תמונות בעמוד
PDF

חופסים

נהלל

פרק א שמאי אומר כל ימיס דיין סעתן כל הנפיס פרק, א שמאי לומר כל חכמיס וכו' . משנה ז פנייה גרוויוס דיין פעתן.. לטמס טסרות

כפפונס כריס מסלגרי מס מקומי גם Bכעוכסן מסעת רייינן ולילך ול6 6מרינן מקרי ר"ג סוס דס עם הרחיב הר"ביותר ככישורה • ומה פרחוי לתופף חנני מתלי בית המס יעמילוהו. והיתס עמנחה מקור פכל קנזס יוסיף פס כס"ו :נ שמאי חומר מקס נחלת פטמה כנית קהינון • ו6ף

חומר מקנייס('הילכ"רים ע"פ סליכס קרס לחין: מסכת עריות

לפניך מטעס רכרית על 99 וטשת ופערי הלס קייפ כת"

סמר סכתוכ

רחפית מקמיקכי סיס כחסfתס פרקאשמאי אומר כל הנשים דין שעתן עריסותיכס קנת תרימו ונו ' תמיד כפפת נילס . ופי' אפילו לימים הרבה וחכמים אומרים לא כרכריזה מדכר וסעומר טפירית הופ כופתו וכווכחת מכטל כנות ולא כדברי זה לא מעת לעת. ממעטת על יד חיפה, ג'סfין פון *חקנין פרמטרי ורניק: פפקידי מפקירה לפקידה ומפקירה לפקיר ממעטת על פתחי פגי עופר ככריית פקידי כלקס סיוס ומנחת יד מעת לעת. כל אשה, שיש לה וסת ריה שעתה תרין קכין והבעלי"ח קנין טהרת • וברקי (פוף סכוע המשמשת בערי הרי זו כפקיר ממעטת ע"ימעת קוני עטרי קכין עופרייקו מכסה טפחה

לעת על יד מפקירה לפקירה : בשמאי אומר כמה יאק • תרין קכין וכו נמנעת מכדיקס ו6פונס מקב להלה והלל אומר מקכייס וחכמים אומרים ומכח: כרכרוכסס יופל לילך סתיז עס סליק ידיס לא כרכרי זה • ולא כדברי זה • אלא קבומחצה בתוספת פ"ק לסכת רט"• רמתס וכותלי בית הרחם חייבים בהלה ומשהגדילי המרות אמרו חמשת וזה לסונס כירוסלמי מפרס פעילויו (ונכטול) פריק ובעי חייבין ר'יוסי אומר חטשה פטורין • חמש טעמי השתלי וסל מטוס רוני על חיים: ירוק לטהרו ועוד חייבין ::

דחיפת יף קנין ועשירית תוח רמטמ6ינן ניי מפקידס

מלכר קייכן ג'קכין • וכחותו נפקירי - ולי נכעלס • נפתלי לומר לי מטמחות לק לטהרו סטור לריך מספרים חלק (הגל ופמלי סכר רכריך שתי חנות ) לגו נוקפו ופורס נמי מתפתים : 65 כרכרי זה וגס כלכרי ס לעותר .

פרין עופיןתינו סתי לכינות of ככקר • ולחת על כרכרי bמלי לתיק טפי • ולינה פופס סיג גרגרין • ולס נערכ וכסיעור לכיפה 'תפיל פתחי עיסת מרכר ע"כ : כרכריקנ8 פרפריז טל מרותים ומחמיר יותר מדחי דרחי כולי חמשת רכעיס חייכי' . כתב הרע סכן הנכה ועיין מס פחי ימיס רכיס לס מקמי כותלי בית הרחס לס : מעת לעת

