תמונות בעמוד
PDF
[ocr errors]

מחנה נ' : ין מי סתיו מכר וכו מסנת א פנויה כפ"ו וסול סדין לסחר מקומות : 6ין החסין נכנסין לכהנת כפלק 4

יד כלי חרס מליל על הכל ורחמכל 6מר ע"פ סגני עריס ונכי כסליס דידק קול לקילו ג כירוג כלי חרס 2.וקף כמיך כתי, וכו' וכתיב וכל כני פתוס מסוס ענונ6: מספר כתוכתס מכוסס סתקינו לכתוב כסטר וכו' ( סטמס דין פתחו מייןבריספיירמסכת כליס ומת כתוכת'כסתנbלינסחר וקרי ליה נפלת ו6"כתטול כתוכת: פכתכתיסס כסייעת וסמי :

ין מי שחליו ככר וחליו כן ג אבל כפטרת 6ת סכלי ולא תטול כתוכתה. אמרו להסכ"ש התרתם את חורין כנוןעכו נ'פוקפי"

טהרת לך ולו פי' הערוה החמור לא תתירו(נמ"ג) את הממון הקל ושחררו 6חר מתן 6 כתי עו"כ 6כל נכלי סטף רחיכם אמרו להסכ"ה מצינו שאין האחיס נכנסין לנחלה מקכל רכו ממכ קלי דמיו למיחtcfpcc החכר מיס על(ס"6פיה אמרו להם ב"ש והלא מספר כתובת סחר חליו כfותן סדמיס : יטטנס ויסתCN כרס כל6 נלמוד שהוא כותב לה שאם תינשאי לאחר תטלי תקנתס חת רכן סיכו חסר כאחת ג' ה' סלח ידע סנטמר מה שכתב ליך הורוב"ה להורות ברנריב"ש : כנוס : ליס ספחת לינו נהג קית וכו' הנכן עטר יג מי שחציו עבד וחציו בחורין עובר את רבו יום יכול מפני לד חירו סכו : יין טר (כל וחמרו דחין כלי אחר ואת'עצמו יום אחר (נע כוכרי) דבריב"הננמ' בת חורין חינו יכול מפני לד סטף כלול כנמיר פתיר לה כס*6)אמרולהסב שהקנת'את רבו ואת עצמו לא עכלות פכו : כופין 6ת רט נפל הבר וכו'וכ"כ הימנ"ס תקנתם לישא שפחה אינו יכול בת חורין אינו יכול ועופה בן חורין ור"ק6ס י כפירופוn°(כפר'נ'ג מרל' ליכטל והלא לא נברא העולם אא לפריה ורביה. קוק עכר סן מחר סותפין ס פנתי וכמה 5 6מרו שנאמ'לא תהו בראה לשכתיצרה אלא מפני תקון וfחר מס שחרו פכיכין כלי הרס שb עס החרן כל העולם כופין את רכו ועושה אותו בחורין וכותב 6ת כנסחררו : יד כלי ליל על יכל וסל חכר יכיל שטר על חצי ומיוחזרוב"ה(6

° 0) להורות כביש: חרס מכיל על סכל כלי חרס שהכל פרוי היל טרור ירכלי הרס מציל על הכל כרכרינהוב"ש אומ' המוקף כמיל פתיל תכיל עלי מפני פלין עס החרן טמי אינו מצי לא על האוכליןעל המשקיזעל כלי חר כל מה שכתוס וכתיכ וכל כעיני עכמו 6חומר קולי אמרו להסבה מפני מה אמרו להם ב"ש מפני כלי פתוח חסר חין למיך : כלי חרס מכיל על הכל חקר שהוא טמא על גבעס'הארץ ואין כליטמא חוצץ פתיל עליו טמו קוס קל •

ני ו' כחכר ולפיכן הם אמרו להם נ"ה והלא טהרהם אוכלים ומשקין עליו כמיד פתיל טהור קול אנזרו סלח יכיל על הכל ע"כ שכתוכו אמרו להם כ"ש כשטהרנו אוכלין ומשקין ומס סכתוכו 65 שכיח כלים היינו בכתב היכולס כחו שבתוכו לעצמו טהרנו אכל כשטהרת את הכלי ולס סל6 לוכליס ומפקין פאר מלעולס כלי חרס 5 טהרת לך ולו חזרו ב'ה (ס"6 להורו'כרכריב"ש: בכלי חרס סכתוכ מדכר ע"ס 65 יכיל וכו' 6כל 56

