תמונות בעמוד
PDF

לס כן

זכותו קונרס וסן כנה למתכון (הנחתו ופטור מסקילה • כין פלס נתכוין (קרוג • ונריך ר6ייערג'פעמיס פסו רמסונה קוס - וכיון דחייער 6ורחיה הוא • כ"ג • לכל התוס'הקסוככון קוסיס 6קרת ללמה לן מנקס כמועד (הפיל על ככי סוס דנst רחסוכות כח קייסיגן !6 פיקל מוער ויכסה לורקית נכפיל עלמו כנור ללכול הייק • ולריך לומר סלל הזכיר כי 6רס * כסכיל חסרונה ע"נ • נגירסת רכיכו פל! סכתכו לטיל מפרסין ככח כמ"ס כ"י דקריליק מוער מטוס ללסכול ירק קו סן

וסן מוער מתחלקו ולחו מסו' ו'6ומר וכו'והנכס כרכי • ב'אומר בכולן אינו חייב ער שיקבל עליולשמור: דעכיל כן ג"פקרי מוכר • הלכך לס לכניס סורו כרשו' ד שור שהיה מתכוין לחכרו ודנה את האשה ע"כ ועול תמיסת כי על פי ככל הני סתס ולס קכל עליו ויצאו ילדיה פטור מדמי ולרות ואדם שהימָתכוין' כר"נ רכגמרו כי fיתf

סמור כע'ון פטור וכחלח לחברו והכה את האש ויצאו ילריה - משלס דמי כמכל ליפול על בני לוס בול פליק נטירות והמכנים ולרות כיצד משלם דמי ולדות שמין את האשה • בכורו'מי הכיכר קטלח סול נתי פטו'נפי ססכניס כרסו: כמה היא יפה ער שלא ילדה וכמה היא 6מר רכיוסף דחזל) ירקונפל י פור סמיק מתכוין לקכרו יפה משילרה • אמר רבן שמעון בן גמליאל ומחי פליך הוה ממכרת (ק וכו'חיילי דכעי כמתני סיפל

אם

כסוג עכו"ס לו נטרפי דלקו חוס פריס מתכוין לחברו

בר קטלס קול - הכל גזת על אגח ריסס כמי פור סריס מתכון לחכרן • דחופי היה מתכוין כרחוני כלמר דנה גרסינן קחי קוטין כלל • וכן כתכתינפי chק פטור הפור מדמי ולדות : פלין קייג'כרמי ולדות bk דלעיל מסנכ'לנקרין גרסס הסרת סס ננת דסח נגרותינו 76ס כלכר :

דלעיל מוער לעכו"ס וכנטרפיס חיכו מועד ליסרש ולכטריס •

והיינו נמי גרסתינו דקכח • וכגרסת קר"נ כן היה גרסת ארמנ'ס דלעיל גס הכל . ופמלחכי על המגיד רכסח דלעיל העיר סגרס6

6חרת קיס לסרמכ"ס ולל סעיר בכחן דת ה"נ על כרמנו ניסח חסרת לו ולח גרסי הן קוסיס לfי סכי כר קטנה קול . ומ"סהר"נכדחמרי נפיל קול.בפרק כקולס מפנסי' : רבי חומר וכו'. כלנהר"ל והלכה כר'דרכי פסק פתו! כנמ'ומ"סקר"נהנכן לס הכניס אורו כרפות וכו' • וסמכניס כמי

פטו לפי סקכניס כרסות - וטעמ6 כתב המניך כפ"ומה נזקי ממון כסס סתוס' סכתכו סכך סוכר ל"סכסמכניס פורו כרסות קרי קול כרוקס מתניס כפי'סיפטור כל 6' ננניחק סורו וכסלר נזקין : ע"כ : ו. שור סתיס מתכון לחכרו וכו'. כתר הו"נקיילי וכו' לחכי"היה מתכוין לססק פטור מדמי וכלות : טעמ6 מפורס כנס פרק דלעיל דף מ"נ- חמר ונחדל נר חתנה (חמר קרי כיכלו חכמיס וגו') חכפיס כי נתכוכו זה לזס 6ע"פסס לסון כחסר יענסן • כי כתכמ 65סס עלמה לה יעכסו • ונח טווריס ל6פי כתכונן ל6סר עלמה יעכסו : לכל סייך קיס ליה בדרכק מינס גכי סווריס • כתברחמנכל וכפל הפור נקי רפטורו • ומסקי לתוס'וסכי פירוט כי כתכוונו זה לזה 6ע"פ סיס 6סון כלכס יענחו כמסן דוריס וכת נפש תחת נפט ממון כמיס כמסנקט פ"ט דסנהדרין לו6ס יסיס 6סון כססס וfס bס יקי'חסון כחיס סמתכוין לו ולע דלענין סונגיס חייכניס מיקות פטורון מממון כמו סכתכתי כמסגי'פרק ג': נסtס הרליתי מקומות נסר"כשכתככן סbכ סינג זרזיר מרקס\ זלוס מדרסל רתכת נקמה מכס 6לס העתקתי. כמסכ'ג'פ"ג וכתוכות • bע"ג דלוקו סקיס מקיס הכל דחין יקים חכלין • (כמו פנקים 5ונג למזיד הכי נמי נקיס 6ין נתכוין לנתכוין ולנפטריס • bלכי קכח לקרל גלי נחייגכרמי הנתונכרכתיב ונתת כפס תקת נפט וסול סלין לענין דמי וכלות דכיון דגלי קרוזים (חלק כין מתכוין לסbין מתכוין לענין למי הנהוג ל6 כלמר עור סס פטור כמין כסלין מתכוין מכח סקי:6 - ולע"ג דלית לן הקי6c לענין סחר רכריס