סכתכתי כמשנה לפרק כל דמנס : מעט עליו מפקידי פקידה • ג'אניס הוזכרו כלס נטמ6

נ קלג מסרת למפרט : ותלך 6חר הקל סכסניסן 6ס מפקית תפקידק יותר על מלת כעת. ילך חסר מעת לעת. לי תשחק של עשרות סנגעס מלקמוג נפעת סז6ת וסס מעת לעת יותר על מפקירס לפיירי כגון סכרקס ענת פהיית ומכור טהורה ערנית מכחיה טמ6ת . 65 מטמfיכן חל הגן טסרות הבדיקות פרית וחין והנכת כחכמיס על יד חקר כיוועל ידו החזיק - כספר עור נ"ו . פתוח כמו כמו וחחריו החזיק ופת קבוע פנקכעס זקן סחוסניפימיס וכרקר כפעת וסתה ומגלה טמחי : ריל סעתק ו65 קייפכן רכפה מקמי הכי תות דורחי חורק ממנו כלf : והמפמפת נערי הרי זו כפקידת תרתי קתני • ור"ק ומcrcתכעליס כלומר מכות על כל חפר (פמס • כפני ערים סכורקת נין 6 לפני תפזים: חקר חפתים: "וכפקות קיר (beחר ) BCDיס ירידה כפקילס : ממעטת על יד מעת תוע5 יד תפקידת כפקידת הזהו חתימה פתח תרחי טכת דס) כחרדל ופתחפכס סככת זרע ול6 נקוי כפקידס קמשמע לן מתניתיןרער f5Eחר מפיים היי ככקילס 6כל סער סגפניתפתיס 6ינו כפקידת 4 סמתיך כי מקור פניקה כלומר כלולה לסמ; 6ינה מכנסת 6 תן לחורין ומסרקין : ב קכ נהנה - עיסת פיס נס קכ חייכת כחלק : קכ ומחנק חיילין כינה סרן :" ענין וכילק • זהותם כינה • S :דה יונגרית. וי: עומר נגלגונת עטירית הלפת סחייכנילס • וכרכתיב וחשית עריסותיכס כדי עיסת מרכר ותוסיפו פתוק כית דלתות וכתכ45 ccמדכריות נכוסיס נתמ6 ירוסלמיות ולוג הג6Eרבינה וחומס כינס . פוליסללון ירושלמי פרנון כרכר*L8הכליס תתס (כחמoc) קניס נדוליס.. כנס ספוג חפר כיכקנרולס • קן כינה וקות כילה תרתינית גדולה פסקוזנינה רוז 6ת (יינגר טסף על קכילה נמכחו. 6. כליסגחליס כן לון גדול • קריקן £6ה לוגיסנרוליס ססן קר ומחנה : מפרגדילו קולות זרים מרת לפורית סקוסיכו 6תות על של ירוסלת כמג6ן קEr פגין חמס סרן חמת רגעי קס פקק טרכט נונין : חמסה ועור מייכיס יקפברו'וסי מות מדכרית היו כניס גדולות מפלגו סקר מפזריס ככינס לכל כילת - וסלכס כהכניס רקכ ונחנכירוסלמי דסייכי ספר נונין ירוסלמיות שהן שבעה לונין וכינס וחומC נינה מרפריות כן פעור תגית והן תג כליס נחומם כיליה • ארמנ"ס 6זן וחקר ופקן וכרק מכח פיסקנחם מרות ועסריס ורקס מקתי חטיס יוf סעור סיני קקייכ כדעה וc קרי'סיוע כאריס סיוס . (ככל #ריפר: 6 מסקל חס" רנילי

פעורות

[ocr errors][ocr errors]

ג הלל חומר סס וקריס לפתחי פיין מcrot: ט' פרי פירות בקרונג הין מניס עפר נונין :פיסנין 6ת המקי'לס

:'דסוכס: מלא יין מיס :חיניס פיסלי הוקי נעלי נתיכי קורס פנזנס פעורו • לבל לחר סגלס לפילו טעמ6 דתנל כי המין היל הפרת הגלונת פן מרת-תוית מלח הזין לתוכונג מיס סלוניס סכעון: סיכ ליכן פסוליס : כדכתיכופמן זית דין הנכן היה הפוכה לכסון לfת המקות סחייכ fדס לונר כלפון רגוכנות מין חינַי לפון מפנה שחלפן (fפ"ס סגלמרן נתור מדות

תורת ' כן סמ מרנותיו קטנות מbrת כיון דמיס ג הלל אימר מלא הן מים שאובין פוסלין המקו bsעיס :בטליון - ורמנ"ס ברוכיס לפסול הפקות אא שארס חייב דימ בלש, רבו ושמאי אימ תשע' קמו מחניו;'{ cפני מסין מדרבנן הול • לזליכן כתר קבין וחכמים אומרי'לא כדברינה ולא כרנרי זה • פמפיה ולכטליין נרי ברק לח המרת הנרולה המפורסת אא ער שבאו שני גרוייס משער האשפו שבירו' היו יכון ליוליס מפיתן כתורת קרחכ'ו ועיין כפי' והעיר משום שמעיה ואבטליון שלשת ליניזמים מנת יין ובין היתר חיןכיזקו" סריג משנה ג' פיק פגי שאובין פוסלין את הנקוה וקיימו חכמים את יין כרוך גני חרס עד היום רמקולות : הין נ0

° חין דכריהֶם :דילמה מזכיר את רכוי שמאי והלל פינס יכיני (חתיך כליתי" והיינו דליך נין פירו הר"ן לכטלה ללמרלבורו הכאי שלא יהא אדם עומר (חקת"ע) יסיס קלנגס קול לפירוט הרמנ"ס ומר ספי' על רכריי שהרי אלו העול'לא עמדו על ונריה : חומר : חין