פרקט

וכתיך וכל כלי פתוח כמי חבר ילין m'ת וסכתי 3

סמטמ6 לן פתחו, וחיכו נתקנו כסכר כלומר תחי למר דלי סכי 65 •סמע נכוקעס קליין מטמ6 דון נכו : 6ינו מכיל חלה פל fוכלין ומפקין ועל כלי 4 וכסנסbל מסס כני סטף יחמר סהול טרור לפי ססוכר סכלי חרס הכל על bsר כליס חיכו מכיל כרמפ' וfזיל: מפני מה טסוריס ומגינין ליקקן דנקזות פניקס החכר כי סיכי למטכין מפני שהוס טתח על נגעס החרן, שכל הכמלס 6חלל ע"ס כין 6תס 6ע"פסספס כחרן נותן לו כחזקת טררת כח מנפח כליס כין חוכליס ומפקין

כליס כין bוכליס ומפקין • כולן כחזקת טמלין לפי סלינס תפרנק כנמ'רפ"נדחנינ'רכ"נ רפרכינן נגררו נתן נהלניס כקיליס כסנכו'טומלס וטסר וחוסכין על טמ) פסוf טסור: כי סליכן מינייסו מטבילין נקו ומפני טמס מת כעי הקנ' וחין כלי טמר קולן לין מכיל מפני קטומסתחנס כני טרור ח' ומנ6 ל'יומי נס מוסלי סנפי כלומר כ 65 נוכל לבחור בלבד לכל כלי טמ6 חימ מכיל על מר סכתוכו וכליס bc עס : * מרס כלי סטף וזה רכר סbי 6פסר *5 סרחכ"ו מכל יומי הסרן סוחיל וכחוק טתיס קן חיכן מגינין : נעלמו טהרנו : אח מוסליחכסי וסלח יc& מכלי פלעס קלרז כלל חי 6פשר לעס קלרנכדו טסרנו. ולס קייסי'7נתח 6תי חברחcמוטי פילין כל הכוון תלוי לכל החבר הוכן על כלי ען סיכול נקו פדריקס גריל ממנעס וכלתו הכי נמי כל מ6כלס טמט חרס נסקרו מטומחת מפות ורסטות ומכלי טומלת ערן הלכך fוכלין ומשקין וכלי קרס • סלין (קס טרור כמקור : פס כמנע מלcלול ממנו וכי סיליקן מיניקו מטבילין לו כסקין כתוך כמיד פתיל : כליט"החמריט לקו טהוריס סן • הכל לוכלין ומפקין וכלי חרס סחין תקנת כטכינה לין פולין ושמפו נקן סן שמחזיקין כליקס כחזקת טהוריס וחין נחום : ממנו וכיון סחנו כריכין 56cb ממנו כלי פן כיון פטותחת סמס סלל הקבר מתן ויסתמס כהן ספרי קן חגנו כקוקת מה חין לו תקנת כטכילס גזרו טומחר על כמכר כדי סירלס

כדי סירלס טחיס וחין ניס טהרת עולמית . לכל ככלי שטף דסיכל : אותו עס סחרן וינרן נס קול טומחה כשלו ויזר עליו כתיס סמס •Soc החכר מהוויטכינס ויסתמסמס כנחקקנ' .

סטכיל מ' סלק ידט גטמן כותל

PAD

כמק

וחונ רטכינס כעלמ6 סני נסו להכילם מטומור ויטביע כרחני ולס Sic עוד מתכו לין לנו נסו לטומרת פק גטמין לנג עס החר'והיינו לתכן טסרתי לך אנו דתי מכר כ"כ. לכן כמשנס ג'פ"ה ולהנות מפרסר"כרככלי חרס cf5תתוסי כהוקלכן עפו לין פור לכל • וחמרו רלין כלי סטף SE עס החרזיוס fcמרו b6ינו מכיל וכןפי'סס סר"פגס כפ"ס נטל כלמיד פתיל 05 נס סכר - ולס כסל כ"ק 6ס כלו מזור לסגיס מפנק נ' וריס מ"י (תר"ס וטוד פס מגה (סר"ן לעולס כלי חרס של עס

נהר סוכן נרס' כעיני סרעס קורן ( יעיל ככמי פתיל פרק ב רבי חנינא סגן הכהני העיר ארבע בפ"י כן קיי • ולדכריס כלי טמ6 מגיל 65 קיו עמי נמנעו מלשרו את הבשר שנטמ'כולו הטימא עם מולי 6נטי כלומר ולפיכך סחרכן מקבלין מין לפי פקן הבשר שנטמ'כאב הטומא'אע"פ שמוסיפיןטומא' 6זרי דסb עס ס6רן ליכו סכוריס טרן כקילין ופומרי' על טומאתו הוסיףר"ע מימיה של כהני לא נמנעו חוכן ולחSc מרס סוס כלי כניסס כטסרק. וכליס מלהרלי את השמן שנפסל בטבו יוס כנר שנטמא' פטן • וכתנסרמנ"ס כריס

סנקס מכילין : כטמא מת • אע"פ שמוסיפיןטומאה על טומאתו: פ"י ממס'כליס ° וממת פרק נ רבי הכינח סנן ב א"ר חנינ'סגן הכהני מימי לא ראיתי עיר יוצא טרחוי שקרעהו וכו' פעס