ע"כ ומאר מני תמה על לשון סרמנ"ס רפ"ק מרלינערת למשמע מינה הסבירה ליק הקיס6

6ף ללין מתכוין סכתב דסמעינן פטור הסנגת זוחס לה יקיס 6סון ע"פ ספריגת לפת כפגנת סירי לח כתכוכו נס וכו': וכן כתב כסליל כריס כריס פירמהל'רוכת מתכון לסרוג 6ת זס וסרג 6ת זס פטור ממיתת נ"ל ומן התשלומין - ע"כי וכל הכח לפרמין כרך 6לס כר 6סכס דחי ל נתכונן לה 6 זר כזה • חע"פ סיס 6סון כ6סת יענ16 • וכן פסק הרמנ"סנקליס כרכ6לס בר חסכת בין נעגין 6רס והורג cia: סלח נכונה • כפרק ד'מהנכית תוכל לחייכו כרמי ולדות : נין לענין סיר סננס ק6ת ככונס לפוטרו מרמי זולות • לפי מה"נזקי ממון • ותיזה סמגיל והכסף מפנה 69 סעירו כזה : כיצד מפלס דמי ולדות סין חת הפס וכו' . וסככלל פומה זו למי ולדות ומה החסה נרחיק מסכחת ובעלת חכריס מפכי לעוכר ודמיר יקרין • וסכי קלמר כילד מפלס רני ונרות ופכס ולדות עכו כריתח כנמ': וכמה היה יפה מטילרס פי'כלס מכס פילרת מחליק - kcו כסת מכה זה • נזק פתוח (6סס סמגין פ"ו מסלכו'סוכל וכח רמי לבזק דתנן ריספ"י לכתוכות דיסנ"כ לכעל חלק כגווס (ורס"יכתך לסנס גרין כנוק לקנה) דסתס מיירי כנזק וקטיעת לנר סמתסרק ממלכתן מרסלין כן כלן סמיילי ככחיסת גופס ולין לו חסרון מתגחכתן . כי לס פכת פעודר כחליינקת אחותו מפלס נקכעל כך כתב מקרר פחנק כסן: כפיר סלין כריך סימן תכ"ג :

כשהלסת

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

משהאשה יולדת מפכית כתכ סר"ג קידס מתלך מסוכג' 6"כ מochoc יוכרת מסכות • ח"כ רכן סמין כרקחמרת

קיל וכי מיירי ר'פמעון כן נמני כמככר פריס, 6סתכח רלס יקים נית מידי סקרי מcoc יוצרת מפכחת מסוכנת לכל נפחינת מככרת תודה לתכס קמל למסכחת קור' פרמייק פקוקין נימכר קורס פתלר סמסוכנת תיק למות כנער פילות ופמין הפכה & cסונקין 6ותו כין קכעל וק6'כרמית קלילה : היפה פפקק וכסתחררת • כלומר היתה משוחררת כנמרק ועיין לקמן וכתב

כפולה נגר 6ן נעכר ספוילר קרמכ"ס דלין הלכ' כרסנן א"כמשהאשה יולדת משבחת • א שמין את חוניורת כפולה (6קל מסן וכ"כ סטור סימן תנ"נ ועיין הולדת כמההויפין ונותן לבעל• ואם אין להבעל ומת קכעל פטור. והמחזיק כפ"ס' דירוכין מס סכתכתי ניתן ליורשיו - היתה שפחה ונשתחררה או גיורת כנכסי קנר פתת ולין לו פס : ונותן לכעל התורה פטור זה החופר בור כרשית היחיר • יפתחו יורפיס זכס וזס קורס לזכות זכתה לו דכתיך בעל הספר לרשות היחיר. אוברשות היחיד ופתחו לרשית כתת סכילו . וקול סדין כמי רס"י וחין זה מלכרי רשכ"ג הרבים כרשות היחיר - ופתחו לרשית היחיר א' ניטרלית קלות לנר. ומת ht סתס מתני'סיס ולפי מס חייב • החופר בור ברשות הרבים ונפל לתוכי שור הנר רפטור רקס דמי ולדות שכתבתי לעיל הפכח כמי או חמור • ומת• חייב • אחר החופר בור שיח (כעל . 6ל6 מסוס דסתס לכעל כדעת סת"ק מפיק ניס ומערה חריצין ונעיצין חייב-איכלמה נאמר בור משוחררת וגיורת נf6וילנר כנמ' ממbמי סגל' ויכלו

