסממעשר : ילו פרט ויס מועללות דחילין חכי ליס : ולענייס פולין לעכמן כפרט והעוללות סלקטי • לוכלין חיתן כמקומן ימנין סרמיס נירוסגס : וכ"ר חומריס כלי נגת מוס רינפי ממעסר . וסכל6 לסו מעסר חלי ממון גכוס קיס סלכך יין לטניס חנק בו ולוי כיס העולס עס fcר קיין קכטניס מגלין סכל לירוסלס :( מגוננניס ככוסיס כמלח כרי למתקן: חיכו כריך נקנתיכית ולע"פ מהתוק קיוכס מסן כף ט גכן • חיכו מכפירין נקכל טומלס הינו מכשירין נקכל טומסק • רלח ניחס ליק כלותו מוהל קיולס ולכן נעינן מסקס

וניקס

[ocr errors]

ומליס

ליין פ"י

[ocr errors]

עליי ליי "נקי" : יוהן מיס י: "י! • כל ניתן ויינן ומוריס :fס וקמוסתות תריס c

6 נהייה זל קיז ייתן • תיתן רכיה ניר. ין ייתן יניח6 לית : ליילנקב לך תסיל רגרסינן ככלס פרק (ירוחנית סקכס לעשות מעת לגלות יזית וגם ניתן ליס f3ותו מותרסיסית נסתרות שתריס גלילס מי סיכו'cתרי סויס ספתח ומכלז כף על גני הזיתיס ו-וכת סול סיכח דיך נקלסעודה כחכית : כלת סמס ככחיר פתיל . סתס לחו כגלוי לעתס תליס גזלתי) סתמות סתייסריגז טסורי

חלק בכתימ6 תליס מלת6 וסכין סכקני גלי דעתי"ד) ובית הלל אומרי צריך לנקבי ומירים שאם נקבה הלכ' כל מילי לסתי' מניל ניתח נית !f 3Cין לותו וסתמוה שמריס שהיא טהורה הס כשמן טהור הו וקחי כתפינקסיס 6כל כמיפל מכסין לקכל טוr": ונטמא ירר וטבל ב"ש אומרי'אע"פ שהוא מנטף לענין הכפר • ע"פ ססוח מכסף טהור טהיר וב"ה אומרי'כרי סיכת אכר קטן • ואם היה טורס

נכקעת ע"פ סrceן כוטף מכסרן שמוטמאמתחלתוב'שאומרי כרי סיכת אכר קטן הסתית והמשקף

חיכו לחקר סטכל טסור : כרי וב"האומרי משקה טופח • ר' יהודה אומר משים מתקייס נת תל גלי דעתיה סיכת חדר קטן 6ס נח כbסר ג'הטופח ומטפיח : ; האשה מתקדשת כדינר דנח כעילn3פק'קרחכ"ו: מן הסתן על כפרו חלה כלי ובשוה דינר כרכריב"ש וב"ה אומרים בפרוטה שהיא טהורה • ופעמיס סיכת חדר קטן טהור ויותר ובשוה פרוטה • וכמה היא פרטה • א'משמנה חומרי בהחלט פסטהרה משיעור זה טתו) • נזכיל באיסר האיטלקי - ב"ש אומרים פיטר הוא את

כ"ש אומרים פיטר הוא את כל לכר פרינן מוכר כמו קסמן סנטמ) ניטילו • אשתו כגט ישן • וב"ה אוסרין איזהו גטישן סככור כמסכת מכשירין ונ6cר על נסרו • וטמ6ותו

קרמכ"ס : אף ע"פ סהול וקסמן סעל נסרו לה טיי

מכסף טהו' וכטל ע"ג גיפן כמקוס סחין כך מסקס מקכל טסרס כמקוס 6 המיס כלכר ע"י מה 6c"כ כמפתרפ"ח דכרכות מcנ') הרינידכססירו' : הפקה : ג'fcומריס כדי סיכת סגר קטן טהור טפי מסכי אבר קטן ותוס החככע הקטנת מחכגעות סיר קרמכ"ס טמס : מס וטופית (מטפיח) סים לחלוחות נכף על סכסיגס וכריס פ"ס דכת לתגן כמי כס"ג ומפרסל6לכט בכף י :חרת ידכק כת לחלוחית גס תי) מין סנכס כר'יתיר' : קטלת סכרגל • וכמ"ס סר"נ סס ועור פירסו סס כקטן כן : גרינר וכסות ונרמסקל תוינר ל"סורות כסף :פרוטה יומנו • והכי חיתל כגמהתס וחולי למרלח מייתי סתס מתני' חני סעורה 2:ף : חיסור מסקלו ר'גרעיני סעירה. ונקרס והכח ומפרסה כמי ככה"נ • ריח דסכירס ניהלהרמכ"ס חטלקי על פס סרות טבע הילת בחיטיס :