לבית השרפה אר"ע מדבריו למדנו שהמפשי את סחרן 65 נחסכסן העיר : מלשרוף 6ת הנער הבכור ונמצא טרפה שיאותו הכהני כעירו וחכ"א CCפטנו עליו כטומלה פנטתח כולל קטומק כולל (נת'לין לח רמינו לא ראינו אינו ראיהא יוצ'לכי (נסקרן) סלנחנוכחת יכס סלול קלמר: קנסר סקול השרפְה: ג א הוא העיד על כפרקטושהיא כצר (וכר טומחת ויחמר (עליו) פליטי סנטמס כונו של ולד ירושלי'והיה בו זקן אחד והי מלוה לכל בני הכפר טהור (כי ודחי 65 כחזקה כלומר סננע כפני וכעס: וכותב בכתב ידו ואחרי חותמים ובא מעשה לפני נר:'יסקרן) וfמנס ספטון סוס נ' לס כמנעו מנסרפן חכמים והתירו

לפי זה למיעוט ידיעתו פרוס עם קנטר סגטמס כלב

יטעה ויic' כרכר הטמס הטומלס: ססולח רלטון לטומאק • וכסנונעות סכסר סקיק פתוח טהור ולחישמור נס כן מן הטומחת ונחירט חלוקן מתחנת פליס • ננסר פגטמה כלכקטומחר • חוזר נקיות פני זמנינסb"נ • *ופירוס כלי סטף ; תמכח כריס פרק Q7 סירי ננע כרחסון ונעפה פני ובמכח ססוסיפו ל טומלס על רוכיס (כרכור המתחיל וכלי פטg) : טומלקוי לתפקר פליטי • וסתס סכי• (6ע"פכן לח כמנעו פרק ב מימיהם של כהניסלח כמנטו וכו'• מסג' סכו מצטרפו עס סמור ממכו רקומי ורך זס קקל 5סרפר פומר לק

ממתני'ו'פ"ק דפסחיס • ועיי: : : קפו 6ס מטממיס חותן יותר ממה סליה • (6פ"פ סלין 6וכל ב טיטי 65 רחיתי עור וכו'• משנה ז פנייק כמתני' ו'פרק מטמ6 fוכל מן התורס סכחמר בטומסת סוכניס טמר הוק • "נרוכחיס • וסס מקומה • ומה פרלוי (קוסין כה קח טמל • ולין מטמל bוכל כיוכח כו • מ"תרככן נורוטיקיק הבני יוסיף פס נפ"ו : נ והתירו וכן העתיק הר"ן • סוכן מטמרח לוכל : קפן של תרומה פנפסל כטכול יוס קוו ופרק ג'לטין כנמ' דר' מייקי נס ונרסיכן והכפירוקן : פיסי לטומלה • לטכול יוס סול פוסל לת סתרומ'מן התורק • זעוסרbותו סליסי: ככר סגטס כטמח מת. הכיכר סל מתכת קל ולס של חרס וכל כליס חוז מכני קרס סכנעו כטומל' מת כעסו כפותק. לס לנ• הר • סרפון • רפון • דכתיב כחלל מוניורסינן חרנקרי קול כח.ג. סכחרב סכנע כמת כעסק חכי חכות כמת עלמו וכbכגע כטמס מק סקול חג • נעשה ג"כ התרנחכיוכל fcר כניס כחרבניין זה מין מכלי חרס • כמכס קגר סל מתכת סנגע כטמb מת כעסה 6: הטימלר • וסcתס קוסיף ר"עעל דברי ר'חנינח סנן סכסגיס • ססרי ר"ח לח חתיך חנה (החור השלישי • פגי • ור"ע ספיר (הקיר השלישי רcfון • סרפמן סגפס כטכול יוס סרוח סליפי יכcמדליקין מותו כנר פכטת 3טת6 מת• סיגר עלמי כעפר לך כמו פלמרט נמכר סחור הסליסי (קיות רפון • ולעפ"כ ל6 כמנכעו רקומילוםbס טומלת פלין, 5ח חייסיכן ניס ומותר להוסיף ביריס : ב 65 רחיקי עור יוכח נגית ה:רפי עלותך פרופסט פס כמכחת טרפס מע"פ פסול זס סיתנו קידס קפפט• הוליל וכח נכר 656 (חסר יפסט : סרמפפט לת סככור ונמכר טרפה הל קמ"ר"ע רחפילו כבר כת מיס ישחט כפריגת על תימן • ולס התירו סכתוכ 65

% כרכינה כוכתיכנזערין תלכלכו לכללסתס • טורו 6סור וטעין קבורק • cdמופיקו"ערקיכל דלק סוכר טרפתו ער נחקר הפסט בתירתן סמיטקו והפסטו נעוין • כאן מרק רמו כמקלס: יחתו הכהניס נצורו וחיכוכפרף : (לין) חולית • רחית כמה כח חירע בימי סימנכס טרפת לחקר הפסט - ולס לירע (סרפיסו קול 65 רחס : חלס יכס (כיפ השרפה. הוליל וקורס הפסט כל.. ולנכי. כריע כככור כעל מוס כפרתירו מומחה 5