מה

ונמסוחרר ונסג'נקט ספחת נריה ליני יודס 6קית קרס

וגיורת : ה כרפוק קימיך מהתקרה לומר לך סכח קריון נכעל • ורפל"ג סכר לסכח ופתחו לרשות היחיד לקרת fע"נ לסין כחוכררסות סרכי'חיים וללו דקייכו למי כפקח מחמת סניתס כ6 ולפיכך חולקין וסרס (כלכר 6ס הפקיר רשותו חותם פפי הכור נתוכס : ('החופר דרס fcיכו קייט ער זיכנס ככנר בית הריון סיכס לסניק כית כור קול צפוי עגיל: מיס 6רודוקנר; מערת מרובעת ומכופת

סיחמס (פי'ממימות)לולר נחפוקי יד ורגל רלס :: כקרוי kה פיפני פי: קרילין רחניס ומרוכעיס כמפרק ht היתה ספחס וכו'פי'סר"כנפוחה נגר 6חין ר' כסנתגייר' סליכן מקורין : כעיכין קלרין מלמטס וכסכיס מלמעלס : והיה מעוכרת • כי זה מכור קוח. קרמכ"ס :

מק שפחה וכסתחררת וסלי לכקט החי לפכל ספחת וכסתחררת

ולס כקט קיקס משוחררת מסוס דעל כרחך כסמין נס ככיס קימכו קחמר וסיינו דקלמר סיתס ספי'וכסתחררת רמפמע עתס מקרוב דעדיין כל דין להס פכיסרס"י :ה החופר כור כרסית היחיד ופתחו לרפות קרביס • וכל שכן 6ס ספר כרפות סרכיס ופפתן (רפות סרכיס ולח תימס לוקח חופר כרפותו לקוס ניס כור דלית ליה כעליס (כרכתיב כעל סכור יס) 6כל ספר כרסות סרכיס פּטר • רקס תנח פיפל סקופר כור כרסות סרכיס וכו'וכפל וכו' - וכתכן התו כללה רמלת6 ככל סך סמעתין כול בחר פתקתbזליכן סכחסכקכור כללו הו כמקו'פספתח oC : או כרסות סרכיס ופתחו גרסות סרכיס » פי'כקונ'והפקיר רשותו דלח מלי למימר מלי כפית ברשותי וכפל דיך פיו לתיכו • וקול הדין מס מתחלס סמכות גרסות קרניס ולס סוכרך נפרס כספקיר רשותו fk מטוס דמשמע ליססכ6 רפתחו גרסות קיסִיר כלומכע רפות היקיר כדמוכח כנמ' . תוס' : ופתחו גרסות היחיר סחר סטי גרפי'ככל סספריס וסר נקעתיק חחרת וכתכ וכנכר bספקיר רשותן חותס ספי הכור לתוכת

(ועיין מ"פ ברים מתני') יקלי חרסות וסכל כוסות פלמן ורס"י נורס חקר ולפי'סכי כתנכפי'סר"ן • וכתכן סתוס'וסין נקקסות חמחחכטריך למתגייסות קימיך ופתחו לרשות היחיד סוי ליס למימר החופר בור ברשות היחיך ותן לח . רסנר חסריכי נקט קכי וכתכו עוד דיס נפרס פפותח גרסות מכרו (כנרסת סספריס לנרסי חחר) ולשמועינן חייט מוס מוק יחיל ולע"פ סמפלס נוק קסכר • וכתנכ"י ומקו רוקח כסניזק כק קויס סילפ כחפירק • דחס ל6 כן עליס כמיס למנוים כלומר רפל קחופר לסלס כקי כסכר • קלכן על הכיוק כמלחות החפירות : החופר בור ברשות הרכיס נת' רחמר קרח כי יפתת וכי יכרה • לס על פתיחת חיים על כריית 65 כ'b btcעל עסקי פתיחה וכריס כחס לו bלין לו חלק כת ה69 סכרות לו מפתחת • דהיינו נרסות סרכיס פלין סקרקע סלו ומכלן מוכי התוס'לגמר דילן סכרת ועונשין ממון מן סלין דחי 65 תית הכי קל סנטריך לגופית • ועיין כריס פ"ק ערכור כהריכור וכמסגר ו'פ"ס : בור סיס ומערת וכו'פי' סר נכור עגול סיח חרוך וקצר וכו' • ומסוס סכי 6נטרין למתכי נכונסו ולחץ 6ף זו קתנילה זו כור פתוח עגול רוית כיס הכלל . 6לס ו 6ף סיס רסרין כמי זית בית הכלס. וכן 6ף מערת 6ע"פ סרום מרובעת : יfף קרינין סfיכן מקירין • וfף כעינין ירוק מפירחי טפי מפתחי לימס כעפרת לית ליה בית הכלא קמשמע לן ועיין מ"ס רים פרקנלככר כתר ומפרט עת תכל מגלן וקומר מה כור וכו 6ף כל הני וכו'. ולמרן רחמר כנמ'כור פחינת תורת נקכליוס סחכטו (כלומר חייב מפוס חכט לפי ככור כרסות סרכיס לכקרקע עונס נתחכט:) מפרסינן רלף כן 65קניינובס