ורק רתס מפרשינן סכי לכל עסקכח fכמפתיה ותסתמס כדמפרס וחזים שכתג לגרtחת c6תו . ולאחר סכר קנס לכר קיר קול פסכין • זכהכורו סוף פ"נתס טמ fת ליכלין נתייחד עמה: ג'סנרי לל fמריכן גורי frt יומרו העתיקbסין קמפנה hcn": בפרק י”ס סלכות סכת וכפ"ג גיטה קידס (כנת

cf *פרק 6ת סנט פנס fו סנתיס, כין תכני'מסנסכ'תנן כלי סיכת חדר קטן • ופי ct הר"ן כתיכ:למת נקויתי להכניס ממנו כתוך זמן זה • ו6ח"כ ותר:כמו כסכת ע"פס. הוכחה כנה'. חבל הרנס ינרסנת כן וכפירל: זע יגט קידס ענידת סטן • יסיו סכוריס העתיק 6ס כפירום! וכחכורו פרק י"ח מתג כליס כדי סיכת שנתן לה מtעת כתיבת • זיהוי פנס fsמרו מן הפכויס נולד fלס קטן : כרי סכת סכר קטן • פיורנויותר חם צור ופסק הסנכס ל6 ינרט 6רס cf6תוכנט סן • וfס גרסותלך זס טמר • כפכיל nroן פנטfr בהטמת וכסלר על כפר הבעל למרינר חחרת • הגfc כו לכתחלס : וטמחתו יכו כך כתב הרמכ"ס כפירוסו • ימרלין לכריקס

ולנס פרס מתטמס מרפמן • וכריך לומר רמיירי נטילת יליס•

כמ'fcס ננעו סיריס נסמן מטחו חבל גוף החרס fי 6פסר סיחזיר ותסמל מן הפן cלה הי6 טמס 6לח מרכו נט ס כ6ה ("נ5

° דק) חין 6תסמקכל טומ6'l תחל כמי סכתכתי כריס כ"ס רוניס ולין לן rcן געפילן כרעיפח (כרי כניס) וכן ברלין רכרי סרכ"ורכטומ6ת ידיס מיירי • ולשון הרמב"ס כסוף פ'כתרb'ט תחת רוכלין • סרי סוס טרור כפריים מקידס - וכן כסיפ6 כתכ סן cמן טמר וט: 65 סקורסזמן וכו' ולס גלחו וכו'כפיל כמיעיטי תרי פסנית' ועל ידי טכינת סחרסנטר הסמן • כפי כתכיס הפכויסנסכתיני וכן פירס ירחנו. ול6 ילעת כמה נתניכ"מ סהרח"ומכר: מסכת זו כענן חסר מפירן סרמכ"ס • c

° 14 תר"נסbין לך משק וכו" מנתח פ"ו דמכפירין : ואם ייtיין טונה מתזנינוכו • (תח ופלגין בין טת מתחלתו לטרנר מתחלתו מפני סטו:חתי חושנתן • 6"ג גזרת סנו יחתרו רלינו tמ פתח פיל: לת טקרת כמקור הרוכ"ו: זברינר וכן סגויס כריס קרין וט": : ובית הלל סומריס כפיות התקבלה קליפן מסחר הו כית סמלי לחימרל • ווחי תני לה הכחגבי חומרי נ"י ני דכחל כי יות:לכנית המלרסיכו - פורים קרופין ועין מס סכתכתי (סנסו' פרק ח'רנוכות 8 כית סמל חומרים פוטר קול 6ת cf6תו כגט סווט' • ככל סגויס כמשנה ו'פרק ח'לנטין • (c

° 2 :

פלנרס

נגטיסן

[ocr errors]