: 6 נח כתירו מומחה • כח . (הלכה כחכמיס ננכור קמיס רכטר כקניוק • ועור כפרפר : ג וכותב ככתכילו • פטר חוב על הנות : ולסרס תותמיס עלַיס ככריס קיו סתומיס על קסטר : והתירו • וסע"Dסכנתבקנטרי לוח המנות • וכנע כפרותן :

לה ב

פר6

35 2

לפי דרכך לתת לתר פהoc6 כותבת 6ת ניטי • כלומר יסר6סס כותכת חז גיטה • ופריס כסריס חותמיס כו : לת - סיון

6:"פ פתוח לה העיר לס כרכר סכינמוןיקc"רותחים סוברו פטר מחינס סמקנה לו bf6תו על כתוכתר: פלין קוס פ"ת חת סוכרן תחי חכטרי ctsיוועות כתי תינו: דכר סכת מין". הגט 6ל6 כחותמיו - העליס החסותיס על קנט הס עיקר סכת * רכיתכז חת ניטה וחי! פוגרו • מתניתין תיל כפ"נ קיוס קנט • קלכך כסעליס כסריס סתומיס כו כסר • 6ע"פ רנטין מפנה'והכי קתר

חתול כתניך ה5c6 : ועל המכון לנו למדין לותס לפי דרכך אתה למר שהאשה כותבת את גיטה. מחט פידוע נס פכטמקלחת המפנה נ°• ולחכתי תקוה - והאיש כות'את שוברו שאיןקיום הגט אא בחותמיו כמת וכמנחת נכסר לקום הייfן לתת למר סר6סת ועל מחט שנמצא בבשר שהסכין והירים טהירות כשחתכו 6ותו כעזרה • וספק כותנת )ת ניט מיז הפטרי והבשר טמא • ואם נמצאת בפרש • הכל טהור : 6ס נגע הסכין: וסללס 6ס מנוסה - רכס(ו) 5 ° 6(זוס ושלשה דברים אמר רבי ישמעאל לפני חכמים כמו קסכין וקלרס טסורין • סטר מן התורה כמ"ס כסוף בכרם ביבנה על ביצה טרופה שהיא נתונה על גבי לספק טומ'כרפו (יוני) נ'5 . הס מנתח מתרנס

ירק קול • העזרה לי רסות כמה סכתכו לתוספת כנטין

קרניסים נס לענין טמלס פינחתתיח סוניס לכעיח (מפסט מהכח הזה ידעת להקנוי וספק טומחת כרסות סרכיס• ספקו טהור - ותכפר טמל והקסו רסטרי הלולת 6"כ לקויות רכו דמסתמס כיון סכית לודחי נגעה בו טומחת ומתניתין סיירי ככסמוק קסיס עלות לכל בני העיר נס קס ליו טיפס לי מיכה וניתניס לו פרעכיר' ננסר סמוך לפחיטתה ועדין מסקס טופח פּניס כמתנת• 5: מיכריס נו פרת רפּעמיס שני קיי קנויס לו 6 ססוכסר הכשר לקבל טומה כחותן המיסתי לת: תכי לf סיס נסטר כנין פדי קנוי כך. חן מנורת זגסתפטרות הלו קית הכפר טמס וfף על פי פרוחליס 6ותו ככית קמטכחיס כעורת כיתב חותס ו6חריס חותמיס. ע"כ : שאין קיוסקנט לכל תפקס כית מטכחיס לכן • נלין מכפירין לת הכפר נקכג הנח בחותמיר • פירס סר"נ הערים הסותמיס וכו : ולו רק טומסק • חי קסס קיוך הכפר טתח וסידיס טהוריס ו6

לפרסכרוכה !6 כמ"ס כסס סר"ן: דכוותר עדי מסירה. חוכליס טמרין מטמbין 6ת קידיס מדרככן • קו 65 קפי מירי שיעור 6פסר דמסיס חית את הסוכר נקט הכי *וכל פטר קרוי לקיימס כן חין טומלית ידיס כתקלס כלגזרו על טומחת ידיס

נט גת"ס סר"כ כריס פרקי' רנ"ג: הסכין וקלרס לל גזרו כס כתקלס: ו ככרס-סתיו יוסכין סורות פרוק סל טרוריס • פירס סר"נ וספק טימחת כרסות סרכיס היל וכ' חכמיס כנוסח קנטער שורות פירות של גפניס; על נייק דחפורסות תיקיך לע"נ יסכין לין כו דעת ליס6ל • וכל כה"ג. ערופה כקערת • סכתערכת החלבון ותחכמון יקר ונתינה על