רענן

ופטור•

את כור סיס לו כדי להמית י' טפחיס לסתס כור סוס גמת רעכו תל גכות כרשות סרכי' וענת פסtור וכפל הליכה הכנס עטיה טפחיס: ו יפני חייל וסוס ממסר לו ר6סון לפני k חכט וסלכך לכטריך למתני כל סני כתריס דל6 תימס) 6ף כסהלן כסוי הנו לכסותן ולח כסקו הפניכפרו כרסיי ונפל כל 65 לחתויי גובה 62 לחתוי קוס ללח הוי תני ליס וכתחנת לתוכו כנוןהתניע הכסוי: נפל לפניו מקו הכרי'סי'ססי חופ' דנקמן כרחס מפי' הר"נ דמפרס כתחן דסמר 6ף לחכט" נכיר וסמך יסור קול פטים

מדמפר לחריו מקיל הכריי" נכעת ונפל ככור ומת קיים מהבור שיש בו כדי להמית עשרה טפחים • אף פטור מסוס לקול קכריית ולע"נ דכיון דמטוס גרמל כל שיש בו כדי להטיף עשרה טפחים היו פחותין גרמה לו וחי חית6 דניק יקול הכרית נפל סוס לן מעשרה טפחי ונפל לתוכו שור או חמור ומת 68 לקכלו ל6 כריכס לסוס למימר לססתלק חיוכח רכור פטור ואם הוזק בו חייב : ו בור של שני שותפין טעסדכיון דל6חורי כור כפל בנית ורמיל חפציעות' בקול עבר עליו הראשון ולא כסהו • השני חייב • כסהו לית כחן קבלה : מה כור הכרית וקהול גרמס כעלמס הראשון ובא השני ומצאו מגולה ולא כסהו השני שיש בו כדי לסמי' עזרת

אפילו הכי חייל חייב כסהו כראוי ונפל לתוכו שור, או חמור לסון הר"ן תס כור קוח• הוליל וכתוך סכור נמלח ומת פטור לא כסהו כראוי נפל לתוכו שור

גכותי'טפחי'כלו' מקרקעי הנזק : לאחריו מקול הכרית או חמור . ומת חייב • נפל לפניו מקול הכרייה סכו'על ספתן ור' סרמכ"ס פטור 6ס נכטל ססור תקול חייב לאחריו מקול הכרייה פטור - נפל לתוכו

- נפל לתוכו פרק י"ב מהלכו נזקי ממון הכרית על ספת סכור וכפל שור וכליו ונשכרו - חמור וכליו ונתקרעו עמוק עטרה טפחיס ט5 להחרין חון לבור ומת פטור חייב על הבהמה

ופטור על הכלים ועיין כפרק י'רסנהדרין דף סירי 6S כמלל הנזק בכור

נפל מו והתו פרקטי לסכהן יקיל הכרית גרמס כעלמ6

כיוסף וירמי' שהושלכו לכולם הו) ופטור : ונשתכרו ונתקרעו ככלי סור סיין סגירת העור וכן יסמעסל כן נתניק פתילה חלליס • וfס כן סתס כור יותר המסריחה • ככלי חמור מייך קריעת חבילת הגריס ומרדעת מספרת • וניחס לסו כלשון רש"ידעתס לסתס כור לfיכו פחות על גביו : ופטור על הכניס לכתיב ונפל סמס סור חנסמור מי טפחיס ועיין עוד סס : ואם הוזק כו חייך ,הפילו מור ול6 fלס • חמור ול6 כעס :