) נית

6ת 6פי הנס פט! כפיגל, וכו'זס מסכת ט' וננת 5"בפוניקי • "or r עלי יחוך • וfין ס ערי בילת עם: בית כלל חומר סנריכה ל'מכו נט זני כי בר"ג 3"י סניי כן כן זיי זיך - הן ה מדיניות וזין רסטות כ'ס סגרי קן הן ערי יח ב יכולין לוס כי'. כטים יכולת טעינתו כעילת זנות • כפסיכן תגידו כעיל סנז Et זנות כיר. (בעון cc 5c זנין כ": גרמכ"ס וסייס :: וסני יודע . והרי קלסתנכי.ק ונ': סכני כל היריון הן הן עדי יסולסן עין זה כי כן נפנה מלוך

הן עדי כיחה • עו סירחו נפתחיס גן מנעולים על כל שנתייח- נעמה אהר שכתכילה • המגרש את סגנל :ח. מתירין לז כח, • נרות כיני מתכיין אשתי ולנה עמו בפורקי - בש"א אינה צריכה קניות ל6תין - כרת יוס למר סכת3 כהמרו פ"י כנה' ממנו גט שני ובז א צל כה מבני גט שני אימתי • תפירין לו{סתינס מתיו גרופין • 52: סמנרו חכמיס בומן שניגרשה מן הנשיאיי - אבל אם נתגרש'מן דלית נהו דרסf ר6:' 35 תוקף ז! כbין לדס וכו קכז האירוסין אינה צריכה ממטוגג שני • מכני שאין זהות לי? פקח גריל רתrc' כל קו פנרסת ג.גר, : לו לבו גס בה:זב"ש מתרין את הצרות לאחי וכ"ה מנס לf ת ה כח ייf נלח כמקום על תילי וכעל סתס אוסרין חלצו כ"ש בוסייןמן הכהון וב"המכשירין נרות (מי גזי כינוס נכתבתנתייבמו ב"ש מכטיןוב הפישלין יאף ע פשis כית: : הלכו קערות מן כסוף כ"ט דכתיבית) פסי פוסלין | מכשירין לא נמנעי ב'ש בלי שנשים :) הי': ג'ופיסלין הנרו 6סתו קיח כ??cת! : ח מ ה ולא ב'ה מלישא נשים מב"ש וכל הטהרות לן :כתונת טחניכתן סיזקתו :bינו עיסת נעילת ווטומואות שהיו לו ממהרין וו מטמאיןלא נמנעו קנינא : :": ככפירין זכות עד סיפר'סקי) נטילת להיות עישים מרווה או על גב או : ט ג'אהים מהפיכתן :: גבירותית: . זכות הן יפרססעל תגלי כוח שגם מהם נשואים לשתי אחיות וא'מופנה מת א' זהרי היס נתולכת מן הנביין נועל 6כל נrחר הנס הרי מבעלי אחיות ועטת בד מופנה מאמר ואה כמת נתיכננו לתחין נ"cמכפירין כל זונת נקזקת סכעל לrס אחזיו השני. ב"ש אומרים אישתו עמו • והלה תצא לותס לכסניס : לס נתrkבן זנות 6ו סיפר כי סו6 rbס משום אחות אשה י. וב"ה אומרים מוציא את מיכמיסן : וג'ר פוסליס קרוסין וחין נ' נספחת לו אשתו בגט וחליצה ואת אשת אחיו כהליצ'זו היא סנגעלן לסור לסן עכו"ס סbינס כת קרוסין שאמרואי לו על אשתוואיליעל אשת אחיו: וסנכעלת ל6סור לס fcה פלין קופסן לסן כלל עכ"ל • ו המריר את אשתו מתשמיש המטה • ב'ש זונתוזונק fסורס לכסן : וחס לי 6תס לומר סלכך אומרים שתי שבתות ובה אומרים שבת אחת לח כתכעו וחע"פ סכני הלת' כתכוין מקו הסכם סגtתבח •

המפלת סנתיב כונרי :"cממזרי' אחיזת מנעול קול שנפתח

קסלרנרינק ספרי כחסור כיתור לפני פכענכם יכולת כילו כו דליכ6 למימר ופס f r6 pc6ס עליסס - וf ptfס ככרת - וכני תייבי כריתות למימרס כtס כלן כריס רפסטל וכלס עדיס 6ין קרומיו ממזריס סס לעפ"כ לס כמנעו בית קלן מליfic נסיס מ25 קרופין כלל כמ"סברים מסכת קרוסין fit דס"קכפי יכול". לפי פס"ז מודיעיניס סיתס הכחות מן הערות . ופרסס כירו וכו סקרי סיי תו של סנקנרסס וכיוכח כוס וחע"פ מהס: או פלג: טומסfילי כליקס ו bלו : ט מופנת סרף סרלסון הינו תנור מיודת זס ת"מ (מפני זס סכתס כוס נפלס כלל 6פי : מומר קרוטין (כינתס חין תופסין לח מרכרי וכן חני סיכר סלזס מס סכתכין : ח בית סכימתירין לת סופריס : cfתו עמו רסכרי כית סמי כעלת מסמר