ף כרפות היתיר טהור כמ"סהר"נכמסכתו' פ"ג דטסרות. גני הירק - וכנע טכול יוס ככינס 6ף ע"פ פליס חולין : דין הכח 3סלס עסיק כי נסחלין עליה - במרס • ועיין מ"ס כסס פיין תרומה ככינת • (טכול יוס 6ינו פוסל כחולין לפינו בני הכסף מסנס כתחנת רפ"ו דטסרות :

כו חכור

ונפסל והכשר טפח . כתכ כר"נ ומתניתין חיילי ככתמות קייס

סקעכירס כנסר סמיך ל:חיטתס • ועדיין מפקיר טיפח עליס כנתיס פ"ק דפסחיס דף 1 כפרה של זכחי סלמיס וכ"כ סרמנ"סנפירומר • פירס י לסכי נקט פרק כל זכחי סלמיס • לפי שהטור וקנסו לכעליס• ומתעסקניפות העור והכפר ותכניות כנסר סנייך לסחיטתת • ומפקין לותס כדי סתרס בוקס לספסיט כרחמרינן כסיומס רכיכה • כ"ס • ודחמרינן רעלין

פקס טופח עליס • פירס"יולי 6פסר סלח יפלו מן סתסקס על הכפר כל פסול כפעת הפסט • ועיין כמסנסו' כ"ו למכשירין ומיסילוסיס מכסיריס • וכ"פ סס סרמנ"ס כסדיח .. ומסופקת קוטית סתוס'כוס ועיין כתוס'ופסחיס רףטו• וחין נרחריך נוי ומ"מ פירס סרמנ"ס ועדין מפקת טופח על ! כענין 6קר ° כי הפרס כסגכנסה כנקר יתמלח גופת סכפניס כתיס וכשנסחטת נכסר קנר כלנתן סמיס וכוח מתטמס. ע"כ. ומ"ס סר"נ דחי גלו סכי ל6 קית לכפר טמר וכן הכל מסקס בית מטבחיל וכן • מסנס כיס כפרק כתרf - (סס פירס כר"נלדס ורמיס וכרכי ניהל רכס מתכפר כרס קיוכח נפחיטה למכפיר כרתנן כמסנס כ' פ"נדחולין • והכי חמרי' נסרית כפסחיס רף ד'וכוס לח מתכסר • מסוס ווס קרטיס ל6 מכזיר וסרמנ"ס פיימתג טימלת סוכניס כתכ רקכח 65 6מרן 656 (סתטמס מדין תורס 6כל ניתטמס מדכריסס לין סקלסכרין קכסר. הלח מכת תקרס מכשירו 6ע"פ סלח סוכסר כמסקס כמו סכחרכו (כפרק י"נ מתנפות סחר חכות הפומלות ע"ס • וכח פכריס פ"נ דוכחיס • ועיין מ"ס ריפמ"ח נקמן כרכור והנכונה וכו')והסיג קרחכ"ר רמרוריתל הו6

626 רמכעיס לי מנגין כו ר6סין יפני ) כ"מ הסיר רות לריטלקים לכל גיל יוסף ליתס fk מדרבנן ועסק כותיס רכתרתי סוס פ"ל • וקסס לי רלין הלכה כבתרחי ! מחכיי ורכס וחילך כת"ס סרח"סנסוף פ"ק נ"מ : ואם נמללת כפרם הכל טהור לפי סתמסקין סכן מסקס סרוח וחיכי רחו לכנוס וכח מן כל מסקס סרמכ"סוכים חזי כנמרח ופסחיס: ונכרם פי' סר"נ ססיו יוסכין פורות וכו' ככרס א ס וסייס סרמכ"ס ו c°• קרח כנסת יסרחל כרס שנחמר כוס היית לילילי וכ"כ ככתוכות פ"ומפנק ו': על נינה טרופה וכן עיקרי כמbנקנ'פיגומסך טכול יוס וע"ס :

וטל

[ocr errors]

ונפסל קירק כי נגע כו: 6ס סית כמין כוכע נתכפתה קליל' ועל סכולת סכקליס וכו'פגן (ס כמפנה ג'פ"ס לפחס וע": ופיסית כמין כיכע על תירק וחלוג'תחתית: מכונת סכקליר עריס פי'סר"נסמס נפניס וכו'. עיין כריס פ"ולכלליס : סיר בקלירתו פנינת לתת 65c קנר ורי)c

5ותת שכונת מניע אם יס נס כrעס כוכר וכו'תזרע פי' סר"נ קגנס וסול סירחי" לקות : 6ס נקנרס 6ס לfנתס סכולת נקנרת עס סקס הרי