בחפירת כל ססוf סרנוק ככל ססול רכר מנוי וידוע • וין

המיתר ככל ססוס מלויס וסרי סוס כמו 6כוס • רמג'ס פרק י"ג כסלכות נזקי ממון : יבור של שני סותפיס מפכחת לס כקנר סל פניקס וכור של פניקס • והפקירו כסותן (כל הפקירי נורן • גמ' • וחס הפקירו נורו גס כן לין כלן חיוך כיון פכרסות חכרו • ועכשיו חין נס כעליס כססכמת קפוסקיס : בשני - חייב כתכסר"כ וסוr f6מסר לו סר6סון כסוי סכור • 6כל הניקי מScorc - לכל 6 כסלו קול מסתמם ריס גלילי

כסותפין כדפסקינן כריס פרק י הנדריס • וס מפורם הטעס וכין דכפלו קול מסתמס ל6 סוי מוחל על קנקו SE בחון סיסס כולו מוטל עליו לסמרו • הנכך חס הזיק פניקס חייכין . לכל מסר לו fת כסוי נטפס זה סותר סקכל עליו לכסות כופי' רס"י כנמר' : כסהו סר6פון וכו'פני חייב על סילע סכcfין וישכור פועליס ויכרות 6רזיס ויכסנו כרחיתה בנת וכל שימות כו 6חר זמן זס סגיסס חייכיס ועיין כטור סימן ת"י: כסהו כרחו וכו'פטור • פי הר"ג כגון פהתליט לכסוי ומסקינן כגמ רקמשמע לן בחט"פסל כסקו כרחו לנמניס :6 כרסוי לסווריס וספיחי גמליס וסתניע מתוכו ללה המרינן מגו דהוי פוסע לנמניס קוי פוסע להתנעת רכיון סלה כח הנ) נס מחמת הפסיפר לf fלריכן תחנתו כפסיעס וסופו כלונס קייס סכתכתי כמסנס ג'פרק ג' • זו לעת סרמכ"ס ועיין מס סכתכתי נתפנקנ'פרק ו' וככל מניע6 וים חומרים רקכו) כלה כסתי כרחו לגמליס היינו bcס יעברו עליו גמליסיפור הכסוי - תוכו • ולח הוי פסיעת נגדי חור פקח ועיין בטור סימן ת"י 8 פטור פנחמר ולס יכסנו הס fס כסקו פטור • גמרים פרק לנקין • ועיין מס סכתכתי סיף פרק דלעיל : לא כסס

כרחי וכו מסקינן כגת bcיכו כרחוי לנמניס לע"ג דרוי קוס 5סווריס סכיחי גמליס ותוגמליס ולרעותו וחתן סוורי

ונפען כירופסיטלקייכ 6 חיילי לנסיך ריס6 כססו כרחוי נסיך ס פס כמי 65 כסתו כרסי : נפל לפניו מקיל סכרייה . לסון סר"נ סריק קופר נמר • וזס לסון רצינור כרוס ונכנס כורת לתוכה נעמיק : חייב כתכ סר"כולע"נ דכיון דמסוס נרמס וכו'לפי הכיסייד • קולין וכתוך סכור כמכח הנזק • כל היכל דליכל

c65ילומי מהחי . מסתלס מקלי גמר': ופטור על הכניס. כתב הל"נ וכתב ונפל טמר פור חן חמור פור ולח סוס חמור ולל כניס גמ'ופירש"י מדלס כתיכ ונפל שמה הנופל חלמה למעוטי חתי ופיין כפי' מסכת דלקמן ופח רפטור על פלוס היינו מניקה יקרה כמיתת מסתעי דכתיב ורמת יסיס לו : חכל כנזקי חרס קייכ כעל הכור כרהזיכן כפ"ג למחייך כנזקי

לס כתקנה פסול פולרה דכור • 6כל ככליס פטור מכל דלה פין כל נזק • למכירתן א פיל מיתקן :

סור

[ocr errors]

לי

נפל תוכן פור סוס יכו'. כתב סר"ג הכל פור פקח 6ינו סיר חרס פוטס וקטן חיין • סור טהוס סים. ופסול מוטת

חייג פליז דלי:פי לי: עיוני ומי;S : נמ' . ותיתנו ססוf קטן • חיים עליו לס כפל לכור הכל פור פהול פקח • ככרייק6 ומתן כיוס ועיין מ"ס כריס פ"ג. בן fו כת וכו' 6ינו חייב עליו • רחכעי ליה לעיוני ומיזל : ז לסן פול כלומר לע"ג דקטניס הס • ניכס לתימר חי כצי ניר עיוני ול כל נסמס נכפילת סכור • דכתיב כסף סין לכעליו ומיזל 6פי'קכי פטור מגזירת