, • כמו פתיו הר": סרלין י"נ ל גין ה ולניה מכריזיברי היהירכין המרובי רואיל ונותן סמני ונטליין נרי פירסתי במפנה ג' פרק ט' ואין הלכה לאיברכויומרובין • שאטיר:הכיר לוק תריס :. גרויס • רמנקות : אלא bcרס

את דברי היחיד וסמוך (ג'6יסכון) עליו 6:רניס : נפטר החפות קייב נופר כנפין רפו ותייג

שאין הזכיר ותנח סס 6ומנתן כח העתיק ולס • וכן כפ"ק

/et מכינהן לומר לך 655 הטלת הוכחה כנמ'דף ט'-ל"ג 6- וכמ3 קר:"רוז". ימני לחוס עלתו מבית המדרס סחין לך חונכות פחותה ה והטעם לדכרי רנו • סרנה נגלית כי כגי שהכין כיס המרה תגידי • פיין תטרידיס הינו 65 מיך יל) בקן גדול . •6ין הנרות הנזכרת נתורת היה ההפוכה לכסיל לות המקום סער כירוסלמפה תסמסטר ctsפות ורכריעו כעדותן לכל כסfוכין ולידך כל. עכ"נייקייכי טעתה פי כלור כגון קכלי יפר: :ו סנf ייו; לדס עית על דבריו של יתל ס־כן רכי פטרייס טעס כלפון למס 6מר כן • כל סכן סל שעונים לנגיד קייס נסגרתי : חכות העונס כלל ופמלי : ה ויסמין הפער סכסנסן (לחון חזית • סלפסר 65 למסמע מינית עליו כלומר סעסק כונני כיחיד • (הניח דכת לרכיס -כלותי הלcי כפי סמכוין כלסון סbמר רכו • ועיין כתככת כליס פ"חתני נ' מ"ס קרנומפיק וכטל וןנרי נרק קיו • עיין מחכות כמטנסי פ"ק רוכות : ושמאי חומר תפיק קנין קסנד כיון דק פעס קכין רס רסוס לטבילת כעל קיי. וכלס : ניסיג כדי לטפטף כלניפו (כי פחות מנין סנכן לס מוניס נפסול לת המקור נפלוכין לספור טכילס פוסל טבילת כליר מסכי לו הרסג'י: וחכמים לומריסנ'כניס מיס יוכיס כסוניס - טעמייהו דרננן כיון ססס מתוניס לספור נסכי קרבנות ככור הסוניסקס (פסול לע"פ סכ'מרו בתורה (קרבגית נגור גדולות מא כנין חלי קיין {פליסית קסין כיון דbשכחן דרכיעית כסין ותוח גוגין 50 ננסכי כבר ענין • נמי חסין • (פסל ניסנסbוכין • וpfנ רספכתן כגון ססו ממרות החמורות בתורי

. • סתס למכסת ימיך כלחול סו) . כח למנחת נגור 6"נתפס לסנן גנגן הול ספרי 6ין יין כמנחת הכלה בפני עכמה חבל מרת ג'נין היילן מיר ניין ושמן כמנחת נסכים הרנ"ולכל קרח"סגפ"ממני, וכן כסוף כדת כסלכות מקלות כתכמפו דהוי ונר רטוב וחזו נרחיכת חד כרגרי כפ"ק לסכת כמו סכתב פס ור"גכמסג'י"ת דבר בתהלה

לי! טוכליס כמי מערוף סרוסיס וביתנין על נגן ג'נינין מיס פלונין ודיו למייסב לנו מטסריס bk ל מטסרס •p"ג 'ועיין הנסון מסכת זכיס : שני נרדייס כתב קו"נ-זכיר התנ6 סס bומכתן וכו'פלין כן חוסכות פחותס מן תגררי 6לין מעמידין

ממנו ל6 מלך ולל ג'גל כיס'י כפרק קמס וסכת דף ט"ו • ומברייקל וסוף מסכת קדוסין נמי כן • דת"ר כל סעסקיעס קנזיס טורו רע כגון תנורפיס. וסכריקיס • וקנקורות והרוכליס ונוויס • וסספריס וסכונסין • ורנרט . וקבלן ולכורסקי • חין מעמידין גורן נס מגן ולסכ'ג מחי טעמל 65 מסוס לפסיכי סנס מפוס לוין יו. כותיירו • וכמנינו למדין tic קרינ6ין לך ליניבות פיותר מן קנירי רכונו לומר קנס וכל רכ ת ק הפנויה כמו גברייתו הרמב"ס כפרק 6' מהלכת מלכיס כל סעתיק ללי) ככוכסיס וכקלן • וכח פסל לגרדי מן המנכס • י* ר:כל מקיס bכעיכן מתי'fcף על פי סמרורע קנגו חכמיס ית רותן והכריטו נכל חכמי ישר • ונריך לי עין רגילכו כל התקום כל ס פיק גני מסכריית6 האות טיין א פסוליס להתממת (כ"ג - ולפשר רכס ניס נכרייתה לי כ"ג : י לא עמדו על ונרי ס זנח פתרו יכמיס על דכריס סרמכ"ס ועיין מס נכתכתי כמפנקינה ויסמיך עליו • ג'קיסר ועליו • רח נוסחת הרוג'ר סכך פינחס יחס לנזילהרון קלכס כרכרי סיסייד (יסמון) עליו כל מר יקבע סנכס כזופן • כמו פמכלכו נחגערס מן סbקרוניס