סכרות לחיסוכו'כנית כסיף פ"קדיכמות וע"ס : קסוכס כככוסה וכסנפלת חיותה לחקר כך נסמתסיס תפוס ט שלשה חסיס וכו' סנס מתני' פ"ג דיכמות וע"ס : 6חות זקיקס: וסנתז תכח 6ף מן קנינת הסוס 6חות 5c6 ג אי לו עיין מ"ס כתסנה4פרקי"גריכמות ; יולי E6תו כגט דנ6סליס מחמר bסויס כככוסס ;. : י המריר 6ת 6סתו מתסמים הליטי (כו' • פנויה כמתני'' חוסרתס מסוס חתות זיקת. • ונריכת גט מפכי סתfמר וכו

פ"י דכתובית ע*: : כית כמfי לfומלי'סקי קרופין כתקלת וכח פקטי קלומין סלס גט • ונריכס חלינת • כתות וכו'. עיין מס סכתכתי כסס סתוספות גרים פרק ח' דהוחיל ולח הוי מיתר קלופין נתורין עדין זקיק סיס וכריכה לכתוכות ;

קמפלת הליכה לזיקת בריסיו יהיכנס נטק והדר חן זנס ; 35-6

סוי לו על c6תו סנריך נסוכי, כגט וחי לו על 6ת 6קיו . סרוס לריך לכליזלי: י סמליל 6ת 6סתו מת סמיס סמטסכנין 6תר סי קנת תסמין לי - לכל הגלות תtמיס 6סור עליך כס מיסרל דסח מסובכך נס רכתיב יין אלפי ליינרע: נ°c 6ימריס סתי סכתות יום סיירסתי פנתית תימין פכן נענינו ביוגרת נקני סטלית מנועייס: וכ"ס bומריס סכת ס' סכן מנינו ככרס סקיס טקסס שכעס נגמריגן גנדי נסכם יסייעו לכעס

סכוטס לנס על 6סתו ותדירס וכזס

כתוכן

פרי הסבית - מנדס פסו6 מדי דסכים ל6פיקי יולדת נקנס המפלת לחור מתניס ו6'וכו'. חנות כסמכת כמ־( 657 סכיק כיל: ססי , (c ° 3 סגרו גמריכן מדי דסוס גרס לס

,'פרק קמ6 דכריתות וע": : פיין כלילית • דהיינו כור סחס פהיס נורס לק ססותר מלירס פעל ילו כחק כתב קרס ולילית פיס כו פתיל תכלת ספות כמר ופי' סוי : לספוקי כדי דממיל6 קלתי לס ויותר על סכת לכ"ס 6ו כלליס כסלין סל פשתן כיוס לקול מכותר - חתי עסק דלילית 6תי סכתות (כ"c יוליה ויתן

ולמי (6 תער לח תנכם גמל המפלת לאור שמוניס ואח'ב"ש פיטרין מן הקרבן סטנוו6"ת דסיכל דלפטר פינתי 3:לפיס יסfו סקן וב"המחייביסריזכציצי ב'שפוטריקוב המחייבי' לקיים פתיתן לי חמרי רוחי פעונתי ccs הדפיס : כלכלת השבתב שפוטר זיב"המחייבין:יא מי וכמ"פ במסג' ו'פ"גריכמו המפלת (חי סמג'ס ולרן מֶנדונזירות מרוב והשלים נזירתו • ואחר כך בא וקכז חפר לקייס סתיתן ניוס, קנס • וליל פלנינס לארץ- שאימרי נזיר שלשים יום וב'ה אומרי נזי' כסל6 יכfk t טלית I נמר רח' פריקס וסויס נמסר ניהלה מי שהי' שתי בתי ערים (ס"6)מעיר אותו כבר ערכו סתוס כפרק א להניח כפרתת תפילת נ"ס * מעירים שגרושתים • וצו מעירים שנרו חמש נערות bלין זה הפוך 6פפר פוטריס מן סקרכן מלידה ב"ש אומרי נחלקה הערות ואין כאן נזירותוב"ה ולי נרות דקופיה מעיקר6 סנית • לעג ולחזר מלחת אומרים יש בכלל חמש שתים שיהיה נזיר שתים: ניתח דכיון דורפינן סמוכין סול תחיל ונינת תי), ינח יג ארם שהוא נתון תחת הסרקנ'ש אומרי' אינו (דכתי כח תלבש שעטנזכתר לחי סינית רוית לקרכן מביא את הטומאה. וב"ה אומריס ארם חלוף ופפתיס יתרין וסזון נים הליגה מחוסר מן קרכן סו6