לכל מירי לחית ניק כעניס : הכתוב טור זכח 6רס • חמור נפל לתוכו שור חרש • שוטה וקטן חייב בן • או לתפיסת הר סיני לכתי'ס וכל כליס רס"י • ודבריו כת עבר או אמה פטור : ן אחר שור • ואחר כקתס 6ס fיס 6S יסיס בגת רנ"וט"נרממעט6פי' כל בהמה. לנפילת הבור - ולהפרשת הר סיני • וחית ככל כסמק 6ס נרקות הנחו כן רעת כפור ולח כורסי וּלְתשלומי כפל . ולהשבת אבדה • לפריקה : חת העופות: לתשלומי כפל . וכרקני רענך וחמת חנטלי" לחסימה • לכלאים • ולשבת • וכן חיה ועוף וכתיב על כל דבר פפע כל במתני רנס תימס כיון

כיוצא

מירי לכר פסיעת קול : דפרכינן פר דסמר ופיף

ונהפכת לנרק • נכל חברת מכסף פין מעלין • כל רסות ניס כעניס כמ"ס סר"ן חסין : (פריקה • עזוב תעזוב עמו. • 6ף על גכדכתיב חמור נמסנס דלקמן) זעכר וחתת ודחי לכעליס bית נקו, חימר מוכלין כל כסמס ככנל דילפינן חמור חמור מסכת מכחמר כן דרכינסו כמו קמשמע לן רלח • ונרחת לי - טעמס לסלון. פורן נחמורך וכל בהמתך : לחסימת ל6 תחסוס פור כריסן מקרי נענך ולמס • ולס כעל :

ילפינן שור סור מפכת • לכלליס • לקרכעס 6ף על נכ דכתיך ז לפריקה כען הר נרינפינן חמור חמור ממכת ומסקנ6 כקננתך לf תרכיע כגליס אי נמי חיס ועוף בכל דילפיכן

דנמרק כל רנכי סכת רכן 6 סוס כמו סbכתוך בסמת נקמה מסכת • וכן לענין כלליס לקנרנס לל6 תסרום פקמן ולייתרו כסמתך, ורכרות רcfוכות • טור וקסלר ררכרות כפר וכחמור יפליו ילפינן פור פור מסכת • דק6 סלין לכל חסכונית לגזרת פות קמור לפריקת כדחמרן • כחינן כדלקמן סני מיניס סל כסמס סיס ופוף • ומיסו לענין פפק סתגל מן רוח דלח ילפינן כל הני למתניתין מסור סור לסכק • נכסירת כתורס ליכו חייכ 6 כסוים ומנסיג בפני מיניס bs' טמן מסוס דליכח למילף bk תלת מתנת יתורי כסמתך סור וחמור גז טסור רומים רפור וחמור 6 פֿ6סרו חכמיס כל נ' מיניס ותדע רלי נס תימס קכי תנקח למרי נילף פריקת וחסימת כנין 6פניקס טמליס בין פניקס טסוריס: וכפכס - דכתיך וכלליס מקרח . !6 תלת מחרס 6S חתים הכי נמי מתנת לה פורך וחמורך וכל נסמך • נמיס ככלל כסמס • וכל רכוי ספיק חלה תנתח את הקפה לסל 6סכחן דילפינן לעגין גניחה כמ"ס כמפנה ד'פרק קמ6 לסנסררין וכפי לעליות ולפיכך פריך כי עיון למלי 6כטריך קרה למכתב כמקנתן רכי מחר : ולהפרשת הר סיני • וסכי כמי 6סכסן כגמ'פרק קמס כ

דסנסדרין דף ט", חכעיחנקו פור סיני ככמס כדין חע"ג רמלי לקוק • קות וכןנ"ככסוף וכקיס : לכלאים כתב קו"נ דכלחיס דסנסגס ילפינן פור פור מפכת • ולf נתירס לי לפי מה כתבתי לעיל רחמרינן כמסקנל פור

מור (חסימה נקמתך נכלליס • ולס 6מרינן פור פור נחפימס ולכלחיס לחריסה • bk כרסס כעיני וכלקיס מכלליס ילפינן ולח כריכה קרח (סולח . (לע"ג דחויכן רדרמיכן פור פור לנגיחק כמו סכתכתי לעיל . 6ע"ג לכפר רופיכן ליס לחסימה • מ"מ הכל מסתבר לי ללח דרזיכן ככל bk כנחיס מכליס ילפיכן . מפוס לכנמרח נרסינן כמסקכל כסמתך לגמרי כסמתך בהמתך לכלליס . חי קכי 6פי 6דס לתסר חכמס פכן סלס מותר עס כולן נתרופולמפיך וכסלמל כי 6מרינן וכלליס סלסb. רכי ילפינן כלליס לקרכעת כל כריכת קרח נכנסיס לחריסס • ניקס דפריך bי סכי כו'6לגמריכן כbסיס לקרנעס מסוס וכלקיס רחריסס נמי בכלל • חלח חי 6מרת דכליס לחריסס כריך קרח (קורס 65