.רקן קיכעין

[ocr errors]

מין

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

פֿיןכ' - לירקי-ציוד לי: יי: :כן גוי גויי chן כן.. כיס הינfפכיס כי יקיית והט"פ ורוניס נער בוגרי יי היד על קייר: גיל רונן ניכת וכענין קונקיס עליקס • י• (fס גוhc fגרין לנו ה היו רופין כל היו כיכר היינו סייסהילינה:ל :"י תחתון יתי גיוי כחכו 6חרוניס יכולין לוחות יקרי תרופוניס מרעת פלחן לפי מיין מיחם סינר סר6פון יכנין פיתין תנין סתנתילי פנסיכת ג'ויכול לבטל וכו' (ינה) כיון rכיו היחיד מן הרוtfוניס סל הקרון קרוכיס תכינין

פני חולק עמסס היתלס התלמידי' :ניסנ'סולפון שאין בו יכול לבטל דברי ב'ר ההרו עד שיהיה נמס לתלות ע'כ ועיין (קין: ! למר מזכירין דכרי ריחיר גדול ממני בחכמה ובמנין היה גדול ממני בחכמה שאין כ"ר יכול לבטל דברי נין • מרוכין - כדי לגטון • אני לא במנין • בנינין אבל לא בוכמה אינו יכול ג'ו קנירו וכו' .פי יחיד סנגם פיס בית דין לבטל דבריו ער שיהיה נודול ממנו כחזכמ וכמנין. בתקנות נגזרות ונתגית • ניכרין • נס לה ייס גטנין ו אמר ר' יהודה א"כ למה מזכירין דברי היחיד 6כל 6ס ורסו כחת מן לתת מזכירין ייתן כלל ומשני בין המרובין • לבטלה • שאם יאמר הארם כך הודות

כפי מת עגלות פלס 6מר 6רס כן לני אני מקובל

אני מקובל • יאמר לו כדברי איש פלוני שמעת : כעיניסס ססלין כן • ולנו מקובל ויתמס כסוחר סחין

.ז בית

דין ועתד 6חריקס : 6חר עושין כקננקו יחקרו לו

וכרחת לו טעס fסר לסתור כוכרי חיס פליני סמעת חותן .:'זכותר ודן כפי מס סנרחת בייגין • סנלמר הן הפופט 6סר יתית כימיס התס חינך וגדלו ונרין : חייב ללכת וfל 6חר: וזכרון הרמב"סרים פ"כ מסלכות ממריס - וכתב הכ"מ לתחתית