הזרע מן סגפניס כלי עכורת הכרס וכו', וכ"כסרמנ"ס היח" Eל בעל הבית !קית

כפירוסוונדכריה הגלן יסית מכינתה דלה קרינן כס 65 ירק של תרומה שהיא חבור ואס היתה כמין כובע קעריס מכפניס לגדר סננס יש לקחתו וcf (חו הרי זו אינה הבור • יעל שבולת שבקציר-וראשהמגעת והיל סטת הרלכ"ו כספנה שכחה וייס לעניי': עריס: לקמה: אם נקצרה עם הקמה: הרי היא של בעל פ"ח כלליס סכתר מוקפת .'גפניס הגטומות ומודעות הבית ואם לאו הרי נתב"ג היא של עניים יעל גנה טריפbמרו כפגי'קיל וכב וסוכנות ע"ג כלונסות לו על קטנה שהיא מוקפת עריס. אס יש בה כמלא נוצר פרסתיס כמסכת עדיות ו*S נבינדר קרויות עריס פון וּסְלו מכאן ומלא בוצר וסלו מכאן תורע • ואם לאו כפירוסו כן הפנוי של חותה על ערס יכועי 6ס יס כן לא הורע: ה שלשה דברים אמרו לפניו ישמע) גנת fין כס כי לfס ו' 6מות כמלוס כוכר סלן לס הגנה ולא אמר נהסלא איסור, נת'ונס סית' והיתר ופירשן דהיינו למה כולר וסמת סלו גדונס כסעור פיעמו כי ר' יהושע בן מתיא המפיס מורסא בשר אס לעשו' מרוס מו־קי (לחמת כוכ'וbמ' כוכר הענני' עס סלו סתכני' לה פהחייב ואם להוציא ממנהלחה - פטור ועל סנו מרום מערבית • וכן הענני' כתוכו כהן מנקט הצר נחש כשכת • אם מתעסק שלא ישכנו פטור • מלכו' ללפון לחינון ו'חמות קעגב' מכל נדרי העריס : ואם לרפואה חייב • ועל לפסין אירוניות מרובע ת וכשמרחיק כדי קרע הנגת וקול סמיק

שהם

עבורתה מזו : וכרי עכולתת מורפמן היפני כרי עגורת.

מזו • וכמכח זורע פתי חכות קנרס סיס סס טפחיס לכל רות וארע6c5ר : ולס לfו סfין 6מלטיות מרוכטות עכ"{. וח"פ סזוסיג"כ סט קרונכ"ס יננס גדולס כל כך לח תזרע וfע"פ סמרחיק כדי עבור'סכיס כפירופו וכמו שהתכ6ר - נח זוהי פטתו כחכורו שכ"כ כסלכות מפני שהזרע נרחת עס לכיס כו תס כלחס : ה ופרסן ר' כלfיס פ'חננת קטנת סתיס מוקפת גדר ועירס 6ת סגפניס אוסט 6ימתי תייך • ולינתי פטור ; cf (עפות לספת חיים, סגיב כת מכחון על כל כיתנית • 6סיס גת מלון גולר וסנו מסוס כונתס - ולס נתוני ממנת נהר פטיר המרכStic t מכחן • ומנח כונר וסל מכלן • קולחילופית מוקפת גדר זרעי

ג'פ: ריל טיפתח היס סמלחכת וזו 6"ג נסיות נס פתס נתוכר ירקות • . ולס לין כספור הזה • לין זורעיס כתוכס • מעכסיו • וfין כין סכח חיסור דרבנן ומוס כערס לס נזר מפני סגרת הכל כעריס 6חר וירקנזוכו • ע"כ • ונטעתית הוי פטור ומותר : 6ס מתעסק סל6 יסכנו פטור • דס"ל לכחכורו 6זיל • ססוח פיסק cc גרין העריס פלין בלונדון לגופו של דבר הנכיר ולfס היי יורע סימור ולהיפכנו . לס ספסקי וסהרחקת bsכי כריכיס פתית. מן תנור : לח מן זית נלי וכתלי כמי ל6 גזור ינגן וקוי פטור ומיתר : לפסין הגפניס • (6ע"פ סנפירוסו (ריספ"ירכלמיס לf פי' כן חלס הרניות כלי חרס סתומיס עcויין כמין כדור חלול מכפניס כפטת ור: כפירושו מכל כנקוס רכריו סכחכורו כסלו) סטה זכותר סמלכניס לותו כככסן • חותכיס 6ותו כחמנע נגרו • וכן דכריו ספירוסו • יקפית כי על סר"ן פנרים נעשה סני כליס ::

טהורות פורכמס פוסק כהטת סרמנ"ס כחכורו • וכמו סכתכתי

סס. וחנן הכח כתכ כפטתו סנפירוסו : ה ולא חמר כתס ל6 חיסר והיתר למפים פורסס ולר נחם קלי • וכלפסין חירוני-65 חמר כתס ללח טימ6'וכח מקרי רמנ"ס: ופירשן רכי יסוסע כן מתיל • פירס סר"נ 6ימפי חייל וחימתי פטור • וכן יותס כמסכתות כחיזו טומות מתפתחו' וכסיז