הוא והצד העליון מביא את הטומאה * גריניס תעסס גף) לתסרי דכתיב כיוס כוות: הלכך

פרקהרבי יהודה אמר ששהדברים מקולי כללי כלילית לי לקערת דחין לענין קיכ כייס מנסרתי

מטילין קוטי תכלת כטלית וכ'ק תחייכין סנוויל ולfחר

בית סל פשתן ח"ככנליס החרי מנחת ה רספיל:: סדין

בחממה היכי מכחילס :"מ פלכסןfותו כלילס • ולינית מי? כן פתיל תכלת פהול למר פ"ג מסכות לילית : בית סמלי פיטרין • פי הר"ן נכון גרס חלזון סוי כנחיס נסרין על פסתיס - וכיוס סהול רנזריגן סרין כלילית לפי' כיוס רלס מחייס נצרת וכו'ולפיני מכותו 6תיעסה חלילית • אקי 65 מעפר דל תלכס פטטנז • מיני כי פטרי ליס: בלמס 6תי למעכר תכלת • והלכן סייך לכל כלילס סלין מלית לילית נוסגת בלינס לליס וכסיתס 6ותו ספיר לסון פטף • תוס'פ"ד מנחות דף מ'. • וכתנרס"י וחי פרט לכסות לילה חיננים לילית נקדין מחייך מפוס ל6 תג' קסיס כיון דמרוייקח חייך • היכי מכו רכנן פֿעקיר רכר מן שעטנז • וסנדיג": גזרינן סרִין כפיכת לפינו גיוס ה69 התורה ולהפטריס מיילית מסוס גזירת היf. . ק6

6ותיככה מהילנזירת תcוס כסית לינת דמחייב חסוס כלליס • ובית כיכמות פרק סלסה רנה ומסניכן - לכל רכר סמרו לך כ'ו כל סניי לחגור כן : כלכנת פנת • כנכלת מנחה פירו' סגוליו תעפת מלכות עסק * סכפורת ורסו טעס לרנריקס סייחלת bפכת: 5"ת מס ינין כמעפר מיך . 6פילו קולס לין זס עוקר רכר מן סתורס דממינח מיעקר • ול6 ליסנעקר הפכת הביון סחה לס3ת הנקכעס מיר ונ"ס סכר לס כידיס ע"כ. ועיין מ"ס כריפ פ"י דיכמות כרכור תכח מזה !חין סכת קוכעת 656 ל6חר סתככס : יא וסחר כך כל מזס : יא מי סגור גורות מרוכס וכו כפנס כמסנס 3'

סfין נזירות ניתנת hk בלרן (מקוס טולת סין), פ"נ רנאר וייס : מִי סרי Cתי כתי עליס וכו'שסמונת העניס ומינור גזורות כחולת לרן מקייכין חוסו לעלת ע"ס : יב אדם סרגל כתין ינחת הסדק וכו: • כפנת ,לחרן-יזר להיות נותן סס גזירתן : ניר סלסיסיוס

כמסנקג'פרק י"ח דחרנית °ועיין כפפגסו' : קיסינן ליס סקייס סתס נצרות כלי פתוח כרטיס יום ; נזיף פרק ה רבי יסולס לומר שזה רכריס pקולינס וכו: • נתחלס נריך מנסג כ6?כמנין תימיס סנדר כנזירות וסיטיס