המסנס קיימו וקבלו סלח נחלוק על יתגיס וכן נחתימת הגמ' קכלו עליקס סלח נחלוק על

החמורחיס • ועיין מס קנfרכתי כמסנס ג'פ"י רמספר סני: שאין ג'רוכו'פיקית גדול תינו נזכתה • פי'סר"כ לין ניוסקר טיעמור (קריו וכו'ער זיקית גדול וכו'. וסליקה כעיניך הילך החחרונים גדולים מן קרלט ניס • ירח חסכהן רנה ורות גדול מרכיכולת • כרfמרינן רב יתורס כי הוה מטי (קפת פריף כוכסת ירק הות חמר הוי דרכונו: חז ג'תכח . (fלן לבן מתנינן תליסר מתיבתה. כי כ”ס והלכות ממריס : ובמנין פירס סר"ג תנין התל נידיס פנסיכה של 6חרון יכו' : וז"ל סרמנ"סנפרק הנזכרות רך יהיו גדוליס כתכין סיחיל וכן כרוכ"ו bל ע"6 יום זה מנין הכמי סרור סתסכימו וקבלו סדכר שחמין :"והגדול ולי חנקונו ,ע"כ • (תרנ"וכפירושו כתר • וכתנין תנין טניס קלכנר יכי חיק?? כירוסלמי • ע"כוכתסני ז'פ"י לחכות רתכן וכמנין • תפסיס"יגס פעיס : היה גדול ממנו כהכמר. 26: לח כתכין וכו'נסכי 6סורי'רלס תמיס סל6 דמרן ער פיסית גדול ממנו כחכמס וכמכין דחו חו קתני וככס"ג פנינו כלכות פ"ת מסכת ז'כנ"ל כקכמס וכמנין . ותזס פסיטל דלו לו קתני • קתנ"ן דל6. 65 מיקת לכתי קח דקתני עו@ מיתית וכו' מbcourינס נריכיf תיס', ג' הfתיf לכן נרf סירקיקתיטב היטב עד פיסית נוכרור סחור טכורחי הוח גדול וכו" אל תתמס ע: פ־ונין סתנ6 (קהיר וכן כל כחרס היכרונות מויה נעלמו - וכל מים גדול סוס כעיניי • ולפיכן קונין לסזסיר מנחיך - מנינו כפרק כי מנוחין דף הספחת של כעת רני רקזיתי (פתוח) גבר6 דקות מחי נכנו גדול. למרס לסוי יהול גברת כסמ: דקעכר מסוס לפני עור ל6 תתן מכפול . דתני גפני עור לח תתן מכפול . כמכס לככו גרול סכתוב מוכר (פיר''ירכין דגדול סול) פתח מכעט כלנין וסוי ניק ליסו מכפילו • עכ"S) • ולס נתנו חכמיס קלות רcכנלוית פלס סני' ופירםקר6*occ הרחכ"ו 66ע"פ פה פת; היתר מתס fפי' קכי הרי היתוני ולי כמי שכבר מת תיק רכן נמליחל נפי) • וחמינו גרורו ולינו יולעמינדיו ילך לכל נסיס • רייני כלינו יודע מי הים • ); קנסי מתיר דחזינן כספיקו כתר רוכס • ורונדיסר: 55 שקלי כסדי נ6 6בל כtסמגד הוי ידיים - תי) מכוך • ימנע כל 6דס מלסקול עלמו כננדו • סלס פול פוה לו בחכמה וסמf fיניעות לו כירbת חט6 . t5 כנרות ולח למנין סגיס ועל כל זס גרין (רקרק כזידנס 6חר נסתיר מה

ונפחי היה כי קכמת יתיר וירחת הטל - וכן כלה לסקול עכמו כנגדת עד שנזדקקו לו גרולי קרור, והתירו • עכ"ל וסכינמי דכוותת ועדיפו? כינס פפפיטה מלתח סכל כית דין סגרול 6פכניכנתו יכין לגזור גזירה על הככור סכקס יפה מן הסתם כערך חכמי הדורות פגיריסס חתריקס יותר ממה סניק ערן הספחת סל כית רני כינר הכמי קרור הכוח ו:6סר כן וכיונה נזר רזי סכפל הענין רוח לחזוק מבלתי חון כי כפירוס סרמכ"ס ססעתקתי כפרק קמ6 דתרומות מענת וע*t כמסכת פכקסיף פרקי מי?: ככפל לשון כמפכת ופירפתיו ג"כסס כס"ר. וכן כסוף פרק קינח דמעינסיסנ"ככפל לפון נכנסתיו tס ככריך עיון : ? למה מזכירין דכרי ריחיר בין המרוכין לכטלס • פירס סר"ניחין סלח עשר פוסנ"וכדכרין יקן דרין ונטלין ותיקני והל עוספת ל:) (כריכן סנפיו רכרי רייך be סלס ירג):ג'ווערי הימיך וכו'. {6"כ מסי

: f יקר ר"י 6"כ נתת מזכירין דברי הימיר סליז עפר וכו'רכס 6פסר סיכ6 ניו באחרית הימיס וירחי לעזית כדכרין לשון סרמנ"ס גפירים יותר פקרס לי המחזמר בתועלת קייס דכר היחיד בין המרונין יתוח פלפזר פיפסוק נ"וכסנית נותן מחיר העיר'יסורת לחיזס טעס זכו לכרי היחיד הנרקיס כנמר ס6ין עושין בית דין לעילס כרכריו ע"כ - ועדין גריכין לנו עגנודעי מכס ידעיגן :6ין גופין כ"ן לעולס כדבריי .כרתי ייסוב לזה מדנרי סרמנ"סכחכורו פרק כנזכר שלחו פקעתי

מפנה לנעין פין ג'ו יכול לבטן וכו' ער פיקח גלול וכן כתנו'3 כתה לכריס מוריס כרכריס bcת לסרן

63סור חברו

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

איתן מי לעשות סייג !6 csר דיני תורה. לכן דנריס סר6וז בוכט כנסת יוכפקן 6 פלמית המת מטמ'כחה ופזות :'ו לנזיר וסרן לעסות סייג מספט סיפורן בכל חיזים: חין מט rיסלח כתנט וכל f 5cכל לf כחתן - וסכרי כית ,חין בית דין הסקר יכול לסקרן לסתירן • הפילינדון מן : fי ורוכט ק: מטמחי ומפיהן תיתיס ה־כת : וכית :95 קר):וניס עכ"ל ונתרנ"ו 6ס ל6 סכי ליס כין תקכו תס חומרי'רובע טנו מן הגויס • כלומר מגון ח'שלמת לזלול נסיינל:מיני נסיין דסביר