היכן מתטפלות הרמנ"ס: אם לעשות נס פת • כתוספת6 תכי הכס 6ס לקונפת כרון סהרופלי עכשיו עופין מתקן לה פתח-רס יכסיף פרק י"נ הסכת דף ק"ו : חייב פי'סר"כ מטיס כונס רחפכחן כנין ככעלי חייס וכתיכוכן לת הבלט • רס"יפ"ק לכתוכות רף: ועיין מס סכתכתי כסוף פ"י רסכת : ואם נתונים ממנה לחת פטור • פי'סר"כרוחכת סיני כריכה לגופה קיל . כר"ס רמסכת ה'פ'יהפכת (נתרים פ'י"ורסכת רף ק') וסס פסק הר"נ רחין הלכה כמותו ועיין כהנכות סכת (סרמנ"ס פ"ומ"ספס כמגיל • נלין נהורין כ6ן • ומ"ס סר"כ סספתק היה סמלחכת וז לחינה כריכה• נסיות לק פתח מעכפיו סליכו עומר נככניס 6ויר ולהוכיח לסת תמיד לע"פ פנטסה פתח נמור ספרי בחני הוס נסכניס ולהוכיח ס תיק כריך • מ"מ (6 רמים נפתחיס סכמסכן סתיו עוזרין נסכניס ונרוליג) 6כל !פות נס פס למיס למטכן - תוס' פרק * וסכת דף כ"ו ועייןn'ג"כ כמסנתה'פ"נוסכת : אם מתעסק סל6 יסכנו פטור - וזס גרפולה קייכ • וכסוף פרק ט"ו יסכת כתכתי ללף לסחק חייכ וסיינו רפירפהמגיר כפרקי תלכו סכת חרס למתעסק 6cינו גר כדרכו '. S6 מתעסק כו אירוניות. פי'סר"ככלי חרס סתומיס וכו' . ותירוניות פי'עיירות • וז"ל סרמכ"ס עירוניות וסירוניות קכל טוק מינחסות S6 עיירות ע"ג (הכי מפרסיכן

נגמרו

4

[ocr errors][merged small][ocr errors]

כנפ'פ"ורכיכה דף ("כ ופירסו קתוס דחוס של כפריס לין טסורות לקהל המת • כל זמן פלה מתכותו לכלי חרס חיטו .מקפידיס וסוכניס כך עליסס כ"כ °והתס פי'רס"י קערות מקכל טומס מנכו ל6 מחולוכלכתינוכל כלי פתוח קרן פקר תלכי מפרס כפי חקל 6rA: ו לא ינמור פי'כר"3 כלי מיטמה (מינו מיטמ6 מגכו ותחי לין לו 6ויר : וטמחות בbcn הכול כו' כלומר לכל רסfי נהניקס להיות סמסקיס וכיס קוב בטומחת קסט ס6סנתטלטלו לו כתנענעו מתפק מן ויוכסיסי וכלכר סלס יסכל

טמליס. חע"פ סלין נסס מקס כסכת • כ"כ כתוס' שהס טהורות באהל המת וטמאות כמשא הזב ו' 6ויר: מפני פלח בנתרק פ*קוונ'רי"ט ומ"סהר"ן אעזר בן צרוק אומר אף במשא הוב טהורות מפני מלחכתן • דחתיכת פחותכין והלכה כר'יסמעש. ולע"פ שלא נגמרר מלאכתן: ושלשה דברים אמר ר' חותן כרמכטן זו היה נמר פקול) פלמירי עקיכל כמ"ס ישמעא ולא הורה לו ר'עקיבא השום • והבוסר • מלחכתן וחין קנס כר"6 כר הרמכ"ס וקי5° סנכס כר"ע והמלילית שריסקן מבעוד יום • שר ישמע אומר כלוק חלס לכנן כככסן סוס ,מחכרו כ"סמתלמידו הכל יגמור משתחשך : ורבי עקיבא אומר לא יגמור : נמר מגחכתן הנכך מיטמחו' קול ר'חניכה כר' יסמפר ז שלשה דברים אמרו לפניר עקיבא שניס משום כמ6c קוב לפי קור חנקן:

כרמית6 קתס כגמ': רבי אליעזר • ואחר משום רבי יהושע שניס משום ו מלילית וכולי' סלח נפלו ז יוצאת oc6 כעי של זקן וצעיר; יוצאה אשה כעיר של זהב • ומפריחי כל כרכן - וטוענן כלכניס

פי'קר'כולס קייסי', יוניס פסוליס לערות ואחר משוסר'יהושע השרץ ומקה זו תקן • וטוכל כו : דלת פלפל ומחוי' רסכר רכי כפי חולדה ומהלכת ע"ג ככרות של תרומה ספק יגמור מחקר פרסק; וכתתן קליעזר מלן לרכז למיפק נגע ספק לא נגע • ספקו טהור : ח שלשה מעט יגמור לכל כסכת. כעיר פלזן c6 הסוכה דברים אמר וב; עקיבא • על שנים הורו לו ועל ול6 דמי למפקיס פוט