6תי ספיר חי הכי כיון דלת מסדר לסמוך ניס 6b 6רכעיר מסיר כתחנת קסוניס דילפינן פור פור נכנסיס לחריטה hk הוק ליס למימר ככלקיס רקריפת חרס כמי דלתסר וכו'. ותו מתי ספיר נמלי דפריסית ללמסקנסכלקיס חן פמח) . (5

° 5 kה (הנמורי כחל ותס סלין חיכך דמסוס הכי מתני'כמי 65 תכן לס kס כלליס סלח . וכננת (תרתי • מסוס דכחלס לנמרינן לסין לכלאים מסכת ילפיכן כדכתנינן לעיל .ופרכינן כנמלפי קרסנמי נפסר (מפון כקריעס הנקמה לכל גכי סכת מיותר

ככסמס לכתיב ועכרך וחמתך וכסנתך • שמח תנן (כסיף פ"ק רכנליס) 6רס מיקר עס כונן נחרום ולמסיך fמר רע פּפל פפוכחיידעי טעמ6 לקח מנתח (מכו רכ 6חכר יעקב חמר קרח למען ינוח עכרך וחמתך כמוך י נקנחה סקסתיו ולח כרכר ססל סס כפוף פ"ת קכלסיס מפרפקר נרכתיך S תחרום כפור ותמר 6כל 6תה הורס כלס נפור • כסדס (חמור

וקול מספרי כתכו סר"ס - ומס סכתכ קרנופסק הלכה וכו'. עיין מס סכתכתי כזק סס פוף פ"ק לכלליס לשבת כתר קרנוכורכו) קול ערכות עופות ככר כתכתי לכמפקנו דכגמ'כקמקן (פול וסמר לו 6נטרי שפיק כסכת

:

[ocr errors]

סוf לרכות עופות: סרכר סכזוננסווס כרכר סרגיל להיות: 656

65גמולי - 3סכת גיפית כל לחול וכויס סוf עריכת הכל פרק י הכונס פטור רקח נטרת וממי סוי לפעכר : ופרכינן די כהן כל כמעt'פני וכלנה לוי) רררסיכן ליס נכלל

הוכיחות לסטיס • כ"ג רלח סוליfות ונפרט:(כת"ס סר"כ כמr:' י' פ"ק דמעשר שני) :פניכן פל:: סנס פעלו בפניי ער סיכת תות פגזלו הוכיחות כיליס כל רוכל רכויל סול מדרוי לית למכתכ וכתמתן כלכת'ברנר' וחייכיס: ג הניזי גזמת מנערה נס !!!fic ג6 שניות

הרחסוכות וכתג כל נסמלך כיוצא בהן. אם כן למה נאמר שור - או חמור לא ש"מ רכויס ועייןרים פרק ז': נגינה כינוי : גונת שדבר הכתוב בהווה :

פרק י הכינס כין כדיר תיכונה געגור נרות גלויה פרק ו הכונס צאן לדיר: ינעל בפניה

טייןכסף גלגו: נכס הכיעקתין

כראוי ויצאה והזיקה

פרק רקמן וכתכו הזיס זס וכח bמרי"נכס"נ :ומ פמטר פטור לא נעל בפניה כראוי : ויצאה והזיקה חייב היה לפנות לעיל נתזי מילי לומר מיין סרן קרועים, נפרצה בלילה; אי שפרצוה לסטיסייצאה יהזיקה הסור דלח כות לית להפסיק הנדון למסור גרועת הקטן פטי היציאות לסטים • לסטים חייבים:בהנחה כ נילי וכור • סלח לגג רתכ סתיו ולפיכן הרוסי נחמה • אי שמסרה לחרש שוטה וקטן • ויצאה

נפל לבור והכחם מימין תכל פתחתיו חיים: נעלי נגינה והזיקה חיים מסרה לרועה - נכנס רועה תחתיו •

כתרים מיני לכור לי כי כנון שהוזנק ונפנה כחונס נפלה לגינה ונהנית משלמת מה שנהנית יורה מיני לכור רfוי לשנות תחנת 5-6 ר{ 6ותס קכרוקיס כדרכה והזיקה משלמת מה שהזיקה - כיצד לקרסטסנת דיני, נירק • והפינות מפלס מס פיזיקן • משלמת מה שהזיקה שמין בית סאה באותה שרה וגס ליני rf היס רסי לסגור ריקו פס כס • לסוי לית