ממתי קובה • חפי'SE מת ליי. דכל ספסט חיפורין ככלן בית שמאי אומרי' רובע עצמות מן העצמי בין 6'6ין מטמיין ער יפר: 6יןכ"וחסריט עפרו' משנים בין משלש ובית הלל אומרי'רובע עצמית ברוכע סקר ריך נכון לתייג אפילו היה גדול וכו'

מן הגויה מרוב הכנין או מרומהמנין שמאי אומר דוב גודל רגיף לו רוב מנין ולשתף נוכל לפרס מסכער אפי מעצם אחר : ח פרשיני תרומה ב"ש יגרופיו של חרס • ויהיו דר'יסורי דמלינו דכרי יחיד אומריס שורין ושמן בטהרה ומאכילין בטומאה ק:"ייכת' סמנין צליוקין פלין בית רין טיפין לעונס בית הלל אימריס שורין בטהרהויטין ומאכילין פי 6רס ימ"מ: חפי מטלס כרכריי למר כדלק ליס בטומאה שמאי אומי (נינ°c) יאכלו צריך רכי 6חר 6ס תענס לסן : מת ולמר כדחיתני • זמכל עקיבא אומר כל מע איהס כטומאה: - הפורט ממלח רוכט קנ מטמ6 כחת מקוס לסרסנ"ו עלת! ים סלע ממעות מעשר שני ג'ש אומרים ככל הנכס כפי ה55 : ח גיסיני פירוט 6חר נפי סמסנס הסלע מעות (ס"6 סלע) וב"ה אומרים בשקל כסף פרוזת פיני קירין • ין כריך (כל זה : כמ ובשקל מעות ס' (רבי מאיר אומר)איומחללין" ני"לים (כל נתניס לעתיק לסוכו כסמיךיחכתי כסף ופירות

על

ולין כני 6דס הובניס מסס כלפון הר'ג (6 נק'כי סכת'

הכי מרוחק כסנת רפגון נמס מזכירין וכו כדי לבטלן מיכלי דקמר רמcיתסוכו' ומפריסין מתן תרומה • הולי, וככ'יס (לוס כפרקיס * פיל סכת רכשלה • ותמר דסר כל חולה כזכר מג'ס קרחה ולינה קלי: נסחר תרנית: ליין חיתן במיסיספין פריזנטליס ומכוסליס דל6 קיימין ועל גזכרין • ולפיכך חגי פלנטרן כטסיה • סנטילת ידיס כדין גל 6- לוכליסס חומר feס כדי לכטלן כפנגר קיר cילתה מלפניו. כריותו זה תרומה ccתס ידיס פניז סן זפופות לת התרוס : הלשון כפי יכbניו ומפני טררת העיון העתיק כן כיוך ומחכילין לכתמת בטומfת . ולחינו תוcfcc מטמל חותן כידי פירוזוולה דק f5ינו ענין לפי פירושו כלל. ופי' סרג'ו נסעתfrסלין לכסתס 6לנצל אתן מחיכו לכינין לכסנס צו סוס למס סזכרו דכריקיסיר כלל כדי לכטען לדורות fcס 6סור (טמסן צידיס : 6ורין בטהרת פריימן כמיס מכפירתן ינו חקר ומר כך חכי מקובל • יfתי ולו כדניי ליפ פלוני (קכל מומחה • וfס סורק חותן נטותbי נמכר גזין פעת ולס לה הוזכרו לערי היחיד פלר . היה סוכר המקובל וטומחתן כחיס כf ריזה לכל חוסרים בית הלל מפס היכר מרכו כי יוז קכל מיך המרוכין מפני מזין וברי היחיו כדי סילפו סין תרומס : יכלנו כריך לסון יכס כמו כריך סל מוכרים כלל והדקתני 6מר רכי יסודס 6ס כן למה הוזכרו • מכרות הו תקוס סל ממחות bic הניע סס סמן • חן בלזן חיים דמתני קחי כלו סוחיל ולין הנכס 6% כדגרי המרוני" יוכלו יכסיס סלח כל פליקן הפקת נסעת לכינר נוי פלס כמה הוזכרו וכרי היחיד וכו' עכ"3 :לדבריו כר' יהווה בית נכר סלוכפרו נקכל טומלה : כל מעסיקס כטותחה •