,כחו סנסג כזיות כח"ל כסינגל נסג נכס נזירוע כלל: 'ו מעידין פנדר כזירות !! מעיין זגור חת!, כלותתפשת סbתס fוננריס סנדר סתיס • חכו מידיס סגור המכירות וסול חותר פלח נדר כלל: נחלקת העיית פולין ומכחיפות יחק א כתכטלו לכריתס וfין כסן עדות כלל: וכסחומריס יtנכלל סCb פתיס ויריי נזיר טתס : יב סיס ססוח נתין תקת סדק ככפרת סנסדקת תקרתה ונחנקת לסניס וכליס מכרות וטות תלך ותהכניס טסוריס פויר הסוק מפסיק ונייס fcין טותחס ענרת נר השני • וfס 6דס נתון bס כלחרן כרכפת כלfכסררה כנגר הסדק : ג"ס חוניניס fינו מכילf סfת קטומות. סfין מכי) לק סטומלס 6ס רכר סיסכו חלל טפס: וכ"ת

חומריס ווס חניקוח ;pf"פ טכני מעיו כתוכן העל סכתון הגוף • חטוב תגלטפס :: פרק ה רבי יסובה חומר לס נכלות כית סתוי כוסידיס עגמרי : 657 קסינכנכלס ;

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

למי דחיכס סני ותו ל6 62 כ'נכנסו לכיס ניכנת והעידו כל כילת כעילית כנין סכתנענת פייטת ונשלחו כת כליס לסחר חסר על 6 תו סלילו • העיר ביקורת על שיר:"יפ"ס וסכת סחיטה: 6ס כיוכח כה נמכרת כחוק סקניפתר קסס ונגמרת לף i " r קרח: ו כתבו:* כי כתכיfיס סנזכרו כזית קפ' כסלר כיס סכמכרות כסוק : וסלחו fcינס ננרת 6סירת נקני ג'פו:חומרי נ"ס כונס מוסיפיס כס על קפר' קרלסן דככני מעיסקי6 הפוכה : וסעכו"סנ"סמטהריס לסתיר סו כפ"וכיה גל ספנס

כפרסת ז:וכר : כני יסרSb לפרק הסלס" ניגן רסח נ"ש מטהרין וב"ה מטמאיןכיצת הנכלה אם יש (כני יפר!) מטמיס כזיכה פרק רנ"ס (תומרס ונ"ל כיוצא בהנמכרת בשוק מותר ואם לאו אסורה וזין קינכו"ס יטמלי כינת לקלל מיס 6ע"ג וקנן כרברי ב'שנ"ה אוסריןימודי בביצת טריפ שהיא ורכנן נזרי עניין פייתו דיקיךחי

קנקן אסור מפני שגדילה כאיפיר דס עכו"סורס טהרה ככי'כל רכריקי נ"פ סכרי דמפכחג'נקו סימ' רמתני' של מצורעת ב ש מטוהריןיבה א כרוקה וכמימי כי מזור רכנן כי יקר ומימי

הנכתס כנקו פ"ס : רגליה אוכל פירות שביעית בטובה ושלא כטוב' רוני: פון מכון דתרי הכל ובית הגל מטבחין כדפי' כרכריב"ש וכה"א איןאוכליאכטובה(ס"56"ג) וס קזיעת סלין מנוי כל כך סרינגר"פ כתרס וע"ס: החמת בש"א צרורה עימרת וכה"א אע"פ שאינה לה נזרן כה רכנן : עכלו מפני סנלנס כחיסיר משו' צרורה :גר'יוסי אומר ששהרברי'מקולי ב"ש וככן ככיר' ונח טמחו לס

דנינה כנופ' הני ומחומריב"ה העיף עולה עם גבינה על השלחן זיית :( עכו"ס כרי זרעו ולפיכך כפנטרפ'התרנגלת ואינו נאכ כרכר ב"ש וב"ה אמרי אינו עול' ואינו דטויrהעכי"סורנכן היה 6ף הכינר6סורת ופלו נאכל תירמין זיתים על שסןיענבי' על יין ברברי (כי היכי דנה) (פרפו עליה סנגמר לגמרי קילס זגטרפ' נ"ש ובה א אין תורמין