פה תוכי כח מcנפח אחר לא הודו לו על (נמ"כסה סנדל של סיירים ס6סורין גזיות סמל יסקוט ומיוזיינמ פ"ולכת רג’ט שהוא טמא מדרסועל שירי תנור • ארבע'שהיו לכס 6פילו יסחוט ליכו דוכן קתס לחקלל כעיר אומרים שלשה והורו לו • ועל אחר לא הודולו • חיסורf רfורייפל תפוס של זהב דלח כר"6 וכחותן

למסקין לתו ממילר : לה סתס פסק הרמ3"ס כפ'י"ט

יגמור כדי לחכ5

69ח' פקר' מס'סומיין ולפיכך ים נקניק כפירוסו ופסק הלכת סחין מותר לין לססורין כסלר מפקי'סוכו וסלכס כר'יסמעt: ן עיר * וכו'. וכן מוכח מהפירו' כלתו ממס פכתיך חסר כן ססני זרן עטר זרע עשויה כמין מיר פורת ירוסלס ול6 מיידית המסמריס הנסחרים ברוריס ס'מ רנרסטון והנחות! לעיר סל סנפח ומחויס ותיס ללקוייו'6מות כרסות סרכיס : ומפריחי זקן סקול חיכו כרוו • וחינת הנכס : מפריחי יוניס פיין יוני מין ממיני הסחוק 6ס תקרי יונתך ליונתי לתן לן כך וכך מ"ס כמסנת נפ"נ רסנסלרין על פירוbחר סכתנסרין : פירו'חקר סמגרל יונה מלומרת לככיס יוניס לכית כעליס (ים השרץ כפי חונדה סוס נפ"ו דטסרות מפנק כ'ע'כפי' כהן גזל • מטוס דרכי סליס - וכח גזל גמור : ספק נגע ספק

קר"נ ומ"ס ססכס"ו ועול עיין מ"סbס כפרק י' פס גנט ספיקו טרול • תפוס וטומחה עוברת סיח חינת נחת מפנק נ' : ח סנרל סל סיידיס • פי' סר"כמכעל סל כמקוס • סלכך ספקי טקור וחפילו כרסות תייך :ת סגל טז וכו'מפני סססיו סורף לת העיר רש"י פ'וסכת רף ס'. סל סיילין • מכט: סל כן סכועלין כרגניקן המתעסקיס כסיל ומקסס כנמ"חמחי טמ6 מלרס תל כחו נהניכה טכריקן פירסו (פגין על רגליכס סגל ישרפו כסיר • ולסכעל 6ותו כזר טמס מתוס' ורופיל ולין עסוי כגל נגעים • רק לכמור רגליו סנס מורס: ועל פירי תנור6רכעת לשקית נרול הרכה וכבות . ישרפו כסיר • לו הולכת עכיך ומפני סכן הסייל מטייל כו bק"כ כסכר נח נטקר ער סלסיקות כסכרין גכות לרכעה , ער Gמגיע לכית וים תימס ככ"מ פכ"ק מרנכות כליס סכתב וכעולס סכריו מקכליסטולה כחנו קיה סלס. על פיסיק החכמיס פליני כמתני' וס קיס רמסך קולו כו וכרייפס וסכת הסכר פחות מנורה 6רכעה • וכקס תנור סכנת פסוי כמין סטעתו רכתס קכח קרח רלח הודו לו : ועל פרי תכור קדירת גדלס סלין לס פוליס ומחכריס 6ותס כטיט על נפי לרכע טהין 6תרי ג'וטלו לי כריס פ"ס רכליס תכן ופיריור

קרקע • ורנפת לקרקע • פיל תחתיתו של תנור : דכרי ר"מ וחכ'חכמת לכריס סמוריס כנרול וכו' 6פילו סכי פפיר קלמריון הכל לקולולו • וסיינו כנפי bcמרנג' וג'3 רטינו לחכטריך למיכל פריז לומריס נ' ונמלי כ"ת פכל תת סתיו חומריסכח לומר דעל פהיו לומליסנ' סו6 רקדו לכל על חמרור'לס קל • בתנור ן'6פיע בפחות מחרכע' סני • כיסוי רוכל • כרפי קרינהתפh"נוספים ור"מ וחכמי' וסתס קיפניניכור פופולו לו ליכח לר"מ כ"ע כחרכעס לוקס o׳ כין כנרול כין כקטן • ונחכמיסכ"ע גרול רוקח כחרכע סכל כקטן וכו' : שירי הכור ג'• פירס קריכלס קיק גדול קרנק פיין ריספ"קדכנים: תנור פירוקר"ן

סקס.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
« הקודםהמשך »