הפיל על טעס סזכיר המפנה fcס יכחה נ"רוכו' וקלרר (6פילו הפריית זהנכה בבית 5 : ט חיקו הדרכה ל6 להלכה נזכרה 6cס יבחר כ"ו וכו'. 62 כדי ספורט סלע פמפות מעור סכי מי סיפר מנות נחשק : בטון מזכרו 65c 6מרסדס וכו : ז מן סעכמיס כלומר מעפר פכי - וכל (פורטן כפלט כסף להעלות לירושלס מפני סע"נפלינסמרול כגין ולח מרור תגין : מרוב ככין מן מcוי קורן: כית סמלי חומרים ככל קסלסיעות • לס כל ברוב מכין • פי'סר"נ וחפילו SE מת 6יר לין מטמרין פל לפרטן יכול קו נפרוט כלן • זכות מפות כפכיל כל קסלת :

יהיו כרוכע קקל רון כנין וכו' כך פירס"י כפ"ו כזירק אכית תל חומריס ( יפריט חלם חליין סכעיכס נירוזלס ג'ן • וקס רפי קרינסס מסנס ג'וכן לקין סוף פ"ודרך יהיה כריך לפרוסות מירנקנות כרכי סעודה • ולסירובו הכל ענין לו רוב מנין מטתס 6פילו 6ין כקס רוכע קל וכן פי'עוך לכל שולחני (פרוט • יוקירו הפרוטות : וכמכח מפזר סני כריס פ'נדהלוק • הול פירס סרמכ"ס סוף פרק ו'וכמיר געסל לפיכך ישמו פרוטות עריקן להכיל כמקכק לכסיכל אלף כלכלות הגנת כך כפירוסו • כמ"ו יכ"מ כפרק כ'מתן יפרוס ככסף פכידו מעט מעט : סקר הול קני סלע . לין טומאת מת וכן כלורידי פי תכניות להרת:"סרסור טסרו' מחללין כסף ופירות • על כפף • ש פיס לו תלי דינר כסף תוכליס תל"י ומכחתי קונה כרכרי יג"מ:מרוב הכנין פי' 8 מטר

ופירות קרנ רקייכו רוב נדן יניף ועיין עוד כסף כפרקר : ח כרשיני תרומת משנה זו פנויה כפרקנ'רעד פני מנהרוע"ו ; ט הפורט סלע ממעית מעל פני * עסוק ס נפמס • מיין % 8

! ספורט

[ocr errors]

ופירו' פל מעפר סויס חלי רינר לח יכרפיקך לקכלס על דינר: - הפורט סלט : מעפר פני כירוסליס גס זו ככוית bס וחכמיס מתירין ככס"נט"י כריף פירות כיון ס6ין לו חלל חני

מסנקט וע"t: יא כסא סל כלי וכן מפנק זו דינר כסף 6כל נחל רינר כסף ופירות פין דיבר על חצי סנט פכויס כפ'כ"נ רכליס מתני' ד'וס מקומי ומס פרחי להוסיף פתוח :' דינרין מוריס חכמיס סלין מחלליס והלכה כחכמיס: כה תכני יוסיף סס כסייעתס וסתיס : יב אלו דכריס י ספורט סלט סל מעשר סני

סחזרו כ"ה נתורוק כלכרי נירוסליס שסיס מחליף סלע על הכסף יִהְכמי'מתירין:יהפיר'סלע של מעשר נ"ז כתב סרלכ"ט כרקדמת מגידו ונוטל פרוטות לתליס' שניבירושלינ"ש אומרים בכל הסלע מעות וכ'ה פי' סמסניות ו"ל סטעס לכרכי סעודת מעסר : t5 אומרים כשקל כסף ובשקל מעות הדנים לפני שהכריכוס (כתול דעת לים חומריס 6ס כח להחליף כל חכמי אומר בשלש'רינרי כסף וכרינר מעות ר"ע 6' ו6ח"כ חוזר מן הדעת סלטי פנידו כמעויהניף : אומר בשלשה דינרים כסף וכרכיעית נת"5"נ כסף קסיס כגון סbמרו כ': כן ון סחומריס ל6 יחליף 6לס כרכיעית מעות ור' טרפון אומר ר' אספר'יכסף ונ"י כך וכך ולזלו כל מניין מס לחיסתה כעיר ער שמאי אומר יניחנה בחנו ויאכל כנגדה: יאכסא להורות כדברי