הזורע קרומי וקלסיס : כריקס רסס חכיוכר כה נמכרת

וכמימי רגלית לס סעכו"ס בשוק קחי וסל רתגן מפני סגרנס כחסור קל מפרקינן לס מטמ כר קוכמימי רגלי'וסי נועס ונס יכס וזו התכרע כלגן כנת": לימל bנגמר לטריפת חינה יולדת כת'סיר": כסוף פסולס סfס סיתת ט: מחירחוריית: בית הדס מטמf לח וגם פ"ו דתמורת)הר"ן פ"ג דחולין חפיסק הנסתכרו רגלית רו עכפיו מfין מטכס 6לf לס מכיריס דטומלס דרכנן קיי) : כפרות כ יף : דס נכרית וכו'נפנת נזפכה ג'פּ'ו רנרס ולס טסיה טל מנורער וסטייר טרחת המכורט'יללת 65ח" נע"ס: ובית סגל חותריס חין יוכליסלל כטיכת וירנ סכעס לזכל סכופיס לנקנה : לטיני, סילוכן מחזיק טובה העתיק חין סוכניס כטוכר וכן סוח הגירסל כס"6 וכן במפנה לבעל הפירות טרחנינקו מפירותיו : וסל6 כטוכסcחיכו מחזיק נ'פ"ונסכיעית. לכל הבלנ"ד גורס כגירסת סספר כפרס לטולת : לין חיכניס כטוכת -bcסור להחזיק טובה לכעליס וז"ל ונ"ל רטטמיין רכה מפוס לנזרי סניפית לכו סלר ברהנוכי) לפקרינסו : רתמת כמין כ6ר 56 פור סנקכ וכררו : סכום • כרי סל6 יס6 bדס רגיל ליכנס נסרקהנרי (כגכתן : כבורר עימו fינס מקבלת טילחה ht"כ היל כרורס כלומר ונפרוסו טגן מרעתו סכל מן (האורת) ודחי כותר לכתיך שריתה -קפורת ונקמט ספיר וכתקפה על המקוס סניור ער וגם התכנית תשמטנה • ותכיס כמכינת6 מניו כיול כולן סרו? טומר מחליו ומחזיק מת סתסימין כתוכו : לפ"פ סחינה נס פרכוס 6 סנדרו סכתיס מפני תקון העולס • ע"כ. ועיין ברורת סלס יקט התימ6ליו ולח נתקפת על כמקוס הקפר כפרק ד'רעכו"סמסנהנ': החמת ג6 ° t גרורת כוכות קולי, וקסיו ומייק קרי זר מקכל טומחה :נ העוף עונה כרית רמתני'ד'סכ'י דכליס . וכולק קכחי לקחס דלס כי' עס ינניני פלין ליסירן ללח מדברי סופריס : כח עונת יקורת רחיכסו סנ"ס לקולח קרחכ"ו. והיינו נמי דקרינ• גזרת סמל יענה גבינת עס כפר נהמת כ'נפס רותח לקוח וסרמנ"ס סס. כן כחכוכו סוף פרק כ"ר (תלכות כלי פסקי 6סור מן התורה דהיינו מכסל : ונ"ר לוריס לין פורמין • כפ"ק להתס ולח כנ"י וקכו : נ העיף פולס עס וי סיס : :מן סחייך (הפריס ממנו תרומס וזיתיס סחיים קנבינייכו עיקרה כריספ"ק דחולין יע"c: תורמין זיתיס (ספרי מתן תרומת היינו יכול לתרום מן הזיתיס כפי הישר על פיז; וכי כדכריני: . ונ"ה חומריס לין תורמין . ופי' ס: לו נפרוס !! הן זיס ומן הסמן • ולפטור הזמן בתרומת קריגמי סיסלו ! וכן ויתיס וכו' סיני יכול לתרוס ין קויתיס וכתיככרגן מן הגורן : • מן הנמור על קנמור : קזתיס כפי העור וכי רכתיב כרגן מן הגורן יכו' . וכ"פ

ונס קרמכ"ס וסי קסיס רכתסכללפ"ק רתרומית דתנן 6ין תויי יין זיתיס עליסמן וכו' • (לוס תרמו כסbומליס וכו'. נ"י לוריס לין תרומתן תרומת הקיח 5חו ר'יוסי קיס • כריות נעיני : פז סח סטת כרמל סוכן כחכורו פ"ה מהג'תרומות לה העתיק, לפנס לקכר כלל • ס"מ דס"ל ריקירחה קיה וכן c (פים שהיו דעת הר"גאל סרחיתי לסר"ס כפי'מסכת תרומות מהכין מן קיין יסתי כרייתית סין רכרי ר'יוסי למלח תכח כמו רכו רכה פניני ik כנכתקנה • ומסייס כס כסריס הכל מודיס כלס ארס 6לין גריך לתרוסי ותני חיון נסס ר'יוסי כי קמי ניסנ6 רמקכי' והתרומות ממס ומיסנס הו

דקל

[ocr errors]
« הקודםהמשך »