כמה

תקלת • חכו לגנותגן כסיו ניגריגתו קרס מרס: מת

כרסוי'נגור • דסולין(תזכי' סנסניק • לפי הנחתה ונח לפי הזיקף : סמין כית סחה כלותס לין פותס וכורת סכו לכר סכתוכנת:) כמי סגן הנעל גפנית פרק מין פמין לוק יערוגה (כוס יפני סמפפיר מזיק CCמין כרbויס ע"כ : לריו עיין כפירום תר"כ כמשנס ג' פ"ג fותס ככל סוס ורימכf fמר ונער כסדת חקר ודרסינן כנמר רערוכין : ונעל כפניס כרזוי • פירס הרג כתחנת דלקן ccמין לותר על נס סלס 6מר 6ל6 ססמין כית סלס כס.תת פתיח גדלת סיכולת לעמוד ברוס מליס וטעמיס מפרס כגמרלן סלק כמת

והתורה מיעטת כסגנירת סן ורגל • רכתיב כס: וסנס וכער על

רעכיר כעין יסלס • ער דעכיר כען נ.ב כעי, סכינגס כידי' כלומר כפסיעס : נפרצה כלילס 6ע"פ רתכן כעל כפניס כרלוי פטור מנטריך למתני כפרנת כלילת פטור למידק ) כיוס קיין • וקנס חית נת למנתח ומסתמס ידע סנפרלת לי כמי כלילת 6פילו נודע לו סנפרנס ויכת הנתמת לין לוגטיות יותר מרחי נחזור לחריק כספינת תוס' : אי ספרנות (סטיס וfכטריךללפמועינן דלפיני פסטיס פטילי כסלס הוליסות ת ס': הוציאוה נסטיס מפיק כגמרס סקכיפי כמקל (כחת • וקרמנ"ס פי'כפתיו סכת כיכיתת כנון פיעמדו בפניי ער סיפוכו משית וכן פירס יו"כ משמע לסכירס ליס לרכסת כמקל (חו לוקח חכס כל פרי' סכת ליליחתת • ולנקט כנמרס סכיסס לחפיקי כידיס רלח רקס מנתח רפסיטל הול ועיין לקמן: לסטים חיכיס ולע"נ רמסיכת 65 קניס bk כמכות סמוכר כמ"פ כמסנס ו'פר"קמח וקליפין ומרן חתר לית למסוך מכל מקוס כיון סעפתנת לגר הקונס כמקת וכממכר וקיס עתס כרסופו קיים כפמירתת קר•°• וסכיסס קייל כללית כפ"ק דקחטין עיין בטור ליס סינון קנ"ו וכן קורות כקול ותלכס קונס • וסייעתח לסרמכ"ס וסר"נ דסכיסס חי ריקל ok רקפח דת"מ קול מיסח כיוקוס ליס כפרס לפיכן גרסת בעיני רסרמכס וסר כסוכריס קנס הוח שהנסו חכמי' ננזון פיקס מיין 6

% דקפינית קירוסb'סכתב סר"ס רסוליות לחברת פטורי למי מסוס קנס כנעו כס קות נסו לקנוס סמחני ג'כ וי"ל ללסכר לסכיחי כמו גזנת דננפטית וכמירי רנח סכיתי כח קנסו • וסירוסלמי דייק נס מופנתינו רכקטס לסטיס רמcמע רלכפסיקו כדין הנסטיס :ב-מסרה גרועה נכנס רועת תחתיו • כתב סר"נסרין קרועס סגלול למסור גרועת לקט פתחתיו למרקחני מסרק לרועת ונס קתני מסרק bוסר ס"מ מלי מסר לרועה • מסרת לרועס 6תחתיו כרחיי'נגמרה : נפלה לנינת כחונס מגג כענס תסמוך לנינת חנון • לו היתה רסות סרכיס גבוס מן סגינס וכפלת • רס"י. וכתב הר"ן כגון פרולקס וכו' 6כל לקו חותה חברותית וכו' • וכן פסקו הרי"ף והרמב"ס• ונסי זה סיפח לתגן ירוק כדרכה רכותb סוס לית למתני ליופי הפילות חברותיה מסלגעת - לימס) מסייעם נקו (פרו"ס וסייעתו לסכרי ררקפי חברותית ללקוי פסיינת ופטור : מה שנהנית. כתכ סרמכ"ס וככר כחרנו כפ ג'יילן ה"ת כמה סbמ'סלס מס פנסגנית ע"כ ועיין שס כפירו'סר"כ כל:סג'נ': שמין כית סלה וכו • כתב סר"כלין פמין וכו' ורחמכל חמר וכער כפרק יחר (דרסיכן מלמך וכו' • בפרק המלנקט כסלת מחר ולח נקט כסלק מנרן סמועינן על גב סרק סרק ומלנקט לקרח

ר א

היתה

« הקודםהמשך »