נס כלי פיוניק 6ת כלן ויפקיד כעיר של כלה שנטלו חפויו ב"ש מטמאין וב"ה מטהרין (סוליען לרכקס סלמת פורג. סחר • והפרוט ת שמאי אומר אף מלבן של כסא טמא כסא שקבעו והגברת קלרק ומול' סתרי מתעפסות ולחס יחזור ויחליפ' כעריכהנ"ש מטמאיוב"ה מטהריןשמאי אומ' אף לו סחכסי הנככרי' סחסידיס בסלעי כמכל סbסכי מסתכר העשוי בה : יב אלו דברים שחזרוכ"ה ס"6) הגריכיס המופלגיס כקכמת נ' פעמי ומעסר סכי נפסו: להורות כרברי ב"ש האשה שכאה ממרינת היס כפרסו לכרי החולק עלייס ברניס לפני חכמי סמפון כן ואמרה מת בעלי הינשא מת בעלי תתיכם יב"ה טוכיס מרכריתס ועיוכו נכון פולי ושמעון כן זימס וסנן אומרי לא שמענו אא בבא מן הקציר בלכר אמרו כולו לו וחזרו לרעתו כ" המכרי : כסלסס ליבריס להס ב"ש אחת הכאה מן הקציר ואחת הבאה מן סחר החנפיס כרחותו החמת כסף וכריבר מעות הסלט הזיתי'ואחת הכאה.ממרִינ'הים לא רכרו כקצייצא נוטס עס כעל דינו יקית קול 6רכע דיגריס • וכסבל בהווה חורוכ"ה ס"6 להורות כב"ש כ"ש אומרים כמו כן נוט: לחמת ולח להחליף לסלט לס יקח חלל הינשא ותטול כתובתה ובית הלל אומרין תינשא יקפס עוין וזהו דכרי סכתן כדינר חקר פרוטות וג'רינרי

ולא כרק לדק תרדוף ועל זס 6תרו יהיו כסף : וכרכיעית כסף

חכמיס קני מורה על הקמת ברכישת מטות בדינר רביעי של כסף 65 יקח 656 כרכיעייתו. רלו לומר 6ע"פ ספוכל להכיל כפסן כטענות תוכסיות כפר? מנות סל נחפת וstSc חלקיס כסף סכמכס ליקח מעות חקר סס חמת רכרי סכרן חסר טענתן עליו גלויית מפני חולמתן מססת עפר כסנע כנכר: 6רכעת לספר?יכס הרינר חמסה חי מפני יונתן נקטעו'הרמת חזור לרכריו וכריס נטוס עכ"{ לספרי הטבע הוח כורזיין סער קיוס קורין לי לספר". ולפי סקיר'כרכרי' הלני העתיק תשנ''ומכו' ופרקין כטעס כמכח הסגעטטריס לספר | בסקוס מחלל כדינר יחללנו על כמה מטרין וכו' כרחה מפני כן סרכריו הלכו נקחס ממפנק 6רכע'לספר"וכסף ולספר לחתונה:"נמכח לוקח כ6cr' ו'רפיקין ולע"פ סלינה סגויס על מפניות סללו סחכו כס b"מ מספריס כסל'כלכד: יניחנס כחנות וילכל כננלס ל6 יסלל כלל ממנס למד לחנן ולח עור הלח סלח העתיקה כלל לענין מס על הפרוטות סמס יסכה ויעסס 6ותן חינין bk יניס כסלע חנל ססיס פנייה לפנינו : האשה פכות ממרינת קיס וכן? החנוני ויסכל כנגלס על סתכלת הלכה כדברי ג'ק כלכך :

פנויס כריס פרק ט"ו ריכמות ומפנר נ' וע"t : יא סנטלו חפיו רכותי פירסו תלבוןספי פותחת סתס הסיניס כית סמקי fומריס תיכסb ותטול כתוכתה וכו' סנויס סס קנולטיס מן המפתחות סנותנים לנסות כחרז יסמעיף כלן רגיליס לעשות ככסס סל כנת כמין פיניס שלטיס כלי סיסיכו עליהן ודמנ"ס פי' הפ יו פתוחין לייכין סעומס מכניס לו מלכניס ומרכיקין 6ותו נכס) הכנת : כ'סמטכסיס רכתייקי לימינ" : ונ"ר מטפיין לס חזי לכל סוי כנסכר : 6ף מינכן ככסח טמס כלומר 6ף מככן סכסס כפיעלמו כל הכסל וכוח הפיין טמס ג'c cסכסל כלל חפויי טמ6: מלבן ביני לבינימרובעת טוסין על רכס ויוסכין עליו : כפל סקכעו כערינססניס כס ממקוס 6תר וקבעו כטריג' ערן ישיבתו וערינ' הינה טמ6ת מירס רחוי לניס'ול6 ליטנטלית : "סטלין רוס כטל כסף לגבי עריכ': ונ"ר מטהבין כמדיס לכטל כסס לגניגריכ' יכל כסס העשוי בגוף בעריכ: עלת מודונ'ס ונ"ל דטסור : sons חומר לף כס סעסוי כטריג' עלמ' טמס מדרס : יב *6 ככלס מן סקני כמעc'tהיה רכו כני 6רס לקכיר סטין ונסכו כסע קרן ימת (גלר וקריע' כנ"ו (סלחו ומכלן כרכריס ולס הת טו 68

7וגמתו מיכל קלנר קרו' חנל תנ:רינת סיס לוג'כלמן" - של נהנה מעסה.Eהיה כך היה

לה א . והול

[ocr errors]

35 .

« הקודםהמשך »